Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu sairaanhoitopiirin perussopimukseen, valtuuston päätöksellään 21 hyväksymään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntöön sekä näissä annettuihin oikeuksiin. Hallituksella on oikeus tässä säännössä siirtämänsä toimivallan osalta yksittäistapauksessa käyttää itse siirtämäänsä toimivaltaa ja ratkaista kyseinen asia. HALLITUKSEN JAOSTOT 2 Jaostot Hallituksella on hallintojaosto ja kiinteistöjaosto. Hallintojaoston tehtävänä on huolehtia sille jäljempänä määrätyistä henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstöhallintoon sekä talouteen liittyvistä asioista ja valvoa sairaanhoitopiirin taloudenpitoa ja henkilöstöpolitiikan yhdenmukaista toteutumista. Hallintojaoston tehtävänä on lisäksi huolehtia hallituksen puolesta konserniohjaukseen ja -valvontaan liittyvistä tehtävistä, seurata muutoin kuntakonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja raportoida tarvittaessa havainnoistaan kuntayhtymän hallitukselle. Kiinteistöjaoston tehtävänä on huolehtia sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja toimitilojen, suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja teknisestä ylläpidosta niiltä osin kuin näitä ei ole määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi. 3 Jaostojen kokoonpano Hallintojaostossa on hallituksen valitsemat seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kiinteistöjaostossa on hallituksen valitsemat seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhden kiinteistöjaoston jäsenistä henkilökohtaisine varajäsenineen tulee olla hallituksessa Turun yliopistoa edustava jäsen.

2 2(20) Hallitus määrää jaoston jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaostot valitaan hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 4 Esittely jaostoissa Hallintojaoston esittelijänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja. Kiinteistöjaoston esittelijänä toimii teknisten ja huoltopalvelujen tulosalueen johtaja ja T3- projektin talousarvioon sisältyvien asioiden osalta T3-projektin projektijohtaja. 5 Hallintojaosto Hallintojaosto, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, päättää 1. sairaanhoitopiirin henkilöstön palkkausta koskevien sekä muitten henkilöstöasioiden yleisistä periaatteista 2. antaa sairaanhoitopiirin viranhaltijoille tarpeelliset ohjeet päätösvallan käyttämisestä henkilöstöasioissa, 3. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, joiden arvioitu vuosikustannus on yli 5000 euroa kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa, 4. päättää virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta, milloin asia koskee viran tai toimen muuttamista toiseksi eikä kyse ole vakinaisesti täytetyn vakanssin muuttamisesta sellaiseksi vakanssiksi, johon hallitus tai valtuusto valitsee vakinaisen viran- tai toimenhaltijan, 5. päättää perustamiensa vakanssien osalta kelpoisuusvaatimuksista, 6. myöntää luvan vakanssien julistamiseen haettavaksi sekä päättää muista palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja koskevista asioista, 7. määrää palkka-asiamiehen, 8. käsittelee hallituksen alaisen henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset ja myöntää sivutoimiluvat, 9. päättää hallituksen alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden virkavapauksista ja työlomista ja sijaisten ottamisesta näiden vapaiden ajaksi, 10. päättää lääkäreiden yksityisvastaanotto-oikeuksista, 11. päättää tavaroiden ja palveluiden hankinnasta, 12. päättää irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, 13. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, 14. määrää tositteiden hyväksyjät ja päättää tositteiden hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä, 15. päättää saatavien poistamisesta, 16. suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät. Hallintojaosto päättää lisäksi valtuuston hyväksymiä konserniohjeita noudattaen 1. hallituksen päätösvaltaan kuuluvista konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista, 2. strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelusta ja seurannasta,

3 3. strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen valvontavastuista, 4. kuntayhtymän edustajat strategisiksi määriteltyjen yhteisöjen toimielimiin, yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin. Strategisina yhteisöinä pidetään tässä säännössä Medbit Oy:tä ja Länsirannikon Työterveys Oy:tä. 6 Kiinteistöjaosto Kiinteistöjaosto, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, 1. valmistelee hallitukselle sairaanhoitopiirin talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä käyttösuunnitelmaa varten tarvittavat rakennus-, korjaus- ja kunnossapito-ohjelmat, 2. päättää sairaanhoitopiirin vuosittaisesta rakentamisen työohjelmasta talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa sekä kunnossapidon periaatteista. 3. päättää sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja toimitilojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien tavaroiden, palveluiden ja urakoiden hankinnasta hankekohtaisten määrärahojen puitteissa, 4. päättää kiinteistölaitteiden, kiinteistöjärjestelmien, kiinteiden sairaalalaitteiden ja kiinteiden tutkimuslaitteiden sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnasta sairaanhoitopiirissä investointiohjelmassa varattujen hankekohtaisten määrärahojen puitteissa, 5. päättää maan ja tilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta sairaanhoitopiirissä, 6. valmistelee sairaanhoitopiirin hallitukselle kiinteän omaisuuden ostamista ja myymistä koskevat asiat ja 7. suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät. 8. päättää teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueen jakautumisesta palveluyksiköihin ja määrää palveluyksiköiden vastuuhenkilöt. HALLITUKSEN TÄYTTÄMÄT VIRAT 7 Vakanssijärjestelmä Kuntayhtymän henkilöstösuunnittelu perustuu vakanssijärjestelmälle. Hallintokeskus ylläpitää perustetuista vakansseista rekisteriä. Ottaminen virkaan tai toimeen ilman avointa vakanssia on sallittua vain tässä säännössä annettujen oikeuksien ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Mitä jäljempänä on määrätty osastonylilääkärien ja osastonhoitajien vakansseista, koskee myös hallinnollisia osastonylilääkäreitä ja hallinnollisia osastonhoitajia. 8 Virat, joihin hallitus ottaa viranhaltijan Hallitus ottaa viranhaltijan seuraaviin virkoihin: 1. Hallintokeskuksen tulosalueella a. talousjohtaja

4 4(20) b. henkilöstöjohtaja c. hallintojohtaja d. kehittämispäällikkö 2. Turun yliopistollisen keskussairaalan tulosalueella a. sairaalajohtaja b. sairaalaylihoitaja 3. Teknisten ja huoltopalvelujen tulosalueella a. huoltopalveluiden päällikkö b. teknillinen johtaja c. kiinteistöpäällikkö 4. Muun tulosalueen johdossa 1. liikelaitoksen johtaja 2. psykiatrian tulosalueen johtaja Hallintosäännössä on lisäksi määrätty siitä, että hallitus nimeää alaisensa toiminnan osalta tulosalueiden vastuuhenkilöt. 9 Tulosalueiden johtajat Tulosalueiden johtajina toimivat 1. ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimitusjohtaja 2. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa sairaalajohtaja 3. sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksessa toimitusjohtaja 4. psykiatriassa toimialajohtaja 5. Turunmaan sairaalassa toimitusjohtaja 6. teknisissä ja huoltopalveluissa teknillinen johtaja 7. hallintokeskuksessa sairaanhoitopiirin johtaja Tulosalueiden johtajilla on oikeus päättää tulosalueensa kesken tilikautta tehtävistä käyttösuunnitelman muutoksista valtuuston, hallituksen ja johtokunnan vahvistamien sitovuustasojen puitteissa. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALLE SIIRRETTY TOIMIVALTA 10 Hallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta Puheenjohtajalla on oikeus hallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat sairaanhoitopiirin johtajan 1. vuosiloman sekä muiden lain, määräysten tai sopimusten nojalla ehdottomaan oikeuteen perustuvien virkavapauksien ja muiden etuuksien myöntämistä, 2. enintään kahden viikon mittaista palkatonta harkinnanvaraista virkavapaata, 3. koulutusta ja hänelle koulutustilaisuuksien ajalta myönnettäviä etuja,

5 4. matkalaskujen ja edustuskuluja koskevien laskujen hyväksymistä sekä 5. virka- ja virantoimitusmatkoja koskevien määräysten antamista. HALLINTOKESKUKSEN TULOSALUE 11 Hallintokeskuksen tulosalueella on sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virat ja muita virkoja ja toimia. 12 Hallintokeskuksen tulosalueella on hallintokeskuksen tulosyksikkö, jonka tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Hallintokeskusta johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Hallintokeskuksen yhteydessä toimii lisäksi: 1. tarkastuslautakunnan alainen ja kuntayhtymätarkastajan johtama tarkastusyksikkö, josta on määrätty erikseen 2. terveydenhuoltolain 61 3 momentissa määritelty erityisvastuualueen tutkimustoimikunta. 3. tutkimuslain 17 :ssä määritelty eettinen toimikunta SIJAISUUSJÄRJESTELYT 13 Sijaisuusjärjestelyt Hallintosäännön mukaan johtajaylilääkäri toimii sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä. Milloin sekä sairaanhoitopiirin johtaja että johtajaylilääkäri ovat estyneet tai virkojen ollessa avoinna hoitaa sairaanhoitopiirin johtajan virkaan kuuluvia tehtäviä talousjohtaja ja hänenkin estyneenä ollessaan hallintoylihoitaja. Johtajaylilääkärin ollessa estynyt tai viran ollessa avoinna hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä sairaalajohtaja. Hallintoylihoitajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoinna hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä sairaalaylihoitaja. Sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus päättää tarvittaessa toisin johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan ja muihin hallintokeskuksen sekä hallituksen ottamiin virkoihin kuuluvien tehtävien hoitamisesta virkojen ollessa avoinna tai viranhaltijan ollessa estynyt. 14 Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävät ja toimivalta Sairaanhoitopiirin johtaja 1. päättää tavaroiden, palvelujen ja rakennustöiden ostamisesta ja myymisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti,

6 6(20) 2. päättää sairaanhoitopiirin yhteishankinnoista ilman ylärajaa niiltä osin, kuin hankinnat koskevat sähköenergian, öljyn tai tele- ja tietoliikennepalvelujen hankintaa, 3. ratkaisee kuntayhtymän edustuksen sellaisten yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden päättävien toimielinten kokouksissa, jonne hallituksella on oikeus nimetä edustajia, 4. ottaa tietohallintojohtajan, sisäisen tarkastajan, erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 6 luvussa tarkoitettujen (ns. sivuvirat) ylilääkärin, ylihammaslääkärin ja ylihoitajan sivuvirkojen haltijat sekä hallintokeskuksen esimiesasemassa olevat viranhaltijat tässä säännössä ja hallintosäännössä mainituin poikkeuksin 5. päättää hallintokeskuksen ja teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueiden määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 6. päättää hallintokeskuksen toimitilojen käytöstä, 7. päättää tarvittaessa hallituksen alaisten yksikköjen hallitseman omaisuuden siirtämisestä yksiköiden välillä, 8. antaa määräykset virkamatkoista suoranaisten alaistensa osalta, 9. päättää puhelineduista suoranaisten alaistensa osalta, 10. hyväksyy hallituksen ottamien viranhaltijoiden ja työntekijöiden irtisanoutumiset. 11. toimii neuvottelupäällikön ohella virka- ja työehtosopimuksista sekä muussa yhteistoimintamenettelyssä käytävissä neuvotteluissa työnantajaa edustavana paikallisneuvottelijana, 12. toimii johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan, talousjohtajan, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, tulosalueiden johtajien ja kehittämispäällikön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä, 13. huolehtii sairaanhoitopiirin riskienhallinnan kokonaisuudesta 14. määrää hallintokeskuksen ja teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueen henkilöstöhallinnollisina esimiehinä toimivat viranhaltijat 15. määrää Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloihin koordinoivat ylilääkärit kyseisten sairaaloiden viranhaltijoista 16. päättää valtuuston vahvistamien sitovuustasojen puitteissa kesken tilikautta tapahtuvista hallituksen alaisten tulosalueiden välisistä käyttösuunnitelmien muutoksista. MUILLE VIRANHALTIJOILLE SIIRRETTY TOIMIVALTA 15 Johtajaylilääkärin tehtävät ja toimivalta Johtajaylilääkäri 1. ratkaisee yhteisen koulutusrahan käyttöä koskevat asiat, 2. ottaa hallintokeskuksen tulosalueella henkilöstön niihin vakansseihin, joiden kelpoisuusvaatimuksena on laillistus tai lupa toimia lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä, 3. toimii sairaanhoitopiirin terveydenhuollosta vastaavana lääkärinä ja ratkaisee terveyden- ja sairaanhoitoon tai siihen liittyvään kohteluun kohdistetut muistutukset, 4. toimii sairaanhoitopiirin potilasrekisterin vastuuhenkilönä, 5. päättää potilasasiakirjojen antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla

7 16 Hallintoylihoitajan tehtävät ja toimivalta Hallintoylihoitaja 1. päättää opetusvastuupalkkion käytön ohjeistuksesta, 2. ottaa hallintokeskuksen tulosalueella henkilöstön niihin vakansseihin, joiden kelpoisuusvaatimuksena on laillistus hoitajan tehtävään sekä johtavan potilasasiamiehen ja potilasasiamiehet, 3. tai hänen määräämänsä päättää hoitotieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta, 17 Talousjohtajan tehtävät ja toimivalta Talousjohtaja 1. päättää tavaroiden ja palvelujen ostamisesta ja myymisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti, 2. ratkaisee velkajärjestelyjä ja velkasovintoja koskevat asiat ja päättää niihin liittyvistä akordeista, 3. päättää sairaanhoitopiirin maksuvalmiussuunnittelusta ja antaa sitä koskevat ohjeet, 4. päättää tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi hallituksen vuosittain vahvistamaan valtuutuksen mukaisesti, 5. päättää sairaanhoitopiirin lainasalkun suojaamisesta, 6. päättää sairaanhoitopiirin tytäryhteisöille myönnettävästä pääomarahoituksesta, 7. päättää sairaanhoitopiirin pankkipalveluista, rahalaitoksissa avattavista tileistä, rahaliikenteen hoitamisesta ja tilien käyttöoikeuksista, 8. antaa ohjeet käteisvarojen, maksu- ja luottokorttien sekä muiden maksuvälineiden käytöstä, 9. päättää sairaanhoitopiirin lyhytaikaisista sijoituksista sekä leasingrahoituksesta, 10. antaa ohjeet poistomenettelystä sekä omaisuuden hallinnasta ja luetteloinnista, 11. päättää varastoinnista, varastojen suuruudesta ja niiden inventoinnista, 12. päättää sisäisen laskennan periaatteista 13. päättää ulkopuolisten rahoittajien kanssa tehtävistä tutkimussopimuksista. 14. huolehtii sairaanhoitopiirin vakuutusturvan ajantasaisuudesta 18 Toimivalta hallintokeskuksessa Hallintokeskus muodostuu palveluyksiköistä ja palvelukeskuksista, joiden vastuuhenkilöt johtavat yksiköidensä toimintaa ja ottavat alaisensa henkilökunnan tässä säännössä mainituin poikkeuksin. Hallintojohtaja 1. toimii kuntayhtymän lakimiehenä ja huolehtii sairaanhoitopiirin hallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan määräysten ja ohjeiden mukaisesti kuntayhtymän edustamisesta ja sen oikeuksien valvomisesta tuomioistuimissa, välimiesoikeuksissa, velkojainkokouksissa ja muissa toimituksissa,

8 8(20) 2. ratkaisee kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulua koskevat asiat, 3. päättää kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista enintään euroon saakka päätöstä kohti lukuun ottamatta liikelaitoksia, 4. päättää lahjoitusten vastaanottamisesta ja hyväksyy niihin liittyvät ehdot 5. ottaa sairaanhoitopiirin johtajan ohella vastaan kuntayhtymälle osoitettuja haasteita ja tiedoksiantoja, 6. päättää hallituksen ja sen alaisten yksiköiden muitten asiakirjojen kuin potilasasiakirjojen antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla, Henkilöstöjohtaja 1. päättää kunnallisen työmarkkinalaitoksen hyväksymälle luottamusmies-, työsuojelutai yhteistoimintakurssille tai pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin tai muuhun vastaavaan koulutukseen osallistumista koskevat asiat koko VSSHP:n henkilöstön osalta, 2. tai hänen määräämänsä myöntää luvan muille kuin sairaanhoitopiirin palvelussuhteessa oleville, lääketieteen opiskelijoille ja sairaanhoidon opiskelijoille toimia hallituksen alaisissa tulosyksiköissä, 3. antaa ohjeet yhtenäiseen henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä asioissa. Neuvottelupäällikkö 1. toimii kuntayhtymän palkka-asiamiehenä, 2. antaa tulkintaohjeet kuntayhtymän harkintaan jätettyjen työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltamisesta, 3. toimii sairaanhoitopiirin johtajan ohella neuvottelijana paikallisissa neuvotteluissa ja yhteistoimintamenettelyissä, 4. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, joiden arvioitu vuosikustannus on alle 5000 euroa kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa, 5. päättää koko VSSHP:n henkilöstön työkokemuslisät ja ammattialalisät sekä vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan, 6. päättää palkan takaisinperinnästä 7. antaa ohjeet palkka- ja palvelussuhdeasioihin liittyen. Tietohallintojohtaja 1. päättää ohjelmisto- ja ylläpitosopimusten tekemisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti. Materiaalipäällikkö 1. päättää tavaroiden ja palvelujen ostamisesta ja myymisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti. 2. päättää käytöstä poistetun tavaran myynnistä, 3. päättää sairaanhoitopiirin yhteishankinnoista ilman ylärajaa niiltä osin, kuin hankinnat koskevat muuta kuin sähköenergian, öljyn, tele- ja tietoliikennepalvelujen tai lääkkeiden hankintaa,

9 4. päättää sellaisista yhteishankinnoista ilman ylärajaa, joissa sairaanhoitopiiri toimii muitten puolesta hankintayksikkönä, Materiaalitoimiston toimistopäällikkö ja logistiikkapäällikkö päättävät tavaroiden ja palvelujen ostamisesta ja myynnistä enintään euroon päätöstä kohti. Talouspalvelupäällikkö ratkaisee anomukset potilaille määrättyjen maksujen alentamisesta tai poistamisesta sekä päättää pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävistä maksuista. Koulutussuunnittelija päättää keskitetyn koulutuksen koulutustilaisuuksien luentopalkkioiden maksamisesta ja allekirjoittaa oppisopimukset. Hallintokeskuksen palveluyksiköiden ja palvelukeskusten vastuuhenkilöt toimivat yksikkönsä henkilökunnan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä tässä säännössä mainituin poikkeuksin. TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN TULOSALUE 19 Tyksin organisaatio Tyks on jaettu hallintosäännössä kuvatulla tavalla toimialueisiin, joita johtaa toimialuejohtaja ja palvelualueisiin, joita johtaa palvelualuejohtaja. Toimialueet jaetaan edelleen vastuualueisiin, joita johtaa vastuualuejohtaja. Vastuualueet jaetaan hoitoprosesseihin, joilla kullakin on vastuulääkäri. Palvelualueet jaetaan edelleen palveluyksiköihin, joita johtaa toimenpide- ja tehohoitopalvelujen palvelualueella vastuualuejohtaja ja asiantuntijapalvelujen palvelualueella palveluyksikön päällikkö. 20 Tyksin toimi- ja palvelualueet Tyksin toimialueet ovat seuraavat: 1. TULES 2. Sydänkeskus 3. Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 4. Neuro 5. Medisiininen 6. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit

10 10(20) 7. Naistenklinikka 8. Lasten ja nuorten klinikka Tyksin palvelualueet ovat seuraavat: 1. Asiantuntijapalvelut 2. TOTEK 21 Sairaalajohtajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Sairaalajohtaja 1. johtaa Turun yliopistollista keskussairaalaa (Tyks) 2. vastata Tyksin terveyspalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirin asukkaille ja palvelutuotannon mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita 3. huolehtia Tyksin toimi- ja palvelualueiden toiminnan yhteensovittamisesta 4. huolehtia osaltaan Tyksin toiminnan yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 5. johtaa ja valvoa Tyksin terveyden- ja sairaanhoitoa sairaanhoitopiirin vastaavan lääkärin ohjeiden mukaisesti 6. huolehtia Tyksin talousarvion valmistelusta ja vastata sen noudattamisesta 7. vastata laillisuudesta Tyksin toiminnassa 8. toimia Tyksin johtoryhmän puheenjohtajana, määrätä sen kokoonpanosta tämän säännön puitteissa ja määrätä sen tehtävät Toimivalta: Sairaalajohtaja 1. päättää toimi- ja palvelualueiden jakautumisesta vastuualueisiin ja palveluyksiköihin 2. antaa muut tarvittavat tarkentavat määräykset Tyksin organisaatiosta tämän säännön puitteissa 3. ottaa Tyksin ylilääkärit, johtavat ylihoitajat ja ylihoitajat 4. määrää Tyksin viranhaltijoista vastuualueille vastuualuejohtajat ja palveluyksiköille päällikön/vastuualuejohtajan 5. määrää Tyksin asiantuntijapalveluiden palvelualueelle viranhaltijan, joka johtaa ja valvoo palvelualueen terveyden- ja sairaanhoitoa 6. toimii Tyksin toimialuejohtajien, palvelualuejohtajien ja sairaalaylihoitajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä sekä koordinoivien ylilääkärien esimiehenä heille määrätyn koordinoivan ylilääkärin tehtävän osalta 7. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 8. päättää Tyksin resurssien (henkilöstö, tilat ja laitteet) kohdentamisesta konserniohjeistuksen puitteissa 9. päättää Tyksin laitehankinnoista hallituksen antamien ohjeiden (kuntayhtymän hankintaohjeet) mukaisesti ja noudattaen sairaanhoitopiirin johtajan päättämää vuosihankintaohjelmaa 10. päättää puhelineduista sairaalassa

11 11. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 21a Koordinoivan ylilääkärin tehtävät Tehtävät: Koordinoiva ylilääkäri 1. seuraa ja yhteensovittaa sijoituspaikkansa sairaalan sisäistä toimintaa yli toimialuerajojen 2. kehittää alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa tehtävää lähipalveluja koskevaa lääketieteellistä yhteistyötä yhdessä sairaalassa toimivien toimialueiden kanssa 3. seuraa lähipalvelujen saatavuutta ja kokonaistilannetta ja tekee niitä koskevia ehdotuksia 22 Sairaalaylihoitajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Sairaalaylihoitaja 1. koordinoi osaltaan sairaalan toiminnan ja talouden suunnittelua yhteistyössä sairaalajohtajan kanssa 2. koordinoi sairaalan hoitotyön henkilöstösuunnittelua yhteistyössä toimi- ja palvelualueiden johdon kanssa 3. vastaa sairaalan hoitotyön alaan kuuluvasta opetus- ja tutkimustoiminnan koordinoinnista 4. ylläpitää ja kehittää sairaalan laatujärjestelmää Toimivalta: Sairaalaylihoitaja 1. ottaa Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuode-osastojen hoito- ja hallintohenkilöstön niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. toimii johtavien ylihoitajien henkilöstöhallinnollisena esimiehenä Sairaalaylihoitaja raportoi tehtävistään sairaalajohtajalle sairaalan toimintaan liittyvissä asioissa ja hallintoylihoitajalle hoitotyön alaan kuuluvista asioista. 22a Johtava ylihoitaja Tehtävät: Johtava ylihoitaja 1. kehittää alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa tehtävää yhteistyötä yhdessä sairaalassa toimivien toimialueiden kanssa 2. koordinoi sijoituspaikkansa sairaalan resursseja (henkilöstö, tilat, laitteet) 3. johtaa vuodeosastojen hoitohenkilöstöä

12 12(20) 4. vastaa vuodeosastojen johtamistehtävästä sairaalaylihoitajan määräämällä tavalla 5. vastaa vuodeosastoresurssien tehokkaasta käytöstä 6. valvoo vuodeosastojen saamia tukipalveluja muiden kuin lääketieteellisten palveluiden osalta 7. huolehtii sairaalan vuodeosastojen hoitohenkilöstön vakanssien täyttämisen valmistelusta Toimivalta: Johtava ylihoitaja 1. toimii alaisensa hoito- ja hallintohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä 2. päättää sijoituspaikkansa sairaalassa hoitohenkilöstön tilapäisistä siirroista yli yksikkörajojen yhteistyössä toimialueiden ylihoitajien kanssa 3. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 23 Toimialuejohtajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Toimialuejohtaja 1. johtaa toimialuettaan 2. johtaa ja valvoa toimialueensa terveyden- ja sairaanhoitoa vastaavana ylilääkärinä sairaalajohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata toimialueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta 4. vastata toimialueensa terveyspalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirin asukkaille ja palvelutuotannon mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita sekä toimialueensa saumattomasta yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa 5. vastata osaltaan opetuksen ja tutkimuksen edellytysten toteutumisesta toimialueellaan 6. vastata laillisuudesta toimialueen toiminnassa Toimivalta: Toimialuejohtaja 1. ottaa toimialueensa lääkärit, akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön ja osastonhoitajat niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 3. määrää vastuulääkärit vastuualueiden hoitoprosesseille 4. määrää ylihoitajien keskinäisen vastuunjaon niillä toimialueilla, joissa on enemmän kuin yksi ylihoitaja 5. päättää palvelusopimuksista palvelualueiden ja sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 6. päättää toimialueen tuottamien palvelujen myynnistä ulkoisille asiakkaille hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 7. päättää toimialueen resurssien (henkilöstö, tilat ja laitteet) kohdentamisesta konserniohjeistuksen puitteissa 8. päättää laitteiden ottamisesta koekäyttöön hankittuaan lääkintälaitteiden osalta teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueen lausunnon

13 9. päättää lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta toimialueensa osalta 10. tai hänen määräämänsä päättää potilaalle palvelualueen varoista ja lääketieteellisin perustein maksusitoumuksella hankittavista tavaroista ja palveluista 11. toimii vastuualuejohtajien, ylihoitajien, toimialueen erikoistuvien lääkärien sekä toimialueen tutkimusprojektien henkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Toimialuejohtaja voi siirtää edellä mainitun henkilöstöhallinnollisen toimivallan tietyn erikoistuvan lääkärin osalta myös alaiselleen vastuualuejohtajalle tai tietyn tutkimusprojektin osalta myös alaiselleen vastuualuejohtajalle, ylihoitajalle tai tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavalle viranhaltijalle. 12. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 24 Palvelualuejohtajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Palvelualuejohtaja 1. johtaa palvelualuettaan 2. toimenpide- ja tehohoitopalvelujen osalta johtaa ja valvoa palvelualueensa terveyden- ja sairaanhoitoa sairaalajohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata palvelualueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta 4. vastata palvelualueensa palvelujen tuottamisesta toimialueille palvelusopimusten mukaisesti 5. vastata osaltaan opetuksen ja tutkimuksen edellytysten toteutumisesta palvelualueellaan 6. vastata laillisuudesta palvelualueen toiminnassa Toimivalta: Palvelualuejohtaja 1. ottaa palvelualueensa lääkärit, akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön ja osastonhoitajat niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 3. määrää ylihoitajien keskinäisen vastuunjaon niillä toimialueilla, joissa on enemmän kuin yksi ylihoitaja 4. päättää palvelusopimuksista toimialueiden ja sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 5. päättää palvelualueen tuottamien palvelujen myynnistä ulkoisille asiakkaille hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 6. päättää palvelualueen resurssien (henkilöstö, tilat ja laitteet) kohdentamisesta konserniohjeistuksen puitteissa 7. päättää laitteiden ottamisesta koekäyttöön hankittuaan lääkintälaitteiden osalta teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueen lausunnon 8. päättää lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta palvelualueensa osalta 9. tai hänen määräämänsä päättää potilaalle palvelualueen varoista ja lääketieteellisin perustein maksusitoumuksella hankittavista tavaroista ja palveluista 10. toimii palveluyksikön päällikön/vastuualuejohtajan, ylihoitajan, palvelualueen erikoistuvien lääkärien sekä palvelualueen tutkimusprojektien henkilöstön

14 14(20) henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Palvelualuejohtaja voi siirtää edellä mainitun henkilöstöhallinnollisen toimivallan tietyn erikoistuvan lääkärin osalta myös alaiselleen palveluyksikön päällikölle/vastuualuejohtajalle tai tietyn tutkimusprojektin osalta myös alaiselleen palveluyksikön päällikölle/vastuualejohtajalle, ylihoitajalle tai tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavalle viranhaltijalle. 11. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 25 Toimialueen ja palvelualueen ylihoitajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Ylihoitaja 1. johtaa toimi- ja palvelualueensa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä 2. vastata toimi- ja palvelualueensa johtamistehtävistä toimi- / palvelualueen johtajan määräämällä tavalla 3. vastata toimi- ja palvelualueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta hoitotyön osalta 4. vastata toimi- ja palvelualueensa hoitotyön alaan kuuluvasta opetus- ja tutkimustoiminnasta 5. valvoa toimi- ja palvelualueen saamia tukipalveluja muiden kuin lääketieteellisten palvelujen osalta 6. ylläpitää ja kehittää toimi- / palvelualueen laatujärjestelmää Ylihoitaja raportoi tehtävistään toimi- ja palvelualueen johtajalle toimi- ja palvelualueen toimintaan liittyvissä asioissa ja sairaalaylihoitajalle hoitotyöhön liittyvissä asioissa. Toimivalta: Ylihoitaja 1. ottaa toimi- ja palvelualueensa hoito- ja tutkimushenkilöstön ja hallinto- ja huoltohenkilöstön niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. toimii toimi- ja palvelualueensa hoito- ja tutkimushenkilöstön ja hallinto- ja huoltohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä lukuun ottamatta asiantuntijapalveluiden palvelualuetta toimintaterapian, fysioterapian, apuvälinepalvelujen ja kuntoutusohjaajien palvelujen palveluyksiköitä 3. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa. 25a Hallinnollinen osastonhoitaja Tehtävät: Hallinnollinen osastonhoitaja 1. johtaa yksikkönsä hoitohenkilöstöä johtavan ylihoitajan määräämällä tavalla 2. huolehtii osaltaan hoitohenkilöstön vakanssien täyttämisen valmistelusta Toimivalta: Hallinnollinen osastonhoitaja alaisensa henkilöstön osalta 1. päättää vuosilomat sekä tehtävien hoitamisesta näiden aikana

15 2. päättää korkeintaan kolmen kuukauden pituisen virka- ja työ-vapauden myöntämisestä ja tehtävien hoitamisesta myönnetyn virka- ja työvapaan aikana 3. antaa määräykset virka- ja virantoimitusmatkojen suorittamisesta 4. määrää tarvittaessa lisä-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 26 Vastuualuejohtajan ja palveluyksikön päällikön tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Vastuualuejohtaja ja palveluyksikön päällikkö 1. johtaa vastuualuettaan tai palveluyksikköään 2. potilashoitoa antavissa yksiköissä johtaa ja valvoa yksikkönsä terveyden- ja sairaanhoitoa toimi- tai palvelualuejohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata potilashoidon ja palveluiden sisällöstä ja laadusta 4. vastata palveluiden tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti 5. huolehtia vastuualueensa tai palveluyksikkönsä talousarvion laatimisesta ja vastata sen noudattamisesta Toimivalta: Vastuualuejohtaja ja palveluyksikön päällikkö 1. päättävät potilashoitoa antavissa yksiköissä potilaan ottamisesta sairaalan tai poistamisesta sairaalasta 2. toimivat yksikkönsä henkilöstöhallinnollisina esimiehinä lääkärien ja akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön osalta paitsi asiantuntijapalveluiden palvelualueella toimintaterapian, fysioterapian, apuvälinepalvelujen ja kuntoutusohjaajien palvelujen palveluyksiköissä koko henkilöstön osalta 3. päättävät vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 27 Vastuu tutkimuksesta ja opetuksesta Hallitus määrää Tyksin toimialueille ja palvelualueille tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavat viranhaltijat, jotka vastaavat osaltaan tutkimukselle ja opetukselle laaditun käyttösuunnitelman toteutumisesta toimi- tai palvelualueella. Hallitukselle tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöiden määräämistä koskevan asian valmistelee johtajaylilääkäri, jonka tulee kuulla asiasta Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaania. TEKNISTEN- JA HUOLTOPALVELUJEN TULOSALUE 28 Tulosalueen tehtävät ja organisaatio Teknisten ja huoltopalveluiden tulosalue vastaa, mikäli toisin ei erikseen ole päätetty, sairaanhoitopiirin 1. lääkintäteknisten laitteiden, lvis- ja televerkostojen ja järjestelmien asiantuntija-, huolto- ja ylläpitopalvelujen sekä rakennushuollon palvelujen tuottamisesta kaikissa kiinteistöissä,

16 16(20) 2. kiinteistöjen hallinnasta, tilojen otto- ja antovuokrauksesta sekä korjaus-, saneeraus- ja uudisrakennushankkeiden toteuttamisesta 3. laitoshuollosta, ravintopalveluista sekä muusta huollosta. Tulosalue vastaa myös muista hallituksen, kiinteistöjaoston ja sairaanhoitopiirin johtajan erikseen määräämistä tehtävistä. Tulosaluetta johtaa tulosalueen johtajan asemaan määrätty viranhaltija. Tulosalue muodostuu palveluyksiköistä, joiden vastuuhenkilöt johtavat yksiköidensä toimintaa. 29 Tulosalueen johtaminen Tulosalueen johtaja 1. ottaa tulosalueen henkilöstön tässä säännössä ja hallintosäännössä määrätyin poikkeuksin, 2. määrää palveluyksiköiden keskinäisen tehtäväjaon 3. toimii palveluyksiköiden vastuuhenkilöiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Teknillinen johtaja 1. päättää röntgenputkien ja vastaavien sekä laitteiden huolto-, korjaus- ja kunnossapitopalvelujen hankkimisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, 2. päättää muiden tavaroiden ja palvelujen ostamisesta enintään euroon saakka päätöstä kohti, 3. päättää kiinteistöjen hallinnointiin liittyvistä lupa- ja lausuntoasioista, 4. on oikeutettu suorittamaan kiinteistön muutostöihin, kunnossapitoon tai rakennusurakkoihin liittyviä vastaanottotarkastuksia, 5. määrää kiinteistöjen tekniset isännöitsijät, 6. päättää toimialuetta koskevista lupa- ja lausuntoasioista. 30 Palveluyksiköiden johtaminen Palveluyksiköiden esimiehet 1. toimivat yksikkönsä henkilökunnan henkilöstöhallinnollisina esimiehenä tässä säännössä mainituin poikkeuksin, 2. päättävät yksikkönsä osalta tavaroiden ja palveluiden hankinnasta enintään euroon saakka päätöstä kohti, 3. ovat oikeutettuja suorittamaan yksikkönsä osalta kiinteistön muutostöihin, kunnossapitoon ja rakennusurakkoihin liittyviä vastaanottotarkastuksia Huoltopalveluiden päällikkö ottaa laitoshuollon esimiesasemassa olevan henkilöstön ja muutoin huoltopalvelujen henkilöstön laitoshuollon henkilöstöä lukuun ottamatta, jonka ottaa laitoshuoltopäällikkö. Kunkin kiinteistön tekninen isännöitsijä

17 1. päättää vastuualueensa osalta kiinteistön tai laitteiden muutostöihin ja kunnossapitoon liittyvien töiden, muutosten tai tavaroiden hankinnasta enintään euroon saakka päätöstä kohti, 2. on oikeutettu suorittamaan kiinteistön muutostöihin, kunnossapitoon tai rakennusurakkoihin liittyviä vastaanottotarkastuksia Tilapalvelupäällikkö päättää maan ja tilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta enintään euron vuosikustannuksiin saakka päätöstä kohti. 31 Toimivalta T3-projektissa Hallitus on perustanut T-sairaalan kolmannen vaiheen toteuttamista varten projektin Projektia johtaa projektijohtaja, jonka henkilöstöhallinnollinen esimies on sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja ottaa projektin henkilöstön. Projektijohtaja 1. toimii projektin henkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä, 2. päättää projektin osalta kiinteistön muutostöihin tai rakennuttamispalveluihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen ostamisesta enintään euroon saakka päätöstä kohti, 3. on oikeutettu suorittamaan projektin osalta kiinteistön muutostöihin, kunnossapitoon ja rakennusurakkoihin liittyviä vastaanottotarkastuksia 4. päättää projektin osalta kiinteistöjen rakentamiseen liittyvistä lupa- ja lausuntoasioista 5. päättää projektin osalta maan ja tilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta enintään euron vuosikustannuksiin saakka päätöstä kohti. PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN HALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI 32 Ilmoitettavat päätöslajit Viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla tekemät henkilöstöä, hankintoja ja vahingonkorvauksia sekä rakentamista koskevat päätökset tulee ilmoittaa otto-oikeuden käyttämistä koskevaa harkintaa varten jäljempänä mainituille toimielimille. Muista kuin tässä mainituista päätöksistä ei ole Ilmoitusvelvollisuutta. 33 Päätösten ilmoitustapa Päätökset ilmoitetaan päätösluettelona, josta käy ilmi päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen numero.

18 18(20) Hankintapäätöksistä ilmoitetaan lisäksi hankinnan sisältö ja suuruus. Arvoltaan alle euron hankintapäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Henkilöstövalinnoista vakinaiseen palvelussuhteeseen ilmoitetaan lisäksi vakanssiin valittu henkilö tehtävänimikkeineen. Valintoja määräaikaiseen palvelussuhteeseen ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista ilmoitetaan johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalle henkilölle myönnetyt yli kolmen kuukauden virkavapaat ja työlomat ja muun henkilöstön osalta yli 12 kuukauden virkavapaat ja työlomat. Ilmoituksessa mainitaan henkilön nimi ja vapaan pituus. Muita viranhaltijoiden tekemiä henkilöstöpäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Vahingonkorvauksista ilmoitetaan vahingon laatu ja korvauksen määrä. Arvoltaan alle euron korvauspäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. 34 Ilmoituksia käsittelevät toimielimet Hallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset tulee ilmoittaa tiedoksi hallituksen jaostoille seuraavasti: 1. hallintojaostolle henkilöstöasioissa tehdyt sekä hankintoja ja vahingonkorvauksia koskevissa asioissa tehdyt päätökset, 2. rakennusjaostolle rakentamista koskevat päätökset. 35 Johtokuntien alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset Johtokuntien alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset tulee ilmoittaa tiedoksi johtokunnalle. Johtokunnan tulee edelleen ilmoittaa edelleen alaistensa viranhaltijoiden tekemät päätökset hallitukselle johtokunnan pöytäkirjan yhteydessä. 36 Päättäminen asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi Jaostojen ja johtokuntien tulee tarvittaessa tehdä tietoonsa saatettujen päätösten osalta esitys hallitukselle asian ottamisesta hallituksen käsittelyyn. 37 Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen Hallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät ja toimielimille ilmoitetut päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä samanaikaisesti asianomaisen jaoston pöytäkirjan nähtävillä olon yhteydessä hallintokeskuksessa. 38 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

19 Johtokunnan on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava hallitukselle tai sen jaostolle niistä johtokunnan tai osavastuualueiden viranhaltijoiden päätöksistä, jotka voidaan ottaa hallituksen käsiteltäväksi. MUUT MÄÄRÄYKSET JA VALTUUTUKSET 39 Ohjeita vakanssien ja asemien täyttämisen valmistelusta Sairaalajohtaja huolehtii toimialuejohtajien ja palvelualuejohtajien asemien täyttämisen valmistelusta. Toimialue- ja palvelualuejohtaja huolehtivat vastuualuejohtajien ja palveluyksikön esimiesten asemien täyttämisen valmistelusta. Toimialue- ja palvelualuejohtaja huolehtivat ylihoitajien virkojen täyttämisen valmistelusta hankittuaan asiasta sairaalaylihoitajan lausunnon. Vastuualuejohtaja huolehtii vastuualueensa lääkärien ja muun akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön virkojen ja toimien täyttämisen sekä vastuulääkärien määräämisen valmistelusta; koulutusvirkojen osalta tulee asiassa hankkia koulutusohjelmasta vastaavan viranhaltijan lausunto. Palveluyksikön päällikkö huolehtii palveluyksikkönsä vakanssien täyttämisen valmistelusta. Ylihoitaja huolehtii osastonhoitajien vakanssien täyttämisen valmistelusta. Muitten vakanssien ja asemien osalta vakanssiin ottamisesta tai asemaan määräämisestä päättävä viranhaltija huolehtii asian valmistelusta. 40 Henkilöstöhallinnollinen esimies Henkilöstöhallinnollinen esimies päättää henkilöstönsä osalta ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 1. vuosilomien myöntämisestä 2. enintään kahden vuoden mittaisen palkattoman virkavapauden myöntämisestä 3. sijaisten ottamisesta 4. avoimen vakanssin hoitajan ottamisesta 5. vahvistaa toimenkuvat 6. tehtävien määräämisestä alaiselleen henkilökunnalle 41 Johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat Seuraavat hallituksen alaiset viranhaltijat ovat johtavassa asemassa: huoltopalveluiden päällikkö, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja, kehittämispäällikkö, materiaalipäällikkö, psykiatrian toimialuejohtaja,

20 20(20) sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja, teknillinen johtaja, kiinteistöpäällikkö tietohallintojohtaja, ylifyysikko, ylihoitaja, ylilääkäri, sairaalajohtaja ja sairaalaylihoitaja. Seuraavat hallituksen alaiset viranhaltijat ovat itsenäisessä asemassa: apulaisylihammaslääkäri, apulaisylilääkäri, arkistopäällikkö, hankintapäällikkö, laitoshuoltopäällikkö, osastonylilääkäri, sisäinen tarkastaja, suojelupäällikkö, talouspäällikkö, toimistopäällikkö, neuvottelupäällikkö, johtava työterveyslääkäri, viestintäpäällikkö, yhteyspäällikkö, ylihammaslääkäri, palvelupäällikkö ja kuljetuspäällikkö. 42 Virka- ja virantoimitusmatkat Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat päättävät yksikkönsä virka- ja virantoimitusmatkoista. 43 Asiakirjojen allekirjoittaminen ja hankintaoikaisusta päättäminen Perussopimuksessa ja hallintosäännössä määrätyn lisäksi annetaan seuraavat täydentävät määräykset eräiden asiakirjojen allekirjoittamisesta. Hallituksen jaostojen tekemien päätösten täytäntöönpanoa koskevat sopimukset allekirjoittaa jaoston puolesta asian esitellyt viranhaltija ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. Viranhaltijoiden tekemien päätösten täytäntöönpanoa koskevat sopimukset allekirjoittaa päätöksentekijä, jos toisin ei ole erikseen määrätty. Otteet ja jäljennökset oikeaksi tai kuulutusten nähtävillä olon voi todistaa hallintosäännössä mainitun toimielimen pöytäkirjanpitäjän lisäksi hallintojohtaja tai hallintokeskuksen toimistopäällikkö taikka johdon sihteeri. Hankinnasta päättänyt toimielin tai viranhaltija päättää myös päätöstään koskevasta hankintaoikaisusta. 44 Voimaantulo Tämä sääntö tulee voimaan ja samalla kumotaan hyväksytty toimintasääntö ja siihen tehdyt muutokset.

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 16.12.2014 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.8.2016 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7 1.1.2014 1 (12) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS... 2 2. LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN... 2 3. LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Valtuuston 13.12.2010 hyväksymä ja 1.1.2011 voimaan tuleva - päivitys 10.12.2012 - päivitys 9.6.2014 JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Johtosäännön

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Haminan kaupunginhallitus

Haminan kaupunginhallitus 1 Haminan kaupunginhallitus 19.6.2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginhallituksen toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Konsernipalveluiden henkilöstön toimivalta... 3 3 Haminan Vesi -liikelaitoksen henkilöstön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA JA RATKAISUVALLAN SIIRROT

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA JA RATKAISUVALLAN SIIRROT KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA JA RATKAISUVALLAN SIIRROT Päätösvalta Ratkaisuvalta Ratkaisuvalta siirretty 41 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 1. myöntävät vuosiloman

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot