Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu sairaanhoitopiirin perussopimukseen, valtuuston päätöksellään 21 hyväksymään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntöön sekä näissä annettuihin oikeuksiin. Hallituksella on oikeus tässä säännössä siirtämänsä toimivallan osalta yksittäistapauksessa käyttää itse siirtämäänsä toimivaltaa ja ratkaista kyseinen asia. HALLITUKSEN JAOSTOT 2 Jaostot Hallituksella on hallintojaosto ja kiinteistöjaosto. Hallintojaoston tehtävänä on huolehtia sille jäljempänä määrätyistä henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstöhallintoon sekä talouteen liittyvistä asioista ja valvoa sairaanhoitopiirin taloudenpitoa ja henkilöstöpolitiikan yhdenmukaista toteutumista. Hallintojaoston tehtävänä on lisäksi huolehtia hallituksen puolesta konserniohjaukseen ja -valvontaan liittyvistä tehtävistä, seurata muutoin kuntakonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja raportoida tarvittaessa havainnoistaan kuntayhtymän hallitukselle. Kiinteistöjaoston tehtävänä on huolehtia sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja toimitilojen, suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja teknisestä ylläpidosta niiltä osin kuin näitä ei ole määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi. 3 Jaostojen kokoonpano Hallintojaostossa on hallituksen valitsemat seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kiinteistöjaostossa on hallituksen valitsemat seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhden kiinteistöjaoston jäsenistä henkilökohtaisine varajäsenineen tulee olla hallituksessa Turun yliopistoa edustava jäsen.

2 2(20) Hallitus määrää jaoston jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaostot valitaan hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 4 Esittely jaostoissa Hallintojaoston esittelijänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja. Kiinteistöjaoston esittelijänä toimii kiinteistöpäällikkö. 5 Hallintojaosto Hallintojaosto, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, päättää 1. sairaanhoitopiirin henkilöstön palkkausta koskevien sekä muitten henkilöstöasioiden yleisistä periaatteista 2. antaa sairaanhoitopiirin viranhaltijoille tarpeelliset ohjeet päätösvallan käyttämisestä henkilöstöasioissa, 3. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, joiden arvioitu vuosikustannus on yli 5000 euroa kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa, 4. päättää virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta, milloin asia koskee viran tai toimen muuttamista toiseksi eikä kyse ole vakinaisesti täytetyn vakanssin muuttamisesta sellaiseksi vakanssiksi, johon hallitus tai valtuusto valitsee vakinaisen viran- tai toimenhaltijan, 5. päättää perustamiensa vakanssien osalta kelpoisuusvaatimuksista, 6. myöntää luvan vakanssien julistamiseen haettavaksi sekä päättää muista palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja koskevista asioista, 7. määrää palkka-asiamiehen, 8. käsittelee hallituksen alaisen henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset ja myöntää sivutoimiluvat, 9. päättää hallituksen alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden virkavapauksista ja työlomista ja sijaisten ottamisesta näiden vapaiden ajaksi, 10. päättää lääkäreiden yksityisvastaanotto-oikeuksista, 11. päättää tavaroiden ja palveluiden hankinnasta, 12. päättää irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, 13. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, 14. määrää tositteiden hyväksyjät ja päättää tositteiden hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä, 15. päättää saatavien poistamisesta, 16. suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät. Hallintojaosto päättää lisäksi valtuuston hyväksymiä konserniohjeita noudattaen 1. hallituksen päätösvaltaan kuuluvista konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista, 2. strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelusta ja seurannasta, 3. strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen valvontavastuista,

3 4. kuntayhtymän edustajat strategisiksi määriteltyjen yhteisöjen toimielimiin, yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin. Strategisina yhteisöinä pidetään tässä säännössä Medbit Oy:tä ja Länsirannikon Työterveys Oy:tä. 6 Kiinteistöjaosto Kiinteistöjaosto, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, 1. valmistelee hallitukselle sairaanhoitopiirin talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä käyttösuunnitelmaa varten tarvittavat rakennus-, korjaus- ja kunnossapito-ohjelmat, 2. päättää sairaanhoitopiirin vuosittaisesta rakentamisen työohjelmasta talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa sekä kunnossapidon periaatteista. 3. päättää sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja toimitilojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien tavaroiden, palveluiden ja urakoiden hankinnasta hankekohtaisten määrärahojen puitteissa, 4. päättää kiinteistölaitteiden, kiinteistöjärjestelmien, kiinteiden sairaalalaitteiden ja kiinteiden tutkimuslaitteiden sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnasta sairaanhoitopiirissä investointiohjelmassa varattujen hankekohtaisten määrärahojen puitteissa, 5. päättää maan ja tilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta sairaanhoitopiirissä, 6. valmistelee sairaanhoitopiirin hallitukselle kiinteän omaisuuden ostamista ja myymistä koskevat asiat ja 7. suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät. HALLITUKSEN TÄYTTÄMÄT VIRAT 7 Vakanssijärjestelmä Kuntayhtymän henkilöstösuunnittelu perustuu vakanssijärjestelmälle. Hallintokeskus ylläpitää perustetuista vakansseista rekisteriä. Ottaminen virkaan tai toimeen ilman avointa vakanssia on sallittua vain tässä säännössä annettujen oikeuksien ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Mitä jäljempänä on määrätty osastonylilääkärien ja osastonhoitajien vakansseista, koskee myös hallinnollisia osastonylilääkäreitä ja hallinnollisia osastonhoitajia. 8 Virat, joihin hallitus ottaa viranhaltijan Hallitus ottaa viranhaltijan seuraaviin virkoihin: 1. Hallintokeskuksen tulosalueella a. talousjohtaja b. henkilöstöjohtaja c. hallintojohtaja d. kehittämispäällikkö

4 4(20) 2. Turun yliopistollisen keskussairaalan tulosalueella a. sairaalajohtaja b. sairaalaylihoitaja 3. Teknisten ja huoltopalvelujen tulosalueella a. huoltopalveluiden päällikkö b. teknillinen johtaja c. kiinteistöpäällikkö 4. Muun tulosalueen johdossa 1. liikelaitoksen johtaja 2. psykiatrian tulosalueen johtaja Hallintosäännössä on lisäksi määrätty siitä, että hallitus nimeää alaisensa toiminnan osalta tulosalueiden vastuuhenkilöt. 9 Tulosalueiden johtajat Tulosalueiden johtajina toimivat 1. ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimitusjohtaja 2. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa sairaalajohtaja 3. sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksessa toimitusjohtaja 4. psykiatriassa toimialajohtaja 5. Turunmaan sairaalassa toimitusjohtaja 6. teknisissä ja huoltopalveluissa teknillinen johtaja 7. hallintokeskuksessa sairaanhoitopiirin johtaja Tulosalueiden johtajilla on oikeus päättää tulosalueensa kesken tilikautta tehtävistä käyttösuunnitelman muutoksista valtuuston, hallituksen ja johtokunnan vahvistamien sitovuustasojen puitteissa. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALLE SIIRRETTY TOIMIVALTA 10 Hallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta Puheenjohtajalla on oikeus hallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat sairaanhoitopiirin johtajan 1. vuosiloman sekä muiden lain, määräysten tai sopimusten nojalla ehdottomaan oikeuteen perustuvien virkavapauksien ja muiden etuuksien myöntämistä, 2. enintään kahden viikon mittaista palkatonta harkinnanvaraista virkavapaata, 3. koulutusta ja hänelle koulutustilaisuuksien ajalta myönnettäviä etuja, 4. matkalaskujen ja edustuskuluja koskevien laskujen hyväksymistä sekä 5. virka- ja virantoimitusmatkoja koskevien määräysten antamista.

5 HALLINTOKESKUKSEN TULOSALUE 11 Hallintokeskuksen tulosalueella on sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virat ja muita virkoja ja toimia. 12 Hallintokeskuksen tulosalueella on hallintokeskuksen tulosyksikkö, jonka tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Hallintokeskusta johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Hallintokeskuksen yhteydessä toimii lisäksi: 1. tarkastuslautakunnan alainen ja kuntayhtymätarkastajan johtama tarkastusyksikkö, josta on määrätty erikseen 2. terveydenhuoltolain 61 3 momentissa määritelty erityisvastuualueen tutkimustoimikunta. 3. tutkimuslain 17 :ssä määritelty eettinen toimikunta SIJAISUUSJÄRJESTELYT 13 Sijaisuusjärjestelyt Hallintosäännön mukaan johtajaylilääkäri toimii sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä. Milloin sekä sairaanhoitopiirin johtaja että johtajaylilääkäri ovat estyneet tai virkojen ollessa avoinna hoitaa sairaanhoitopiirin johtajan virkaan kuuluvia tehtäviä talousjohtaja ja hänenkin estyneenä ollessaan hallintoylihoitaja. Johtajaylilääkärin ollessa estynyt tai viran ollessa avoinna hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä sairaalajohtaja. Hallintoylihoitajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoinna hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä sairaalaylihoitaja. Sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus päättää tarvittaessa toisin johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan ja muihin hallintokeskuksen sekä hallituksen ottamiin virkoihin kuuluvien tehtävien hoitamisesta virkojen ollessa avoinna tai viranhaltijan ollessa estynyt. 14 Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävät ja toimivalta Sairaanhoitopiirin johtaja 1. päättää tavaroiden, palvelujen ja rakennustöiden ostamisesta ja myymisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti, 2. päättää sairaanhoitopiirin yhteishankinnoista ilman ylärajaa niiltä osin, kuin hankinnat koskevat sähköenergian, öljyn tai tele- ja tietoliikennepalvelujen hankintaa,

6 6(20) 3. ratkaisee kuntayhtymän edustuksen sellaisten yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden päättävien toimielinten kokouksissa, jonne hallituksella on oikeus nimetä edustajia, 4. ottaa tietohallintojohtajan, sisäisen tarkastajan, erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 6 luvussa tarkoitettujen (ns. sivuvirat) ylilääkärin, ylihammaslääkärin ja ylihoitajan sivuvirkojen haltijat sekä hallintokeskuksen esimiesasemassa olevat viranhaltijat tässä säännössä ja hallintosäännössä mainituin poikkeuksin 5. päättää hallintokeskuksen ja teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueiden määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 6. päättää hallintokeskuksen toimitilojen käytöstä, 7. päättää tarvittaessa hallituksen alaisten yksikköjen hallitseman omaisuuden siirtämisestä yksiköiden välillä, 8. antaa määräykset virkamatkoista suoranaisten alaistensa osalta, 9. päättää puhelineduista suoranaisten alaistensa osalta, 10. hyväksyy hallituksen ottamien viranhaltijoiden ja työntekijöiden irtisanoutumiset. 11. toimii neuvottelupäällikön ohella virka- ja työehtosopimuksista sekä muussa yhteistoimintamenettelyssä käytävissä neuvotteluissa työnantajaa edustavana paikallisneuvottelijana, 12. toimii johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan, talousjohtajan, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, tulosalueiden johtajien ja kehittämispäällikön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä, 13. huolehtii sairaanhoitopiirin riskienhallinnan kokonaisuudesta 14. määrää hallintokeskuksen tulosalueen henkilöstöhallinnollisina esimiehinä toimivat viranhaltijat 15. määrää Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloihin koordinoivat ylilääkärit kyseisten sairaaloiden viranhaltijoista 16. päättää valtuuston vahvistamien sitovuustasojen puitteissa kesken tilikautta tapahtuvista hallituksen alaisten tulosalueiden välisistä käyttösuunnitelmien muutoksista. MUILLE VIRANHALTIJOILLE SIIRRETTY TOIMIVALTA 15 Johtajaylilääkärin tehtävät ja toimivalta Johtajaylilääkäri 1. ratkaisee yhteisen koulutusrahan käyttöä koskevat asiat, 2. ottaa hallintokeskuksen tulosalueella henkilöstön niihin vakansseihin, joiden kelpoisuusvaatimuksena on laillistus tai lupa toimia lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä, 3. toimii sairaanhoitopiirin terveydenhuollosta vastaavana lääkärinä ja ratkaisee terveyden- ja sairaanhoitoon tai siihen liittyvään kohteluun kohdistetut muistutukset, 4. toimii sairaanhoitopiirin potilasrekisterin vastuuhenkilönä, 5. päättää potilasasiakirjojen antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla 16 Hallintoylihoitajan tehtävät ja toimivalta

7 Hallintoylihoitaja 1. päättää opetusvastuupalkkion käytön ohjeistuksesta, 2. ottaa hallintokeskuksen tulosalueella henkilöstön niihin vakansseihin, joiden kelpoisuusvaatimuksena on laillistus hoitajan tehtävään sekä johtavan potilasasiamiehen ja potilasasiamiehet, 3. tai hänen määräämänsä päättää hoitotieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta, 17 Talousjohtajan tehtävät ja toimivalta Talousjohtaja 1. päättää tavaroiden ja palvelujen ostamisesta ja myymisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti, 2. ratkaisee velkajärjestelyjä ja velkasovintoja koskevat asiat ja päättää niihin liittyvistä akordeista, 3. päättää sairaanhoitopiirin maksuvalmiussuunnittelusta ja antaa sitä koskevat ohjeet, 4. päättää tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi hallituksen vuosittain vahvistamaan valtuutuksen mukaisesti, 5. päättää sairaanhoitopiirin lainasalkun suojaamisesta, 6. päättää sairaanhoitopiirin tytäryhteisöille myönnettävästä pääomarahoituksesta, 7. päättää sairaanhoitopiirin pankkipalveluista, rahalaitoksissa avattavista tileistä, rahaliikenteen hoitamisesta ja tilien käyttöoikeuksista, 8. antaa ohjeet käteisvarojen, maksu- ja luottokorttien sekä muiden maksuvälineiden käytöstä, 9. päättää sairaanhoitopiirin lyhytaikaisista sijoituksista sekä leasingrahoituksesta, 10. antaa ohjeet poistomenettelystä sekä omaisuuden hallinnasta ja luetteloinnista, 11. päättää varastoinnista, varastojen suuruudesta ja niiden inventoinnista, 12. päättää sisäisen laskennan periaatteista 13. päättää ulkopuolisten rahoittajien kanssa tehtävistä tutkimussopimuksista. 14. huolehtii sairaanhoitopiirin vakuutusturvan ajantasaisuudesta 18 Toimivalta hallintokeskuksessa Hallintokeskus muodostuu palveluyksiköistä ja palvelukeskuksista, joiden vastuuhenkilöt johtavat yksiköidensä toimintaa ja ottavat alaisensa henkilökunnan tässä säännössä mainituin poikkeuksin. Hallintojohtaja 1. toimii kuntayhtymän lakimiehenä ja huolehtii sairaanhoitopiirin hallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan määräysten ja ohjeiden mukaisesti kuntayhtymän edustamisesta ja sen oikeuksien valvomisesta tuomioistuimissa, välimiesoikeuksissa, velkojainkokouksissa ja muissa toimituksissa, 2. ratkaisee kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulua koskevat asiat, 3. päättää kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista enintään euroon saakka päätöstä kohti lukuun ottamatta liikelaitoksia,

8 8(20) 4. päättää lahjoitusten vastaanottamisesta ja hyväksyy niihin liittyvät ehdot 5. ottaa sairaanhoitopiirin johtajan ohella vastaan kuntayhtymälle osoitettuja haasteita ja tiedoksiantoja, 6. päättää hallituksen ja sen alaisten yksiköiden muitten asiakirjojen kuin potilasasiakirjojen antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla, Henkilöstöjohtaja 1. päättää kunnallisen työmarkkinalaitoksen hyväksymälle luottamusmies-, työsuojelutai yhteistoimintakurssille tai pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin tai muuhun vastaavaan koulutukseen osallistumista koskevat asiat koko VSSHP:n henkilöstön osalta, 2. tai hänen määräämänsä myöntää luvan muille kuin sairaanhoitopiirin palvelussuhteessa oleville, lääketieteen opiskelijoille ja sairaanhoidon opiskelijoille toimia hallituksen alaisissa tulosyksiköissä, 3. antaa ohjeet yhtenäiseen henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä asioissa. Neuvottelupäällikkö 1. toimii kuntayhtymän palkka-asiamiehenä, 2. antaa tulkintaohjeet kuntayhtymän harkintaan jätettyjen työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltamisesta, 3. toimii sairaanhoitopiirin johtajan ohella neuvottelijana paikallisissa neuvotteluissa ja yhteistoimintamenettelyissä, 4. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, joiden arvioitu vuosikustannus on alle 5000 euroa kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa, 5. päättää koko VSSHP:n henkilöstön työkokemuslisät ja ammattialalisät sekä vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan, 6. päättää palkan takaisinperinnästä 7. antaa ohjeet palkka- ja palvelussuhdeasioihin liittyen. Tietohallintojohtaja 1. päättää ohjelmisto- ja ylläpitosopimusten tekemisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti. Materiaalipäällikkö 1. päättää tavaroiden ja palvelujen ostamisesta ja myymisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti. 2. päättää käytöstä poistetun tavaran myynnistä, 3. päättää sairaanhoitopiirin yhteishankinnoista ilman ylärajaa niiltä osin, kuin hankinnat koskevat muuta kuin sähköenergian, öljyn, tele- ja tietoliikennepalvelujen tai lääkkeiden hankintaa, 4. päättää sellaisista yhteishankinnoista ilman ylärajaa, joissa sairaanhoitopiiri toimii muitten puolesta hankintayksikkönä,

9 Materiaalitoimiston toimistopäällikkö ja logistiikkapäällikkö päättävät tavaroiden ja palvelujen ostamisesta ja myynnistä enintään euroon päätöstä kohti. Talouspalvelupäällikkö ratkaisee anomukset potilaille määrättyjen maksujen alentamisesta tai poistamisesta sekä päättää pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävistä maksuista. Koulutussuunnittelija päättää keskitetyn koulutuksen koulutustilaisuuksien luentopalkkioiden maksamisesta ja allekirjoittaa oppisopimukset. Hallintokeskuksen palveluyksiköiden ja palvelukeskusten vastuuhenkilöt toimivat yksikkönsä henkilökunnan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä tässä säännössä mainituin poikkeuksin. TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN TULOSALUE 19 Tyksin organisaatio Tyks on jaettu hallintosäännössä kuvatulla tavalla toimialueisiin, joita johtaa toimialuejohtaja ja palvelualueisiin, joita johtaa palvelualuejohtaja. Toimialueet jaetaan edelleen vastuualueisiin, joita johtaa vastuualuejohtaja. Vastuualueet jaetaan hoitoprosesseihin, joilla kullakin on vastuulääkäri. Palvelualueet jaetaan edelleen palveluyksiköihin, joita johtaa toimenpide- ja tehohoitopalvelujen palvelualueella vastuualuejohtaja ja asiantuntijapalvelujen palvelualueella palveluyksikön päällikkö. 20 Tyksin toimi- ja palvelualueet Tyksin toimialueet ovat seuraavat: 1. TULES 2. Sydänkeskus 3. Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 4. Neuro 5. Medisiininen 6. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 7. Naistenklinikka

10 10(20) 8. Lasten ja nuorten klinikka Tyksin palvelualueet ovat seuraavat: 1. Asiantuntijapalvelut 2. TOTEK 21 Sairaalajohtajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Sairaalajohtaja 1. johtaa Turun yliopistollista keskussairaalaa (Tyks) 2. vastata Tyksin terveyspalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirin asukkaille ja palvelutuotannon mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita 3. huolehtia Tyksin toimi- ja palvelualueiden toiminnan yhteensovittamisesta 4. huolehtia osaltaan Tyksin toiminnan yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 5. johtaa ja valvoa Tyksin terveyden- ja sairaanhoitoa sairaanhoitopiirin vastaavan lääkärin ohjeiden mukaisesti 6. huolehtia Tyksin talousarvion valmistelusta ja vastata sen noudattamisesta 7. vastata laillisuudesta Tyksin toiminnassa 8. toimia Tyksin johtoryhmän puheenjohtajana, määrätä sen kokoonpanosta tämän säännön puitteissa ja määrätä sen tehtävät Toimivalta: Sairaalajohtaja 1. päättää toimi- ja palvelualueiden jakautumisesta vastuualueisiin ja palveluyksiköihin 2. antaa muut tarvittavat tarkentavat määräykset Tyksin organisaatiosta tämän säännön puitteissa 3. ottaa Tyksin ylilääkärit, johtavat ylihoitajat ja ylihoitajat 4. määrää Tyksin viranhaltijoista vastuualueille vastuualuejohtajat ja palveluyksiköille päällikön/vastuualuejohtajan 5. määrää Tyksin asiantuntijapalveluiden palvelualueelle viranhaltijan, joka johtaa ja valvoo palvelualueen terveyden- ja sairaanhoitoa 6. toimii Tyksin toimialuejohtajien, palvelualuejohtajien ja sairaalaylihoitajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä sekä koordinoivien ylilääkärien esimiehenä heille määrätyn koordinoivan ylilääkärin tehtävän osalta 7. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 8. päättää Tyksin resurssien (henkilöstö, tilat ja laitteet) kohdentamisesta konserniohjeistuksen puitteissa 9. päättää Tyksin laitehankinnoista hallituksen antamien ohjeiden (kuntayhtymän hankintaohjeet) mukaisesti ja noudattaen sairaanhoitopiirin johtajan päättämää vuosihankintaohjelmaa 10. päättää puhelineduista sairaalassa 11. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa

11 21a Koordinoivan ylilääkärin tehtävät Tehtävät: Koordinoiva ylilääkäri 1. seuraa ja yhteensovittaa sijoituspaikkansa sairaalan sisäistä toimintaa yli toimialuerajojen 2. kehittää alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa tehtävää lähipalveluja koskevaa lääketieteellistä yhteistyötä yhdessä sairaalassa toimivien toimialueiden kanssa 3. seuraa lähipalvelujen saatavuutta ja kokonaistilannetta ja tekee niitä koskevia ehdotuksia 22 Sairaalaylihoitajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Sairaalaylihoitaja 1. koordinoi osaltaan sairaalan toiminnan ja talouden suunnittelua yhteistyössä sairaalajohtajan kanssa 2. koordinoi sairaalan hoitotyön henkilöstösuunnittelua yhteistyössä toimi- ja palvelualueiden johdon kanssa 3. vastaa sairaalan hoitotyön alaan kuuluvasta opetus- ja tutkimustoiminnan koordinoinnista 4. ylläpitää ja kehittää sairaalan laatujärjestelmää Toimivalta: Sairaalaylihoitaja 1. ottaa Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuode-osastojen hoito- ja hallintohenkilöstön niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. toimii johtavien ylihoitajien henkilöstöhallinnollisena esimiehenä Sairaalaylihoitaja raportoi tehtävistään sairaalajohtajalle sairaalan toimintaan liittyvissä asioissa ja hallintoylihoitajalle hoitotyön alaan kuuluvista asioista. 22a Johtava ylihoitaja Tehtävät: Johtava ylihoitaja 1. kehittää alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa tehtävää yhteistyötä yhdessä sairaalassa toimivien toimialueiden kanssa 2. koordinoi sijoituspaikkansa sairaalan resursseja (henkilöstö, tilat, laitteet) 3. johtaa vuodeosastojen hoitohenkilöstöä 4. vastaa vuodeosastojen johtamistehtävästä sairaalaylihoitajan määräämällä tavalla 5. vastaa vuodeosastoresurssien tehokkaasta käytöstä

12 12(20) 6. valvoo vuodeosastojen saamia tukipalveluja muiden kuin lääketieteellisten palveluiden osalta 7. huolehtii sairaalan vuodeosastojen hoitohenkilöstön vakanssien täyttämisen valmistelusta Toimivalta: Johtava ylihoitaja 1. toimii alaisensa hoito- ja hallintohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä 2. päättää sijoituspaikkansa sairaalassa hoitohenkilöstön tilapäisistä siirroista yli yksikkörajojen yhteistyössä toimialueiden ylihoitajien kanssa 3. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 23 Toimialuejohtajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Toimialuejohtaja 1. johtaa toimialuettaan 2. johtaa ja valvoa toimialueensa terveyden- ja sairaanhoitoa vastaavana ylilääkärinä sairaalajohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata toimialueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta 4. vastata toimialueensa terveyspalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirin asukkaille ja palvelutuotannon mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita sekä toimialueensa saumattomasta yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa 5. vastata osaltaan opetuksen ja tutkimuksen edellytysten toteutumisesta toimialueellaan 6. vastata laillisuudesta toimialueen toiminnassa Toimivalta: Toimialuejohtaja 1. ottaa toimialueensa lääkärit, akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön ja osastonhoitajat niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 3. määrää vastuulääkärit vastuualueiden hoitoprosesseille 4. määrää ylihoitajien keskinäisen vastuunjaon niillä toimialueilla, joissa on enemmän kuin yksi ylihoitaja 5. päättää palvelusopimuksista palvelualueiden ja sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 6. päättää toimialueen tuottamien palvelujen myynnistä ulkoisille asiakkaille hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 7. päättää toimialueen resurssien (henkilöstö, tilat ja laitteet) kohdentamisesta konserniohjeistuksen puitteissa 8. päättää laitteiden ottamisesta koekäyttöön hankittuaan lääkintälaitteiden osalta teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueen lausunnon 9. päättää lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta toimialueensa osalta

13 10. tai hänen määräämänsä päättää potilaalle palvelualueen varoista ja lääketieteellisin perustein maksusitoumuksella hankittavista tavaroista ja palveluista 11. toimii vastuualuejohtajien, ylihoitajien, toimialueen erikoistuvien lääkärien sekä toimialueen tutkimusprojektien henkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Toimialuejohtaja voi siirtää edellä mainitun henkilöstöhallinnollisen toimivallan tietyn erikoistuvan lääkärin osalta myös alaiselleen vastuualuejohtajalle tai tietyn tutkimusprojektin osalta myös alaiselleen vastuualuejohtajalle, ylihoitajalle tai tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavalle viranhaltijalle. 12. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 24 Palvelualuejohtajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Palvelualuejohtaja 1. johtaa palvelualuettaan 2. toimenpide- ja tehohoitopalvelujen osalta johtaa ja valvoa palvelualueensa terveyden- ja sairaanhoitoa sairaalajohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata palvelualueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta 4. vastata palvelualueensa palvelujen tuottamisesta toimialueille palvelusopimusten mukaisesti 5. vastata osaltaan opetuksen ja tutkimuksen edellytysten toteutumisesta palvelualueellaan 6. vastata laillisuudesta palvelualueen toiminnassa Toimivalta: Palvelualuejohtaja 1. ottaa palvelualueensa lääkärit, akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön ja osastonhoitajat niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. päättää määräaikaisten vakanssittomien viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 3. määrää ylihoitajien keskinäisen vastuunjaon niillä toimialueilla, joissa on enemmän kuin yksi ylihoitaja 4. päättää palvelusopimuksista toimialueiden ja sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 5. päättää palvelualueen tuottamien palvelujen myynnistä ulkoisille asiakkaille hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 6. päättää palvelualueen resurssien (henkilöstö, tilat ja laitteet) kohdentamisesta konserniohjeistuksen puitteissa 7. päättää laitteiden ottamisesta koekäyttöön hankittuaan lääkintälaitteiden osalta teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueen lausunnon 8. päättää lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta palvelualueensa osalta 9. tai hänen määräämänsä päättää potilaalle palvelualueen varoista ja lääketieteellisin perustein maksusitoumuksella hankittavista tavaroista ja palveluista 10. toimii palveluyksikön päällikön/vastuualuejohtajan, ylihoitajan, palvelualueen erikoistuvien lääkärien sekä palvelualueen tutkimusprojektien henkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Palvelualuejohtaja voi siirtää edellä mainitun henkilöstöhallinnollisen toimivallan tietyn erikoistuvan lääkärin osalta myös

14 14(20) alaiselleen palveluyksikön päällikölle/vastuualuejohtajalle tai tietyn tutkimusprojektin osalta myös alaiselleen palveluyksikön päällikölle/vastuualejohtajalle, ylihoitajalle tai tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavalle viranhaltijalle. 11. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 25 Toimialueen ja palvelualueen ylihoitajan tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Ylihoitaja 1. johtaa toimi- ja palvelualueensa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä 2. vastata toimi- ja palvelualueensa johtamistehtävistä toimi- / palvelualueen johtajan määräämällä tavalla 3. vastata toimi- ja palvelualueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta hoitotyön osalta 4. vastata toimi- ja palvelualueensa hoitotyön alaan kuuluvasta opetus- ja tutkimustoiminnasta 5. valvoa toimi- ja palvelualueen saamia tukipalveluja muiden kuin lääketieteellisten palvelujen osalta 6. ylläpitää ja kehittää toimi- / palvelualueen laatujärjestelmää Ylihoitaja raportoi tehtävistään toimi- ja palvelualueen johtajalle toimi- ja palvelualueen toimintaan liittyvissä asioissa ja sairaalaylihoitajalle hoitotyöhön liittyvissä asioissa. Toimivalta: Ylihoitaja 1. ottaa toimi- ja palvelualueensa hoito- ja tutkimushenkilöstön ja hallinto- ja huoltohenkilöstön niiltä osin kuin tätä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 2. toimii toimi- ja palvelualueensa hoito- ja tutkimushenkilöstön ja hallinto- ja huoltohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä lukuun ottamatta asiantuntijapalveluiden palvelualuetta toimintaterapian, fysioterapian, apuvälinepalvelujen ja kuntoutusohjaajien palvelujen palveluyksiköitä 3. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa. 25a Hallinnollinen osastonhoitaja Tehtävät: Hallinnollinen osastonhoitaja 1. johtaa yksikkönsä hoitohenkilöstöä johtavan ylihoitajan määräämällä tavalla 2. huolehtii osaltaan hoitohenkilöstön vakanssien täyttämisen valmistelusta Toimivalta: Hallinnollinen osastonhoitaja alaisensa henkilöstön osalta 1. päättää vuosilomat sekä tehtävien hoitamisesta näiden aikana 2. päättää korkeintaan kolmen kuukauden pituisen virka- ja työ-vapauden myöntämisestä ja tehtävien hoitamisesta myönnetyn virka- ja työvapaan aikana 3. antaa määräykset virka- ja virantoimitusmatkojen suorittamisesta

15 4. määrää tarvittaessa lisä-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 26 Vastuualuejohtajan ja palveluyksikön päällikön tehtävät ja toimivalta Tehtävät: Vastuualuejohtaja ja palveluyksikön päällikkö 1. johtaa vastuualuettaan tai palveluyksikköään 2. potilashoitoa antavissa yksiköissä johtaa ja valvoa yksikkönsä terveyden- ja sairaanhoitoa toimi- tai palvelualuejohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata potilashoidon ja palveluiden sisällöstä ja laadusta 4. vastata palveluiden tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti 5. huolehtia vastuualueensa tai palveluyksikkönsä talousarvion laatimisesta ja vastata sen noudattamisesta Toimivalta: Vastuualuejohtaja ja palveluyksikön päällikkö 1. päättävät potilashoitoa antavissa yksiköissä potilaan ottamisesta sairaalan tai poistamisesta sairaalasta 2. toimivat yksikkönsä henkilöstöhallinnollisina esimiehinä lääkärien ja akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön osalta paitsi asiantuntijapalveluiden palvelualueella toimintaterapian, fysioterapian, apuvälinepalvelujen ja kuntoutusohjaajien palvelujen palveluyksiköissä koko henkilöstön osalta 3. päättävät vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa 27 Vastuu tutkimuksesta ja opetuksesta Hallitus määrää Tyksin toimialueille ja palvelualueille tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavat viranhaltijat, jotka vastaavat osaltaan tutkimukselle ja opetukselle laaditun käyttösuunnitelman toteutumisesta toimi- tai palvelualueella. Hallitukselle tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöiden määräämistä koskevan asian valmistelee johtajaylilääkäri, jonka tulee kuulla asiasta Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaania. TEKNISTEN- JA HUOLTOPALVELUJEN TULOSALUE 28 Tulosalueen organisaatio Teknisten ja huoltopalveluiden tulosalue jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: 1. Teknisten palvelujen tulosyksikkö 2. Kiinteistöpalvelujen tulosyksikkö 3. Huoltopalvelujen tulosyksikkö Teknisten palvelujen tulosyksikkö vastaa koko sairaanhoitopiirin lääkintäteknisten laitteiden, lvis-, tele- ja dataliikenneverkostojen sekä -järjestelmien asiantuntija-, huolto- ja

16 16(20) ylläpitopalveluiden sekä rakennushuollon palvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirin kaikissa kiinteistöissä. Kiinteistöpalvelujen tulosyksikkö vastaa koko sairaanhoitopiirin kiinteistöjen hallinnasta, tilojen otto- ja antovuokrauksesta sekä korjaus-, saneeraus - ja uudisrakennushankkeiden toteuttamisesta. Huoltopalvelujen tulosyksikkö vastaa sairaanhoitopiirin laitoshuollosta, ravintopalveluista ja ulkoalueiden kunnossapidosta sekä muusta huollosta. Tulosaluetta johtaa tulosalueen johtajan asemaan määrätty viranhaltija. Teknisten palvelujen tulosyksikköä johtaa teknillinen johtaja, kiinteistöpalvelujen tulosyksikköä kiinteistöpäällikkö ja huoltopalvelujen tulosyksikköä huoltopalvelujen päällikkö. Tulosalueen johtaja toimii tulosyksikköjen johtajien henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. 29 Toimivalta teknisten palvelujen tulosyksikössä Teknillinen johtaja 1. ottaa alaisensa henkilökunnan ja toimii heidän henkilöstöhallinnollisena esimiehenä tässä säännössä mainituin poikkeuksin, 2. päättää röntgenputkien ja vastaavien sekä laitteiden huolto-, korjaus- ja kunnossapitopalvelujen hankkimisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, 3. päättää tavaroiden ja palvelujen ostamisesta enintään euroon saakka päätöstä kohti, 4. päättää kiinteistöjen hallinnointiin liittyvistä lupa- ja lausuntoasioista 5. on oikeutettu suorittamaan kiinteistön muutostöihin, kunnossapitoon tai rakennusurakkoihin liittyviä vastaanottotarkastuksia Tyksin ja aluesairaaloiden tekniikan vastuuhenkilöt (käyttöpäällikkö / Tyks, sairaalainsinööri / Tyks, sähkö- ja viestintätekniikan vastuuhenkilö / Tyks, lääkintätekniikan vastuuhenkilö, sairaalainsinööri / Tyks Salon sairaala, käyttöpäällikkö/ Tyks Loimaan sairaala, kiinteistöesimies/ Tyks Vakka-Suomen sairaala) 1. päättävät vastuualueensa osalta kiinteistön tai laitteiden muutostöihin ja kunnossapitoon liittyvien töiden, muutosten tai tavaroiden hankinnasta enintään euroon saakka päätöstä kohti, 2. ovat oikeutettuja suorittamaan kiinteistön muutostöihin, kunnossapitoon tai rakennusurakkoihin liittyviä vastaanottotarkastuksia 30 Toimivalta kiinteistöpalvelujen tulosyksikössä Kiinteistöpäällikkö 1. ottaa alaisensa henkilökunnan ja toimii heidän henkilöstöhallinnollisena esimiehenä tässä säännössä mainituin poikkeuksin,

17 2. päättää kiinteistön muutostöihin tai rakennuttamispalveluihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen ostamisesta enintään euroon saakka päätöstä kohti, 3. on oikeutettu suorittamaan kiinteistön muutostöihin, kunnossapitoon ja rakennusurakkoihin liittyviä vastaanottotarkastuksia 4. päättää kiinteistöjen rakentamiseen liittyvistä lupa- ja lausuntoasioista 5. päättää maan ja tilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta enintään euron vuosikustannuksiin saakka päätöstä kohti 31 Toimivalta huoltopalveluiden tulosyksikössä Huoltopalveluiden päällikkö 1. päättää tavaroiden ja palvelujen ostamisesta ja myymisestä enintään euroon saakka päätöstä kohti, 2. ottaa laitoshuoltoon kuuluvan esimiesasemassa olevan henkilöstön ja muutoin huoltopalvelujen henkilöstön ja toimii heidän henkilöstöhallinnollisena esimiehenään. Laitoshuoltopäällikkö ja palvelupäällikkö ottavat alaisensa henkilöstön ja toimivat heidän henkilöstöhallinnollisina esimiehinään tässä säännössä mainituin poikkeuksin. PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN HALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI 32 Ilmoitettavat päätöslajit Viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla tekemät henkilöstöä, hankintoja ja vahingonkorvauksia sekä rakentamista koskevat päätökset tulee ilmoittaa otto-oikeuden käyttämistä koskevaa harkintaa varten jäljempänä mainituille toimielimille. Muista kuin tässä mainituista päätöksistä ei ole Ilmoitusvelvollisuutta. 33 Päätösten ilmoitustapa Päätökset ilmoitetaan päätösluettelona, josta käy ilmi päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen numero. Hankintapäätöksistä ilmoitetaan lisäksi hankinnan sisältö ja suuruus. Arvoltaan alle euron hankintapäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Henkilöstövalinnoista vakinaiseen palvelussuhteeseen ilmoitetaan lisäksi vakanssiin valittu henkilö tehtävänimikkeineen. Valintoja määräaikaiseen palvelussuhteeseen ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista ilmoitetaan johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalle henkilölle myönnetyt yli kolmen kuukauden virkavapaat ja työlomat ja muun henkilöstön osalta yli 12 kuukauden virkavapaat ja työlomat. Ilmoituksessa mainitaan henkilön nimi ja vapaan pituus.

18 18(20) Muita viranhaltijoiden tekemiä henkilöstöpäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Vahingonkorvauksista ilmoitetaan vahingon laatu ja korvauksen määrä. Arvoltaan alle euron korvauspäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. 34 Ilmoituksia käsittelevät toimielimet Hallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset tulee ilmoittaa tiedoksi hallituksen jaostoille seuraavasti: 1. hallintojaostolle henkilöstöasioissa tehdyt sekä hankintoja ja vahingonkorvauksia koskevissa asioissa tehdyt päätökset, 2. rakennusjaostolle rakentamista koskevat päätökset. 35 Johtokuntien alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset Johtokuntien alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset tulee ilmoittaa tiedoksi johtokunnalle. Johtokunnan tulee edelleen ilmoittaa edelleen alaistensa viranhaltijoiden tekemät päätökset hallitukselle johtokunnan pöytäkirjan yhteydessä. 36 Päättäminen asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi Jaostojen ja johtokuntien tulee tarvittaessa tehdä tietoonsa saatettujen päätösten osalta esitys hallitukselle asian ottamisesta hallituksen käsittelyyn. 37 Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen Hallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät ja toimielimille ilmoitetut päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä samanaikaisesti asianomaisen jaoston pöytäkirjan nähtävillä olon yhteydessä hallintokeskuksessa. 38 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Johtokunnan on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava hallitukselle tai sen jaostolle niistä johtokunnan tai osavastuualueiden viranhaltijoiden päätöksistä, jotka voidaan ottaa hallituksen käsiteltäväksi. MUUT MÄÄRÄYKSET JA VALTUUTUKSET 39 Ohjeita vakanssien ja asemien täyttämisen valmistelusta Sairaalajohtaja huolehtii toimialuejohtajien ja palvelualuejohtajien asemien täyttämisen valmistelusta.

19 Toimialue- ja palvelualuejohtaja huolehtivat vastuualuejohtajien ja palveluyksikön esimiesten asemien täyttämisen valmistelusta. Toimialue- ja palvelualuejohtaja huolehtivat ylihoitajien virkojen täyttämisen valmistelusta hankittuaan asiasta sairaalaylihoitajan lausunnon. Vastuualuejohtaja huolehtii vastuualueensa lääkärien ja muun akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilöstön virkojen ja toimien täyttämisen sekä vastuulääkärien määräämisen valmistelusta; koulutusvirkojen osalta tulee asiassa hankkia koulutusohjelmasta vastaavan viranhaltijan lausunto. Palveluyksikön päällikkö huolehtii palveluyksikkönsä vakanssien täyttämisen valmistelusta. Ylihoitaja huolehtii osastonhoitajien vakanssien täyttämisen valmistelusta. Muitten vakanssien ja asemien osalta vakanssiin ottamisesta tai asemaan määräämisestä päättävä viranhaltija huolehtii asian valmistelusta. 40 Henkilöstöhallinnollinen esimies Henkilöstöhallinnollinen esimies päättää henkilöstönsä osalta ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 1. vuosilomien myöntämisestä 2. enintään kahden vuoden mittaisen palkattoman virkavapauden myöntämisestä 3. sijaisten ottamisesta 4. avoimen vakanssin hoitajan ottamisesta 5. vahvistaa toimenkuvat 6. tehtävien määräämisestä alaiselleen henkilökunnalle 41 Johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat Seuraavat hallituksen alaiset viranhaltijat ovat johtavassa asemassa: huoltopalveluiden päällikkö, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja, kehittämispäällikkö, materiaalipäällikkö, psykiatrian toimialuejohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja, teknillinen johtaja, kiinteistöpäällikkö tietohallintojohtaja, ylifyysikko, ylihoitaja, ylilääkäri, sairaalajohtaja ja sairaalaylihoitaja. Seuraavat hallituksen alaiset viranhaltijat ovat itsenäisessä asemassa: apulaisylihammaslääkäri, apulaisylilääkäri, arkistopäällikkö, hankintapäällikkö, laitoshuoltopäällikkö, osastonylilääkäri, sisäinen tarkastaja, suojelupäällikkö, talouspäällikkö, toimistopäällikkö, neuvottelupäällikkö, johtava työterveyslääkäri, viestintäpäällikkö, yhteyspäällikkö, ylihammaslääkäri, palvelupäällikkö ja kuljetuspäällikkö. 42 Virka- ja virantoimitusmatkat

20 20(20) Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat päättävät yksikkönsä virka- ja virantoimitusmatkoista. 43 Asiakirjojen allekirjoittaminen ja hankintaoikaisusta päättäminen Perussopimuksessa ja hallintosäännössä määrätyn lisäksi annetaan seuraavat täydentävät määräykset eräiden asiakirjojen allekirjoittamisesta. Hallituksen jaostojen tekemien päätösten täytäntöönpanoa koskevat sopimukset allekirjoittaa jaoston puolesta asian esitellyt viranhaltija ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. Viranhaltijoiden tekemien päätösten täytäntöönpanoa koskevat sopimukset allekirjoittaa päätöksentekijä, jos toisin ei ole erikseen määrätty. Otteet ja jäljennökset oikeaksi tai kuulutusten nähtävillä olon voi todistaa hallintosäännössä mainitun toimielimen pöytäkirjanpitäjän lisäksi hallintojohtaja tai hallintokeskuksen toimistopäällikkö taikka johdon sihteeri. Hankinnasta päättänyt toimielin tai viranhaltija päättää myös päätöstään koskevasta hankintaoikaisusta. 44 Voimaantulo Tämä sääntö tulee voimaan ja samalla kumotaan hyväksytty toimintasääntö ja siihen tehdyt muutokset.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.9.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1(18) Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty valtuustossa 12.6.2012. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 25.11.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Toimivallan edelleen siirtäminen... 1 2 LUKU KOKOUS-

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö Miehikkälän kvalt 16.12.2014 39 Virolahden kvalt 15.12.2014 56 Kaakon kaksikko 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 K A A K O N K A K S I K K O... 4 1 Yleistä...

Lisätiedot

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 30.10.2014 55 Voimassaolo 1.11.2014 SISÄLTÖ I luku... 3 YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 II luku... 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 31.3.2011 / 18 hyväksymä Sisältää valtuuston sääntöön erillisillä päätöksillä tekemät muutokset. Valtuuston päätökset on luetteloitu sivulle 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot