Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö"

Transkriptio

1 Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön ja se on voimassa alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä toimintasääntö perustuu valtuuston päätöksellään 21 hyväksymään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntöön, siihen tehtyihin muutoksiin sekä siinä annettuihin oikeuksiin. Toimivalta on siirretty siten, että tässä säännössä mainituilla viranhaltijoilla on oikeus johtokunnan puolesta ratkaista nimetyt asiat. Liikelaitoksessa noudatetaan sairaanhoitopiirin hallinto- ja toimintasääntöä sekä otetaan huomioon, mitä sairaanhoitopiirin konserniohjeissa ja yhteishankintaohjeissa on määrätty. LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2 Palvelualuejako Sairaanhoidollisten palveluiden tuottamista ja järjestämistä varten liikelaitoksessa on seitsemän palvelualuetta, jotka ovat 1. Kliininen neurofysiologia 2. Patologia 3. TYKSLAB 4. Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskus 5. Varsinais-Suomen Lääkehuolto 6. Varsinais-Suomen Välinehuolto 7. Tyks Mikrobiologia ja genetiikka 3 Johtaminen Liikelaitoksen johtamisesta on määrätty hallintosäännön 31 :ssä. Liikelaitosta johtaa johtokunta ja toimitusjohtaja. Milloin liikelaitoksen toimitusjohtaja on estynyt tai virka on auki, hoitaa hänen tehtäviään johtokunnan määräämä varatoimitusjohtaja, joka on joku palvelualuejohtajista. Toimitusjohtaja nimeää liikelaitoksen johtoryhmän ja määrää sen tehtävät.

2 Palvelualuejohtajat nimeävät palvelualueelleen johtoryhmän ja määräävät sen tehtävät. 4 (Kumottu sairaanhoitopiirin voimaan tulleella hallintosäännöllä.) 5 Toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta Hallintosäännön 33 :ssä mainittujen tehtävien lisäksi toimitusjohtaja 1. päättää palveluiden myynnistä noudattaen johtokunnan vahvistamia periaatteita. 2. päättää sellaisista hankkeista ja hankinnoista joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on alle euroa. 3. ottaa ylilääkärit, osastonylilääkärit, apulaisylilääkärit sekä ylikemistit, sekä näissä viroissa olevat hallinnolliset viranhaltijat. 4. toimii johtavan lääkärin, palvelualuejohtajien, ylihoitajien sekä toimistonhoitajan ja johdon sihteerin henkilöstöhallinnollisena esimiehenä 5. ratkaisee liikelaitoksen edustuksen sellaisten yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden päättävien toimielinten kokouksissa, jonne johtokunnalla on oikeus nimetä edustajia. 6. päättää liikelaitoksen hallitsemien toimitilojen käytöstä. 7. päättää tarvittaessa liikelaitoksen hallitseman omaisuuden siirtämisestä palvelualueiden välillä. 8. antaa määräykset virkamatkoista. 9. päättää puhelineduista liikelaitoksessa. 10. hyväksyy johtokunnan ottamien viranhaltijoiden ja työntekijöiden irtisanoutumiset. 11. päättää liikelaitoksen varoista suoritettavista alle euron vahingonkorvauksista. 12. päättää liikelaitoksen organisoinnista muissa kuin liikelaitoksen toimintasäännössä mainituin osin. 13. päättää ylihoitajien vastuujaosta 14. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä enintään euron määrään saakka päätöstä kohden ja 15. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa. 6 Johtava ylilääkäri Johtokunta nimeää johtavan ylilääkärin tehtäviä hoitavan viranhaltijan. Hänen tehtävänään on johtaa ja valvoa liikelaitoksen terveyden- ja sairaanhoitoa sairaanhoitopiirin vastaavan lääkärin ohjeiden mukaisesti vastaavana ylilääkärinä. PALVELUALUEIDEN JOHTAMINEN 7 Palvelualueiden johtajat Johtokunta määrää kunkin palvelualueen palvelualuejohtajaksi suostumuksensa mukaisesti liikelaitoksen viranhaltijan tai yliopiston pää- tai sivuviranhaltijan, joka on virkasuhteessa liikelaitokseen (esim. yliopiston virassa oleva professorin).

3 Palvelualueilla 1-4 ja 7 palvelualuejohtajaksi määrätään liikelaitoksen viranhaltija, jolla on erikoislääkärin pätevyys palvelualueella edustettuna olevalla erikoisalalla ja dosentin pätevyys palvelualueelle soveltuvalla erikoisalalla. Varsinais-Suomen Lääkehuollon palvelualuejohtajaksi määrätään Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalaapteekkari. Varsinais-Suomen Välinehuollon palvelualuejohtajaksi määrätään liikelaitoksen viranhaltija, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon tutkinto. 8 Palvelualuejohtajien vastuu ja asema Palvelualuejohtajat ovat toimitusjohtajan välittömiä alaisia ja vastaavat toimitusjohtajalle palvelualueensa palveluiden sisällöstä, kilpailukykyisyydestä ja palvelualueen taloudesta. Palvelualueilla 1-4 ja 7 palvelualuejohtajat toimivat yhteistyössä palvelualueelle määrätyn ylihoitajan kanssa ja heidän tehtävänään on ylilääkärinä johtaa ja valvoa palvelualueensa terveyden- ja sairaanhoitoa. Palvelualuejohtajilla on omaa palvelualuettaan koskevissa asioissa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. 9 Palvelualuejohtajien tehtävät ja toimivalta Palvelualuejohtajat 1. ottavat Varsinais-Suomen Lääkehuollossa ja Varsinais-Suomen Välinehuollossa (palvelualueet 5-6) alaisensa henkilökunnan ja muilla palvelualueilla palvelualueensa lääkärit ja akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilökunnan lukuun ottamatta ylilääkäreitä, osastonylilääkäreitä, apulaisylilääkäreitä, ylikemistejä sekä näissä viroissa olevia hallinnollisia viranhaltijoita, 2. toimivat palvelualueensa akateemisen henkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä, tässä säännössä mainituin poikkeuksin, 3. päättävät tavaroiden, irtaimistojen tai palveluiden ostamisesta euroon saakka päätöstä kohti paitsi Varsinais-Suomen Lääkehuollon palvelualuejohtaja lääkkeiden yhteishankinnan osalta ilman euromääräistä ylärajaa ja muiden hankintojen osalta euroon saakka päätöstä kohti. 4. päättävät koulutus- ja kehittämisrahojen käytöstä palvelualueellaan varattujen määrärahojen puitteissa, 5. päättävät laitteiden koekäyttöön ottamisesta hankittuaan lääkintälaitteiden osalta sairaalainsinöörin lausunnon 6. päättävät lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämästä tutkimusluvasta ja 7. päättävät vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa. 8. toimivat Varsinais-Suomen Lääkehuollossa ja Varsinais-Suomen Välinehuollossa koko henkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. 9a Johtaminen Varsinais-Suomen lääkehuollossa Kullakin proviisorilla on Varsinais-Suomen lääkehuollossa oma vastuualueensa palvelualuejohtajan päättämällä tavalla. Vastuualueellaan kukin proviisori palvelualuejohtajan ohella voi

4 1. päättää koulutus- ja kehittämismäärärahojen käytöstä vastuualueelle osoitettujen määrärahojen puitteissa 2. päättää alaisensa henkilökunnan vuosilomien ja harkinnanvaraisten palkattomien virkavapaiden myöntämisestä enintään kolmen kuukauden jaksolle 3. päättää vastuualueen henkilökunnan virantoimitusmatkoista 4. päättää sijaisten, tilapäisten ja avoimen viran hoitajan ottamisesta enintään kolmen kuukauden ajaksi. Palvelualuejohtaja antaa tarkentavat määräykset päätösvallan käytöstä. TUTKIMUS JA OPETUS 10 Vastuu tutkimuksesta ja opetuksesta Palvelualueilla 1-4 ja 7 tapahtuvasta tutkimuksesta ja opetuksesta oman erikoisalansa osalta vastaa palvelualueen johtaja silloin, kun hän on oman erikoisalaan kuuluvan oppiaineen professori. Ellei näin ole, tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavat erikoisaloillaan Turun yliopiston kyseisten erikoisalojen oppiaineiden professorit, joilla on virka myös liikelaitoksessa. He ovat tällöin liikelaitoksen sivuvirkojensa osalta toimitusjohtajan välittömiä alaisia. Ellei liikelaitoksessa edustettuna olevalla erikoisalalla ole professuuria Turun yliopistossa tai sitä ei ole täytetty, liikelaitoksen kyseisen erikoisalan tutkimuksesta ja opetuksesta vastaa tältä osin erikoisalan ylilääkäri tai se palvelualuejohtaja, jonka palvelualueeseen erikoisala kuuluu. Edellä mainitut liikelaitoksen tutkimuksesta ja opetuksesta vastuulliset viranhaltijat vastaavat omilta osiltaan erityisvaltionosuuden käyttösuunnitelman sekä erikoisalansa erikoislääkärikoulutuksen toteutumisesta liikelaitoksessa. YLIHOITAJAT 11 Ylihoitajien vastuu ja asema Liikelaitoksen ylihoitajat ovat toimitusjohtajan välittömiä alaisia ja vastaavat toimitusjohtajalle palveluiden tuotannon operatiivisesta johtamisesta, eli työn välittömän suoritustason koordinoinnista. He vastaavat liikelaitoksen hoitohenkilökunnan työpanoksen käytöstä, hoitohenkilöstön osaamisesta, hoitotyön kehittämisestä sekä opetuksesta toimien yhteistyössä palvelualueidensa johtajien kanssa. Johtokunta ottaa ylihoitajat. 12 Ylihoitajien tehtävät ja toimivalta Ylihoitajat 1. ottavat alaisensa henkilökunnan

5 2. toimivat alaisensa hoito-, hallinto- ja huoltohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja 3. päättävät vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa. 12 a Hallinnolliset osastonhoitajat Hallinnolliset osastonhoitajat ja VSKK:n toimistonhoitaja 1. määräävät alaistensa vuosilomat ja päättää virkatehtävien hoitamisesta lomien aikana 2. päättävät korkeintaan kolmen kuukauden pituisen virkavapauden myöntämisestä ja virkatehtävien hoitamisesta kolmen kuukauden virkavapauden aikana 3. päättävät koulutukseen liittyvistä virkavapauksista sekä siitä johtuvista korvauksista 4. antavat määräykset virantoimitusmatkojen suorittamisesta ja määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, lauantai- ja sunnuntaityöhön. Ylihoitaja ja Varsinais-Suomen välinehuollon johtaja antavat tarkentavat määräykset päätösvallan käytöstä. MUUT MÄÄRÄYKSET 13 Liikelaitoksen muu hallinto Liikelaitoksessa voi olla muita toimitusjohtajan alaisia, itsenäisessä asemassa olevia viranhaltijoita, jotka vastaavat liikelaitoksen sisäisistä palveluista. 14 Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat Toimitusjohtajan lisäksi, johtava lääkäri, palvelualuejohtajat ja ylihoitajat ovat johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. 15 Liikelaitoksen nimen kirjoittaminen Toimitusjohtajalla on oikeus allekirjoittaa liikelaitoksen puolesta annettavat sopimukset ja muut sitoumukset. Palvelualueen tuottamien palveluiden myyntiä koskevat sopimukset kuitenkin allekirjoittaa toimitusjohtaja ja sopimukset varmentaa palvelualuejohtaja. Muutoin viranhaltijat allekirjoittavat tekemiensä päätösten täytäntöönpanoa koskevat sopimukset. 16 Menettely otettaessa virkaan tai toimeen Virkaan ja toimeen ottamista koskeva päätös tulee valmistella yhteistoiminnassa virkaan tai toimeen valittavan esimiehen kanssa ja koulutusvirkojen osalta koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa. Vaihtoehtoisesti ottamisesta päättävä viranhaltija voi

6 pyytää ennen päätöksentekoa edellä mainitulta viranhaltijalta virkaan tai toimeen ottamista koskevan lausunnon. Turun yliopiston oppiaineeseen liittyvää erikoisalan ylilääkäriä valittaessa toimitusjohtajan on pyydettävä ennen päätöksentekoa hakijoista Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lausunto. Edellä virkoihin ottamista koskevat säädökset koskevat soveltuvin osin myös työsuhteita. 17 Ilmoitettavat päätöslajit Tyks-Sapa-liikelaitoksen viranhaltijoiden tekemät henkilöstöä, hankintoja ja vahingonkorvauksia koskevat päätökset tulee ilmoittaa tiedoksi johtokunnalle siltä osin, kuin jäljempänä on siihen velvoitettu. Muista kuin tässä mainituista päätöksistä ei ole ilmoitusvelvollisuutta. 18 Päätösten ilmoitustapa Päätökset ilmoitetaan päätösluettelona, josta käy ilmi päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen numero. Hankintapäätöksistä ilmoitetaan lisäksi hankinnan sisältö ja suuruus. Arvoltaan alle euron hankintapäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Henkilöstövalinnoista vakinaiseen palvelussuhteeseen ilmoitetaan lisäksi vakanssiin valittu henkilö tehtävänimikkeineen. Valintoja määräaikaiseen palvelussuhteeseen ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista ilmoitetaan johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalle henkilölle myönnetyt yli kolmen kuukauden virkavapaat ja työlomat ja muun henkilöstön osalta yli 12 kuukauden virkavapaat ja työlomat. Ilmoituksessa mainitaan henkilön nimi ja vapaan pituus. Muita viranhaltijoiden tekemiä henkilöstöpäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Vahingonkorvauksista ilmoitetaan vahingon laatu ja korvauksen määrä. Arvoltaan alle euron korvauspäätöksiä ei ole velvollisuutta ilmoittaa. 19 Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen Johtokunnalle ilmoitetut päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä samanaikaisesti johtokunnan pöytäkirjan nähtävillä olon yhteydessä.

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.9.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän muut johtosäännöt... 3 2 Kuntayhtymän toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 153 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 7.5.2012 55 Voimaan 11.5.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 10.6.2013 94 Voimaan 14.6.2013

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot