32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:648 / HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA KU-YK 32/ Ympäristölupa annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Järvenpään kaupunginosan 21 (Ristinummi) korttelin 2190 tontille 2 rakennettavaa uutta ABC polttonesteiden jakeluasemaa. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA HOK-Elanto liiketoiminta Oy Kaupintie 14, HELSINKI Ly-tunnus: Yhteyshenkilö: Sontag Niklas puh TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toiminta aiotaan sijoittaa Järvenpään kaupunginosan 21 (Ristinummi) korttelin 2190 tontille 2 Pohjoisväylän varteen ma tiloista ja (tuleva kiinteistötunnus ). Lupahakemus koskee tontille rakennettavaa uutta ABC liikenneasemaa, jossa on henkilöautoliikenteelle tarkoitettua polttonesteiden jakelua ympäri vuorokauden. Lisäksi tontille rakennetaan autopesuhalli. Toimialatunnus: huoltoasematoiminta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 5 a) LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 5 a) perusteella lupaviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Järvenpään kaupungin alueella toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta HAKEMUSTEN VIREILLETULOAIKA Ympäristölupahakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty ja Hakemus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta on tullut vireille ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT Kiinteistön, jolle polttonesteiden jakeluasema tullaan sijoittamaan, omistaa tällä hetkellä Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki on valtuuttanut HOK-Elanto liiketoiminta Oy:n hakemaan ABC Järvenpään Ristinummen polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupaa. Valtuus on voimassa saakka. Kiinteistö sijaitsee Järvenpään asemakaavassa liikerakennusten korttelialueeksi merkityllä alueella (KL-9), jonne saa sijoittaa liikennemyymälän ja polttonesteiden jakeluaseman. JAKELUASEMAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Yleiskuvaus sijaintipaikasta ja lähimmät asuinkiinteistöt Polttonesteiden jakeluasema aiotaan sijoittaa liikerakennusten korttelialueeksi merkitylle alueelle (KL-9), jonne saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälätiloja, toimistotiloja, liikenneasemarakennuksen sekä polttoaineen jakeluaseman. Naapurikortteli on merkitty asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten tai liikerakennusten korttelialueeksi (ET/KL). Korttelialueelle saa sijoittaa sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoksen sekä sähköaseman niihin liittyvine toimintoineen tai paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälätilaa tai toimistotiloja. Korttelialueet ovat toistaiseksi rakentamattomia. Jakeluasema tulee sijaitsemaan suurien tieväylien läheisyydessä. Tulevan sijaintipaikan länsipuolella on Helsinki-Lahti moottoritie (E 75), itäpuolella Helsinki-Lahti maantie (140) ja eteläpuolella Järvenpään yhtenä sisääntuloväylänä toimiva Pohjoisväylä (1456). Lähimmät yksittäiset asuinkiinteistöt sijaitsevat rakennettavasta polttonesteiden jakeluasemasta noin metrin etäisyydellä idässä ja koillisessa.

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Vesistöt ja pohjavesi Noin 900 metrin päässä idässä on Keravanjoki. Kiinteistön läpi kulkee Huhtimonoja, joka laskee etelässä noin 3,5 km päässä Keravanjokeen. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Marjamäen I-luokan pohjavesialue, jonka raja on lähimmillään noin kilometrin päässä etelässä. Maaperän tila Alue on rakentamaton ja pääosin peltoa. Tiedossa ei ole, että maaperä olisi pilaantunut. Luonnonsuojelualueet Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan kohteen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai erikseen määriteltyjä suojelukohteita. JAKELUASEMAN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Lupahakemus koskee tontille rakennettavaa uutta ABC liikenneasemaa, jossa on henkilöautoliikenteelle tarkoitettua polttonesteiden jakelua ympäri vuorokauden. Tankkaajien määräksi on arvioitu ajoneuvoa vuorokaudessa. Uusissa maanalaisissa säiliöissä varastoidaan bensiiniä 95 E 50 m3, bensiiniä 98 E 20 m3 ja dieseliä 30 m3. Yhteensä bensiiniä varastoidaan 70 m3 ja dieseliä 30 m3. Säiliöt täytetään keskimäärin kertaa vuodessa. Lisäksi tontille rakennetaan autopesuhalli. Pesuhallin vesi otetaan kaupungin vesijohdosta. Pesuissa käytetään Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton päivätyssä julkaisussa hyväksyttyjä pesuaineita. Pesukertoja arvioidaan olevan noin kpl vuodessa ja pesukemikaaleja arvioidaan kulutettavan noin 4000 litraa vuodessa. Pesutoiminnan veden kulutukseksi arvioidaan 2500 m3 vuodessa. Pesuhallissa tulee olemaan erillinen tila pesuaineiden varastointiin, jossa säilytetään pesuaineita kerrallaan enintään 600 litraa. Jakeluasemalle nimetään asemanhoitaja, joka vastaa mittarikentän ja pesuhallin huollosta sekä ylläpidosta. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Polttonesteiden jakeluasemille ei ole olemassa toimialakohtaista Euroopan Unionin laajuista BAT- referenssidokumenttia (BREF) eikä Suomessa ole laadittu jakeluasematoimintaan liittyvää kansallista BAT- raporttia.

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Luvan hakijan näkemyksen mukaan jakeluasema rakennetaan käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jakeluasemalla maaperän ja vesien suojelu hoidetaan Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/1998) ja jakeluasemastandardin SFS 3352 mukaisesti. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Lupahakemuksen mukaan jakeluasema ja siihen kuuluva pesuhalli rakennetaan Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/1998) ja standardien SFS 3352 ja SFS-käsikirja 59 mukaisesti. Päästöt vesiin, viemäriin ja maaperään Lupahakemuksen mukaan mahdollisista vuodoista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi polttonesteiden jakelupaikan ja polttoaineen varastosäiliöiden täyttöpaikan valumavedet ohjataan hiekanerotuskaivojen kautta öljynerottimeen ja siitä edelleen näytteenotto- ja sulkukaivon sekä tontin jätevesijärjestelmän kautta kaupungin jätevesiviemäriin. Mittarikatoksen puhtaat kattosadevedet viemäröidään erottimia kuormittamatta tontin sadevesijärjestelmään. Pesuhallin vedet johdetaan erillisen hiekan- ja öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkukaivon kautta kaupungin jätevesiviemäriin. Polttonesteiden jakelupaikan, polttoaineen varastosäiliöiden täyttöpaikan ja pesuhallin salaojituskerroksen alle asennetaan 1 mm vahvuiset HDPE- tiivistyskalvot, jotka viemäröidään öljynerotuskaivoihin ja niistä edelleen näytteenotto- ja sulkukaivojen kautta kaupungin jätevesiviemäriin. Lisäksi polttoaineen varastosäiliöiden täyttöpaikan päällysteenä tulee olemaan K50-betoni. Polttoaineen maanalaisissa varastosäiliöissä on kaksoisvaipparakenne ja ne on varustettu pinnanmittausjärjestelmällä ja välitilan vuodon valvontajärjestelmällä. Säiliöiden täyttöputket varustetaan ylitäytönestimillä. Polttoaineputkissa on kaksoisvaipparakenne. Öljynerottimissa on öljytilan täyttymisen ilmaiseva hälytin. Aseman hälytykset (öljynerottimet ja säiliöiden välitilan valvonta) kytketään ympärivuorokautisen valvonnan piiriin. Polttonesteiden jakelupaikan ja polttoaineen varastosäiliöiden täyttöpaikan maaperään asennetaan huokosilmaputket, jotka varustetaan tarkkailukaivoilla. Alueella ei ole kaupungin sadevesiviemäriverkostoa, eikä sellaista ole suunnitteilla. Alustavan hulevesiselvityksen mukaan alueen läpi kulkeva Huhtimonoja aiotaan putkittaa. Liikenneaseman pysäköintialueen hulevedet aiotaan johtaa ko. putkeen ja edelleen maantien 145 (Pohjoisväylä) eteläpuolelle avo-ojaan. Hulevesien viipymää kiinteistöllä pyritään lisäämään suunnittelemalla kohteeseen mahdollisimman paljon viheralueita sekä käyttämällä vettä läpäiseviä päällysteitä.

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Päästöt ilmaan Lupahakemuksen mukaan jakeluasemalla on bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän I ja II vaiheet. I vaiheen talteenotossa kerätään polttoaineen varastosäiliöiden täytön yhteydessä vapautuvat bensiinihöyryt takaisin säiliöautoon ja II vaiheen talteenotossa autojen tankkauksen yhteydessä vapautuvat bensiinihöyryt takaisin varastosäiliöön. Lupahakemuksessa on ilmoitettu laskennalliseksi haihtuvien hiilivetypäästöjen (VOC) määräksi noin 900 kg vuodessa. Melu ja liikenne Lupahakemuksen mukaan toiminta ei lisää merkittävästi alueen liikennettä eikä melua. Hakemuksen mukaan nykyinen liikenne muodostaa alueen pääasiallisen melulähteen. Jakeluasema sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Helsinki-Lahti moottoritien (E 75) ja Helsinki-Lahti maantien (140) välissä. Etelässä kiinteistö rajoittuu maantie 145:een (Pohjoisväylä). Lupahakemuksen mukaan jakeluaseman toimintojen suunnittelussa on otettu huomioon liikenteen meluhaittojen ehkäisy idässä ja koillisessa olevalle asutukselle. Toimintoja on suunniteltu sijoitettavaksi siten, että meluhaittoja vähennetään mm. seuraavasti: - asemapiirustuksen mukaisilla istutuksilla tontin rajoille - jouhevilla liikennejärjestelyillä mittarikentälle, täyttöpaikalle ja parkkipaikoille, jolloin vältytään haitalliselta ajolta tontilla - sijoittamalla ABC jakeluasemarakennus tontin itälaidalle ja pysäköintialueet sen eteen suojaa asema asutusta liikenteen meluhaitoilta - tontin liikenteen opastuksilla voidaan ohjata tontin liikenne oikeaan paikkaan. Lupahakemuksen mukaan etäisyys mittarikentältä lähimpään asuinrakennukseen on lähes 200 metriä ja etäisyys pesuhallista vastaavasti lähimpään asuinrakennukseen noin 100 metriä. Helsinki-Lahti moottoritien (E75) liikenne aiheuttaa pääosan taustamelusta alueelle ja lähin moottoritien ramppi on noin 300 metrin päässä asutuksesta. Lupahakemuksen mukaan koko alueen liikenne- ja tiejärjestelyt perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan. ABC-liikenneaseman tontin liittymät ovat asemakaavassa määritellyn mukaisia. ABC liikennemyymälän keskimääräiseksi arkivuorokausiliikenteeksi (KAVL) on arvioitu 1800 ajoa/vrk, joka tarkoittaa sitä, että asemalle tulee 900 ajoneuvoa ja sieltä lähtee 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Iltahuipputunnin liikennemääräksi on arvioitu 180 ajoa/tunti.

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Lupahakemuksen mukaan polttoaineiden jakelutoiminnasta arvioidaan syntyvän öljynerottimen sakkaa noin 1000 kg vuodessa ja hiekanerottimen sakkaa noin 2000 kg vuodessa. Pesutoiminnassa arvioidaan syntyvän öljynerottimen sakkaa noin 2000 kg vuodessa ja hiekanerottimen sakkaa noin 4000 kg vuodessa. Öljyn- ja hiekanerottimien sakka toimitetaan Oy Ekokem Ab:lle käsiteltäväksi ongelmajätteenä. Erottimien tyhjennyskerroista pidetään kirjaa. Erottimet tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennetään vähintään kerran vuodessa sekä aina öljytilan täyttyessä. Muita jätteitä arvioidaan asemalta syntyvän seuraavasti: rasvanerottimen sakka 4000 kg vuodessa, biojäte 25 m3 vuodessa, pahvi 100 m3 vuodessa, sekajäte 250 m3 vuodessa ja kirkas muovi 25 m3 vuodessa. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Lupahakemuksen mukaan jakeluaseman rakentamisen aikana toteutusta valvotaan SOK:n oman valvontasuunnitelman mukaan, joka pohjautuu standardiin SFS 3352 ja Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (415/1998). Jakeluaseman käyttötarkkailu tehdään SOK:n oman valvonta- ja tarkkailuohjeen mukaisesti, jossa on määritelty määräaikaistehtäviä aseman rakenteiden, laitteiden ja hälytysjärjestelmien kunnossapitämiseksi. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Lupahakemuksen mukaan jakeluasema rakennetaan Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/1998), standardin SFS 3352 ja SFS-käsikirja 59 mukaisesti. Toiminnan ympäristöriskeistä ja toimista häiriötilanteissa on laadittu päivätty selvitys, joka on liitetty hakemusasiakirjoihin. Selvityksessä on käyty läpi mahdollisia ympäristöriskejä ja teknisiä sekä toiminnallisia keinoja hallita niitä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on pyydetty täydentämään päivätyllä sähköpostiviestillä. Lisäksi lupahakemusta on pyydetty täydentämään päivätyllä lisäselvitys- ja vastinepyyntökirjeellä. Lupahakemusta on täydennetty ja Lupahakemukseen on toimitettu ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Vartti-lehdessä. Lupahakemuksesta ja hakemuksesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta on kuulutettu Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu uudelleen Vartti-lehdessä. Asianosaisille on ilmoitettu lupahakemuksesta ja hakemuksesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluiksi. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Kiinteistöllä ei ole tehty tarkastusta tai katselmusta, eikä lupahakemuksen johdosta ole pidetty neuvottelua. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Järvenpään kaupunginhallitukselta, Tuusulan kunnanhallitukselta, Järvenpään kaupungin kaavoitukselta ja mittaukselta, Järvenpään Vedeltä ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Järvenpään kaupungin kaavoitus ja mittaus on päivätyssä lausunnossaan todennut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Järvenpään Vesi on päivätyssä lausunnossaan todennut, että sillä ei ole ympäristölupahakemukseen huomauttamista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on päivätyssä lausunnossaan todennut, että sillä ei ole huomauttamista ympäristölupahakemukseen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos muistuttaa, että toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä varastoinnista ja käsittelystä mukaan lukien mahdollisen nestekaasun varastointi nestekaasupulloissa myyntiä varten Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Ilmoitus on tehtävä kaksin kappalein hyvissä ajoin ennen varastoinnin aloittamista. Järvenpään kaupunginhallitus on antamassaan lausunnossa todennut, että ABC-liikenneasema ja siihen liittyvä polttonesteiden jakeluasema toteuttavat lainvoiman saaneen ns. Fortumin asemakaavan tavoitteita ja liikenneasemahanke on ollut esillä koko asemakaavaprosessin ajan. Kaupungilla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksessa esitettyihin alue- ja teknisiin ratkaisuihin eikä toiminnan aloittamiseen mahdolli-

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta sesta muutoksenhausta huolimatta. Kaupunki puoltaa ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Muistutukset M.U ja J.K vastustavat hanketta päivätyssä muistutuksessaan seuraavasti: Järvenpäässä toimii jo ABC-liikenneasema ja mielestämme täysin riittävästi muitakin polttoainejakelualan yrityksiä. Esimerkiksi kyseiseltä paikalta 500 metrin päästä saa polttoaineen, joten sijoituspaikka ei ole mielestämme oikea. Sen sijainnilla moottoritien liittymässä ei ole mitään perusteita liikenteellisesti, sijainti on liian etelässä sekä pohjoiseen että etelään suuntautuvaa liikennettä ajatellen. Yksinkertaisesti sijoituspaikalla ei ole mitään merkitystä ohikulkevan liikenteen kannalta. Lisäksi paikka on liian syrjässä, että se palvelisi millään tavalla Järvenpään tai Tuusulan kunnankaan asukkaita. Lisäksi tuo kyseinen ketju on ainoa, joka toimii 24 h/vrk eli toiminta ei lakkaa milloinkaan eikä hiljene missään vuorokauden vaiheessa ja tuo mukanaan kaikenlaista epämääräistä liikennöintiä alueelle. Mielestämme se aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta vieressä sijaitsevalle asuinalueelle. Vastustamme hankkeen toteuttamista ja mielestämme kyseinen paikka tulisi antaa liiketoiminnalle, joka ei ole ympärivuorokautista. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on antanut päivätyn muistutuksen, jossa huomautetaan seuraavista asioista: Ympäristölupahakemuksessa on hanketta käsitelty vain polttoaineen jakelun ja siihen liittyvän mittarikentän ja täyttöalueen osalta. Lisäksi hakemuksessa mainitaan autojen pesupaikka. Liikennemyymälää ja siihen mahdollisesti kuuluvia toimintoja ei kuvata lainkaan. Uudenmaan tiepiirin näkemyksen mukaan polttoaineen jakeluun liittyvät asiat on hakemuksessa huomioitu asianmukaisella tavalla lukuun ottamatta mittarikentän katoksen kattovesien käsittelyä. Sen sijaan muuhun toimintaan liittyvän laajan pysäköintialueen pinta- ja hulevesien käsittelyä ei ole hakemuksessa kuvattu lainkaan ja myöskin muuhun toimintaan liittyvän liikenteen määrä on hakemuksessa jätetty kokonaan arvioimatta. Uudenmaan tiepiiri edellyttää, että hakija laatii pysäköintialueen pinta- ja hulevesien käsittelystä asianmukaisen suunnitelman ympäristölupahakemuksen liitteeksi. Koska maanteiden sivuojat on tarkoitettu maanteiden kuivatukseen, Uudenmaan tiepiiri ei hyväksy pysäköintialueen vesien johtamista

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta maanteiden sivuojiin muutoin kuin erittäin perustelluista syistä. Tällöin hakijan on osoitettava, että maanteiden sivuojat toimivat myös edelleen riittävän hyvin alkuperäisessä tehtävässään ja huolehdittava myös tarvittavista toimista sen turvaamiseksi. Lisäksi hakijan on huolehdittava siitä, ettei alueelta johdu maantien sivuojiin sellaisia epäpuhtauksia, jotka eivät sinne kuulu. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (entinen Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri) on antanut päivätyn muistutuksen, jossa todetaan seuraavasti: HOK-Elanto liiketoiminta Oy on hakenut ympäristölupaa uuden ABCliikenneaseman rakentamiseksi seututien 145 pohjoispuolelle, valtatien 4 ja seututien 140 väliin. Lähellä ABC:n liikennerakennusta on suunnitteilla voimalaitos Fortumin alueelle sekä paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksikkö YIT:n alueelle. ABC:n alueelle tulee 135 pysäköintipaikkaa, joista 8 on raskaan liikenteen tarpeisiin. YIT:n alueelle on suunnitteilla 114 pysäköintipaikkaa ja Fortumille noin 20. ABC:n liikennemyymälän koko on 2100 m2 ja tontin pinta-ala m2. YIT:n yksikön koko on 5400 k-m2 ja tontin pinta-ala m2. Uudenmaan tiepiiri ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) antoi lausunnon HOK-Elanto liiketoiminta Oy:n ympäristölupahakemukseen, missä tiepiiri pyysi lisäselvityksiä hulevesien käsittelystä sekä toiminnan aiheuttamista liikennemääristä. HOK- Elanto liiketoiminta Oy on täydentänyt ympäristölupahakemustaan alustavalla hulevesiselvityksellä sekä liikennemääräennusteilla. Hulevedet: Hulevesiselvityksessä HOK-Elanto ehdottaa hulevesien hallinnan toteuttamista yhdessä Uudenmaan tiepiirin kanssa käyttäen tiepiirin verkostoa maantien 145 alittamisessa. Hulevesiselvityksessä todetaan, että nykyisen rummun riittävyys tuleville virtaamille selvitetään jatkosuunnittelussa ja tarvittaessa olemassa olevaa 1000 mm rumpua suurennetaan halkaisijaltaan/kapasiteetiltaan 1600 mm rummuksi. Uudenmaan ELY katsoo, että HOK-Elannon on tehtävä tarvittavat selvitykset putken kapasiteetin riittävyydestä ennen suunnittelun jatkamista. Valmistuvien selvitysten perusteella Uudenmaan ELY tekee päätöksensä siitä, voidaanko sen verkostoa käyttää uuden syntyvän alueen hulevesien johtamisessa. Hulevesiselvityksessä tulee huomioida myös YIT:n ja Fortumin alueilta tulevat pintavedet ja laskea kaikkien toimintojen yhteisvaikutukset arvioitaessa putken kapasiteetin riittävyyttä.

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta HOK-Elanto toteaa, että hulevesien viipymää pyritään lisäämään suunnittelemalla kohteeseen mahdollisimman paljon viheralueita sekä käyttämään vettä läpäiseviä päällysteitä. Myös nämä asiat tulee huomioida tarkemmassa selvityksessä ja selvittää niiden vaikutus veden virtaamiin. Liikenneselvitys: Ympäristölupahakemuksen liitteessä 2 on laskettu liikennetuotokset ABC:n, YIT:n ja Fortumin aiheuttamista liikennemääristä. Liikenneselvityksen mukaan alueen keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on 3100 ajoneuvoa ja iltahuipputunnin liikennemäärä 330 ajoneuvoa vuorokaudessa. Esitetyt arvot ovat yhdenmukaiset liittymän suunnitelmassa käytettyjen mitoitusarvojen kanssa, joten Uudenmaan ELY:llä ei ole huomautettavaa asiaan. Hakijan kuuleminen ja vastineet HOK-Elanto liiketoiminta Oy:tä on kuultu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päivätyllä lisäselvitys- ja vastinepyyntökirjeellä ja hakijalle on näin varattu mahdollisuus antaa vastineensa ensimmäisen kuulutuksen yhteydessä saapuneiden muistutusten ja lausuntojen johdosta. Lisäksi HOK-Elanto liiketoiminta Oy:tä on kuultu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päivätyllä vastinepyyntökirjeellä ja hakijalle on näin varattu mahdollisuus antaa vastineensa toisen kuulutuksen yhteydessä saapuneiden muistutusten ja lausuntojen johdosta. Hakija on toimittanut vastineen ( päivätty lisäselvitys), jossa on vastattu Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin muistutukseen. Lisäselvityksessä ei ole annettu suoraa vastinetta M.U:n ja J.K:n muistutukseen, mutta vastineesta on luettavissa myös kyseistä muistutusta koskevia asioita. Lisäselvityksessä on annettu selvitys jakeluaseman liikenteen meluhaittojen ehkäisystä ottaen huomioon idässä ja koillisessa oleva asutus. Lisäksi siinä on esitetty pysäköintialueen alustava pinta- ja hulevesien käsittelysuunnitelma sekä Oy Stimulator Ab:n päivätty muistio alueelle sijoitettavan toiminnan liikennetuotoksista mukaan lukien ABC liikennemyymälä. Lisäselvityksessä on todettu mm. seuraavasti: Jakeluaseman meluhaitat Asema sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn E 75 ja Vanhan Lahdentien 140 välissä, jota etelässä rajoittaa Pohjoisväylä. Koko alueen liikenne- ja tiejärjestelyt perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan. ABC aseman tontin liittymät ovat asemakaavassa määriteltyjä ja mukaisia. Jakeluaseman toimintojen suunnittelussa on huomioitu mahdollisimman hyvin liikenteen meluhaittojen ehkäisy kaavan mukaan idässä ja koillisessa olevalle asutukselle.

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Toiminnot on sijoitettu siten, että meluhaitat minimoituvat mm. seuraavasti: - asemapiirustuksen mukaisilla istutuksilla tontin rajoille - jouhevilla liikennejärjestelyillä mittarikentälle, täyttöpaikalle, parkkipaikoille, jolloin vältytään haitalliselta ajolta tontilla - sijoittamalla ABC jakeluasemarakennus tontin itälaidalle ja pysäköintialueet sen eteen; asema suojaa asutusta liikenteen meluhaitoilta - tontin liikenteen opastuksilla voidaan ohjata tontin liikenne oikeaan paikkaan. Etäisyys mittarikentältä lähimpään asuinrakennukseen on lähes 200 metriä ja etäisyys pesuhallista vastaavasti lähimpään asuinrakennukseen reilut 100 metriä. Asuinrakennukset sijaitsevat varsin kaukana ABC jakeluaseman toiminnoista. E75 liikenne aiheuttaa pääosan taustamelusta alueelle, lähin moottoritien ramppi on noin 300 m:n päässä asutuksesta. Asemakaavassa ei ole annettu melumääräyksiä alueelle. Pysäköintialueen pinta- ja hulevesien käsittely Liitteen mukaisessa alustavassa hulevesiselvityksessä, josta on ennakkoon neuvoteltu Uudenmaan tiepiirin kanssa, ehdotetaan, että hulevesien hallinta toteutetaan käyttäen heidän verkostoaan maantien 145 alittamisessa. Muistutuksen tekijälle Uudenmaan tiepiirin Pekka Rädylle on esitelty oheiset suunnitelmat ja selvitykset Stimulator Oy:n Petri Nummisen toimesta. Hänen mukaansa esitetty ratkaisu on juuri se, mikä muistutuksessa haluttiin selvittää. Liite 2 hulevesiselvitys. Pinta- ja hulevesisuunnitelmat tullaan esittämään tiepiirille niiden valmistuttua, kun koko alueen suunnittelu etenee, ja niissä huomioidaan selvityksessä esitetyt asiat. Todettakoon tässä yhteydessä vielä, että alueen vuotuinen sadevesimäärä ei ABC asemalla kasva. Alueen kaavoituksen ja kunnallistekniikan kehittyessä, voidaan tontit myöhemmin liittää alueen sadevesijärjestelmään. Liikenne Liitteessä 3. on ABC aseman, Fortumin ja YIT hankkeiden liikennetiedot. Hakija on toimittanut vastineensa annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineessaan HOK-Elanto liiketoiminta toteaa seuraavaa:

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen muistutus Uudenmaan ELY-keskuksen asiat on huomioitu suunnitelmassa. Lisäselvityksenä hakija esittää alueen hulevesilaskelmat, joissa on huomioitu myös YIT:n ja Fortumin alueelta tulevat pintavedet. Hakijan mukaan suunnitelmien ja laskelmien perusteella voidaan arvioida, että arvioitu lisäys hulevesimääriin ei tuo tulvimisongelmia seututien 145 kohdalle ja että rummun kohta tulee toimimaan hyvin myös suunnitellun maankäytön toteutumisen jälkeenkin. M.U.:n ja J.K.:n muistutus Hakijan käsityksen mukaan asema sijaitsee liikenteellisesti perustellulla alueella E 75 moottoritien varrella huoltoasematoimintaan kaavoitetulla alueella. Kaavoitusmenettelyssä alueen ei ole todettu aiheuttavan kohtuutonta haittaa vieressä sijaitsevalle asuinalueelle. Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on kaavan mukaista. Järvenpään kaupungin lausunto Hakijalla ei ole huomautettavaa Järvenpään kaupungin lausuntoon. Yhteenvetona hakija toteaa, että rakennettavan ABC-aseman tarjoamat polttoainejakelu-, kahvila- ja elintarvikepalvelut ovat tärkeitä lähiseudun asukkaille ja autoilijoille. Koska muistutuksissa ja lausunnoissa ei ole esitetty mitään sellaisia ympäristönsuojelullisia seikkoja, ettei lupaa voitaisi myöntää, hakija katsoo, että lupa tulee myöntää hakemuksen mukaisesti. Valmistelija: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen p Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ratkaisu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää HOK-Elanto liiketoiminta Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan polttonesteiden jakeluaseman rakentamiseen kaupunginosan 21 korttelin 2190 tontille 2, tiloille ja (muodostuva kiinteistö ). Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin.

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin M.U:n ja J.K:n muistutuksessaan esittämät asiat koskien ABC liikenneaseman sijoituspaikan oikeellisuutta liikenteellisesti eivät kuulu ympäristölupaharkinnan piiriin. Myöskään muistutuksessa esitetty asia koskien Järvenpäässä toimivien polttoainejakelualan yritysten määrää ja riittävyyttä ei kuulu lupaharkintaan. Toiminnan sijoittuminen alueelle on muistutuksessa esitetyn osalta ratkaistu asemakaavassa. ABC- liikenneasemaan liittyvä henkilöautojen jakeluasema sijoitetaan alueelle, joka on vahvistetussa asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-9). Kaavaan sisältyy määräys, jonka mukaan tontille saa sijoittaa liikenneasemarakennuksen sekä polttoaineen jakeluaseman. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita tai erikseen määriteltyjä suojelukohteita. MU:n ja J.K:n muistutuksessaan esittämä asia koskien liikenneaseman ympärivuorokautista toimintaa ja toiminnan hiljentymättömyyttä sekä mielipide kohtuuttoman kuormituksen aiheutumisesta vieressä sijaitsevalle asuinalueelle on otettu huomioon lupamääräyksessä 5. MU:n ja J.K:n muistutuksessaan esittämä asia liikenneaseman mukanaan tuovasta kaikenlaisesta epämääräisestä liikennöinnistä alueelle ei kuulu ympäristölupaharkinnan piiriin. Myöskään esitys, että kyseinen paikka tulisi antaa liiketoiminnalle, joka ei ole ympärivuorokautista, ei kuulu ympäristölupaharkintaan. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on edellyttänyt ympäristölupahakemuksen liitteeksi pysäköintialueen pinta- ja hulevesien käsittelystä asianmukaista suunnitelmaa. Hakija on toimittanut vastineen ( päivätty lisäselvitys), jonka liitteenä on alustava hulevesiselvitys. Hakijan vastineen mukaan muistutuksen tekijälle Uudenmaan tiepiirin Pekka Rädylle on esitelty oheiset suunnitelmat ja selvitykset Stimulator Oy:n Petri Nummisen toimesta. Hakijan vastineen mukaan esitetty ratkaisu on juuri se, mikä Uudenmaan tiepiirin muistutuksessa haluttiin selvittää. Pinta- ja hulevesien johtaminen muilta alueilta kuin polttonesteiden jakelupaikalta ja polttoaineen varastosäiliön täyttöpaikalta ei kuulu ympäristölupaharkintaan, vaan asia ratkaistaan rakennuslupamenettelyssä. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on huomauttanut, että toimintaan kokonaisuudessaan liittyvän liikenteen määrä on hakemuksessa jätetty kokonaan arvioimatta. Hakijan toimittamassa lisäselvityksessä on esitetty Oy Stimulator Ab:n päivätty muistio alueelle sijoitettavan toiminnan liikennetuotoksista mukaan lukien ABC liikennemyymälä. Jakeluaseman toiminnasta aiheutuva liikenne on huomioitu lupamääräyksessä 5.

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on huomauttanut, että ympäristölupahakemuksessa on hanketta käsitelty rajoitetusti kuvaamatta liikennemyymälää ja siihen mahdollisesti kuuluvia oheistoimintoja. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan hanketta on kuvattu ympäristölupaharkinnan kannalta riittävästi. Liikennemyymälä ja sen oheistoiminnot eivät kuulu ympäristölupaharkintaan vaan niitä koskevat asiat ratkaistaan rakennuslupamenettelyssä. Hakija on toimittamassa vastineessa ( päivätty lisäselvitys) esittänyt vielä tarkentavia selvityksiä mittarikatoksen ja liikennemyymälärakennuksen kattovesien käsittelystä sekä autopesuhallin viemäröinnistä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (entinen tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri) on edellyttänyt tarkempia selvityksiä maantien 145 alittavan putken riittävyydestä alueelta tuleville hulevesivirtaamille ennen suunnittelun jatkamista. Hulevesiselvityksessä edellytetään otettavaksi huomioon myös YIT:n ja Fortumin alueilta tulevat pintavedet ja kaikkien toimintojen yhteisvaikutukset arvioitaessa putken kapasiteetin riittävyyttä. Valmistuvien selvitysten perusteella Uudenmaan ELY tekee päätöksensä siitä, voidaanko sen verkostoa käyttää uuden syntyvän alueen hulevesien johtamisessa. Hakija on toimittanut vastineen, jossa on esitetty laskelmat alueen hulevesimääristä sekä putken kapasiteetin riittävyydestä. Pinta- ja hulevesien johtaminen muilta alueilta kuin polttonesteiden jakelupaikalta ja polttoaineen varastosäiliön täyttöpaikalta ei kuulu ympäristölupaharkintaan, vaan asia ratkaistaan rakennuslupamenettelyssä. LUPAMÄÄRÄYKSET Päästöjen rajoittaminen 1. Jakeluaseman toiminta, rakenteet, laitteet ja rakenneosat on toteutettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja voimassa olevien jakeluasematoimintaa koskevien säädösten, määräysten, standardien ja ohjeiden mukaisesti sekä niin, ettei jakeluaseman toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Lisäksi jakeluaseman tekninen rakenne on tarkastettava määräysten ja standardisoitujen ohjeiden mukaisesti työvaiheittain ja ennen aseman käyttöönottoa. Kaikki jakeluaseman suunnitteluun, rakentamiseen ja sen laitteiden asentamiseen liittyvät työvaiheet on tehtävä erityistä huolellisuutta noudattaen. Maaperään asennettavien tiivistysrakenteiden sekä muiden suojarakenteiden asentamisessa on käytettävä pätevää ja kokenutta urakoitsijaa. Työnvalvojan on oltava riittävästi asiaa tunteva ja riippumaton. Valvoja vastaa laadunvalvontatestien ja tiiviyskokeiden huolellisesta tekemisestä ja dokumentoinnista.(ysl 4, 7, 8, 43 )

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Polttoaineen jakelupaikka, polttoaineen varastosäiliöiden täyttöpaikka ja varastosäiliöiden säiliökaivanto on varustettava huokosilmaputkistolla tarkkailukaivoineen. Tarkkailukaivot tulee sijoittaa siten, etteivät polttoaineroiskeet tai sulamisvedet pääse kannen kautta kaivoon. Järjestelmät tulee rakentaa siten, että niistä voidaan ottaa huokosilma- ja vesinäytteitä. (YSL 4, 7, 8, 43, 46 ) 3. Kiinteistöllä tapahtuva kemikaalien varastointi ja käsittely tulee toteuttaa siten, että päästöt viemäriin, vesiin ja maaperään estetään. Varastointi- ja käsittelypaikoilla tulee olla imeytysainetta mahdollisten päästöjen varalle. (YSL 4, 7, 8, 43 ) 4. Autopesuhallissa tulee käyttää vain Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton hyväksymiä pesuaineita tai pesuaineyhdistelmiä. (YSL 43 ) 5. Jakeluaseman ja siihen liittyvän liikenteen meluhaittojen ehkäiseminen on otettava huomioon toimintoja sijoitettaessa ja suunniteltaessa. Jakeluasemaa rakennettaessa ja sen toimintaa järjestettäessä on otettava huomioon melutasojen ohjearvot. (YSL 43 ) Jätteiden käsittely 6. Jakeluaseman jätehuolto on suunniteltava ja toteutettava jätehuoltomääräysten mukaisesti ja niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. Toiminnasta syntyvät yhdyskuntajätteet on toimitettava laitokseen, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn. (YSL 43, 45, JL 6, 7, 8, 9, 15, 19, Järvenpään yleiset jätehuoltomääräykset) 7. Toiminnasta syntyvät ongelmajätteet, kuten käytetty imeytysaine sekä öljyn- ja hiekanerottimien kiinteät jätteet ja lietteet tulee kerätä talteen ja pitää toisistaan erillään, ryhmitellä, pakata ja merkitä ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoida katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa tiivispohjaisella alustalla. Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi sellaiseen laitokseen, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn. Ongelmajätteiden siirroista tulee laatia siirtoasiakirjat. Öljyn- ja hiekanerottimeen kertyneen sakan sekä öljyisen pintaosan määrä tulee mittauksin todeta vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä poistaa sakka ja öljyinen pintaosa tarpeen mu-

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kaan. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 3, 6, 7, 8, 9, 15, JA 3a, VNp 659/1996, YMA 1129/2001) Poikkeukselliset tilanteet 8. Mahdollisista häiriöistä ja onnettomuuksista tulee tehdä välittömästi ilmoitus Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle, Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Viemäriverkkoon mahdollisesti päässeistä haitallisista aineista tulee tehdä välittömästi ilmoitus vesilaitokselle (Järvenpään Vesi), Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) 9. Jakeluasemalla tulee olla poikkeuksellisia tilanteita varten riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Lisäksi jakeluasema tulee varustaa jakelulaitteet hätätilanteessa pysäyttävällä hätäkytkimellä ja öljynerottimista lähtevät purkuputket sulkuventtiileillä. Torjuntakalusto, hätäkytkin ja sulkuventtiilin sulkemispaikka tulee merkitä yksiselitteisesti ja niihin on oltava esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa. (YSL 4, 7, 8, 43 ) 10. Toiminnanharjoittajan tulee laatia ja pitää ajan tasalla poikkeuksellisia tilanteita koskevat kirjalliset toimintaohjeet sekä kouluttaa henkilökunta poikkeuksellisten tilanteiden varalle. (YSL 4, 43 ) 11. Automaattisista valvonta- ja hälytyslaitteista tulevat hälytykset tulee ohjata paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen valvonta mahdollisen hälytyksen nopeaksi havaitsemiseksi. (YSL 4, 43 ) Tarkkailu ja raportointi 12. Jakeluaseman rakentamisen työvaiheet laadunvarmistuskokeineen tulee dokumentoida. Dokumenteista tulee laatia aseman valmistuttua yhteenveto, joka tulee pyydettäessä esittää pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Yhteenvedon tulee sisältää todistukset tehdyistä laadunvarmistus- ja tiiviyskokeista, valokuvat eri työvaiheista ja piirustukset toteutetuista rakenteista. (YSL 4, 43, 46 ) 13. Maaperän puhtautta tulee tarkkailla tarvittaessa jakelu-, täyttöja säiliöalueille asennettujen tarkkailujärjestelmien (huokosilmaputket tarkkailukaivoineen) kautta. Tutkittavista parametreista, tarkkailun tarpeesta ja ajankohdasta tulee laatia suunnitelma, joka tulee liittää osaksi jakeluaseman muuta käyttötarkkailua. (YSL 5, 7, 8, 43, 46 )

17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jakeluaseman ja autopesuhallin rakenteet, valvonta- ja hälytyslaitteet (polttonestesäiliöiden pinnanmittausjärjestelmät, ylitäytönestimet ja välitilan valvontalaitteistot sekä öljynerottimien valvonta- ja hälytyslaitteet), polttonestesäiliöt, jakelulaitteet, putkistot, öljyn- ja hiekanerotuskaivot sekä sulkuventtiilikaivot tulee tarkastaa säännöllisesti. Mahdolliset puutteet ja viat tulee korjata välittömästi. (YSL 7, 8, 43, 46 ) 15. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa jakeluaseman toiminnasta. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat: - tiedot jakeluasemalle tuotujen ja jakeluasemalta poistuneiden polttonesteiden määristä ja niiden erotuksista; - polttoainesäiliöiden ja -putkien, kaivojen (öljyn- ja hiekanerottimet, näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot, huokosilmaputket tarkkailukaivoineen), jakelulaitteiden, valvonta- ja hälytyslaitteiden (polttonestesäiliöiden pinnanmittausjärjestelmät, ylitäytönestimet ja välitilan valvontalaitteistot sekä öljynerottimien valvonta- ja hälytyslaitteet) sekä jakelu- ja täyttöalueiden päällysteiden tarkastukset, huollot ja tehdyt korjaustoimenpiteet; - ongelmajätteiden ja yhdyskuntajätteen jätemäärät ja jätteiden toimituspaikat; - hiekan- ja öljynerottimien tarkastukset ja tyhjennykset; - tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista; - tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta; - tiedot henkilökunnan koulutuksesta. (YSL 5, 43, 45, 46, JL 51, 52 ) 16. Kirjanpito on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta, jakeluaseman toiminnasta ja tarkkailusta on toimitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) 17. Jakeluaseman ja autopesuhallin toiminnasta sekä päivittäisestä valvonnasta vastaavat henkilöt yhteystietoineen tulee ilmoittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ennen toiminnan aloittamista. Vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta tulee myös ilmoittaa. (YSL 4, 43, 46 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 18. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 43, 81, YSA 30 )

18 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista. (YSL 43, 90 ) RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTEET Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti HOK-Elanto liiketoiminta Oy:n polttonesteiden jakeluasematoiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Lupamääräysten perustelut HOK-Elanto liiketoiminta Oy:n polttonesteiden jakeluasematoiminta sijaitsee liikerakennusten korttelialueeksi merkityllä alueella (KL-9), jonne saa sijoittaa liikennemyymälän ja polttonesteiden jakeluaseman. Lähin asuinrakennus sijaitsee lupahakemuksen mukaan noin 100 metrin etäisyydellä autopesuhallista ja lähes 200 metrin etäisyydellä mittarikentästä. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita tai erikseen määriteltyjä suojelukohteita. Näin ollen hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon annetut lupamääräykset ei voida katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua haittaa tai vaaraa. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Päästöjen rajoittamista koskevilla lupamääräyksillä estetään polttonesteiden sekä kiinteistöllä varastoitavien ja käsiteltävien muiden kemikaalien pääsy maaperään, vesiin ja viemäriin. Toteutettaessa jakeluaseman toiminta, rakenteet, laitteet ja rakenneosat hakemuksessa esitetyllä tavalla ja voimassa ole-

19 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vien säädösten, määräysten, standardien ja ohjeiden (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998), SFS standardi 3352, SFS -käsikirja 59 ja muut Turvatekniikan keskuksen standardit ja ohjeet) mukaisesti voidaan ympäristöön kohdistuvia riskejä estää. (Määräykset 1, 2 ja 3) Autopesuhallissa käytettävät pesuaineet eivät saa aiheuttaa haittaa jäteveden puhdistamon toiminnalle eikä niistä saa aiheutua ympäristön pilaantumista. (Määräys 4) Jakeluaseman liikenteen melu ei saa aiheuttaa haittaa mahdollisille häiriintyville kohteille kuten lähistön asutukselle. Melutason ohjearvoista on säädetty valtioneuvoston päätöksessä (993/1992). (Määräys 5) Jätteistä aiheutuvaa ympäristö- ja terveyshaittaa voidaan vähentää lajittelemalla ja pitämällä jätteet erillään toisistaan sekä toimittamalla ne asianmukaiseen käsittelyyn. (Määräykset 6 ja 7) Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen jäte ja käytetty imeytysaine ovat ongelmajätteitä. Ongelmajätteet on kerättävä siten, että niistä ei aiheudu ympäristö- ja terveyshaittaa. Ongelmajätteitä saa luovuttaa vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa käsitellä asianomaista jätettä. Ongelmajätteen siirroista tulee laatia siirtoasiakirjat siten, kuin ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) säädetään. Ongelmajätteiden säännöllinen toimittaminen edelleen pitää varastointimäärät pieninä ja ehkäisee varastoinnista aiheutuvaa ympäristöhaittaa. (Määräys 7) Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla voidaan estää polttonesteiden pääsy maaperään, vesiin ja viemäriin sekä ehkäistä ja vähentää häiriöistä ja onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. (Määräykset 8, 9, 10, 11) Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten terveysja ympäristöriskien arvioimiseksi, ympäristöhaitan leviämisen estämiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (Määräys 8) Varustamalla jakeluasema vuotojen torjuntakalustolla, hätäkytkimellä ja öljynerottimien jälkeisillä sulkuventtiileillä voidaan onnettomuustilanteissa estää polttonesteiden leviäminen ja onnettomuuden laajeneminen ja näin ehkäistä ympäristöhaittojen syntymistä. Onnettomuustilanteessa vaadittava nopea toiminta edellyttää vuotojen torjuntakaluston, hätäkytkimen ja öljynerottimien jälkeisten sulkuventtiilien selkeitä merkintöjä ja olosuhteista riippumatonta esteetöntä pääsyä niille. (Määräys 9)

20 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Poikkeuksellisia tilanteita varten tehdyillä ohjeilla ja henkilökunnan kouluttamisella varmistetaan oikeat toimintatavat häiriö- ja onnettomuustilanteissa. (Määräys 10) Ohjaamalla hälytykset ympärivuorokautiseen valvontaan varmistetaan nopea toiminta häiriö- ja onnettomuustilanteissa. (Määräys 11) Jakeluaseman ja autopesuhallin ympäristösuojausten laadunvarmistuksesta on perusteltua tehdä yhteenveto, jolla voidaan osoittaa rakennustyön valvonta ja laatu. Maanalaisten rakenteiden laatua ei voida valvoa muuten kuin rakennusvaiheessa. (Määräys 12) Polttonesteiden jakelu-, täyttö- ja säiliöalueiden tiivistysrakenteiden toimivuutta ja maaperän puhtaana pysymistä on perusteltua tarkkailla sitä varten asennettavien tarkkailujärjestelmien (huokosilmaputket tarkkailukaivoineen) kautta. Määräyksellä varmistutaan siitä, että toiminnanharjoittaja on riittävästi selvillä jakelu-, täyttö- ja säiliöalueiden tiivistysrakenteiden kunnosta ja niihin mahdollisesti liittyvistä maaperä- ja pohjavesiriskeistä. (Määräys 13) Jakeluaseman säiliöiden, kaivojen, laitteiden ja rakenteiden tarkkailulla ja korjaustoimilla varmistetaan niiden toimintakunto sekä ehkäistään terveys- ja ympäristöhaittojen syntymistä. Määräyksellä varmistutaan, että toiminnanharjoittaja on riittävästi selvillä jakeluaseman säiliöiden, putkistojen, kaivojen, laitteiden ja rakenteiden kunnosta ja niihin mahdollisesti liittyvistä maaperä- ja pohjavesiriskeistä. (Määräys 14) Jakeluaseman toimintaa koskevilla kirjanpitovelvoitteilla varmistetaan, että valvontaviranomainen saa tarpeelliset tiedot valvontaa varten. Toimintaa koskevien tietojen kirjaamisella ja raportoinnilla voidaan valvoa lupamääräysten toteutumista ja seurata toiminnan ympäristövaikutuksia. (Määräykset 15 ja 16) Jakeluaseman vastuuhenkilöiden nimeämisellä varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja viranomaisen välillä. Vastuuhenkilöiden tavoittaminen on tarpeellista erityisesti mahdollisen onnettomuustilanteen nopean tiedonkulun varmistamiseksi. (Määräys 17) Jakeluasematoiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeellista, jotta valvontaviranomainen voi arvioida toiminnan muuttamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvantarvetta. (Määräykset 18 ja 19)

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA Teknisen lautakunnan lupajaosto 43 30.06.2009 NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot