Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje"

Transkriptio

1 OPPAITA 3:2007 Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan laitokset ja huoneistot

2 Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan laitokset ja huoneistot 2007

3 Sisältö Johdanto... 2 Päivä-, lasten- tai vanhainkodit ja muut sosiaalialan yksiköt... 2 Terveydensuojelulainsäädäntö... 2 Sosiaalilainsäädäntö... 2 Terveydensuojelulain mukainen käsittely ja valvonta... 3 Lasten päiväkodit ja vastaavat... 4 Lastenkodit ja vastaavat... 5 Vanhainkodit ja vastaavat... 5 Muut sosiaalialan yksiköt... 6

4 2 Johdanto Terveydensuojelulain 13 :n tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee monia toimintoja ja erilaisia huoneistoja, joita ilmoitusmenettelyllä pyritään saamaan terveydensuojeluviranomaisen ennakkovalvontaan. Näin voidaan etukäteen selvittää, täyttävätkö toiminnot tai huoneistojen olosuhteet terveydensuojelulain vaatimukset. Terveydensuojelulain säätämisen jälkeen mm. erilaiset sosiaalialan palvelut ja toiminnat ovat saaneet uusia nimityksiä ja toimintatapoja. Tilanne on johtanut kuntien välillä käytäntöjen erilaistumiseen, kun kunnat ovat tulkinneet ilmoitusvelvollisuutta eri tavoin. Tällä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ohjeella pyritään yhtenäistämään tulkintoja ja käytäntöjä, kun terveydensuojeluviranomaiset käsittelevät ilmoitusvelvollista toimintaa. Ohje on laadittu yhteistyössä Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kanssa. Tämä ohje koskee erityisesti sosiaalialan laitoksia ja toimintoja. Ohjeessa tarkastellaan siten terveydensuojelulain ja sosiaalihuoltoa koskevien lakien välisiä suhteita. Siinä pyritään löytämään selkeät rajat sille, milloin näihin kohteisiin sovelletaan terveydensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta. Tämä ohje selkeyttää myös tulkintoja, milloin sosiaalialan laitokset ja toiminnot kuuluvat suunnitelmallisen terveysvalvonnan piiriin. Päivä-, lasten- tai vanhainkodit ja muut sosiaalialan yksiköt Terveydensuojelulainsäädäntö Terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n 5 kohdan mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisista huoneistoista ja laitoksista, joiden hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (167/2003) säädetään tarkemmin näistä toiminnoista. Ilmoitusvelvollisia sosiaalialan yksiköitä ovat lastenkodit, vanhainkodit ja päiväkodit. Asetuksen 6 -kohta kattaa myös muut sosiaalialan yksiköt toiminnan luonteesta riippuen. Terveydensuojelulain ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät selkeästi oman kodin yhteydessä tapahtuvat toiminnot kuten esim. perhepäivähoito tai lasten sijoittaminen yksityiseen kotiin perhehoitajalain toimeksiantosopimuksella. Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen. Terveydensuojeluviranomainen voi päätöksessään toiminnanharjoittajaa kuultuaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä tai, jos terveyshaittaa ei voida muutoin estää, kieltää toiminnan harjoittamisen kyseisessä paikassa (terveydensuojelulaki 15 ). Sosiaalilainsäädäntö Sosiaalihuoltolaissa on yleismääritelmä kunnan velvollisuudesta järjestää asumispalveluja sekä laitoshuoltoa. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 22 :n mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Laitoshuollolla puolestaan tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä (sosiaalihuoltolaki 24 ). Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä (sosiaalihuoltolaki 23 ). Asumispalveluyksiköitä ovat mm. päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, vammaisille, kehitysvammaisille ja vanhuksille tarkoitettu palvelu- ja tukiasuminen.

5 3 Laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa ja jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen. (sosiaalihuoltolaki 24 ). Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa (sosiaalihuoltolaki 25 ). Perhehoitajalla tarkoitetaan perhehoitajalain (312/1992) 1 :n mukaan henkilöä, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntainliiton kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan sosiaalihuoltolain 25 :ssä tarkoitettua perhehoitoa. Lasten päivähoitolaissa (36/1973) määritetään päivähoitotoiminnasta ja lastensuojelulaissa (471/2007) lastensuojeluyksiköistä. Yksityinen ja julkinen sosiaalialan toimintayksikkö Yksityisen palvelujen tuottajan, joka jatkuvasti liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla antaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lääninhallituksen lupa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Luvasta tulee ilmetä palvelujen tuottajan palveluala ja toiminnan laajuus. Lupaan voidaan liittää asiakasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja palvelujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista, laitteista ja tarvikkeista sekä toimintatavoista. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle (laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996). Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä toiminnasta on tehtävä puolestaan ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1268/2005) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta määritellään lääninhallituksen lupahakemukseen sekä kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle viranomaiselle toimitettavaan toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen liitettävistä asiakirjoista. Asetuksen 1 :n 7. kohdan mukaan hakemukseen ja ilmoitukseen on liitettävä terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Terveydensuojeluviranomaisen tulee toiminnanharjoittajalle lausuntoa antaessaan huomioida, että terveydensuojelulain mukainen käsittely ja lausunto eivät ole ristiriidassa keskenään. Tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisen on harkittava, voiko lausuntoa antaa ennen terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyä. Tällaisia tilanteita voisi syntyä silloin, kun toimintayksikön suunnittelu on hyvin alkuvaiheessa tai suunnitelluissa tiloissa on aiemmin ilmennyt esim. korjaustoimenpiteitä vaatineita sisäilmaongelmia, eikä korjauksia ole selvitysten mukaan tehty. Lausunto voi siten olla ns. ennakkolausunto ennen ilmoituskäsittelyä tai ilmoitusta koskeva päätös. Lääninhallitus valvoo yksityisen toiminnan toimintaedellytyksiä sosiaalilainsäädännön mukaisesti. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaan toiminnan tulee täyttää tietyt toimintaedellytykset, kuten riittävät ja asianmukaiset toimitilat. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistiossa (Työryhmämuistioita 1998:17) on annettu suosituksia toiminnalle ja toimitiloille (mm. huonekoko). Turvallisuuden lisäämiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut turvallisuussuunnitteluoppaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:13). Julkinen toiminta eli kunnan tai valtion ylläpitämä yksikkö ei tarvitse edellä mainittua lääninhallituksen tai muun valtion viranomaisen lupaa toiminnalleen. Sosiaalilainsäädännön näkökulmasta toiminnalle asetetaan samat vaatimukset, onpa kysymyksessä julkinen tai yksityinen toiminta. Terveydensuojelulain ilmoituksenvaraisuus ja valvontavelvoite koskee samalla tavalla sekä yksityistä että julkista toimintaa. Palveluyksikön yhteydessä voi toimia myös terveydenhuollon yksikkö. Terveydenhuollon yksikköä ei lueta terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen piiriin kuuluvaksi. Terveydensuojelulain mukainen käsittely ja valvonta Terveydensuojelulain 13 :n mukaan ilmoituksenvaraisiksi sosiaalihuollon yksiköiksi voidaan lukea kunnan, valtion tai yksityisen ylläpitämät ns. ympärivuorokautisen tehostetutun palveluasumisen yksiköt ja sosiaalihuoltolainsäädännön mukaiset laitosyksiköt. Samalla nämä yksiköt ovat myös säännölliseen valvontaan kuuluvia toimintoja.

6 4 Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituskäsittelyn yhteydessä huomioidaan toiminnan luonne ja asiakasmäärä hygienia- ja olosuhdevaatimuksissa (mm. hygieniatilat, siivous, sisäilmaan vaikuttavat tekijät). Rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset vastaavat kohteiden omaan toimialaansa kuuluvasta valvonnasta ja kohteen asianmukaisuudesta. Kunnan sosiaaliviranomaisten tehtävänä on valvoa paikallisesti sekä yksityisen että julkisen sosiaalipalvelun tuottajan toimintaa. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksia voidaan tehdä kohteisiin yhteistyössä em. viranomaisten kanssa. Jos toimintayksiköllä on oma vedenhankintajärjestelmä, niin talousvettä tulee valvoa terveydensuojelusäädösten mukaisesti (sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 401/2001 tai 461/2000). Sosiaalialan toimintayksikössä voi olla toiminnanharjoittajan palvelukäyttöön tarkoitettuja oheistiloja kuten esimerkiksi uima-allas tai liikuntatiloja. Kun sosiaalialan toimintayksikön toiminta on terveydensuojelulain mukaan ilmoituksenvaraista, huomioidaan ilmoituskäsittelyssä ja siihen liittyvässä päätöksessä myös oheistilat. Esim. uima-altaalle voidaan asettaa vedenkäsittely- tai veden valvontaehtoja ilmoitusta koskevassa päätöksessä. Valvontatason määrittämisessä voidaan käyttää apuna allasvesiasetusta (STM:n asetus 315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, vaikka asetuksen mukaista valvontaa ei sellaisenaan sovelleta (ts. kysymyksessä ei ole yleinen uima-allas). Jos näitä oheistiloja vuokrataan tai annetaan ulkopuolisen käyttöön, muuttuvat tilat terveydensuojelulain näkökulmasta yleisiksi tiloiksi. Tällöin liikuntatiloihin sovelletaan erikseen terveydensuojelulain 13 :n 5. kohtaa (STM asetus 167/2003) 1 ), ja allasveden valvonnassa noudatetaan allasvesiasetusta. Kauneudenhoitoon, kampaamotoimintaan ja ihon käsittelyyn liittyvät tilat ovat aina ilmoitusvelvollisia huolimatta siitä, onko asiakaskunta palveluyksikön asukkaita tai ulkopuolisia. Lasten päiväkodit ja vastaavat Oulun läänin alueella tehdyn selvityksen mukaan lasten päiväkoteja vastaavina ilmoitusvelvollisina huoneistoina on yleensä pidetty ns. ryhmäperhepäiväkoteja ja niitä isompia yksiköitä (Oulun lääninhallituksen selvitys 1999). Päivähoitolain (36/1973) määritelmän mukaan lasten päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Päiväkotihoitoa voidaan lain mukaan järjestää sitä varten varatussa tilassa, jota kutsutaan päiväkodiksi. Leikkitoimintaa ja muuta päivähoitotoimintaa voidaan järjestää sitä tarkoitusta varten varatussa paikassa. Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi. Päivähoitoasetuksessa (239/1973) on säädetty lasten määrästä suhteessa hoitohenkilökunnan määrään. Esimerkiksi perhepäivähoito voidaan järjestää siten, että yhden hoitajan kotiin tulee toinen hoitaja, jolloin yksityiskodissa voi olla yhtäaikaisesti kahdeksankin lasta hoidossa. Lasten päiväkoti on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa erikseen mainittu terveydensuojelulain mukaan ilmoituksenvaraisena huoneistona. Muita vastaavia ilmoituksenvaraisia huoneistoja ovat perhepäiväkodit tai ryhmäperhepäiväkodit sekä lasten leikkitoimintaan ja muuhun päivähoitotoimintaan erikseen varatut huoneistot. Perhepäivähoito yksityishenkilön omassa kodissa tapahtuvana on toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen sellaista, ettei toiminta vaadi terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta. Tässäkin tapauksessa toiminta on järjestettävä terveydensuojelulain yleisperiaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi sisäilman laatuun tai muuhun asumisterveyteen liittyvässä valitustapauksessa terveydensuojeluviranomaisen on tutkittava asia. Mikäli kiinteistöllä on oma kaivo, talousveden valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 401/2001.

7 Lastenkodit ja vastaavat 5 Lastenkodeista, vastaavista huoneistoista ja laitoksista voidaan käyttää yleisnimitystä lastensuojeluyksiköt. Lastensuojelulain (417/2007) mukaan lastensuojelulaitoksia, joissa voidaan järjestää laissa tarkoitettua lapsen sijaishuoltoa sekä lastensuojelulain 37 :ssä tarkoitettu sijoitusta avohuollon tukitoimena, ovat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Lastensuojeluyksiköitä ovat myös lääninhallituksen luvan saaneet perhekodit. Näiden yksiköiden toiminnasta käytetään nimitystä ammatillinen perhekotihoito. Terveydensuojelulain mukaan ilmoituksenvaraisia ovat kaikki kunnan, valtion tai yksityisen ylläpitämät lastensuojelulaitokset ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella perhekodit eli ammatillinen perhekotihoito. Lastensuojeluyksiköiden nimen yhteydessä käytetään usein liitteenä "perhekoti"-nimikettä. Yksikön nimestä ei voi siten suoraan päätellä, onko kysymyksessä laitos vai ammatillinen perhekoti. Ammatillinen perhekotihoito on toimintaa, jossa huoltajaperhe tai hoitaja(t) asuvat perhekodissa. Jos huoltajaperheen omia asuintiloja ei voi selkeästi erottaa toimintatiloista, niin terveydensuojeluviranomainen voi harkita, miltä osin toimintatilat ovat ilmoituksenvaraisia (esim. samat tilat, kuin lääninhallituksen luvassa). Lapsen sijoittaminen yksityiseen perheeseen (sijaiskoti) kunnan tekemällä toimeksiantosopimuksella perhehoitajalain (312/92) perusteella ei ole terveydensuojelulain mukaan ilmoituksenvaraista toimintaa. Vanhainkodit ja vastaavat Terveydensuojelulain mukaisena vanhainkotina tai vastaavana toimintana voidaan pitää kunnan, valtion tai yksityisen ylläpitämää ympärivuorokautiseen hoivaan tai huolenpitoon tarkoitettua sosiaalihuollon asumispalvelua antavaa yksikköä (ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen) ja sosiaalihuoltolain mukaista vanhuksille tarkoitettua laitoshuoltoyksikköä. Tehostettu palveluasuminen ja laitoshuolto (laitosasuminen, ennen vanhainkoti) ovat toimintana lähellä toisiaan. Vanhuksille järjestetään myös päivätoimintaa. Päivätoiminta voidaan katsoa kuuluvan myös terveydensuojelulain ilmoituksenvaraisuuden piiriin kuuluvaksi. Päivätoimintatilat sijaitsevat yleensä vanhustenhuollon muiden yksiköiden yhteydessä. Monissa kunnissa vanhainkoti-nimikkeestä on luovuttu, ja yksiköitä voidaan kutsua esim. hoivakodiksi tai muulla nimikkeellä. Yksikön nimike ei ole määrittelevä tekijä ilmoituksenvaraisuutta määriteltäessä, vaan ratkaisevaa on toiminnan luonne. Pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että kysymyksessä on laitos tai laitostyyppinen toimintayksikkö, joka ei ole itselliseen asumiseen rinnastettava. Vanhusten laitoshuollosta vastaavat nykyään usein terveyskeskusten alaisuudessa olevat vuodeosastot. Osa näistä voi kuitenkin toimia sosiaalitoimen alaisuudessa sosiaalihuoltolain mukaisina vanhainkoteja vastaavina laitosyksikköinä, ja ne ovat siten terveydensuojelulain mukaan ilmoituksenvaraisia. Terveydenhuollon piiriin kuuluva yksikkö rajataan terveydensuojelulain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, koska toiminta näissä yksiköissä on katsottava ensisijaisesti terveydenhuoltoon kuuluvaksi. Samalla palveluntuottajalla voi olla toimintayksikössään erilaisia asumispalvelun muotoja kuten tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on yleensä oma huone, mutta muut tilat ovat yksikön ja palveluntuottajan yhteiskäytössä. Terveydensuojelulain ilmoituksenvaraisuus voi siten koskea vain osaa palveluntuottajan toiminnasta. Itselliseen asumiseen rinnastettavia asumispalveluyksiköitä, esimerkiksi palvelutaloja tai -asuntoja, ei terveydensuojelulain mukaan katsota ilmoituksenvaraisiksi. Nämä asuinyksiköt vastaavat normaaleja asuntoja (yksiöt, kaksiot tai vastaavat; omat peseytymistilat, ruuanlaittotilat). Näissä asumispalveluyksiköissä tuetaan asumista, ja tarjotut palvelut ovat asukkaan vapaasti käytettävissä. Yksiköissä voi olla myös ympärivuorokautinen vanhusten valvonta turvatoimena (esim. automaattinen kulunvalvonta). Asumispalveluyksiköiden asumisterveyteen liittyviä asioita valvotaan kuten muidenkin asuntojen terveydensuojelulain mukaisesti.

8 Muut sosiaalialan yksiköt 6 Sosiaalilainsäädännön näkökulmasta erityisryhmille kuten esimerkiksi kehitysvammaisille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdeongelmaisille tulee järjestää tarpeen mukaan sosiaalihuollon tukitoimia mm. asumispalveluja ja tarvittaessa laitoshuoltoa. Erityisryhmille tarkoitetut asumispalvelut voidaan jakaa samalla tavalla kuin vanhuksille tarkoitetut palvelut ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen, palveluasumiseen ja tuettuun asumiseen. Näistä erityisryhmille tarkoitetuista yksiköistä terveydensuojelulain mukaisina ilmoituksenvaraisina yksikköinä voidaan pitää kunnan, valtion tai yksityisen ylläpitämiä vammaisille, kehitysvammaisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muille erityisryhmille tarkoitettuja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksiköitä ja sosiaalilainsäädännön mukaisia laitoshuoltoyksiköitä esim. kehitysvammalaitoksia. Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen ympärivuorokautisten yksiköiden toimintaperiaatteena on, että asiakasta tuetaan itselliseen asumiseen ja elämään. Rajanveto itsellisen asumisen ja tehostetun palveluasumisen välillä voi olla häilyvä. Päihdekuntoutujien ympärivuorokautisessa yksikössä asiakas yleensä oleskelee tai asuu yksilöllisesti tarvitsemansa ajan. Peruslähtökohtana mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintayksiköiden ilmoituksenvaraisuudelle on, että toimintaa pidetään tehostettuna ympärivuorokautisena asumispalveluna. Muita sosiaalialan yksiköitä, jotka voidaan katsoa terveydensuojelulain mukaisiksi ilmoituksenvaraisiksi yksiköiksi, ovat ensikodit ja turvakodit. Kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) mukaista kehitysvammaisille tarkoitettua päivätoimintaa, esimerkiksi kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskuksia, voidaan pitää ilmoituksenvaraisina yksikköinä. Näissä yksiköissä asiakas on huoltosuhteessa, ei työsuhteessa.

9 7 Taulukko: Sosiaalialan toiminnat ja terveydensuojelulain ilmoituksenvaraisuus Sosiaalilainsäädäntö Toimintatyyppi Tunnusmerkkejä Terveydensuojelulain ilmoitusvelvollisuus Laitoshuolto Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 24 Erilaiset laitokset (hoito, ylläpito ja kuntouttava toiminta) kehitysvammalaitos vanhainkoti päihdehuoltolain mukaiset laitokset Lasten päivähoito Laki lasten päivähoidosta (36/1973) 1 Päiväkoti Perhepäiväkoti/ryhmäpe rhepäiväkoti tarkoitusta varten varattu tila (päiväkoti) kodinomainen hoitopaikka (tarkoitusta varten varattu paikka) Lastensuojeluyksiköt Lastensuojelulaki (417/2007) 57 Perhepäivähoito Leikkitoiminta, muu päivätoiminta Lastensuojelulaitokset/ -yksiköt yksityisen kodissa järjestettävä tarkoitusta varten varatussa paikassa/tilassa viriketoiminnan tyyppistä (leikkikerhot, leikkipuistot, leikkikoulut, avoimet päiväkodit) lastenkodit koulukodit nuorisokodit perhekodit (ammatillinen perhehoitokoti) Ei, mikäli tila ei ole jo esim. kokoontumistilan perusteella ilmoituksenvarainen (esim. seurakuntien kerhotilat) (Ammatillinen perhekotihoito tapauskohtaisen harkinnan mukaan) Perhehoito (sijaiskoti) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 25, Perhehoitajalaki (312/1992) 1 Yksityiskodissa tapahtuva toiminta lapsen sijoittaminen yksityiseen kotiin toimeksiantosopimuksella hoidossa voi olla myös vammaisia ja vanhuksia Ei Asumispalvelu Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 22 Muita sosiaalialan yksiköitä Tehostettu palveluasuminen Palveluasuminen Tukiasuminen Ensi- ja turvakodit Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskukset Aikuisten päivähoito ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito itsellistä asumista ja tarpeen mukaan tukevaa toimintaa itsellistä asumista tukevaa toimintaa (neuvonta, ohjaus, opastus) lähinnä vanhusten ja kehitysvammaisten päivähoitoa Ei Ei

10 8 Julkaisuja Sosiaali- ja terveysministeriö 1998; Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytyksiä pohtineen työryhmän muistio (SOSPA-työryhmä), STM Työryhmämuistioita 1998:17 Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto 2001; Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus, STM, Suomen kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:4, Helsinki 2001 Sosiaali- ja terveysministeriö 2005; Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:13, Helsinki 2005 Sosiaali- ja terveysministeriö 2005; Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:28, Helsinki 2005 Palosaari Airi, Saarsalmi Olli 2006; Päivähoitopaikkojen tilat ja turvallisuus, Helsingin ja Oulunsalon päivähoitohenkilökunnalle sekä lasten vanhemmille ja huoltajille suunnattujen kyselyjen tulokset, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:10, Helsinki 2006

11 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Säästöpankinranta 2 A PL Helsinki puh. (09) telefaksi (09)

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Ohje 7/ (5) Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot

Ohje 7/ (5) Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot Ohje 7/2017 1 (5) Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot 1. Johdanto 2. Majoitushuoneistot Terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n 1 momentin 1

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhtsön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta EV 44/1996 vp - HE 22/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 15.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson Kysymys: Kuinka mielestänne parhaiten

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 26.10.2015 9/2015

KUNTAINFO Helsinki 26.10.2015 9/2015 1(5) KUNTAINFO Helsinki 26.10.2015 9/2015 UUSI PERHEHOITOLAKI Uusi perhehoitolaki (263/2015) tuli voimaan 1.4.2015. Lailla korvattiin aiempi perhehoitajalaki ja siihen yhdistettiin myös aiemmat perhehoitoa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT Työskentelen Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen 1 Perhehoitaja(t) Nimi Ammatti Työpaikka,

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT PALVELUJEN TUOTTAJA Lupahakemuksessa on mainittava palvelujen tuottajan (yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön

Lisätiedot

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Satu Syrjälä Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 13.01.2016 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Satu Syrjälä, PEOL 21.1.2016

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2)

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana

Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana Lainsäädäntö hyvän perhehoidon turvaajana VII Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylässä 9.-, hallitussihteeri STM/STO Lähtökohdat Lähtökohta 1: lainsäädäntö Lastensuojelulaki 50.

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 3/2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Uusi ilmoitus Toiminnan muutos, mikä: Toiminnan suunniteltu

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot