Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ koulutuskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä"

Transkriptio

1 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Yhtymäkokous Aika Perjantai klo 13:00-14:35 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, Lohja 8 kokousedustajaa :n 21 mukaisesti: Nousiainen Jorma Wilhola Sari Huotari Eino Leidenius Raili Luoma Pekka Saaristo Jorma Toivonen Hilkka Malinen Marja-Leena Hanko Inkoo Karkkila Kirkkonummi Lohja Raasepori Siuntio Vihti Hillman Eero vt. kuntayhtymän johtaja Saloniemi Heikki talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lackman Taina hallituksen puheenjohtaja, :t ja Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammattiopisto, Lohja Toivonkatu Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja Pöytäkirjassa :t Allekirjoitukset Taina Lackman Pekka Luoma puheenjohtaja :t puheenjohtaja :t Heikki Saloniemi pöytäkirjanpitäjä Eino Huotari pöytäkirjantarkastaja Hilkka Toivonen pöytäkirjantarkastaja

2 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen Kokouksen puheenjohtajan valinta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarkastuslautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen Oppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestäminen Luksian jäsenkunnissa Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen Luksian työvoima- ja henkilöstökoulutuksen yhtiöittäminen Yhtymäkokouksien päivämäärät Tiedotettavat asiat Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kokouksen päättäminen 78

3 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Yhtymäkokous Kokouksen avaus KYKOK 20 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa kokouksessa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman avasi kokouksen.

4 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Yhtymäkokous Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus KYKOK 21 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokous aloitetaan nimenhuudolla, joka suoritetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puo let (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä olivat seuraavat jäsenkuntien edustajat: Hanko Inkoo Karkkila Kirkkonummi Lohja Raasepori Siuntio Vihti Nousiainen Jorma Wilhola Sari Huotari Eino Leidenius Raili Luoma Pekka Saaristo Jorma Toivonen Hilkka Malinen Marja-Leena Yhtymäkokous hyväksyi liitteenä olevan ääniluettelon ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi äänimäärän ollessa 100 % kaikkien jäsenten yhteenlasketuista äänimääristä. Liite Ääniluettelo

5 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Yhtymäkokous Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen KYKOK 22 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 2 :n mukaan kokouskutsut on lä he tettä vä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jäsenkunnille. Kutsu tähän ko kouk seen on lähetetty Perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien suhteessa. Liite Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Ääniluettelo

6 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Yhtymäkokous Kokouksen puheenjohtajan valinta KYKOK 23 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan jokaiselle kokoukselle valitaan oma puheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Yhtymäkokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Luoman Lohjalta.

7 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Yhtymäkokous Pöytäkirjantarkastajien valinta KYKOK 24 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 :n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua yhtymäkokousedustajaa, ellei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. Yhtymäkokous valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eino Huotarin Karkkilasta ja Hilkka Toivosen Siuntiosta.

8 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Tarkastuslautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v TARKLK 7 TARKLK 11 TARKLK 14 Lautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan arviointikertomuksen laa ti mi sen toimintatavoista. Sovittiin, että sihteeri toimittaa jäsenille 2013 tilin pää tök sen tiedot, joiden perusteella jäsenet laativat kommentteja. Ky seiset kommentit jäsenet lähettävät Sirpa Karejoelle, joka puolestaan muokkaa/yh dis te lee saamansa kommentit lautakunnan yhdessä käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen sisällöstä ja antaa nä ke myk siä arviointikertomuksen luonnoksen valmistelua varten. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat lähettäneet arviointikertomusta varten nä ke myk si ään kuntayhtymän tilivuodesta 2013 Sirpa Karejoelle, joka muokkaa/yhdistelee saamansa kommentit lautakunnan yhdessä kä si tel täväk si. Luonnos esitellään kokouksessa. Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Tilintarkastaja tekee luonnoksen tarkastuslautakunnan jäsenten esittämien kommenttien ja aikaisemmin käsitellyn luonnoksen pohjalta ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittelyä. Lau ta kun nan sihteeri ja tilintarkastajat ovat laatineet luonnoksen ar vioin tiker to muk ses ta, joka on esityslistan liitteenä. Arviointikertomuksen sisällöstä ja rakenteesta on annettu suositus. Ti lin tarkas ta ja ja sihteeri ovat laatineet luonnoksen arviointikertomuksesta keskus te lua varten. Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2013 ar vioin ti ker tomuk sen yhtymäkokoukselle esittämistä varten. Tarkastuslautakunta esit tää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toi men pi teis tä. Tarkastuslautakunta laati ja hyväksyi vuoden 2013 ar vioin ti ker to muk sen yhtymäkokoukselle esittämistä varten.

9 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Liite Arviointikertomus 2013 KYKOK 16 Tarkastuslautakunta esit tää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toi men pi teis tä. Tarkastuslautakunta esit tää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 1. käsittelee arviointikertomuksen 2013 sekä 2. edellyttää kuntayhtymän hallituksen käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2013 KYH 62 Asian valmistelijat: vt kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ja talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän hallinto ja johtaminen Lautakunnan arvion mukaan kuntayhtymän hallintoa hoidetaan hyvin ja hal lin nos ta vastaavat henkilöt ovat päteviä. Kuntayhtymässä on toteutettu or ga ni saa tio muu tos Lautakunnan näkemyksen mukaan or ga ni saatio muu tok ses ta olisi ollut aiheellista selostaa toimintakertomuksessa nykyis tä mainintaa laajemmin. Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu vuoden 2013 aikana YT-neuvottelut, joiden syyt ja seuraukset olisi myös tullut selvit tää toimintakertomuksessa. Luksian henkilöstökertomuksessa 2013 selostettiin näistä asioista laajemmin. Tuloksen muodostuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että talousarvio ylitettiin niin toimintatulojen kuin toimintamenojenkin osalta. Merkittävä tekijä tilikauden tuloksessa oli jou lu kuus sa saatu valtionosuuden lisärahoitusosuus 0,9 milj. euroa. Toimintamenojen ylitystä tapahtui kaikilla tulosalueilla. Suurimmat ylitykset ta pah tui vat yhteisten palvelujen ja aikuisopiston tulosalueella. Ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintamenojen talousarvion ylitys oli 1,2 % ja toimintatulojen osalta 7,3 %, mikä johti siihen, että kuntayhtymän

10 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous ti li kau den tulos ennen poistoeron ja varausten muutoksen vaikutuksia oli 3,5 milj. euroa, kun talousarvion 2013 mukainen tulostavoite oli 1,4 milj. eu roa. Yhteisten palveluiden toimintamenojen talousarvion 2013 ylitys oli 6,9 %, kun toimintatulojen ylitys oli 14,0 %. Aikuisopiston osalta toimintatulojen talous ar vion ylitys oli 16,8 % ja toimintamenojen 3,6 %. Aikuisopiston ti li kauden tulos oli 1,4 milj.euroa, kun talousarvion 2013 mukainen tulostavoite oli euroa. Tästä syystä toimintamenojen ylitys johtui toiminnnan volyymin kasvusta talousarvioon nähden. Tuloskortissa asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä kehityksenä kehityskeskusteluiden to teu tu mis ta koko henkilöstön osalta. Kuntayhtymän tasolla keskeyttäneiden tavoite on lähes saavutettu. Tarkas tel taes sa asiaa tulosalueittain, käy ilmi, että keskeyttäneiden määrä vaih te lee suuresti tulosalueittain. Aikuiskoulutuksen saavuttama 4 %, laskee koko kuntayhtymän toteumaa lähelle mittarin tavoitetta. Tulosalueiden kes keyt tä nei den tavoitteen ja toteuman suurta eroa on perusteltu mm. tavoit teen ja toteuman erilaisilla laskutavoilla, toteuman määrät sisältävät myös ns. positiiviset keskeytykset. Johtopäätöksen tekoa ja arvioinnin onnis tu mis ta parantaisi se, että keskeyttäneet esitettäisiin siten, että em. posi tii vi set ja negatiiviset keskeyttämiset olisi eroteltu. Käytössä olevat keskeyttämisen seurannan mittarit noudattavat valtakunnallista kriteeristöä. Investointien toteutuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että investointeihin varatun määrärahan käyttö on ollut useana vuonna merkittävästi tavoitetta alhaisempi. Saadun selvityksen mukaan investointeja ei ole toteutettu 2013 ta lous arvion mukaisesti kuntayhtymässä käynnissä olevan toimitilasuunnittelun takia. Tarkastuslautakunta odottaa suunnitelman valmistuvan siten, että toimi ti lo jen investointeja päästään toteuttamaan vuoden 2014 aikana. Lau takun nan näkemyksen mukaan ajanmukainen ja toimiva oppimisympäristö vai kut taa niin oppilaitokseen hakeutumiseen kuin siellä viihtymiseenkin. Vuoden 2013 talousarviossa varattiin Toivonkadun toimitilastrategian mukai siin peruskorjausmenoihin 2 milj. euroa, mikä jäi toteutumatta johtuen Num me las sa ja Ojakkalantiellä syntyneistä tilantarpeista Aikon jouduttua luo pu maan Palman tiloista kosteusvaurioiden vuoksi. Kiinteistöjen ovien lukituksen uusimista ei Luksiassa toteutettu vuoden 2013 ai ka na, vaikka siihen talousarviossa 2013 oli varattu euroa.

11 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Kunkin vuoden investointibudjetti laaditaan aina edellisen vuoden syyskuus sa, jolloin investointitarpeet saattavat muuttua toimintavuoden ai ka na. Kone- ja laiteinvestointien osalta on noudatettu tarkoituksenmukaista ja sääs te liäs tä linjaa huomioiden taustalla oleva toimitilojen suunnittelutyö. Opintoalojen kone- ja laitekanta on py sy nyt hyvällä tasolla. Toimitilastrategien osalta suunnitelmat ovat muutosvaiheessa johtuen amma til li sessa koulutuksessa tapahtuvista muutoksista kuten val tion osuuksien leikkauksista, rahoitusperusteiden muutoksista ja opiskelijamäärien ke hi tyk ses tä (yhteishaun muutokset opiskelijavalintoihin liittyen) sekä kuntamaailman huonosta tilanteesta ja yleisestä ta lou den tilasta. Tämä on johtanut siihen, että toimitilastrategian mukaisia in ves toin teja ei ole toteutettu, vaikka niihin on ta lo us ar vi os sa määräraha varattu. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti Ojakkalantie Tulosalueen opiskelijamäärä ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toi min ta tu lo jen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä li sä rahoi tuk sel la. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioi ta va myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opis ke li ja mää rä tavoi te. Tulosalueella toimintamenot ovat ylittyneet ja saman-aikaisesti opiske li ja mää rä ta voit teet ovat alittuneet. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulosalueella tulisi kiinnittää eri tyis tä huomiota asiakasnäkökulman tavoitteiden toteutumiseen jat kos sa. Logistiikka-alan opiskelijoiden lukumäärä on lisääntynyt sekä 2012 et tä 2013, onko kyseessä kehityssuunta, joka tulisi huomioida eri tutkintojen opis ke li ja mää rien suunnittelussa? Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista tarkastuslautakunta pitää hyvänä saa vutuk se na opettajien toteutuneiden työelämäjaksojen toteutumista yli ta voitteen. Sen sijaan opettajien muodollisen kelpoisuuden ja henkilöstön ke hittä mi seen käytettävien resurssien saavutettuja tasoja ei voi pitää hyvänä. Kuntayhtymän toisen asteen ammatillisten perustutkintojen aloituspaikkoja suunniteltaessa otetaan huomioon käytettävissä oleva ennakointitieto työvoiman ja koulutuksen tarpeista. Lisäksi seurataan peruskoulujen päättöluokkalaisten oppilasmäärien kehitystä tilastokeskuksen tilastojen ja aiempien vuosien vetovoimalukujen valossa. Toiminta- ja taloussuunnitelman tekemisen jälkeen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määriä muutetaan valtakunnallisen yhteishaun ennakkotietojen saamisen jälkeen. Tavoitteena on tarjota koulutuspaikka kaikille kuntayhtymän alueen peruskoulujen päättöluokkalaisille ja siksi aloituspaikkamääriä tarkennetaan vetovoimalukujen mukaisiksi. Tällä menettelyllä tarkennetaan kaikkien perustutkintojen opiskelijamääriä

12 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous valtakunnallisen yhteishaun aikana. Logistiikan perustutkinnon työvoiman tarve on kasvava, ja Luksiassa vastataan tähän kysyntään ja koulutustarjonnan suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien perustutkintojen kokonaisuus. Ammattiopistojen opiskelijamäärän muutos vaikuttaa eniten henkilöstökuluihin ja harjoitus- ja asiakastöiden materiaalikuluihin. Ojakkalantien tuloslueen toteutuneet henkilöstökulut ovat pienemmät ja materiaaliostot pienemmät verrattuna talousarvioon. Muiden palveluiden ostot ylittävät talousarviosuunnitelman n eurolla, sisäiset vyörytetyt palveluiden ostot eurolla ja sisäiset vuokrakulut reilulla eurolla. Ne menokohdat, joihin tulosalueen toiminnalla voidaan vaikuttaa, on varsin hyvin sopeutettu poikkeavaan opiskelijamäärään, yhteisten palveluiden menojen sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin on vaikempaa. Asiakasnäkökulman, ja muidenkin tuloskortin tietojen analyysin jälkeen sovitut toimenpiteet kirjataan tulosalueiden ja tulosyksiköiden tuloskortteihin toimenpiteinä ja otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Asiakasnäkökulman tunnuslukujen parantamiseksi on sovittu toimenpiteistä ja saatu mm. hankerahoitusta tehtäviä toimenpiteitä varten. Henkilöstöä kannustetaan muodollisen kelpoisuuden hankkimiseen ja kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä haetaan rekrytointiprosessin mukaisesti. Ojakkalantien tulosalueen tunnuslukutietoihin vaikuttaa se, että kelpoisia rakennusalan, turvallisuusalan ja logistiikan perustutkinnon opettajia ei ole työmarkkinoilla. Osaamista täydentävään koulutukseen osallistutaan siten kuin kehityskeskusteluissa on sovittu, mutta on ilmennyt, että kaikki osallistumiset ja kustannukset eivät ole tallentuneet järjestelmiin. Selkeytämme toimintatapaa. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Tulosalueen opiskelija- ja koulutusmäärätavoitteet ylittyivät kaikkien mit tarei den osalta Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toi min ta tu lo jen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä li sä rahoi tuk sel la. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioi ta va myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opis ke li ja mää rä tavoi te. Aikuisopistossa keskeyttäneiden määrä on selvästi tavoitetta pienempi. Aikuis opis tos sa on ollut vähän keskeyttäneitä ja tämä on parantanut koko kun ta yh ty män tilastoa. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityisesti huomiota investointien,

13 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous opet ta jien muodollisen kelpoisuuden ja opettajien toteutuneiden työ elä mäjak so jen huonoon toteutumiseen. Lautakunta pitää hyvänä, että opettajien muo dol lis ta kelpoisuutta on jo pyritty lisäämään, tuloskortin saavutusten pe rus teel la kaikissa edellä mainituissa osa-alueissa on edelleen ke hi tet tävää. Tilikauden aikana on tulosalueella käyty yt-neuvotteluja, joiden syyt ja seurauk set olisi lautakunnan näkemyksen mukaan pitänyt selostaa toi min taker to muk ses sa. Kone- ja laitehankintoja ei toteutettu käynnissä olevien toimitilojen muutosten vuoksi. Investoinnit on tarkoituksenmukaista tehdä toimitilamuutosten yhteydessä. Opettajien muodollisen kelpoisuuden tavoite (67 %) vuonna 2013 saavutettiin. Suunnitellut työelämäjaksot eivät toteutuneet toimialoilla tapahtuneista muutoksista johtuen. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toi min ta tu lo jen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä li sä rahoi tuk sel la. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioi ta va myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opis ke li ja mää rä tavoi te. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti pro ses si nä kökul man tavoitteisiin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Onko ta voit teiden määrittelyssä huomioitu talouden hidas elpyminen? Oppisopimuskoulutusten haasteena on siis pitkään jatkunut talouden taantuma, koska oppisopimuksia solmittaessa opiskelijalla tulee olla alan työpaikka (määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tai virka). Tämä on näkynyt etenkin prosessinäkökulman mittareissa (yrityksissä oppisopimuksin rekrytoitavien määrät laskussa ja sekä pitkäaikaiset lomautukset että tuotannollisin ja taloudellisin syin purut kasvussa). Uusien rekrytointiin on vastattu panostamalla oppisopimuskoulutusten markkinointiin (esim. lisääntyneet yrityskäynnit, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, tuntuva panostus lehtimainonnassa sekä oppilaitosyhteistyö). Näin on saatu vuotuisten aloittaneiden määrät pysymään kohtuullisen hyvällä tasolla (Aloittaneet). Purkujen määrään taloudellisella tilanteella on suora negatiivinen vaikutus ja sekin vaikea ennakoida, toki edellisten vuosien toteumat ovat tiedossa. Nämä tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat purut ja myös pitkäaikaiset lomautukset näkyvät suoraan negatiivisesti myös valmistuneiden määrässä ja keskeyttämisprosentissa.

14 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Kuten tarkastuslautakunta toteaa, tavoitteisiin ei näiltä osin päästy vuonna Tavoitteita emme ole silti lähteneet paljoakaan pudottamaan alaspäin vuodeksi 2014 ja 2015, mutta asiaa on analysoitu ja siihen on kiinnitetty huomiota. Keskeytyneitä oppisopimuksia on pyritty hoitamaan opiskelijan mahdollisen uuden työnantajan kanssa aina tutkintoon. Luksia, Länsi-Uudenmaan n yhteiset palvelut Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että tulosalueen kaikki tuloskortin tavoit teet on saavutettu. Joskin investoinnit eivät ole toteutuneet talousarvion mu kai ses ti, vaikka investointien tavoitemittari onkin saavutettu. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota yhteisten palvelujen kiinteis tö pal ve lu jen kustannuksiin, jotka ylittivät talousarvion euroa, noin 12 %. Sekä toimintatuotot että toimintamenot ovat ylittyneet merkittävästi. Kiinteistöpalveluiden talousarvion 2013 ylitykseen vai kut ti vat ensisijaisesti Ojakkalantiellä toteutettu tomitilastrategian 1. vaiheen toteutus, mi kä aiheutti rakenteiden ja tilojen purkukustannuksia yhteensä noin euroa, jotka kirjattiin vuosimenoiksi, joita ei ollut budjetoitu ta lous ar vi oon Puu-Anttilassa epäiltiin kesällä 2013 sisäilmaongelmia, jotka osoittautuivat niin merkittäviksi, että syksyllä 2013 oli tarpeen tehdä sisäilmatutkimus. Se johti rakenteiden avaamiseen rakennusurakoitsijan toimesta. Syntyneitä kus tan nuk sia (noin euroa) ei oltu budjetoitu talousarvioon Tut ki mus tu lok set johtivat lopulta päätökseen Puu-Anttilasta luopumiseen. Vt. kyj Hallitus toteaa käsitelleensä arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja tar vit ta vat toimenpiteet sekä päättää toimittaa edellä mainitun käsittelyn yh ty mä ko kouk sel le tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2013 KYKOK Hallitus on toimittanut yhtymäkokoukselle tiedoksi käsittelemänsä arviointikertomuksen 2013 havainnot ja niiden perusteella tarvittavat toimenpiteet. Yhtymäkokous päättää merkitä asian tiedoksi. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

15 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Liite Arviointikertomus 2013

16 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Yhtymäkokous Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen KYH 86 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Koulutuksen järjestäjät ovat saaneet tuloksellisuusrahoitusta vuodesta 2006 lähtien. Luksia on saanut tuloksellisuusrahoitusta vuosittain yhtä vuotta (2010) lukuunottamatta. Tuloksellisuutta on arvioitu erillisten mittareiden perusteella, joiden pohjalta koulutuksen järjestäjät ovat voineet saada tuloksellisuusrahaa osana opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Kuluvalle vuodelle (2014) opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Luksialle tuloksellisuusrahoitusta euroa, mutta sitä ei ole huomioitu talousarviossa 2014, koska sen saamisesta ei ollut tietoa talousarvion laadinta- ja hyväksymisvaiheessa syksyllä Luksiassa on keskusteltu tuloksellisuusrahan käytöstä ja sen ottamisesta huomioon talousarviossa. Kuntalain mukaan on mahdollista tehdä talousarviomuutoksia talousarviovuoden aikana. Kuntayhtymässä on päädytty esittämään yhtymäkokoukselle, että kuluvan vuoden (2014) talousarviota muutetaan tuloksellisuusrahan ( euroa) verran. Tuloksellisuusrahan huomioimisesta on laadittu talousarvion 2014 muutosehdotus, jossa tuloksellisuusraha on budjetoitu talousarvion 2014 mukaisten opiskelijamäärien suhteessa tulosalueille. Muutetun talousarvion 2014 mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Vuosikatteeksi saadaan euroa (8,3 % toimintatuloista) ja tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen euroa ( euroa voimassaolevan talousarvion 2014 mukaan). listan liitteenä on kuntayhtymän muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman numeerinen osa. Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen Yhtymäkokous päättää 1. hyväksyä muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman hallituksen esityksen mukaisesti 2. vahvistaa vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen euroa ja investointibudjetin loppusumman euroa. Liite Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi hallitus päätti, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman numeerinen osa

17 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Yhtymäkokous KYKOK 26 Yhtymäkokous päättää 1. hyväksyä muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman hallituksen esityksen mukaisesti 2. vahvistaa vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen euroa ja investointibudjetin loppusumman euroa. Liite Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman numeerinen osa

18 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Yhtymäkokous Oppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestäminen Luksian jäsenkunnissa KYH 81 Hallintosäännön 27 :n mukaan toimielin voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallitus päätti yksimielisesti käsitellä tässä kokouksessa esiin tullen asian omana pykälänään. kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että ammatillisen perustutkinnon järjestämisluvan mukaisia oppilaitosmuotoisia koulutuksia voidaan järjestää kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa Luksian operatiivisen johdon päätöksillä. Hallitus päättää yksimielisesti lisätä tämän asian yhtymäkokouksen asialistalle :ksi 27. KYKOK 27 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Yhtymäkokous ( 8) päätti, että toimitilastrategiaan liittyen ammatillisen koulutuksen tilat muodostaa kolme (3) kampusta: Luksia Lohja Toivonkatu, Luksia Vihti Ojakkalantie ja Luksia Lohja Nummentie / Puu-Anttila. Lisäksi yhtymäkokouksessa linjattiin oppilaitosmuotoisten ammatillisten perustutkintojen sijoittumiset kampuksille. Ammatillisen koulutuksen ja sen uudistamisen tavoitteena on ammattiosaamisen kehittäminen ja elinikäisen oppimisen edistäminen, jotka tärkeinä elementteinä rakentavat työllisyyttä ja työelämän dynaamisuutta sekä Suomen kilpailukykyä. Työelämässä ja työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen ja muutoksiin on pystyttävä vastaamaan aiempaa nopeammin, joten koulutuspalveluja tulee kehittää siten, että ne palvelevat sekä ennakoituja että ennakoimattomien muutosten synnyttämiä koulutustarpeita. Tutkintojen suuntaamisen tulee perustua jatkuvaan työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön. Näiden johdosta nykyisessä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa määritellyt koulutustehtävät on kyettävä joustavasti järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa. Yhtymäkokous päättää, että ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa määriteltyjä oppilaitosmuotoisia ammatillisia perustutkintoja voidaan järjestää kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa Luksian operatiivisen johdon päätöksillä. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

19 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille KYH 65 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Luksia, Länsi-Uudenmaan n talousarvio 2015 ja talous suun ni tel ma vuosille on laadittu kuntalain 65 :n mu kaises ti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan se kä sanalliseen tavoiteosaan. Taloussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu ammatillisen pe rus kou lu tuk sen yksikköhintoihin kohdistuvat valtionosuuden leikkaukset -4,2 % vuosina lähtien vuoden 2013 tasosta. Lisäksi op pi so pimus kou lu tuk sen peruskoulutuksen yksikköhintaa leikataan vuonna 2015 noin 1,5 % vuoden 2014 tasosta lähtien. Talousarvioesityksen 2015 mukaan toimintatuotot ovat 32,4 milj.euroa, mis sä on vähennystä 1,1 milj.euroa (-3,2 %) kuluvan vuoden (2014) talous ar vi oon (33,4 milj.euroa) verrattuna. Vastaavasti toimintakulut ovat 30,7 milj.euroa, missä on vähennystä 0,9 milj. euroa (-2,9 %) kuluvan vuoden (2014) talousarvioon (31,7 milj.euroa) verrattuna. Vuosikatteeksi saadaan 1,9 milj.euroa (5,8 % toimintatuloista), mikä on euroa vähem män kuin vuoden 2014 talousarvion mukainen vuosikate 2,0 milj. euroa (6,1 % toimintatuotoista). Tilikauden 2015 tulokseksi poistojen jälkeen saa daan euroa (1,2 % toimintatuotoista), kun kuluvan vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulos ennen poistoeron vaikutusta on euroa (1,8 %). Vuoden 2015 investointibudjetiksi esitetään 5,7 milj. euroa, kun vastaava lu ku vuoden 2014 talousarviossa on 4,97 milj. euroa. Kuntayhtymän ra hoitus las kel man mukaan tulorahoitus 1,89 milj. euroa ei riitä in ves toin ti me nojen rahoittamiseen, vaan 3,8 milj. euroa rahoitetaan kuntayhtymän kas sava ran non puitteissa edellyttäen, että talousarvio 2015 toteutuu suun ni tel lulla tavalla. listan liitteenä on esitys kuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2015 ja talousuunnitelma , jotka esitellään tarkemmin hallituksen kokouk ses sa. Vt. kyj Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 ja ta loussuun ni tel man , 2. jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman val mis telua tämän keskustelun pohjalta, 3. järjestää taloussuunnitelmaa koskevan keskustelu- ja tiedo tus ti lai suu den jäsenkunnille torstaina klo (Lohja, Toi von ka tu 4).

20 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma KYH 72 Vt. kyj Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus käsitteli kokouksessaan talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa ja asian käsittelyä jatketaan. Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman , 2. jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman valmistelua tämän keskustelun pohjalta. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma KYH 87 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän talousarviota 2015 on tarkistettu tulojen ja menojen osalta. Luksian tuloksellisuusindeksipistemäärän (1024) johdosta on ilmeistä, että tuloksellisuusrahoitusta saadaan vuodelle 2015 alustavan arvion mukaan euroa, mikä korottaa ammattiopistojen ja aikuisopiston perustutkintojen yksikköhintoja ja täten toimintatuloja seuraavasti: Lohja Toivonkatu Lohja Nummentie Vihti Ojakkalantie Aiko Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa Talousarvion menopuolelle on tehty tarkistuksia. Opiskelijahallintajärjestelmän hankintaan on varattu euroa ja opettajien koulutukseen euroa jakaantuen henkilöstömenojen lisäyksen osalta Amojen tulosalueille seuraavasti: Lohja Toivonkatu euroa, Lohja Nummentien euroa, Lohja Ojakkalantie euroa Yhteensä euroa Uuden talousarvioesityksen 2015 mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat euroa (-3,3 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna) ja toimintakulut euroa (-1,6 %). Vuosikatteeksi saadaan

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot