Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2011 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2011 Finländska rederiers utlandsregistrerade och"

Transkriptio

1 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2011 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Trafiksäkerhetsverket Helsinki Helsingfors 2011

2

3 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 20 1 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Trafiksäkerhetsverket Helsinki Helsingfors 2011

4 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) PL Helsinki

5 Johdanto Tämä tilastoselvitys koskee suomalaisten varustamoiden kokonaan tai osittain mm. tytäryhtiöiden tai ulkomaisten varustamoiden osakkuuksien kautta omistamia tai hallinnoimia ulkomailla rekisteröityjä aluksia. Loppuosassa on lisäksi tietoja suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamista aluksista, jotka eivät ole lainkaan suomalaisomistuksessa. Tilastosta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto vuodesta 2010 alkaen. Tiedot perustuvat Finnish Maritime Index vuosikirjan (Breakwater Publishing AB) tietoihin. Tiedot voivat olla osittain puutteellisia, sillä kaikista ulkomaisista omistuksista ei ole välttämättä saatu tietoa. Näin ollen lukuja voidaan pitää vain suuntaa antavina. Luvut kuvaavat vuoden 2011 elokuun lopun tilannetta. Tilastossa on esitetty alusten lukumäärä, bruttovetoisuus (brutto) ja kantavuus (dwt) rekisteröintimaittain ja aluslajeittain. Vuoden 2011 tietojen ohella selvitys sisältää myös kymmenen vuoden aikasarjoja taulukoina ja kuvina. Lastialuksista ovat mukana kantavuudeltaan yli 400 dwt:n sekä matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan yli 400 olevat alukset. Suomessa rekisteröityjä aluksia koskevat tiedot ovat peräisin Suomen alusrekisteristä, josta lastialuksista on otettu mukaan bruttovetoisuudeltaan 100 tai sitä suuremmat alukset ja matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 olevat alukset. Lähdeaineistojen erojen vuoksi luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset. Tilastoselvityksen lopussa on tietoja suomalaisten varustamoiden pääosin pitkäaikaisilla sopimuksilla aikarahtaamista aluksista, jotka ovat ulkomaisissa rekistereissä. Myös nämä tiedot perustuvat Finnish Maritime Index vuosikirjaan. Aikarahdatut alukset on esitetty rekisteröintimaittain ja aluslajeittain vuoden 2011 osalta. Tämän tilaston on koonnut Pasi Kilpelä Liikenteen turvallisuusvirastosta. Inledning Denna statistiska utredning gäller utlandsregistrerade fartyg som helt eller delvis, bl.a. via dotterbolag eller delägarskap i utländska rederier, ägs eller förvaltas av finländska rederier. I slutet finns dessutom information om finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, som varken helt eller delvis är i finländsk ägo. Från början av år 2010 ansvarar Trafiksäkerhetsverket för statistiken. Statistiken grundar sig på uppgifter från Finnish Maritime Index årsbok (Breakwater Publishing AB). Uppgifterna kan delvis vara bristfälliga eftersom det inte alltid finns information att tillgå om ägande utomlands. Uppgifterna kan därför anses vara endast riktgivande. Statistiken skildrar läget i slutet av augusti Statistiken redovisar fartygens antal, bruttodräktighet (brutto) och dödvikt (dwt) efter registreringsland och fartygstyp. Utöver informationen för år 2011 innehåller utredningen också tio års tidsserier i form av tabeller och bilder. Av lastfartygen inkluderas de fartyg som har en dödvikt över 400 dwt och av passagerarfartygen de som har en bruttodräktighet över 400. Uppgifterna om de fartyg som är registrerade i Finland är tagna ur det finska fartygsregistret; av lastfartygen inkluderar denna statistik fartyg som har en bruttodräktighet av minst 100 och av passagerarfartygen de som har en bruttodräktighet av minst 500. Siffrorna är inte helt jämförbara på grund av vissa skillnader i källmaterialet. I slutet av denna statistiska utredning finns uppgifter om utlandsregistrerade fartyg som tidsbefraktats av finländska rederier, i huvudsak genom långtidsavtal. Statistiken grundar 3

6 sig också på uppgifter från Finnish Maritime Index årsbok. För år 2011 förtecknas de tidsbefraktade fartygen efter registreringsland och fartygstyp. Denna statistik har insamlats av Pasi Kilpelä från Trafiksäkerhetsverket. 4

7 Sisältö - Innehåll Johdanto - Inledning 3 1 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset 1 Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg 7 Taulukko 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Tabell 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Taulukko 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2011 Tabell 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Kuva 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Figur 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Kuva 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2011 Figur 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Taulukko 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, Tabell 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Taulukko 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2011 Tabell 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Kuva 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2011 Figur 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Taulukko 5. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain ja aluslajeittain, 2011 Tabell 5. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland och fartygstyp, Taulukko 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Tabell 6. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Kuva 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Figur 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Koko suomalainen kauppalaivasto 2 Finlands hela handelsflotta 16 Taulukko 7. Suomalainen kauppalaivasto, Tabell 7. Finländska handelsflottan, Kuva 5. Suomalainen kauppalaivasto, Figur 5. Finländska handelsflottan, Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset 3 Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg 19 Taulukko 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Tabell 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Taulukko 9. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2011 Tabell 9. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, Kuva 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Figur 6. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Kuva 7. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2011 Figur 7. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, Taulukko 10. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2011 Tabell 10. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp, Kuva 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2011 Figur 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp,

8 6

9 1 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset 2011 Alusten kokonaismäärä Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröityjä aluksia oli vuoden 2011 elokuun lopun tilanteen mukaan kaikkiaan 46 eli kolme alusta edellisvuotta vähemmän. Alusten bruttovetoisuus oli yhteensä 1,14 miljoonaa ja kantavuus 1,08 miljoonaa dw-tonnia. Alukset rekisteröintimaittain EU-maiden osuus rekisteröinneistä oli 60 % bruttovetoisuudella mitattuna. Valtaosa EUalueen rekisteröinneistä oli Ruotsissa sekä lukumääräisesti (35 %) että bruttovetoisuuden mukaan (43 %). Toisena oli Saksa 8 % osuudella bruttovetoisuudesta. EU:n ulkopuolisista maista merkittävin rekisteröintimaa oli Bahama, joskin sen osuus koko bruttovetoisuudesta on laskenut luvun alkuvuosien 70 prosentista 40 prosenttiin vuonna Alukset aluslajeittain Aluslajeittain tarkasteltuna suurin ryhmä bruttovetoisuudeltaan oli säiliöalukset (40 %), toisena tulivat ro-ro-lastialukset 27 prosentin osuudella bruttovetoisuudesta. Muiden kuivalastialusten osuus oli yhteensä 4 prosenttia bruttovetoisuudesta ja matkustaja-alusten osuus 3 prosenttia. Muiden alusten osuus oli vajaa puoli prosenttia. Kymmenvuotisjaksolla ro-ro-lastialusten osuus bruttovetoisuudesta on vaihdellut 26 prosentista 36 prosenttiin ja säiliöalusten osuus on ollut 39 prosentista 45 prosenttiin. 1 Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg 2011 Totala antalet fartyg Antalet finskägda fartyg som registrerats utomlands var i början av augusti 2011 totalt 46, dvs. tre fartyg mindre än året innan. Fartygens bruttodräktighet uppgick till sammanlagt 1,14 miljoner och dödvikten till 1,08 miljoner dwt. Fartyg efter registreringsland EU-ländernas andel av registreringarna var 60 procent i bruttodräktighet mätt. Merparten av registreringarna i EU-området hänförde sig till Sverige, både kvantitativt (35 %) och enligt bruttodräktighet (43 %). På andra plats kom Tyskland med en andel på 8 procent av bruttodräktigheten. Av länderna utanför EU var det ledande registreringslandet Bahamas, även om landets andel av hela bruttodräktigheten har sjunkit från det tidiga 1990-talets 70 procent till 40 procent år Fartyg efter fartygstyp I statistiken per fartygstyp utgjorde tankfartygen (40 %) den största gruppen i bruttodräktighet mätt; på andra plats kom roro-lastfartygen med en 27 procents andel av bruttodräktigheten. Andelen övriga torrlastfartyg var totalt 4 % av bruttodräktigheten och passagerarfartygens andel 3 procent. De övriga fartygen stod för knappt 0,5 %. På tio år har roro-lastfartygens andel av bruttodräktigheten varit från 26 till 36 procent och tankfartygens andel från 39 till 45 procent. 7

10 Taulukko 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Tabell 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Vuosi Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus År Antal Bruttodräktighet Dödvikt Milj. Milj. dwt Mn Mn dwt ,91 0, ,10 1, ,11 1, ,03 0, ,07 0, ,25 1, ,16 1, ,18 1, ,19 1, ,14 1,08 Taulukko 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2011 Tabell 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, 2011 Rekisteröintimaa Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Registerland Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Ruotsi - Sverige 16 34, , ,7 Saksa - Tyskland 3 6, , ,2 Alankomaat - Nederländerna 11 23, , ,1 Britannia - Storbritannien 1 2, , ,0 Gibraltar (Britannia - Storbritannien) 2 4, , ,8 Malta - Malta 2 4, , ,6 Viro - Estland 2 4, , ,0 EU-maat yhteensä - EU-länderna totalt 37 80, , ,4 Bahama - Bahamas 8 17, , ,6 Venäjä - Ryssland 1 2, ,0 82 0,0 Yhteensä - Totalt

11 Kuva 1. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset, Figur 1. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg, Lukumäärä - Antal ,5 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn 1,0 0,5 0, ,5 Kantavuus, milj.dwt - Dödvikt, mn dwt 1,0 0,5 0,

12 Kuva 2. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, 2011 Figur 2. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, 2011 Lukumäärä - Antal Muut 2 % Övriga Bahama 17 % Bahamas Ruotsi 35 % *) Sverige Muut EU-maat 15 % *) Övriga EU-länderna *) EU-maat kaikkiaan 80 % EU-länderna totalt Alankomaat 24 % *) Nederländerna Saksa 7 % *) Tyskland Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Muut 0 % Övriga Bahama 40 % Bahamas Ruotsi 43 % *) Sverige Muut EU-maat 2 % *) Övriga EU-länderna Alankomaat 7 % *) Nederländerna *) EU-maat kaikkiaan 60 % EU-länderna totalt Saksa 8 % *) Tyskland 10

13 Taulukko 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain, Tabell 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland, Rekisteröintimaa Registerland Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Bahama - Bahamas Belgia - Belgien * Caymansaaret - Caymanöarna Dominica Gibraltar * Alankomaat - Nederländerna *) Honduras Italia - Italien * Britannia - Storbritannien * Kypros - Cypern * 1) Luxemburg * Malta * 1) Norja - Norge Panama Ruotsi - Sverige * Saksa - Tyskland * St. Vincent Tanska - Danmark * Venäjä - Ryssland Viro - Estland * 1) Yhteensä - Totalt * EU-maat % 76,0 55,1 74,5 54,5 74,5 56,8 79,6 59,8 81,8 61,4 82,8 63,2 81,5 59,5 82,0 61,0 81,6 61,5 80,4 59,8 * EU-länderna % 1) EU-maa toukokuusta 2004 lähtien - EU-medlem från maj

14 Taulukko 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2011 Tabell 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, 2011 Aluslaji Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Matkustaja-alus - Passagerarfartyg 1 2, , ,4 Ro-ro-matkustaja-alus - Roro-passagerarfartyg 9 19, , ,9 Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg 14 30, , ,4 Muu kuivalastialus - Övrigt torrlastfartyg 11 23, , ,6 Säiliöalus - Tankfartyg 8 17, , ,6 Muu alus - Övrigt fartyg 3 6, , ,0 Yhteensä - Totalt Kuva 3. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, 2011 Figur 3. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, 2011 Lukumäärä - Antal Matkustaja-alus 2 % Muu alus 7 % Passagerarfartyg Övrigt fartyg Säiliöalus 17 % Tankfartyg Ro-ro-matkustaja-alus 20 % Roro-passagerarfartyg Muu kuivalastialus 24 % Övrigt torrlastfartyg Ro-ro-lastialus 30 % Roro-lastfartyg Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Muu alus 0 % Övrigt fartyg Matkustaja-alus 3 % Passagerarfartyg Ro-ro-matkustaja-alus 26 % Roro-passagerarfartyg Säiliöalus 40 % Tankfartyg Muu kuivalastialus 4 % Övrigt torrlastfartyg Ro-ro-lastialus 27 % Roro-lastfartyg 12

15 Taulukko 5. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset rekisteröintimaittain ja aluslajeittain, 2011 Tabell 5. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt registerland och fartygstyp, 2011 Rekisteröintimaa/aluslaji Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus, dwt Registerland/fartygstyp Antal Bruttodräktighet Dödvikt, dwt Alankomaat - Nederländerna Kuivalastialus - Torrlastfartyg Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Bahama - Bahamas Säiliöalus - Tankfartyg Yhteensä - Totalt Britannia - Storbritannien Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Gibraltar (Britannia - Storbritannien) Kuivalastialus - Torrlastfartyg Yhteensä - Totalt Malta - Malta Kuivalastialus - Torrlastfartyg Yhteensä - Totalt Ruotsi - Sverige Matkustaja-alus - Passagerarfartyg Ro-ro-matkustaja-alus - Roro-passagerarfartyg Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Saksa - Tyskland Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Yhteensä - Totalt Venäjä - Ryssland Muu alus - Övrigt fartyg Yhteensä - Totalt Viro - Estland Muu alus - Övrigt fartyg Yhteensä - Totalt Kaikkiaan - Inalles

16 Taulukko 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Tabell 6. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Aluslaji Fartygstyp Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Matkustaja-alus - Passagerarfartyg Ro-ro-matkustaja-alus - Roro-passagerarfartyg Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg Irtolastialus - Bulkfartyg Jäähdytysalus - Kylfartyg Muu kuivalastialus - Övrigt torrlastfartyg Säiliöalus - Tankfartyg Muu alus - Övrigt fartyg Yhteensä - Totalt

17 Kuva 4. Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt alukset aluslajeittain, Figur 4. Finländska rederiers utlandsregistrerade fartyg enligt fartygstyp, Lukumäärä - Antall Muut alukset Övriga fartyg Säiliöalukset Tankfartyg Kuivalastialukset Torrlastfartyg Matkustaja-alukset Passagerarfartyg 1,4 1,2 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn Muut alukset Övriga fartyg 1,0 0,8 Säiliöalukset Tankfartyg 0,6 0,4 Kuivalastialukset Torrlastfartyg 0,2 0, Matkustaja-alukset Passagerarfartyg 15

18 2 Koko suomalainen kauppalaivasto Koko suomalaisesta kauppalaivastosta, jolla tässä tarkoitetaan sekä Suomessa rekisteröityjä että ulkomailla rekisteröityjä suomalaisten varustamoiden kokonaan tai osittain hallinnoimia aluksia, ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus lukumäärästä oli vuonna prosenttia, bruttovetoisuudesta 42 prosenttia ja kantavuudesta 47 prosenttia. Ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus koko suomalaisen kauppalaivaston lukumäärästä on vaihdellut kymmenen viime vuoden aikana prosentin välillä. Tarkasteltaessa koko bruttovetoisuutta ulkomailla rekisteröityjen alusten osuus on ollut prosenttia ja vastaava dw-tonnien osuus prosenttia. Vertailtaessa Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjen alusten tilastotietoja on otettava huomioon, että Finnish Maritime Index -vuosikirjassa lastialuksista ovat mukana kantavuudeltaan yli 400 dwt:n sekä matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan yli 400 olevat alukset, kun taas Suomen alusrekisteristä on otettu mukaan lastialuksista bruttovetoisuudeltaan 100 ja sitä suuremmat alukset ja matkustaja-aluksista bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 olevat alukset. 2 Finlands hela handelsflotta Av Finlands hela handelsflotta, varmed här avses finskregistrerade fartyg samt utlandsregistrerade fartyg som helt eller delvis förvaltas av finländska rederier, uppgick andelen utlandsregistrerade fartyg år 2011 till 13 procent av det totala antalet, 42 procent av bruttodräktigheten och 47 procent av dödvikten. Andelen utlandsregistrerade fartyg i hela den finländska handelsflottan har under de senaste 10 åren varierat mellan 13 och 17 procent. När man ser till den totala bruttodräktigheten har andelen utlandsregistrerade fartyg varit procent och motsvarande andel i dwt procent. När man jämför statistiken för fartyg som registrerats i Finland med statistiken för utlandsregistrerade fartyg bör det beaktas att uppgifterna från Finnish Maritime Index - årsbok inkluderar lastfartyg med en dödvikt över 400 dwt och passagerarfartyg med en bruttodräktighet över 400, medan uppgifterna från det finska fartygsregistret däremot inkluderar lastfartyg med en bruttodräktighet av minst 100 och passagerarfartyg med en bruttodräktighet av minst

19 Taulukko 7. Suomalainen kauppalaivasto, Tabell 7. Finländska handelsflottan, Suomessa rekisteröidyt 1) sekä ulkomailla rekisteröidyt 2) suomalaisten varustamoiden alukset Finländska rederiers i Finland registrerade 1) och utomlands registrerade 2) fartyg Lukumäärä - Antal Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Kantavuus - Dödvikt % % dwt % 2002 Suomessa - i Finland , , ,7 Ulkomailla - Utomlands 50 14, , ,3 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,8 Ulkomailla - Utomlands 51 14, , ,2 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,2 Ulkomailla - Utomlands 51 15, , ,8 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,6 Ulkomailla - Utomlands 49 14, , ,4 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,9 Ulkomailla - Utomlands 55 15, , ,1 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,5 Ulkomailla - Utomlands 58 16, , ,5 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,6 Ulkomailla - Utomlands 54 15, , ,4 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,7 Ulkomailla - Utomlands 50 14, , ,3 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,2 Ulkomailla - Utomlands 49 14, , ,8 Yhteensä - Totalt , , , Suomessa - i Finland , , ,9 Ulkomailla - Utomlands 46 13, , ,1 Yhteensä - Totalt , , ,0 1) lastialukset brutto >=100, matkustaja-alukset brutto >=500 - lastfartyg brutto >=100, passagerarfartyg brutto >=500 2) lastialukset kantavuus yli 400 dwt, matkustaja-alukset brutto yli lastfartyg dödvikt över 400 dwt, passagerarfartyg brutto över

20 Kuva 5. Suomalainen kauppalaivasto, Figur 5. Finländska handelsflottan, (Suomessa sekä ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden alukset - Finländska rederiers i Finland och utomlands registrerade fartyg) 400 Lukumäärä - Antal 300 Ulkomailla rekisteröidyt Utomlands registrerade 200 Suomessa rekisteröidyt I Finland registrerade ,0 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn 2,5 2,0 Ulkomailla rekisteröidyt Utomlands registrerade 1,5 1,0 0,5 Suomessa rekisteröidyt I Finland registrerade 0,

21 3 Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset 2011 Vuoden 2011 elokuun lopun tilanteen mukaan suomalaisten varustamoiden käytössä oli yhteensä 77 ulkomailta pääasiassa pitkäaikaisella sopimuksella aikarahdattua alusta, joiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli 0,97 miljoonaa ja kantavuus 0,85 miljoonaa dw-tonnia. EUalueelta rahdattujen alusten osuus oli 74 prosenttia lukumäärästä, 80 prosenttia bruttovetoisuudesta ja 79 prosenttia kantavuudesta. Eniten rahtauksia bruttovetoisuudella mitattuna oli Alankomaista, Ruotsista, Kyprokselta ja Maltalta. EU:n ulkopuolelta rahtauksia oli bruttovetoisuuden mukaan eniten Norjasta (8 %) ja Antigua ja Barbudasta (7 %). Suomalaisten varustamoiden ulkomailta rahtaamista aluksista suurin osa (64 %) oli ro-rolastialuksia ja muita kuiva- ja irtolastialuksia. Bruttovetoisuudesta näiden osuus oli 77 prosenttia. Säiliöalusten osuus lukumäärästä oli 36 prosenttia ja bruttovetoisuudesta 23 prosenttia. 3 Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg 2011 I slutet av augusti 2011 hade de finländska rederierna sammanlagt 77 fartyg som tidsbefraktats från utlandet, i huvudsak genom långtidsavtal. Den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa fartyg uppgick till 0,97 miljoner och dödvikten till 0,85 miljoner dwt. Andelen fartyg som befraktats från EU-länder uppgick till 74 procent av det totala antalet, 80 procent av bruttodräktigheten och 79 procent av dödvikten. Mätt i bruttodräktighet befraktades flest fartyg från Nederländerna, Sverige, Cypern och Malta. När det gäller befraktningar från länder utanför EU toppar Norge (8 %) och Antigua och Barbuda (7 %) statistiken, även här mätt i bruttodräktighet. Av de fartyg som befraktats från utlandet av finländska rederier var majoriteten (64 %) rorolastfartyg och andra torrlastfartyg och bulkfartyg. Deras andel av bruttodräktigheten uppgick till 77 procent. Tankfartygen stod för 36 procent av det totala antalet och 23 procent av bruttodräktigheten. 19

22 Taulukko 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Tabell 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Vuosi Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus År Antal Bruttodräktighet Dödvikt Milj. Mn Milj. dwt Mn dwt ,81 0, ,90 1, ,05 1, ,23 1, ,22 1, ,44 1, ,24 1, ,22 1, ,95 0, ,97 0,85 Taulukko 9. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2011 Tabell 9. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, 2011 Rekisteröintimaa Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Registerland Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Alankomaat - Nederländerna 16 20, , ,7 Ruotsi - Sverige 13 16, , ,3 Kypros - Cypern 4 5, , ,2 Malta 8 10, , ,3 Saksa - Tyskland 5 6, , ,2 Luxemburg 5 6, , ,6 Portugali - Portugal 1 1, , ,5 Britannia - Storbritannien 2 2, , ,3 Italia - Italien 2 2, , ,7 Tanska - Danmark 1 1, , ,0 EU-maat yhteensä - EU-länderna totalt 57 74, , ,8 Norja - Norge 6 7, , ,6 Antigua ja Barbuda - Antigua och Barbuda 9 11, , ,3 Panama 1 1, , ,5 Hongkong 2 2, , ,1 Turkki - Turkiet 2 2, , ,7 Yhteensä - Totalt

23 Kuva 6. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset, Figur 6. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg, Lukumäärä - Antal ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 06 0,6 0,4 0,2 0,0 Bruttovetoisuus, milj. - Bruttodräktighet, mn ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kantavuus, milj.dwt - Dödvikt, mn dwt

24 Kuva 7. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset rekisteröintimaittain, 2011 Figur 7. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt registerland, 2011 Lukumäärä - Antal Antigua ja Barbuda 12 % Antigua och Barbuda Muut 6 % Övriga Alankomaat 21 % *) Nederländerna Norja 8 % Norge Ruotsi 17 % *) Sverige Muut EU-maat 21 % *) Övriga EU-länderna *) EU-maat kaikkiaan 74 % EU-länderna totalt Malta 10 % *) Kypros 5 % *) Cypern Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Antigua ja Barbuda 7 % Antigua 8. Muut och Barbuda 21 % Norja 8 % Norge Muut 5 % Öviga 1. Iso-Britannia 19 % *) Alankomaat 25 % *) Nederländerna Muut EU-maat 14 % *) Övriga EU-länderna 6. Norja 14 % Malta 9 % *) 3. Saksa 11 % *) Ruotsi 20 % *) Sverige *) EU-maat kaikkiaan 80 % EU-länderna totalt 5. Muu Kypros EU 4 % 12 % *) *) Cypern 4. Hollanti 9 % *) 22

25 Taulukko 10. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2011 Tabell 10. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp, 2011 Aluslaji Fartygstyp Lukumäärä Bruttovetoisuus Kantavuus Antal Bruttodräktighet Dödvikt % % dwt % Ro-ro-lastialus - Roro-lastfartyg 24 31, , ,1 Irtolastialus - Bulkfartyg 1 1, , ,5 Muu kuivalastialus - Övrigt torrlastfartyg 24 31, , ,7 Säiliöalus - Tankfartyg 28 36, , ,7 Yhteensä - Totalt

26 Kuva 8. Suomalaisten varustamoiden ulkomailta aikarahtaamat alukset aluslajeittain, 2011 Figur 8. Finländska rederiers tidsbefraktade utländska fartyg enligt fartygstyp, 2011 Lukumäärä - Antal Ro-ro-lastialus 31 % Roro-lastfartyg Säiliöalus 37 % Tankfartyg Irtolastialus 1 % Bulkfartyg Muu kuivalastialus 31 % Övrigt torrlastfartyg Bruttovetoisuus - Bruttodräktighet Säiliöalus 23 % Tankfartyg Ro-ro-lastialus 53 % Roro-lastfartyg Muu kuivalastialus 22 % Övrigt torrlastfartyg Irtolastialus 2 % Bulkfartyg 24

27

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2010 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2010 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2010 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Helsinki Helsingfors 2013

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Helsinki Helsingfors 2013 Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailtaa aikarahtaamat alukset 2013 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländ dska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden omistamat ja rahtaamat alukset 1998

Ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden omistamat ja rahtaamat alukset 1998 Ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden omistamat ja rahtaamat alukset 1998 Merenkulkulaitoksen tilastoja 5/1998 Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOS Toukokuu 1998 Tilastotoimisto Ulkomailla rekisteröidyt

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tilastoja Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten omistamat alukset vuonna Merenkulkulaito s

Merenkulkulaitoksen tilastoja Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten omistamat alukset vuonna Merenkulkulaito s Merenkulkulaitoksen tilastoja 711993 Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten omistamat alukset vuonna 1993 Merenkulkulaito s MERENKULKUHALLITUS Kesäkuu 1993 Tilastotoimisto Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten

Lisätiedot

Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and tourism

Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and tourism Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and tourism Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 13/2013 Esipuhe Kauppalaivastotilasto julkaistaan 95. kerran. Vuoteen 1989

Lisätiedot

Kauppalaivastotilasto 2015 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics

Kauppalaivastotilasto 2015 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Kauppalaivastotilasto 2015 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2016

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

Kauppalaivastotilasto 2009 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics

Kauppalaivastotilasto 2009 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Kauppalaivastotilasto 2009 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 10/2010 Esipuhe Förord Kauppalaivastotilasto julkaistaan

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017 Liikenne ja matkailu 2017 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 7/2016 Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

!"#$$"%"&'"()*+,-##-"#(&)&%"()*./+"0(()")&()&-,1'23,4"+02%(5%*))"+.""%&(-##,6,."3(,789:

!#$$%&'()*+,-##-#(&)&%()*./+0(())&()&-,1'23,4+02%(5%*))+.%&(-##,6,.3(,789: !"#$$"%"&'"()*+,-##-"#(&)&%"()*./+"0(()")&()&-,1'23,4"+02%(5%*))"+.""%&(-##,6,."3(,789: Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and tourism ISSN-L 1799 0157 ISSN 1799 0157 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman

Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Trafiksäkerhetsverket Helsinki Helsingfors 2010 Trafin julkaisuja 9/2010 ISSN-L

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2015

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2015 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2015 Liikenne ja matkailu 2015 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

!"#$$"%"&'"()*+,-##-"#(&)&%"()*./+"0(()")&()&-,1'23,4"+02%(5%*))"+ 6#4)&-##,7,8$3&%,9:;<

!#$$%&'()*+,-##-#(&)&%()*./+0(())&()&-,1'23,4+02%(5%*))+ 6#4)&-##,7,8$3&%,9:;< !"#$$"%"&'"()*+,-##-"#(&)&%"()*./+"0(()")&()&-,1'23,4"+02%(5%*))"+ 6#4)&-##,7,8$3&%,9:;< Liikenne ja matkailu 2013 Transport och turism Transport and tourism ISSN-L 1799 0157 ISSN 1799 0157 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1993. Rekisteröidyt pienalukset. vuosina nettovetoisuus alle 19. Merenkulkulaito s

Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1993. Rekisteröidyt pienalukset. vuosina nettovetoisuus alle 19. Merenkulkulaito s Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1993 Rekisteröidyt pienalukset vuosina 1986-1992 - nettovetoisuus alle 19 Merenkulkulaito s MERENKULKUHALLITUS Kesäkuu 1993 Tilastotoimisto Rekisteröidyt pienalukset vuosina

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tilastoja 6/1993. Merimiestilasto 1992 Aikasarjoja vuosilta Merenkullculaitos

Merenkulkulaitoksen tilastoja 6/1993. Merimiestilasto 1992 Aikasarjoja vuosilta Merenkullculaitos Merenkulkulaitoksen tilastoja 6/1993 Merimiestilasto 1992 Aikasarjoja vuosilta 1983-1992 Merenkullculaitos MERENKULKUHALLITUS Kesäkuu 1993 Tilastotoimisto Merimiestilasto 1992 Aikasarjoja vuosilta 1983-1992

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1994. Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset vuosina

Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1994. Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset vuosina Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1994 Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset vuosina 1984-1993 Merenkulkulaitos MERENKULKUHALLITUS Marraskuu 1994 Tilastotoimisto Kauppataivaston

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2010

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2011

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2011 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2011

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1992. Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset vuosina

Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1992. Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset vuosina Merenkulkulaitoksen tilastoja 8/1992 Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset vuosina 1982-1991 Merenkulkulaitos MERENKULKUHALLITUS Lokakuu 1992 Tilastotoimisto Kauppalaivaston

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2012

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2012 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2012

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2017

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2017 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2017 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2017 Transport

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015 Tietoisku 6/2015 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Elokuu Augusti 2014

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Elokuu Augusti 2014 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Elokuu Augusti 2014 Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2010

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2010 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Huhtikuu April 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009 Faktoja Viestintäalalta 29 Fakta från Mediabranchen 29 Kustantamisen ja painamisen liikevaihto 1995-28 Omsättningen för förlagsverksamhet och grafisk produktion 4 35 M Kustantaminen Förlag Painaminen Tryckning

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2011

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2011 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Heinäkuu Juli 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2011 Transport

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2015

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2015 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Kesäkuu Juni 2015 Suomen virallinen tilasto Liikenne ja matkailu 2015 Finlands officiella statistik Transport och turism ISSN 2342 0278

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2010

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2010 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2010 Transport

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2013 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2013 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2011

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2011 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Toukokuu Maj 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2011 Transport

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot