LOHJAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN TYÖNEUVOTTELU UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN TYÖNEUVOTTELU UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA"

Transkriptio

1 LOHJA MUISTIO 1 LOHJAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN TYÖNEUVOTTELU UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA Aika klo Paikka Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki Osallistujat Brita Dahlqvist-Solin, UUS (puh.joht.) Riitta Tornivaara-Ruikka, UUS Hannu Airola, UUS Kristiina Rinkinen, Uudenmaan liitto Hannu Palmen, Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri Johanna Enqvist, Museovirasto Suvi Lehtoranta, Vihti Jussi Savela, Lohja Leena Iso-Markku, Lohja Katariina Haigh, Lohja Risto Murto, Lohja Teija Liuska, Lohja (muistion laatija) 1. Kokouksen avaus Brita Dahlqvist-Solin avasi kokousken ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Jussi Savela piti Lohjan avauspuheenvuoron. Teija Liuska laati muistion. 2. Taajamaosayleiskaavoituksen esittely Yleiskaavoittaja Leena Iso-Markku esitteli taajaamosayleiskaavoituksen vaiheita ja viisi vaihtoehtoista rakennemallia (A-D2). Taajamaosayleiskaavan tavoitevuosi on 2030 vaihtoehdoissa A-C. Vaihtoehdoissa D1 ja D2 tarkasteluaika on pidempi. Karkeat rakennemallit tukeutuvat voimakkaasti liikennejärjestelmään. Taajama-/kaupunkiradan henkilöliikenne päättyy Lohjan keskustaan kaikissa vaihtoehdoissa lukuunottamatta vaihtoehtoa D1, jossa henkilöliikenne jatkuu Etelä- Lohjalle Virkkalaan saakka. Vaihtoehdossa A väestönkasvu jakautuu tasaisimmin (pohjana Lohjan maankäytön kehityskuva v. 2004), vaihtoehdoissa B ja D1 väestönkasvu keskittyy asemien ympärille, vaihtoehdoissa C ja D2 väestönkasvu keskittyy asemien lisäksi liityntäliikennereittien varteen.vaihtoehdoissa D1 ja D2 on varauduttu Helsinki-Turku - radan maastokäytävään moottoritien pohjoispuolella. Vaihtoehtojen käsittely: - vaihtoehdot merkitty tiedoksi kehittämis- ja elinkeinojaostossa kaupungin organisaation sisällä pidetty 13 "työpajaa" aihepiireittäin tammi-helmikuussa 2009

2 LOHJA MUISTIO 2 3. Kommentit Uudenmaan liitto - asukastilaisuudet järjestetty tammi-helmikuussa 2009 (Keskusta, Etelä-Lohja, Länsi- Lohja, Pohjois-Lohja) - epävirallinen viranomaisneuvottelu/työneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksessa valtuustoseminaari Ratkaisuja: - Hki-Tku -maastokäytävä sijoitettu moottoritien pohjoispuolelle. - keskustan tiivistäminen - laaditun kaupan selvityksen mukainen - laaditun viheraluejärjestelmäselvityksen mukainen - Natura-alueet huomioitu - laaditun Liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelman mukainen Ratkaistava: - Nummenkylän rooli - Lempolan aseman tulevaisuus - taajaamaliikenneradan asemat ja liikennöinnin laajuus - taajamaliikenneradan vaikutus yhdyskuntarakenteeseen - Länsitaajama (erityisesti Paloniemi) yhdyskuntarakenteessa - yhdyskuntarakenteen toimivuus ennen / ilman raideliikennettä - valittavan vaihtoehdon sovittaminen valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurihistoriallisten alueiden kanssa - kansallinen kaupunkipuisto -aloite - Maakuntakaavan uudistus (vaihekaava) on käynnissä ja oas nähtävillä parhaillaan. Valmisteluaineisto tulee nähtäville keväällä 2010 ja kaavaehdotus vuonna Varsinais- Suomessa vaihekaavassa mukana vain rata-asia, joten siellä aikataulu on nopeampi. - Joukkoliikenne on taajamaosayleiskaavassa huomioitu. - Tiivistettävissä olevat alueet toteutettava ennen uusia alueita -> vaiheistus ja uusien alueiden toteutusjärjestys on tarpeen. - Hki-Tku -ratalinjaus: aseman sijainti tulee kytkeä vireillä olevaan YVA:iin ja maakuntakaavaprosessiin, asemanpaikat tulevat todennäköisesti maakuntakaavaan. YVA valmistuu huhtikuussa 2010, yhteysviranomaisen (UUS) lausunto syksyllä Liitto on jo antamissaan Länsi-Lohjaa koskevissa kaavalausunnoissaan todennut radan eteläiset vaihtoehdot huonoiksi. - Maakuntakaavassa "kehittämisaluemerkintä" (maankäytön kehittämisen kohdealue liikenteellisessä solmukohdassa) Lempolassa ja Karnaisissa. Merkintää koskee suunnittelumääräys: "Maankäytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueelle sijoittuvat toiminnot eivät aiheuta yhdyskuntarakenteen hajautumista. Alueelle saa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa liikenteelle, matkailulle ja logistiikkatoiminnoille tarpeellisia tienvarsipalveluita." - Nummenkylän uusi tp-alue ei ole maakuntakaavan mukainen. - Viheryhteystarpeiden, erityisesti poikittaisten yhteyksien, tarkistaminen on tarpeen.

3 LOHJA MUISTIO 3 Ratahallintokeskus Museovirasto - Kommentit saatiin sähköpostilla. - RHK esittää, että kaikki kolme YVA:ssa mukana olevaa Hki-Tku -radan linjausta tulee ottaa taajamaosayleiskaavassa huomioon. - Arkeologisen inventoinnin (muinaisjäännökset) sisällyttäminen suunnitteluun. -> Aiemmassa viranomaisneuvottelussa UUS on ehdottanut, että "muinaisjäännösten inventoihin liittyen taajamaosayleiskaavassa voisi käyttää informatiivisia karttoja alueista, joilla olisi varauduttava muinaisjäännösten olemassaoloon. Tarkempia tutkimuksia tulisi tehdä viimeistään asemakaavoitusvaiheessa." - Historiallisia muinaisjäännöksiä ei ole systemaattisesti inventoitu (MV). - Kuninkaankartastossa n. 20 kylätonttia -> 1 kk:n maastotyö mahdollista tehdä vuoden 2009 aikana (esihistorialliset+historialliset muinaisjäännökset) - Muinaisjäännökset sm-merkinnällä kaavaluonnokseen. - Kaupungin tulee jatkossa olla yhteydessä Museovirastoon. Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri - Liikennejärjestelmä- ja liikennturvallisuussuunnitelman mukainen liikennetuotos edellyttää tarkistamista. - Miten tavoitteista on tultu vaihtoehtoihin? Tavoitteena on mainittu, että liikenteen palveluille turvataan hyvät paikat. - Alikulkujen/siltojen rakentaminen pohjavesialueella? - Toimintojen sijoittelu: uusien äärialuieiden liikennejärjestelyt tutkittava (esim. Nummenkylä). - Kaikki toiminnot eivät saa aiheuttaa lisää liikennettä. - Onko huomioitu VAT:n mukainen täydennysrakentaminen? - Kevyen liikenteen verkostoa ei ole esitetty (esim. vyöhykkein). - YVA: mahdottomien vaihtoehtojen löytäminen. Vihdin kunta - Taajamaosayleiskaavan itäisin osa rajoittuu Vihdin 1. osayleiskaavaan (Nummelan eteläosat) ja koillisin osa Vihdin 2. osayleiskaavaan (Nummenkylä). - Nummenkylässä Vihdin puolella on maakuntakaavassa osoitettu mahdoton viheryhteystarve. - Ratalinjaukset tulee tarkistaa yhteneväisiksi Lohjan ja Vihdin välillä. - Nummenkylässä on jo ennestään liittymiä toisen kunnan puolella. - Hki-Tku -radan asemanpaikka Vihdissä Höytiönnummella; Lempola on sille kilpaileva paikka. - Tilaa vievän kaupan Nummenkylään sijoittumisen suhteen Vihti on samoilla linjoilla. - Vaihtoehtojen vertailussa on otettava huomioon myös vaikutukset naapurikuntiin.

4 LOHJA MUISTIO 4 Uudenmaan ympäristökeskus Melu: - Meluselvitysten on todettu tarvitsevan jatkosuunnittelussa täydentämistä. - Meluongelmien ehkäiseminen kannattaa huomioida toimintojen oikeassa sijoittelussa. Pohjavedet: - Ei uusia työpaikka-alueita pohjavesialueille. - Pohjavesialueella olemassa olevankaan työpaikka-alueen laajennus ei saa aiheuttaa riskiä pohjavedelle. - Nummenkylässä hyvä tp-alueen paikka pohjavesialueen ulkopuolella. - Toiminnan harjoittaminen on mahdollista pohjavesialueella, jos tiettyjä toimintoja kielletään kaavamääräyksissä. - Vesitase on huomioitava kaavoituksessa. Alueidenkäyttö/valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: - Peilaus tarkistettuihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on tarpeen. - VAT:n vaikuttavuutta ja velvoittavuutta on lisätty. - VAT:n kärkiaiheet: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Helsingin seudun erityiskysymykset, energia ja liikennehankkeet. Yhdyskuntarakenne ja liikenne: - Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. - Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. - Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. - Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. - Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. - Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Helsingin seudun erityiskysymykset: - Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. - Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. - Alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan olemassa olevaa kyläverkostoa ohjaamalla rakentamista kylien yhteyteen. - Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. - Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. - Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko seudun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä. - Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkoston laajentumiselle länteen ja itään. - Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä. - Alueidenkäytössä on turvattava Helsinki-Vantaan lentoaseman kytkeminen osaksi raideliikenneverkostoa. - Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteelle varmistetaan.

5 LOHJA MUISTIO 5 Liikennehankkeet: - Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuudet toteuttaa moottoriväylä välillä Helsinki Vaalimaa, uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin sekä muita valtakunnallisesti merkittäviä väyliä. (YVA vireillä) - Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen. (YVA vireillä) Aikataulutus: - Vaihtoehdon valinnassa on oltava tiedossa tavoitteiden toteutumisen vertailu. - Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitava suunnittelussa, vaikka valtakunnallisilla hankkeilla (Hki-Tku -rata, lentokenttä) on vielä toistaiseksi useita sijaintivaihtoehtoja. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin vastaaminen/lohjan kaupunki: - Ilmastonmuutos: Ilmastostrategian laatiminen käynnistetty v lopulla. - Joukkoliikenne: Raideliikenteen rahoitus-/ajoitusproblematiikka; kasvua mietittävä myös ennen radan toteutumista. - Lentokenttä: Kaupunginhallitus vastustaa lentokentän sijoittumista Lohjalle. - Kaupunki hakee omia linjauksia myös ennen suurten hankkeiden ratkeamista tai niiden odotamista (mm. Hki-Tku -ratalinjaus moottoritien pohjoispuolella) - Taajamaosayleiskaavan vaihtoehtojen suhteista toyk:lle asetettuihin tavoitteisiin on tekeillä vertailutaulukko. - Natura- ja pohjavesialueet otetaan huomioon kaavoituksessa. 4. Yhteenveto Uudenmaan liitto painotti kommenteissaan - tiivistämistä ja ajoittamista; - Helsinki-Turku -radan asemanpaikan valinnan kytkentää YVA-prosessiin; - Nummenkylän työpaikkatoimintojen poikkeamista maakuntakaavasta. - Maakuntakaavan viheryhteystarpeiden toteutumisen tarkistamista. RHK painotti sähköpostitse annetuissa kommenteissa Hki-Tku -radan YVA:n mukaisten linjausten (3 kpl) huomioon ottamista. Museoviraston kanssa ollaan jatkossa yhteydessä muinaisjäännösten selvittelyn puitteissa (Heikurinen-Montell). Tiehallinto pitää Nummenkylän työpaikka-alueita hankalina liikenneyhteyksien kannalta - > jatkopalaverin tarve. Myös kevyt liikenne ja meluvaikutukset täytyy ottaa taajamaosayleiskaavassa huomioon.tiehallinto toimittaa yleiskaavoittajalle tilannetiedon Hki-Tku -radan YVA:sta. Vihti toivoo maankäytön ja ratalinjausten tarkempaa läpikäyntiä kuntien rajalla. UUS edellyttää - työpaikka-alueiden sijoittumista pohjavesialueiden ulkopuolelle (perustellusti pv-alueella tietyin kaavamääräyksin); - ratamelun huomoioimista kaavoituksen tarkentuessa (toimintojen sijoittelussa);

6 LOHJA MUISTIO 6 - hule-/pienvesien huomioimista (maankäyttömuotojen pinta-alojen vertaaminen vaihtoehdoittain, vaihtoehdot melko samankaltaisia hulevesien suhteen), tarkentumista jatkosuunnittelussa; - tulvariskin huomioimista; - valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimista -> vaikutukset osayleiskaavaan? -> kysymykset (mm. lentokenttä) otettava esille. Muistion laati: Teija Liuska

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 (osa) Kehityskuvavaihtoehdot 1.6.2011 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ KOKO ALUE Etelä Pirkanmaa SEUDULLISEN MAL TOIMINNAN SUHDE KUNNAN JA MAAKUNNAN VASTAAVAAN TOIMINTAAN Ei juurikaan ole suhdetta. Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu 22.5.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu 22.5.2012 MUISTIO 1(5) SUMMAN RISTEYSALUEEN KAAVATAPAAMINEN Aika ja paikka: 18.5.2012 klo 9.00 11.20 Haminan raatihuone, Kaupunginhallituksen kokoushuone Raatihuoneentori, 49400 Hamina Läsnä: Leena Gunnar Ylijohtaja,

Lisätiedot