Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Villan tilan etuosto-oikeudesta Luonnonmaan ratsastuskeskushankkeen kauppakirja ja maanvuokrasopimus Aloitusluvan myöntäminen Kalevanniemen koulun peruskorjaushankkeelle Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta Ilmoitusasia Lausunto pakkausjätteiden alueellisen keräyksen järjestämisestä Sopimus Sunborn Oy:n kanssa Matkailijantien pysäköintialueen käyttöoikeuden luovutuksesta ja korvaavan pysäköintialueen toteuttamisesta Opintielle Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Pentti Talvion poikkeamispäätöksestä tehtyyn valitukseen 38

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-19:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Luotio Riitta hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilhelm Junnila ja Anne Linja. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Luotio pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Vilhelm Junnila Anne Linja

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 505/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Anneli Lehtimäki : Birgittakodissa on avoimena sairaanhoitajan toimi ((vakanssi nro ) entinen vak.nro )) työn te ki jän irtisanouduttua sairaanhoitajan toimestaan alkaen. Birgittakoti on iso, 63-paikkainen sekä tehostettua palveluasumista että lyhyt ai kais kun tou tus ta ja kuntouttavaa päivätoimintaa tuottava yksikkö. Va kinai sia työntekijöitä Birgittakodissa on 48 henkilöä. Birgittakodissa on kuusi hoi to tii miä, joiden koko vaihtelee seitsemästä viiteentoista asukaspaikkaan. Bir git ta ko dil la työskentelee vain kolme sairaanhoitajaa, joilla kaikilla on sai raan hoi dol li sel la vastuullaan kaksi tiimiä. Kahdelle sairaanhoitajalle on sai raan hoi dol li sen asiantuntijuuden lisäksi osoitettu myös tiimivastaavan teh tä vät. Erityisen tärkeää on, että kaikki sairaanhoitajan vakanssit ovat Birgit ta ko din koon ja palvelujen monimuotoisuuden huomioon ottaen täy tet tyinä vakinaisilla sairaanhoitajilla laadukkaan hoidon turvaamiseksi. Naantalin vanhustyön toimenpideohjelman mukaan Naantalissa tulee vuoden 2016 loppuun mennessä olla sairaanhoitajan konsultaatiomahdollisuus tur val li sen ja hyvän hoidon varmistamiseksi kaikkina vuorokaudenaikoina ja myös viikonloppuisin. Tällä hetkellä Birgittakodin sairaanhoitajat työsken te le vät vain päivävuoroissa. Avoinna olevan sairaanhoitajan työnkuvaan tu lee tehdä muutos siten, että sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu 2-vuo rotyön tekeminen sekä viikolla että viikonloppuisin. Vuorotyössä työs ken te levä sairaanhoitaja voi toimia konsultoivana sairaanhoitajana osana eri yk sikkö jen sairaanhoitajista muodostettavaa rinkiä. Järjestely tarkoittaa sitä, että sai raan hoi ta ja työskentelee ensisijaisesti Birgittakodissa. Kun sai raan hoi tajal la on konsultaatiovuoro, hänen tulee olla muidenkin ryhmäkotien hoi tohen ki lö kun nan tavoitettavissa puhelimitse ja tarvittaessa hänen tulee siirtyä mui hin ryhmäkoteihin ohjaamaan henkilökuntaa. Konsultoivan sai raan hoita jan erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi saattohoito-, kivunhoito- ja infek tio ti lan teis sa, joita on asukkaiden hoitoisuuden lisääntyessä enenevässä mää rin myös ryhmäkodeissa. Birgittakodissa hoitajamitoitus on 0,63/hoitopaikka, jonka tulee täyttyä, jotta laadukas, turvallinen ja asu kasläh töi nen toimintatapa on mahdollinen. Anon lupaa sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa (vakanssi nro , entinen vakanssi nro ) alkaen.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen : Vanhuspalvelulaissa säädetään henkilöstön määrästä ja osaamisesta. Lain mu kaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja teh tä vä ra ken ne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henki löi den määrän ja toimintakyvyn edellyttämää palvelun tarvetta. Laki edellyt tää myös, että kunnilla on käytössä monipuolista asiantuntemusta ja osaamis ta palvelujen laadukasta järjestämistä varten. Laatusuosituksessa pai note taan henkilöstömitoituksen dynaamisuutta, jolla tarkoitetaan mm. sitä, että hen ki lös töä tulee voida tilapäisesti siirtää eri toimipisteisiin silloin, kun asiak kai den palvelutarpeen muutokset sitä edellyttävät, kuten esim. saat tohoi to ti lan tees sa. Palvelukodin johtajan esitys Birgittakodissa avoinna olevan sairaanhoitajan va kans sin työajan muuttamisesta on perusteltu. Eri yksikköjen sai raan hoi tajis ta muodostettava rinki turvaa ilta- ja viikonloppuvuoroissa sai raan hoi tajan konsultaatiomahdollisuuden. Kun konsultoiva sairaanhoitaja tarvittaessa myös jalkautuu eri ryhmäkoteihin, saadaan asukkaiden hoito esim. saat tohoi to ti lan teis sa ja kivun hoidon osalta turvattua, eikä asukasta tarvitse em. syis tä siirtää osastohoitoon tai päivystykseen. Työvuoromuutos koskee yhtä sairaanhoitajan vakanssia, kustannusvaikutus sivukuluineen on noin euroa/vuosi. Oheismateriaali: Selvitys jaksotyöaikaan siirtymisen taloudellisista vaikutuksista Esitämme kaupunginhallitukselle, että Birgittakodin sairaanhoitajan vakans si voidaan täyttää lukien siten, että työaika sisältää 2-vuo rotyö tä sekä viikolla että viikonloppuisin. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan sai raan hoi ta jan toimen (vakanssi nro , entinen vakans si nro ) täyt tä mi seen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessä tämän asian käsittelyn ajan.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14/ /2015 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Sopimus Sunborn Oy:n kanssa Matkailijantien pysäköintialueen käyttöoikeuden luovutuksesta ja korvaavan pysäköintialueen toteuttamisesta Opintielle 50 Manner-Naantalin osayleiskaava 51 Manner-Naantalin osayleiskaavan konsulttipalkkio 52 Länsitalon ranta-asemakaavan muutos 53 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 54 Rantaravintolan peruskorjaus 55 Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelu 56 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 2 Koulutuslautakunta Poikon päiväkodin sopimushinnat 50 Osavuosiraportti Kuparivuoren koulun 6a ja 6b luokan leirikoulu Merikarvialla 52 Maijamäen koulun joustavan perusopetuksen luokan (JoPo) leirikoulu Anjalaan 53 Naantalin opiston toimintasuunnitelma ja opetussuunnitelma Perusopetuksen laadun arviointiraportti lv Väentuvan Avoin Päiväkoti 20 vuotta 56 Hankeavustukset 57 Koulutuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion muutokset 58 Manner-Naantalin osayleiskaava 59 Ilmoitusasiat 60 Sivistyspalvelujen vuoden 2014 Kuntamaisemaraportti 3 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Antti Tuimalan oikaisuvaatimus 26 Päätöksen antaminen Kehitysvammaisten palvelusäätiön rakennuslupahakemuksesta R 27 Päätöksen antaminen Kiinteistö Oy Naantalin Portin rakennuslupahakemuksesta R

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Päätöksen antaminen Naantalin Aurinkosäätiön rakennuslupahakemuksesta R 29 Päätöksen antaminen Saariston Siipikarja Oy:n rakennuslupahakemuksesta R 30 Lausunto Manner-Naantalin osayleiskaavasta 31 Rakennustarkastajan päätökset 4 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 45 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta 47 Lausunnon antaminen Manner-Naantalin osayleiskaavaan 48 Viranhaltijapäätökset 49 Ilmoitusasiat 5 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ruoppausmassojen yhteisläjitysalue, pohjadynaaminen malli 71 Lausunto pakkausjätteiden alueellisen keräyksen järjestämisestä 72 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 73 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Lausunto Manner-Naantalin osayleiskaavasta 75 Lausunto Varsinais-Suomen taajamien, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksesta 76 Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos 77 Merisalin asemakaavamuutos , Nunnakatu 1b 78 Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 51/2015 Manner-Naantalin osayleiskaavaan liittyvän raidejärjestelyjä koskevan selvityksen tilaaminen 2 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama 14/2015 Pirjo Suomisen palkkaaminen määräajaksi palkkasihteerin toimeen KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessä tämän asian käsittelyn ajan. Marja-Terttu Paju poistui kokouksesta klo KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 59/ /2014 Kaupunginhallitus Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen: Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan toukokuun alusta Kuntalain ko ko nais uu dis tuk sen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi kuntalaista eril li sen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suoran pormestarivaalin järjes tä mi sen että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Molemmat näistä edel lyt tä vät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista. Nyt kyseessä oleva hallituksen esitysluonnos on valmisteltu val tio va rain minis te riön huhtikuussa 2014 asettamassa valmistelutyöryhmässä, jossa oli val tio va rain mi nis te riön lisäksi oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edus ta jia. Valmistelun tukena on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen par la men taa ri nen seurantaryhmä. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi kautta tai säh kö postit se osoitteeseen viimeistään mennes sä. Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Kaupunginhallituksen antama lausunto hallituksen esi tykses tä uu dek si kuntalaiksi Valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen aiemmin antama lau sun to esityksestä uudeksi kuntalaiksi ( / 323). Esitämme, että lausuntopyynnön kysymyksiin annettaisiin seuraavat vastauk set: Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lainsäädännössä? Ei, Naantalin kaupungin näkökulmasta esitettyä mah dol li suutta ei pidetä tarpeellisena. Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla mah dol listaa lainsäädännössä?

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei, ilman budjettivaltaa alueellisia toimielimiä ei ole syytä aset taa. Budjettivallan antamisellakaan ei voida korvata vaalien ja valtuuston kautta tapahtuvaa todellista vaikuttamista. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön pormes ta rin vaa lin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suo raa pormestarinvaalia. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön kunnan osa vaa le ja? Naantalin kaupunki ei näe vaaleilla valittuja toimielimiä kunnan osa ta sol la tarpeellisena nykytilanteessa tai tilanteessa, jossa kuntarakenne merkittävästi muuttuu. Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pitäisikö ehdok kai ta kunnanosavaalissa voida asettaa kuntavaalien tapaan sekä va lit sija yh dis tys ten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten? Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan sekä va lit si jayh dis tyk set että puolueet. Ehdokasasettelun rajausta vain valit si ja yh dis tyk siin ei pidetä tarkoituksenmukaisina. Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleilla valituille alu eel li sil le toimielimille? Alueellinen toimielin voisi priorisoida aluettaan koskevia hank kei ta. Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä ensim mäi sel lä kierroksella, mikä olisi mielestänne tarkoituksenmukainen pormes ta rin valintatapa? Valtuusto valitsee pormestarin kahdesta eniten ääniä saaneesta eh dok kaas ta. Toiset vaalit eivät ole tarkoituksenmukaiset. Kun ta lais ten valitsema valtuusto on valitsijoiden mielipiteitä edus ta va na kelpoinen vaalin suorittamaan. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva. Määräaikaisuutta nou da te-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus taan yleisesti korkeimmissa viroissa. Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja tehtävät mie les tänne tarkoituksenmukaisia? KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kyllä, kunnanjohtaja tai hänen sijastaan pormestari johtaa kun nan hal li tuk sen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ei huomautettavaa. Esityksessä pormestarin tehtäviin on yhdistetty kun nan joh tajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kun nan halli tuk sen puheenjohtajan tehtävän tulisi ensisijaisesti olla nykyi sen kal tai nen sivutoiminen luottamustoimi. Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntopyynnössä esi tet tyihin kysymyksiin edellä selostusosassa mainitut vastaukset. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa lausuntoa ensimmäisen ky sy myk sen vastauksen osalta seuraavasti: Ei. On perusteltua, että pormestarin valitseminen kuuluu kun ta lais ten valitsemalle valtuustolle. KAUPUNGINHALLITUS: KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriön lausun to pyyn nön kysymyksiin seuraavat vastaukset: Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lain sää dän nössä? Ei. On perusteltua, että pormestarin valitseminen kuu luu kuntalaisten valitsemalle valtuustolle.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleil la mahdollistaa lainsäädännössä? Ei, ilman budjettivaltaa alueellisia toimielimiä ei ole syytä asettaa. Budjettivallan antamisellakaan ei voida korvata vaalien ja valtuuston kautta tapah tu vaa todellista vaikuttamista. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyt töön pormestarinvaalin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suoraa pormestarinvaalia. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyt töön kunnanosavaaleja? Naantalin kaupunki ei näe vaaleilla valittuja toimi eli miä kunnanosatasolla tarpeellisena ny ky tilan tees sa tai tilanteessa, jossa kuntarakenne merkit tä väs ti muuttuu. Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pi täi si kö ehdokkaita kunnanosavaalissa voida asettaa kun tavaa lien tapaan sekä valitsijayhdistysten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten? Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan se kä valitsijayhdistykset että puolueet. Eh do kasaset te lun rajausta vain valitsijayhdistyksiin ei pide tä tarkoituksenmukaisina. Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleil la valituille alueellisille toimielimille? Alueellinen toimielin voisi priorisoida aluettaan kos ke via hankkeita. Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista ää nis tä ensimmäisellä kierroksella, mikä olisi mielestänne tarkoi tuk sen mu kai nen pormestarin valintatapa? Valtuusto valitsee pormestarin kahdesta eniten ää niä saaneesta ehdokkaasta. Toiset vaalit eivät

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: ole tarkoituksenmukaiset. Kuntalaisten va lit sema valtuusto on valitsijoiden mielipiteitä edus tava na kelpoinen vaalin suorittamaan. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia ra joit taa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva. Mää rä ai kaisuut ta noudatetaan yleisesti korkeimmissa virois sa. Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja teh tävät mielestänne tarkoituksenmukaisia? Kyllä, kunnanjohtaja tai hänen sijastaan por mesta ri johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hal lin toa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ei huo mau tet ta vaa. Esityksessä pormestarin tehtäviin on yhdistetty kun nan joh tajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kun nan halli tuk sen puheenjohtajan tehtävän tulisi ensisijaisesti olla nykyi sen kal tai nen sivutoiminen luottamustoimi. Kaupunginjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavien vastauksien osalta: Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön pormestarinvaalin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suoraa pormestarivaalia, vaan kaupunki pitää parempana valtuuston valitsemaa pormestarimallia. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Villan tilan etuosto-oikeudesta 106/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta Villan tilan kaupassa. MN-Osakesijoitus Oy ostajana valitti päätöksestä Turun hallin to-oi keu del le, joka päätöksellään hylkäsi valituksen. MN-Osakesijoitus Oy on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä kor keimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyytää kaupungilta selitystä asiassa. Se li tyksen antamiselle on saatu jatkoaikaa saakka. Selityspyyntö ja va litus on oheistettu. LIITTEET B1 - B2, KH Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa korkeimmalle hal lin to-oi keudel le liitteenä olevan selityksen. LIITE A1, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa korkeimmalle hal lin to-oi keudel le liitteenä olevan selityksen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Luonnonmaan ratsastuskeskushankkeen kauppakirja ja maanvuokrasopimus 507/ /2015 Kaupunginhallitus Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen: Marju Lamminen ja Heidi Rapila-Mäyrä Naantalista ovat käyneet neu vot telu ja kaupungin kanssa ratsastuskeskuksen perustamiseksi Luonnonmaalle. Rat sas tus kes kus täydentäisi ulkoilun ja vapaa-ajan liikunnan har ras tus mahdol li suuk sia Luonnonmaalla noin kilometrin päässä golfkentästä Ry mät tylän tien pohjoispuolella. Hanketta varten ajateltu alue on kaupungin omistuk ses sa olevaa, ja se on Luonnonmaan osayleiskaavassa vahvistunut pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja osittain maisemallisesti arvok kaak si peltoalueeksi. Alueet ovat olleet Naantalin kaupungin omis tukses sa vuodesta Hankkeen vaatima maa-alue on noin 8 hehtaaria. Ratsastuskeskuksen alusta van hankesuunnitelman mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa talli n. 30 he vo sel le, maneesi n krs-m², muita ratsastuskeskuksen toi mintaa pal ve le via rakennuksia sekä asuinrakennus. Kerrosneliöiden ko ko naismää rä on noin krs-m². Hanke vaatii toteutuakseen myönteisen suunnit te lu tar ve rat kai su pää tök sen, sillä osayleiskaava ei suoraan anna mah dol lisuuk sia ra ken taa kaikkia hankkeen vaatimia rakennuksia ja rakennelmia. Li säk si to teu tus vaatii rakennusluvan lisäksi poikkeamisluvan. Luonnonmaan osa yleis kaa va ote ja kaavamääräykset oheistetaan. LIITE B3, KH Lammisen ja Rapila-Mäyrän kanssa on neuvoteltu sekä kiinteistökaupasta et tä vuokrasopimuksesta. Kiinteistökaupalla kaupunki luovuttaisi yhteensä noin 6,87 hehtaaria sekä pit kä ai kai sel la 30 vuoden vuokrasopimuksella lisäksi noin 1,88 hehtaaria Kor ven pe rän tien varresta. Rakennusten rakentaminen sijoittuisi kaupungilta os tet ta vaan alueeseen. Vuokrauksella turvattaisiin riittävät alueet lai dunmaan ja ratsastusreittien järjestämistä sekä ratsastuskeskuksen rakentamisen ai kais ta varastointia varten. Alueen sijainnin osoittavat kartat oheistetaan. LIITE B4, KH Kaupan ehtojen mukaan myyntihinta olisi euroa. Lisäksi ostajat ovat velvollisia hakemaan kaupan kohteelle suunnittelutarveratkaisua rat-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus sas tus kes kuk sen rakentamista varten yhden vuoden kuluessa kaup pa kir jan al le kir joit ta mi ses ta lukien. Kohteeseen sisältyisi rakentamisvelvollisuus 50 % hyväksyttyjen piirustusten mukaisesta enimmäisrakennusoikeudesta vii den vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Luon nokseen sisältyy sopimussakko rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä so pi muk sen vastaisesta rakentamattomana luovuttamisesta. Alue ei kuulu ve si huol to lai tok sen toiminta-alueeseen. Rakennukset on viemäröitävä haja-asu tus alu een jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaisesti. Kauppa sisältää myös purkavan ehdon suunnittelutarveratkaisun hakemisen laimin lyö mi sen tai rakentamisen kieltävän päätöksen varalta. Kaupan kaikki eh dot on esitetty oheisessa luonnoksessa. LIITE B5, KH Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuosivuokra olisi euroa, joka on si dot tu elinkustannusindeksiin. Vuokralaisella on oikeus ostaa vuok ra kohde. Mikäli kiinteistökauppa allekirjoitetaan viiden vuoden kuluessa vuok raso pi muk sen allekirjoittamisesta, kauppahintana on vuokran perusteena oleva alueen laskennallinen arvo. Viiden vuokravuoden jälkeen vuokranantaja päät tää erikseen kauppahinnan. Vuokrasopimuksen kaikki ehdot on esitetty ohei ses sa luonnoksessa. LIITE B6, KH Kiinteistökaupan ja vuokrauksen kohteella on osittain voimassa pel lonvuok ra so pi mus kalenterivuodeksi kerrallaan, enintään vuoden 2017 loppuun saakka. Pellonvuokrasopimuksen päättyminen on tarpeellisilta osin kir jal li ses ti irtisanottava viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä, mikä li ratsastuskeskushanke halutaan käynnistää vuoden 2016 aikana. Oheismateriaali: Pellonvuokrasopimus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheis ten liitteiden mukaiset kauppakirjan ja maan vuok ra so pimuk sen Naantalin kaupungin sekä Marju Lammisen ja Heidi Ra pi la-mäy rän perustettavan yhtiön lukuun välillä. Samalla kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen te ke mään kauppakirjaan ja vuokrasopimukseen vähäisiä muutok sia.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aloitusluvan myöntäminen Kalevanniemen koulun peruskorjaushankkeelle 506/ /2015 Kaupunginhallitus Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on osoitettu KH-merkinnällä euron määräraha Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmien päi vit tä mis tä varten. Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toi min nal li sia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien sel keyt tä mi nen, opasteet ja musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Ka le vannie men koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty ko ko nais sel vi tys. Luok ka sii ven (D-osa) talotekninen peruskorjaus tehdään hankkeen 1-vaihees sa. Peruskorjauksen yhteydessä yhtenäistetään hallintotilat ja li säk si on tar koi tus peruskorjata kotitalousluokkatiloja. 1-vaiheen pe rus kor jaus kä sittää akuuteimmat korjaustarpeet rakennuksessa. 2-vaiheessa to teu te taan muun rakennuksen peruskorjaus lukuun ottamatta C-osan si sä puo li sia osia, joi ta ei ole vielä lainkaan suunniteltu. C-osan sisäpuoliset osat muo dos ta vat hank keen 3-vaiheen. Taloussuunnitelmassa hankkeen ensimmäinen osuus on aikataulutettu vuosil le Ensimmäisen vaiheen yhteiskustannus on euroa, josta euroa on suunniteltu käytettävän vuonna Hankkeen toisen ja kolmannen vaiheen aikatauluja ei ole vielä vahvistettu. Talousarviopäätöksen mukaan Kalevanniemen peruskorjaushankkeen suunni tel mien päivittämisen edellytyksenä vuonna 2015 on vuokrasopimuksen jat ka mi nen Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) virkamiesjohdon kanssa käy tiin kin vuokrasopimusneuvottelut Neuvotteluissa tuli sel väksi, että sekä Naantalin kaupunki että Raseko ovat halukkaita jatkamaan vuok ra so pi mus ta. Nykymuodossaan sopimus on voimassa toistaiseksi kahden vuoden irtisanomisajalla. Rasekon mukaan irtisanomisaikaa ei ole mahdol lis ta pidentää, koska ammatillisen koulutuksen järjestämisoikeuksista ei ole vielä tehty päätöstä vuoden 2017 jälkeiseltä ajan osalta. Rasekon vuokra so pi muk sen vaikutuksen todettiin palaverissa jäävän hyö ty ala-ala pe rus teises ti laskien 36 %:iin ensimmäisen vaiheen peruskorjausalueesta. Rasekon osuus rakennuksen käytössä on kuitenkin hyötyalaosuutta pie nem pi. Rakennuksen muita vuokralaisia ovat Naantalin Naantalin Opisto, Mu siik-

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus ki opis to ja peruskoulu. Rakennuksen päiväkäyttöaste ja il ta käyt tö as teet ovat poikkeuksellisen korkeat. Tilojen käytön tehokkuutta lisää tilojen ris tiinkäyt tö oi ke us. Kun kokonaisuus otetaan huomioon Rasekon suh teel li nen käyttöosuus jää noin 25 %:iin. Kaupungin sisäisen vuokran järjestelmässä peruskorjausten to teu tus kus tannuk sis ta lasketaan 6,1 %:n vuotuinen lisä pääomavuokraosuuteen. Rasekon vuok ra so pi mus on ulkoinen, koska Raseko ei kuulu Naantalin kau pun kikon ser niin. Rasekon ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen kohdan 7.2 mu kaan vuokrakohteen mahdollisista muutostöistä ja siitä aiheutuvista vuok ran tar kis tuk sis ta sovitaan erikseen vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Kalevanniemen koulurakennus on rakennettu vuonna Rakennuksen suu ren käyttötarpeen ja keskeisen sijainnin takia rakennus on Naantalissa ta pah tu val le koulutukselle tärkeä. Koska rakennus on akuutissa pe rus korjauk sen tarpeessa, tulisi peruskorjaus toteuttaa taloussuunnitelman mu kaises sa aikataulussa. Oheismateriaalina Rasekon ja kaupungin neuvottelumuistio , sivis tys vi ras tos sa 2014 laadittu tilatarvesuunnitelma ja Ka le vannie men koulun käyttöastekartat. Oheismateriaali: Rasekon ja kaupungin neuvottelumuistio Sivistysvirastossa 2014 laadittu tilatarvesuunnitelma Kalevanniemen koulun käyttöastekartat KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa ympäristövirastolle luvan Ka le vannie men koulun peruskorjaushankkeeseen vuodelle 2015 va ratun euron määrärahan käyttämiseen. Kaupunginhallitus esittää lisäksi Raision Seudun Kou lu tuskun ta yh ty mäl le, että vuokraa tarkastettaisiin ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen peruskorjauskustannuksien to teutu man perusteella. Kaupunginhallitus esittää, että vuotuista vuok raa korotettaisiin 6,1 %:lla laskettuna Rasekon käyt töosuut ta vastaavista toteutuskustannuksista. Rasekon käyt töosuu dek si kaupunginhallitus esittää 25 % peruskorjauksen ensim mäi sen vaiheen toiminta-alueesta.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että hallituksen jäsenet Sirpa Hagsberg ja Hanna Gustafsson poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 306/ /2015 Kaupunginhallitus Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää: Varsinais-Suomen liitossa on laadittu selvitys maakunnallisen vir kis tys alueyh dis tyk sen perustamiseksi. Selvityksen perusteella liitto esittää kunnille, et tä maakunnallinen virkistysalueyhdistys perustetaan. Maakuntahallitus on pyytänyt asiasta kuntien lausuntoa men nessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, onko kunta val mis lähtemään mukaan esityksen mukaiseen virkistysalueyhdistyksen toi min taan. Lausuntopyyntö, esitys Varsinais-Suomen maakunnallisen vir kis tys alue yhdis tyk sen perustamisesta ja selvitysraportti ovat luettavissa esityslistan oheis ma te ri aa li na. Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesityksestä Esitys Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Yhdistyksen tehtävät Yhdistyksen tehtävänä olisi mm. jäsenkuntien virkistyskohteiden ja rei tis töjen ylläpito, suunnittelu, rakentaminen ja kehittäminen. Yhdistys rakentaisi yh teis työ ver kos toa, valvoisi jäsenten etua ja tiedottaisi toiminnasta pai kal lises ti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys keräisi yhteen paikkaan ajantasaista tietoa virkistys- ja luontomatkailukohteista maakunnan alu eel la ja järjestäisi seminaareja ja koulutuksia jäsenilleen ja muille toi mijoil le. Suomessa toimii nyt yhdeksän maakunnallisen tason vir kis tys alue yh dis tystä, jotka on perustettu vuosien välisenä aikana. Var si nais-suomen virkistysalueyhdistyksen toimintamalliehdotus on lähinnä Uudenmaan yh dis tyk sen toimintamallia.

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen Teknisen lautakunnan 40 02.12.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 98 16.12.2015 Kaupunginhallitus 6 18.01.2016 Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen 506/10.06.01/2015

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös

Sisällysluettelo. 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta 11.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 9 Rakennuslautakunnan tilinpäätös 2014 3 10 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Turun hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot