Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Villan tilan etuosto-oikeudesta Luonnonmaan ratsastuskeskushankkeen kauppakirja ja maanvuokrasopimus Aloitusluvan myöntäminen Kalevanniemen koulun peruskorjaushankkeelle Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta Ilmoitusasia Lausunto pakkausjätteiden alueellisen keräyksen järjestämisestä Sopimus Sunborn Oy:n kanssa Matkailijantien pysäköintialueen käyttöoikeuden luovutuksesta ja korvaavan pysäköintialueen toteuttamisesta Opintielle Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Pentti Talvion poikkeamispäätöksestä tehtyyn valitukseen 38

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-19:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Luotio Riitta hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilhelm Junnila ja Anne Linja. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Luotio pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Vilhelm Junnila Anne Linja

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 505/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Anneli Lehtimäki : Birgittakodissa on avoimena sairaanhoitajan toimi ((vakanssi nro ) entinen vak.nro )) työn te ki jän irtisanouduttua sairaanhoitajan toimestaan alkaen. Birgittakoti on iso, 63-paikkainen sekä tehostettua palveluasumista että lyhyt ai kais kun tou tus ta ja kuntouttavaa päivätoimintaa tuottava yksikkö. Va kinai sia työntekijöitä Birgittakodissa on 48 henkilöä. Birgittakodissa on kuusi hoi to tii miä, joiden koko vaihtelee seitsemästä viiteentoista asukaspaikkaan. Bir git ta ko dil la työskentelee vain kolme sairaanhoitajaa, joilla kaikilla on sai raan hoi dol li sel la vastuullaan kaksi tiimiä. Kahdelle sairaanhoitajalle on sai raan hoi dol li sen asiantuntijuuden lisäksi osoitettu myös tiimivastaavan teh tä vät. Erityisen tärkeää on, että kaikki sairaanhoitajan vakanssit ovat Birgit ta ko din koon ja palvelujen monimuotoisuuden huomioon ottaen täy tet tyinä vakinaisilla sairaanhoitajilla laadukkaan hoidon turvaamiseksi. Naantalin vanhustyön toimenpideohjelman mukaan Naantalissa tulee vuoden 2016 loppuun mennessä olla sairaanhoitajan konsultaatiomahdollisuus tur val li sen ja hyvän hoidon varmistamiseksi kaikkina vuorokaudenaikoina ja myös viikonloppuisin. Tällä hetkellä Birgittakodin sairaanhoitajat työsken te le vät vain päivävuoroissa. Avoinna olevan sairaanhoitajan työnkuvaan tu lee tehdä muutos siten, että sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu 2-vuo rotyön tekeminen sekä viikolla että viikonloppuisin. Vuorotyössä työs ken te levä sairaanhoitaja voi toimia konsultoivana sairaanhoitajana osana eri yk sikkö jen sairaanhoitajista muodostettavaa rinkiä. Järjestely tarkoittaa sitä, että sai raan hoi ta ja työskentelee ensisijaisesti Birgittakodissa. Kun sai raan hoi tajal la on konsultaatiovuoro, hänen tulee olla muidenkin ryhmäkotien hoi tohen ki lö kun nan tavoitettavissa puhelimitse ja tarvittaessa hänen tulee siirtyä mui hin ryhmäkoteihin ohjaamaan henkilökuntaa. Konsultoivan sai raan hoita jan erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi saattohoito-, kivunhoito- ja infek tio ti lan teis sa, joita on asukkaiden hoitoisuuden lisääntyessä enenevässä mää rin myös ryhmäkodeissa. Birgittakodissa hoitajamitoitus on 0,63/hoitopaikka, jonka tulee täyttyä, jotta laadukas, turvallinen ja asu kasläh töi nen toimintatapa on mahdollinen. Anon lupaa sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa (vakanssi nro , entinen vakanssi nro ) alkaen.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen : Vanhuspalvelulaissa säädetään henkilöstön määrästä ja osaamisesta. Lain mu kaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja teh tä vä ra ken ne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henki löi den määrän ja toimintakyvyn edellyttämää palvelun tarvetta. Laki edellyt tää myös, että kunnilla on käytössä monipuolista asiantuntemusta ja osaamis ta palvelujen laadukasta järjestämistä varten. Laatusuosituksessa pai note taan henkilöstömitoituksen dynaamisuutta, jolla tarkoitetaan mm. sitä, että hen ki lös töä tulee voida tilapäisesti siirtää eri toimipisteisiin silloin, kun asiak kai den palvelutarpeen muutokset sitä edellyttävät, kuten esim. saat tohoi to ti lan tees sa. Palvelukodin johtajan esitys Birgittakodissa avoinna olevan sairaanhoitajan va kans sin työajan muuttamisesta on perusteltu. Eri yksikköjen sai raan hoi tajis ta muodostettava rinki turvaa ilta- ja viikonloppuvuoroissa sai raan hoi tajan konsultaatiomahdollisuuden. Kun konsultoiva sairaanhoitaja tarvittaessa myös jalkautuu eri ryhmäkoteihin, saadaan asukkaiden hoito esim. saat tohoi to ti lan teis sa ja kivun hoidon osalta turvattua, eikä asukasta tarvitse em. syis tä siirtää osastohoitoon tai päivystykseen. Työvuoromuutos koskee yhtä sairaanhoitajan vakanssia, kustannusvaikutus sivukuluineen on noin euroa/vuosi. Oheismateriaali: Selvitys jaksotyöaikaan siirtymisen taloudellisista vaikutuksista Esitämme kaupunginhallitukselle, että Birgittakodin sairaanhoitajan vakans si voidaan täyttää lukien siten, että työaika sisältää 2-vuo rotyö tä sekä viikolla että viikonloppuisin. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan sai raan hoi ta jan toimen (vakanssi nro , entinen vakans si nro ) täyt tä mi seen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessä tämän asian käsittelyn ajan.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14/ /2015 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Sopimus Sunborn Oy:n kanssa Matkailijantien pysäköintialueen käyttöoikeuden luovutuksesta ja korvaavan pysäköintialueen toteuttamisesta Opintielle 50 Manner-Naantalin osayleiskaava 51 Manner-Naantalin osayleiskaavan konsulttipalkkio 52 Länsitalon ranta-asemakaavan muutos 53 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 54 Rantaravintolan peruskorjaus 55 Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelu 56 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 2 Koulutuslautakunta Poikon päiväkodin sopimushinnat 50 Osavuosiraportti Kuparivuoren koulun 6a ja 6b luokan leirikoulu Merikarvialla 52 Maijamäen koulun joustavan perusopetuksen luokan (JoPo) leirikoulu Anjalaan 53 Naantalin opiston toimintasuunnitelma ja opetussuunnitelma Perusopetuksen laadun arviointiraportti lv Väentuvan Avoin Päiväkoti 20 vuotta 56 Hankeavustukset 57 Koulutuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion muutokset 58 Manner-Naantalin osayleiskaava 59 Ilmoitusasiat 60 Sivistyspalvelujen vuoden 2014 Kuntamaisemaraportti 3 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Antti Tuimalan oikaisuvaatimus 26 Päätöksen antaminen Kehitysvammaisten palvelusäätiön rakennuslupahakemuksesta R 27 Päätöksen antaminen Kiinteistö Oy Naantalin Portin rakennuslupahakemuksesta R

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Päätöksen antaminen Naantalin Aurinkosäätiön rakennuslupahakemuksesta R 29 Päätöksen antaminen Saariston Siipikarja Oy:n rakennuslupahakemuksesta R 30 Lausunto Manner-Naantalin osayleiskaavasta 31 Rakennustarkastajan päätökset 4 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 45 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta 47 Lausunnon antaminen Manner-Naantalin osayleiskaavaan 48 Viranhaltijapäätökset 49 Ilmoitusasiat 5 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ruoppausmassojen yhteisläjitysalue, pohjadynaaminen malli 71 Lausunto pakkausjätteiden alueellisen keräyksen järjestämisestä 72 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 73 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Lausunto Manner-Naantalin osayleiskaavasta 75 Lausunto Varsinais-Suomen taajamien, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksesta 76 Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos 77 Merisalin asemakaavamuutos , Nunnakatu 1b 78 Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 51/2015 Manner-Naantalin osayleiskaavaan liittyvän raidejärjestelyjä koskevan selvityksen tilaaminen 2 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama 14/2015 Pirjo Suomisen palkkaaminen määräajaksi palkkasihteerin toimeen KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessä tämän asian käsittelyn ajan. Marja-Terttu Paju poistui kokouksesta klo KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 59/ /2014 Kaupunginhallitus Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen: Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan toukokuun alusta Kuntalain ko ko nais uu dis tuk sen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi kuntalaista eril li sen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suoran pormestarivaalin järjes tä mi sen että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Molemmat näistä edel lyt tä vät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista. Nyt kyseessä oleva hallituksen esitysluonnos on valmisteltu val tio va rain minis te riön huhtikuussa 2014 asettamassa valmistelutyöryhmässä, jossa oli val tio va rain mi nis te riön lisäksi oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edus ta jia. Valmistelun tukena on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen par la men taa ri nen seurantaryhmä. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi kautta tai säh kö postit se osoitteeseen viimeistään mennes sä. Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Kaupunginhallituksen antama lausunto hallituksen esi tykses tä uu dek si kuntalaiksi Valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen aiemmin antama lau sun to esityksestä uudeksi kuntalaiksi ( / 323). Esitämme, että lausuntopyynnön kysymyksiin annettaisiin seuraavat vastauk set: Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lainsäädännössä? Ei, Naantalin kaupungin näkökulmasta esitettyä mah dol li suutta ei pidetä tarpeellisena. Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla mah dol listaa lainsäädännössä?

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei, ilman budjettivaltaa alueellisia toimielimiä ei ole syytä aset taa. Budjettivallan antamisellakaan ei voida korvata vaalien ja valtuuston kautta tapahtuvaa todellista vaikuttamista. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön pormes ta rin vaa lin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suo raa pormestarinvaalia. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön kunnan osa vaa le ja? Naantalin kaupunki ei näe vaaleilla valittuja toimielimiä kunnan osa ta sol la tarpeellisena nykytilanteessa tai tilanteessa, jossa kuntarakenne merkittävästi muuttuu. Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pitäisikö ehdok kai ta kunnanosavaalissa voida asettaa kuntavaalien tapaan sekä va lit sija yh dis tys ten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten? Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan sekä va lit si jayh dis tyk set että puolueet. Ehdokasasettelun rajausta vain valit si ja yh dis tyk siin ei pidetä tarkoituksenmukaisina. Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleilla valituille alu eel li sil le toimielimille? Alueellinen toimielin voisi priorisoida aluettaan koskevia hank kei ta. Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä ensim mäi sel lä kierroksella, mikä olisi mielestänne tarkoituksenmukainen pormes ta rin valintatapa? Valtuusto valitsee pormestarin kahdesta eniten ääniä saaneesta eh dok kaas ta. Toiset vaalit eivät ole tarkoituksenmukaiset. Kun ta lais ten valitsema valtuusto on valitsijoiden mielipiteitä edus ta va na kelpoinen vaalin suorittamaan. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva. Määräaikaisuutta nou da te-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus taan yleisesti korkeimmissa viroissa. Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja tehtävät mie les tänne tarkoituksenmukaisia? KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kyllä, kunnanjohtaja tai hänen sijastaan pormestari johtaa kun nan hal li tuk sen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ei huomautettavaa. Esityksessä pormestarin tehtäviin on yhdistetty kun nan joh tajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kun nan halli tuk sen puheenjohtajan tehtävän tulisi ensisijaisesti olla nykyi sen kal tai nen sivutoiminen luottamustoimi. Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntopyynnössä esi tet tyihin kysymyksiin edellä selostusosassa mainitut vastaukset. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa lausuntoa ensimmäisen ky sy myk sen vastauksen osalta seuraavasti: Ei. On perusteltua, että pormestarin valitseminen kuuluu kun ta lais ten valitsemalle valtuustolle. KAUPUNGINHALLITUS: KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriön lausun to pyyn nön kysymyksiin seuraavat vastaukset: Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lain sää dän nössä? Ei. On perusteltua, että pormestarin valitseminen kuu luu kuntalaisten valitsemalle valtuustolle.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleil la mahdollistaa lainsäädännössä? Ei, ilman budjettivaltaa alueellisia toimielimiä ei ole syytä asettaa. Budjettivallan antamisellakaan ei voida korvata vaalien ja valtuuston kautta tapah tu vaa todellista vaikuttamista. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyt töön pormestarinvaalin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suoraa pormestarinvaalia. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyt töön kunnanosavaaleja? Naantalin kaupunki ei näe vaaleilla valittuja toimi eli miä kunnanosatasolla tarpeellisena ny ky tilan tees sa tai tilanteessa, jossa kuntarakenne merkit tä väs ti muuttuu. Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pi täi si kö ehdokkaita kunnanosavaalissa voida asettaa kun tavaa lien tapaan sekä valitsijayhdistysten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten? Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan se kä valitsijayhdistykset että puolueet. Eh do kasaset te lun rajausta vain valitsijayhdistyksiin ei pide tä tarkoituksenmukaisina. Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleil la valituille alueellisille toimielimille? Alueellinen toimielin voisi priorisoida aluettaan kos ke via hankkeita. Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista ää nis tä ensimmäisellä kierroksella, mikä olisi mielestänne tarkoi tuk sen mu kai nen pormestarin valintatapa? Valtuusto valitsee pormestarin kahdesta eniten ää niä saaneesta ehdokkaasta. Toiset vaalit eivät

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: ole tarkoituksenmukaiset. Kuntalaisten va lit sema valtuusto on valitsijoiden mielipiteitä edus tava na kelpoinen vaalin suorittamaan. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia ra joit taa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva. Mää rä ai kaisuut ta noudatetaan yleisesti korkeimmissa virois sa. Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja teh tävät mielestänne tarkoituksenmukaisia? Kyllä, kunnanjohtaja tai hänen sijastaan por mesta ri johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hal lin toa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ei huo mau tet ta vaa. Esityksessä pormestarin tehtäviin on yhdistetty kun nan joh tajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kun nan halli tuk sen puheenjohtajan tehtävän tulisi ensisijaisesti olla nykyi sen kal tai nen sivutoiminen luottamustoimi. Kaupunginjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavien vastauksien osalta: Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön pormestarinvaalin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suoraa pormestarivaalia, vaan kaupunki pitää parempana valtuuston valitsemaa pormestarimallia. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Villan tilan etuosto-oikeudesta 106/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta Villan tilan kaupassa. MN-Osakesijoitus Oy ostajana valitti päätöksestä Turun hallin to-oi keu del le, joka päätöksellään hylkäsi valituksen. MN-Osakesijoitus Oy on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä kor keimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyytää kaupungilta selitystä asiassa. Se li tyksen antamiselle on saatu jatkoaikaa saakka. Selityspyyntö ja va litus on oheistettu. LIITTEET B1 - B2, KH Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa korkeimmalle hal lin to-oi keudel le liitteenä olevan selityksen. LIITE A1, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa korkeimmalle hal lin to-oi keudel le liitteenä olevan selityksen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Luonnonmaan ratsastuskeskushankkeen kauppakirja ja maanvuokrasopimus 507/ /2015 Kaupunginhallitus Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen: Marju Lamminen ja Heidi Rapila-Mäyrä Naantalista ovat käyneet neu vot telu ja kaupungin kanssa ratsastuskeskuksen perustamiseksi Luonnonmaalle. Rat sas tus kes kus täydentäisi ulkoilun ja vapaa-ajan liikunnan har ras tus mahdol li suuk sia Luonnonmaalla noin kilometrin päässä golfkentästä Ry mät tylän tien pohjoispuolella. Hanketta varten ajateltu alue on kaupungin omistuk ses sa olevaa, ja se on Luonnonmaan osayleiskaavassa vahvistunut pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja osittain maisemallisesti arvok kaak si peltoalueeksi. Alueet ovat olleet Naantalin kaupungin omis tukses sa vuodesta Hankkeen vaatima maa-alue on noin 8 hehtaaria. Ratsastuskeskuksen alusta van hankesuunnitelman mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa talli n. 30 he vo sel le, maneesi n krs-m², muita ratsastuskeskuksen toi mintaa pal ve le via rakennuksia sekä asuinrakennus. Kerrosneliöiden ko ko naismää rä on noin krs-m². Hanke vaatii toteutuakseen myönteisen suunnit te lu tar ve rat kai su pää tök sen, sillä osayleiskaava ei suoraan anna mah dol lisuuk sia ra ken taa kaikkia hankkeen vaatimia rakennuksia ja rakennelmia. Li säk si to teu tus vaatii rakennusluvan lisäksi poikkeamisluvan. Luonnonmaan osa yleis kaa va ote ja kaavamääräykset oheistetaan. LIITE B3, KH Lammisen ja Rapila-Mäyrän kanssa on neuvoteltu sekä kiinteistökaupasta et tä vuokrasopimuksesta. Kiinteistökaupalla kaupunki luovuttaisi yhteensä noin 6,87 hehtaaria sekä pit kä ai kai sel la 30 vuoden vuokrasopimuksella lisäksi noin 1,88 hehtaaria Kor ven pe rän tien varresta. Rakennusten rakentaminen sijoittuisi kaupungilta os tet ta vaan alueeseen. Vuokrauksella turvattaisiin riittävät alueet lai dunmaan ja ratsastusreittien järjestämistä sekä ratsastuskeskuksen rakentamisen ai kais ta varastointia varten. Alueen sijainnin osoittavat kartat oheistetaan. LIITE B4, KH Kaupan ehtojen mukaan myyntihinta olisi euroa. Lisäksi ostajat ovat velvollisia hakemaan kaupan kohteelle suunnittelutarveratkaisua rat-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus sas tus kes kuk sen rakentamista varten yhden vuoden kuluessa kaup pa kir jan al le kir joit ta mi ses ta lukien. Kohteeseen sisältyisi rakentamisvelvollisuus 50 % hyväksyttyjen piirustusten mukaisesta enimmäisrakennusoikeudesta vii den vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Luon nokseen sisältyy sopimussakko rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä so pi muk sen vastaisesta rakentamattomana luovuttamisesta. Alue ei kuulu ve si huol to lai tok sen toiminta-alueeseen. Rakennukset on viemäröitävä haja-asu tus alu een jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaisesti. Kauppa sisältää myös purkavan ehdon suunnittelutarveratkaisun hakemisen laimin lyö mi sen tai rakentamisen kieltävän päätöksen varalta. Kaupan kaikki eh dot on esitetty oheisessa luonnoksessa. LIITE B5, KH Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuosivuokra olisi euroa, joka on si dot tu elinkustannusindeksiin. Vuokralaisella on oikeus ostaa vuok ra kohde. Mikäli kiinteistökauppa allekirjoitetaan viiden vuoden kuluessa vuok raso pi muk sen allekirjoittamisesta, kauppahintana on vuokran perusteena oleva alueen laskennallinen arvo. Viiden vuokravuoden jälkeen vuokranantaja päät tää erikseen kauppahinnan. Vuokrasopimuksen kaikki ehdot on esitetty ohei ses sa luonnoksessa. LIITE B6, KH Kiinteistökaupan ja vuokrauksen kohteella on osittain voimassa pel lonvuok ra so pi mus kalenterivuodeksi kerrallaan, enintään vuoden 2017 loppuun saakka. Pellonvuokrasopimuksen päättyminen on tarpeellisilta osin kir jal li ses ti irtisanottava viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä, mikä li ratsastuskeskushanke halutaan käynnistää vuoden 2016 aikana. Oheismateriaali: Pellonvuokrasopimus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheis ten liitteiden mukaiset kauppakirjan ja maan vuok ra so pimuk sen Naantalin kaupungin sekä Marju Lammisen ja Heidi Ra pi la-mäy rän perustettavan yhtiön lukuun välillä. Samalla kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen te ke mään kauppakirjaan ja vuokrasopimukseen vähäisiä muutok sia.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aloitusluvan myöntäminen Kalevanniemen koulun peruskorjaushankkeelle 506/ /2015 Kaupunginhallitus Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on osoitettu KH-merkinnällä euron määräraha Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmien päi vit tä mis tä varten. Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toi min nal li sia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien sel keyt tä mi nen, opasteet ja musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Ka le vannie men koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty ko ko nais sel vi tys. Luok ka sii ven (D-osa) talotekninen peruskorjaus tehdään hankkeen 1-vaihees sa. Peruskorjauksen yhteydessä yhtenäistetään hallintotilat ja li säk si on tar koi tus peruskorjata kotitalousluokkatiloja. 1-vaiheen pe rus kor jaus kä sittää akuuteimmat korjaustarpeet rakennuksessa. 2-vaiheessa to teu te taan muun rakennuksen peruskorjaus lukuun ottamatta C-osan si sä puo li sia osia, joi ta ei ole vielä lainkaan suunniteltu. C-osan sisäpuoliset osat muo dos ta vat hank keen 3-vaiheen. Taloussuunnitelmassa hankkeen ensimmäinen osuus on aikataulutettu vuosil le Ensimmäisen vaiheen yhteiskustannus on euroa, josta euroa on suunniteltu käytettävän vuonna Hankkeen toisen ja kolmannen vaiheen aikatauluja ei ole vielä vahvistettu. Talousarviopäätöksen mukaan Kalevanniemen peruskorjaushankkeen suunni tel mien päivittämisen edellytyksenä vuonna 2015 on vuokrasopimuksen jat ka mi nen Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) virkamiesjohdon kanssa käy tiin kin vuokrasopimusneuvottelut Neuvotteluissa tuli sel väksi, että sekä Naantalin kaupunki että Raseko ovat halukkaita jatkamaan vuok ra so pi mus ta. Nykymuodossaan sopimus on voimassa toistaiseksi kahden vuoden irtisanomisajalla. Rasekon mukaan irtisanomisaikaa ei ole mahdol lis ta pidentää, koska ammatillisen koulutuksen järjestämisoikeuksista ei ole vielä tehty päätöstä vuoden 2017 jälkeiseltä ajan osalta. Rasekon vuokra so pi muk sen vaikutuksen todettiin palaverissa jäävän hyö ty ala-ala pe rus teises ti laskien 36 %:iin ensimmäisen vaiheen peruskorjausalueesta. Rasekon osuus rakennuksen käytössä on kuitenkin hyötyalaosuutta pie nem pi. Rakennuksen muita vuokralaisia ovat Naantalin Naantalin Opisto, Mu siik-

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus ki opis to ja peruskoulu. Rakennuksen päiväkäyttöaste ja il ta käyt tö as teet ovat poikkeuksellisen korkeat. Tilojen käytön tehokkuutta lisää tilojen ris tiinkäyt tö oi ke us. Kun kokonaisuus otetaan huomioon Rasekon suh teel li nen käyttöosuus jää noin 25 %:iin. Kaupungin sisäisen vuokran järjestelmässä peruskorjausten to teu tus kus tannuk sis ta lasketaan 6,1 %:n vuotuinen lisä pääomavuokraosuuteen. Rasekon vuok ra so pi mus on ulkoinen, koska Raseko ei kuulu Naantalin kau pun kikon ser niin. Rasekon ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen kohdan 7.2 mu kaan vuokrakohteen mahdollisista muutostöistä ja siitä aiheutuvista vuok ran tar kis tuk sis ta sovitaan erikseen vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Kalevanniemen koulurakennus on rakennettu vuonna Rakennuksen suu ren käyttötarpeen ja keskeisen sijainnin takia rakennus on Naantalissa ta pah tu val le koulutukselle tärkeä. Koska rakennus on akuutissa pe rus korjauk sen tarpeessa, tulisi peruskorjaus toteuttaa taloussuunnitelman mu kaises sa aikataulussa. Oheismateriaalina Rasekon ja kaupungin neuvottelumuistio , sivis tys vi ras tos sa 2014 laadittu tilatarvesuunnitelma ja Ka le vannie men koulun käyttöastekartat. Oheismateriaali: Rasekon ja kaupungin neuvottelumuistio Sivistysvirastossa 2014 laadittu tilatarvesuunnitelma Kalevanniemen koulun käyttöastekartat KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa ympäristövirastolle luvan Ka le vannie men koulun peruskorjaushankkeeseen vuodelle 2015 va ratun euron määrärahan käyttämiseen. Kaupunginhallitus esittää lisäksi Raision Seudun Kou lu tuskun ta yh ty mäl le, että vuokraa tarkastettaisiin ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen peruskorjauskustannuksien to teutu man perusteella. Kaupunginhallitus esittää, että vuotuista vuok raa korotettaisiin 6,1 %:lla laskettuna Rasekon käyt töosuut ta vastaavista toteutuskustannuksista. Rasekon käyt töosuu dek si kaupunginhallitus esittää 25 % peruskorjauksen ensim mäi sen vaiheen toiminta-alueesta.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että hallituksen jäsenet Sirpa Hagsberg ja Hanna Gustafsson poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 306/ /2015 Kaupunginhallitus Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää: Varsinais-Suomen liitossa on laadittu selvitys maakunnallisen vir kis tys alueyh dis tyk sen perustamiseksi. Selvityksen perusteella liitto esittää kunnille, et tä maakunnallinen virkistysalueyhdistys perustetaan. Maakuntahallitus on pyytänyt asiasta kuntien lausuntoa men nessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, onko kunta val mis lähtemään mukaan esityksen mukaiseen virkistysalueyhdistyksen toi min taan. Lausuntopyyntö, esitys Varsinais-Suomen maakunnallisen vir kis tys alue yhdis tyk sen perustamisesta ja selvitysraportti ovat luettavissa esityslistan oheis ma te ri aa li na. Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesityksestä Esitys Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Yhdistyksen tehtävät Yhdistyksen tehtävänä olisi mm. jäsenkuntien virkistyskohteiden ja rei tis töjen ylläpito, suunnittelu, rakentaminen ja kehittäminen. Yhdistys rakentaisi yh teis työ ver kos toa, valvoisi jäsenten etua ja tiedottaisi toiminnasta pai kal lises ti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys keräisi yhteen paikkaan ajantasaista tietoa virkistys- ja luontomatkailukohteista maakunnan alu eel la ja järjestäisi seminaareja ja koulutuksia jäsenilleen ja muille toi mijoil le. Suomessa toimii nyt yhdeksän maakunnallisen tason vir kis tys alue yh dis tystä, jotka on perustettu vuosien välisenä aikana. Var si nais-suomen virkistysalueyhdistyksen toimintamalliehdotus on lähinnä Uudenmaan yh dis tyk sen toimintamallia.

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot