Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Villan tilan etuosto-oikeudesta Luonnonmaan ratsastuskeskushankkeen kauppakirja ja maanvuokrasopimus Aloitusluvan myöntäminen Kalevanniemen koulun peruskorjaushankkeelle Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta Ilmoitusasia Lausunto pakkausjätteiden alueellisen keräyksen järjestämisestä Sopimus Sunborn Oy:n kanssa Matkailijantien pysäköintialueen käyttöoikeuden luovutuksesta ja korvaavan pysäköintialueen toteuttamisesta Opintielle Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Pentti Talvion poikkeamispäätöksestä tehtyyn valitukseen 38

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-19:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Luotio Riitta hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilhelm Junnila ja Anne Linja. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Luotio pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Vilhelm Junnila Anne Linja

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 505/ /2015 Kaupunginhallitus Palvelukodin johtaja Anneli Lehtimäki : Birgittakodissa on avoimena sairaanhoitajan toimi ((vakanssi nro ) entinen vak.nro )) työn te ki jän irtisanouduttua sairaanhoitajan toimestaan alkaen. Birgittakoti on iso, 63-paikkainen sekä tehostettua palveluasumista että lyhyt ai kais kun tou tus ta ja kuntouttavaa päivätoimintaa tuottava yksikkö. Va kinai sia työntekijöitä Birgittakodissa on 48 henkilöä. Birgittakodissa on kuusi hoi to tii miä, joiden koko vaihtelee seitsemästä viiteentoista asukaspaikkaan. Bir git ta ko dil la työskentelee vain kolme sairaanhoitajaa, joilla kaikilla on sai raan hoi dol li sel la vastuullaan kaksi tiimiä. Kahdelle sairaanhoitajalle on sai raan hoi dol li sen asiantuntijuuden lisäksi osoitettu myös tiimivastaavan teh tä vät. Erityisen tärkeää on, että kaikki sairaanhoitajan vakanssit ovat Birgit ta ko din koon ja palvelujen monimuotoisuuden huomioon ottaen täy tet tyinä vakinaisilla sairaanhoitajilla laadukkaan hoidon turvaamiseksi. Naantalin vanhustyön toimenpideohjelman mukaan Naantalissa tulee vuoden 2016 loppuun mennessä olla sairaanhoitajan konsultaatiomahdollisuus tur val li sen ja hyvän hoidon varmistamiseksi kaikkina vuorokaudenaikoina ja myös viikonloppuisin. Tällä hetkellä Birgittakodin sairaanhoitajat työsken te le vät vain päivävuoroissa. Avoinna olevan sairaanhoitajan työnkuvaan tu lee tehdä muutos siten, että sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu 2-vuo rotyön tekeminen sekä viikolla että viikonloppuisin. Vuorotyössä työs ken te levä sairaanhoitaja voi toimia konsultoivana sairaanhoitajana osana eri yk sikkö jen sairaanhoitajista muodostettavaa rinkiä. Järjestely tarkoittaa sitä, että sai raan hoi ta ja työskentelee ensisijaisesti Birgittakodissa. Kun sai raan hoi tajal la on konsultaatiovuoro, hänen tulee olla muidenkin ryhmäkotien hoi tohen ki lö kun nan tavoitettavissa puhelimitse ja tarvittaessa hänen tulee siirtyä mui hin ryhmäkoteihin ohjaamaan henkilökuntaa. Konsultoivan sai raan hoita jan erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi saattohoito-, kivunhoito- ja infek tio ti lan teis sa, joita on asukkaiden hoitoisuuden lisääntyessä enenevässä mää rin myös ryhmäkodeissa. Birgittakodissa hoitajamitoitus on 0,63/hoitopaikka, jonka tulee täyttyä, jotta laadukas, turvallinen ja asu kasläh töi nen toimintatapa on mahdollinen. Anon lupaa sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa (vakanssi nro , entinen vakanssi nro ) alkaen.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen : Vanhuspalvelulaissa säädetään henkilöstön määrästä ja osaamisesta. Lain mu kaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja teh tä vä ra ken ne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henki löi den määrän ja toimintakyvyn edellyttämää palvelun tarvetta. Laki edellyt tää myös, että kunnilla on käytössä monipuolista asiantuntemusta ja osaamis ta palvelujen laadukasta järjestämistä varten. Laatusuosituksessa pai note taan henkilöstömitoituksen dynaamisuutta, jolla tarkoitetaan mm. sitä, että hen ki lös töä tulee voida tilapäisesti siirtää eri toimipisteisiin silloin, kun asiak kai den palvelutarpeen muutokset sitä edellyttävät, kuten esim. saat tohoi to ti lan tees sa. Palvelukodin johtajan esitys Birgittakodissa avoinna olevan sairaanhoitajan va kans sin työajan muuttamisesta on perusteltu. Eri yksikköjen sai raan hoi tajis ta muodostettava rinki turvaa ilta- ja viikonloppuvuoroissa sai raan hoi tajan konsultaatiomahdollisuuden. Kun konsultoiva sairaanhoitaja tarvittaessa myös jalkautuu eri ryhmäkoteihin, saadaan asukkaiden hoito esim. saat tohoi to ti lan teis sa ja kivun hoidon osalta turvattua, eikä asukasta tarvitse em. syis tä siirtää osastohoitoon tai päivystykseen. Työvuoromuutos koskee yhtä sairaanhoitajan vakanssia, kustannusvaikutus sivukuluineen on noin euroa/vuosi. Oheismateriaali: Selvitys jaksotyöaikaan siirtymisen taloudellisista vaikutuksista Esitämme kaupunginhallitukselle, että Birgittakodin sairaanhoitajan vakans si voidaan täyttää lukien siten, että työaika sisältää 2-vuo rotyö tä sekä viikolla että viikonloppuisin. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan sai raan hoi ta jan toimen (vakanssi nro , entinen vakans si nro ) täyt tä mi seen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessä tämän asian käsittelyn ajan.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14/ /2015 Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Sopimus Sunborn Oy:n kanssa Matkailijantien pysäköintialueen käyttöoikeuden luovutuksesta ja korvaavan pysäköintialueen toteuttamisesta Opintielle 50 Manner-Naantalin osayleiskaava 51 Manner-Naantalin osayleiskaavan konsulttipalkkio 52 Länsitalon ranta-asemakaavan muutos 53 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 54 Rantaravintolan peruskorjaus 55 Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelu 56 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 2 Koulutuslautakunta Poikon päiväkodin sopimushinnat 50 Osavuosiraportti Kuparivuoren koulun 6a ja 6b luokan leirikoulu Merikarvialla 52 Maijamäen koulun joustavan perusopetuksen luokan (JoPo) leirikoulu Anjalaan 53 Naantalin opiston toimintasuunnitelma ja opetussuunnitelma Perusopetuksen laadun arviointiraportti lv Väentuvan Avoin Päiväkoti 20 vuotta 56 Hankeavustukset 57 Koulutuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion muutokset 58 Manner-Naantalin osayleiskaava 59 Ilmoitusasiat 60 Sivistyspalvelujen vuoden 2014 Kuntamaisemaraportti 3 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Antti Tuimalan oikaisuvaatimus 26 Päätöksen antaminen Kehitysvammaisten palvelusäätiön rakennuslupahakemuksesta R 27 Päätöksen antaminen Kiinteistö Oy Naantalin Portin rakennuslupahakemuksesta R

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Päätöksen antaminen Naantalin Aurinkosäätiön rakennuslupahakemuksesta R 29 Päätöksen antaminen Saariston Siipikarja Oy:n rakennuslupahakemuksesta R 30 Lausunto Manner-Naantalin osayleiskaavasta 31 Rakennustarkastajan päätökset 4 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 45 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta 47 Lausunnon antaminen Manner-Naantalin osayleiskaavaan 48 Viranhaltijapäätökset 49 Ilmoitusasiat 5 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ruoppausmassojen yhteisläjitysalue, pohjadynaaminen malli 71 Lausunto pakkausjätteiden alueellisen keräyksen järjestämisestä 72 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 73 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Lausunto Manner-Naantalin osayleiskaavasta 75 Lausunto Varsinais-Suomen taajamien, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksesta 76 Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos 77 Merisalin asemakaavamuutos , Nunnakatu 1b 78 Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 51/2015 Manner-Naantalin osayleiskaavaan liittyvän raidejärjestelyjä koskevan selvityksen tilaaminen 2 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama 14/2015 Pirjo Suomisen palkkaaminen määräajaksi palkkasihteerin toimeen KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessä tämän asian käsittelyn ajan. Marja-Terttu Paju poistui kokouksesta klo KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 59/ /2014 Kaupunginhallitus Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen: Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan toukokuun alusta Kuntalain ko ko nais uu dis tuk sen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi kuntalaista eril li sen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suoran pormestarivaalin järjes tä mi sen että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Molemmat näistä edel lyt tä vät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista. Nyt kyseessä oleva hallituksen esitysluonnos on valmisteltu val tio va rain minis te riön huhtikuussa 2014 asettamassa valmistelutyöryhmässä, jossa oli val tio va rain mi nis te riön lisäksi oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edus ta jia. Valmistelun tukena on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen par la men taa ri nen seurantaryhmä. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi kautta tai säh kö postit se osoitteeseen viimeistään mennes sä. Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Kaupunginhallituksen antama lausunto hallituksen esi tykses tä uu dek si kuntalaiksi Valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen aiemmin antama lau sun to esityksestä uudeksi kuntalaiksi ( / 323). Esitämme, että lausuntopyynnön kysymyksiin annettaisiin seuraavat vastauk set: Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lainsäädännössä? Ei, Naantalin kaupungin näkökulmasta esitettyä mah dol li suutta ei pidetä tarpeellisena. Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla mah dol listaa lainsäädännössä?

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei, ilman budjettivaltaa alueellisia toimielimiä ei ole syytä aset taa. Budjettivallan antamisellakaan ei voida korvata vaalien ja valtuuston kautta tapahtuvaa todellista vaikuttamista. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön pormes ta rin vaa lin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suo raa pormestarinvaalia. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön kunnan osa vaa le ja? Naantalin kaupunki ei näe vaaleilla valittuja toimielimiä kunnan osa ta sol la tarpeellisena nykytilanteessa tai tilanteessa, jossa kuntarakenne merkittävästi muuttuu. Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pitäisikö ehdok kai ta kunnanosavaalissa voida asettaa kuntavaalien tapaan sekä va lit sija yh dis tys ten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten? Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan sekä va lit si jayh dis tyk set että puolueet. Ehdokasasettelun rajausta vain valit si ja yh dis tyk siin ei pidetä tarkoituksenmukaisina. Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleilla valituille alu eel li sil le toimielimille? Alueellinen toimielin voisi priorisoida aluettaan koskevia hank kei ta. Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä ensim mäi sel lä kierroksella, mikä olisi mielestänne tarkoituksenmukainen pormes ta rin valintatapa? Valtuusto valitsee pormestarin kahdesta eniten ääniä saaneesta eh dok kaas ta. Toiset vaalit eivät ole tarkoituksenmukaiset. Kun ta lais ten valitsema valtuusto on valitsijoiden mielipiteitä edus ta va na kelpoinen vaalin suorittamaan. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva. Määräaikaisuutta nou da te-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus taan yleisesti korkeimmissa viroissa. Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja tehtävät mie les tänne tarkoituksenmukaisia? KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kyllä, kunnanjohtaja tai hänen sijastaan pormestari johtaa kun nan hal li tuk sen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ei huomautettavaa. Esityksessä pormestarin tehtäviin on yhdistetty kun nan joh tajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kun nan halli tuk sen puheenjohtajan tehtävän tulisi ensisijaisesti olla nykyi sen kal tai nen sivutoiminen luottamustoimi. Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntopyynnössä esi tet tyihin kysymyksiin edellä selostusosassa mainitut vastaukset. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa lausuntoa ensimmäisen ky sy myk sen vastauksen osalta seuraavasti: Ei. On perusteltua, että pormestarin valitseminen kuuluu kun ta lais ten valitsemalle valtuustolle. KAUPUNGINHALLITUS: KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriön lausun to pyyn nön kysymyksiin seuraavat vastaukset: Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lain sää dän nössä? Ei. On perusteltua, että pormestarin valitseminen kuu luu kuntalaisten valitsemalle valtuustolle.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleil la mahdollistaa lainsäädännössä? Ei, ilman budjettivaltaa alueellisia toimielimiä ei ole syytä asettaa. Budjettivallan antamisellakaan ei voida korvata vaalien ja valtuuston kautta tapah tu vaa todellista vaikuttamista. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyt töön pormestarinvaalin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suoraa pormestarinvaalia. Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyt töön kunnanosavaaleja? Naantalin kaupunki ei näe vaaleilla valittuja toimi eli miä kunnanosatasolla tarpeellisena ny ky tilan tees sa tai tilanteessa, jossa kuntarakenne merkit tä väs ti muuttuu. Miten ehdokasasettelu pitäisi toteuttaa kunnanosavaaleissa? Pi täi si kö ehdokkaita kunnanosavaalissa voida asettaa kun tavaa lien tapaan sekä valitsijayhdistysten että puolueiden vai vain valitsijayhdistysten? Ehdokkaita voisivat asettaa kuntavaalien tapaan se kä valitsijayhdistykset että puolueet. Eh do kasaset te lun rajausta vain valitsijayhdistyksiin ei pide tä tarkoituksenmukaisina. Millaisia tehtäviä kunnat voisivat mielestänne delegoida vaaleil la valituille alueellisille toimielimille? Alueellinen toimielin voisi priorisoida aluettaan kos ke via hankkeita. Jos kukaan pormestariehdokkaista ei saa yli puolta annetuista ää nis tä ensimmäisellä kierroksella, mikä olisi mielestänne tarkoi tuk sen mu kai nen pormestarin valintatapa? Valtuusto valitsee pormestarin kahdesta eniten ää niä saaneesta ehdokkaasta. Toiset vaalit eivät

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: ole tarkoituksenmukaiset. Kuntalaisten va lit sema valtuusto on valitsijoiden mielipiteitä edus tava na kelpoinen vaalin suorittamaan. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia ra joit taa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva. Mää rä ai kaisuut ta noudatetaan yleisesti korkeimmissa virois sa. Ovatko ehdotetut vaaleilla valitun pormestarin asema ja teh tävät mielestänne tarkoituksenmukaisia? Kyllä, kunnanjohtaja tai hänen sijastaan por mesta ri johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hal lin toa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Ei huo mau tet ta vaa. Esityksessä pormestarin tehtäviin on yhdistetty kun nan joh tajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kun nan halli tuk sen puheenjohtajan tehtävän tulisi ensisijaisesti olla nykyi sen kal tai nen sivutoiminen luottamustoimi. Kaupunginjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavien vastauksien osalta: Näettekö mahdollisena, että kuntanne ottaisi tulevaisuudessa käyttöön pormestarinvaalin? Ei, Naantalin kaupungilla ei ole halukkuutta ottaa käyttöön suoraa pormestarivaalia, vaan kaupunki pitää parempana valtuuston valitsemaa pormestarimallia. Tulisiko vaaleilla valitun pormestarin peräkkäisiä toimikausia rajoittaa? Kyllä, kaksi toimikautta on sopiva.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Villan tilan etuosto-oikeudesta 106/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta Villan tilan kaupassa. MN-Osakesijoitus Oy ostajana valitti päätöksestä Turun hallin to-oi keu del le, joka päätöksellään hylkäsi valituksen. MN-Osakesijoitus Oy on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä kor keimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyytää kaupungilta selitystä asiassa. Se li tyksen antamiselle on saatu jatkoaikaa saakka. Selityspyyntö ja va litus on oheistettu. LIITTEET B1 - B2, KH Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa korkeimmalle hal lin to-oi keudel le liitteenä olevan selityksen. LIITE A1, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa korkeimmalle hal lin to-oi keudel le liitteenä olevan selityksen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Luonnonmaan ratsastuskeskushankkeen kauppakirja ja maanvuokrasopimus 507/ /2015 Kaupunginhallitus Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen: Marju Lamminen ja Heidi Rapila-Mäyrä Naantalista ovat käyneet neu vot telu ja kaupungin kanssa ratsastuskeskuksen perustamiseksi Luonnonmaalle. Rat sas tus kes kus täydentäisi ulkoilun ja vapaa-ajan liikunnan har ras tus mahdol li suuk sia Luonnonmaalla noin kilometrin päässä golfkentästä Ry mät tylän tien pohjoispuolella. Hanketta varten ajateltu alue on kaupungin omistuk ses sa olevaa, ja se on Luonnonmaan osayleiskaavassa vahvistunut pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja osittain maisemallisesti arvok kaak si peltoalueeksi. Alueet ovat olleet Naantalin kaupungin omis tukses sa vuodesta Hankkeen vaatima maa-alue on noin 8 hehtaaria. Ratsastuskeskuksen alusta van hankesuunnitelman mukaan alueelle on tarkoitus rakentaa talli n. 30 he vo sel le, maneesi n krs-m², muita ratsastuskeskuksen toi mintaa pal ve le via rakennuksia sekä asuinrakennus. Kerrosneliöiden ko ko naismää rä on noin krs-m². Hanke vaatii toteutuakseen myönteisen suunnit te lu tar ve rat kai su pää tök sen, sillä osayleiskaava ei suoraan anna mah dol lisuuk sia ra ken taa kaikkia hankkeen vaatimia rakennuksia ja rakennelmia. Li säk si to teu tus vaatii rakennusluvan lisäksi poikkeamisluvan. Luonnonmaan osa yleis kaa va ote ja kaavamääräykset oheistetaan. LIITE B3, KH Lammisen ja Rapila-Mäyrän kanssa on neuvoteltu sekä kiinteistökaupasta et tä vuokrasopimuksesta. Kiinteistökaupalla kaupunki luovuttaisi yhteensä noin 6,87 hehtaaria sekä pit kä ai kai sel la 30 vuoden vuokrasopimuksella lisäksi noin 1,88 hehtaaria Kor ven pe rän tien varresta. Rakennusten rakentaminen sijoittuisi kaupungilta os tet ta vaan alueeseen. Vuokrauksella turvattaisiin riittävät alueet lai dunmaan ja ratsastusreittien järjestämistä sekä ratsastuskeskuksen rakentamisen ai kais ta varastointia varten. Alueen sijainnin osoittavat kartat oheistetaan. LIITE B4, KH Kaupan ehtojen mukaan myyntihinta olisi euroa. Lisäksi ostajat ovat velvollisia hakemaan kaupan kohteelle suunnittelutarveratkaisua rat-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus sas tus kes kuk sen rakentamista varten yhden vuoden kuluessa kaup pa kir jan al le kir joit ta mi ses ta lukien. Kohteeseen sisältyisi rakentamisvelvollisuus 50 % hyväksyttyjen piirustusten mukaisesta enimmäisrakennusoikeudesta vii den vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Luon nokseen sisältyy sopimussakko rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä so pi muk sen vastaisesta rakentamattomana luovuttamisesta. Alue ei kuulu ve si huol to lai tok sen toiminta-alueeseen. Rakennukset on viemäröitävä haja-asu tus alu een jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaisesti. Kauppa sisältää myös purkavan ehdon suunnittelutarveratkaisun hakemisen laimin lyö mi sen tai rakentamisen kieltävän päätöksen varalta. Kaupan kaikki eh dot on esitetty oheisessa luonnoksessa. LIITE B5, KH Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuosivuokra olisi euroa, joka on si dot tu elinkustannusindeksiin. Vuokralaisella on oikeus ostaa vuok ra kohde. Mikäli kiinteistökauppa allekirjoitetaan viiden vuoden kuluessa vuok raso pi muk sen allekirjoittamisesta, kauppahintana on vuokran perusteena oleva alueen laskennallinen arvo. Viiden vuokravuoden jälkeen vuokranantaja päät tää erikseen kauppahinnan. Vuokrasopimuksen kaikki ehdot on esitetty ohei ses sa luonnoksessa. LIITE B6, KH Kiinteistökaupan ja vuokrauksen kohteella on osittain voimassa pel lonvuok ra so pi mus kalenterivuodeksi kerrallaan, enintään vuoden 2017 loppuun saakka. Pellonvuokrasopimuksen päättyminen on tarpeellisilta osin kir jal li ses ti irtisanottava viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä, mikä li ratsastuskeskushanke halutaan käynnistää vuoden 2016 aikana. Oheismateriaali: Pellonvuokrasopimus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheis ten liitteiden mukaiset kauppakirjan ja maan vuok ra so pimuk sen Naantalin kaupungin sekä Marju Lammisen ja Heidi Ra pi la-mäy rän perustettavan yhtiön lukuun välillä. Samalla kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen te ke mään kauppakirjaan ja vuokrasopimukseen vähäisiä muutok sia.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Aloitusluvan myöntäminen Kalevanniemen koulun peruskorjaushankkeelle 506/ /2015 Kaupunginhallitus Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on osoitettu KH-merkinnällä euron määräraha Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmien päi vit tä mis tä varten. Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toi min nal li sia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien sel keyt tä mi nen, opasteet ja musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Ka le vannie men koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty ko ko nais sel vi tys. Luok ka sii ven (D-osa) talotekninen peruskorjaus tehdään hankkeen 1-vaihees sa. Peruskorjauksen yhteydessä yhtenäistetään hallintotilat ja li säk si on tar koi tus peruskorjata kotitalousluokkatiloja. 1-vaiheen pe rus kor jaus kä sittää akuuteimmat korjaustarpeet rakennuksessa. 2-vaiheessa to teu te taan muun rakennuksen peruskorjaus lukuun ottamatta C-osan si sä puo li sia osia, joi ta ei ole vielä lainkaan suunniteltu. C-osan sisäpuoliset osat muo dos ta vat hank keen 3-vaiheen. Taloussuunnitelmassa hankkeen ensimmäinen osuus on aikataulutettu vuosil le Ensimmäisen vaiheen yhteiskustannus on euroa, josta euroa on suunniteltu käytettävän vuonna Hankkeen toisen ja kolmannen vaiheen aikatauluja ei ole vielä vahvistettu. Talousarviopäätöksen mukaan Kalevanniemen peruskorjaushankkeen suunni tel mien päivittämisen edellytyksenä vuonna 2015 on vuokrasopimuksen jat ka mi nen Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) virkamiesjohdon kanssa käy tiin kin vuokrasopimusneuvottelut Neuvotteluissa tuli sel väksi, että sekä Naantalin kaupunki että Raseko ovat halukkaita jatkamaan vuok ra so pi mus ta. Nykymuodossaan sopimus on voimassa toistaiseksi kahden vuoden irtisanomisajalla. Rasekon mukaan irtisanomisaikaa ei ole mahdol lis ta pidentää, koska ammatillisen koulutuksen järjestämisoikeuksista ei ole vielä tehty päätöstä vuoden 2017 jälkeiseltä ajan osalta. Rasekon vuokra so pi muk sen vaikutuksen todettiin palaverissa jäävän hyö ty ala-ala pe rus teises ti laskien 36 %:iin ensimmäisen vaiheen peruskorjausalueesta. Rasekon osuus rakennuksen käytössä on kuitenkin hyötyalaosuutta pie nem pi. Rakennuksen muita vuokralaisia ovat Naantalin Naantalin Opisto, Mu siik-

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus ki opis to ja peruskoulu. Rakennuksen päiväkäyttöaste ja il ta käyt tö as teet ovat poikkeuksellisen korkeat. Tilojen käytön tehokkuutta lisää tilojen ris tiinkäyt tö oi ke us. Kun kokonaisuus otetaan huomioon Rasekon suh teel li nen käyttöosuus jää noin 25 %:iin. Kaupungin sisäisen vuokran järjestelmässä peruskorjausten to teu tus kus tannuk sis ta lasketaan 6,1 %:n vuotuinen lisä pääomavuokraosuuteen. Rasekon vuok ra so pi mus on ulkoinen, koska Raseko ei kuulu Naantalin kau pun kikon ser niin. Rasekon ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen kohdan 7.2 mu kaan vuokrakohteen mahdollisista muutostöistä ja siitä aiheutuvista vuok ran tar kis tuk sis ta sovitaan erikseen vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Kalevanniemen koulurakennus on rakennettu vuonna Rakennuksen suu ren käyttötarpeen ja keskeisen sijainnin takia rakennus on Naantalissa ta pah tu val le koulutukselle tärkeä. Koska rakennus on akuutissa pe rus korjauk sen tarpeessa, tulisi peruskorjaus toteuttaa taloussuunnitelman mu kaises sa aikataulussa. Oheismateriaalina Rasekon ja kaupungin neuvottelumuistio , sivis tys vi ras tos sa 2014 laadittu tilatarvesuunnitelma ja Ka le vannie men koulun käyttöastekartat. Oheismateriaali: Rasekon ja kaupungin neuvottelumuistio Sivistysvirastossa 2014 laadittu tilatarvesuunnitelma Kalevanniemen koulun käyttöastekartat KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa ympäristövirastolle luvan Ka le vannie men koulun peruskorjaushankkeeseen vuodelle 2015 va ratun euron määrärahan käyttämiseen. Kaupunginhallitus esittää lisäksi Raision Seudun Kou lu tuskun ta yh ty mäl le, että vuokraa tarkastettaisiin ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen peruskorjauskustannuksien to teutu man perusteella. Kaupunginhallitus esittää, että vuotuista vuok raa korotettaisiin 6,1 %:lla laskettuna Rasekon käyt töosuut ta vastaavista toteutuskustannuksista. Rasekon käyt töosuu dek si kaupunginhallitus esittää 25 % peruskorjauksen ensim mäi sen vaiheen toiminta-alueesta.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että hallituksen jäsenet Sirpa Hagsberg ja Hanna Gustafsson poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/ Kaupunginhallitus Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 306/ /2015 Kaupunginhallitus Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää: Varsinais-Suomen liitossa on laadittu selvitys maakunnallisen vir kis tys alueyh dis tyk sen perustamiseksi. Selvityksen perusteella liitto esittää kunnille, et tä maakunnallinen virkistysalueyhdistys perustetaan. Maakuntahallitus on pyytänyt asiasta kuntien lausuntoa men nessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, onko kunta val mis lähtemään mukaan esityksen mukaiseen virkistysalueyhdistyksen toi min taan. Lausuntopyyntö, esitys Varsinais-Suomen maakunnallisen vir kis tys alue yhdis tyk sen perustamisesta ja selvitysraportti ovat luettavissa esityslistan oheis ma te ri aa li na. Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesityksestä Esitys Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Yhdistyksen tehtävät Yhdistyksen tehtävänä olisi mm. jäsenkuntien virkistyskohteiden ja rei tis töjen ylläpito, suunnittelu, rakentaminen ja kehittäminen. Yhdistys rakentaisi yh teis työ ver kos toa, valvoisi jäsenten etua ja tiedottaisi toiminnasta pai kal lises ti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys keräisi yhteen paikkaan ajantasaista tietoa virkistys- ja luontomatkailukohteista maakunnan alu eel la ja järjestäisi seminaareja ja koulutuksia jäsenilleen ja muille toi mijoil le. Suomessa toimii nyt yhdeksän maakunnallisen tason vir kis tys alue yh dis tystä, jotka on perustettu vuosien välisenä aikana. Var si nais-suomen virkistysalueyhdistyksen toimintamalliehdotus on lähinnä Uudenmaan yh dis tyk sen toimintamallia.

Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta

Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta Kaupunginhallitus 297 24.08.2015 Kaupunginhallitus 312 31.08.2015 Lausunto Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta 306/00.03.02/2015 Kaupunginhallitus 24.08.2015 297 Viestintä-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen Teknisen lautakunnan 40 02.12.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 98 16.12.2015 Kaupunginhallitus 6 18.01.2016 Kalevanniemen koulun peruskorjauksen rakennustoimikunnan asettaminen 506/10.06.01/2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 2026

Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 2026 Koulutuslautakunta 14 16.02.2016 Koulutuslautakunta 29 12.04.2016 Koulutuslautakunta 61 14.06.2016 Koulutuslautakunta 76 06.09.2016 Koulutuslautakunta 90 19.10.2016 Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ympäristölautakunta 89 30.08.2016 Ympäristölautakunta 149 15.12.2016 Kaupunginhallitus 352 21.12.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot