Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.4.2011. Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin."

Transkriptio

1 1/10 LOPPURAPORTTI UUSIA OSAAJIA ALALLE Vesihuollon alalletulokoulutuksen kehittäminen -projekti Johdanto Hankkeen tarkoitus Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin. Hankesuunnitelman tiedot on esitetty kursiivilla, muun tekstin ollessa varsinaista loppuraporttia. Suomen Ympäristöopisto SYKLI laati Riihimäellä päivätyn hankesuunnitelman Uusia osaajia alalle, Vesihuollon alalletulokoulutuksen kehittäminen. Perinteisesti vesihuollon koulutusta ovat tarjonneet yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Sen sijaan suorittavalle henkilöstölle ei vesihuollon perustutkintoon johtavaa koulutusta ole tarjolla. Parannusta suorittavan henkilöstön koulutustoimintaan toivat opetushallituksen vuonna 2006 antamat vesihuoltoalan ammattitutkinnon perusteet, jotka on kohdennettu jo työssä olevien ammatilliseen pätevöitymiseen. Ammattitutkintoa on lähdetty toteuttamaan muutaman oppilaitoksen voimin, niin valmistavan koulutuksen kuin näyttöjen osalta. Toinen suoraan vesihuoltolalle tullut pakollinen koulutus on vesilaitoshygieeninen osaamistestaus. Tämä ns. vesihygieniapassi tuli olla hyväksytysti suoritettuna mennessä niillä henkilöillä, jotka ovat tekemisissä vesilaitoksen veden tai vesijohtoverkostojen kanssa. Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen vesilaitoksille tehdyn kyselyn mukaan lähimmän kymmenen vuoden aikana jää eläkkeelle puolet henkilöstöstä, mikä asettaa uuden henkilökunnan saamiseksi uusia haasteita. Alalle tulevaa henkilöstöä tulisi kouluttaa ammattiin ja henkilöstön vaihtuvuus tulee olemaan aikaisempaa suurempaa, mikä asettaa omat vaatimukset rekrytoinnissa. Kehittämishankeessa oli tarkoituksena mm. kehittää menetelmiä, joiden avulla mahdollisimman joustavasti saataisiin vesihuoltoalalle osaajia siten, ettei työnantajien tarvitsisi käyttää niukkoja resurssejaan koulutuksen järjestämiseen. Samalla pyrittäisiin kartoittamaan vesihuoltoalan kiinnostavuus työpaikkana ja mahdollisesti pohtia keinoja alan kiinnostavuuden lisäämiseksi. Samoin koulutusta järjestettäessä tulisi entistä enemmän huomioida työnantajien tarpeet uuden työntekijän osaamisalueesta. Samassa yhteydessä selvitetään vesiosuuskuntien tarpeet koulutusohjelmien osalta.

2 2/10 Hankkeen kohderyhmät Hankkeen kohderyhmänä olivat sekä vesihuoltoalalle tulevat uudet työntekijät että vesihuoltolaitokset. Alalle tulijoita varten saadaan aikaiseksi hyvä koulutusmalli ja vesihuoltolaitokset hyötyvät saadessaan apua perehdytykseen ja ammattitaitoisen uuden työvoiman kouluttamiseen. Kehittämishankkeen aikana oli tarkoituksena perustaa hankkeeseen liittyen erillinen, mutta sitä tukeva pilottikoulutusryhmä, joka olisi noin henkilön suuruinen koostuen alalle tulevista henkilöistä. Henkilöt olisivat vesihuoltolaitosten palkkaamia uusia työntekijöitä, joille on tehty koulutuksen ajaksi määräaikainen työsopimus. Hankkeen aikana kohderyhmiksi muodostuivat vesihuoltolaitosten, osuuskuntien, yksityisten yritysten ja kuntien alalle tulevat työntekijät ja em. organisaatiot. Menetelmät Hankkeen kehittämiseen tarvittiin työelämän tarpeiden mukaista ohjausta niin työnantajakuin työntekijäpuolelta. Hankkeelle perustettiin yhteistyöryhmä, jossa työelämän edustajat toimivat työryhmässä kehittämistarpeiden välittäjinä kentältä ja päinvastoin. Työmenetelmänä käytettiin työryhmätyöskentelyä. Syklin edustajat hankkivat tietoa kentältä ja valmistelevat ehdotuksia työryhmän käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Tarpeen mukaan kuultiin myös yhteistyöryhmän ulkopuolisia tahoja. Tärkeässä roolissa kehitystyössä oli myös työryhmätyöskentelyyn osallistuvien laitosten muu henkilökunta, jota konsultoitiin tarpeen mukaan. Hankkeen yhteistyöryhmä: Vesihuoltopäällikkö Seppo Väliaho, Keuruun vesilaitos Toimitusjohtaja Sakari Penttinen, Vehniän Vesiosuuskunta Toimitusjohtaja Markku Komulainen, Pohjois-Suomen vesivaliokunta Koulutussuunnittelija Anna-Maija Hallikas, Vesi- ja Viemärilaitosyhdistys Tapani Karonen, Infra Ry Kouluttaja Timo Tolonen, Suomen Ympäristöopisto SYKLI, puheenjohtaja Kouluttaja Tuulia Innala, Suomen Ympäristöopisto SYKLI, sihteeri Kouluttaja Riikka Elo, Suomen Ympäristöopisto SYKLI Tarvekysely laitoksille/yrityksille Hankkeen aikana työryhmässä päätettiin tehdä kysely vesihuoltolaitoksille ja vesihuoltopalveluja tarjoaville yrityksille. VVY antoi omaa työpanostaan hankkeelle avustamalla kyselyn laatimisessa ja toimimalla kyselyn toteuttajana yhteistyössä Syklin kanssa. Lisäksi kysely oli osa VVY:ssä tehtyä opinnäytetyötä. Hankkeen tarvekysely toteutettiin välisenä aikana. Sen avulla selvitettiin vesihuoltoalan henkilöstön rekrytointiin liittyviä kysymyksiä ja laitoksiin/yrityksiin palkattavien uusien

3 3/10 työntekijöiden koulutustarpeita. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikkiaan 675 vesihuoltoalan toimijalle ja kirjeitse usealle sadalle vesiosuuskunnalle. Vastauksia saatiin 123. Ohessa tarvekyselyn tuloksia: Tässä raportissa on esitetty vain osa kyselyn tuloksista. VVY julkaisee erikseen kyselyn tarkemmat tulokset ja analysoinnin keväällä Seuraavaan taulukkoon on koottu vastaukset viimeisimmän rekrytointiajankohdan perusteella. Taulukon loppuun on lisätty vertailuksi yhteenveto tarpeesta vesihuollon parissa työskentelevien työntekijöiden rekrytointiin seuraavien viiden vuoden aikana. Vastaajien määrä: 96 Rekrytointiajankohta Vastauksien lukumäärä ei ole rekrytoitu 10 laitosta/yritystä jatkuvasti, vuosittain 3 laitosta/yritystä 1980-luku 1 laitosta/yritystä 1990-luku 7 laitosta/yritystä laitosta/yritystä laitosta/yritystä laitosta/yritystä tarve rekrytointiin vuoden sisällä työntekijää tarve rekrytointiin 1-2 vuoden kuluttua työntekijää tarve rekrytointiin 3-5 vuoden kuluttua työntekijää Kyselyn perusteella alan toimijoiden rekrytointi on lisääntynyt merkittävästi muutaman viime vuoden aikana ja tarve on kasvava. Uusia työntekijöitä on saatava kiinnostumaan alasta pikaisesti. Mihin tehtäviin?

4 4/10 Vastaukset pyrittiin jaottelemaan vastaaviin luokkiin kuin kysymyksessä Mihin vesihuollon tehtäviin rekrytointitarve kohdistuu. Osa vastauksista oli sen verran epätarkkoja, ettei täysin varmaa ryhmittelyä voinut tehdä. Alla olevaan taulukkoon on koottu yhteenveto vastauksista. Vastaajien määrä: 89 Seuraavien kuvaajien vastauksesta on suodatettu alle yhden työntekijän laitokset/yritykset sekä ne vastaajat, joilla ei ole tarvetta vesihuollon parissa työskentelevien työntekijöiden rekrytointiin seuraavien viiden vuoden aikana. Rekrytointi on kohdistunut erityisesti käyttöhenkilöstöön. Sen osuus on yli puolet kaikista rekrytoiduista. Muut tehtävät kattoivat mm. maanrakennustöitä ja rakennusapumiehiä, rakennustyöryhmän mittamiehen, huoltopäällikön, kunnallistekniikan työt ja sähkötöitä. Tarve uusien työntekijöiden kouluttamiseen laitoksessa/yrityksessä Tarve uusien työntekijöiden kouluttamiseen laitoksessa/yrityksessä on yli 96 %:lla vastanneista. Suodattamattomissa vastauksissa vastaava luku on 71%.

5 5/10 Hyötyisikö laitos/yritys uudelle käyttöhenkilöstölle suunnatusta, ulkopuolisen kouluttajan tarjoamasta vesihuoltoalaan perehdyttävästä koulutuksesta, johon sisältyisi koulutuksen lisäksi työssäoppimisen opastus ja ohjaus? Lähes 82 % vastaajista ilmoitti hyötyvänsä käyttöhenkilöstölle suunnatusta perehdyttävästä koulutuksesta. Kaikkien vastaajien osalta vastaava osuus on lähes kaksi kolmasosaa. Olisiko laitos/yritys valmis kouluttamaan alalle tulevaa käyttöhenkilöstöä, jos vesihuoltoalaan perehdyttävää koulutusta olisi tarjolla? 80 % vastaajista olisi valmis kouluttamaan alalle tulevaa käyttöhenkilöstöä. Suodattamattomissa vastauksissa kouluttamiseen oli valmis 63 % vastaajista. Kannustaako laitos/yritys käyttöhenkilöstöä vesihuoltoalan ammattitutkinnon suorittamiseen? 81 % vastaajista kannustaa käyttöhenkilöstöä vesihuoltoalan ammattitutkinnon suorittamiseen. Suodattamattomissa vastauksissakin kannustusta löytyy 66 %:ssa laitosia/yrityksiä. Hankkeen aikataulu

6 6/10 Hankkeen suunniteltu toteutumisaikataulu oli 1/2009 6/2010, eli kesto noin 1,5 vuotta. Hanke käynnistettiin talvella 2009 ja saatiin valmiiksi joulukuun aikana Hankkeen valmistumisen viivästymiseen oli syynä tarvekyselyyn liittyvä ennakoitua suurempi työmäärä ja osuuskuntien yhteystietojen hankkimisen hankaluus ja projektia hoitaneiden henkilöiden muut työkiireet. Limittäin kehittämishankkeen kanssa toteutettavan opetusryhmän (pilottiryhmä) koulutuksen kesto oli ajateltu noin 24 kk. Pilottiryhmän koulutus oli ajateltu toteutettavaksi hankkeesta erillisenä opetusministeriön rahoituksella mitä todennäköisimmin oppisopimuskoulutuksena. Koulutus oli tarkoitus saada käyntiin keväällä Pilottiryhmän osalta hankkeen toteutuksen viivästyminen viivästytti myös pilottiryhmän koulutuksen toteuttamista. Pilottiryhmän koulutukseen käytettävä rahoitus ei vastannut hankesuunnitelmassa esitettyä, vaan hankkeen loppupuolella käynnistettiin vesihuollon alalletulokoulutus Uudenmaan ELY keskuksen rahoittamana työvoimapoliittisena koulutuksena. Toisaalta hankesuunnitelmassa rahoitusmuoto ei ollut lukkoon lyöty, vaan hankkeen aikana tarkasteltiin monia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joista työvoimapoliittinen rahoitus oli yksi mukana ollut vaihtoehto. Helsingin Itäkeskuksen TE toimisto toimii pilottikoulutuksen valvojana ja pilottikoulutus jatkuu aina huhtikuun loppupuolelle 2011 saakka. Tämä hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja lähti liikkeelle SYKLI:n esityksestä. ELY keskus kilpailutti koulutushankkeen, jonka SYKLI voitti. Koulutukseen haki miltei 60 henkilöä, haastateltiin 37 hakijaa ja valittiin 20. Koulutus kestää 6 kk ja siihen sisältyy 3 kk teoriakoulutusta monimuotokoulutuksena ja 3 kk harjoittelua työpaikoilla. Koulutus on käynnistynyt hyvin ja tähän mennessä asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Toinen samankaltainen hanke on käynnistymässä vuoden 2011 lopulla Siilinjärvellä alueella toimivan ELY-keskuksen rahoittamana. Toimintamuoto on siis ainakin työvoimapoliittisella puolella nähty tarpeellisena. Kehittämishankkeen rahoitus Alla kehittämishankkeen arvioidut kustannukset ja hankkeen rahoitusesitys. Kustannus Rahoitus Palkat VVY Asiantuntijat Vesihuoltolaitokset Matkat Maa- ja vesitekn. tuki Materiaali SYKLI Yhteensä Yhteensä Alla hankkeen toteutuneet kustannukset ja rahoitus

7 7/10 Kustannus Rahoitus Palkat VVY Asiantuntijat Vesihuoltolaitokset Matkat 988 Maa- ja vesitekn. tuki Materiaali 1085 SYKLI Yhteensä Yhteensä Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen Joustavasti osaajia alalle. Hankkeen aikana käynnistettiin ALKU-koulutus, jossa on tarkoituksena tutustuttaa nuoria ja alan vaihtajia alalle ja saada mahdollisuuksien mukaan työllistymään työpaikoille. Tavoitteena on saada kokemuksia ja selvittää uusia toimintatapoja alalle työllistymisen tueksi. Vesihuoltoalan kiinnostavuus työpaikkana. Hankkeen aikana kävi selväksi, ettei ole helppoa saada tiettäväksi vesihuollon kiinnostavuutta työpaikkana. Positiivisia asioita vesihuollon työpaikoista: Työpaikat pysyvät Suomessa, työtä ei voi siirtää ulkomaille Työpaikat ovat paikallisia Työmäärä vesihuollossa ei vähene Uusia tekijöitä alalle kaivataan nopeasti Työnantajien tulisi kiinnittää huomiota henkilöstön osaamistasoon, palkkaukseen ja motivaatioon, jotta ala voi kilpailla osaajista muiden alojen kanssa. Alan kiinnostavuuden lisäämiseksi olisi alan määrätietoinen saattaminen suuren yleisön tietoisuuteen. Em. voitaisiin toteuttaa esimerkiksi järjestämällä mainoskampanjoita tiedotusvälineisiin ja korostamalla vesihuoltopalvelujen hienoutta, helppoutta, edullisuutta suhteessa esimerkiksi pulloveteen. Työelämän ja etujärjestöjen tarpeet. Vesihuollon kenttä on hajanainen; vesihuollon palvelut ja tehtävät ovat jakautuneet vesihuoltolaitoksiin, vesiosuuskuntiin, kuntien teknisille osastoille ja yksityiselle sektorille. Osittain ollaan erikoistuttu esimerkiksi verkostosaneerauksiin, jolloin tarpeet eri sektoreilla ovat hyvin erilaiset. Erikoistuminen ja hajanaisuus tuovat omat haasteensa alalletulokoulutuksen koulutussisältöihin. Käynnissä oleva pilot-koulutus keskittyy vesihuoltolaitosten yleisosaamiseen antaen perustietoa eri sektoreista ja tuottaen työntekijöitä pääsääntöisesti laitosten tarpeisiin. Myös muut vaihtoehdot koulutussisällöissä tulevat kysymykseen ja on mietittävä tapauskohtaisesti kokemuksen karttuessa pilotista. Koulutuksen sisältö ja laajuudet sekä koulutusohjelma.

8 8/10 Projektin aikana ja muutoinkin on huomattu kuinka erilaisia tarpeita eri kokoisilla ja erilaisilla työpaikoilla on, jolloin koulutuksen järjestäminen on haastavaa jopa vaikeaa siten, että se kohtaisi hyvin kaikkien työpaikkojen vaatimukset. Olisi tarkoituksenmukaista yhdistää osia eri koulutuksista esim. vesihuollosta ja maanrakentamisesta palvelemaan kuntien teknisiä osastoja ja yksityisiä palvelun tarjoajia. Tämä asia vaatiikin jatkossa enemmän pohtimista ja mahdollisia neuvonpitoja opetushallituksen suuntaan. On tietenkin selvää, että koulutuksia voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeen mukaan milloin vaan, mutta rahallinen panostus on aika suuri ilman koulutukseen liittyviä tukia. Koulutusohjelmaa laadittiin projektin loppuvaiheessa alalletulokoulutuksen yhteydessä. Henkilökohtaistaminen ja perehdytys. Uuden opiskelijan lähtötason kartoitus ja ammattitaidon itsearvio tulee käydä läpi aina kun uusi henkilö tutustuu/kouluttautuu alalle. Aikaisemmalla koulutuspohjalla on selvä positiivinen merkitys valitessa henkilöitä uusiin tehtäviin. Parhaiten sopivia aloja ovat LVI-, prosessi-, laboratorio-, kone-, sähkö-, ja automaatioala. Opiskelijan ja vastuukouluttajan välisessä HOPS -keskustelussa, jonka perusteella tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja sen osana henkilökohtaisen näyttösuunnitelman sekä oppimissuunnitelman. Tässä vaiheessa selvitetään aikaisemmin saavutettu osaaminen ja muut lähtökohdat. Selvitetään kieli- ja kulttuuritaustojen tai muiden mahdollisten erityishuomiota vaatimat toimenpiteet koulutuksen suorittamiseksi. Työpaikan rooli heti ennen varsinaisen koulutuksen aloittamista on tärkeä, koska työpaikan edustajat voivat vaikuttaa uusien henkilöiden valintaan, henkilökohtaistamiseen ja perehdytykseen yhdessä oppilaitosten kanssa. Koulutuksen rahoitus. Koulutuksen rahoitukseen löydettiin tämän hetken tilanteen mukaan kolme vaihtoehtoa A, B ja C, jotka kukin palvelisi erityyppisten työnantajien koulutustarpeita. A. Tätä vaihtoehtoa työryhmässä pidettiin hyvänä ja nyt käynnistynyt alalletulokulutus on alkua tähän. Ammattitutkintoon johtava koulutus voidaan yhdistää alalletulokoulutukseen tarpeen mukaan jatkokoulutuksena riippuen henkilökohtaisista työllistymismahdollisuuksista alalle. B.

9 9/10 Tässä vaihtoehtoa jo sovelletaan käytännössä ammattitutkintokoulutukseen hakeutuneiden vasta alalle tulleiden kohdalla, tosin esim. maksimi oppisopimusaika on ollut kaksi vuotta. Tässä mallissa lähdettiin kolmen vuoden ajasta liikkeelle. Tämä tarkoittaa sitä, että kokemusta kartutetaan työpaikalla ja koulutuksella tarpeeksi laajaksi, jotta tutkinto voidaan suorittaa hyväksytysti. C. Tämä vaihtoehto tulee kysymykseen silloin, kun tarvitaan nopeasti suoraan työpaikalle räätälöityä koulutusta. Koulutuksen sisällöstä ja saatavasta ulkopuolisesta rahoituksesta riippuen koulutuksen kustannus vaihtelee muutamasta sadasta tuhanteen euroon. Kehittämishankkeen yhteenveto

10 10/10 Kokonaisuudessaan projekti onnistui hyvin. Muutoksia suunniteltuun tuli niin kuin uusia toimintamalleja luodessa tapahtuu. Uskomme jo tässä vaiheessa, että tämä kehittämisprojekti on jo tuonut uutta alalle ja saa vielä liikkeelle muita yhteistyökuvioita työelämän ja oppilaitoksen välille, esimerkkinä eri tutkintojen osakokonaisuuksien yhdistäminen. Kehittämishankkeen aikana tehtiin vesihuoltolaitoksille ja alan yrityksille kysely henkilökunnan rekrytoinnista ja koulutustarpeista. Kyselyn tulos osoitti, että vesihuoltoalalle rekrytointitarve kiihtyy nopealla aikataululla ja tarve koulutukseen on suuri. Koulutuksen pilottiryhmä toteutui. Kokemuksesta voi jo tässä vaiheessa sanoa, että työnantajat tulee sitouttaa varhaisessa vaiheessa mukaan hankkeeseen, mieluiten jo koulutusta suunniteltaessa tai viimeistään opiskelijavalintoja tehtäessä. Hankkeen aikana tehtävää koulutusmateriaalin tekoa ei voitu sitoa projektiin, vaan se on kytkeytynyt luontevasti pilottikoulutukseen. Koulutuksen jälkeen Syklissä arvioidaan koko koulutus ja kootaan materiaalista sopiva koulutuspaketti tarpeellisin käytännön kokemuksista opituin muutoksin. Riihimäki Esa Leinonen Vararehtori Suomen ympäristöopisto SYKLI Timo Tolonen Kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLI

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 21610 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot