Yhteiskuntaoppi Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "78 7.14 Yhteiskuntaoppi. 7.15 Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6."

Transkriptio

1 Yhteiskuntaoppi Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. Musiikki 7.15 Musiikki M usiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta käyttämään ääntään, kehoaan ja soittimia musiikillisen ilmaisun ja keksinnän välineinä, jäsentämään ja kuvaamaan musiikillista kokemustaan musiikin käsitteillä ja erilaisilla merkintätavoilla, kehittämään musiikillisia taitojaan pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla, toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana, musisoinnin ja kuuntelun kautta ymmärtämään musiikin ajallisesti ja paikallisesti muuntuvana sekä muihin ilmaisun alueisiin kytkeytyvänä ilmiönä, arvostamaan ja hyväksymään taidollista ja kulttuurillista erilaisuutta, löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa ja mahdollisuudet niiden aktiiviseen toteuttamiseen omassa elämässään. Vuosiluokat 1 2 Oppilas oppii - luonnollista äänenkäyttöä ja musiikillista ilmaisua laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin - kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia - käyttämään ääniä sekä rytmisiä ja melodisia aiheita musiikillisen keksinnän aineksina - tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa. Oppilas tutustuu - musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. Oppilas harjoittelee - toimimista musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - perussyke - korkeamatalvoimakaerilainen - äänitaustat - hiljainen- - samanlainen- - tasajakoinenkolmijakoinen - säestys - nouseva- soinnuilla I, V - hiljentyen- - säe, säepari, laskeva (ja IV) voimistuen säkeistö - pitkä-lyhyt kanteleella - soittimien tunnistamista äänen perusteella, mukaan lukien ihmisäänet: kirkas-tumma - puolinuotti, neljäsosanuotti ja -tauko rytmimerkein (ja nuotein 2.lk) - tauko - kaikulaulu ja kaikusoitto - melodian -AB, ABA - tahti kulku - duuri-molli viivastolla - (rytmi) - ääni- - hidas-nopea (ei vielä notaation lukemista) rondo maisemat, äänipartituurit - kahdeksasosanuotti rytmimerkkinä (ti-ti) - pentatonisella asteikolla soittamista

2 Musiikki 79 Työtavat Luokat 1 2 Laulaminen Soittaminen Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - äänenkäytön harjoituksia ja terveen äänenkäytön perusteita puhuen, loruillen ja laulaen - ikäkauteen sopivia loruja, laululeikkejä ja lauluohjelmistoa - moniäänisyyteen valmentavia lauluharjoituksia - monipuolisia yhteissoittoon valmentavia harjoituksia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla - yhteissoittoohjelmistoa (perussykkeen ja yhteissoiton harjoittelua, soittotekniikan harjoittelua, ostinatorytmejä, säestystehtäviä) kehosoittimin, rytmisoittimin, laattasoittimin, kanteleilla ja mahdollisesti esim. nokkahuiluilla - monipuolista musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen - omien elämysten, mielikuvien ja kokemusten kuvailua ja pohtimista - musiikin ominaisuuksien ja musiikillisten tapahtumien havainnointia - musiikin käsitteisiin tutustumista leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti liikkuen - itsensä ilmaisua musiikin mukaan liikkuen - äänten sekä rytmisten ja melodisten aiheiden käyttäminen musiikillisen keksinnän aineksina - musiikin elementteihin (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri) liittyvän peruskäsitteistön harjoittelua musisoinnin, kuuntelun ja musiikillisen keksinnän yhteydessä Lisäksi - laulu-, soittoja kuunteluohjelmistoa, joka käsittää suomalaisen musiikin lisäksi muiden kulttuurien musiikkia sekä eri aikakausien musiikkia ja musiikin eri tyylilajeja - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Prokofjev: Pekka ja susi - Saint-Saens: Eläinten karnevaali - Vivaldi: Vuodenajat Vuosiluokat 3 4 Oppilas oppii - luonnollista äänenkäyttöä ja musiikillista ilmaisua laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin - kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia sekä ilmaisemaan kuulemaansa liikkuen tai kuvallisen ilmaisun keinoin - käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina - ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta - tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa kriittisesti - toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä

3 80 Musiikki Luokat 3 4 Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - nuotit viivastolla - duuri ja molli - crescendo, - säkeistö, c1 - d2 diminuendo kertosäe - sanarytmi, melodiarytmi ja säestysrytmi suhteessa perussykkeeseen - tahtilajit 2/4, 3/4, 4/4 - kokonuotti ja pisteellinen neljäsosanuotti - C-duuriasteikko - tutustutaan tilapäisiin ylennys- ja alennusmerkkeihin - dynamiikan merkkejä - soittimiin tutustumista ja soittimien tunnistamista äänen perusteella - tutustutaan ihmisen äänialoihin Työtavat Laulaminen Soittaminen Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - lasten- ja - liikuntaleikit kansanlauluja ja tanssit - lauluja eri maista (esim. Pohjoismaat) - hengellisiä lauluja - laululeikkejä - kaikulaulu - kaanon - rytmien soittaminen rytmimerkeistä ja nuoteista - kaikusoitto - yhteissoittona säestysrytmejä eri rytmisoittimilla - yhteissoittoa eri koulusoittimilla (melodia ja rytmi) - kuvailevan musiikin ja taidemusiikin klassikkoja - perinteistä suomalaista musiikkia - pohjoismaista musiikkia valikoiden - oppilaitten mielimusiikkia - ajankohtaista musiikkia - eläytyvä liikkuminen - omien rytmien keksiminen - pienten melodioiden keksiminen - oman liikkeen keksiminen Lisäksi - laulu, soitto ja kuunteluohjelmistoa eri kulttuureista, eri aikakausilta ja eri tyylilajeista - eri soittimiin tutustumista - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Smetana: Moldau - Dukas: Noidan oppipoika - Grieg: Peer Gynt

4 Musiikki 81 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Oppilas - osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun - hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon - hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa - osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-harjoituksissa - tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla - osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. Vuosiluokat 5 6 Oppilas - ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla sekä yksin että musisoivan ryhmän jäsenenä - oppii musiikin eri lajien ja tyylien tuntemusta - oppii tunnistamaan, tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä - oppii ymmärtämään musiikin elementtien tehtävää musiikin rakentumisessa, ja hän tutustuu elementtejä ilmaiseviin käsitteisiin ja merkintöihin - oppii ymmärtämään ja hyväksymään musiikillisen maailman monimuotoisuutta sekä arvostamaan Suomen musiikillista kulttuuria - oppii arvioimaan musiikillista toimintaansa - rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin. Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - trioli - palautusmerkki - säestyksessä: - pp ff - parillinen - kolmimuunteisuus - tahtilaji 6/8 - back beat (takapotku) - synkooppi - tilapäiset ylennys- ja alennusmerkit (esim. b, fis, cis) - duuri- ja molliasteikko - duuri ja molli - crescendo, diminuendo - intervalleja (esim. terssi, kvartti, kvintti, oktaavi) - kahdenpuoleinen - rondo - klassisen musiikin sävellysmuotoja eri aikakausilta (esim. sonaatti, sinfonia, konsertto) - soittimiin tutustumista ja niiden tunnistamista äänen perusteella (esim. sinfoniaorkesterin soittimet) - ihmisen äänialat - erilaisiin laulutapoihin tutustumista

5 82 Musiikki Luokat 5 6 Työtavat Laulu Soitto Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - lauluja eri musiikkikulttuureista - moniäänisiä lauluja mahdollisuuksien mukaan - säestysrytmejä eri soittimilla yhteissoittona - sointusäestystä ja sointumerkintöihin tutustumista - yhteissoitto/ yhtyesoitto eri koulusoittimin sekä bändisoittimin - taidemusiikkia eri aikakausilta - suomalaista musiikkia valikoiden - musiikkia eri maista ja kulttuureista integroituna maantietoon ja historiaan - näytteitä musiikin eri lajeista - muuta musiikinopiskelua tukien - omien rytmien keksimistä - omien ostinatojen tai melodioiden keksimistä annetuilla sävelillä tai asteikoilla Lisäksi - orkesterin soittimia (tutustuminen) - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Bizet: Carmen - alkusoitto - Gershwin: Rhapsody in Blue - Stravinsky: Tulilintu - Musorgsky: Näyttelykuvia - eri tyylilajeja (esim. rock eri aikakausilla, jazz, blues) Aihekokonaisuudet musiikissa - oppilaiden omaa mielimusiikkia Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys - tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja - oman ja toisten suorituksen hyväksyminen elämän hallinnan kehittymistä ja arvostaminen laulamisessa, soittamisessa, - tukea yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon yhdessä musisoimisessa kehitystä sekä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta - erilaista musiikillista kuuntelemista, - opettaa tunnistamaan esteettisten laulamista, soittamista ja liikettä esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle kokemusten mahdollistamiseksi - opettaa toimimaan ryhmän ja yhteisön - musiikillinen ilmaisu, keksintä ja jäsenenä säveltäminen - kehittää luovuutta ja vireyttä - pitkäjänteinen harjoittelu yksin ja yhdessä - harjoittaa pitkäjänteisyyttä tavoitteena yhteismusisointi - kehittää vastuuta ryhmässä - suomalaista musiikkia sisältäen kansanmusiikkia, musiikillisia teoksia ja uudempaa musiikkia (lauluja ja soittimia) - opettaa oppilasta tuntemaan ja arvostamaan suomalaista henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä sekä näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria - opettaa ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä - tutustutaan toisiin kulttuureihin - pohjoismaista musiikkia - eurooppalaista musiikkia - eurooppalaisen musiikin historiaa - muiden kulttuurien musiikkia (integroituna esim. maantietoon)

6 Musiikki 83 Aihekokonaisuus Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Pyritään kehittämään - ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja painottaen osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää - musiikin tekemistä yhteisöllisesti sekä musiikin vastaanottamista kuuntelijana tai yleisönä - itsensä ilmaisemista monipuolisesti ja vastuullisesti - suhtautumista kriittisesti median välittämiin sisältöihin - tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi - auttaa oppilasta kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä opettaa toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti - opettaa oppilasta toimimaan kekseliäästi ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia - kehittää oppilaan välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa oppilaalle niiden vastuullista käyttöä - musiikin kuuntelemista ja musisointia monipuolisesti yksin, yhdessä toisten kanssa - tarkastellaan musiikkia erilaisen ilmaisun välineenä - tarkastellaan omaa ja toisten musiikillista tekemistä sekä tuotoksia, musiikin kriteerien mukaan - erilaisten esitysten ja musiikkia vaativien tilaisuuksien sekä juhlien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus - laulujen sanojen sisällöt ja teemat - laulujen sanojen sisällöt ja teemat - soittimiin ja äänentoistolaitteisiin tutustuminen - tietotekniikan käytön musiikillisiin mahdollisuuksiin tutustuminen

7 84 Kuvataide 7.16 Kuvataide P eruskoulun kuvataidekasvatuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä ja antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa; taidetta, mediaa ja ympäristöä. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Kuvataiteen opetus perustuu taiteelliselle ajattelulle. Taiteeseen tutustumisen kautta tulee tajuttavaksi sen historiaan ja kulttuuriin sidottu luonne. Oppilas oppii ymmärtämään visuaalisen viestinnän mahdollisuudet toimia inhimillisen ymmärryksen laajentajana ja osana humanistisen arvomaailman perustaa. Opetus perustuu lapsen aktiivisuudesta ja omista voimavaroista lähtevään uteliaaseen ja ennakkoluulottomaan luovaan toimintaan, joka tapahtuu iloisessa, suvaitsevassa, mielikuvia, kuvamuistia ja kuvallista ajattelua tukevassa esteettisessä ympäristössä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. Vuosiluokat 1 4 Luokat 1 4 Oppilas oppii - kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua - kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta - tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä - tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä - arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta - tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään - käyttämään kuvallisen viestinnän välineitä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja

8 Kuvataide 85 Luokat 1 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Piirustus ja grafiikka Elävän viivan harjoittelu - piirtimet: vahaliidut, puuvärit, lyijykynä, punaliitu, valkoliitu, tietokone Painomenetelmät - sabloonapainanta: perusmuodot, nauha- ja reunaornamentit, luonnonmuodot Tietokonegrafiikan alkeet Tekninen piirustus - viivaimen käyttö Maalaus ja kollaasit Väriopin alkeet - kylmät ja lämpimät värit, värien sekoittaminen ja valööri Monipuolinen siveltimen käyttö - laveeraus, vahavärin ja vesivärin yhdistäminen Paperin käsittely - leikkaaminen Muovailu ja rakentelu Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Taidekuvan käyttö väriopin yhteydessä - värin elämyspohjainen vaikutus kuvassa - taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista - tutustuminen suomalaiskansalliseen taiteilijaan Rakentelun alkeet - ongelmanratkaisutehtävät Taidenäyttelyvierailut ja omien näyttelyiden rakentaminen Tutustuminen kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Lähiympäristön luonto, rakennukset ja ympäristön muutosten tunnistaminen Tutustuminen rakennettuun ympäristöön Tutustuminen kolmiulotteisiin esineisiin sekä esineen suunnittelu ja mahdollisesti valmistaminen Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Kuvakerronnan perusteita Kuvan ja tekstin välinen yhteys - mainoskuvat, valokuvat - joukkotiedotuskasvatus - kriittinen kuvallinen tarkastelu Muovailun alkeet - muovailuvaha tai askartelumassa - savi: yhdestä palasta muotoaminen peukaloimalla ja poistamalla Kuvasommittelun perusteita - viiva, väri, muoto ja liike Kuvien tarkastelu ja arvioiminen sekä kuvista keskustelu kuvataiteen käsittein

9 86 Kuvataide Luokat 3 4 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Piirustus ja grafiikka Havaintopohjainen piirtäminen Valon ja varjon tutkiminen, valööri eri piirtimin - hiili, tussi, grafiittikynä, huopakynä ja sivellin Painomenetelmät - eristyspainanta, paperi-kohopainanta ja monotypia (toistot, rytmi, keskusja peiliornamentit) Tekninen piirustus - ruutusuurennos Maalaus ja kollaasit Erilaiset maalaustekniikat vesivärein: - kuiva kuivalle, kuiva kostealle, kostea kuivalle, kostea kostealle Kuvakentän koon ja muodon vaihtelu - maisemakuva - pelkistäminen Kollaasit - erilaiset liimaukset ja erilaisten paperilaatujen yhdistämiset (esim. uusiopaperin teko) Värioppi - spektrit, väriympyrä, sävy-valööri, värin murtaminen, värin taittaminen - välineistö: vesivärit, peitevärit, valmisväriseokset ja liidut Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Tutustuminen erityisesti maisemamaalauksiin ja vastaavan taiteilijan elämänkertaan Taidekuvien tarkastelu erityisesti pelkistämisen ja kuvakentän rakenteen suhteen Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaide Oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Kipsinauhan käytön alkeet Folion pakottaminen Origamitehtävät Materiaalien rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelu Rakentelu - pienoismallit - pahviliitännät Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista Kuvien erittely muodon, sisällön ja koon suhteen - kuvakoot, kuvakulmat ja rajaus Tutustuminen kuvien käyttötapoihin (merkitys) Visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen Kuvakerronnan perusteet - tarinasta kuvaksi, kuvan ja tekstin yhdistäminen Muovailu ja rakentelu Muototajun kehittäminen - esteettisyys tarkoituksenmukaisuus Savesta helpot liitännät - makkaratekniikka - levytekniikka Kuvasommittelun perusteita Kuvitus, sarjakuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva - liikkeen syntyminen - zoetrooppi: kuva liikkeeseen - fotogrammi - tasapaino, jännite, rytmi, viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika Tilatajun kehittäminen

10 Kuvataide 87 Työtavat Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Luokat 3 4 Erilaisia työtapoja voidaan käyttää kuvataiteen kaikilla osa-alueilla esimerkiksi seuraavasti - itsenäinen työskentely - työskentely pareittain - yksittäistyöskentely ryhmissä - yhteistyöskentely - tietokoneavusteinen työskentely Oppilas - osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi - osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia - osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna - osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista - osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan - osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä - tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua - osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä - osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa - osaa tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa - tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä - osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan - osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja - osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä - osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luokat 5 6 Oppilas oppii - tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan - tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemisessa mediassa - nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - ymmärtämään, että taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä on erilaisia näkemyksiä, sekä keskustelemaan omista ja muiden töistä kuvataiteen käsittein - tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta

11 88 Kuvataide Luokat 5 6 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Piirustus ja grafiikka Havaintopohjaisen piirtämisen tarkentaminen Grafiikka - linopainanta, seripainanta ja syväpainomenetelmä (selluloidiasetaatti) Eri menetelmin tuotetun painojäljen tunnistaminen Maalaus Maalaustekniikkojen varmistaminen edelleen Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Taidekuvan tarkastelu kulttuurihistorian ilmentäjänä - taidehistorian ja kulttuurihistorian eri suuntaukset (historia, kulttuurikasvatus) Ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja ja internetin kulttuuripalveluiden hyödyntämistä Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus - ihmisen jälki maisemassa - rakennusperinne ja nykyrakentaminen Tilan havainnointia, suunnittelua ja mahdollisesti rakentamista Suomalaisen arkkitehtuurin ja/tai muotoilun edustaja Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Valokuva, elokuva, tv, video ja digitaalinen kuva - camera obscura - valokuvan kehittäminen - valokuvaus ja kuvien valmistaminen - digitaalikameran käyttö (kuvakerronta) - videokameran käyttö - otokset ja kuvaliittymät Väriopissa edelleen väriympyrä ja vastavärit Keramiikka ja kuvanveisto Saven ja kipsin yhteiskäyttö - kipsimuotit - reliefit - kipsin veistäminen - materiaalin käytön hallinta - monipuolinen tekniikoiden yhdistely Tilataide ja taide ympäristössä Kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa - tutustuminen esim. naivismiin, impressionismiin, kubismiin ja surrealismiin - tutustuminen merkkikieleen Kuvien analysointia - taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä - videofilmin suunnittelu ja toteutus - elokuvan rakenteeseen tutustuminen - liikkuvan kuvan erityispiirteet - television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen Kuvasommittelun perusteita - tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva

12 Kuvataide 89 Työtavat Luokat 5 6 Erilaisia työtapoja voidaan käyttää kuvataiteen kaikilla osa-alueilla esimerkiksi seuraavasti: - itsenäinen työskentely - työskentely pareittain - yksittäistyöskentely ryhmissä - yhteistyöskentely - tietokoneavusteinen työskentely Aihekokonaisuudet kuvataiteessa Aihe- kokonaisuus Ihmisenä kasvaminen - tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuuden kehittymistä, terveen itsetunnon vahvistumista - esteettiset kokemukset kasvattavat ymmärrystä elämänlaadun tärkeydestä - opastaa toimimaan ryhmän ja yhteisön Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne vastuullisena jäsenenä - opettaa ja auttaa oppilasta tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuurihistoriaansa sekä näkemään jatkuvuuden merkityksen oman toimintansa kautta - auttaa ymmärtämään vieraita kulttuureita - opettaa kriittiseen kuvanlukemiseen ja antaa keinot vastuulliseen toimintaan nykyviestimien käytössä - ohjata oppilasta ongelmanratkaisutehtävien ratkomisessa, auttaa käsittelemään muutosta ja kohtaamaan epävarmuutta, kuitenkin toimimaan pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti - opettaa oppilasta arvostamaan esteettisyyttä ja toimimaan eettisesti oikein ympäristöään kohtaan - esim. Kalevala- ja kansantaru -teemat - esim. mainoskuvien lukeminen ja merkityksen ymmärtäminen - esim. osallistuminen erilaisiin kuvataidekilpailuihin - esim. tutustuminen kotikaupungin asemakaavaan ja sen kehittämiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat paikat - värioppi, varoittavat värit, opastavat värit, liikennemerkit - muoto-oppi, muodon merkitys liikennemerkeissä Ihminen ja teknologia - kehittää oppilasta ymmärtämään välineiden toimintaperiaatteita ja neuvoa oppilaille niiden vastuullista käyttöä

13 Käsityö Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon sekä kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja ja ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilas oppii käsityön perustekniikoita, tutustuu erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja koneisiin. Taitoja harjaannutetaan ja syvennetään vuosittain laajenevilla oppisisällöillä. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein. Tavoitteena on tutkien, kokeillen ja keksien edetä kohti kokonaisen käsityöprosessin hallintaa ja siirtää taidot arkielämään. Käsityön opiskeluun luodaan puitteet, jossa oppilas kokee työn tekemisen innostavaksi ja mielekkääksi. Oppilas työskentelee sekä yksin että erilaisissa ryhmissä, joissa hän oppii arvostamaan omaa ja toisen työtä sekä vastuunottamista ja työn loppuun saattamisesta. Oppilasta ohjataan huolehtimaan työvälineistä ja - ympäristöstä sekä työturvallisuudesta. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen. Opetuksen järjestäminen Luokilla 1 2 käsityö on kaikille yhteinen oppiaine. Luokilla 3 4 oppilaat jaetaan kahteen sekaryhmään, jotka opiskelevat vuorotellen tekstiilityötä ja teknistä työtä lukukauden mittaisissa jaksoissa. Neljännen luokan keväällä oppilas valitsee käsityön painoalueekseen joko teknisen työn tai tekstiilityön luokille 5 6. Valinta jatkuu vuosiluokalle 8 asti. Viidennellä ja kuudennella luokalla opetukseen sisällytetään joko vaihto-opetus- tai projektijakso, jolloin kaikki oppilaat opiskelevat sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä. Vuosiluokat 1 4 Vuosiluokkien 1 4 käsityö perehdyttää oppilaan arkielämässä tarvittaviin perustietoihin ja -taitoihin. Oppilasta ohjataan suunnittelemaan käytännöllisiä ja esteettisiä käsityötuotteita, joita valmistaessaan hän oppii käyttämään perustyövälineitä sekä koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Onnistunut käsityöprosessi tuo mukanaan taidon kehittymistä, työn iloa, myönteisen asenteen työn tekemiseen sekä oman ja toisten työn arvostamisen. Tekninen työ 1. luokka 2. luokka Oppilas - perehtyy erilaisiin käsityön peruskäsitteisiin, materiaaleihin, työvälineisiin ja tekniikoihin - omaksuu suunnittelutaitoja - oppii tuotteiden valmistamista ja korjaamista - harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä - oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä ja toimintaa - kokeilee, saa uusia elämyksiä, ratkaisee ongelmia ja kehittää luovuuttaan - oppii sosiaalisuutta, pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa ja omien tunteittensa hallintaa - oppii huolehtimaan työympäristöstään ja välineistään sekä huomioimaan oman ja toisen työturvallisuuden

14 Käsityö 91 Työtavat 1. luokka 2.luokka Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - arkipäivän elämän keskeiset materiaalit - luonnon- sekä synteettiset materiaalit - jäännös- ja kierrätysmateriaalit Materiaaleina käytetään esim. puuta, metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia tai muovia. Eri materiaalien ominaisuuksia tutkitaan käsin tunnustelemalla ja paljain silmin. Suunnittelu - omien töiden etukäteissuunnittelu yksinkertaisten työpiirrosten avulla - teknisesti tarkoituksenmukaisen esineen suunnitteluun johdattaminen - esteettisesti kauniin esineen suunnitteluun johdattaminen - yhteissuunnitteluun totuttautuminen Työskentely eri materiaalien parissa Puu - mittaaminen ja merkitseminen mallineen ja mittapalan avulla - kappaleen kiinnittäminen höyläpenkkiin ja kulmasahauslaitteeseen - sahaaminen kulmasahauslaitteella - vuoleminen - liimaaminen - hiominen - pintakäsittely esim. vesiohenteisilla maaleilla, petsaamalla, luonnonvahalla tai ruokaöljyllä Materiaaleina käytetään esim. puuta, metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia, muovia, lasia tai betonia. Eri materiaalien ominaisuuksia tutkitaan käsin tunnustelemalla, paljain silmin ja stereomikroskoopin avulla. Suunnittelu - omien töiden etukäteissuunnittelu yksinkertaisten työpiirrosten avulla - teknisesti tarkoituksenmukaisen esineen suunnittelun vahvistaminen - esteettisesti kauniin esineen suunnitteluun syventäminen - yhteissuunnittelun vahvistaminen Työskentely eri materiaalien parissa Puu - mittaaminen ja merkitseminen viivaimen avulla - kappaleen kiinnittäminen höyläpenkkiin ja kulmasahauslaitteeseen - sahaaminen kulmasahauslaitteella ja askartelusahalla - vuoleminen - liimaaminen - hiominen - viilaaminen - pintakäsittely esim. vesiohenteisilla maaleilla, petsaamalla, luonnonvahalla sekä ruoka- tai parafiiniöljyllä Metalli - ohkolevyn työstäminen leikkaamalla ja muotoja painamalla - metallilangan katkaisu ja muotoilu taivuttamalla Luonnonmateriaalit (tuohi, kaarna) - yksinkertaisten perinne-esineiden valmistaminen Pahvi ja muovi - työstökokeiluja eri tekniikoita kokeillen Fysikaalisiin ilmiöihin perehtyminen - materiaalien rakenteeseen tutustuminen ja sen tutkiminen (esim. paino, kovuus, joustavuus, pintarakenne, leikkauspinta) - yksinkertaiseen virtapiiriin tutustuminen ja sellaisen rakentaminen - kuminauhalla tai jousella toimivan laitteen valmistaminen Työturvallisuuden ja ympäristön huomiointi - tarkoituksenmukaisten suojavaatteiden ja -varusteiden käyttäminen - rauhallinen työskentely - turvalliset työotteet, -asennot ja -tavat - ohjeiden tarkka noudattaminen - yhteistyötaitojen kehittäminen esim. - perustaitojen oppimista painottavaa työskentelyä - luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä työtapoja

15 92 Käsityö 3. luokka 4. luokka Oppilas - harjoittelee kokonaisen käsityöprosessin hallintaa, johon kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistaminen ja arviointi - ottaa vastuuta omasta esineympäristöstään - ottaa vastuuta oman oppimisympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä huolehtii yhteisestä esine- ja materiaaliympäristöstä - oppii teknisen työn peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä työskentelynsä aikana Oppilasta ohjataan - ratkaisemaan ongelmia sekä yksilönä että ryhmässä - ymmärtämään työsuojelun tärkeys - turvalliseen työvälineiden ja työmenetelmien käyttöön Puun työstäminen Puun työstäminen -mittaaminen ja merkitseminen: viivain, - mittaaminen ja merkitseminen: mittaviivain, malline, mittapala ja suorakulma suorakulma, harppi - sahaus: askartelusaha, selkäsaha, kulmasahauslaite - sahaus: kaarisaha - poraus: penkki- ja pylväsporakone - poraus: pienten reikien kairaus, - naulaus: naula-liimaliitos, tarkkuutta vaativa akkuporakone naulaus - höyläys: kapean pinnan höyläys - höyläys: kapean pinnan höyläys, - talttaus: talttaamisen harjoittelua kavahöyläys - vuolu: työntöote - talttaus: uran ja kuperan pinnan talttaus - viimeistely: viila, hiomapaperi - vuolu: vuolutuki - pintakäsittely: petsiin kastamalla, - liimaus: liima-naulaliitos öljyämällä, vahaus - viimeistely: tasohiomakone - pintakäsittely: maalaus(lateksi), lakkaus, polttokoristelu Metallityö Metallityö - mittaaminen ja merkitseminen: viivain, - mittaaminen ja merkitseminen: piirtopuikko lyijykynä - poraus: penkki- tai pylväsporakone - sahaus: askartelusaha - sahaus: metallisaha - leikkaus: sakset, sivuleikkurit - leikkaus: kuvioleikkuri (kapa) - viilaus: teräsvilla - viilaus: viimeistely viilalla, hiomapaperi - liittäminen: lankaliitokset - liittäminen: koneruuviliitos, pop-niittaus - muotoaminen ja kuumakäsittely: langan - muotoaminen ja kuumakäsittely: taivuttaminen kylmätaonta - pintakäsittely - pintakäsittely: maalaus Teknologia, kone- ja sähköoppi Teknologia, kone- ja sähköoppi - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän puhdistus, voitelu, rengaspaineet - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: paperiliidokki, kumikäyttöiset laitteet (esim. mönkijä) - sähkö- ja elektroniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: avoin ja suljettu virtapiiri, paristokäyttöiset valaisimet, työturvallisuus sähkölaitteiden käsittelyssä Muovi ja askartelu säätäminen ja tekniikkaan perehtyminen - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: purjekäyttöiset vesi- ja maakulkuneuvot, vesimyllyt - sähkö- ja elektroniikkatekniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: vastus virtapiirin osana, sähkölämmitin ja silitysrauta, erilaiset pistorasiat, sulakkeen toiminta, työturvallisuus Muovi ja askartelu - luonnonmateriaalit, paperi - akryylin sahaaminen, poraaminen, hiominen, pahviaskartelua Visuaalinen suunnittelu ja tekninen Visuaalinen suunnittelu ja tekninen piirustus piirustus - muokkaamalla materiaalia tai piirtämällä -toimintaidean hahmottelua ja luonnostelua suoraan aihioon paperille sekä esineen muodon ja koristelun - luonnos suunnistelua (teknisen piirustuksen alkeet)

Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005

Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005 7.17 Käsityö K äsityön arvoperusta on työn tekemisen arvostus, eettiset, esteettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot, vastuuntunto, toisen huomioonottaminen sekä oppilaan monipuolinen kehitys. Opiskelu

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5 1 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.99/ 1288, 24.6.2010/642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä 2 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT... 11 PÄIVITTÄISET TOIMET... 12 KOGNITIIVISET

Lisätiedot

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 1 Perusopetuksen arvot 2 Perusopetuksen tehtävä 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta 2 4

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot