Yhteiskuntaoppi Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "78 7.14 Yhteiskuntaoppi. 7.15 Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6."

Transkriptio

1 Yhteiskuntaoppi Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. Musiikki 7.15 Musiikki M usiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta käyttämään ääntään, kehoaan ja soittimia musiikillisen ilmaisun ja keksinnän välineinä, jäsentämään ja kuvaamaan musiikillista kokemustaan musiikin käsitteillä ja erilaisilla merkintätavoilla, kehittämään musiikillisia taitojaan pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla, toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana, musisoinnin ja kuuntelun kautta ymmärtämään musiikin ajallisesti ja paikallisesti muuntuvana sekä muihin ilmaisun alueisiin kytkeytyvänä ilmiönä, arvostamaan ja hyväksymään taidollista ja kulttuurillista erilaisuutta, löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa ja mahdollisuudet niiden aktiiviseen toteuttamiseen omassa elämässään. Vuosiluokat 1 2 Oppilas oppii - luonnollista äänenkäyttöä ja musiikillista ilmaisua laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin - kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia - käyttämään ääniä sekä rytmisiä ja melodisia aiheita musiikillisen keksinnän aineksina - tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa. Oppilas tutustuu - musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. Oppilas harjoittelee - toimimista musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - perussyke - korkeamatalvoimakaerilainen - äänitaustat - hiljainen- - samanlainen- - tasajakoinenkolmijakoinen - säestys - nouseva- soinnuilla I, V - hiljentyen- - säe, säepari, laskeva (ja IV) voimistuen säkeistö - pitkä-lyhyt kanteleella - soittimien tunnistamista äänen perusteella, mukaan lukien ihmisäänet: kirkas-tumma - puolinuotti, neljäsosanuotti ja -tauko rytmimerkein (ja nuotein 2.lk) - tauko - kaikulaulu ja kaikusoitto - melodian -AB, ABA - tahti kulku - duuri-molli viivastolla - (rytmi) - ääni- - hidas-nopea (ei vielä notaation lukemista) rondo maisemat, äänipartituurit - kahdeksasosanuotti rytmimerkkinä (ti-ti) - pentatonisella asteikolla soittamista

2 Musiikki 79 Työtavat Luokat 1 2 Laulaminen Soittaminen Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - äänenkäytön harjoituksia ja terveen äänenkäytön perusteita puhuen, loruillen ja laulaen - ikäkauteen sopivia loruja, laululeikkejä ja lauluohjelmistoa - moniäänisyyteen valmentavia lauluharjoituksia - monipuolisia yhteissoittoon valmentavia harjoituksia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla - yhteissoittoohjelmistoa (perussykkeen ja yhteissoiton harjoittelua, soittotekniikan harjoittelua, ostinatorytmejä, säestystehtäviä) kehosoittimin, rytmisoittimin, laattasoittimin, kanteleilla ja mahdollisesti esim. nokkahuiluilla - monipuolista musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen - omien elämysten, mielikuvien ja kokemusten kuvailua ja pohtimista - musiikin ominaisuuksien ja musiikillisten tapahtumien havainnointia - musiikin käsitteisiin tutustumista leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti liikkuen - itsensä ilmaisua musiikin mukaan liikkuen - äänten sekä rytmisten ja melodisten aiheiden käyttäminen musiikillisen keksinnän aineksina - musiikin elementteihin (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri) liittyvän peruskäsitteistön harjoittelua musisoinnin, kuuntelun ja musiikillisen keksinnän yhteydessä Lisäksi - laulu-, soittoja kuunteluohjelmistoa, joka käsittää suomalaisen musiikin lisäksi muiden kulttuurien musiikkia sekä eri aikakausien musiikkia ja musiikin eri tyylilajeja - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Prokofjev: Pekka ja susi - Saint-Saens: Eläinten karnevaali - Vivaldi: Vuodenajat Vuosiluokat 3 4 Oppilas oppii - luonnollista äänenkäyttöä ja musiikillista ilmaisua laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin - kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia sekä ilmaisemaan kuulemaansa liikkuen tai kuvallisen ilmaisun keinoin - käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina - ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta - tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa kriittisesti - toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä

3 80 Musiikki Luokat 3 4 Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - nuotit viivastolla - duuri ja molli - crescendo, - säkeistö, c1 - d2 diminuendo kertosäe - sanarytmi, melodiarytmi ja säestysrytmi suhteessa perussykkeeseen - tahtilajit 2/4, 3/4, 4/4 - kokonuotti ja pisteellinen neljäsosanuotti - C-duuriasteikko - tutustutaan tilapäisiin ylennys- ja alennusmerkkeihin - dynamiikan merkkejä - soittimiin tutustumista ja soittimien tunnistamista äänen perusteella - tutustutaan ihmisen äänialoihin Työtavat Laulaminen Soittaminen Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - lasten- ja - liikuntaleikit kansanlauluja ja tanssit - lauluja eri maista (esim. Pohjoismaat) - hengellisiä lauluja - laululeikkejä - kaikulaulu - kaanon - rytmien soittaminen rytmimerkeistä ja nuoteista - kaikusoitto - yhteissoittona säestysrytmejä eri rytmisoittimilla - yhteissoittoa eri koulusoittimilla (melodia ja rytmi) - kuvailevan musiikin ja taidemusiikin klassikkoja - perinteistä suomalaista musiikkia - pohjoismaista musiikkia valikoiden - oppilaitten mielimusiikkia - ajankohtaista musiikkia - eläytyvä liikkuminen - omien rytmien keksiminen - pienten melodioiden keksiminen - oman liikkeen keksiminen Lisäksi - laulu, soitto ja kuunteluohjelmistoa eri kulttuureista, eri aikakausilta ja eri tyylilajeista - eri soittimiin tutustumista - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Smetana: Moldau - Dukas: Noidan oppipoika - Grieg: Peer Gynt

4 Musiikki 81 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Oppilas - osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun - hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon - hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa - osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-harjoituksissa - tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla - osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. Vuosiluokat 5 6 Oppilas - ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla sekä yksin että musisoivan ryhmän jäsenenä - oppii musiikin eri lajien ja tyylien tuntemusta - oppii tunnistamaan, tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä - oppii ymmärtämään musiikin elementtien tehtävää musiikin rakentumisessa, ja hän tutustuu elementtejä ilmaiseviin käsitteisiin ja merkintöihin - oppii ymmärtämään ja hyväksymään musiikillisen maailman monimuotoisuutta sekä arvostamaan Suomen musiikillista kulttuuria - oppii arvioimaan musiikillista toimintaansa - rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin. Rytmi Melodia Harmonia Dynamiikka Muoto Sointiväri - trioli - palautusmerkki - säestyksessä: - pp ff - parillinen - kolmimuunteisuus - tahtilaji 6/8 - back beat (takapotku) - synkooppi - tilapäiset ylennys- ja alennusmerkit (esim. b, fis, cis) - duuri- ja molliasteikko - duuri ja molli - crescendo, diminuendo - intervalleja (esim. terssi, kvartti, kvintti, oktaavi) - kahdenpuoleinen - rondo - klassisen musiikin sävellysmuotoja eri aikakausilta (esim. sonaatti, sinfonia, konsertto) - soittimiin tutustumista ja niiden tunnistamista äänen perusteella (esim. sinfoniaorkesterin soittimet) - ihmisen äänialat - erilaisiin laulutapoihin tutustumista

5 82 Musiikki Luokat 5 6 Työtavat Laulu Soitto Kuuntelu Liikkuminen Musiikillinen keksintä - lauluja eri musiikkikulttuureista - moniäänisiä lauluja mahdollisuuksien mukaan - säestysrytmejä eri soittimilla yhteissoittona - sointusäestystä ja sointumerkintöihin tutustumista - yhteissoitto/ yhtyesoitto eri koulusoittimin sekä bändisoittimin - taidemusiikkia eri aikakausilta - suomalaista musiikkia valikoiden - musiikkia eri maista ja kulttuureista integroituna maantietoon ja historiaan - näytteitä musiikin eri lajeista - muuta musiikinopiskelua tukien - omien rytmien keksimistä - omien ostinatojen tai melodioiden keksimistä annetuilla sävelillä tai asteikoilla Lisäksi - orkesterin soittimia (tutustuminen) - kuunteluohjelmistoon esimerkiksi seuraavia laajempia teoksia: - Bizet: Carmen - alkusoitto - Gershwin: Rhapsody in Blue - Stravinsky: Tulilintu - Musorgsky: Näyttelykuvia - eri tyylilajeja (esim. rock eri aikakausilla, jazz, blues) Aihekokonaisuudet musiikissa - oppilaiden omaa mielimusiikkia Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys - tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja - oman ja toisten suorituksen hyväksyminen elämän hallinnan kehittymistä ja arvostaminen laulamisessa, soittamisessa, - tukea yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon yhdessä musisoimisessa kehitystä sekä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta - erilaista musiikillista kuuntelemista, - opettaa tunnistamaan esteettisten laulamista, soittamista ja liikettä esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle kokemusten mahdollistamiseksi - opettaa toimimaan ryhmän ja yhteisön - musiikillinen ilmaisu, keksintä ja jäsenenä säveltäminen - kehittää luovuutta ja vireyttä - pitkäjänteinen harjoittelu yksin ja yhdessä - harjoittaa pitkäjänteisyyttä tavoitteena yhteismusisointi - kehittää vastuuta ryhmässä - suomalaista musiikkia sisältäen kansanmusiikkia, musiikillisia teoksia ja uudempaa musiikkia (lauluja ja soittimia) - opettaa oppilasta tuntemaan ja arvostamaan suomalaista henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä sekä näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria - opettaa ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä - tutustutaan toisiin kulttuureihin - pohjoismaista musiikkia - eurooppalaista musiikkia - eurooppalaisen musiikin historiaa - muiden kulttuurien musiikkia (integroituna esim. maantietoon)

6 Musiikki 83 Aihekokonaisuus Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Pyritään kehittämään - ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja painottaen osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää - musiikin tekemistä yhteisöllisesti sekä musiikin vastaanottamista kuuntelijana tai yleisönä - itsensä ilmaisemista monipuolisesti ja vastuullisesti - suhtautumista kriittisesti median välittämiin sisältöihin - tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi - auttaa oppilasta kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä opettaa toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti - opettaa oppilasta toimimaan kekseliäästi ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia - kehittää oppilaan välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa oppilaalle niiden vastuullista käyttöä - musiikin kuuntelemista ja musisointia monipuolisesti yksin, yhdessä toisten kanssa - tarkastellaan musiikkia erilaisen ilmaisun välineenä - tarkastellaan omaa ja toisten musiikillista tekemistä sekä tuotoksia, musiikin kriteerien mukaan - erilaisten esitysten ja musiikkia vaativien tilaisuuksien sekä juhlien suunnittelu, harjoittelu ja toteutus - laulujen sanojen sisällöt ja teemat - laulujen sanojen sisällöt ja teemat - soittimiin ja äänentoistolaitteisiin tutustuminen - tietotekniikan käytön musiikillisiin mahdollisuuksiin tutustuminen

7 84 Kuvataide 7.16 Kuvataide P eruskoulun kuvataidekasvatuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun, esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä ja antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa; taidetta, mediaa ja ympäristöä. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Kuvataiteen opetus perustuu taiteelliselle ajattelulle. Taiteeseen tutustumisen kautta tulee tajuttavaksi sen historiaan ja kulttuuriin sidottu luonne. Oppilas oppii ymmärtämään visuaalisen viestinnän mahdollisuudet toimia inhimillisen ymmärryksen laajentajana ja osana humanistisen arvomaailman perustaa. Opetus perustuu lapsen aktiivisuudesta ja omista voimavaroista lähtevään uteliaaseen ja ennakkoluulottomaan luovaan toimintaan, joka tapahtuu iloisessa, suvaitsevassa, mielikuvia, kuvamuistia ja kuvallista ajattelua tukevassa esteettisessä ympäristössä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. Vuosiluokat 1 4 Luokat 1 4 Oppilas oppii - kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua - kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta - tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä - tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä - arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta - tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään - käyttämään kuvallisen viestinnän välineitä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja

8 Kuvataide 85 Luokat 1 2 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Piirustus ja grafiikka Elävän viivan harjoittelu - piirtimet: vahaliidut, puuvärit, lyijykynä, punaliitu, valkoliitu, tietokone Painomenetelmät - sabloonapainanta: perusmuodot, nauha- ja reunaornamentit, luonnonmuodot Tietokonegrafiikan alkeet Tekninen piirustus - viivaimen käyttö Maalaus ja kollaasit Väriopin alkeet - kylmät ja lämpimät värit, värien sekoittaminen ja valööri Monipuolinen siveltimen käyttö - laveeraus, vahavärin ja vesivärin yhdistäminen Paperin käsittely - leikkaaminen Muovailu ja rakentelu Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Taidekuvan käyttö väriopin yhteydessä - värin elämyspohjainen vaikutus kuvassa - taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista - tutustuminen suomalaiskansalliseen taiteilijaan Rakentelun alkeet - ongelmanratkaisutehtävät Taidenäyttelyvierailut ja omien näyttelyiden rakentaminen Tutustuminen kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Lähiympäristön luonto, rakennukset ja ympäristön muutosten tunnistaminen Tutustuminen rakennettuun ympäristöön Tutustuminen kolmiulotteisiin esineisiin sekä esineen suunnittelu ja mahdollisesti valmistaminen Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Kuvakerronnan perusteita Kuvan ja tekstin välinen yhteys - mainoskuvat, valokuvat - joukkotiedotuskasvatus - kriittinen kuvallinen tarkastelu Muovailun alkeet - muovailuvaha tai askartelumassa - savi: yhdestä palasta muotoaminen peukaloimalla ja poistamalla Kuvasommittelun perusteita - viiva, väri, muoto ja liike Kuvien tarkastelu ja arvioiminen sekä kuvista keskustelu kuvataiteen käsittein

9 86 Kuvataide Luokat 3 4 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Piirustus ja grafiikka Havaintopohjainen piirtäminen Valon ja varjon tutkiminen, valööri eri piirtimin - hiili, tussi, grafiittikynä, huopakynä ja sivellin Painomenetelmät - eristyspainanta, paperi-kohopainanta ja monotypia (toistot, rytmi, keskusja peiliornamentit) Tekninen piirustus - ruutusuurennos Maalaus ja kollaasit Erilaiset maalaustekniikat vesivärein: - kuiva kuivalle, kuiva kostealle, kostea kuivalle, kostea kostealle Kuvakentän koon ja muodon vaihtelu - maisemakuva - pelkistäminen Kollaasit - erilaiset liimaukset ja erilaisten paperilaatujen yhdistämiset (esim. uusiopaperin teko) Värioppi - spektrit, väriympyrä, sävy-valööri, värin murtaminen, värin taittaminen - välineistö: vesivärit, peitevärit, valmisväriseokset ja liidut Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Tutustuminen erityisesti maisemamaalauksiin ja vastaavan taiteilijan elämänkertaan Taidekuvien tarkastelu erityisesti pelkistämisen ja kuvakentän rakenteen suhteen Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaide Oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Kipsinauhan käytön alkeet Folion pakottaminen Origamitehtävät Materiaalien rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelu Rakentelu - pienoismallit - pahviliitännät Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista Kuvien erittely muodon, sisällön ja koon suhteen - kuvakoot, kuvakulmat ja rajaus Tutustuminen kuvien käyttötapoihin (merkitys) Visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen Kuvakerronnan perusteet - tarinasta kuvaksi, kuvan ja tekstin yhdistäminen Muovailu ja rakentelu Muototajun kehittäminen - esteettisyys tarkoituksenmukaisuus Savesta helpot liitännät - makkaratekniikka - levytekniikka Kuvasommittelun perusteita Kuvitus, sarjakuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva - liikkeen syntyminen - zoetrooppi: kuva liikkeeseen - fotogrammi - tasapaino, jännite, rytmi, viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika Tilatajun kehittäminen

10 Kuvataide 87 Työtavat Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Luokat 3 4 Erilaisia työtapoja voidaan käyttää kuvataiteen kaikilla osa-alueilla esimerkiksi seuraavasti - itsenäinen työskentely - työskentely pareittain - yksittäistyöskentely ryhmissä - yhteistyöskentely - tietokoneavusteinen työskentely Oppilas - osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan kuviksi - osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin ominaisuuksia - osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna - osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista - osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan - osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä - tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua - osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä - osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa - osaa tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa - tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä - osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan - osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja - osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä - osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luokat 5 6 Oppilas oppii - tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan - tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemisessa mediassa - nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä - ymmärtämään, että taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä on erilaisia näkemyksiä, sekä keskustelemaan omista ja muiden töistä kuvataiteen käsittein - tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta

11 88 Kuvataide Luokat 5 6 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin Piirustus ja grafiikka Havaintopohjaisen piirtämisen tarkentaminen Grafiikka - linopainanta, seripainanta ja syväpainomenetelmä (selluloidiasetaatti) Eri menetelmin tuotetun painojäljen tunnistaminen Maalaus Maalaustekniikkojen varmistaminen edelleen Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Taidehistoria ja kuvantarkastelu Taidekuvan tarkastelu kulttuurihistorian ilmentäjänä - taidehistorian ja kulttuurihistorian eri suuntaukset (historia, kulttuurikasvatus) Ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja ja internetin kulttuuripalveluiden hyödyntämistä Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus - ihmisen jälki maisemassa - rakennusperinne ja nykyrakentaminen Tilan havainnointia, suunnittelua ja mahdollisesti rakentamista Suomalaisen arkkitehtuurin ja/tai muotoilun edustaja Media ja kuvaviestintä Kuvallinen viestintä Valokuva, elokuva, tv, video ja digitaalinen kuva - camera obscura - valokuvan kehittäminen - valokuvaus ja kuvien valmistaminen - digitaalikameran käyttö (kuvakerronta) - videokameran käyttö - otokset ja kuvaliittymät Väriopissa edelleen väriympyrä ja vastavärit Keramiikka ja kuvanveisto Saven ja kipsin yhteiskäyttö - kipsimuotit - reliefit - kipsin veistäminen - materiaalin käytön hallinta - monipuolinen tekniikoiden yhdistely Tilataide ja taide ympäristössä Kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa - tutustuminen esim. naivismiin, impressionismiin, kubismiin ja surrealismiin - tutustuminen merkkikieleen Kuvien analysointia - taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä - videofilmin suunnittelu ja toteutus - elokuvan rakenteeseen tutustuminen - liikkuvan kuvan erityispiirteet - television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen Kuvasommittelun perusteita - tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva

12 Kuvataide 89 Työtavat Luokat 5 6 Erilaisia työtapoja voidaan käyttää kuvataiteen kaikilla osa-alueilla esimerkiksi seuraavasti: - itsenäinen työskentely - työskentely pareittain - yksittäistyöskentely ryhmissä - yhteistyöskentely - tietokoneavusteinen työskentely Aihekokonaisuudet kuvataiteessa Aihe- kokonaisuus Ihmisenä kasvaminen - tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuuden kehittymistä, terveen itsetunnon vahvistumista - esteettiset kokemukset kasvattavat ymmärrystä elämänlaadun tärkeydestä - opastaa toimimaan ryhmän ja yhteisön Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne vastuullisena jäsenenä - opettaa ja auttaa oppilasta tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuurihistoriaansa sekä näkemään jatkuvuuden merkityksen oman toimintansa kautta - auttaa ymmärtämään vieraita kulttuureita - opettaa kriittiseen kuvanlukemiseen ja antaa keinot vastuulliseen toimintaan nykyviestimien käytössä - ohjata oppilasta ongelmanratkaisutehtävien ratkomisessa, auttaa käsittelemään muutosta ja kohtaamaan epävarmuutta, kuitenkin toimimaan pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti - opettaa oppilasta arvostamaan esteettisyyttä ja toimimaan eettisesti oikein ympäristöään kohtaan - esim. Kalevala- ja kansantaru -teemat - esim. mainoskuvien lukeminen ja merkityksen ymmärtäminen - esim. osallistuminen erilaisiin kuvataidekilpailuihin - esim. tutustuminen kotikaupungin asemakaavaan ja sen kehittämiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat paikat - värioppi, varoittavat värit, opastavat värit, liikennemerkit - muoto-oppi, muodon merkitys liikennemerkeissä Ihminen ja teknologia - kehittää oppilasta ymmärtämään välineiden toimintaperiaatteita ja neuvoa oppilaille niiden vastuullista käyttöä

13 Käsityö Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon sekä kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja ja ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilas oppii käsityön perustekniikoita, tutustuu erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja koneisiin. Taitoja harjaannutetaan ja syvennetään vuosittain laajenevilla oppisisällöillä. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein. Tavoitteena on tutkien, kokeillen ja keksien edetä kohti kokonaisen käsityöprosessin hallintaa ja siirtää taidot arkielämään. Käsityön opiskeluun luodaan puitteet, jossa oppilas kokee työn tekemisen innostavaksi ja mielekkääksi. Oppilas työskentelee sekä yksin että erilaisissa ryhmissä, joissa hän oppii arvostamaan omaa ja toisen työtä sekä vastuunottamista ja työn loppuun saattamisesta. Oppilasta ohjataan huolehtimaan työvälineistä ja - ympäristöstä sekä työturvallisuudesta. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen. Opetuksen järjestäminen Luokilla 1 2 käsityö on kaikille yhteinen oppiaine. Luokilla 3 4 oppilaat jaetaan kahteen sekaryhmään, jotka opiskelevat vuorotellen tekstiilityötä ja teknistä työtä lukukauden mittaisissa jaksoissa. Neljännen luokan keväällä oppilas valitsee käsityön painoalueekseen joko teknisen työn tai tekstiilityön luokille 5 6. Valinta jatkuu vuosiluokalle 8 asti. Viidennellä ja kuudennella luokalla opetukseen sisällytetään joko vaihto-opetus- tai projektijakso, jolloin kaikki oppilaat opiskelevat sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä. Vuosiluokat 1 4 Vuosiluokkien 1 4 käsityö perehdyttää oppilaan arkielämässä tarvittaviin perustietoihin ja -taitoihin. Oppilasta ohjataan suunnittelemaan käytännöllisiä ja esteettisiä käsityötuotteita, joita valmistaessaan hän oppii käyttämään perustyövälineitä sekä koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Onnistunut käsityöprosessi tuo mukanaan taidon kehittymistä, työn iloa, myönteisen asenteen työn tekemiseen sekä oman ja toisten työn arvostamisen. Tekninen työ 1. luokka 2. luokka Oppilas - perehtyy erilaisiin käsityön peruskäsitteisiin, materiaaleihin, työvälineisiin ja tekniikoihin - omaksuu suunnittelutaitoja - oppii tuotteiden valmistamista ja korjaamista - harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä - oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä ja toimintaa - kokeilee, saa uusia elämyksiä, ratkaisee ongelmia ja kehittää luovuuttaan - oppii sosiaalisuutta, pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa ja omien tunteittensa hallintaa - oppii huolehtimaan työympäristöstään ja välineistään sekä huomioimaan oman ja toisen työturvallisuuden

14 Käsityö 91 Työtavat 1. luokka 2.luokka Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - arkipäivän elämän keskeiset materiaalit - luonnon- sekä synteettiset materiaalit - jäännös- ja kierrätysmateriaalit Materiaaleina käytetään esim. puuta, metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia tai muovia. Eri materiaalien ominaisuuksia tutkitaan käsin tunnustelemalla ja paljain silmin. Suunnittelu - omien töiden etukäteissuunnittelu yksinkertaisten työpiirrosten avulla - teknisesti tarkoituksenmukaisen esineen suunnitteluun johdattaminen - esteettisesti kauniin esineen suunnitteluun johdattaminen - yhteissuunnitteluun totuttautuminen Työskentely eri materiaalien parissa Puu - mittaaminen ja merkitseminen mallineen ja mittapalan avulla - kappaleen kiinnittäminen höyläpenkkiin ja kulmasahauslaitteeseen - sahaaminen kulmasahauslaitteella - vuoleminen - liimaaminen - hiominen - pintakäsittely esim. vesiohenteisilla maaleilla, petsaamalla, luonnonvahalla tai ruokaöljyllä Materiaaleina käytetään esim. puuta, metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia, muovia, lasia tai betonia. Eri materiaalien ominaisuuksia tutkitaan käsin tunnustelemalla, paljain silmin ja stereomikroskoopin avulla. Suunnittelu - omien töiden etukäteissuunnittelu yksinkertaisten työpiirrosten avulla - teknisesti tarkoituksenmukaisen esineen suunnittelun vahvistaminen - esteettisesti kauniin esineen suunnitteluun syventäminen - yhteissuunnittelun vahvistaminen Työskentely eri materiaalien parissa Puu - mittaaminen ja merkitseminen viivaimen avulla - kappaleen kiinnittäminen höyläpenkkiin ja kulmasahauslaitteeseen - sahaaminen kulmasahauslaitteella ja askartelusahalla - vuoleminen - liimaaminen - hiominen - viilaaminen - pintakäsittely esim. vesiohenteisilla maaleilla, petsaamalla, luonnonvahalla sekä ruoka- tai parafiiniöljyllä Metalli - ohkolevyn työstäminen leikkaamalla ja muotoja painamalla - metallilangan katkaisu ja muotoilu taivuttamalla Luonnonmateriaalit (tuohi, kaarna) - yksinkertaisten perinne-esineiden valmistaminen Pahvi ja muovi - työstökokeiluja eri tekniikoita kokeillen Fysikaalisiin ilmiöihin perehtyminen - materiaalien rakenteeseen tutustuminen ja sen tutkiminen (esim. paino, kovuus, joustavuus, pintarakenne, leikkauspinta) - yksinkertaiseen virtapiiriin tutustuminen ja sellaisen rakentaminen - kuminauhalla tai jousella toimivan laitteen valmistaminen Työturvallisuuden ja ympäristön huomiointi - tarkoituksenmukaisten suojavaatteiden ja -varusteiden käyttäminen - rauhallinen työskentely - turvalliset työotteet, -asennot ja -tavat - ohjeiden tarkka noudattaminen - yhteistyötaitojen kehittäminen esim. - perustaitojen oppimista painottavaa työskentelyä - luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä työtapoja

15 92 Käsityö 3. luokka 4. luokka Oppilas - harjoittelee kokonaisen käsityöprosessin hallintaa, johon kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistaminen ja arviointi - ottaa vastuuta omasta esineympäristöstään - ottaa vastuuta oman oppimisympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä huolehtii yhteisestä esine- ja materiaaliympäristöstä - oppii teknisen työn peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä työskentelynsä aikana Oppilasta ohjataan - ratkaisemaan ongelmia sekä yksilönä että ryhmässä - ymmärtämään työsuojelun tärkeys - turvalliseen työvälineiden ja työmenetelmien käyttöön Puun työstäminen Puun työstäminen -mittaaminen ja merkitseminen: viivain, - mittaaminen ja merkitseminen: mittaviivain, malline, mittapala ja suorakulma suorakulma, harppi - sahaus: askartelusaha, selkäsaha, kulmasahauslaite - sahaus: kaarisaha - poraus: penkki- ja pylväsporakone - poraus: pienten reikien kairaus, - naulaus: naula-liimaliitos, tarkkuutta vaativa akkuporakone naulaus - höyläys: kapean pinnan höyläys - höyläys: kapean pinnan höyläys, - talttaus: talttaamisen harjoittelua kavahöyläys - vuolu: työntöote - talttaus: uran ja kuperan pinnan talttaus - viimeistely: viila, hiomapaperi - vuolu: vuolutuki - pintakäsittely: petsiin kastamalla, - liimaus: liima-naulaliitos öljyämällä, vahaus - viimeistely: tasohiomakone - pintakäsittely: maalaus(lateksi), lakkaus, polttokoristelu Metallityö Metallityö - mittaaminen ja merkitseminen: viivain, - mittaaminen ja merkitseminen: piirtopuikko lyijykynä - poraus: penkki- tai pylväsporakone - sahaus: askartelusaha - sahaus: metallisaha - leikkaus: sakset, sivuleikkurit - leikkaus: kuvioleikkuri (kapa) - viilaus: teräsvilla - viilaus: viimeistely viilalla, hiomapaperi - liittäminen: lankaliitokset - liittäminen: koneruuviliitos, pop-niittaus - muotoaminen ja kuumakäsittely: langan - muotoaminen ja kuumakäsittely: taivuttaminen kylmätaonta - pintakäsittely - pintakäsittely: maalaus Teknologia, kone- ja sähköoppi Teknologia, kone- ja sähköoppi - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän puhdistus, voitelu, rengaspaineet - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: paperiliidokki, kumikäyttöiset laitteet (esim. mönkijä) - sähkö- ja elektroniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: avoin ja suljettu virtapiiri, paristokäyttöiset valaisimet, työturvallisuus sähkölaitteiden käsittelyssä Muovi ja askartelu säätäminen ja tekniikkaan perehtyminen - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: purjekäyttöiset vesi- ja maakulkuneuvot, vesimyllyt - sähkö- ja elektroniikkatekniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: vastus virtapiirin osana, sähkölämmitin ja silitysrauta, erilaiset pistorasiat, sulakkeen toiminta, työturvallisuus Muovi ja askartelu - luonnonmateriaalit, paperi - akryylin sahaaminen, poraaminen, hiominen, pahviaskartelua Visuaalinen suunnittelu ja tekninen Visuaalinen suunnittelu ja tekninen piirustus piirustus - muokkaamalla materiaalia tai piirtämällä -toimintaidean hahmottelua ja luonnostelua suoraan aihioon paperille sekä esineen muodon ja koristelun - luonnos suunnistelua (teknisen piirustuksen alkeet)

16 Käsityö 93 Työtavat Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 3. luokka 4. luokka esim. - taidon oppimista painottava työskentely - oppilas harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä sekä itsenäisesti että ryhmässä - oppilas harjoittelee vähitellen työskentelyä yksinkertaisen kirjallisen ja kuvallisen ohjeen avulla - suunnittelutaitojen ohjaamisessa mukana sadut, kokemukset, elämykset Oppilas - osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen - työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen - hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja - työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä - ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita - arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia - suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. Tekstiilityö 1. luokka 2. luokka Oppilas - perehtyy erilaisiin käsityön peruskäsitteisiin, materiaaleihin, työvälineisiin ja menetelmiin - omaksuu suunnittelutaitoja - oppii tuotteiden valmistamista ja korjaamista - harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä - oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä ja toimintaa - kokeilee, saa uusia elämyksiä, ratkaisee ongelmia ja kehittää luovuuttaan - oppii sosiaalisuutta, pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa ja omien tunteittensa hallintaa - oppii huolehtimaan oppimisympäristöstään ja välineistään sekä huomioimaan oman ja toisen työturvallisuuden sekä viihtyisyyden

17 94 Käsityö Työtavat 1. luokka 2. luokka Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - arkielämän keskeiset, hyödylliset materiaalit, luonnonmateriaalit, jäännös- ja kierrätysmateriaalit Suunnittelu - omien töiden kuvallinen ilmaisu - visuaalisen ja teknisen suunnittelun alkeita - avaruudellinen hahmottaminen - yhteissuunnittelu Ompeluun johdattava oppiaines - leikkaaminen - kaavan käyttäminen - nuppineulojen käyttäminen - langan pujottaminen neulan silmään - solmun tekeminen langan päähän - aloittaminen ja lopettaminen - etupisto - täyttäminen - napin tai helmen ompelu Kankaan kuviointiin johdattava oppiaines - pistokirjontaa, esim. vohvelipujotus, virvittäin ompelu - yksinkertaiset kankaanpainanta- ja värjäystekniikat Lankatöihin johdattava oppiaines - punonta, solmeilu, nyörit, tupsut - aloitussilmukka, ketjusilmukka, virkkuukoukku Kudontaan johdattava oppiaines - kudontakehykset - loimi ja kude - pujottelu Erikoistekniikat - huovutusta Askartelu - leikkaaminen - taittelu - rakentelu Ompeluun johdattava oppiaines Tietojen ja taitojen syventäminen - leikkaamisessa - kaavan käyttämisessä - nuppineulojen käyttämisessä - langan pujottamisessa neulan silmään ja - solmun tekemisessä langan päähän - pistovalikoiman laajentaminen - yksinkertainen sauma Kankaan kuviointiin johdattava oppiaines Tietojen ja taitojen syventäminen - pistokirjonnassa - yksinkertainen päällikeompelu käsin - kankaanpainannassa Lankatöihin johdattava oppiaines Tietojen ja taitojen syventäminen - solmeilussa, punonnassa ja nyörien tekemisessä - kiinteä silmukka (esim. kankaan reunaan) - ryijynukan ompelu Kudontaan johdattava oppiaines - tietojen ja taitojen syventäminen Erikoistekniikat - nahkatöitä - helmitöitä Askartelu - tietojen ja taitojen syventäminen - repiminen - leikkaaminen - taittelu, origami - rakentelu Tekstiilitieto: - tietoa työvälineistä ja materiaaleista jokaiseen työhön ja tekniikkaan liittyen esim. - perustaitojen oppimista painottavaa työskentelyä - luovuutta ja ongelmaratkaisutaitoja kehittäviä työtapoja

18 Käsityö luokka 4. luokka Oppilas - harjoittelee kokonaisen käsityöprosessin hallintaa, johon kuuluu ideointi, tuotteen visuaalinen ja tekninen suunnittelu, valmistaminen ja arviointi - osaa perusasiat väreistä, muodoista ja sommittelusta - tunnistaa yleisimpiä käsityömateriaaleja - oppii tekstiilityön peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä työskentelynsä aikana - ottaa vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari - ottaa vastuuta oman oppimisympäristönsä viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä oppii huolehtimaan yhteisestä työympäristöstä - tutustuu omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön - tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä - oppii ymmärtämään työsuojelun tärkeyttä sekä turvallista työvälineiden ja koneiden käyttöä Ompelu Ompelu - ompelukone tutuksi (ompelukoneen osat, - koneompelutaitojen harjaantuminen langoitus, suoraommel, siksak, ompelun - päärme aloittaminen ja lopettaminen, peruutus, - pientyövälineet: kangasliitu, mittanauha käännös) - kaavan merkityksen ymmärtäminen - yhdyssauma, huolittelu - mittaaminen - käänne - käsitteet: langansuunta, hulpio - pientyövälineet ja niiden turvallinen käyttö: - yksinkertaisen kaavan piirtäminen (esim. nuppineulat, mitta-liisa, ratkoja, silitysrauta, käsityöpussi, tyynyliina) kangassakset - saumanvarat ja niiden piirtäminen kaavaan - kankaan leikkaaminen - kuvallisen ja sanallisen työohjeen käytön - käsin ommeltavista pistoista luotospisto ja harjoittelua aivipisto - kirjovaan ompelukoneeseen tutustuminen - yksinkertaisen valmiin kaavan käyttö - yksinkertaisen kuvallisen ja sanallisen työohjeen noudattaminen ohjatusti - kankaan oikean ja nurjan puolen tunnistaminen sekä niiden merkinnät työohjeessa Lankatyö - isketty nyöri tai punottu/solmeiltu nauha (esim. ystävännauha) Lankatyö - virkkauksen perussilmukoiden (kjs, ks) kertaaminen - virkkaustyön suunnittelu ja valmistus (esim. pehmolelu virkatuista osista) Kankaan kuviointi Kankaan kuviointi - kirjontapistoja käsin - konekirjontaa alike- tai päällikeompeluna - kankaanpainantaa (esim. yksinkertaisen yhdistettynä ompelutyöhön leimasimen valmistaminen perunasta tai korkista ja kasvien käyttö leimasimena) Erikoistekniikat Erikoistekniikat - huovutus (esim. neulatyyny) - mahdollisuuksien mukaan erikoistekniikoihin tutustumista Tekstiilitieto Tekstiilitieto - tietoa työvälineistä ja materiaaleista - tietoa työvälineistä ja materiaaleista jokaiseen työhön ja menetelmään liittyen jokaiseen aihepiiriin liittyen - tekstiilimateriaali kuidusta langaksi ja - kierrätys kankaaksi - villa, lampaasta langaksi - puuvilla - valmistetun tuotteen hoito - valmistetun tuotteen hoito - luonnonkuitujen jako kasvi- ja eläinkuituihin Suunnittelu - visuaalisten suunnittelutaitojen ohjaamisessa mukana esimerkiksi sadut, kokemukset, elämykset ja perinne - perusasioita väreistä, muodoista ja sommittelusta - teknisen suunnittelun apuna oppimispelit ja ongelmanratkaisutehtävät (esim. opettajan sekaisin oleva ompelujärjestys 3. lk)

19 96 Käsityö Työtavat Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 3. luokka 4. luokka esim. - taidon oppimista painottavaa työskentelyä - oppilas harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä sekä itsenäisesti että ryhmässä - oppilas harjoittelee vähitellen työskentelyä yksinkertaisen kirjallisen ja kuvallisen ohjeen avulla - eri tekstiilityön menetelmiä voidaan yhdistää valmistettavissa töissä Oppilas - osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen - työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen - hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja - työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä - ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita - arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia - suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. Vuosiluokat 5 6 Käsityön opetus vuosiluokilla 5 6 tähtää oppilaan käsityötietojen ja -taitojen syventämiseen ja laajentamiseen niin, että hän kykenee entistä itsenäisempään kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Oppilasta rohkaistaan käyttämään käsityötaitojaan luovasti, arvostamaan persoonallisia ratkaisuja sekä työn ja materiaalin laatua. Oppilasta ohjataan kunnioittamaan ekologisia arvoja, oman kotiseudun omaleimaisuutta ja muiden kansojen käsityöperinnettä. Tekninen työ 5. luokka 6. luokka Oppilas - oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot - perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä - perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa - oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä - oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa - oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja

20 Käsityö 97 Työtavat 5. luokka 6. luokka Puun työstäminen Puun työstäminen - mittaaminen ja merkitseminen: suuntapiirrin - mittaaminen ja merkitseminen: - sahaus: jännesaha (kaareva muoto) kääntökulmain ja keskiökulmain - poraus: vino reikä, tappiliitokset - sahaus: lehti- ja kuviosaha - naulaus: ruuviliitos, nitoja - poraus: käsiporakone - höyläys: leveän pinnan höyläys - naulaus: saranointi - talttaus: läpitalttaus - höyläys: uran höyläys - vuolu: myötäote - talttaus: lieriösorvaus - liimaus: kontaktiliima, liimapyörötappiliitos - vuolu: vastaote - viimeistely: nauhahiomakone (pöytämalli), - liimaus: kaksikomponenttiliimat hiomalaikka (sorvissa) - tarkka viimeistely - pintakäsittely: maalauksen rajaaminen - pintakäsittely: spray-maalaus, verhoilun kokeilu Metallityö Metallityö - mittaaminen ja merkitseminen: teräsmitta ja - mittaaminen ja merkitseminen: malline, suuntapiirrin työntömitta - sahaus: metallisaha - sahaus: metallisahan monipuolinen käyttö - poraus: penkki- ja pylväsporakone - poraus: käsiporakone - leikkaus: peltisakset (suora) - leikkaus: levysakset (kaareva), vipuleikkuri - viilaus: muodon viilaus - viilaus: pyöreän pinnan viilaus - liittäminen: niittaus, pehmytjuotoksen kokeilu - muotoaminen ja kuumakäsittely: nestekaasuvälineet, tinan valaminen, pakottaminen - pintakäsittely: muovitus, lämpövärjäys Teknologia, kone- ja sähköoppi - harrastusvälineiden huolto: jarrujen ja ketjun säätö, turvalaitteiden tarkistus - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: leijat, tuulimyllyt, hydrokopteri - sähkö- ja elektroniikkatekniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: sähkömagneetin sovelluksia, kodin sähköverkon rakenne ja sähkölaitteiden suojaustavat, sähkötapaturmien ehkäisy Muovi ja askartelu - akryylin taivutus ja kiillotus, liimaus, lasit ja peilit, vuolukivi Visuaalinen suunnittelu ja tekninen piirustus - työpiirustusten tulkintaa ja työsuunnitelman laatimista, mitoitus - piirrosohjelman käyttö puhtaaksi piirtämisessä, värityssuunnitelma - liittäminen: pehmytjuotos - muotoaminen ja kuumakäsittely: kuumataonnan kokeilu - pintakäsittely: öljypoltto, metallin lakkaus, emalointi Teknologia, kone- ja sähköoppi - harrastusvälineiden huolto: polkupyörän ylläpitohuolto, sisärenkaan paikkaus - tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: liidokit, kuumailmapallot - sähkö- ja elektroniikkatekniikkarakentelu sekä kodin tekniikka: elektroniikan rakentelua, sähkömoottorin sovelluksia Muovi ja askartelu - akryylin kuumamuotoilu ja liitostavat, perinnetyöt, luonnonmateriaalit Visuaalinen suunnittelu ja tekninen piirustus - esineiden ja laitteiden suunnittelua toimintaongelmien pohjalta sekä mitoitettujen, siistien luonnosten laatimista esim. - tuotesuunnittelua painottava työskentely - oppilasta ohjataan aiempaa enemmän itsenäiseen työskentelyyn valmiita ohjeita apuna käyttäen - visuaalisen suunnittelun rinnalle teknisen suunnittelun alkeita - oppilasta ohjataan itsenäiseen tiedonhankintaan

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9 Käsityö Koulumme käsityön opetuksen lähtökohtana on kokonaisen käsityöprosessin läpivieminen. saattaa loppuun työn, jonka suunnitteluun hän on itse osallistunut. Prosessin aikana oppilaan käsityötaidot

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Yhteiset käytänteet Yhteiset työtilat Työturvallisuus, laitteet Oppilaan omat tavoitteet, kurssin tavoitteet Työvälineet Materiaalihankinnat

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA WinNovan Tikapuu-projekti toimii Porin Länsipuistossa ajalla 1.11.2009-30.6.2012 ja sen rahoitus tulee ESR-ohjelmasta ja Porin kaupungilta. Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen Luokat 1 2 Alkuopetuksessa käsityön oppiaines liitetään kiinteästi muuhun opetukseen ja aihepiirit muodostetaan oppilaita kiinnostavilta alueilta. Työskentelyssä korostuu leikinomaisuus ja tekemisen ilo.

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA MUSIIKKI Musiikin opetuksessa lähtökohtana on AINA soittaminen, laulaminen ja kuunteleminen. Oppilas oppii tekemällä ja kokemalla. Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilasta ilmaisemaan

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU L1 OPPIMAAN OPPIMINEN - Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa oppijana ja omaksuu hänelle sopivat opiskelutekniikat. - Korostetaan pitkäjänteisen työskentelyn ja harjoittelun merkitystä.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä 1 KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat joko tekstiilityön tai teknisen työn.

Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat joko tekstiilityön tai teknisen työn. Käsityö Yleinen osio Käsityöhön tutustutaan elämyksellisesti ja oppilasta kannustetaan toteuttamaan luontaista uteliaisuuttaan ja kekseliäisyyttään. Käsityön opetus ohjaa oppilasta suunnitelmalliseen,

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti.

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. 7. LUOKAN VALINNAISAINEET Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen kuvataide 2, jatkuva Kurssin lyhenne: vku2j Laajuus ja luokka-aste: 2 vvt; 9. lk Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssi on jatkoa

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI. MUSIIKKI luokat

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI. MUSIIKKI luokat AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI MUSIIKKI 3.-6.-luokat Oppiaineen tehtava Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun MUSIIKKIPAINOTTEISTEN LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä musiikkiluokkien opetussuunnitelmasta Musiikkiluokkatoiminta alkaa Ylöjärvellä 4. vuosiluokalta. Oppilaat valitaan musiikkiluokalle 3. luokan keväänä

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen jatkuva kuvataide 2 Kurssin lyhenne: wku2 Laajuus ja luokka-aste: 2+2 vvt; 8.- 9. lk, kurssi jatkuu automaattisesti oppilaan siirtyessä 9. luokalle. Opetuksen tavoite, keskeinen

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa 1. Kulttuurinen moninaisuus Yksilöt ja ryhmät ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja muuttuvia. Kulttuuri nähdään historiallisesti ja sosiaalisesti välittyvänä merkitysten järjestelmänä, joka ilmenee erilaisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot