KO RS HOLM MUS TASAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KO RS HOLM MUS TASAARI"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö I (5) TARJOUSPYYNTö pyytää tarjouksia tie- ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisesta asemakaava-alueelle Vikby 2. Hankintayksikkö / tekninen osasto, Yhteyshenkilöt: rakennuttajainsinööri Hans Hjerpe, puh , tekninen johtaja Ben Antell, puh , sähköposti hans.hjerpe(at)mustasaari.fi, ben.antell(at)mustasaari.fi. Hanke Vikby on maaseutuvaltainen kylä, joka sijaitsee noin 11 kilometrin päässä Mustasaaren keskustasta. Teollisuusalue sijaitsee strategisesti edullisesti Vaasan moottoritien vieressä. Tieyhteydet muun muassa Vaasaan ja Seinäjoelle sekä etelään kohti Poria kuin myös pohjoisenkin suuntaan ovat hyvät ramppien ja siltojen ansiosta. Vikby 2 -alue muodostaa Vikbyn teollisuusalueen laajennusosan. Alkuperäinen kaava vahvistettiin vuonna 1985, ja kaava käsitti nykyisen Eurooppatien 8 itäpuolen. Kaavaa on tarkistettu ja laajennettu useampaan otteeseen. Vikby 2 -alueen asemakaava käsittää yhtbensä noin 37 hehtaaria. Kaavaa ei ole vielä vahvistettu, mutta kaava on tarkoitus viedä tämän kesän aikana kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Katso liite 1, kaavaselostus. Lähtökohdat Vesi- ja viemärijohto pumppaamoineen rakennettiin 1990-luvun alussa vanhalta teollisuusalueelta Rössletin alueelle. Tätä johtoa on vuonna 2013 jatkettu suunniteltuun hevosurheilukeskuksen liittymään saakka. Kumpikaan johto ei ole käytössä. Rakennettu kunnallistekniikka käy ilmi liitteestä 2. Muilta osin kunnallistekniikkaa, kuten teitä taijohtoja, ei ole rakennettu lukuun ottamatta maatalouskäytössä olevaa yksityistä metsätietä Metsäniityntien ja Eurooppatien I välrssä. Tieyhteyden on oltava käytettävissä myös teollisuusalueen rakentamisen jälkeen. Valitun konsultin on otettava selvää mahdollisista muista johdoista ja otettava ne huomioon. FCG on asemakaavan laatimisen yhteydessä tehnyt selvityksen alueen maamassoista. Jotta olemassa olevia maamassoja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, tätä selvitystä on käytettävä apuvälineenä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi on laadittu hulevesisuunnitelma, joka on otettava huomioon. Tavallisten kunnallisteknisten johtojen (vesija viemäri sekä valaistus, sähköjohdot ja telejohdot) lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon myös kaasu- tai kaukolämpöjohtojen mahdollinen tarve. Tiealue on yleisesti ottaen 20 metriä leveä, mutta alueen liittymän kohdalla tiealue on 28 metriä leveä. Hankkeen laajuus Piirustukset Eurooppatien I liittymän kanavoinnista on laadittava ely-keskuksen ohjeiden mukaan. Mitoitusnopeus alueella on 60 km/h. Nämä suunnitelmat laaditaan alkuvaiheessa ja luovutetaan ely-keskukselle hyväksymistä varten. Suunnittelussa on otettava huomioon tuleva kevyen liikenteen alikulku, mutta sen suunnitteleminen ei sisälly tähän toimeksiantoon. Suunnittelualue käy ilmi kuvasta "l llustration/havainnekuva ". Kunnallistekninen suunnittelu kattaa koko hankkeen rakennusasiakirjojen laatimisen täydellisinä: tiepiirustukset (asemapiirrokset, poikkileikkaukset, detaljipiirustukset), työselostukset, urakkaohjelma, detaljipiirustukset, esimerkiksi kaivokortit, pumppuasemat, tievalaistus, pumppaamojen hankintaohjelma, koordinaattitaulukko, tarjouspyyntö, tarjouslomake, kustannusehdotus, yksikköhintaluettelo, tarkemittaukset ja tarkepiirustukset Mustaseari www. m ustasaa ri.fi Y{unnus 0l

2 arl Tarjouspyyntö 2 (5) Jotta tarjouspyynnöt saadaan yhtenäisemmiksija jotta vesihuoltolaitoksen pumppaamojen hankkiminen laitteineen saadaan helpommaksi, on laadittu lomake. Lomakkeessa on aputekstejä vaatimuksista ja yksityiskohdista, joita tulevan rakennusurakoitsijan on noudatettava. Piirustukset ja asiakirjat laaditaan tietokoneavusteisella suunn itteluohjelmalla, esimerkiksi AutoCAD-ohjelmalla. Toimeksiantoon kuuluvat asemakaava-alueen teiden maaperä- ja maastotutkimukset. Moreenimaan tärykairaukset tehdään 50 metrin välein. Koheesiomaan painokairaukset tehdään 50 metrin välein. Toimeksianto käsittää 22tärykairauskohtaa ja 11 painokairauskohtaa, yhteensä 33 kohtaa. Maanäytteiden analysoinnit (vesipitoisuus ja maaperätyyppi) tehdään pianokairauskohdista. Tärykairauksesta ja painokairauksesúa ilmoitetaan yksikköhinnat (euroa/kairaus). Maanäylteiden analysoinnista (vesipitoisuus ja maaperätyyppi) ilmoitetaan erillinen yksikköhinta (euroa/näyte). Myös suunnittelusta/juoksumetri ilmoitetaan erillinen yksikköhinta (euroa/juoksumetri) siltä varalta, että yksiköiden määrä m uultuu. Mustasaaren kunnan ja ely-keskuksen välillä tehdään suunnittelusopimus, koska valtatie tiealueineen on valtion hallinnoima ja hoitama. Suunniteltavien teiden pituus yhteensä on noin 1600 jm + kanavoiti Kaikki urakka-asiakirjat laaditaan ruotsiksi ja suomeksi Hankintamenettely Avoin menettely. Toimeksianto ja tavoitteet Vikby 2 -alueen tie- ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatiminen. Suunnitelmat hyväksytetään Mustasaaren kunnalla. Suunnitelmia käytetään kilpailuttamisessa ja alueen teiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa (katso liite). Suunnitelmat ja piirustukset risteysalueen kanavoinnista hyväksytetään ely-keskuksella (tienpitäjä)ja Mustasaaren kunnalla. Muilta osin suunnitelmat ja piirustukset hyväksytetään Mustasaaren kunnalla. Tausta-aineisto. Alueen pohjakartta (1:2 000) o Asemakaava o Kunnanvaltuuston hyväksymä osayleiskaava, jota eiole vielä vahvistettu Va llntaperusteet ja arvioi ntikriteerit Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon suorittamiseen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Suunnittelijan valinta hyväksytetään ely-keskuksella. Vertailuperusteita painotetaan seuraavasti: kokonaishinla 55 o/o,laatu 45 %. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjoukset pisteytetään seuraavasti (1 o/o = I piste): Laadun arviointitekijät (yhteensä 45 %) Ammattiosaaminen ja kokemus 20 o/o, referenssit vastaavista töistä 15 %, työohjelma ja toteuttaminen sekä vuorovaikutus ja tilaajan tarpeiden huomioiminen 10 %. Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa 55 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan niin, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla, minkä jälkeen tulos kerrotaan maksimipistemäärällä eli 55 pisteellä. Valittu tarjoaja saa käyttöönsä edellä mainitun tausta-aineiston (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 26 S) Puhelin 'l www. m ustasaari.fi Y-tunnus '101-6

3 Tarjouspyyntö 3 (5) Tarjouksen sisältö ja voimassaolo Tarjouksessa ilmoitetaan suunnittelun kokonaishinta. Tarjoushinta ilmoitetaan euroina (alv 0 %). Tarjouksen voi antaa suomeksi tai ruotsiksi. Tarjoukseen on sisällyttävä 1. työohjelman kuvaus sisältö, aikataulu, arvio työpanoksesta (tunteina) - kuvaus suunnittelutyön organisoinnista, näkökulmasta ja painopisteistä 2. hankkeessa työskentelevien henkilöiden tiedot - henkilöiden (pääsuunnittelija, muu henkilöstö, asiantuntijat, tiimi/verkosto, alikonsultit) ammatilliset ansiot sekä yksilöllinen ja erityinen osaaminen ja pätevyys (CV tai muu selvitys, myös mahdollisilta alikonsulteilta) - kunkin henkilön arvioitu kokonaistyömäärä (tunteina ja tuntien osuus hankkeen kokonaistuntimäärästä) - tvökokemus ia kokemus vastaavista hankkeista, RAlA-pätevvvs 3. kuvaus laadittavista asiakirjoista/selvityksistä 4. tarjouksen kokonaishinta (euroina netto alv 0 %). Tarjoukseen on sisällyttävä aloituskokous. Kokonaishintaan Mustasaaren kunnalle tehtävästä työstä sisältyvät kokonaispalkkio, kulut, erityiset korvaukset, matka- ja käsittelykustannukset, mahdolliset päivärahakorvaukset sekä kaikki muut mahdolliset välittömät ja välilliset kustannukset. Kokonaishinnassa tulee huomioida tarjoajan osallistuminen edellä mainittuun kokoukseen. Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksessa on ilmoitettava konsultin tuntihinta. Kaikkiasiakirjat ja piirustukset laaditaan suomeksija ruotsiksi Mahdol lisista jatkotehtävistä sovitaan erikseen Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousajan päättymisestä Tarjouspyyntö j ulkaistaan Mustasaaren ku n nan verkkosivustolla www. m ustasaari. fi Yleistä tietoa M ustasaaren kunnasta on osoitteessa www. m ustasaari.fi. Välitavoite Liikenteen kanavoinnin Eurooppatiellä I ja tiellä Kyykäärmeentien/Rantakäärmeentien risteykseen asti on oltava valmis hyväksymistä varten (kunta ja ely-keskus). Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset Edellytämme tarjoajalta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja hyvää asiantuntemusta vastaavista tehtävistä. Tarjoaja vahvistaa kelpoisuutensa esittämällä selvityksen (CV tai muu) tämän hankkeen kannalta olennaisista referensseistä hankkeessa työskentelevien henkilöiden osalta. Valitun tarjoajan tulee ennen sopimuksen tekemistä toimittaa selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, sekä toimittaa kaupparekisteriote ja todistus verojen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. Pyydetyt otteet ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteeseen / tekninen johtaja Ben Antell fi Y-tunnus 01 8l

4 'l Ko RS H.LM JI Tarjouspyyntö KAÄNNÖS 4 (5) Tarjoukseen merkintä "Vikby 2 -alueen kunnallistekninen suunnittelu". Tarjouksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen tekniska(at)mustasaari.fi Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään '15. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjoajaa koskevia pakollisia vaatimuksia, jätetään niin ikään huomioimatta. Tarjoukset on laadittava sellaisessa muodossa, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoajan on laitettava hintatarjous erilliseen kuoreen, jonka päälle tarjoaja merkitsee "Hintatiedot". Tarjoala esittää henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee "Eijulkinen". Toimitusehdot Valmis suunnitelma koko alueesta toimitetaan kunnalle viimeistään Suunnitelma tulee toimittaa sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa (word, pdf, dwg) Maksuehdot Maksu suoritetaan erissä niin, että 20 % maksetaan kuukausi sen jälkeen, kun toimeksiantosopimus on allekirjoitettu ja hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Loput 80 % maksetaan työn etenemisen mukaan Loppulasku maksetaan, kun lopullinen raportti on toimitettu tilaajalle ja tilaaja on hyväksynyt sen. Maksuaika on väh i ntää n 21 päivää. Vi ivästyskorko korkolain m ukaisesti. Laskujen tulee vastata arvon lisäverolain asettam ia vaatim uksia. Laskutusosoite:, Ostoreskontra 803,, Hankintapäätös Han kintapäätöksen tekee M ustasaaren ku n nan tekn inen johtaja. Julkisessa hankinnassa hinnat ja tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisestijulkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Mikälitarjoaja haluaa selvitysaineiston / liitteet palautettavaksi, tarjoajan on mainittava siitä tarjouksessa. Tiedoksianto Hankintapäätös annetaan tiedoksisähköisesti. Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoitteen tiedoksiantoa varten. Sopimus Sopimus syntyy vasta, kun hankintapäëitös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 PALVELUT). Sopimusasiakirjoja noudatetaan seu raavassa pätevyysjärjestyksessä : 1) hankintasopimus 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) tarjous mahdollisine liitteineen 4) konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995). Yhdysku ntarakentaminen Mustasaar www. mustasaari.fi Y-tunnus

5 Tarjouspyyntö 5 (5) KAANNOS Tiedustelut Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tekniska(at)mustasaari.fi viimeistään Kysymykset ja vastaukset julkaistaan viimeistään '15 Mustasaaren kunnan verkkosivustolla tarjouspyynnön yhteydessä. Puhelintiedusteluihin eivastata Ben Antell, tekninen johtaja Liitteet: o Alueen pohjakartta (1:2 000) o Asemakaava r Kunnanvaltuuston hyväksymä osayleiskaava, jota ei ole vielä vahvistettu o lllustration/havainnekuva. Karttakuva Yhdysku ntarakentaminen Mustasaarl Faksi ustasaari.fi Y{unnus

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot