Pätkäpappina aina toisen jäljillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pätkäpappina aina toisen jäljillä"

Transkriptio

1 Pätkäpappina aina toisen jäljillä Visa Tuominen 1 Heikki Salomaa 2 Johdanto Yleisen työmarkkinatilanteen kiristyessä ja akateemisen työttömyyden lisääntyessä ovat myös teologiselta koulutusalalta valmistuneiden työmahdollisuudet kaventuneet. Vielä kymmenkunta vuotta sitten papeista oli jonkinasteista pulaa ja vastavalmistuneiden oli kohtuullisen helppoa löytää pappisvirkoja. Nyttemmin työllistymistilanne on huonontunut ja AKAVAn (12/2014) tilastojen mukaan teologien työttömyys on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Työttömiä teologian maistereita on tällä hetkellä 231 henkilöä, jossa luvussa ovat mukana muutkin kuin jo papiksi vihityt tai pappisvihkimystä odottavat. Vaikka määrä ei vaikuta suurelta työttömän maisterin joukossa, on teologia pieni koulutusala. Työttömien teologien määrä alkaakin lähestyä jo koko koulutusalan yhden vuoden sisäänottoa (AKAVAn tilastot 12/2014; Ijäs 2014; Vainio 2015). Pappisliiton (2014) tilaston mukaan seurakunnat työllistivät luterilaisista papeista 91 prosenttia. Seurakuntien talouden perusta muodostuu kirkollisverotuloista. Ne ovat muun muassa jäsenmäärän vähenemisen vuoksi laskeneet vuosina keskimäärin 0,8 prosenttia joka vuosi (Seurakuntatalous, verotulot 2014). Kun seurakuntataloudet ovat tiukalla, säästöä etsitään palkkakuluista. Virkavapaalla olevien pappien sijaisuuksia jätetään täyttämättä, määräaikaisia papinvirkoja lakkautetaan, avoimia virkoja jäädytetään tai yksittäisissä tapauk- 1 Visa Tuominen, YTT, KL, lehtori, Joensuun normaalikoulun lukio, Itä-Suomen yliopisto 2 Heikki Salomaa, TT, yliopistonlehtori, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto 76

2 Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2015 Katsauksia ja keskusteluja sissa pappeja jopa irtisanotaan säästösyistä (Rihu 2014). Papiksi rekrytoituminen on monivaiheista. Soveltuvan teologian maisterin tutkinnon lisäksi pappisvihkimykseen vaaditaan työnantajan kutsu. Tiedossa on oltava virka tai ainakin puolen vuoden papin sijaisuus, jotta piispa vihkisi papiksi. Lisäksi piispa arvioi ja hyväksyy hakijat ja tuomiokapituli järjestää erillisen täydentävän ordinaatiokoulutuksen (Polku papiksi 2015). Vasta tämän jälkeen teologian maisteri voi saada juhlallisen pappisvihkimyksen. Jos sijaisuuksia tai virkoja ei aukea, ei tule myöskään vihkimyksiä. Hiippakuntien tuomiokapituleiden päätöstiedotteiden mukaan vuonna 2014 vihittiin vain 65 uutta pappia, kun vihkimyksiä on ollut Ijäksen (2014) mukaan 190 parhaimpina vuosina. Vuonna 2014 vihityistä papeista määräaikaisessa työsuhteessa aloitti 90 prosenttia (Hiippakuntien tuomiokapituleiden päätöstiedotteet 2014). Rakenteelliset muutokset pappien työmarkkinoilla tiivistyvät seuraavasti: seurakunnissa samat työt tehdään aiempaa pienemmällä henkilömäärällä, työtilaisuuksia ei ole entiseen tapaan ja jos niitä on, työuran alku rakentuu sijaisuuksista (esimerkiksi Ijäs 2014, Rihu 2014, Vainio 2015). Kun useimpien pappien työura alkaa pätkätyösuhteessa, ilmiötä on kiintoisaa tarkastella myös henkilötasolla. Kirjoituksessa esittelemme kahden pätkäpappina työskennelleen teologin, Albertin ja Angelan kokemuksia työuran alkutaipaleelta. Pätkäpappeudella tarkoitamme Sulanderin (2012) tapaan pappina toimimista katkeavissa, määräaikaisissa työsuhteissa. Aineisto Albertin ja Angelan (koodinimet) haastattelut ovat osa aineiston hankintaa, jossa aiomme tarkastella neljän papiksi vihityn teologian maisterin työuria, ammatillista kehittymistä ja työssäjaksamista. Teemahaastattelimme henkilöt alkukesästä 2014 kahdella paikkakunnalla entisen Itä- ja Länsi-Suomen läänien alueilla. Yhdessä toteuttamamme haastattelut kestivät reilun tunnin ja ne purettiin tekstimuotoon sanasta sanaan. Artikkelissa käyttämämme suorat haastattelukatkelmat on erotettu muusta tekstistä lainausmerkein ja kursivoinnein. Kolme viivaa (---) katkelmissa merkitsevät poisjätettyjä sanoja. Haastateltavistamme kaksi oli toiminut pappina vähintään kymmenen vuotta ja kaksi noin viisi vuotta. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisella otoksella, ja he edustavat ensimmäistä akateemista tutkintoaan suorittaneita nuoria maistereita (Salomaa 2013, ). Työpoliittiseen aikakauskirjaan kokoamamme teksti keskittyy reilut viisi vuotta työmarkkinoilla olleiden Albertin ja Angelan kokemuksiin pätkäpappeudesta. Albert pyhäkoulutätinä ja leikkisetänä Albert sai pappisvihkimyksen kaksi viikkoa teologian maisteriksi valmistumisensa jälkeen. Hän oli onnistunut saamaan läheltä kotiseutuaan seurakuntapapin sijaisuuden yhteensä seitsemäksi kuukaudeksi, kahdesta peräkkäisestä pätkästä. Sijaisuuksien päätyttyä edessä oli muutto seuraavaan sijaisuuteen ja uudelle paikkakunnalle. Sieltä käsin hän on tehnyt useita sijaisuuksia eri seurakuntiin, nykyisen kotimaakuntansa alueella. Samanaikaisesti hän suorittaa teologian alan jatko-opintoja. Haastatteluhetkellä Albert toimi seurakuntapappina vuoden sijaisuudessa ja kuvaa identiteettiään kahtalaisena. Hän on pappi, mutta samalla myös tutkija, eikä vain jom- 77

3 paakumpaa. Työuransa aikana hän oli toiminut myös puolipäiväisenä seurakuntapastorina tehden samalla väitöskirjaa. Päätoimisena apurahatutkijana Albert työskenteli noin vuoden, papin sijaisuuksiensa välissä. Albert oli ollut työttömänä kolmeen otteeseen valmistumisensa jälkeen. Työttömyysjaksoista pisin kesti kaksi kuukautta. Lyhin puolestaan oli kaksi päivää, koska tuolloiset säädökset edellyttivät vuorotteluvapaan sijaiselta vähintään päivän työttömyyttä. Kertaakaan Albert ei ole ollut tilanteessa, jossa hänellä ei olisi ollut tietoa seuraavasta työstä. Niinpä Albert ei pitänyt työttömyysjaksojaan erityisen ongelmallisina. Niiden aikana oli voinut tehdä jatko-opintoja ja ne olivat toimineet lomaa vastaavina taukoina, sillä kirkon työssä sijaisen vuosilomakertymä on niukka ja lomat saa pitää tyypillisesti työjakson päätteeksi. Työttömyysjaksoja ongelmallisempana Albert piti vaihtuvia työyhteisöjä ja -tehtäviä. Nuori pappi oli tähän mennessä työskennellyt kolmessa seurakunnassa, ja niiden sisällä lukuisissa toimenkuvissa. Haastatteluhetkellä Albert teki jo kolmatta sijaisuutta samaan seurakuntaan. Jokaisella kerralla työtehtävät olivat vaihtuneet. Hän oli ehtinyt hoitamaan toimituksia ja jumalanpalveluksia, rippikouluja, nuorteniltoja, varhaisnuoriso- ja varhaiskasvatustyötä ja diakoniatyötä, omien sanojensa mukaan oikeastaan kaikkea muuta paitsi lähetystyötä. Seurakuntapapin tehtävissäkin hän oli ollut pyhäkoulutäti, leikkisetä, sytytellyt nuotioita, lämmittänyt saunaa, kantanut vesiä. Lomakausina hän oli vuorollaan sijaistanut kirkkoherraa. Joustavuutta tarvittiin, sillä työyhteisö ei ollut suuri, ja töitä oli enemmän kuin mitä ehti tekemään. Työssä jaksaakseen Albert oli oppinut rajaamaan työaikaansa noin kahdeksaan tuntiin päivässä ja pyrkinyt sanomaan välillä ei. Itsekontrolli toi selkeyttä ja turvallisuutta työn suunnitteluun, sillä kukaan muu ei ole laskenut rajatonta työaikaa tekevän papin työtunteja. Vakituisen tehtävän kaipuu Mitä Albert haluaisi muuttaa työssään? Jos Luoja sois, niin sais vakituisen työpaikan. Seurakuntapapin työhön Albertille loi mielekkyyttä työyhteisö ja työyhteisöön kiinnittyminen. Tämä oli kuitenkin ollut vaikeaa sekä työnantajan vaihtuessa että työtehtävien muuttuessa seurakunnan sisällä: Kun se on jatkuva pätkää, pätkiä ja vaihtuu ja vaihtuu, niin se lopulta rupee väsyttämään, että eikö tässä voisi jo johonkin vakiintua? Päästäkseen kiinni vakituiseen työsuhteeseen Albert oli hakenut lukuisia virkoja eri puolilta maata, mutta ei ole tullut valituksi. Albertin mukaan papin työssä kehittymisen edellytys on työn kalenterivuoden kierron kokeminen. Sen läpikäytyään pystyy hahmottamaan ja kehittämään omaa työtä. Pätkäpapin on vaikeaa puuttua työn epäkohtiin tai kehittää omaa työtä, kun ei ole varmuutta siitä, tuleeko sijaisuuden jälkeen vielä seuraavaa. Parhaillaan tekemässään sijaisuudessa Albert haluaisi kehittää seurakuntansa jumalanpalveluselämää, mutta sijaisena hän oli pystynyt toteuttamaan vain pieniä muutoksia. Työuran alkuvaiheiden haasteista huolimatta Albert on varma, että uravalinta oli oikea ja mahdollisuudet työmarkkinoilla hyviä. Pakotettu työnkierto oli auttanut Albertia hahmottamaan seurakuntien työyhteisöjä ja niiden kysymyksiä laajemminkin. Monet työnkuvat eri seurakunnissa olivat puolestaan avartaneet ajattelua. Albert muisti eläneensä työuransa alussa pappeuteen liittyvän kaikkivoipaisuusajatuksen huumassa. Siitä hän arveli nyttemmin laskeutuneensa ihmisten palvelemiseen. Ajattelun muutoksen oli aiheuttanut nimenomaan työskentely 78

4 Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2015 Katsauksia ja keskusteluja pitkään samojen ihmisten kanssa, tutussa seurakunnassa. Angela pätkästä pätkään Angelan maisteripubliikista pappisvihkimykseen kului vajaa viikko. Albertin tavoin hänen valmistumisensa ajoittui tilanteeseen, jossa papeista vielä oli lievää pulaa. Pätkäpappeus alkoi työntäyteisesti aivan kesän korvalla vakinaisen henkilöstön jäädessä lomilleen. Ensimmäisen sijaisuuden päätyttyä oli edessä kirjoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi vain seitsemän kuukautta pappisvihkimyksen jälkeen. Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan vaadittava työssäoloehto ei täyttynyt ja taloudellinen tilanne askarrutti, sillä perhe oli juuri ehtinyt ostaa asunnon. Pahempaa kuin taloudellinen tilanne oli kuitenkin papin identiteetin tilapäinen menetys, sillä Angela oli juuri päässyt rakastamaansa seurakuntatyöhön ja --- repästään siitä täysin pois. Kolmen kuukauden työttömyysjakson aikana hän teki kaksi lyhyttä viikon-parin seurakuntapapin sijaisuutta. Ne olivat taloudellisesti tarpeen. Muuten aika kului uuden kodin pintaremonttia tehdessä, opiskellessa ja töitä etsiessä. Tupaantuliaisten jälkeisenä arkipäivänä alkoi uusi papin työpätkä. Tällä kertaa se vei 150 kilometrin päähän uudesta kodista, ja työviikon ajaksi oli muutettava vuokralle opiskelijasoluun. Sijaisuuden päätyttyä Angela palasi kotipaikkakunnalleen ja siirtyili seuraavien neljän vuoden aikana seurakunnasta ja työtehtävästä toiseen. Sijaisuuksien kestot olivat puolestatoista viikosta reiluun puoleentoista vuoteen riippuen siitä, kuuluiko tehtävään järjestää yksittäinen rippikoululeiri vai oliko kyseessä pidempi vuorotteluvapaa. Ammattinimikkeinä vaihtelivat seurakuntapappi, oppilaitospappi ja sairaalapappi. Pätkäpapin työssäjaksaminen oli toisinaan koetuksella, sillä työtehtävän vaihtuessa edessä oli aina uusi hyppy tuntemattomaan, uusi työyhteisö tutustuttavana eikä työhön perehdytystä juurikaan tarjottu. Pätkäpappia saattoi esimerkiksi olla odottamassa sadan entuudestaan tuntemattoman rippikoululaisen jakaminen leireille, jotka tuli myös toteuttaa. Sen kesän aikana Angelalle kertyi leirivuorokausia kuukauden päivät. Kriittistä palautetta pätkäpappi sai, kun oli mennyt sijoittamaan eräät hänelle tuntemattomat vilkkaat pojat samoille leireille. Niin sillon tuntu, että niitten asioiden kanssa jäi tosi yksin, kun se oli taas se sijaisuus, perhanan sijaisuus. Sitkeys palkitaan Pätkäpapin piti jokaisessa työpaikassaan ansaita oma asemansa työyhteisöstä ja ratkaista itsenäisesti, miten paljon kerää töitä itselleen ja mistä uskaltaa kieltäytyä. Angelan odotettiin aina joustavan esimerkiksi lomien suhteen. Jokaisessa työsuhteessa lomakertymä alkoi alusta ja lomat tarjottiin pidettäväksi työjakson lopuksi. Pisimmässä, puolentoista vuoden sijaisuudessa hän sai tähän poikkeuksen ilmoitettuaan, ettei jaksa ilman katkoa, sillä kolme edellistä kesää olivat menneet kokonaan töitä tehdessä. Pätkäpapille ei järjestetty mentorointia tai työnohjausta. Esimiehet eivät nähneet sitä tarpeelliseksi, koska sijainen lähtisi pian pois seurakunnasta. Albertin tavoin Angela korosti papin työssä jatkuvuutta ja työyhteisön merkitystä sekä työssä jaksamiselle että työn sisällölliselle kehittämiselle. Neljän kuukauden sijaisuudessa oli turha ottaa esille työn tai työyhteisön kehittämiskysymyksiä. Se oli semmonen hyvin vaikea syksy --- taaskin tämmönen lyhyt pätkä. Angela alkoi miettiä, kannattaako hänenkään pa- 79

5 nostaa työhönsä aivan kaikkea. Jospa hän ajattelisi käyvänsä vain töissä että tästä nyt saan rahani, millä elän, että ei siinä sen suurempaa. Huolimatta työuran alkupään haasteista Angela pitää uravalintaansa oikeana, sillä hän ei ollut koskaan voinut ajatella tekevänsä mitään muuta työkseen. Työtehtävien vaihtuminen sijaisuudesta toiseen oli ollut hyödyksi: Angela oli verkostoitunut ja saanut hyvän näköalan eri seurakuntiin, työyhteisöihin ja niiden moninaisiin tehtäviin. Kaksi työttömyysjaksoa, kuten eräs kolmen kuukauden sijaisuus puolikkaassa virassa, olivat jättäneet kalenteriin kaivattua vapaaaikaa, jonka hän käytti opiskeluun. Angelan sitkeys palkittiin lopulta. Reilun neljän vuoden pätkäpappeuden jälkeen Angela valittiin vakituiseen virkaan seurakuntaan, jossa hän oli aiemmin tehnyt jo sijaisuuksia. Hän laski palanneensa kyseiseen seurakuntaan jo kolmatta kertaa, mutta joka kerta eri työnkuvaan. Nyt virassa hän aprikoi opettelevansa sanomaan välillä ei liioille työtehtäville. Aivan erityisesti Angela iloitsi kuitenkin siitä, että toistaiseksi tiedossa oleva työsuhde toi uutta mielekkyyttä ja pitkäjänteisyyttä työn kehittämiseen. Viimeinkin saa tehdä töitä omille jäljilleen palaten eikä niin, että minä teen tätä jollekin toiselle tai että minä teen niitä tehtäviä, jotka on määrätty jollekin toiselle. Yhteenveto Albertin ja Angelan kokemusten perusteella katkeavat määräaikaiset työsuhteet ovat ongelmallisia työntekijälle, mutta omat ongelmansa ne aiheuttavat myös työnantajille. Pätkäpappi pystyy harvoin työnsä kehittämiseen. Papin vaativaa asiantuntijatyötä tehdään omalla persoonalla, mutta pätkäpappi joutuu sijaisuudessa kulkemaan aina jonkun toisen tekemän työsuunnitelman jäljissä ja tarpeellistenkin muutosten tekeminen on hankalaa. Tutkittaviemme mukaan työn kehittämisen kokonaiskuva vaatisi rakentuakseen työn jatkumista ainakin yhden kalenterivuoden verran. Pätkäpapin työssä jaksaminen on koetuksella, koska nuorelle työntekijälle on harvoin tarjolla mentorointia tai työnohjausta. Sijainen ei juuri pysty pitämään lomia normaalissa loma-aikojen kierrossa vaan yleensä vasta työsuhteensa päätteeksi. Sitoutumista seurakuntaan, alueeseen ja tutustumista sen ihmisiin ei välttämättä tapahdu, kun mielessä on työsuhteen epäjatkuvuus. Pätkätyön aikana voimavaroja ja huomiota syö seuraavan työpaikan löytäminen. Perheellistynyttä pätkäpappia askarruttivat myös taloudelliset seikat, joita Angela haastattelussa kuvasi. Pätkäpappeudessa oli myönteisiäkin puolia. Haastateltavat olivat kokeneet positiivisena mahdollisuuden nähdä erilaisia seurakuntia ja moninaisia tapoja hoitaa töitä. Lyhyetkin työpätkät olivat kerryttäneet verkostoja ja työkokemusta. Ne olivat auttaneet seuraavan sijaisuuden löytymiseen. Haastateltavat olivat kääntäneet työsuhteiden väliset työttömyysjaksot tai puolipäiväisen työsuhteen edukseen esimerkiksi lomailemalla ja suorittamalla jatko-opintoja. Hanhijoen (ym. 2011, 111) raportissa koulutuksen ja työvoiman kysynnästä vuoteen 2025 ennakoitiin teologien työllistyvän lähinnä papeiksi (61 %) tai opetusalalle (27 %). Seurakuntien heikentynyt taloustilanne on kuitenkin jo nyt vähentänyt pappien työtilaisuuksia. Myös toisella tärkeällä teologien työllistäjällä, opetusalalla tapahtuu muutoksia. Lukion pakollisten uskonnon kurssien määrä vähentyy kolmesta kahteen, kun elokuussa 2016 voimaan tulee uusi tuntijako (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014). Mitä tämä kehitys merkitsee teologiselle koulutusalalle? Mediakeskustelun innok- 80

6 Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2015 Katsauksia ja keskusteluja kaimmissa mielipiteissä on jo ehdoteltu koko koulutusalan poistamista yliopistoista (Tawast 2015). Toisaalta monikulttuuristuva yhteiskunta tarvitsee edelleen laaja-alaisen akateemisen koulutuksen saaneita uskonnon asiantuntijoita (Savon Sanomien pääkirjoitus ). Keväällä 2015 käynnistyvän kansallisen teologien koulutustarveselvitys ottanee kantaa teologien opiskelupaikkamääriin. Sen lisäksi olisi mielestämme syytä selvittää, onko tarpeellista notkistaa ja monipuolistaa teologitutkintojen sisältöjä vastaamaan työelämän muuttuvia vaatimuksia. Lähteet AKAVAn työttömyystilastot. (12/2014) Saatavilla: akavalaiset_tyoelamassa/tyottomyystilastot/1._korkeasti_koulutettujen_tyottomyys (haettu ). Hanhijoki, I., Katajisto, J., Kimari, M., ja Savioja, H. (2011) Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2011:25. Saatavilla: ja_tyovoiman_kysynta_2025 (haettu ). Hiippakuntien tuomiokapitulien päätöstiedotteet (2014) Sähköpostitiedonanto Heikki Salomaalle Ijäs, J. (2014) Toimittajana Kotimaa24 -verkkopalvelun uutisessa Pappien Työtilanne heikentynyt entisestään. Saatavilla: (haettu ). Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2014) Tiedote Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin lukiokoulutukselle oma kehittämishanke. Saatavilla: edu.fi/opm/tiedotteet/2014/11/lukion- tuntijako.html (haettu ). Pappisliiton jäsenrekisteri. (2014) Sähköpostitiedonanto Heikki Salomaalle Polku papiksi. Ohjeistus Turun arkkihiippakunnan www-sivuilla. Tekijää ei mainittuna. Saatavilla: (haettu ) Rihu, T. (2014) Toimittajana sanomalehti Itä-Savon uutisessa, , Kolmatta pappia puolustetaan Mäntyharjussa. Saatavilla: fi/uutiset/lahella/kolmatta-pappia-puolustetaan-mantyharjussa (haettu ). Seurakuntatalous Sakasti.evl.fi. Seurakuntien verotulot Saatavilla: sp?open&cid=content4a8076 (haettu ). Vainio, S. (2015) Toimittajana sanomalehti Savon Sanomien uutisessa Koulutusmäärät laskuun, pappeja tarvitaan vähemmän. Saatavilla savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/koulutusmaarat-laskuun-pappeja-tarvitaan-vahemman/ (haettu ). Salomaa, H. (2013) Joensuun teologian maisterit matkalla työelämään. Teoksessa Teologiksi kasvamassa. Niemelä, K. & Salminen, V-M. (toim.) Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 118, Savon Sanomat. (2015) Pääkirjoitus : Ymmärrystä uskonnoista ei tarvita vain kirkoissa, 2. Sulander, M. (2012) Toimittajana Tampereen hiippakunnan lehden Kumppanin artikkelissa Työalana pätkätyö 2/2012. Saatavilla download/kumppani/kumppani_2_2012. pdf. (haettu ), Tawast, T. (2015) Pappiskoulutuksen sekä 81

7 kirkon ja yliopiston välisen suhteen uudelleenarviointi on tarpeen. Savon Sanomat Saatavilla savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/pappiskoulutuksen-seka-kirkon-ja-yliopiston-valisen-suhteen-uudelleenarviointi-on-tarpeen/ (haettu ). 82

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

ESITYSLISTA kokous 4/2016 40-49 Seurakuntaneuvosto 13.4.2016 sivu 1 (9)

ESITYSLISTA kokous 4/2016 40-49 Seurakuntaneuvosto 13.4.2016 sivu 1 (9) Seurakuntaneuvosto 13.4.2016 sivu 1 (9) Aika keskiviikko 13.4.2016 klo 18. - kahvitarjoilu 17.30 alkaen Paikka Vantaan seurakuntayhtymän virasto, yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone, Unikkotie 5 (4. krs),

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 23.9.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 27.10.2016 Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle 559/01.01.01.01/2016 OPEKAS 105 valmistelijat: hallintopäällikkö

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2016 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 6.9.2016 klo 18.00-18.40 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Elokuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento 18.3.2008 Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, työelämäyhteyksien suunnittelija / Teologinen tiedekunta Valintoja ja urasuunnittelua Mikä opinnoissasi on

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 24.6.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Heikki Salomaa. Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari

Heikki Salomaa. Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari Heikki Salomaa Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari Intensiivijakson yhteiset osiot TYÖELÄMÄSEMINAARI Opettaja yliopistonlehtori Heikki Salomaa (8 t) To 5.9. klo 12.15 13.45 AT102

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Ryhmä 3 Kainuu kohti muutosten ja mahdollisuuksien työmarkkinoita

Ryhmä 3 Kainuu kohti muutosten ja mahdollisuuksien työmarkkinoita KAIRA-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 ULOS KARUSELLISTA KOHTI TOIMIVAMPIA VÄLITYÖMARKKINOITA 1.4.2009 Ryhmä 3 Kainuu kohti muutosten ja mahdollisuuksien työmarkkinoita

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Asiantuntijatyön ajat ja paikat

Asiantuntijatyön ajat ja paikat Asiantuntijatyön ajat ja paikat Tutkija Joonas Miettinen Tiedotustilaisuus 1.3.1 Yhteenveto Asiantuntijat ja esimiehet joustavat työajoissa muita palkansaajia useammin työtehtävien vaatimuksesta, asiakkaiden

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti:

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: Aika Ti 1.4.2014 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Toukokuu. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Teatteritieteen työelämäselvitys valmistuneet maisterit ja tohtorit

Teatteritieteen työelämäselvitys valmistuneet maisterit ja tohtorit Teatteritieteen työelämäselvitys 15.12.2015 2004-2015 valmistuneet maisterit ja tohtorit TIIVISTELMÄ Työelämäselvityksen tavoitteena oli tuoda esille teatteritieteestä valmistuneiden kokemuksia työelämästä,

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Valtakunnallinen teologian tohtoriohjelma 16.2.2012 Teologinen tiedekunta / Mikael Vänttinen / Tohtorikoulutettavien työsuhde 16.2.2012 1 Keskeiset säädökset 1. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Tulevaisuudesta oppiminen ja tulevaisuusoppiminen tulevaisuustaitojen ohjausmalleja Tulevaisuudesta oppiminen ja tulevaisuusoppiminen

Tulevaisuudesta oppiminen ja tulevaisuusoppiminen tulevaisuustaitojen ohjausmalleja Tulevaisuudesta oppiminen ja tulevaisuusoppiminen Tulevaisuudesta oppiminen ja tulevaisuusoppiminen tulevaisuustaitojen ohjausmalleja Tulevaisuudesta oppiminen ja tulevaisuusoppiminen Tulevaisuustaitojen ohjausmalleja Leena Jokinen 18.3.2016 www.utua-hanke.fi

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot