ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN VUODEN 2007 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN 2007 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEET ETELÄ-SUOMEN LIITTOUMAN ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030, ASUMISEN JA RAKENTAMISEN VISION TOTEUTUSPOLUT HÄMEEN LIITON KUNTAKOHTAISET INFOTILAISUUDET KEVÄÄLLÄ MAAKUNTAHALLITUKSEN TYÖSKENTELY KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT ILMOITUSASIAT...16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS..18 H:\LISTA\HALLITUS\2007 mh\mh0107\mh0107.doc

2 2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna OSALLISTUJAT JÄSENET HENK.KOHT. VARAJÄ- SEN pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Kallioinen Ruut - Kulmala Jarmo - Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna - Hacklin Jorma - Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti X Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Silván Timo X Ukkola Marja MUUT OSALLISTUJAT Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esitt., 1 X I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri, 1 X II vpj Leppälahti Markku X Lipsanen Matti, esitt., 2 Ylipaavalniemi Jouko, sihteeri, 2 Hannu Saarinen 1-5 X Matti Lipsanen 8-13 X ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Harri Laine Tapio Eerola Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Minna Lintonen (Harri Laine) ja Tapio Eerola (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Tapio Eerola. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.

4 4 4 ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN Aluehallinnon uudistamisesta on viimeaikoina käyty vilkasta keskustelua ja tehty lukuisia aloitteita eri foorumeilla. Todennäköistä on, että asia tulee vahvasti esille mm. seuraavassa hallitusohjelmassa ( ) PARAS hankkeen seuraavassa vaiheessa. Ministeri Manninen on kiirehtinyt asian esille ottoa ilmoittamalla, että hän tulee lähiviikkoina asettamaan virkamiestyöryhmän selvittämään mm. maakuntaliittojen ja lääninhallitusten keskinäistä työnjakoa. Eduskunnalle keväällä 2005 annetussa hallintoselonteossa todetaan mm., että maakuntaliittojen roolia tulee vahvistaa ja lukumäärää tarkistaa. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Louhiluoma totesi maakuntajohtaja kokouksessa , että aluejakojen osalta uusi vaalipiirijako ja toiminnallistaloudellinen maakuntajako ovat tärkeimmät aluepohjat, mikä merkitsee molempien lukumäärän vähentämistä. Uudenmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan tehnyt esityksiä uusmaalaisiksi tavoitteiksi hallitusohjelman vaalikaudelle Aluehallinnon uudistaminen ja alueellistaminen kehitetään maakuntahallintoa iskukykyisempi Suomi-mietinnön linjausten mukaisesti yhdistetään Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistetään Riihimäen seutu Uudenmaan maakuntaan alueellistamisessa otetaan huomioon myös Tammisaaren ja Lohjan seutukunnat Riihimäen seudun yhdistämisestä Uudenmaan maakuntaan on Hämeen liitossa käsitelty mm. vv (vert. maakuntahallituksen kokousasiakirjat 97, - 98). Edelleen Hämeen liiton maakuntahallitus on kokouksessaan ottanut kantaa seutukuntajakoon (109 Seutukuntajaon tarkistus) Sisäasiainministeriön pyynnöstä (SM /Ha-61) ja antanut asiasta tiedotteen Hyvinkää osaksi Hämettä. Asiakirjat ovat tämän esityslistan erillisenä liitteenä 1/07. Hämeen liitto on ottanut asiaan kantaa myös keväällä 2006 PARAS hankkeen 1. vaiheen loppuraportissa toteamalla mm., että Riihimäen seudun ja Hyvinkään tulisi kuulua samaan maakuntaan. Maakunnan kuntajohtajakokous käsitteli kokouksessaan otsikon asiaa ja evästi asian valmistelua maakuntahallituksen kokoukseen. Kuntajohtajakokouksen evästyksiä esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Hämeen liiton on varauduttava mahdollisiin tuleviin muutoksiin (maakuntaliittojen rooli maakuntajako, vaalipiirijako, valtion aluehallinnon kehitys jne.). Hämeen liitto on lähtenyt kehittämään määrätietoisesti strategiaansa, organisaatiotaan ja toimintansa laadunvarmistusta, että se olisi kilpailukykyinen ja vetovoi-

5 5 mainen uusien haasteiden edessä. Virikkeitä maakuntahallituksen keskustelua ja kannanoton muotoilua varten. 1. Kanta-Hämeen tulee säilyä tulevaisuudessa kokonaisuutena jota ei pilkota, eikä pienennetä. Se voi tarvittaessa kasvaa esim. etelään, pohjoiseen, länteen jos esim. työssäkäyntialue, toiminnallinen kokonaisuus tai tuleva vaalipiirijako sitä edellyttää. 2. Tulevaisuuden maakuntaliitolle (myös Hämeen liitolle) tulee ennakoida uudistettua toiminta-ajatusta: Jäsenkuntien operatiivinen kehittämiskeskus Jäsenkuntien sitouttamista yhteisiin strategisiin ponnistuksiin 3. Mikäli tulevaan hallitusohjelmaan tulee vaalipiirijaon tarkistus pyritään toimimaan siten, että mm. Hyvinkää tulisi Uudenmaan vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin. 4. Kuntajohtajakokouksen ( ) esittämät virikkeet (esitellään maakuntahallituksen kokouksessa) Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus käy asiasta keskustelun, muotoilee kannanoton ja päättää, että kannanotto toimitetaan hallitusohjelmavalmisteluun (eduskuntakausi ) sekä oikeusministeriöön (vaalipiirijakovalmistelu). Käsittely: Ennen kokousta pidettyihin ryhmäkokouksiin ja siten myös maakuntahallituksen kokoukseen oli jaettu maakuntajohtajan kaksi eri kannanottoluonnosesitystä; kannanottoluonnos A ja B (liitteenä 2/07), mitkä maakuntajohtaja esitteli. Keskustelussa kannatettiin muotoilun jatkamista kannanottoluonnoksen B - pohjalta. Kokoukseen asiantuntijaksi kutsuttu neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen ilmoitti sisäministeri Hannes Mannisen (sisäasiainministeriön) tulevan lähiaikoina asettamaan työryhmän tekemään esiselvitystä aluehallinnon kokoamisesta ja Paras -hankkeen vaikutuksista aluehallintoon ja valtion paikallishallintoon. Saarinen esitti, että kannanottoluonnoksen B neljänneksi kohdaksi lisättäisiin seuraavaa: Työryhmän tehtäviin tulee lisätä toimeksianto selvittää edellytyksiä ja malleja pääkaupunkiseudun alue- ja paikallishallinnon uudistamiseksi. Ennen pääkaupunkiseudun hallintomallin ratkaisemista tulee pidättyä osittaisuudistuksista alueja paikallishallinnossa suur-metropolialueella. Maakuntajohtaja otti Hannu Saarisen lisäysesityksen omaksi esityksekseen kannanottoluonnokseen B. Keskustelussa kannatettiin lisäystä. Maakuntajohtaja esitti, että maakuntahallitus antaa viraston tehtäväksi laatia kannanottoluonnoksen B ja käydyn keskustelun perusteella Hämeen liiton varsinainen kannanotto seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen. Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

6 6 5 HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN Tulevan eduskuntakauden hallitusohjelma-aloitteita kootaan ja hallitusohjelmaluonnoksia hahmotellaan nyt aktiivisesti eri foorumeilla. Myös Hämeen liitto tullee tekemään omat esityksensä uutta hallitusohjelmaa varten. Maakunnan kuntajohtajakokous on kokouksessaan ottanut kantaa myös hallitusohjelmaesityksiin. Kuntajohtajakokouksen aloitteet esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Hämeen liitto on kuvannut maakunnan tulevaisuutta sekä kehittämisen painopisteitä ja kärkihankkeita mm. - Maakuntasuunnitelmassa - Maakuntaohjelmassa - Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa Liitolla (maakuntahallituksella) on selkeä kuva siitä mitä maakunnalle tärkeitä asioita maan tulevan hallituksen ( ) tuella tulisi edistää/toteuttaa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus ideoi siitä mitä hallitusohjelma-aloitteita se tulee esittämään edellyttää, että ideoinnin ja keskustelun pohjalta laaditaan Hämeen liiton aloitteet tulevaa hallitusohjelmaa varten (maakuntahallitus ). Käsittely: Ennen kokousta pidettyihin ryhmäkokouksiin ja siten myös maakuntahallituksen kokoukseen oli jaettu hallitusohjelma-aloiteaihioita, joita maakuntajohtaja esitteli kokouksessa. Puheenvuoroissa tehtiin useita aloiteideoita tulevaan Suomen hallitusohjelmaan ( ), mitkä sihteeri ja asiantuntijaksi kutsuttu neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen kirjasivat muistioihinsa huomioitaviksi valmistelussa. Tämän tultua käsitellyksi Saarinen poistui kokouksesta. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja päätti tehdä seuraavassa kokouksessa varsinaiset aloitteet tulevaan Suomen hallitusohjelmaan valmistellun esityksen perusteella.

7 7 6 VUODEN 2007 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNI- TELMA Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2007, mikä julkaisuna jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa. Talousarvion käyttötalousosassa (luvut 1-6) maakuntavaltuusto määritteli sitovasti toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot - maakuntavaltuuston yhdelle tehtävälle, - tarkastuslautakunnan yhdelle tehtävälle, - maakuntahallituksen kolmelle tehtävälle (maakuntahallitus, varsinainen toiminta ja projektit), - kesäyliopiston kahdelle tehtävälle (johtokunta ja kesäyliopistotoiminta). Projektien ja kesäyliopistotoiminnan määrärahat valtuusto hyväksyi sitovasti nettomääräisenä (=toimintakatteen) ja kaikki muut bruttomääräisinä eli toimintatuotot ja toimintakulut erikseen. Hallintosäännön 26 :n mukaan maakuntahallitus päättää niin valtuuston, hallituksen kuin kesäyliopiston johtokunnankin osalta käyttösuunnitelma 1:stä. Käyttösuunnitelma 1:llä määritellään osamäärärahat tehtävän meno- ja tuloryhmille. Tavoitteita ei täsmennetä osatavoitteiksi. Tehtävän menoryhmiä ovat henkilöstömenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrat, muut menot. Tehtävän tuloryhmiä ovat myyntitulot, maksutulot, tuet ja avustukset sekä muut tulot. Liitteenä 1/07 on Hämeen liiton vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1 (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy meno- ja tuloryhmien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 1/07 olevan Hämeen liiton vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n (pl. tarkastuslautakunta). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 8 7 VUODEN 2007 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEET Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä hyväksyttäväksi esitettiin vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma ykkönen liitteen 1/07 mukaisena. Tämän jälkeen maakuntajohtaja hyväksyy käyttösuunnitelma kakkosen. Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus antaa taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN SUORITETAAN SEURAAVASTI: 1.1. Maakuntavaltuuston - edustus ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.2. Maakuntahallituksen - edustus- ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.3. Varsinainen toiminta - Yli euron menoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - maakuntajohtajan koulutuksesta sekä ulko- ja kotimaanmatkoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja - maakuntajohtajan edustusmenot hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja

9 9 - viraston henkilökunnan (myös kesäyliopiston ja projektien) ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - viraston henkilöstön seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta (myös kesäyliopiston ja projektien) päättää maakuntajohtaja. Lisäksi prosessin päällikkö voi päättää enintään kaksipäiväisiin osallistumismaksultaan alle 400 euron (+ alv) seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Menot hyväksyy osallistumispäätöksen tehnyt. - viraston henkilöstöpalvelukset hyväksyy maakuntajohtaja - henkilökunnan palkat ja henkilösivukulut varsinaisen toiminnan osalta hyväksyy hallintopäällikkö - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista (myös projektien) euroon asti päättää maakuntajohtaja ja hyväksyy euron menot. Alle euron menot hyväksyy ao. prosessin päällikkö ja projektien osalta ao. projektin menojen hyväksyjä 1.5. kohdan mukaisesti. - viraston (myös projektien) kalusto ja konehankinnoista euroon asti päättää ja hyväksyy maakuntajohtaja - rakennusten kunnossapidosta päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja - Ennakointi -prosessin muut alle euron menot hyväksyy kehittämispäällikkö / maakuntainsinööri Matti Lipsanen ja euron menot maakuntajohtaja - Toimintaympäristöt -prosessin muut alle euron menot hyväksyy suunnittelupäällikkö / maakuntainsinööri Heikki Pusa ja euron menot maakuntajohtaja - Toteutus prosessin muut alle euron menot hyväksyy ohjelmapäällikkö Osmo Väistö ja euron menot maakuntajohtaja - Prosessituki -prosessin muut alle euron menot hyväksyy yhteyspäällikkö / maakunta-asiamies Jouko Ylipaavalniemi ja euron menot maakuntajohtaja - hallintopalvelut -prosessin muut alle euron menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja euron menot maakuntajohtaja - neuvottelevan virkamiehen ja yli-insinöörin matkalaskut ym. kulut hyväksyy maakuntajohtaja - muut kulut hyväksyy maakuntajohtaja Edellä kohdat : Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja Juhani Honka, ja mikäli hyväksyjä on estynyt hyväksyjänä on: - Matti Lipsasen varalla Osmo Väistö - Heikki Pusan varalla Matti Lipsanen - Osmo Väistön varalla Heikki Pusa - Jouko Ylipaavalniemen varalla Kaisa Hemilä - Kaisa Hemilän varalla Jouko Ylipaavalniemi paitsi maksatuspäätösten hyväksymisen osalta Matti Lipsanen

10 10 Maakuntajohtaja Juhani Hongan ollessa - esteellinen hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen 1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta - kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää enintään kaksipäiväisiin alle 400 euron seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euron osalta, euron ostoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus, rehtori Jari Tiainen hyväksyy laskut - kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnat hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euron osalta, euron osalta hyväksyjänä on maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättä maakuntahallitus, rehtori Jari Tiainen hyväksyy laskut - kesäyliopiston johtokunnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan ja opettajien palkat henkilösivukuluineen hyväksyy rehtori Jari Tiainen - muut kulut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen, Kesäyliopiston rehtori Jari Tiaisen ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti: - Tavoite 2-ohjelma -projekti: Menot hyväksyy Hannu Saarinen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - Uudet menetelmät yrittäjyyden kehittämisessä (Stiment) -projekti: Menot hyväksyy Osmo Väistö, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - Markkinointi projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Asunto Häme projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja.

11 11 - Hämeen asuntomessukesä 2007 projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Via Baltica Nordica Innoreg hanke: Menot hyväksyy maakuntajohtaja ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on Heikki Pusa - Koulutuksen ennakointihanke projekti: Menot hyväksyy Osmo Väistö ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. 2. PANKKITILIN AVAA JA LOPETTAA hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Juhani Honka. 3. OTOT JA SIIRROT PANKKI- JA POSTISIIRTOTILEILTÄ allekirjoittaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen maakuntajohtaja Juhani Honka. Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen. 4. KUNTAYHTYMÄLLE OSOITETUN SAAPUVAN ARVOPOSTIN ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Anna-Riitta Rajaveräjä tai Hannele Lemström tai maakuntajohtajan sihteeri Pirkko Kiikeri-Kuusela tai toimistosihteeri Nina Viitanen. Käsittely: Maakuntajohtaja esitti muutettavaksi päätösesityksen 1.4. kohdasta toisen ranskalaisen viimeisen lauseen seuraavaksi: Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää enintään kaksipäiväisiin osallistumismaksultaan alle 400 euron (+ alv) seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen muutoksineen yksimielisesti.

12 12 8 ETELÄ-SUOMEN LIITTOUMAN ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030, ASUMI- SEN JA RAKENTAMISEN VISION TOTEUTUSPOLUT Seitsemän maakunnan yhteinen visio Etelä-Suomen aluerakenteesta asumisen, ympäristön ja liikenteen osalta valmistui maaliskuussa Nyt visiolle on laadittu toteuttamispolut asumisen ja rakentamisen osalta. Asumisen ja rakentamisen tulevaisuuden toimintalinjoiksi on valittu Palvelut ja sosiaaliset verkostot lähellä ja Luonto ja maaseutu lähellä. Toimintalinjoilla pyritään vastaamaan sekä elämäntavoiltaan kaupunkilaistuvien että luonnonläheisyyttä arvostavien asukkaiden tarpeisiin. Hämeen liiton TTS:n mukaan vuonna 2007 aloitettavat hankkeet Asumisen strategiat ja Maaseutuasumisen kehittäminen ovat esimerkkejä suunnitelman toteuttamisesta. Raporttiluonnos esiteltiin Etelä-Suomen liittouman maakuntahallituksille Naantalin yhteiskokouksessa , jolloin siitä käytiin laaja evästyskeskustelu. Hämeen maakuntahallitus on käsitellyt raporttia kokouksissaan 8/06 ja 9/06. Valmistelu jatkuu ja raporttiin toivotaan vielä kommentteja. Tässä vaiheessa keskeisiä kysymyksiä ovat: N löytyvätkö Hämeen asumisen erityispiirteet riittävästi kahden toimintalinjan alta? N N onko kärkihankkeiden joukossa Hämeen kannalta mielekkäitä? millä tavoin suunnitelmaa jalkautetaan ja toteutetaan tulevaisuudessa Hämeessä? Tavoitteena on, että Etelä-Suomen maakuntien liittouman valmistelutoimikunta ja maakuntahallitusten puheenjohtajat hyväksyvät raportin yhteisessä kokouksessaan helmi-maaliskuussa Kohti Etelä-Suomen aluerakenne 2030 visiota asumisen ja rakentamisen vision toteutuspolut raportti, sekä luettelo raporttiin ELLIn yhteiskokouksen jälkeen tehdyistä muutoksista on erillisenä liitteenä 2/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee informaation tiedoksi ja käy evästyskeskustelun raportin viimeistelytyötä varten. Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen kutsuttuna asiantuntijana selosti asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 9 HÄMEEN LIITON KUNTAKOHTAISET INFOTILAISUUDET KEVÄÄLLÄ 2007 Hämeen liiton virastossa on valmisteltu kevään 2007 aikana pidettäviä jäsenkuntakohtaisia infotilaisuuksia. Asiaa on valmisteltu myös maakunnan kuntajohtajakokouksessa Infotilaisuuksien tavoitteena on 1) Informoida jäsenkuntien edustajia Hämeen liiton strategiasta, uusitusta organisaatiosta sekä toimintatavoista maakunnan ajankohtaisista asioista (Hämeen liiton vastuualueiden osalta) 2) lisätä jäsenkuntien ja Hämeen liiton välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa maakunnan yhtenäisyyttä ja identiteettiä. Informaatiotilaisuuksiin osallistuisivat johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä Hämeen liiton operatiivista johtoa maakuntajohtajan johdolla. Tilaisuuksien aikataulu sovitaan kuntien kanssa ja tilaisuudet pyritään sovittamaan esim. kunnan-/kaupunginhallitusten kokousten yhteyteen. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, p Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen kuntakohtaiset informaatiotilaisuudet ja edellyttää, että maakuntahallituksen jäsenet osallistuisivat mahdollisuuksiensa mukaan kotikuntansa infotilaisuuteen. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asiaa ja lisäsi infotilaisuuksien tavoitteisiin jäsenkuntien luottamushenkilöiden kuulemisen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 10 MAAKUNTAHALLITUKSEN TYÖSKENTELY 2007 Maakuntahallitus päätti kokouksessaan vuoden 2007 kokouspäivikseen seuraavat maanantaipäivät: 15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 7.5., 11.6., 20.8., 17.9., , ja Kokoukset alkavat kello ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastossa. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Maakuntavaltuusto kokoontuu ja , ellei puheenjohtajan kanssa muuta sovita. Maakuntahallituksen kokousten yhteydessä on käyty keskusteluja mm. maakuntahallituksen - iltakoulukäytännön kehittämisestä - infotilaisuuksien järjestämisestä - omista työseminaareista - koti-/ulkomaan opinto-/työseminaarimatkasta (2007) Maakuntahallitus käy linjauskeskustelun seuraavista asioista 1) Missä määrin hallitus on valmis kokoontumaan iltakouluistuntoihin - sopiva viikonpäivä ja kellonaika? - valmistelut, ennakkomateriaali? (vrt. yhteinen iltakoulu HAKKY-Hämeen liitto) 2) Missä määrin hallitus toivoo/edellyttää ennen virallista kokousta pidettäviä informaatiotilaisuuksia? (vrt. hallitusinfo ) - alkamisaika (ma klo 8.00?) - valmistelut, esittelijät? 3) Missä määrin hallitus on valmis/halukas kokoontumaan hallituksen työseminaareihin (=syvällinen paneutuminen, pohdinta ja toimivan johdon evästykset) mm. toiminta- ja taloussuunnitelman sekä budjetin linjausseminaari (esim. touko-/kesäkuussa) - yksi kokonainen työpäivä 4) Missä määrin hallitus näkee tarpeelliseksi suorittaa v koti-/ulkomaisen opinto-/työseminaari/-benchmarkkausmatkan? esim. - joku muu maakunta - yliopisto-/korkeakoulutoiminta - elinkeinopolitiikka

15 15 - jne. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1) edellyttää, että sille esitellään seuraavassa kokouksessa eo. evästyskeskustelun perusteella laadittu tavanomaisia kokouksia täydentävä työohjelma ) merkitsee tiedokseen, että v viraston virkamiehet / toimihenkilöt osallistuvat maakuntahallituksen kokouksiin seuraavasti läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus on maakuntajohtajalla ja/tai hänen sijaisellaan (esittelijä) sekä hallintopäälliköllä ja/tai hänen sijaisellaan (sihteeri) läsnäolo-oikeus ja puheoikeus on asiakohtaisesti maakuntajohtajan määräämillä virkamiehillä / toimihenkilöillä maakuntajohtaja määrää maakuntahallituksen iltakouluihin, informaatiotilaisuuksiin, työseminaareihin sekä opintomatkoille (vast.) osallistuvat virkamiehet / toimihenkilöt. Käsittely: Maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä 2) kohdan alun merkitsee tiedokseen alkavaksi sanalla päättää. Ryhmäpuheenvuoroissa evästettiin puheenjohtajia ja maakuntajohtajaa tavanomaisia kokouksia täydentävästä hallituksen työohjelmasta vuonna Maakuntahallitus hyväksyi esityksen muutoksineen ja evästyksineen yksimielisesti.

16 16 11 KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ( :t 57-69) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 12 MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT Maakuntajohtajan päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/07. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan päätösluetteloita ajalta Käsittely: Maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävänsä päätösesitykseensä henkilöstöhallinnon päätösosassa tehdyt päätökset: 5 Hämeen liiton prosessien sisällöt ja henkilöstön sijoittaminen prosesseihin vuodeksi 2007 ja 6 Auli Hiedan palkallinen vapaa Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti. 13 ILMOITUSASIAT Hämeen liitto suunnittelee (yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa) vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille pidettävää informaatiotilaisuutta. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä kansanedustajaehdokkaille maakunnan tulevaisuutta ja keskeisiä kehittämishankkeita. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan mm., että Maakunnan yliopisto-/korkeakoulutoiminnan kehittäminen teemasta jatketaan neuvotteluja HAkk:n ja HL:n hallitusten puheenjohtajistojen kesken. (määräpäivä ). Pääjohtaja Veijo Hintsanen ja mkj. Juhani Honka ovat pitäneet puheenjohtajistokokousta pohjustavan neuvottelun. Maakunnan kuntajohtajakokous on ottanut osaltaan kantaa maakunnan yliopisto-/korkeakoulu kysymyksiin ja on edellyttänyt, että seutukuntien edustajina neuvottelussa kuultaisiin kaupunginjohtajia (Hellstén, Keskiruokanen, Venho). Neuvottelun valmistelut jatkuvat mm. yhteisen ajan etsimällä ja mahdollisten pohjaesitysten valmisteluilla.

17 17 Hämeen maakunnan ryhmä vieraili Chunanin maakunnassa, Kiinassa Matkaraportti on erillisenä liitteenä 4/07. Matti Lipsanen raportoi matkan tuloksista kokouksessa. Hämeen maakunnan ryhmä osallistui Suomi-aiheiseen seminaariin Wielkopolskassa, Puolassa Matkaraportti on erillisenä liitteenä 5/07. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 5/06 Vuoden 2007 KeEL-maksu ja muutoksia palkansaajan eläkemaksun perintään. Opetusministeriön päätös (44/221/2006) opetus- ja kulttuuritoiminta varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Hämeen liitolle / Hämeen kesäyliopistolle on myönnetty valtionrahoitusta euroa vuodelle OPM tulee tekemään uuden päätöksen, jos vuodelle 2007 hyväksytty valtion talousarvio poikkeaa tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin vuoden 2007 talousarvioesityksestä, todetaan päätöskirjeen lopussa. Sisäasiainministeriön kirje Sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellinen jako. SM on päättänyt jakaa mm. Hämeen liitolle Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden arviomäärärahat käytettäväksi kaudelle laadittujen Etelä-Suomen tavoite 2 alueita koskevien ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. Hämeen liitolle jaettiin EAKR-rahaa ja valtion rahaa. Sisäasiainministeriön päätös seutukuntajaosta ( ), mikä tulee voimaan Päätöksen liitteenä on seutukuntajako maakunnittain. Kanta- Hämeen maakunnan osalta seutukuntajako ei muutu. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Käsittely: Valtuuston puheenjohtaja Jari Koskinen poistui kokouksesta klo Lipsasen Kiinan matkan raportoinnin aikana. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot