VoIP laskutus SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VoIP laskutus SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VoIP laskutus Johdanto Vaatimukset ja laskutusmallit PSTN/GSM-verkot IP-verkot Kirjaamismenetelmät RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) SNMP (Simple Network Management Protocol) Muita menetelmiä CDR-formaateista Välityspalvelimet Inter-Domain VoIP INOW!-aloite Open Settlement Protocol Lähdeluettelo

2 Tuomas Keränen 1. VOIP LASKUTUS 1.1 Johdanto IP-verkkoihin perustuvat uuden sukupolven palvelut ja liiketoimintamallien moninaistuminen ovat viime aikoina alkaneet edellyttää entistä kehittyneempiä liikenteen seurantaratkaisuja. Monet Internetpalveluntarjoajat ovat siirtymässä ns. flat-rate laskutusmallista palvelupohjaiseen laskutukseen. Lisäksi liikennemäärien kasvaessa on tullut ajankohtaiseksi ryhtyä laskuttamaan palvelun laadusta; mitä enemmän asiakas on valmis maksamaan, sitä enemmän hän voi luottaa palvelun saatavuuteen ja luotettavuuteen. Tällä tavalla palvelun tarjoajat voivat siis jakaa kustannuksia älykkäämmin ja ennen kaikkea erottautua kilpailijoista markkinoilla. Yksi tämän hetken nousevista IP-pohjaisista palveluista on äänen siirtäminen pakettikytkentäisten verkkojen yli. Sadan vuoden kokemukset äänen siirtämisestä piirikytkentäisten verkkojen yli aiheuttavat kuitenkin VoIP-palveluille reunaehtoja, jotka ovat IP-verkkojen ominaisuuksien vuoksi kohtuullisen vaikea täyttää. Palvelun laatu on näistä eniten tutkittu, ja sen parantamiseen on uhrattu paljon työtä eri standardointiyhteisöjen puolesta. Jotta VoIP-palveluita olisi mahdollista hyödyntää kaupallisesti, on niistä kuitenkin oltava mahdollista laskuttaa luotettavasti ja kuluttajaystävällisesti. Kuluttajat ovat tottuneet luotattavaan laskutusjärjestelmään PSTN- ja GSM verkkoja käyttäessään, eivätkä he ole valmiita luopumaan tästä ominaisuudesta VoIP-palveluiden kohdalla, vaikka teknologia sinänsä olisi kuinka edistyksellinen ja halpa tahansa. Jostain syystä laskutusmekanismeja ei kuitenkaan ole pyritty standardisoimaan kuin vasta viime aikoina. Tähän asti järjestelmät ovat usein olleet suljettuja yhden valmistajan ratkaisuja, jolloin varsinaisesta yhteensopivuudesta ei ole voinut puhua. Liikenteen kirjaamiseen on kuitenkin jo olemassa standardoituja ratkaisuja ja protokollia, joita pystytään käyttämään hyväksi laskutustietojen keräämisessä ja välittämisessä varsinaisille laskutusjärjestelmille. 1.2 Vaatimukset ja laskutusmallit Koska VoIP-puheluissa usein käytetään sekä PSTN- että IP-verkkoja äänen siirtämiseen, olisi suotavaa, että laskutusmenetelmät kummassakin verkossa vastaavat ominaisuuksiltaan toisiaan mahdollisimman paljon. Toimiakseen perustana luotettavalle laskutukselle, tulee verkon pystyä generoimaan tietoa sen käytöstä. Tämän tiedon tulee täyttä ainakin seuraavat sille asetetut vaatimukset [6]: 1. Erinomainen tarkkuus. Jotta asiakastyytyväisyys pystytään takaamaan, on käyttötiedon oltava ehdottoman luotettavaa. 2

3 2. Tarpeellisten käyttöparametrien saatavuus. Laskutusjärjestelmän on saatava juuri oikeat parametrit puhelun kulusta pystyäkseen muodostamaan asianmukaista laskutustietoa. 3. Skaalautuvuus. Tiedon määrän tulee olla vapaasti vaihdeltavissa. 4. Turvallisuus. Kenenkään ei pidä päästä muuttamaan kerättyä käyttötietoa. 5. Pysyvyys. Kerätty tieto ei saa hävitä missään käsittelyn vaiheessa. Seuraavassa kappaleessa on esitelty lyhyesti laskutusmalleja ja menetelmiä sekä piirikytkentäisen että pakettivälitteisien verkkojen osalta PSTN/GSM-verkot Perinteisessä piirikytkentäisessä verkossa eri verkkoelementit, kuten vaihteet keräävät jatkuvasti tietoa niiden lävitse virtaavasta datasta. Jotta saavutettaisiin mahdollisimman tehokas toiminta ja luotettavuus raskaankin liikennemäärän vallitessa, käytetään verkossa erillistä prosessointia keräämään dataa eri elementeistä. Lisäksi prosessointijärjestelmä vertailee (korreloi) eri elementtien keräämää dataa ja muodostaa tiedosta ns. Caller Data Record-tietoa välitettäväksi eteenpäin järjestelmän ylemmille hierarkiatasoille. Jotta eri valmistajien tuottamien järjestelmien välille saavutettaisiin mahdollisimman hyvä yhteensopivuus, on CDR:n muotoa pyritty standardoimaan. Formaatteja on tarkemmin esitelty kappaleessa 1.4. Muodostamisen jälkeen tieto siirretään CDR-muotoisena operaattorin keskitettyyn laskentakeskukseen, missä niiden pohjalta lasketaan tilastointija hinnoittelu-informaatiota sekä muodostetaan varsinainen laskutustieto. Yksinkertaistettu vuokaavio prosessista on esitetty kuvassa 1 [11]. Verkkoelementit Tiedon keräys, muotoilu, vertailu Väliprosessointi C D R Laskun muodostus, kirjanpito Käyttötiedon Muodostaminen Laskutusjärjestelmä 1. Laskutusmalli PSTN-verkossa Käyttämällä hyväsi IN (Intelligent Networks)-tyyppisiä verkkoratkaisuja asiakasta voidaan tämän lisäksi laskuttaa joustavasti erityyppisistä lisäarvopalveluista sekä mahdollistetaan mm. etukäteen maksettujen (prepaid) palveluiden käyttö. 3

4 Tuomas Keränen IP-verkot Koska palveluiden kirjo IP-verkoissa on huomattavasti monipuolisempi kuin PSTN-verkoissa, on myös sen laskutusjärjestelmille asetettava hieman erilaisia vaatimuksia. Pelkän minuuttitaksan sijasta saatetaan olla kiinnostuneita palvelun laadusta, siirretyn datan määrästä ja palvelun luonteesta. Lisäksi, kuten myös PSTN-palveluissa, siirretty matka toimii yhtenä avaimena laskutuksen järjestämisessä. VoIP-palveluissa laskutusparametrit ovat kuitenkin hyvin pitkälle samat kuin perinteissä puhelinverkoissa. Periaatteellisella tasolla IP-verkkojen laskutusmalli on siis samantapainen kuin PSTN-verkoissa. Eri verkkoelementit, kuten reitittimet, yhdyskäytävät ja portinvartijat tuottavat tietoa puhelun kulusta, jonka jälkeen tieto kerätään ja muokataan sopivaan muotoon laskutusjärjestelmää varten. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin tiedonkeräysmenetelmien vaihtelevuus ja standardisoitujen CDR-formaattien puute. Yksinkertainen kuva toiminnasta on esitetty kuvassa 2. Raaka kirjaamistieto Välityspalvelin Laskutusjärjestelmä VoIP- Yhdyskäytävä(t) RADIUS SNMP TACACS+ TFTP... Kuva 2. Esimerkki laskutuksen toteuttamisesta IP-verkossa Kirjaamistieto kerätään verkkoelementeiltä käyttämällä esimerkiksi AAA (Athentication, Authorization, Accounting) -tyyppisiä protokollia, kuten RADIUS ja TACACS+ [11]. Näitä mekanismeja on esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Kerätty raakamuotoinen kirjaamistieto välitetään joko suoraan laskutusjärjestelmälle tai välityspalvelimelle, joka muokkaa ja tarkistaa tietoa samaan tapaan kuin väliprosessointi PSTN-verkoissa. Tämän jälkeen tieto on valmiina laskutusjärjestelmässä tapahtuvaan prosessointiin, mikä lopuksi johtaa laskun lähettämiseen asiakkaalle. Protokollaa voidaan käyttää myös ns. prepaid-palveluissa, jolloin yhdyskäytävälle välitetään tieto siitä, kauanko puhelu saa kestää. Laskutus on varsin ongelmatonta, jos pysytään yhdessä, hallinnoltaan yhdenmukaisessa verkossa. Ongelmia kuitenkin kohdataan otettaessa reititykseen mukaan toiselle organisaatiolle kuuluva verkko. Ratkaisuja tähän ongelmaan on esitetty dokumentin viimeisessä kappaleessa. 4

5 1.3 Kirjaamismenetelmät Jotta CDR tiedostoja voitaisiin luoda laskutusjärjestelmän analysoitavaksi, on resurssien käytöstä kerättävä käyttäjäkohtaista tietoa. Seuraavassa esitellään esimerkkejä menetelmistä tiedon keräämiseksi RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) RADIUS-protokolla on alun perin määritelty tilaajien todentamista, oikeutusta sekä käyttäjäkohtaisten tapahtumien ja resurssien käytön kirjaamista varten. Standardointityöstä vastaa IETF. RADIUS perustuu asiakasohjelma-palvelin malliin, jossa palvelin vastaanottaa asiakasohjelmilta tulevia pyyntöjä yhteyden todentamiseen ja oikeutukseen sekä pitää kirjaa tapahtumista [1]. Juuri kirjaamistietoja voidaan käyttää hyväksi CDR-tietoja luotaessa. Protokolla sijoittuu TCP/IPprotokollapinossa UDP-kerroksen päälle sovellustasolle ja käyttää UDP porttia Tietojen suojaus asiakkaan ja palvelimen välillä perustuu jaettuun salaisuuteen (shared secret). Asiakasohjelma, joka voi sijaita esimerkiksi VoIP-yhdyskäytävässä, lähettää yhteyden alussa Accounting-Start paketin palvelimelle. Tämä aloituspaketti sisältää tiedon palvelun käyttäjästä sekä laadusta. Tähän palvelin puolestaan vastaa lähettämällä kuittauksen, olettaen että kirjaaminen on aloitettu menestyksekkäästi. Yhteyden katkettua suoritetaan vastaava toimenpide Accounting-Stop pakettien avulla merkiksi kirjaamisen päättymisestä. Tämä paketti sisältää lisäksi tietoa esim. yhteyden kestosta ja välitetyn datan määrästä. RADIUS-paketin rakenne on kuvattu kuvassa 3 [2] ja taulukossa koodi id pituus autentikaattori parametrit.. koodi ID pituus autentikaattori RADIUS-paketin tyyppi 4=Accounting-Request 5=Accounting-Response kytkee toisiinsa kysely ja vastauksen paketin kokonaispituus käytetään viestien todennukseen asiakkaan ja palvelimen välillä 5

6 Tuomas Keränen parametrit parametri-arvo-pareja, jotka sisältävät tietoa yhteyden kulusta esim. 42 Acct-Input-Octets 43 Acct-Output-Octets 44 Acct-Session-Id 46 Acct-Session-Time 47 Acct-Input-Packets 48 Acct-Output-Packets 49 Acct-Terminate-Cause Varsinainen kirjaamistieto siis välittyy RADIUS-palvelimelle lopetuspakettien mukana, ja ne toimivatkin perustana laskutustietojen luomiselle. RADIUS luo kirjaamistiedoista ASCII-muodossa olevia tiedostoja, joista välityspalvelin pystyy muokkaamaan halutun muotoisia CDR-tietoja. CDR:t puolestaan siirretään laskutusjärjestelmän analysoitavaksi käyttäen esimerkiksi FTP-tiedostonsiirtoprotokollaa. Yhden yhdyskäytävän läpi menevä puhelu koostuu kahdesta haarasta, joista RADIUS-protokollan avulla voidaan pitää kirjaa: sisääntulevasta- ja ulospäin suuntautuvasta haarasta. Jos puolestaan on kyseessä kahden yhdyskäytävän läpi reititetty puhelu (siis PSTN-verkosta PSTN-verkkoon), on haaroja vastaavasti neljä. Yhdestä puhelusta siis kirjautuu kahdesta neljään RADIUS-kirjanpitoa, jotka voidaan yhdistää Session-Id parametrin avulla toisiinsa ja täten saavuttaa luotettava kirjaamistarkkuus ja - luotettavuus. Cisco Systems käyttää omissa tuotteissaan RADIUS-protokollan lisäksi kehittämäänsä TACACS+ protokollaa, joka on toiminnallisuudeltaan RADIUSta vastaava. Tästä poiketen se kuitenkin toimii TCP:n päällä tuoden järjestelmään lisää luotettavuutta [11]. Tällä hetkellä IETF valmistelee RADIUS-protokollalle seuraajaa nimeltä DIAMETER, jonka pitäisi tulevaisuudessa vastata paremmin päätelaitteiden liikkumiseen liittyviin haasteisiin. Tälle protokollalle löytynee käyttöä mm. SIP-protokollaan liittyvien laskutustoimintojen yhteydessä SNMP (Simple Network Management Protocol) SNMP on IP-verkoissa yleisesti käytetty verkonhallintaprotokolla. Sitä tukevat verkkoelementit keräävät tietoa toiminnastaan MIB-kantoihin, joita voidaan määritellä valmistajakohtaisesti. SNMP siis tarjoaa kehyksen, jonka mukaan uusia MIB-kantoja voidaan määritellä varsin vapaasti koskematta varsinaiseen SNMP-standardiin[5]. Verkonhallintapalvelin voi siis suorittaa kyselyjä verkkoelementeille käyttäen SNMP:a, ja saada vastaukseksi kirjaamistietoja sen läpi kulkeneesta liikenteestä. 6

7 Yksi esimerkki tällaisesta menetelmästä on RTFM- liikennevuon mittausjärjestelmä [3], sekä siihen liittyvä RTFM-MIB. Lisäksi IETF on määritellyt mm. MIBin kirjaamistapahtumille yhteydellisissä verkoissa, kuten ATM ja Frame-Relay. Tätä voidaan käyttää hyväksi, jos tietoa halutaan kerätä resurssien käytöstä toisen kerroksen palveluista IP:n sijaan (esim. VoATM). VoIP-käytössä olevat MIB-kannat ovat kuitenkin enimmäkseen valmistajakohtaisia, mikä tekee SNMP:n käytöstä ongelmallisen verkoissa, joissa on lukuisten eri valmistajien laitteita Muita menetelmiä Koska portinvartija hallitsee VoIP-liikennettä hallinnollisen verkon sisällä, monet valmistajat ovat liittäneet niiden yhteyteen toiminnallisuuden, jonka avulla on mahdollista kerätä VoIP-puheluista lokitietoja, ja tallentaa niitä joko tiedostoon tai laskutusjärjestelmän luettavissa olevaan relatiiviseen tietokantaan. Näitä tietoja voidaan järjestelmän puolesta käyttää laskutustietojen muodostamiseen. Valmistajakohtaisista liikenteen kirjausjärjestelmistä lienee syytä mainita esimerkkinä Cisco Systemsin kehittämä NetFlow, joka pystyy tarkkailemaan ja kirjaamaan verkoissa tapahtuvaa liikennettä. Useimmat laskutusjärjestelmien valmistajat tukevat NetFlowta tuotteissaan. 1.4 CDR-formaateista IP-verkoille ei ole vielä varsinaisesti määritelty yhtenevää CDR-formaattia. Spesifikaatiotyöt on kuitenkin aloitettu, ja kehitteillä on kaksikin eri määrittelyä, IPDR (Internet Data Record) [12] ja VON (Voice Over Network record format). Tällä hetkellä keskeneräisistä formaateista on kuitenkin varsin rajallisesti tietoa saatavissa. IPDR formaattia valmistelee eri valmistajista muodostuva yhteenliittymä, ja ensimmäisen prototyypin tästä ilmeisesti XML-pohjaisesta menetelmästä pitäisi olla valmiina lähiaikoina. Koska IP:lle optimoitujen CDR-formaatien valmistelu on vielä kesken on välityspalvelimien tuotettava joko valmistajakohtaista tai PSTN-verkoissa tunnettua määriteltyä formaattia. Esimerkkinä näistä voisi mainita ITU-T:n määrittelemän Q.825 Call Detail Recording suosituksen[7], jossa määritellään, kuinka CDR-tietoja tuotetaan ja hallitaan eri verkkoelementeissä. Suositus sisältää myös mallin, jonka mukaan tietoja siirretään tuottajalta tietojen käyttäjälle. Lisäksi telekommunikaatiomaailmassa on varsin laajassa käytössä Bellcoren määrittelemä AMAformaatti (BAF). Yhteistä kaikille formaateille kuitenkin on, että ne sisältävät perustiedot käyttäjän generoimasta liikenteestä; A- ja B-tilaajien numerot, yhteyden aikaleimat, puhelun keston tai siirretyn datan määrän, tilakoodin ja tietoja käytetyistä reiteistä. Yleensä CDR luodaan yhteyden päättyessä, mutta se voidaan generoida myös tietyin sekvenssein. 7

8 Tuomas Keränen 1.5 Välityspalvelimet Välityspalvelimen pääasiallisena tehtävänä on kerätä raakamuotoinen kirjaustieto ja tarjoilla se sopivassa muodossa laskutusjärjestelmälle. Tämä on tarpeellista, koska nykyiset järjestelmät perustuvat pitkälti useiden eri laitetoimittajien toimittamille ratkaisuille. Lisäksi palvelin suorittaa datan tarkistusta ja pyrkii jo ensivaiheessa varmistamaan, ettei laskutusjärjestelmälle mene virheellisiä tietoja[8]. Lisäksi palvelin muodostaa yhden CDR:n yhteyttä kohti tilanteissa, joissa esimerkiksi pitkästä puhelusta on generoitunut useampia (kuva 3). Välityspalvelimilla on lisäksi oma tietokantansa raakadatan puskurointiin, prosessoitujen CDR:n tallentamiseen ja erilaisille auditointilokeille. Laskutusjärjestelmä CDR-data Jakelu Kanta Muunnos Tarkistus Keräily Loki Raaka kirjausdata Reititin Yhdyskäytävä Yhdyskäytävä Kuva 3. Välityspalvelimen toiminta 1.6 Inter-Domain VoIP PSTN- verkoissa puhelun välittäminen kahden eri verkon välillä perustuu yleensä verkko-operaattoreiden kahdenvälisiin sopimuksiin. Kirjaustietoja verrataan tietyn periodin välein, ja korvaukset suoritetaan verkkojen käytön mukaan sovittuna ajankohtana. On kuitenkin nähtävissä, että tulevaisuudessa samankaltainen menetelmä IP-maailmassa johtaisi hankaluuksiin Internet-operaattoreiden määrän kasvaessa jatkuvasti. Kahdenvälisten sopimusten määrä saattaisi samalla kasvaa vaikeasti hallittaviin mittasuhteisiin. Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan ns. 8

9 Clearing-house mekanismilla, jossa laskutusasiat sovitaan keskitetysti ns. luotetun sovittelupalvelimen välityksellä INOW!-aloite Laitteiden yhteensopivuus on kuitenkin ensisijaisesti verkkojen välisten VoIP-palveluiden esteenä. IMTC:n (The International Multimedia Teleconferencing Consortium) inow!-yhteenliittymä on määrittelemässä yhteensopivuusprofiilia yhdyskäytäville ja portinvartijoille, jotka toteuttavat ITU-T:nn suosituksia H.323 ja H [10]. Aloitteessa keskitytään juuri Inter-domain palveluihin ja palvelimien yhteensopivuusongelmiin puheluiden välityksessä ja osoitteistuksessa. Järjestelmä perustuu sertifiointiin, joka suoritetaan testaamalla järjestelmä inow!-ryhmän määrittelemin testausmenetelmin. Järjestelmässä on kuitenkin heikkouksia: Se ei skaalaudu useampien sovittelupalvelimien käyttämiseen Se on sidottu H.323 protokollaan, eikä tue esimerkiksi SIPprotokollan käyttöä Inter-domain-laskutus ei ole mahdollista verkoissa, joissa ei ole portinvartijaa Open Settlement Protocol OSP on ETSI/TIPHON työryhmä 3:n standardi, joka mahdollistaa sovittelukäytännön käytön ns. Clearing-House-tyyppisen yhteenliittymän sisällä riippumatta käytetystä protokollasta. Tällöin verkkojen välinen laskutus ei siis perustu kahdenvälisiin sopimukseen, vaan OSPsovitteluserverin käyttöön ulkopuolisen verkon resursseja käyttäessä (Kuva 4). Tällöin OSP-palvelin toimii luotettuna välittäjänä useiden eri palvelutarjoajien välillä. 9

10 Tuomas Keränen OSP Palvelin IP IP IP IP PSTN PSTN Palveluntarjoaja 1 Palveluntarjoaja 2 Kuva 4. Open Settlement- protokollan toimintaympäristö Järjestelmä perustuu XML-pohjaisten viestien lähettämiseen yhdyskäytävien ja sovitteluserverin välillä, kun halutaan käyttää ulkopuolisen verkon resursseja[9]. XML-dokumentit lähetetään HTTPprotokollan päällä käyttäen suojaukseen SSL tai TLS-teknologioita sekä mahdollisesti digitaalista allekirjoitusta. Liikenne koostuu neljästä erilaisesta osasta: Todennus. Kun halutaan käyttää ulkopuolisen verkon resursseja puhelun reititykseen, tulee soittaja todentaa vastaanottavalle verkolle. Oikeutus käyttää verkon palveluita. Sovitteluserveri varmistaa, että puhelu voidaan ohjata ulkopuoliseen verkkoon. Hinnoittelu. Palvelun hinnoittelu on kommunikoitava sovittelupalvelimelle. Tämä tosin voidaan tehdä etukäteen. Käyttö. Käyttörekisterissä ilmoitetaan käyttötietoa, kuten aikaleimat, soittajan tiedot ja vastaanottavan palvelimen IP-osoite, sekä haluttaessa QoS-tietoa. 10

11 Ohessa esimerkkinä XML-pohjainen käyttöraportti yhdyskäytävältä OSPpalvelimelle: <?xml version=1.0?> <Message messageid=" " random=" "> <UsageIndication componentid=" "> <Timestamp> T22:03:00Z </Timestamp> <Role> source </Role> <TransactionId> </TransactionId> <CallId encoding="base64"> YT64VQpfyF467GhIGfHfYT6jH77n8 </CallId> <SourceInfo type="e164"> </SourceInfo> <DestinationInfo type="e164"> </DestinationInfo> <DestinationAlternate type="transport"> [ ]:112 </DestinationAlternate> <UsageDetail> <Service/> <Amount> 10 </Amount> <Increment> 60 </Increment> <Unit> s </Unit> </UsageDetail> </UsageIndication> </Message> 11

12 Tuomas Keränen OSP ja SIP OSP soveltuu hyvin käytettäväksi SIP-protokolla rinnalla. IETF:ltä on ilmestynyt tuore työkopio dokumentista, jossa kuvataan SIP:n ja OSP:n yhteistoimintaa[4] nimenomaan Inter-domain-palveluissa. Pääperiaatteeltaan järjestelmä toteuttaa kuvassa 4 esitettyä arkkitehtuuria. Tässä arkkitehtuurissa OSP-palvelinta voidaan käyttää myös hallitsemaan palvelun laatua yhteyden päästä päähän RSVP-protokollaa hyväksikäyttäen. SIP- ja OSP-palvelimien välillä liikkuu yhteyden aikana mm. seuraavia käyttöparametrejä: 1. Soittaja pyytä oikeutusta käyttää verkkoa: SIP Call ID Called Number Calling Number 2. OSP ilmoittaaa vastauksen SIP-palvelimelle: Called Number Authorization Token 3. Kun vastaanottaja saa INVITE-viestin, se lähetää oikeutuspyynnön OSP-palvelimelle: SIP Call ID Called Number Calling Number Authorization Token 4. Käyttöparametrit puhelun kummaltakin osapuolelta OSPpalvelimelle: Call Duration Called Number Calling Number SIP Call ID Authorization Token 12

13 1.7 Lähdeluettelo [1] Rigney, C., Rubens, A., Simpson, W., and Willens, S., "RemoteAuthentication Dial In User Service (RADIUS)", RFC 2138, April [2] Rigney, C., "RADIUS Accounting", RFC 2139, April [3] N. Brownlee etc., Traffic Flow Measurement: Architecture, RFC 2722 [4] S. Sinnreich etc., Interdomain IP Communications with QoS, Authorization and Usage Reporting, Internet draft [5] D. Harrington etc. An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks. RFC 2217, January 1998 [6] Adoba etc, Instuction To Accounting Management, Internet Draft [7] Brownlee etc., Accounting Attributes and Record Formats, Internet Draft, February 2000 [8] Accounting in the PSTN, Teemu Mäkelä, HUT, April 1999 [9] ETSI TIPHON Working Group 3, Inter-domain pricing, authorization, and usage exchange, v1.4.2, December 1998 [10] Interoperability Now (inow!), [11] Cisco Billing Architecture, Cisco Systems 1999 [12] The IP Detail Record Initiative, White Paper, 13

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

3. IP-kerroksen muita protokollia ja

3. IP-kerroksen muita protokollia ja 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 3.9.1998 GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 1 (4) Sisällys 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KESKUKSEN TOIMINTA... 2 3 TELEYRITYKSEN TOIMENPITEET...

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov Luennoitsija: Ma prof. Raimo Kantola raimo.kantola@hut.fi, SG 210 ke 10-12 Assistentti: Erik. Tutkija Mika Ilvesmäki (lynx@tct.hut.fi) Tiedotus: http://www.tct.hut.fi/opetus/s38110/...

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed 9.2.2001 1 Perusteita 1 (2) tarvittavat luokat paketissa MDYDQHW IP-osoitteita käsitellään,qhw$gguhvv-olioina luonti (huom. ei konstruktoria):,qhw$gguhvvdggu,qhw$gguhvvjhw%\1dphdgguhvv

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja 1 (12) Elisa Oyj Kapasiteettipalveluiden Käsikirja voimassa 1.9.2008 alkaen 2 (12) 1 LYHENTEET...3 2 JOHDANTO...4 3 PALVELUT...5 3.1 ELISA WDM PALVELU...5 3.2 ELISA SIIRTOYHTEYS PALVELU...5 3.3 ELISA ETHERNET

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 6.8.2002

Diplomityöseminaari 6.8.2002 Diplomityöseminaari 6.8.2002 Työn nimi: TV-lähetystä välittävän laajakaistaisen IP-pohjaisen tilaajaverkon palvelunlaatu Työn tekijä: Lasse Kiiskinen Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Mikko

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys Mobile IP IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi osoite tässä

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Liikkuvuuden mahdollistaminen ja tietoturvan parantaminen Aalto yliopiston langallisessa verkossa

Liikkuvuuden mahdollistaminen ja tietoturvan parantaminen Aalto yliopiston langallisessa verkossa Liikkuvuuden mahdollistaminen ja tietoturvan parantaminen Aalto yliopiston langallisessa verkossa Esko Järnfors Aalto yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Raimo Kantola, Ohjaaja: DI Tommi Saranpää

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. KOPUTUS

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. KOPUTUS GFI 9802-14 3.9.1998 GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. KOPUTUS GFI 9802-14 1 (7) Sisällys 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KESKUKSEN TOIMINTA... 3 2.1 Koputtaminen... 3 2.2 Vuorottelu...

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus kertaus 1 Infrastruktuuripalvelut: DNS, SNMP Tietoturvaratkaisu TLS Sovelluskerros Käyttäjän sovellukset: sähköposti (SMTP, IMAP) WWW (HTTP) FTP, SSH, Socket-rajapinta ohjelmoinnille IP, osoitteet, reititys

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka. Versio: 1.

SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka. Versio: 1. SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka Versio: 1.0 24.11.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 1.1 Kohderyhmä... 1 1.2 Versio-,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka Kaalikoski Konsta Kitunen Jaakko KÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINTI, VALTUUTUS JA TILASTOINTI OSANA VERKON ETÄHALLINTAA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4 Lassi Lehto Paikkatiedon sisältöpalvelu 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Päädokumentti ja liite 1 valmistuneet aiemmin JUHTA 28.9.2011

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Tervetuloa webinaariin Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Puhuja: Pertti Vainikka Granlund Saimaa Oy Chat: Harri Korpijaakko Trend Control Systems Jarkko Ruonala Vaisala Teemu T.

Lisätiedot

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen

Tuomiorekisterin ratkaisuhaun kehittäminen 25.5.2012 Sivu 1 Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 15.2.2012 NMu Luonnos korjattujen ratkaisujen tietojen välittämisen muutoksesta 0.2 12.3.2012 NMu Lisätty uusia metatietokenttiä 0.3 25.5.2012

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Johdanto. Multicast. Unicast. Broadcast. Protokollat. Multicast

Johdanto. Multicast. Unicast. Broadcast. Protokollat. Multicast Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla + Unicast

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Petri Vuorimaa 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella

Lisätiedot

Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa

Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa Tietojen tallennusrakenteet Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa tiedot tiedostoon kuuluvista lohkoista esim. taulukkona, joka voi muodostua ketjutetuista

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

Reititys. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Reititys. Jaakko Kangasharju.

Reititys. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Reititys. Jaakko Kangasharju. algoritmit Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 45 Sisältö 1 algoritmit 2 3 4 algoritmit 5 6 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 45 Sisältö

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla. Tommi Isotalo

Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla. Tommi Isotalo Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla Tommi Isotalo Taustat Asiakaslähtöinen globaali tarjous- ja Flowrox valmistaa letku- ja levyluistiventiilejä sekä letku- ja PC-pumppuja

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Maksun käsittely...4 Maksun tilan tarkistaminen... 4 Päivittäminen...5 Mahdolliset vikatilanteet...

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Kattava katsaus reititykseen

Kattava katsaus reititykseen M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/29) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 4: Reititys Kattava katsaus reititykseen M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/29) S 38.122 Telecommunication Switching Technology II (2

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

25.11.2014. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Nauha-asemat. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen. 5 opintopistettä.

25.11.2014. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Nauha-asemat. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen. 5 opintopistettä. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Nauha-asemat Tehtävänä lähes poikkeuksetta datan varmistaminen Hoitavat palvelimien kiintolevyjen

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Tutkimusaineiston hallinta. Annaleena Okuloff Terveystieteiden tieteenala-asiantuntija

Tutkimusaineiston hallinta. Annaleena Okuloff Terveystieteiden tieteenala-asiantuntija Tutkimusaineiston hallinta Annaleena Okuloff Terveystieteiden tieteenala-asiantuntija 3.5.2016 2 Tutkimusaineiston elinkaari Suunnittelu Keräys Tarkistus Dokumentointi Analysointi Arkistointi 3 Suostumus

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Operaattori DSL -tuotekuvaus ja hinnasto voimassa 1.6.2015 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Operaattori DSL -tuotekuvaus ja hinnasto voimassa 1.6.2015 alkaen toistaiseksi VIITE: Alv 0 % 1/ 11 LPOnet Oy Ab Operaattori DSL -tuotekuvaus ja hinnasto voimassa 1.6.2015 alkaen toistaiseksi VIITE: Alv 0 % 2/ 11 SISÄLLYSLUETTELO: 1. LPOnet Oy:n Operaattori DSL laajakaistayhteydet

Lisätiedot