Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja"

Transkriptio

1 Euroopan Tilintarkastustuomioistuin 2012 Tilintarkastuksen ja Säännönmukaisuuden Tarkastuksen Käsikirja FI

2 2 Yleiskatsaus TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA YLEISKATSAUS TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO OSA 1 YLEISTÄ OSA 2 TILIEN LUOTETTAVUUS OSA 3 SÄÄDÖSTEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN TERMIT JA LYHENTEET Yhteystiedot Lisätietoja aiheesta: Euroopan tilintarkastustuomioistuin CEAD-jaosto Tarkastuksen metodologia ja tuki Sähköposti: AMS ECA-CONTACT/Eca tai Käsikirjaa saa kopioida ja jakaa pyytämättä lupaa tilintarkastustuomioistuimelta. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Yleiskatsaus

3 3 Sisällysluettelo TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 9 Käsikirjan tarkoitus ja kohdeala 10 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmetodologian rakenne 10 Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirjan rakenne 11 OSA 1 YLEISTÄ 13 Osio 1 Puitteet Varmennustoimeksiannon määritelmä Käsikirjan soveltamisala Mitä tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava? Annettavat tarkastuskertomukset ja lausunnot Tilintarkastustuomioistuimen lakisääteinen oikeus saada tietoja Tilintarkastuksia ja säännönmukaisuuden tarkastuksia koskevat tilintarkastustuomioistuimen ammatilliset velvoitteet Tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten lajit ja tavoitteet Tarkastuskannanotot Yleiskatsaus tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen prosessiin Tarkastustyön dokumentointi Tarkastusdokumentaation oikea-aikainen laatiminen Suoritettujen tarkastustoimenpiteiden ja hankitun tarkastusevidenssin dokumentoiminen Tarkastuskansioiden kokoaminen Tarkastusdokumentaatioon tehtävät muutokset Laadunvalvonta Laadunvalvonnan määritelmä Laadunvalvontajärjestelmän osa-alueet Osio 2 Suunnittelu Yleiskatsaus suunnitteluun Tarkastustoiminnan suunnittelu tarkastustehtävän lähtökohtana Mitä tarkastuksen suunnittelulla tarkoitetaan Suunnittelun merkitys ja luonne Suunnittelun vaiheet Olennaisuuden määrittäminen Johdanto ja määritelmä Huomio tietojen käyttäjiin Miksi olennaisuus määritetään Milloin olennaisuus on otettava huomioon Määrälliset ja laadulliset näkökohdat 32 Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Sisällysluettelo

4 4 Sisällysluettelo Olennaisuuden dokumentointi Riskien tunnistaminen ja arvioiminen organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä muodostetun käsityksen avulla, tilintarkastustuomioistuimen varmuuteen perustuva malli mukaan lukien Tarkastusriski ja riskienarviointimenettelyt Käsityksen muodostaminen organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä Toimintariskin tunnistaminen ja arviointi Organisaation sisäinen valvonta Käsityksen muodostaminen organisaation sisäisestä valvonnasta Kontrolliriskin tunnistaminen ja arviointi Havaitsemisriskin määrittäminen Varmuuteen perustuva malli Dokumentaatio Tarkastusevidenssin riittävyyden, relevanttiuden ja luotettavuuden arviointi Mitä tarkastusevidenssi on? Tarkastusevidenssin riittävyys Tarkastusevidenssin relevanssi Tarkastusevidenssin luotettavuus Tarkastusevidenssin vahvistus tai vahvistuksen hankkiminen useista lähteistä Tarkastusevidenssin lähteet Tarkastusevidenssin tyypit Tarkastustoimenpiteet tarkastusevidenssin hankkimiseksi Mahdollisuus hankkia evidenssiä Tarkastusevidenssin luottamuksellisuus Tarkastusevidenssin dokumentointi Tarkastustoimenpiteiden suunnittelu Tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa huomioon otettavia näkökohtia Tarkastustoimenpiteen sisältö Kuinka tarkastustoimenpiteet suunnitellaan Kontrolleja koskevien testien suunnittelu luonne, ajoitus ja laajuus Aineistotarkastustoimenpiteiden suunnittelu luonne, ajoitus ja laajuus Otanta ja muut testaukseen poimittavien yksiköiden valintaan käytettävät keinot Tarkastuksen suunnittelumuistion ja tarkastusohjelman laatiminen Tarkastuksen suunnittelumuistio Tarkastusohjelma Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa tehtyjen päätösten muuttaminen tarkastuksen aikana Dokumentaatio 78 Osio 3 Toteutus Toteutus yleiskatsaus Tarkastustoimenpiteiden toteuttaminen Tarkastustoimenpiteet tarkastusevidenssin hankkimiseksi Kontrollien testaaminen Aineistotarkastustoimenpiteiden suorittaminen yksittäisten tapahtumien tarkastaminen Testeissä saatujen tulosten dokumentointi Tarkastustoimenpiteiden tulosten arvioiminen Virheiden luonne ja syyt yleistä Otantatulosten projisoiminen ja arvioiminen yleistä Kontrollien testaus virheiden luonne ja syyt sekä tulosten projisoiminen ja arvioiminen Yksityiskohtaiset aineistotarkastustoimenpiteet virheiden luonne ja syyt sekä tulosten projisoiminen ja arvioiminen Analyyttiset toimenpiteet Analyyttisten toimenpiteiden määritelmä Analyyttisten toimenpiteiden käyttö Milloin analyyttisiä toimenpiteitä suoritetaan Analyyttiset toimenpiteet aineistotarkastustoimenpiteinä toteutusvaiheessa Analyyttiset toimenpiteet yhteenvedossa tarkastuksen lopussa Kirjalliset vahvistusilmoitukset Johdanto Toimivan johdon kirjallinen vahvistusilmoitus velvollisuuksistaan Olennaisia asioita käsittelevät erityiset kirjalliset vahvistusilmoitukset Kirjallisten vahvistusilmoitusten luotettavuuden arvioiminen Muiden tekemän työn hyödyntäminen Johdanto Muiden tarkastajien tekemän työn hyödyntäminen Sisäisen tarkastuksen toiminnon arvioiminen 106 Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Sisällysluettelo

5 5 Sisällysluettelo Tarkastajan käyttämän erityisasiantuntijan tekemän työn hyödyntäminen Muut tarkastustoimenpiteet Lähipiiri Tarkastushavaintojen hyväksyttäminen 114 Osio 4 Raportointi Yleiskatsaus raportointi Johdanto Tarkastuskertomusten tyypit Hyvän tarkastuskertomuksen ominaisuudet Tilintarkastustuomioistuimen kertomusten käyttäjät Kolmansien osapuolten nimien mainitseminen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma lausunnon laatiminen Lakiin perustuvat vaatimukset ja tarkastuslausuman laajuus Tarkastuslausuman sanamuoto ja sisältö Lisä- ja muu informaatio Vakiomuotoinen lausunto Milloin on asianmukaista antaa vakiomuotoinen lausunto? Tilien luotettavuudesta annettavan vakiomuotoisen lausunnon sanamuoto Tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta annettavan vakiomuotoisen lausunnon sanamuoto Mukautettu lausunto Mukautetun lausunnon määritelmä ja antamisperusteet Mukautetun lausunnon kolmea eri tyyppiä koskeva kuvaus Syyt, joiden vuoksi ei ole pystytty hankkimaan tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä, ja tästä aiheutuvat seuraukset Laajalle ulottuvien vaikutusten määritelmä Mukautetun lausunnon perustelukappale Mukautetun lausunnon perustelukappaleen sanamuoto Muun kuin vakiomuotoisen lausunnon antamisesta johtuvat muutokset tarkastajan velvollisuutta koskevaan kuvaukseen Kommunikointi hallintoelinten kanssa Esimerkkejä tarkastuslausumista, joihin sisältyvää lausuntoa on mukautettu Ei osittaisia lausuntoja Tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ja muita seikkoja koskevat kappaleet Tiettyä seikkaa painottava kappale Tarkastuskertomukseen sisältyvät muita seikkoja koskevat kappaleet Esimerkkejä tarkastuslausumista, joihin sisältyy tiettyä seikkaa painottava kappale Epäiltyjen petosten yhteydessä huomioon otettavia seikkoja 143 Liite I Toimintariskin riskitekijät 145 Liite II Sisäisen valvonnan osa-alueita koskevat tarkemmat tiedot 147 Liite III Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma varainhoitovuodelta Liite IV tilintarkastustuomioistuimen DAS-tarkastuslausuntojen mukauttaminen sen perusteella, kuinka laajalle virheet ulottuvat 151 OSA 2 TILIEN LUOTETTAVUUS 158 Osio 1 Puitteet Tarkastettavat tilit Luotettavuuden määritelmä Sovellettava tilinpäätösnormisto Ammatin harjoittaminen Luotettavuutta koskevan tarkastuksen yleinen tavoite luotettavuutta koskevat tarkastuksen kannanotot Tarkastettavat tilinpäätöksen osat 164 Osio 2 Suunnittelu Suunnittelu Yleiskatsaus Tarkastajan lähestymistavan perusta luotettavuutta koskevassa tarkastuksessa Olennaisuuden määrittely 168 Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Sisällysluettelo

6 6 Sisällysluettelo Olennaisuuden tasot Luotettavuuteen liittyvä määrällinen ja laadullinen olennaisuus Tilien olennaiset erät riskien tunnistaminen ja arvioiminen organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä (sisäinen valvonta mukaan luettuna) muodostetun käsityksen avulla Tarkastusriski Käsityksen muodostaminen organisaation toiminnasta toimintariskin tunnistamista ja arviointia varten Organisaation sisäinen valvonta Kontrolliriskin tunnistaminen ja arviointi Esimerkkejä virheellisyyden riskeistä Tarkastusevidenssin riittävyyden, relevanttiuden ja luotettavuuden arviointi Tilinpäätöksen, tarkastusevidenssin ja tarkastuskertomuksen välinen suhde Tarkastusevidenssin lähteet Tarkastustoimenpiteet, joilla hankitaan tarkastusevidenssiä Tarkastustoimenpiteiden suunnittelu Arvioidun olennaisen virheellisyyden riskin ottaminen huomioon tarkastustoimenpiteitä määritettäessä Kontrollien testauksen suunnittelu Aineistotarkastustoimenpiteinä käytettävien analyyttisten toimenpiteiden suunnittelu Yksittäisten tapahtumien tarkastamisen suunnittelu Otanta Tarkastuksen suunnittelumuistion ja tarkastusohjelman laatiminen Tarkastuksen suunnittelumuistio 188 Osio 3 Toteutus Toteutus yleiskatsaus Tarkastustoimenpiteiden toteuttaminen kontrollien testaus ja yksittäisten tapahtumien tarkastaminen Kontrollien testaus Yksittäisten tapahtumien tarkastaminen Tarkastustoimenpiteiden tulosten arvioiminen Virheellisyyksien ja niiden mahdollisten syiden määrittäminen Virheellisyystyypit Virheellisyyksien vaikutus tarkastuksen lähestymistapaan Virheellisyyksistä raportointi ja virheellisyyksien korjaaminen Korjaamattomien virheellisyyksien vaikutuksen arvioiminen Tilinpäätöksen arviointi kokonaisuutena Analyyttisten aineistotarkastustoimenpiteiden suorittaminen Kirjalliset vahvistusilmoitukset Toimivan johdon vahvistusilmoitus velvollisuuksistaan Olennaisia asioita käsittelevät erityiset kirjalliset vahvistusilmoitukset Kirjallisten vahvistusilmoitusten luotettavuuden arvioiminen Muiden tekemän työn hyödyntäminen Muiden tarkastajien tekemän työn hyödyntäminen Sisäisen tarkastuksen toiminnon huomioon ottaminen Tarkastajan käyttämän erityisasiantuntijan tekemän työn hyödyntäminen Muut tarkastustoimenpiteet Kirjanpidolliset arviot Tarkastuksen päättymisen jälkeiset tapahtumat Ulkopuoliset vahvistukset Lähipiiri Tarkastushavaintojen hyväksyttäminen 208 Osio 4 Raportointi Raportointi yleiskatsaus Tarkastuslausuma lausunnon laatiminen Johdanto Luotettavuutta koskevan tarkastuslausuman sisältö Lausuntotyypit Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laadinnassa huomioon otettavat seikat Organisaation noudattamiin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin liittyvät laadulliset näkökohdat Sovellettavan tilinpäätösnormiston kuvaus Oikean kuvan antaminen Esimerkit Lisä- ja muu informaatio 213 Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Sisällysluettelo

7 7 Sisällysluettelo 4.3 Mukautetut lausunnot Olennaisten virheellisyyksien luonne Mukauttamiseen johtavan seikan tai seikkojen laajuus Hajanaisen lausunnon antamista koskeva kielto Tarkastuskertomuksen muoto ja sisältö lausunnon ollessa mukautettu Tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ja muita seikkoja koskevat kappaleet Tiettyjä seikkoja painottavan kappaleen luonne Tiettyjä seikkoja painottavan kappaleen muoto ja sijainti Vertailutiedot Johdanto Tarkastustoimenpiteet Tarkastusta koskeva raportointi 219 Liite I Tilintarkastustuomioistuimen toimittamat luotettavuutta koskevat tarkastukset 221 Liite II Esimerkki tilinpäätöksen luotettavuutta koskevasta vahvistuskirjeestä (varainhoitovuoden 2010 alustava tilinpäätös) 222 OSA 3 SÄÄDÖSTEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN 225 Osio 1 Puitteet Säännönmukaisuuden tarkastuksen määritelmä ja tavoitteet Tilintarkastustuomioistuimelle säännönmukaisuuden tarkastamisesta asetetut lakisääteiset vaatimukset Kansainvälisten tarkastusstandardien (ISA-standardien) soveltuvuus säännönmukaisuuden tarkastuksiin Säännönmukaisuuden tarkastusten päämäärät ja tavoitteet Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastukset Tilien perustana olevien toimien määritelmä Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden käsite Kaksinkertainen oikeusperusta ja talousarviositoumus Laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevan tarkastuksen yleiset ja erityiset tavoitteet 236 Osio 2 Suunnittelu suunnittelu yleiskatsaus Euroopan unionin menojen luonne ja sen vaikutus tarkastukseen Tarkastajan lähestymistavan perusta säännönmukaisuutta koskevassa tarkastuksessa Säännönmukaisuuden tarkastuksessa sovellettavat kriteerit Säännönmukaisuuden tarkastusta koskevan toimeksiannon ehdot Olennaisuuden määrittäminen Olennaisuus säädösten ja määräysten noudattamisen yhteydessä Määrällinen olennaisuus Laadullinen olennaisuus Järjestelmäpuutteiden olennaisuus Riskien tunnistaminen ja arvioiminen organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä muodostetun käsityksen avulla Tarkastusriski ja riskienarviointitoimenpiteet, jotka koskevat olennaista säädösten ja määräysten noudattamatta jättämistä Käsityksen muodostaminen organisaatioon sovellettavista säädöksistä ja määräyksistä toimintariskin tunnistamista ja arviointia silmällä pitäen Säädösten ja määräysten noudattamista koskeva organisaation sisäinen valvonta Tarkastusevidenssin riittävyyden, relevanttiuden ja luotettavuuden arviointi Johdanto Tarkastusevidenssin lähteet Tarkastustoimenpiteet, joilla hankitaan tarkastusevidenssiä Tarkastustoimenpiteiden suunnittelu Seikkoja, jotka on otettava huomioon suunniteltaessa säännönmukaisuuteen liittyviä tarkastustoimenpiteitä Kontrollien testaus Aineistotarkastustoimenpiteet Otanta Tarkastuksen suunnittelumuistion ja tarkastusohjelman laatiminen 254 Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Sisällysluettelo

8 8 Sisällysluettelo Osio 3 toteutus toteutus yleiskatsaus Tarkastustoimenpiteiden toteuttaminen Kontrollien testaus ja yksittäisten tapahtumien tarkastus Kontrollien testaus Yksittäisten tapahtumien tarkastaminen Tarkastusten toteutus Kontrollien testausten ja yksittäisten tapahtumien tarkastusten tulosten arviointi Sovellettavien säädösten ja määräysten noudattaminen Kontrollien testauksessa saatujen tulosten arvioiminen Yksittäisten tapahtumien tarkastuksessa saatujen tulosten arvioiminen Analyyttiset toimenpiteet Kirjalliset vahvistusilmoitukset Johdanto Toimivan johdon vahvistusilmoitus velvollisuuksistaan Tiettyjä kannanottoja koskevat kirjalliset vahvistusilmoitukset Muiden tekemän työn hyödyntäminen Muiden tarkastajien tekemän työn hyödyntäminen Sisäisen tarkastuksen toiminnon huomioon ottaminen Tarkastajan käyttämän erityisasiantuntijan tekemän työn hyödyntäminen Muut tarkastustoimenpiteet Tarkastuksen päättymisen jälkeiset tapahtumat Lähipiiri Tarkastushavaintojen hyväksyttäminen 265 Osio 4 Raportointi raportointi yleiskatsaus Tarkastuslausuma Lausunnon laatiminen Johdanto Vaatimukset Lausuntotyypit Laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevan lausunnon laadinnassa huomioon otettavat seikat Organisaation noudattamiin säännönmukaisuuskäytäntöihin liittyvät laadulliset näkökohdat Sovellettava oikeus- ja sääntelynormisto Esimerkit Mukautetut lausunnot Säädösten ja määräysten noudattamatta jättäminen Mukauttamiseen johtavan seikan tai seikkojen laajuus Tarkastuskertomuksen muoto ja sisältö lausunnon ollessa mukautettu Tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ja muita seikkoja koskevat kappaleet Tarkastuslausumaa tukeva informaatio Tarkastuslausumaan liittyvät erityisarviot Säännönmukaisuuden tarkastuksiin liittyvät erityiskertomukset Johdanto Tarkastuksiin liittyvien erityiskertomusten muoto ja sisältö Liite I Arvio valvontajärjestelmien toiminnasta 277 TERMIT JA LYHENTEET 290 Termisanasto 290 Lyhenteet 299 Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Sisällysluettelo

9 9 Johdanto TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleistä 2 Tilien luotettavuus 3 Säädösten ja määräysten noudattaminen Sanasto ja lyhenteet JOHDANTO SISÄLLYS Käsikirjan tarkoitus ja kohdeala Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmetodologian rakenne Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirjan rakenne Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Johdanto

10 10 Johdanto KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA KOHDEALA Tarkoitus Käsikirja auttaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastajia korkealaatuisten tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten toimittamisessa. Käsikirjassa määritellään periaatteet, joihin tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten lähestymistapa perustuu. Lisäksi siinä esitetään tarkastuksissa sovellettavat toimenpiteet. Tarkoituksena on auttaa tarkastajia toimittamaan tilintarkastukset ja säännönmukaisuuden tarkastukset taloudellisella, tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla. Tätä silmällä pitäen käsikirjassa painotetaan riskiperusteista lähestymistapaa, jossa tarkastustyö kohdistuu tarkastajan riskialttiina pitämille aloille; tarkoituksena on asianmukaisen johtopäätöksen tekeminen; riskiarviota tarkistetaan sitä mukaa, kun tarkastuksessa saadaan lisää tietoa ammattistandardeihin perustuvan asianmukaisen harkinnan käyttöä. TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSMETODOLOGIAN RAKENNE ISA-standardit ISSAI-standardit Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirjassa esitetään periaatteet, jotka sisältyvät kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) laatimiin kansainvälisiin tarkastusstandardeihin (ISA-standardit 1 ) sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI) standardeihin, erityisesti tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen suuntaviivoihin (ISSAI-standardit 2 ), jotka ovat tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten kannalta relevantteja. Lisäksi käsikirjassa opastetaan, kuinka näitä periaatteita on noudatettava tilintarkastustuomioistuimen DAS-tarkastusten sekä muiden tilin- ja säännönmukaisuuden tarkastusten yhteydessä. Käsikirjan tueksi on saatavilla käytännön opastusta, esimerkiksi tarkistuslistoja, ohjeita ja yksityiskohtaisia menetelmäohjeita. Lisäksi tarkastajilla on apuna tilintarkastustuomioistuimen sähköinen tarkastuksen tukijärjestelmä. 1 2 Otteet teoksesta Handbook of International Quality Control Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements of the International Auditing and Assurance Standards Board. Teoksen on julkaissut Kansainvälinen tilintarkastajaliitto (IFAC) huhtikuussa ISSAI-standardit: ylimpien tarkastuselinten kansainväliset standardit (International Standards of Supreme Audit Institutions). Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Johdanto

11 11 Johdanto Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja ei sisällä edellä mainittuja standardeja kokonaisuudessaan, vaan siinä viitataan standardien olennaisimpiin osiin, joihin tarkastajan/lukijan on tarvittaessa perehdyttävä kokonaisuudessaan. Myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteissa ja standardeissa (CAPS) 3 esitetään joukko tärkeitä periaatteita, joita on sovellettava kaikissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirjaa on näin ollen luettava rinnakkain tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteiden ja standardien kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteissa ja standardeissa todetaan seuraavaa: Euroopan tilintarkastustuomioistuin hoitaa perustamissopimuksessa ja varainhoitoasetuksessa vahvistettuihin velvollisuuksiinsa liittyviä tehtäviä ja toimittaa tarkastuksensa noudattaen tilintarkastajien kansainvälisen järjestön (IFAC) ja ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) kansainvälisiä tarkastusstandardeja ja ammattietiikkaa koskevaa säännöstöä Euroopan unionin toimintaympäristöön soveltuvin osin. Tarkastajien on toimittava tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäsikirjojen ja kaikkien tilintarkastustuomioistuimessa sovellettavien tarkastustoimenpiteiden mukaisesti. Termillä tarkastaja viitataan henkilöön, jolla on hallinnassaan tarkastusprosessin yhteydessä tarvittavat eri osaamisalueet. TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJAN RAKENNE Kolme osaa Käsikirja jakautuu kolmeen erilliseen osaan, joissa käsitellään seuraavia aiheita: tilintarkastustuomioistuimen kaikkiin tilintarkastuksiin ja säännönmukaisuuden tarkastuksiin sovellettavat periaatteet ja toimenpiteet tilien luotettavuuden tarkastuksissa sovellettavat periaatteet ja toimenpiteet säädösten ja määräysten noudattamista koskevissa säännönmukaisuuden tarkastuksissa sovellettavat periaatteet ja toimenpiteet. jotka jakautuvat neljään osioon Kukin osa sisältää neljä osiota, jotka puolestaan jakautuvat lukuihin. 3 Päätöksen N:o (Decision No laying down the rules for implementing the rules of procedures of the Court of Auditors) 76 artiklassa määrätään, että tilintarkastustuomioistuin hyväksyy soveltamansa tarkastusperiaatteet ja standardit sekä niihin liittyvät yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tarkastusten suunnittelua, toteutusta ja julkistamista. Lisäksi 40 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan johtajat ja yksikönpäälliköt varmistavat, että tarkastustehtävät toteutetaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteiden ja -standardien mukaisesti. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Johdanto

12 12 Johdanto Osiossa 1 esitetään puitteet Euroopan unionin toimintaympäristössä suoritettavia tilintarkastuksia ja säännönmukaisuuden tarkastuksia varten. Osiossa 2 esitetään kuvaus tarkastuksen suunnittelusta, joka muodostaa perustan tehokkaalle ja vaikuttavalle tarkastukselle. Osiossa käsitellään muun muassa olennaisuuden määrittämistä, keskeisten riskialojen tunnistamista organisaatiosta muodostetun käsityksen avulla sekä tarkoituksenmukaisten testien suunnittelua. Osiossa 3 yksilöidään toteutusvaiheessa käytettävät menetelmät, joilla hankitaan tarpeellinen määrä relevanttia ja luotettavaa tarkastusevidenssiä; tavoitteena on tehdä johtopäätös tarkastustavoitteen (tavoitteiden) osalta. Osiossa 4 kuvaillaan laadittavat kertomukset ja ne eri lausuntotyypit, joita voidaan antaa raportoitaessa tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista ja säännönmukaisuuden tarkastuksista. Käsikirjassa käytetään muotoa on tehtävä ilmaisemaan pakollisia toimia. Käsikirjan käyttäjiä kehotetaan perehtymään ensin käsikirjan yleisen osan lukuihin etsiessään ohjeita haluamalleen tarkastustyön osa-alueelle. Käyttäjä voi hankkia lisätietoja luotettavuutta tai säännönmukaisuutta koskevista tarkastuksista perehtymällä kyseisiin lukuihin luotettavuutta ja säännönmukaisuutta koskevissa käsikirjan osissa. Kääntäjän huomautus: Osa käsikirjassa käytetyistä keskeisistä termeistä eroaa vastaavasta suomenkielisestä ISA-terminologiasta, jota on muutoin pyritty noudattamaan käsikirjassa. Tällaisia termejä ovat esimerkiksi tilintarkastaja/tarkastaja, väärinkäytös/petos ja yhteisö/organisaatio. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Johdanto

13 13 Yleistä Sisällysluettelo TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleistä 2 Tilien luotettavuus 3 Säädösten ja määräysten noudattaminen Sanasto ja lyhenteet OSA 1 YLEISTÄ SISÄLLYS Osio 1 Puitteet Osio 2 Suunnittelu Osio 3 Toteutus Osio 4 Raportointi Liite I Toimintariskin riskitekijät Liite II Sisäisen valvonnan osa-alueita koskevat tarkemmat tiedot Liite III Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma varainhoitovuodelta 2010 Liite IV tilintarkastustuomioistuimen DAS-tarkastuslausuntojen mukauttaminen sen perusteella, kuinka laajalle virheet ulottuvat Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Sisällysluettelo

14 14 Yleistä Normisto TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA 1. YLEISTÄ Osio 1 Puitteet Osio 2 Suunnittelu Osio 3 Toteutus Osio 4 Raportointi Liitteet OSA 1 YLEISTÄ OSIO 1 PUITTEET SISÄLLYS 1.1 Varmennustoimeksiannon määritelmä 1.2 Käsikirjan soveltamisala 1.3 Mitä tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava? 1.4 Annettavat tarkastuskertomukset ja lausunnot 1.5 Tilintarkastustuomioistuimen lakisääteinen oikeus saada tietoja 1.6 Tilintarkastuksia ja säännönmukaisuuden tarkastuksia koskevat tilintarkastustuomioistuimen ammatilliset velvoitteet 1.7 Tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten lajit ja tavoitteet 1.8 Tarkastuskannanotot 1.9 Yleiskatsaus tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen prosessiin 1.10 Tarkastustyön dokumentointi 1.11 Laadunvalvonta Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Osio 1

15 15 Yleistä Normisto 1.1 VARMENNUSTOIMEKSIANNON MÄÄRITELMÄ Tilintarkastustuomioistuin suorittaa toimeksiantonsa siten, että sen tavoitteena on esittää johtopäätös (johtopäätöksiä) ja antaa tarvittaessa tietyn aiheen osalta lausunto tilien luotettavuudesta tai sovellettavien säädösten ja määräysten noudattamisesta. Tilintarkastustuomioistuimen toimeksiantoja kutsutaan varmennustoimeksiannoiksi, sillä niiden tarkoituksena on lisätä aiottujen käyttäjien luottamusta eli varmuutta kyseessä olevan aiheen osalta soveltamalla kohteeseen objektiivisia kriteereitä. Varmennustoimeksianto voi olla Kohtuullinen varmuus Rajoitettu varmuus kohtuullisen varmuuden antava toimeksianto (tarkastus): tarkastajan on alennettava riski hyväksyttävän alhaiselle tasolle, jotta hän saa kohtuullisen varmuuden; tämä muodostaa perustan positiivisessa muodossa ilmastavalle johtopäätökselle (johtopäätöksille) ja suoritettujen tarkastustoimenpiteiden pohjalta tarvittaessa laaditulle lausunnolle (esim. tilit on esitetty oikein/tilejä ei ole esitetty oikein... ) rajoitetun varmuuden antava toimeksianto (läpikäynti): tarkastaja suorittaa rajallisempia toimenpiteitä kuin varsinaisen tarkastuksen tekeminen edellyttäisi ja saa näin ollen rajoitetun tai vain kohtalaisen varmuuden negatiivisessa muodossa ilmaistavan johtopäätöksensä perustaksi ( tietoomme ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella ilmenisi, että... ). Tässä käsikirjassa käsitellään kohtuullisen varmuuden antavia toimeksiantoja, joista tilintarkastustuomioistuimen työ nykyisellään koostuu. Mahdollisten rajoitetun varmuuden antavien toimeksiantojen yhteydessä sovellettaisiin kevyempiä menettelyjä, joista on kuvaus IFACin kansainvälisissä yleisluonteista tarkastusta koskevissa standardeissa ja asianomaisissa ISSAIsuuntaviivoissa. 1.2 KÄSIKIRJAN SOVELTAMISALA Kaikki vuotuiset tarkastukset ja valitut tarkastukset Käsikirjan tekstissä viitataan useimmiten Euroopan unionin yleiseen talousarvioon ja komissioon, koska ne muodostavat tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten pääasiallisen kohdealueen. Käsikirjan muodostamia puitteita sovelletaan kuitenkin kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen vuosittain toimittamiin tilintarkastuksiin ja säännönmukaisuuden tarkastuksiin myös siinä tapauksessa, että ne koskevat Euroopan kehitysrahastoja (EKR) tai unionin perustamia virastoja ja laitoksia sekä muihin tilintarkastuksiin tai säännönmukaisuuden tarkastuksiin, jotka tilintarkastustuomioistuin valitsee toteutettavakseen. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Osio 1

16 16 Yleistä Normisto 1.3 MITÄ TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ON TARKASTETTAVA? Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklassa sekä EKR:a ja EU:n virastoja koskevissa asetuksissa vahvistetaan tilintarkastuksia ja säännönmukaisuuden tarkastuksia koskevat tilintarkastustuomioistuimen oikeudelliset velvoitteet sekä määritetään tilintarkastustuomioistuimen toimeksiantojen ehdot. Esimerkiksi SEUT:ssa määrätään seuraavaa: i) Tilien luotettavuutta koskevat tilintarkastukset (tilintarkastukset) Tilien tarkastaminen Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa unionin kaikkia tuloja ja menoja koskevat tilit... myös kaikkien unionin perustamien elinten tai laitosten tuloja ja menoja koskevat tilit, jollei niiden perustamisasiakirjassa (asianomaisen elimen perustamista koskevat säännökset) toisin määrätä. ii) Laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevat tarkastukset (säännönmukaisuuden tarkastukset) Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden. Se ilmoittaa tällöin kaikista epäkohdista. Tulot tarkastetaan unionin tuloiksi todettujen ja unionille suoritettujen määrien pohjalta. Menot tarkastetaan maksusitoumusten ja suoritettujen maksujen pohjalta. iii) Muut tarkastukset Erityisiä kysymyksiä koskevat huomautukset Tilintarkastustuomioistuin voi myös milloin tahansa, varsinkin erityiskertomuksin, esittää huomautuksia erityisistä kysymyksistä.... Tämän perusteella tilintarkastustuomioistuin voi toimittaa valittuja tilintarkastuksia ja säännönmukaisuuden tarkastuksia kohdissa i) ja ii) vaadittujen tarkastusten lisäksi. 1.4 ANNETTAVAT TARKASTUSKERTOMUKSET JA LAUSUNNOT Tarkastuslausuma (DAS) SEUT:n 287 artiklassa määrätään seuraavaa: [...] Tilintarkastustuomioistuin antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle [...] lausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Lausumaa voidaan täydentää unionin jokaista keskeistä toiminta-alaa koskevilla erityisarvioilla. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Osio 1

17 17 Yleistä Normisto Vuosikertomus Samassa artiklassa määrätään lisäksi, että kunkin varainhoitovuoden päätyttyä tilintarkastustuomioistuin laatii vuosikertomuksen. Nykyisin on käytäntönä, että tarkastuslausuma 4 sisältyy yleisen talousarvion toteuttamista koskevaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen, joka käsittää myös erityisarviot kustakin keskeisestä toimintalohkoryhmästä. EKR:t, EU:n virastot, laitokset ja muut vastaavat elimet Kuten sovellettavissa asetuksissa vaaditaan, myös EKR:jen osalta annetaan vastaavanlainen DAS-tyyppinen lausuma ja vuosikertomus. Lisäksi EU:n erillisvirastoja, laitoksia ja muita vastaavia elimiä koskevista tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomukset. Näihin kertomuksiin sisältyy DAS-tyyppinen lausuma, jotta tilintarkastustuomioistuin voi toimittaa vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille kertomukset, jotka ovat vertailukelpoisia vuositasolla. Lisäksi se pystyy näin paremmin yhdenmukaistamaan tarkastuksiin soveltamaansa lähestymistapaa. Julkaistavia tarkastuskertomustyyppejä käsitellään luvussa ja käsikirjan yleisen osan taulukossa TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN LAKISÄÄTEINEN OIKEUS SAADA TIETOJA Lopulliseen edunsaajaan ulottuva tarkastus Vaitiolovelvollisuus SEUT:n (287 artikla) mukaisesti tilintarkastustuomioistuimella on oikeus toimittaa tarkastus paikalla unionin toimielimissä, unionin puolesta sen tuloja tai menoja hoitavissa elimissä tai laitoksissa ja jäsenvaltioissa, mukaan lukien talousarviosta tuloja saavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden toimitilat. Tilintarkastustuomioistuimella on näin ollen mahdollisuus toimittaa tarkastus lopullisen edunsaajan tasolle saakka. Euroopan unionin henkilöstön on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten asioiden ja tietojen osalta, jotka se on saanut tietoonsa tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä 5. Tilintarkastustuomioistuimen laajat oikeudet saada tietoja lisäävät vaitiolovelvollisuuden tärkeyttä erityisesti siksi, että tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön käsittelemät tiedot ovat usein arkaluontoisia. 4 5 Käytetään yleensä lyhennettä DAS (ranskankielinen termi déclaration d assurance ). Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavan henkilöstösäännöt, artikla; Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, 11 artikla. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Osio 1

18 18 Yleistä Normisto 1.6 TILINTARKASTUKSIA JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSIA KOSKEVAT TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN AMMATILLISET VELVOITTEET ISA- ja INTOSAI-standardit Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa noudattaen tilintarkastajien kansainvälisen järjestön (IFAC) ja ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) kansainvälisiä tarkastusstandardeja ja ammattietiikkaa koskevaa säännöstöä Euroopan unionin toimintaympäristöön soveltuvin osin. ISA- ja INTOSAI-standardit ovat relevantteja tilien luotettavuutta koskevissa tarkastuksissa ja vastaavasti säädösten ja määräysten noudattamista koskevissa säännönmukaisuuden tarkastuksissa. 1.7 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TOIMITTAMIEN TILINTARKASTUSTEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUSTEN LAJIT JA TAVOITTEET Tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten tarkoituksena on, että tilintarkastustuomioistuin tekee johtopäätöksen tiettyjen tarkastustavoitteiden osalta ja antaa tarvittaessa tarkastuslausunnon. Edellä yksilöityjen lakiin perustuvien vaatimusten nojalla tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastukset ja säännönmukaisuuden tarkastukset käsittävät tavallisesti seuraaviin aihealueisiin kohdistuvat tarkastukset: i) Tilien luotettavuus ii) Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus iii) Valitut säännönmukaisuuden tarkastukset Tilien luotettavuus, joka käsittää tilinpäätöksen sekä talousarvion toteuttamista koskevan selvityksen (selvitykset). Luotettavuuden tarkastuksen kokonaistavoitteena on määrittää, onko organisaation taloudellinen asema sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein asianomaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti. Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus. Säännönmukaisuuden tarkastuksen kokonaistavoitteena on määrittää, ovatko tapahtumat kaikilta olennaisilta osin säädösten ja määräysten mukaiset (esimerkiksi SEUT, varainhoitoasetus, soveltamissäännöt, tietyt erityiset asetukset, rahoituspäätökset ja sopimusmääräykset). Valitut aiheet, jotka on valittu tarkastukseen siksi, että niitä tiettynä ajankohtana pidetään ensisijaisen tärkeinä. Näiden tarkastusten tavoitteet riippuvat tarkastustehtävän luonteesta (tutkitaan esimerkiksi, miksi aiemmissa tarkastuksissa on havaittu suuri määrä laittomia tai sääntöjenvastaisia toimia tai miten tietty valvontajärjestelmä toimii komission ja jäsenvaltion tasolla). Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Osio 1

19 19 Yleistä Normisto Tilintarkastuksissa ja säännönmukaisuuden tarkastuksissa testataan sisäisen valvonnan järjestelmien vaikuttavuutta. Kyse voi olla järjestelmistä, jotka koskevat i) tilien luotettavuutta tai ii) laittomien ja sääntöjenvastaisten tulojen ja menojen estämistä tai havaitsemista ja korjaamista. 1.8 TARKASTUSKANNANOTOT Kannanottojen määritelmä Luotettavuus tarkastettavan kauden aikana Edellä mainittujen tarkastustavoitteiden tueksi esitetään erityisiä tarkastustavoitteita. Erityiset tarkastustavoitteet voidaan myös ajatella tarkastuskohteen toimivan johdon esittämiksi kannanotoiksi tai ilmoituksiksi. Tällaiset kannanotot voivat olla eksplisiittisiä (tarkastuskohteen toimiva johto esimerkiksi ilmoittaa, että tilinpäätös on laadittu IPSAS-standardien pohjalta) tai implisiittisiä (tarkastuskohteen toimiva johto antaa ymmärtää, että tapahtumat, joihin liittyen maksut on suoritettu, ovat relevanttien sääntöjen mukaan tukikelpoisia). Tarkastaja arvioi kannanottojen pohjalta, minkä tyyppisiä virheellisyyksiä tai säädösten ja määräysten noudattamattajättämisiä mahdollisesti saattaa esiintyä. Luotettavuudesta, laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sekä sisäisen valvonnan järjestelmistä voidaan esittää seuraavanlaisia kannanottoja: Luotettavuus a) Kannanotot, jotka koskevat tarkastuksen kohteena olevan kauden aikana toteutuneita erilajisia tapahtumia: Tapahtuminen kirjatut tapahtumat ovat toteutuneet ja kuuluvat organisaatiolle. Täydellisyys kaikki tapahtumat, jotka olisi pitänyt kirjata, on kirjattu. Oikeellisuus kirjattuihin tapahtumiin liittyvät määrät ja muut tiedot on kirjattu asianmukaisesti. Katko tapahtumat on kirjattu oikealle tilikaudelle. Luokittelu tapahtumat on kirjattu oikeille tileille. Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus riittävät talousarviomäärärahat ovat olemassa 6. 6 Laittoman tai sääntöjenvastaisen tapahtuman ei ilmoiteta vaikuttavan tilien luotettavuuteen, jos se on viety kirjanpitoon oikein. Sääntöjenvastaisuuksien aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tai sääntöjenvastaisuusriskit on kuitenkin esitettävä asianmukaisesti. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Osio 1

20 20 Yleistä Normisto tilikauden lopussa b) Kannanotot, jotka koskevat tilien saldoja tilikauden lopussa. Olemassaolo varat, velat ja oma pääoma ovat olemassa. Oikeudet ja velvoitteet organisaatio hallitsee varoja tai sillä on määräysvalta niitä koskeviin oikeuksiin, ja velat ovat organisaation velvoitteita. Täydellisyys kaikki varat, velat ja oma pääoma, jotka olisi pitänyt kirjata, on kirjattu. Arvostaminen ja kohdistaminen varat, velat ja oma pääoma esitetään tilinpäätöksessä asianmukaisina määrinä ja arvostamisesta tai kohdistamisesta johtuvat oikaisut on kirjattu asianmukaisesti. esittämistapa c) Esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevat kannanotot Tapahtuminen sekä oikeudet ja velvoitteet tilinpäätöksessä esitetyt tapahtumat ja muut seikat ovat toteutuneet ja kuuluvat organisaatiolle. Täydellisyys kaikki tiedot, jotka tilinpäätöksessä olisi pitänyt esittää, on esitetty. Luokittelu ja ymmärrettävyys taloudellinen informaatio on esitetty ja kuvattu asianmukaisesti ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot on ilmaistu selkeästi. Oikeellisuus ja arvostus taloudellinen ja muu informaatio on esitetty oikein ja asianmukaisina määrinä. Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus Tosiasiallisuus ja arvostaminen tilien perustana oleva toimet ovat olemassa ja ne on arvostettu oikein. Tilien perustana olevien toimien tukikelpoisuus tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät eri tapahtumien kohdalla. Muiden määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattaminen muut (kuin tukikelpoisuuteen liittyvät) kriteerit täyttyvät. Laskelmien oikeellisuus kaikki laskelmat on suoritettu oikein. Kirjanpidon täydellisyys ja oikeellisuus kaikki tapahtumat käsitellään kirjanpidossa, tapahtumia ei käsitellä useammin kuin kerran ja ne kirjataan oikealle tilikaudelle ja oikeaan arvoon. Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirja Osa 1 Osio 1

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1 Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN KERTOMUS yhteisön kalastuksenvalvontaviraston

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg Puh.

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 345 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 345 44. vuosikerta 6. joulukuuta 2001 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus... 3 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus... 3 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset Asetuksen (EU) N:o 806/2014 92 artiklan 4 kohdan mukainen kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista (joko kriisinratkaisuneuvostolle, neuvostolle, komissiolle tai muille), jotka ovat aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

TOIMINTA- VARMUUS. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Suomen Pankin johtokunnan päätös 21.1.2014

TOIMINTA- VARMUUS. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Suomen Pankin johtokunnan päätös 21.1.2014 MUISTIO 2013-702 1 (8) SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Suomen Pankin johtokunnan päätös IAC ASIAKKAAT johtokunta esimiehet ja henkilöstö tilintarkastajat PALVELUT arviot toimintavarmuudesta kehittämisehdotukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Hyvä tilitoimistotapa

Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Sisältö: Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa on Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y:n jäsenkokouksessa 13.6.2005 hyväksytty jäseniä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus 28.12.98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/49 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston (Angers) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaus (98/C

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkitarkastukset Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkien henkilökunnan lääkekaapit tehosyyniin Lääkelaitos syynää apteekkien henkilökunnan lääkekaappeja apteekkitarkastusten yhteydessä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/06)

KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/06) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/27 KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/06) JOHDANTO 1. Euroopan lääkevirasto

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS C 372/32 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaukset (1999/C

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot