LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ELINTARVIKETIETO- JEN ANTAMISESTA KULUTTAJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ELINTARVIKETIETO- JEN ANTAMISESTA KULUTTAJILLE"

Transkriptio

1 LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ELINTARVIKETIETO- JEN ANTAMISESTA KULUTTAJILLE Taustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, jäljempänä elintarviketietoasetus, tuli voimaan joulukuussa Siirtymäaikaa pakollisia elintarviketietoja koskevien vaatimusten soveltamiselle on joulukuuhun 2014 asti ja pakollista ravintoarvomerkintää koskeville vaatimuksille joulukuuhun 2016 asti. EU-asetuksia sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa ilman kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä. Kun elintarviketietoasetusta aletaan soveltaa ja aiemmin voimassa olleet EU-säädökset kumotaan, myös vastaavat kansalliset säädökset (KTMa 1084/2004 elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä ja MMMa 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä) kumotaan. Tietyistä asioista täytyy kuitenkin edelleen säätää kansallisesti. Kansalliset toimenpiteet koskevat muun muassa pakollisten elintarviketietojen kielivaatimuksia. Elintarvikkeen erätunnuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2011/91/EU, joka on implementoitava kansalliseen lainsäädäntöön. Elintarviketietoasetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki loppukuluttajalle ja suurtaloudelle tarkoitetut elintarvikkeet, siis myös pakkaamattomat ja ammattikeittiöiden kautta luovutettavat elintarvikkeet. Asetuksessa säädetään kuitenkin ainoastaan pakattujen elintarvikkeiden osalta, mitä tietoja niistä on annettava ja miten tiedot on annettava. Pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta täytyy kansallisesti säätää, mitä tietoja on annettava ja miten tiedot on annettava. Voimassa olevan kansallisen lainsäädännön (KTMa 1084/ ja 25 ) mukaan erikseen mainituissa elintarvikeryhmissä täytyy ilmoittaa ruokasuolan määrä painoprosentteina. Lisäksi elintarvike täytyy ilmoittaa voimakassuolaiseksi, jos suolapitoisuus ylittää lainsäädännössä asetetut elintarvikeryhmäkohtaiset rajat. Keskustelu elintarviketietoja koskevista kansallisista säännöksistä aloitettiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuoden 2013 alussa. Tähän työhön ovat osallistuneet viranomaisten lisäksi keskeiset sidosryhmät, kuten kuluttajat, elintarviketeollisuus ja -kauppa, ravintola-ala sekä alkutuotanto. Tietojen antamiseen pakkaamattomista elintarvikkeista liittyy monenlaisia haasteita. Elintarvikkeiden vähittäismyyntipaikkoja ja tarjoilupaikkoja on erilaisia ja niissä on erilaisia toimintatapoja. Erityisesti pk-yritysten toimintatavat voivat olla hyvin erilaisia kuin suurilla toimijoilla tai ketjuilla. Asetettavien vaatimusten tulee olla käytännössä mahdollisia toteuttaa ja vaatimusten noudattamista täytyy olla mahdollista valvoa. On myös otettava huomioon vaatimuksista aiheutuva hallinnollinen taakka ja kustannukset. Samaan aikaan on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso sekä kuluttajien riittävä tiedonsaanti. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia elintarvikkeiden koostumuksesta ja muista ominaisuuksista. Kuluttajat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä. Eri ihmisille erilaiset asiat ovat tärkeitä ja kiinnostus vaihtelee myös tuoteryhmittäin. Maa- ja metsätalousministeriö tilasi TNS Gallup Oy:ltä kuluttajakyselyn, jossa selvitettiin, mitä tietoja kuluttajat odottavat saavansa ja pitävät tärkeinä elintarvikkeista ja millä tavalla tietoa toivotaan annettavan erilaisissa tilanteissa. Lisäksi kysyttiin, ovatko kuluttajat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa saadakseen tarpeellisena pitämänsä tiedot. Tutkimusta varten tehtiin haastattelua välisenä aikana. Elintarvikemyymälässä kuluttajat odottavat saavansa tietoja seuraavasti: elintarvikkeen ja/tai raakaaineen alkuperämaa 67%, päiväysmerkinnät 67%, elintarvikkeen ainesosat 46%, ravintosisältötiedot yleensä 10% sekä rasvan määrä/laatu 16%, suola 15% ja energia 11%. Kun kysyttiin, miten tiedot tulisi antaa pakkaamattomista elintarvikkeista elintarvikemyymälässä, vastaajista 71% piti parhaana

2 tapana, että tiedot ilmoitettaisiin myyntipaikan välittömässä läheisyydessä olevassa taulussa tai esitteessä. Huomattavasti pienempi joukko (18%) piti riittävänä, että myyntipaikan välittömässä läheisyydessä olevassa selkeässä taulussa tai esitteessä ilmoitettaisiin, että tiedot saa pyynnöstä. Vastaajista 49% oli sitä mieltä, että elintarvikkeiden myyntitavalla (kuluttaja itse pakkaa, myyjä pakkaa kuluttajan pyynnöstä, valmiiksi pakattu välitöntä myyntiä varten) ei ole vaikutusta siihen, miten tiedot tulisi antaa. Tarjoilupaikoissa (ravintolat, henkilöstöravintolat, pikaruokapaikat, kahvilat jne.) kuluttajan mielestä tarpeellisia tietoja ovat seuraavat: elintarvikkeen ainesosat 58%, elintarvikkeen ja/tai raaka-aineen alkuperämaa 49%, allergeenit 46%, ravintosisältötiedot yleensä 16% sekä rasvan määrä/laatu 14%, suola 13% ja energia 10%. Kun kysyttiin, miten tiedot tulisi antaa tarjoilupaikoissa, vastaajista 65% piti parhaana tapana, että tiedot ilmoitetaan ruokalistassa. Huomattavasti pienempi joukko (16%) piti riittävänä, että ruokalistassa ilmoitetaan selkeästi, että tiedot saa pyynnöstä. Vastaajista 62% oli sitä mieltä, että tarjoilupaikan luonteella ei ole vaikutusta siihen, miten tiedot tulisi antaa. Kun kysyttiin, minkä verran korkeamman hinnan olisi valmis maksamaan saadakseen tarpeellisena pitämänsä tiedot, vastaajista 67% ilmoitti, ettei ole valmis maksamaan korkeampaa hintaa. Vastaajista 18% olisi valmis maksamaan enintään 5% korkeamman hinnan. Haluttomuus maksaa korkeampaa hintaa oli vallitseva käsitys kaikissa väestöryhmissä. Kuluttajakyselyn tulosten mukaan kuluttajia siis kiinnostaa pääsääntöisesti samat asiat riippumatta siitä, onko elintarvike pakattu vai pakkaamaton. Tulokset osoittivat myös, että vaikka kuluttajat haluavat tietoja pakkaamattomien elintarvikkeiden koostumuksesta ja muista ominaisuuksista, harva on valmis maksamaan siitä. Kuluttajakyselyn tuloksia on hyödynnetty kansallisten vaatimusten valmistelussa. Elintarviketietoasetuksen soveltamiseen liittyvien kansallisten toimenpiteiden valmistelun yhteydessä on käsitelty myös kansallisten suolamerkintämääräysten muuttamista. Asetusluonnoksen sisältö 1 Asetuksen tarkoitus Asetusluonnoksessa säädetään valmiiksi pakatuista elintarvikkeista annettavista tiedoista siltä osin kuin niistä ei säädetä muussa lainsäädännössä. Säännökset pakollisten elintarviketietojen kielivaatimuksista (4 ) ja erätunnuksesta (5 ) koskisivat valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Myös säännös elintarvikkeen ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi (11 ) koskisi valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Asetusluonnoksessa säädetään erikseen, mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava loppukuluttajalle ja miten nämä tiedot on annettava. 2 Soveltamisala Soveltamisalaan kuuluisivat kaikki elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle, mukaan lukien suurtalouksien toimittamat elintarvikkeet sekä elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi suurtalouksille. Soveltamisalaan kuuluisi myynnin lisäksi myös elintarvikkeiden vastikkeeton luovutus. Soveltamisala vastaisi elintarviketietoasetuksen soveltamisalaa. Voimassa olevan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat loppukuluttajalle tai suurtaloudelle luovutettavaksi tarkoitetut valmiiksi pakatut elintarvikkeet. Lainsäädäntöä sovelletaan pakkaamattomiin elintarvikkeisiin siten kuin siitä erikseen säädetään. Voimassa olevan lainsäädännön soveltamisalassa ei mainita suurtalouksien kautta loppukuluttajalle toimitettavia elintarvikkeita. Asetusluonnoksen soveltamisalaan kuuluvat myös yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät juomat siltä osin, kuin niistä annettavista tiedoista ei säädetä muussa lainsäädännössä. Säännös vastaisi voimassa olevan lainsäädännön säännöstä. Elintarviketietoasetuksen 8 artiklassa säädetään elintarvikeketjun eri toimijoiden vastuusta elintarviketietojen antamisen osalta. Säännös koskee myös tietojen toimittamista toimijalta toiselle. Elintarvikealan toimijoiden vastuusta säädetään myös yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/ ja 18 artiklassa. Lisäksi toimijoiden vastuusta säädetään elintarvikelain (23/2006) 17 ja 19 :ssä. Säännösten mukaan elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike täyttää sitä koskevat vaatimukset. Elintarvikealan toimijalla on oltava riittä- 2

3 vät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden elintarvikelainsäädännön mukaisten vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Elintarviketietoasetuksen 14 artiklassa säädetään elintarviketietojen antamisesta etämyynnin yhteydessä mukaan lukien pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot. Asetusluonnoksessa viitataan mainittuihin elintarviketietoasetuksen säännöksiin. 3 Määritelmät Asetusluonnoksessa viitataan tiettyihin yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 määritelmiin (elintarvike, elintarvikealan toimija, loppukuluttaja) sekä elintarviketietoasetuksen eräisiin määritelmiin (elintarviketieto, suurtalous, valmiiksi pakattu elintarvike, etiketti, merkintä). Elintarvikkeen luovutuspaikka määriteltäisiin viittaamalla elintarvikelain 13 :n 1 momentissa olevaan ilmoitetun elintarvikehuoneiston määritelmään. Elintarvikkeen luovutuspaikka voisi olla vähittäismyyntipaikka tai tarjoilupaikka. Lähtökohtaisesti elintarvikkeen luovutuspaikan määritelmän ulkopuolelle jäisivät elintarvikkeiden luovutus elintarvikelain 13 :n 6 momentissa mainittujen toimintojen yhteydessä. Mainittu säännös koskee elintarvikealan vähäriskistä toimintaa, jota ei harjoiteta ammattimaisesti. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan esim. koulujen myyjäiset, harrastekerhojen järjestämä elintarvikkeiden myynti tai yksityishenkilön kotonaan valmistamien elintarvikkeiden myynti, joka ei ole jatkuvaa eikä säännöllistä. Myytävien tai muuten luovutettavien elintarvikkeiden määrän tulee olla vähäinen. Elintarvikelain 13 :n 6 momentin tarkoittamaksi toiminnaksi katsotaan myös elintarvikkeiden vähäinen luovuttaminen muun elinkeinotoiminnan yhteydessä. Allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita ja tuotteita koskevat tiedot olisi annettava loppukuluttajalle myös silloin, kun elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain 13 :n 6 momentin tarkoittaman toiminnan yhteydessä, mutta muita asetusluonnoksen edellyttämiä tietoa ei tällöin vaadittaisi. Myös voimassa oleva lainsäädäntö (KTMa 1084/ kohta) edellyttää allergeenien ilmoittamista koti- tai maatilataloudessa valmistettujen ja myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa tilapäisesti myytävistä elintarvikkeista. Elintarviketietoasetuksessa määritellään valmiiksi pakattu elintarvike (2.2(e) art.). Määritelmän mukaan valmiiksi pakatulla elintarvikkeella ei tarkoiteta kuluttajan pyynnöstä myyntitiloissa pakattua elintarviketta tai välitöntä myyntiä varten valmiiksi pakattua elintarviketta. Asetusluonnoksessa pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, jonka kuluttaja itse pakkaa tai joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa tai joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten. Pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan myös elintarviketta, joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi. Pakkaamattoman elintarvikkeen määritelmä kattaisi myös elintarvikkeet, jotka on elintarvikkeen luovutuspaikassa pakattu valmiiksi välitöntä myyntiä varten. Välittömällä myynnillä tarkoitettaisiin pakkaamista ja myyntiä vuorokauden aikana. Elintarvike-erän määritelmä vastaa direktiivin 2011/91/EY määritelmää sekä voimassa olevan lainsäädännön (KTMa 1084/ kohta) määritelmää. 4 Pakollisten elintarviketietojen kielivaatimukset Elintarviketietoasetuksen 15 artiklan mukaan pakolliset elintarviketiedot on annettava kielellä, joita kuluttajat niissä jäsenvaltioissa, jossa elintarviketta pidetään kaupan, helposti ymmärtävät. Jäsenvaltiot voivat omalla alueellaan määrätä, että tiedot on annettava yhdellä tai useammalla unionin virallisella kielellä. Suomessa kielilain (423/2003) 34 edellyttää, että tiedot, jotka kulutushyödykkeistä on erityislainsäädännön mukaan annettava, on merkittävä kaksikielisessä kunnassa myytävään tuotteeseen ainakin suomen ja ruotsin kielellä ja yksikielisessä kunnassa myytävään tuotteeseen ainakin kyseisen kunnan kielellä. Annettaessa kielilain tarkoittamia tietoja suomen ja ruotsin kieltä on kohdeltava tasapuolisesti. Asetusluonnoksen mukaan pakolliset elintarviketiedot on kaksikielisessä kunnassa annettava pakkausmerkinnöissä ainakin suomen ja ruotsin kielellä. Yksikielisissä kunnissa riittäisi, että tiedot an- 3

4 netaan ainakin kyseisen kunnan kielellä. Säännös ei estäisi tietojen antamista muilla kiellä. Voimassa olevan lainsäädännön (KTMa 1084/ ) mukaan ruotsin kielen asemasta voidaan käyttää norjan- tai tanskankielisiä merkintöjä. Tämä ei ole linjassa kielilain 34 :n vaatimusten kanssa eikä näin ollen enää jatkossa olisi mahdollista. Pakollisten elintarviketietojen kielivaatimukset koskevat pakkausmerkinnöissä annettavia tietoja. Voimassa olevan lainsäädännön (KTMa 1084/ ) mukaan kaksikielisissä kunnissa voidaan myyntipaikalla pakatuissa elintarvikkeissa käyttää joko suomen- tai ruotsinkielisiä merkintöjä. Elintarviketietoasetuksen ja nyt esillä olevan asetusluonnoksen mukaan myyntipaikalla välitöntä myyntiä varten pakatut elintarvikkeet kuuluvat pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. Pakkaamattomista elintarvikkeista annettaville tiedoille ei esitetä asetettavaksi vastaavia kielivaatimuksia kuin pakkausmerkinnöissä annettaville tiedoille. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on ohjeistanut irtotavarana myytävistä sekä kaupassa pakatuista elintarvikkeista annettavien tietojen kielivaatimuksia. Ohjeistusta tarvitaan jatkossakin pakkaamattomana luovutettavista elintarvikkeista annettavien tietojen kielivaatimusten osalta. 5 Elintarvike-erän tunnus Erätunnus ei ole varsinaisesti kuluttajalle annettava tieto. Koska elintarvike-erän tunnuksesta säädetään direktiivillä, säännökset on pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Aiemmin voimassa olleen elintarvike-erän tunnusta koskevan neuvoston direktiivin 89/396/ETY säännökset on pantu täytäntöön kansallisella pakkausmerkintäasetuksella (KTMa 1084/2004 2, 37 ja 38 ). Direktiivi 89/396/ETY on korvattu elintarvike-erän tunnusta koskevalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2011/91/EU. Direktiivin säännökset ehdotetaan pantavaksi täytäntöön asetusluonnoksella. Säännökset vastaisivat voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Säännöksissä otettaisiin kantaa myös erätunnuksen ilmoittamiseen pakkaamattomista elintarvikkeista. Mahdollisuus korvata erätunnut päiväysmerkinnällä säilyisi ennallaan. 6 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita ja tuotteita koskevien tietojen antaminen loppukuluttajalle pakkaamattomista elintarvikkeista Elintarviketietoasetus (44.1(a) art.) edellyttää, että elintarvikkeen valmistuksessa käytetyt ja lopullisessa elintarvikkeessa edelleen jossain muodossa olevat asetuksen liitteessä II luetellut allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet on ilmoitettava myös pakkaamattomista elintarvikkeista, mukaan lukien ammattikeittiöiden kautta luovutettavat elintarvikkeet. Jäsenvaltio päättää, miten tiedot tulee antaa. Asetusluonnoksen mukaan allergeenit on myös pakkaamattomista elintarvikkeista ilmoitettava elintarvikkeen nimellä niin, että siitä käy ilmi elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainittu allergeeni. Tarkempaa ohjeistusta tarvitaan sen osalta, minkälaisesta nimestä allergeenin katsotaan käyvän riittävän selvästi ilmi. Allergeeneja koskevat tiedot olisi annettava loppukuluttajalle myös silloin, kun elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain 13 :n 6 momentin tarkoittaman toiminnan yhteydessä. 7 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita ja tuotteita koskevien tietojen ilmoittamistapa Elintarviketietoasetuksen mukaan (44.2 art.) jäsenvaltio päättää ilmaisu- tai esitystavasta, jolla allergeeneja koskevat tiedot on annettava pakkaamattomista elintarvikkeista. Elintarviketietoasetuksen tulkintoja koskevassa asiakirjassa todetaan, että kansallisesti voidaan sallia pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien allergeenitietojen antaminen suullisesti kuluttajan pyynnöstä edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa ilmoitetaan selkeästi ja näkyvästi, että tällaiset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla. Asetusluonnoksen mukaan allergeeneja koskevat tiedot on lähtökohtaisesti annettava pakkaamattomista elintarvikkeista kirjallisesti. Tiedot olisi ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla. 4

5 Allergeeneja koskevat tiedot voisi antaa myös suullisesti kuluttajan pyynnöstä edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä helposti havaittavalla ja selkeällä tavalla ilmoitetaan, että allergeeneja koskevat tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tämä tieto olisi annettava kuluttajalle siten, että tieto olisi nähtävissä kaikissa niissä paikoissa, joissa pakkaamattomia elintarvikkeita on tarjolla. Kun allergeeneja koskevat tiedot annetaan kuluttajalle suullisesti, tietojen tulisi lisäksi olla kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla. Tämä on edellytys allergeeneja koskevien tietojen todentamiselle. Kirjallisessa tai elektronisessa muodossa oleville tiedoille ei asetettaisi erityisiä vaatimuksia eikä elintarvikealan toimijan edellytettäisi luovan erityistä tietojärjestelmää tai vastaavaa tietojen ylläpitämistä varten. Olennaista olisi tietojen todentamista koskevan tavoitteen toteutuminen. Erillistä ilmoitusta siitä, miten tiedot allergeeneista ovat saatavissa, ei vaadittaisi silloin, kun kuluttajan allergioita ja intoleransseja koskevat ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös ja elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan kuluttajalle kohdennetusti näiden tietojen perusteella. Tämä poikkeus koskisi esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa, vanhustenhuollossa, vankiloissa jne. tarjoiltavia aterioita. Erillistä ilmoitusta ei vaadittaisi myöskään silloin, kun elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain 13 :n 6 mom. tarkoittaman toiminnan yhteydessä. 8 Muiden tietojen antaminen loppukuluttajalle pakkaamattomista elintarvikkeista elintarvikkeen luovutuspaikassa Elintarviketietoasetuksen 9 ja 10 artiklan tarkoittamien muiden elintarviketietojen kuin allergeenien ilmoittaminen pakkaamattomista elintarvikkeista on pakollista vain, jos jäsenvaltio sitä edellyttää. Jäsenvaltio voi vaatia kaikkien tai joidenkin kyseisten tietojen tai niiden osien antamista (44.1(b) art.). Lisäksi jäsenvaltio voi säätää tavoista, joilla tiedot on asetettava saataville sekä tietojen ilmaisu- ja esitystavoista (44.2 art.). Jäsenvaltio voi siis päättää, että pakkaamattomista elintarvikkeista vaaditaan vain osa elintarviketietoasetuksen mukaisista pakollisista elintarviketiedoista. Jäsenvaltio voi myös päättää, että tiedot voidaan pakkaamattomista elintarvikkeista esittää eri tavalla kuin valmiiksi pakatuista elintarvikkeista. Lähtökohtaisesti kuluttajan tulisi saada elintarvikkeista samat tiedot siitä riippumatta, myydäänkö elintarvikkeita valmiiksi pakattuna vai pakkaamattomana. Toisaalta pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavia tietoja sekä tietojen ilmoittamistapaa koskevien vaatimusten on oltava sellaisia, että elintarvikealan toimijat voivat ne ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa toteuttaa ja että vaatimusten noudattamista voidaan valvoa. Pakkaamattomien elintarvikkeiden tarjonta on kuluttajien etu eikä sitä pidä tarpeettomasti vaikeuttaa. Maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallupilta tilaaman kuluttajakyselyn mukaan kuluttajat haluavat lähtökohtaisesti samat tiedot sekä pakatuista että pakkaamattomista elintarvikkeista. Kuluttajat eivät kuitenkaan ole halukkaita maksamaan pakkaamattomista elintarvikkeista korkeampaa hintaa saadakseen nykyistä enemmän tietotoja. Asetusluonnoksessa pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavia tietoja on arvioitu riskiperusteisuuden näkökulmasta. Vähittäismyyntipaikassa pakkaamattomasta elintarvikkeesta olisi loppukuluttajalle ilmoitettava 1) elintarvikkeen nimi, 2) elintarvikkeen ainesosat, 3) alkuperämaa tai lähtöpaikka, sekä 4) tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet. Elintarvikkeen nimi ja tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet ovat vähimmäisvaatimus elintarvikkeen oikean ja turvallisen käytön kannalta. Käyttöohje voi olla myös varoitus. Elintarvikkeen ainesosat ovat kuluttajalle tärkeä tieto. Ainesosia koskevan tiedon puuttuminen saattaa johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen koostumuksen ja muiden ominaisuuksien suhteen. Ainesosia koskevan tiedon merkitys korostuu entisestään, kun uusissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa siirrytään ravintoainetasolta elintarviketasolle. Ainesosat ovat kuluttajalle tärkeä tieto myös siitä syystä, että kuluttaja voi olla allerginen tai yliherkkä myös muille kuin elintarviketietoasetuksen liitteessä II luetelluille aineille ja tuotteille. Ainesosien ilmoittamistavasta on yksityiskohtaiset säännökset elintarviketietoasetuksessa (art. 18, liite VII). Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää, että tiedot pakkaamattomista elintarvikkeista voidaan esittää eri tavalla kuin valmiiksi pakatuista elintarvikkeista (44.2 art.). Asetusluonnoksen mukaan ainesosia koskevat tiedot pakkaamattomista elintarvikkeista 5

6 tulee antaa joko elintarviketietoasetuksen edellyttämällä tavalla tai muulla vastaavalla riittävän selkeällä tavalla. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, missä ruoka on tuotettu ja tehty ja minkälaisen reitin se on kulkenut ruokapöytään. Elintarviketietoasetuksella elintarvikkeen alkuperämaan ilmoittamisvelvollisuutta laajennetaan asteittain vaikutusarviointien perusteella. Valmiiksi pakatun tuoreen sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjanlihan alkuperämerkinnöistä säädetään komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1337/2013. Mainittua asetusta aletaan soveltaa Asetusluonnoksen mukaan pakkaamattomana myytävän tuoreen sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjanlihan alkuperämaa tulisi ilmoittaa vastaavalla tavalla kuin pakatun lihan alkuperämaa. Kun elintarviketietoasetuksen alkuperämerkintävelvoitetta laajennetaan ja annetaan tarkempia täytäntöönpanosäädöksiä, vaatimuksia sovellettaisiin vastaavalla tavalla myös pakkaamattomana luovutettaviin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeen ravintosisällön määrittäminen on varsin monimutkaista. Tästä syystä pakkaamattomista elintarvikkeista on perusteltua vaatia ravintosisällön osalta ainoastaan kansanterveyden kannalta olennaisimmat tiedot. Elintarvikkeen energiasisältöä ei ole mahdollista analysoida erikseen. Energiasisältö ei myöskään sellaisenaan kerro elintarvikkeen ravintosisällöstä. Erityisesti pienet toimijat eivät itse analysoi elintarvikkeiden ravintosisältöä, vaan ottavat tiedot tietokannoista tai vastaavista. Tietojen toimittaminen elintarvikeketjussa toimijalta toiselle on olennaisen tärkeää, jotta elintarvikealan toimijat voivat antaa elintarvikkeista vaadittavat tiedot. Asetusluonnoksen mukaan vähittäismyyntipaikassa olisi pakkaamattomista elintarvikkeista annettava loppukuluttajalle seuraavat ravintosisältöä koskevat tiedot: 1) juustoista rasvan sekä suolan määrä; 2) makkaroista rasvan ja suolan määrä, 3) muista leikkeleenä käytettävistä lihavalmisteista rasvan ja suolan määrä sekä 4) ruokaleivistä suolan määrä. Suolalla tarkoitetaan tässä, kuten myös elintarviketietoasetuksen mukaisessa pakollisessa ravintoarvomerkinnässä, natriumin kokonaismäärää suolaekvivalenttina (suola = natrium x 2,5), johon lasketaan kaikki eri lähteistä tuleva ja myös elintarvikkeessa luontaisesti oleva natrium. Suolan ja rasvan määrä ilmoitettaisiin painoprosentteina valmistushetkellä tai siten kuin ravintoarvomerkinnästä elintarviketietoasetuksessa säädetään. Rasvan ja suolan määrä ovat kansanterveyden kannalta olennaisia tietoja. Tietojenantovelvollisuus on rajattu tuoteryhmiin, jotka ovat keskeisiä rasvan ja suolan saannin kannalta. Myös voimassa oleva lainsäädäntö (MMMa 264/2012) edellyttää rasvapitoisuuden ilmoittamista pakkaamattomana myytävästä juustosta. Asetusluonnoksen edellyttämiä ravintosisältötietoja ei tarvitsisi ilmoittaa elintarvikkeista, joita pieniä tuotemääriä tuottava valmistaja toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, joka toimittaa tuotteet suoraan loppukuluttajalle. Tällaiset toimijat on vastaavalla tavalla vapautettu pakollisen ravintoarvomerkinnän esittämisestä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden osalta (elintarviketietoasetus, liite V.19). Tarkempaa ohjeistusta tarvitaan sen osalta, minkälaiset toimijat ja minkälaiset tuotemäärät kuuluvat tämän poikkeuksen piiriin. Suurtalouksien kohdalla pitkälle menevien tietovaatimusten on todettu johtavan siihen, että toimijat alkaisivat valmistaa aiempaa enemmän vakioituja annoksia ja käyttää valmiita ja puolivalmiita raaka-aineita. Tätä ei pidetä toivottavana kehityksenä. Periaatteessa erilaisille toimipaikoille olisi mahdollista asettaa erilaisia vaatimuksia. Käytännössä erilaisten vaatimusten asettaminen tarjoilupaikoille esimerkiksi toiminnan luonteen tai volyymin perusteella olisi kuitenkin erittäin vaikeaa. Asetusluonnoksen mukaan tarjoilupaikassa pakkaamattomasta elintarvikkeesta olisi loppukuluttajalle ilmoitettava 1) elintarvikkeen nimi sekä 2) alkuperämaa tai lähtöpaikka elintarviketietoasetuksen edellyttämällä tavalla. Säännöstä sovellettaisiin tarjoilupaikassa kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka tarjoillaan loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi siitä riippumatta, nauttiiko kuluttaja elintarvikkeen tarjoilupaikassa vai ottaako sen mukaansa. 9 Muiden tietojen ilmoittamistapa Asetusluonnoksen mukaan 8 :n tarkoittamat tiedot tulisi lähtökohtaisesti ilmoittaa pakkaamattomista elintarvikkeista kuluttajalle kirjallisesti. Tiedot olisi ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elin- 6

7 tarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot voisi antaa myös suullisesti kuluttajan pyynnöstä edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla ilmoitetaan, että mainitut tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tämä tieto olisi annettava kuluttajalle siten, että tieto olisi nähtävissä kaikissa niissä paikoissa, joissa pakkaamattomia elintarvikkeita on tarjolla. Lisäksi tietojen tulisi olla kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla. 10 Elintarvikkeiden ilmoittaminen voimakassuolaiseksi Elintarviketietoasetuksen mukaisessa pakollisessa ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan natriumin kokonaismäärä suolaekvivalenttina (suola = 2,5 x Na). Pakollista ravintoarvomerkintää koskevia säännöksiä aletaan soveltaa joulukuussa Ravintoarvomerkinnän voi jo aiemminkin tehdä elintarviketietoasetuksen edellyttämällä tavalla. Mikäli ravintoarvomerkintä esitetään vapaaehtoisesti joulukuun 2014 jälkeen, se on tehtävä elintarviketietoasetuksen edellyttämällä tavalla. Myös silloin, kun ravintoarvomerkintä on pakollinen sen takia, että elintarvikkeeseen liitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 tarkoittama ravitsemus- tai terveysväite tai elintarvike on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tarkoittamalla tavalla ravitsemuksellisesti täydennetty, ravintoarvomerkintä on joulukuun 2014 jälkeen tehtävä elintarviketietoasetuksen edellyttämällä tavalla. Suomen kansallisessa lainsäädännössä on vuosikymmenien ajan ollut elintarvikkeen suolapitoisuuden ilmoittamista koskevia säännöksiä. Suomalainen elintarviketeollisuus on panostanut vähemmän ruokasuolaa sisältävien, mikrobiologisesti turvallisten elintarvikkeiden kehittämiseen. Samaan aikaan kuluttajille on tiedotettu vähemmän suolaa sisältävän ruokavalion edullisista vaikutuksista terveyteen. Oleellisena tukena väestön suolan saannin vähentämisessä ovat olleet tiettyjen elintarvikeryhmien suolapitoisuuteen liittyvät pakkausmerkinnät. Elintarvikkeiden suolapitoisuuteen vaikuttaminen on erittäin tärkeää, koska suolan saanti on Suomessa edelleen kansainvälisten suositusten yläpuolella. Suolapitoisuutta koskevien merkintöjen on todettu auttavan kuluttajaa tekemään terveytensä kannalta edullisia valintoja. Säännösten, jotka koskevat elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi, on myös todettu selkeästi vaikuttaneen teollisten elintarvikkeiden suolapitoisuuksiin ja erityisesti voimakassuolaiseksi ilmoitettavien elintarvikkeiden selkeään vähenemiseen. Suomalaisten suolansaannista noin 80 % on peräisin elintarviketeollisuuden ja joukkoruokailun käyttämästä suolasta. Kansallisten suolamerkintäsäännösten tarkistamisen yhteydessä vuonna 2007 voimakassuolaiseksi ilmoitettavia elintarvikeryhmiä täsmennettiin siten, että ne kattoivat aiempaa paremmin suolan saannin kannalta olennaiset tuoteryhmät sekä kulutustottumukset. Voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö edellyttää, että erikseen mainituissa elintarvikeryhmissä täytyy ilmoittaa ruokasuolan määrä (lisätyn natriumkloridin kokonaismäärä painoprosentteina). Lisäksi elintarvike täytyy ilmoittaa voimakassuolaiseksi, jos suolapitoisuus (natriumkloridi) ylittää lainsäädännössä asetetut elintarvikeryhmäkohtaiset rajat. Ruokasuolan määrän ilmoittamista koskeva kansallinen vaatimus (KTMa 1084/ ) on elintarviketietoasetuksen mukaisen pakollisen ravintoarvomerkinnän kanssa päällekkäinen ja myös ristiriitainen. Tästä syystä vaatimus ehdotetaan kumottavaksi joulukuusta 2014 lukien. "Voimakassuolainen" merkinnän säilyttäminen on edelleen perusteltua. Suolan saanti on kuluneiden vuosikymmenten aikana Suomessa selvästi alentunut, mutta kansainvälisiä suosituksia (WHO:n tavoite alle 5 g NaCl/vrk) ei ole edelleenkään saavutettu. Suomalainen mies saa ruokavaliostaan noin 9 g ja nainen hiukan yli 6 g suolaa vuorokaudessa. Finravinto 2012 tutkimuksen mukaan suolan saanti työikäisillä on viimeisen viiden vuoden aikana kääntynyt nousuun ja ylittää selkeästi suositellun 7

8 tason. Samaan aikaan suomalaisten verenpainetasojen myönteinen kehitys on hidastunut ja jopa pysähtynyt. Suomalaisten verenpaine on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla. Korkea verenpaine on sydän- ja verisuonitautien keskeinen riskitekijä. Voimakassuolainen merkinnän tavoitteena olisi edelleen kuluttajan valintojen ohjaaminen sekä teollisuuden kannustaminen suolan määrän vähentämiseen. Samaan aikaan on tärkeää kannustaa kuluttajaa lukemaan ravintoarvomerkintää kokonaisuudessaan. On myös tärkeää antaa kuluttajille tehokkaasti informaatiota siitä, mitä elintarviketietoasetuksen myötä muuttuvat elintarviketiedot ja erityisesti pakolliseksi tuleva ravintoarvomerkintä tarkoittavat. Voimassa olevan lainsäädännön (KTMa 1084/ ) kriteerit voimakassuolainen merkinnälle perustuvat lisätyn ruokasuolan (natriumkloridi) määrään. Elintarviketietoasetuksen mukaisessa pakollisessa ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan natriumin kokonaismäärä suolaekvivalenttina. Eri merkintöjen perustumista erilaisiin kriteereihin pidetään ongelmallisena sekä kuluttajien että toimijoiden kannalta. Asetusluonnoksessa voimakassuolainen merkinnän kriteerit perustuvat suolaekvivalenttipitoisuuteen (suola = natrium x 2,5), johon lasketaan kaikki eri lähteistä tuleva ja myös elintarvikkeessa luontaisesti oleva natrium. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan elintarvike ilmoitetaan voimakassuolaiseksi joko merkinnällä voimakassuolainen tai lisätty paljon suolaa. Ilmaisu lisätty paljon suolaa saattaisi olla harhaanjohtava sen jälkeen kun merkinnän kriteerit muutetaan natriumpohjaisiksi. Toisaalta lisätyn suolan määrä on se, mihin voidaan vaikuttaa. Asetusluonnoksen mukaan elintarvike on ilmoitettava voimakassuolaiseksi joko ilmaisulla voimakassuolainen tai sisältää paljon suolaa. Koska ilmoitus voimakassuolaisuudesta on varoitusmerkinnän luonteinen, merkinnän havaittavuuden ja luettavuuden varmistaminen on tärkeää. Tästä syystä asetusluonnoksessa edellytetään, että tieto voimakassuolaisuudesta on esitettävä ravintoarvomerkinnän läheisyydessä elintarviketietoasetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaista kirjasinkokoa käyttäen, eli kirjasinkoon x-korkeuden olisi oltava vähintään 1,2 mm. Voimakassuolaisuutta koskevat tieto liittyy elintarvikkeen ravintosisältöön. Merkinnän sijoittelulla ehdotetulla tavalla ohjattaisiin kuluttajaa lukemaan ravintoarvomerkintää laajemminkin. Voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset elintarvikkeen ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi koskevat valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Velvoitteen laajentaminen pakkaamattomiin elintarvikkeisiin on perusteltua kansanterveyden näkökulmasta. Toisaalta suolapitoisuuden määrittäminen elintarvikkeen luovutuspaikassa on haasteellista erityisesti valmisruokien osalta. Tästä syystä pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta tieto voimakassuolaisuudesta vaadittaisiin asetusluonnoksen mukaan ilmoitettavaksi samoista tuoteryhmistä, joilta edellytetään 8 :n mukaisesti rasvan ja suolan määrän ilmoittamista: 1) juustot, 2) makkarat, 3) muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet, ja 4) ruokaleivät. Tuoteryhmät ovat suolan saannin kannalta keskeisiä. Finravinto tutkimuksen mukaan suomalaisten suolan saannin kannalta keskeisimmät tuoteryhmät ovat viljatuotteet, juusto sekä pääruokatyyppiset liha- ja kalavalmisteet. Voimassa olevan lainsäädännön tuoteryhmät, joista vaaditaan tieto voimakassuolaisuudesta, ovat edelleen keskeisiä suomalaisten suolan saannin kannalta. Asetusluonnoksen mukaan tieto voimakassuolaisuudesta tulee ilmoittaa seuraavissa elintarvikeryhmissä: 1) juustot, 2) makkarat, 3) muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet, 4) kalavalmisteet, 5) ruokaleivät, 6) näkkileivät ja hapankorput, 7) aamiaisviljavalmisteet, 8) valmisruoat, 9) aterian komponentit, sekä 10) napostelutuotteet, joihin on lisätty suolaa. Juustoihin kuuluisivat kaikki MMMa 264/ :ssä määritellyt tuotteet: juustot, sulatejuustot ja juustovalmisteet. Makkaroihin kuuluisivat kaikki erilaiset emulgoidut makkarat (leikkele-, ruoka- ja raakamakkarat sekä maksamakkarat) sekä kestomakkarat. Kalavalmisteisiin kuuluisivat esimerkiksi suolatut, savustetut, hiillostetut tai muulla tavalla valmistetut kalat ja kalanosat, kun valmistukseen ei ole merkittävässä määrin käytetty muita ainesosia sekä kalasäilykkeet. Ruokaleipiin kuuluisivat myös niihin rinnastettavat valmisteet, kuten voisarvet, tortilla- ja pitaleivät jne. 8

9 Valmisruokiin kuuluisivat sellaisenaan nautittavat ateriat, jotka voivat koostua yhdestä tai useammasta komponentista: esimerkiksi yhdestä tai useammasta komponentista koostuvat mikroateriat, laatikkoruoat, keitot, ateriasalaatit, pizzat, ruoan tapaan nautittavat täytteelliset piirakat (esim. riisipiirakka, lihapiirakka), kolmioleivät, täytetyt sämpylät ja patongit jne. Ateriankomponentteihin kuuluisivat esimerkiksi liha-, kala-, kasvispullat ja -pihvit, kermaperunat ja vastaavat, perunasosejauhe, tuorepastat, pata-ainekset, kastikkeenomaiset ateria-ainekset, joihin voidaan lisätä veden ohella muita ainesosia, kastikejauheet, liemivalmisteet jne. Ateriankomponentteihin kuuluisivat myös kypsennettäväksi tarkoitetut raakaliha- ja kalavalmisteet. Uusi tuoteryhmä, jolta vaadittaisiin tieto voimakassuolaisuudesta, olisi napostelutuotteet, joihin on lisätty suolaa. Tähän ryhmään kuuluisivat esimerkiksi peruna- ja maissilastut, suolapähkinät jne. Napostelutuotteita on erilaisia, joista kaikki eivät välttämättä sisällä juurikaan suolaa. Perinteiset napostelutuotteet, joihin on lisätty suolaa, voivat kuitenkin olla joidenkin kuluttajien kohdalla merkittävä suolan lähde. Nykyisin noin kolmannes energiansaannista tulee aterioiden välillä nautittavista välipaloista. Tästä syystä on perusteltua ottaa ruokailutottumusten nousevat trendit huomioon lainsäädännössä. Voimakassuolainen merkinnän osalta eri raja-arvot eri tuoteryhmille ovat tarpeen, jotta voidaan vaikuttaa sekä kuluttajan valintoihin tuoteryhmien sisällä että elintarviketeollisuuden tuotekehitykseen. Raja-arvojen muuttamisen ensisijainen tavoite on ollut voimassa olevan lainsäädännön rajaarvojen mukauttaminen natriumin kokonaismäärään perustuviksi. Raja-arvot on tärkeää asettaa sellaiselle tasolle, että voimakassuolainen merkinnän ohjaava vaikutus toimii sekä kuluttajien että elintarviketeollisuuden keskuudessa. Juustojen, makkaroiden, muiden leikkeleenä käytettävien lihavalmisteiden ja kalavalmisteiden raja-arvoja on muutettu siten, että on otettu huomioon mainituissa tuoteryhmissä lisäaineiden kautta tuleva sekä elintarvikkeessa luontaisesta oleva natrium. Viljatuotteiden osalta raja-arvojen muuttaminen natriumin kokonaismäärään perustuvaksi ei juurikaan aiheuta muutostarpeita. Viljatuotteilla ja erityisesti ruokaleivällä on kuitenkin merkittävä osuus suomalaisten päivittäisessä ruokavaliossa ja sitä kautta keskeinen osuus suolan saannin kannalta. Tästä syystä ruokaleipien, näkkileipien ja hapankorppujen sekä aamiaisviljavalmisteiden raja-arvoja on alennettu. Voimakassuolainen merkintä vaadittaisiin kaikilta tuoteryhmään kuuluvilta tuotteilta myös siinä tapauksessa, että tiettyyn kategoriaan kuuluvat tuotteet tulisivat kaikki merkityiksi voimakassuolaiseksi, kuten esimerkiksi sulatejuustot/juustot, kestomakkarat/makkarat, sillisäilykkeet/kalavalmisteet. Voimassa olevan lainsäädännön kriteerit voimakassuolainen merkinnälle perustuvat lisätyn natriumkloridin kokonaismäärään. Tämä pitoisuus määritetään pääsääntöisesti kloridipitoisuuteen perustuen, koska se on analyyttisesti helpompaa ja vähemmän laiteresursseja vaativaa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ns. pitkässä ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan natriumin määrä. Tämä pitoisuus voi olla joko analysoitu tai laskennallinen. Elintarviketietoasetuksen mukaisessa pakollisessa ravintoarvomerkinnässä samoin kuin tässä asetusluonnoksessa pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavissa ravintosisältötiedoissa (8 ) sekä voimakassuolainen merkinnässä (11 ) suolalla tarkoitetaan natriumin kokonaismäärää suolaekvivalenttipitoisuutena (suola = natrium x 2,5). Tullilaboratorio ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekevät parhaillaan työtä natriumanalytiikan kehittämiseksi. Elintarviketietoasetuksen mukaan ravintoarvomerkinnässä ilmoitettavat arvot ovat keskiarvoja, jotka perustuvat joko valmistajan analyyseihin tai taulukoihin, tietokantoihin tai vastaaviin perustuviin laskelmiin. Vastaavalla tavalla määritetään elintarvikkeen suolapitoisuus voimakassuolainen merkintää varten. On oletettavaa, että erityisesti pk-yritykset käyttävät erilaisten tietokantojen ravintoainekoostumustietoja. Tästä syystä erityisesti elintarvikkeiden koostumustietopankki Finelin ylläpidolle ja kehittämiselle on tärkeää varmistaa riittävät resurssit. Mikäli tietopankin tiedot ovat puutteellisia tai eivät ole ajan tasalla, siitä aiheutuu ongelmia tietoja käyttäville elintarvikealan toimijoille, merkintöjä valvoville viranomaisille sekä merkintöjä lukeville ja elintarvikkeita käyttäville kuluttajille. 9

10 Evira selvitti loppuvuodesta 2010, miten elintarvikkeiden pakkauksissa ilmoitettujen suolapitoisuuksien oikeellisuutta varmistetaan elintarvikealan toimijoiden omavalvonnassa ja viranomaisvalvonnassa. Elintarvikkeen suolapitoisuus oli pakkausmerkinnöissä ilmoitettua korkeampi noin kolmasosassa tutkittuja tuotteita. Selvityksen johtopäätösten mukaan suolapitoisuuksien omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa on syytä tehosta. Kuten voimassa olevan lainsäädännön myös asetusluonnoksen voimakassuolainen merkintää koskevia säännöksiä sovellettaisiin yhdenmukaisella tavalla sekä Suomessa valmistettuihin että Suomeen tuotaviin elintarvikkeisiin. Kansallisten suolamerkintäsäännökset tullaan ilmoittamaan ennen niiden voimaan saattamista Euroopan komissiolle ja muille EU-jäsenvaltioille direktiivin 98/34/EY ja vielä toistaiseksi voimassa olevan elintarvikkeen pakkausmerkintöjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY edellyttämällä tavalla. Euroopan unionin perussopimuksen mukaan jäsenvaltiolla on oikeus asettaa tuontiin vaikuttavia kansallisia vaatimuksia, jotka ovat perusteltuja esim. ihmisten terveyden suojelemiseksi (SEUT 36 art.). Kansallisten toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan etuun nähden. Suomalaisten verenpaine on kansainvälisessä vertailussa korkea ja sairastavuus ja kuolleisuus aivohalvaukseen ja sepelvaltimotautiin on yleistä. Vähäsuolaisen ruokavalion tiedetään alentavan kohonnutta verenpainetta ja ehkäisevän verenpaineen kokoamista. Pitkän aikavälin terveysseurannoissa on voitu osoittaa vähäsuolaisen ruokavalion yhteys pienempään kokonaiskuolleisuuteen ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Näillä perusteilla kansallista vaatimusta tiettyjen elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi voidaan pitää perusteltuna ja oikeasuhteisena toimenpiteenä suomalaisten kuluttajien terveyden suojelemiseksi. 11 Voimaantulo Asetus tulisi voimaan Mainitusta ajankohdasta lukien päättyy elintarviketietoasetuksessa pakollisille elintarviketiedoille annettu siirtymäaika. Pakkaamattomista elintarvikkeista vähittäismyyntipaikassa vaadittavia ravintosisältötietoja koskevaa 8 :n 2 momenttia samoin kuin elintarvikkeen ilmoittamista voimakassuolaiseksi koskevaa 11 :ää alettaisiin kuitenkin soveltaa vasta Mainitusta ajankohdasta aletaan soveltaa myös elintarviketietoasetuksen vaatimuksia pakollisesta ravintoarvomerkinnästä. Kansalliset säädökset elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä ja elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä (KTMa 1084/2004 ja MMMa 588/2009) kumottaisiin samasta ajankohdasta lukien, kun asetus tulee voimaan. Kuitenkin voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvää säännöstä elintarvikkeen ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi (KTMa 1084/ ) sovellettaisiin asti, minkä jälkeen sovellettaisiin asetusluonnoksen 11 :n säännöksiä elintarvikkeen ilmoittamiseen voimakassuolaiseksi. 10

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

ETÄMYYNTISEMINAARI ELINTARVIKEALAN VALVOJILLE JA TOIMIJOILLE

ETÄMYYNTISEMINAARI ELINTARVIKEALAN VALVOJILLE JA TOIMIJOILLE ETÄMYYNTISEMINAARI ELINTARVIKEALAN VALVOJILLE JA TOIMIJOILLE Vaatimuksia etämyynnissä kuluttajalle elintarvikkeista annettaville tiedoille 3.12.2015 Elintarvikkeesta annettavat tiedot 1/3 Pakatut tuotteet

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö voimassa oleva lainsäädäntö ja Eviran ohjeet alkuperämaa tai

Lisätiedot

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ JOHDANTO Valtakunnallisesta valvonnan tilasta saadaan tietoa vuosittaisen valvontatietojen keruujärjestelmän kautta, valtakunnallisten

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi,

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK pakkausmerkinnät Pakkausmerkintävaatimukset on tehty kuluttajan tiedon saannin näkökulmasta Ovat yhtäläiset kaikille pakatuille

Lisätiedot

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki 1 Sisällys 1 Elintarviketietoasetus EU 1169/2011... 3 2 Elintarviketietoasetuksen vaatimien tietojen ilmoittaminen... 3 3 Pakollisesti

Lisätiedot

Pakkausmerkintäseminaari

Pakkausmerkintäseminaari Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013 Elintarviketietoasetus (EPNA EU N:O 1169/2011) Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet Pakkaamattomat tuotteet Etämyynti Markkinointi

Lisätiedot

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014 Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet (Elintarviketietoasetus, artikla 9, 21 ja 44, liite II) 1/6 Yleissääntö Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Lisätiedot

Elintarviketietoasetus - pakolliset pakkausmerkinnät muuttuvat

Elintarviketietoasetus - pakolliset pakkausmerkinnät muuttuvat Elintarviketietoasetus - pakolliset pakkausmerkinnät muuttuvat Elintarviketietoseminaari elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Pakkausmerkinnät

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.3.2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELINTARVIKETIETOJEN ANTAMISESTA KULUTTAJILLE (LUONNOS 16.1.2014)

LAUSUNTO 14.3.2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELINTARVIKETIETOJEN ANTAMISESTA KULUTTAJILLE (LUONNOS 16.1.2014) 1 Maa- ja metsätalousministeriö Dnro 34/13/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELINTARVIKETIETOJEN ANTAMISESTA KULUTTAJILLE (LUONNOS 16.1.2014) Elintarviketeollisuusliitto ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Tarjoilija onko annoksessani pähkinää?

Tarjoilija onko annoksessani pähkinää? Tarjoilija onko annoksessani pähkinää? Marraspäivä 19.11.2014 Tea Taivalkoski Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Nykytilanne: Elintarvikelainsäädännössä ei ole säännöksiä pakkaamattomista

Lisätiedot

Suolapitoisuudet elintarvikkeissa - onko vielä varaa vähentää? Johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto ry

Suolapitoisuudet elintarvikkeissa - onko vielä varaa vähentää? Johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto ry Suolapitoisuudet elintarvikkeissa - onko vielä varaa vähentää? Johtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry Tuotteen sisältämän suolan määrä ja vähentäminen on ollut elintarviketeollisuudessa kiinnostuksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus)

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarviketietoasetus Artiklat 29 35, 54 55, Liitteet liite V, XIII-XV ) Ravintoarvomerkintä (Elintarviketietoasetus, art. 29) Ravintoarvomerkintää

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen 26.11.2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen 26.11.2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen 26.11.2014 LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ERÄIDEN ELINTAR- VIKKEIDEN ILMOITTAMISESTA VOIMAKASSUOLAISEKSI Taustaa Suomen

Lisätiedot

Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta

Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta 13.10.2015 Johtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Erikokoisia yrityksiä, erilaisia haasteita Alan yritykset ovat erilaisia ja erikokoisia. Isommilla

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015 Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Elintarviketietoasetus- yhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty

Lisätiedot

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 3/1993 ~ IIOulun Oulu LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYVNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT

Lisätiedot

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin?

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? NordicFood ja NordicPack messut ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITON AJANKOHTAISSEMINAARI 8.10.2014 Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Elintarviketietoasetuksen tuomista muutoksista pakkausmerkinnöissä

Elintarviketietoasetuksen tuomista muutoksista pakkausmerkinnöissä Elintarviketietoasetuksen tuomista muutoksista pakkausmerkinnöissä Ajankohtaista laboratoriorintamalla koulutus 30.9 1.10.2015 Tuulikki Lehto Evira Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet Pakkaamattomat

Lisätiedot

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat 10.7.2012 1 / 5 Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat Yleistä Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) (jäljempänä MMMa 264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Ylitarkastaja Niina Matilainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Mehujen erityisvaatimukset Mehut, täysmehut

Lisätiedot

Makkaran ilot ja kilot

Makkaran ilot ja kilot Makkaran ilot ja kilot 28.8.203 Riitta Stirkkinen, Lihatiedotusyhdistys ry Lihan kulutus Suomessa 202 Luullista lihaa * 202 20 202 20 kg/hlö kg/hlö kg/hlö kg/hlö Sianliha 36,0 36,4 Poronliha 0,5 Naudanliha

Lisätiedot

Näytteenotto etämyynnissä olevista elintarvikkeista Ylitarkastaja Sari Sippola

Näytteenotto etämyynnissä olevista elintarvikkeista Ylitarkastaja Sari Sippola Näytteenotto etämyynnissä olevista elintarvikkeista Ylitarkastaja Sari Sippola Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2.11.215 Mitä etämyynnillä tarkoitetaan? EPNA

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 14.10.2014 Ruokaosasto Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 14.10.2014 Ruokaosasto Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 14.10.2014 Ruokaosasto Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ELINTARVIKETIETO- JEN ANTAMISESTA KULUTTAJILLE Taustaa Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

Ravintoarvot pakkausmerkinnöissä Joensuu Jaana Elo KoKo Palvelut

Ravintoarvot pakkausmerkinnöissä Joensuu Jaana Elo KoKo Palvelut Ravintoarvot pakkausmerkinnöissä 27.2.2017 Joensuu Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet Pakkaamattomat tuotteet Etämyynti Markkinointi Pakolliset elintarviketiedot

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 1.2.2016 2016/0000(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

LEIPIEN SUOLAPITOISUUDET OULULAISISSA LEIPOMOISSA 2002. '" Oulun kaupunki

LEIPIEN SUOLAPITOISUUDET OULULAISISSA LEIPOMOISSA 2002. ' Oulun kaupunki LEIPIEN SUOLAPITOISUUDET OULULAISISSA LEIPOMOISSA 2002 '" Oulun kaupunki Ympäristövirasto - Raportti 3/2002 1) SISÄLLYSLUETTELO LEIPIEN RUOKASUOLA- PROJEKTI 1 SUOLAN SAANTI JA TERVEYSVAIKUTUKSET 1 LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Muistio 4.12.2015 TIIVISTELMÄ

Muistio 4.12.2015 TIIVISTELMÄ Muistio 4.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi?

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Minna-Maija Väänänen, Evira WS1 Sinfos tuotetietopankin tuotetietofoorumi 1.11.2011 Elintarviketietojen merkitys Korkean kuluttajansuojan

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Esityksen sisältö Lisäaineiden käyttöä koskevia sääntöjä Lastenruoissa sallitut lisäaineet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000

Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000 Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000 ~ OULl!N KAlJPUNKI ~ YMPARISTOVIRASTO Raportti 5/2001 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Suolan saanti ja terveysvaikutukset

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Tytti Itkonen, Evira / VALO / TUTU KALAFOORUMI kevät 2011 1 Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000 Merkintävaatimukset koskevat myytäessä loppukuluttajalle seuraavia kalastustuotteita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

LAUSUNTO 18.9.2015 PAREMPI SÄÄNTELY/EU-SÄÄNTELYN ARVIOINTI SUOMEN KANNALTA/KARTOITUS

LAUSUNTO 18.9.2015 PAREMPI SÄÄNTELY/EU-SÄÄNTELYN ARVIOINTI SUOMEN KANNALTA/KARTOITUS LAUSUNTO 18.9.2015 Valtioneuvoston kanslia EU-erityisasiantuntija Henrik Ruso Toimenpidepyyntö VNEUS2015-00471 PAREMPI SÄÄNTELY/EU-SÄÄNTELYN ARVIOINTI SUOMEN KANNALTA/KARTOITUS Elintarviketeollisuusliitto

Lisätiedot

REKO ja elintarvikelainsäädäntö

REKO ja elintarvikelainsäädäntö REKO ja elintarvikelainsäädäntö REKO seminaari, 14.11. Seinäjoki Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea keskus HUOM! REKO toimintaa ja elintarvikelainsäädäntöä koskeva esitys on ensisijaisesti tarkoitettu

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1988L0388 FI 07.02.1991 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeissa

Lisätiedot

22.6.2015 KYSYMYS JA VASTAUSTAULUKKO AIHERYHMITTÄIN JA VASTAUSPERUSTELUINEEN KOSKIEN PÄÄASIASSA PAKATTUJEN ELINTARVIKKEIDEN YLEISIÄ PAKKAUSMERKINTÖJÄ

22.6.2015 KYSYMYS JA VASTAUSTAULUKKO AIHERYHMITTÄIN JA VASTAUSPERUSTELUINEEN KOSKIEN PÄÄASIASSA PAKATTUJEN ELINTARVIKKEIDEN YLEISIÄ PAKKAUSMERKINTÖJÄ Kauppa ja teollisuusministeriön asetus KTMa (474/2003) hedelmähilloista, hyytelöistä, marmeladeista ja tietyistä vastaavista valmisteista määrittelee marmeladin koostumuksen. Marmeladin tulee sisältää

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) Ympäristölautakunta Etp/2 9.9.2014. PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) Ympäristölautakunta Etp/2 9.9.2014. PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) 2 Elintarvikelain 59 :n mukaisen määräyksen ja sen tehosteeksi asetettavan teettämisuhan antaminen PNM-Pan Nordic Meat Oy:lle HEL 2013-014045 T 11 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014 Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 1/9 Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot elintarvikkeen ominaisuuksista,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmaan kuuluva projekti, 2015 PROJEKTIN TOTEUTUS o Projekti toteutettiin normaalien perustarkastusten eli Oiva-tarkastusten

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Yrittäjän tietoisku Ajankohtaista lainsäädännöstä kala-alalla 21.11.2014 Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Evira / VALO / TUTU / RATI Tuulikki Lehto Pakkausmerkinnät Yleistä Yleisenä tavoitteena kuluttajan

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta LAUSUNTO 26.2.2010/SH Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia HARE: MMM004/2010 Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta Pyydettynä lausuntona luonnoksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE. 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus

PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE. 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus PAIKALLISEN ELINTARVIKKEEN MATKAOPAS KAUPAN HYLLYLLE 20.4., Salo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Perusasiat kuntoon PTY:n tuotekortin avulla Yritys- ja tuotetiedot Tutustu jo olemassa olevaan

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista väitelainsäädännöstä

Ajankohtaista väitelainsäädännöstä Ajankohtaista väitelainsäädännöstä Eviran väiteseminaari 27.11.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Terveysväitteet toiminnallinen terveysväite (art. 13.1 ja 13.5)

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Miksi? EU: Elintarvikeketjun rikollisuuden vastustaminen elintarvikkeiden koostumukseen

Lisätiedot

Luomumerkinnät ja luomuviestintä

Luomumerkinnät ja luomuviestintä Luomumerkinnät ja luomuviestintä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE L U O M U M E R K I N N Ä T L U O M U T U O T T E E T K A U P A S S A L U O M U R U O K A L I S T A L L A J A T A R J O I L U L I N J A S

Lisätiedot

Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu

Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 2,18-22) Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013 1 Elintarvikkeen ainesosat - määritelmä Ainesosalla

Lisätiedot