HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä varten, Pyhäntä Ympteltk Valmistelu: ympäristösihteeri; puh Antopäivä: HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Luvan hakija Teijo Makkonen Kirkkotie PYHÄNTÄ Laitos Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee kalliokiven ottamisalueella Pyhännän kunnan Kamulan kylässä Seututie nro 599 (Pyhäntä Kiuruvesi) länsipuolella. Kysymyksessä on kallion louhintaa ja louheen murskausta, asfalttiasematoimintaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja -tiilen varastointia ja käsittelyä koskeva ympäristölupahakemus. Luvan kohde on kalliokiven louhosalue Pyhännän kunnassa tilalla Lehtola ( /1). Luvan hakijalla on Lehtola-tilan maanomistajan kanssa maanvuokrasopimus saakka Lehtola-tilan käytöstä hakemuksen mukaiseen toimintaan. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi yhteensä tonnin ( m3ktr) kiviaineksen kokonaisottomäärälle ja enintään tonnin vuotuiselle jäteasfaltin, -betonin ja -tiilen vastaanotolle hyödyntämistä ja käsittelyä varten. Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n 1 mom. ja 2 mom. 4) alakohdan mukaan. Toiminta on ympäristölupavelvollista myös ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n 1 momentin kohtien 7c, 7e ja 7f sekä kohdan 13f perusteella. Asfalttiasema edellyttää ympäristöluvan ympäristönsuojelulain (86/2000) 30 :n 4 momentin kohdan 4) perusteella silloin, kun se on osa luvanvaraista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Hakemuksen mukaisella kivenlouhimolla ja murskaamolla sekä asfalttiasematoiminnalla voidaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n 4 momentin mukaisesti katsoa olevan keskenään toiminnallinen yhteys, koska toimintojen päästöjä, kuten liikenne-, melu- ja pölyvaikutukset, tai jätehuoltoa ei voida yksiselitteisesti erottaa toisistaan

2 Lupaviranomaisen toimivalta Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohtien 7a, 7b ja 7c ja 13c perusteella. SIJAINTI, LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee noin 3,3 km Pyhännän keskustaajamasta etelään päin Kamulan kylässä ja tarkemmin Seututien nro 599 Pyhäntä-Kiuruvesi länsipuolella. Luvan kohde on kalliokiven ottamisalue Pyhännän kunnassa tilalla Lehtola ( /1). Suunnitelma-alueen lähialue on harvaan asuttua haja-asutusaluetta ja lähin asuinkiinteistö sijaitsee alueelta noin 700 metriä pohjoisen suuntaan. Myös muut lähimmät asutut kiinteistöt sijaitsevat alueelta metrin etäisyydellä pohjoiseen. Suunnitelma-alueen ympäristö on metsätalouskäytössä ja alueen itäpuolella, lähimmillään noin 50 m:n päässä kiinteistön rajasta kulkee seututie nro 599 (Pyhäntä-Kiuruvesi). Kysymyksessä on uusi toiminta, jolle ei ole aiempaa ympäristölupaa. Teijo Makkosella on Lehtola-tilalla Pyhännän kunnan Teknisen lautakunnan myöntämä maa-aineslain mukainen kiviaineksen ottolupa ( , 10) 10 vuodeksi yhteensä m3:n kokonaisottomäärälle. Alueella ei ole ollut aiemmin kiviainesten ottoa. Hakemuksen mukaisella alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa eikä aluetta ole luokiteltu pohjavesi- eikä suojelualueeksi. Lähin pohjavesialue, Siitankaarto, joka ei kuitenkaan ole I-luokan eikä II-luokan pohjavesialue, sijaitsee noin 4,5 kilometriä suunnitelma-alueesta itään. Lähin vesistö, Pyhännänjärvi, sijaitsee 2,6 km pohjoiseen ja Iso Lamujärvi 3,2 km lounaaseen päin. Maakuntavaltuuston hyväksymässä 1. vaihemaakuntakaavassa suunnitelma-alueen kohdalla seututie nro 599 itäpuolella oleva suoalue on merkitty luo 1 -merkinnällä, jonka mukaan suoalue on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä suoalue. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Toiminta on kallion louhintaa ja kivilouheen murskausta, kiviainestuotteiden varastointia ja kuljetusta sekä siirrettävän asfalttiaseman toimintaa sisältäen erilaisten asfalttimassojen valmistamista. Lisäksi hakemuksen mukaiseen toimintaan kuuluu kierrätysasfaltin vastaanottoa sekä rakennusten purkamisessa syntyvän uusiokäyttöön soveltuvan betonin ja tiilen vastaanottoa, murskausta ja välivarastointia. Ottamisalueen pinta-ala on 2,23 ha, josta ottamatonta

3 louhinta-aluetta on 1,25 ha. Ottamisalueen pinta-alaan sisältyvät lisäksi murskaustuotteiden ja lajitteiden, pintamaiden sekä vastaanotettavien jätemateriaalien varastoalueet. Ottamisalueen eteläosaan sijoittuu noin 0,98 ha:n sora- ja murskepintainen varastoalue, jossa varastoidaan kiviaineksia ja alueelle tuotuja purkutuotteita. Varastoalueelle rakennetaan myös nesteitä läpäisemätön noin 200 m2:n tukitoimintoalue. Murskauslaitos sijoitetaan ottotoiminnan etenemisen mukaisesti käytännöllisimmälle paikalle. Louhinta-alue sijoittuu korkeustasojen (N2000) väliselle alueelle ja matalimmat kohdat lähialueella ovat tasolla noin (N2000). Ottamissyvyys vaihtelee 9-10 metrin välillä ja on keskimäärin 9,5 metriä. Pohjaveden arvioidaan olevan 2,5-3,5 metriä syvyydellä maanpinnasta, noin (N2000). Louhinta ulotetaan enintään tasoon , joten louhinta tapahtuu 5-6 m pohjaveden pinnan alapuolella. Ainekset, niiden käyttömäärät ja varastointi Ainesten vuotuiset käyttömäärät, tonnia tai m3: Raaka-aine Keskimäär.käyttö Maksimikäyttö kiviaines, kivilouhe tn tn muualta tuotava kiviaines tn tn kevyt polttoöljy 20 m3 20 m3 raskas polttoöljy/asfalttiin 50 m3 70 m3 muut öljyt ja voiteluaineet 0,2 m3 0,2 m3 täytejauhe/asfalttiin 45 tn 100 tn bitumi/asfalttiin 40 tn 80 tn kierrätysasfaltti tn tn betoni- ja tiilijäte, romuteräs tn tn Kiviainesta käytetään vuodessa tonnia ja muualta tuotuja kiviaineksia keskimäärin tonnia. Arvioitu 10 vuoden ottamistoiminnan kokonaisottomäärä on tonnia kiviainesta. Jätteeksi luokiteltua kierrätysasfalttia (jäteluokka ), purkubetonia ja tiiltä (jäteluokat ja ) sekä betonin mukana tullutta betoniterästä otetaan vastaan ja käsitellään vuosittain yhteensä enintään tonnia. Varastointi: Kiviaineksia ja louhetta varastoidaan alueen varastoalueella ja louhoksessa. Vastaanotettavaa kierrätysasfalttia ja betoni- ja tiilijätettä varastoidaan varastoalueen länsipäädyssä. Urakoitsijat tuovat tarvittavat poltto- ja voiteluaineet sekä muut louhinnassa tarvittavat aineet erillisessä huoltoperävaunussa ja ne säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä. Voiteluaineet ja

4 mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet säilytetään tiivispohjaisissa lukittavissa teräskonteissa. Alueella säilytetään luvan hakijan kuormauskalustoa. Alueella mahdollisesti säilytettävät polttoaineet, öljyt ja voiteluaineet sekä polttoaineiden jakelupaikka ja kuljetus- ja maansiirtokalusto sijoitetaan varastoalueella olevalle tukitoimintoalueelle. Tukitoimintoalue rakennetaan nesteitä läpäisemättömäksi ja reunoiltaan korotetuksi kaivamalla noin 300 mm:n syvyinen kaivanto vaakatasoon. Tasoitetun kantavan pohjamaan päälle asennetaan HDPE-muovikalvo, joka taivutetaan kaukaloksi kaivannon reunoille ja kalvon päälle asennetaan noin 300 mm paksu kerros kantavaa kivetöntä maata muovin rikkoutumisen estämiseksi. Alueella varastoidaan polttoaineita kerrallaan yhteensä 4 m3 kaksoisvaipallisissa säiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Mahdollinen alueelle sijoitettava tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä. Raskasta polttoöljyä varastoidaan alueella enintään 50 m3 kaksoisvaipallisessa säiliössä. Alueella ei varastoida räjähdysaineita. Toiminta-aika Hakemuksen mukaista toimintaa on tarkoitus tehdä lupakautena 12 kk vuodessa tarpeen mukaan. Louhintaa ja murskausta tehdään noin 2 kertaa vuodessa ja louhintajakso kestää enintään 4 viikkoa. Räjäytyskertoja on 2 kertaa vuodessa. Toiminta-ajat ovat seuraavat: -murskaaminen: ma-pe klo 6-22, ei lauantaisin, juhlapyhinä eikä aattoina -poraaminen: ma-pe klo 6-22, ei lauantaisin, juhlapyhinä eikä aattoina -rikotus: ma-pe klo 6-22, ei lauantaisin, juhlapyhinä eikä aattoina -asfaltin valmistus: tuntia/vuosi, kesäaikana ma-pe klo 6-22, ei lauantaisin, juhlapyhinä eikä aattoina -räjäyttäminen: ma-pe klo 8-18, ei juhlapyhinä eikä aattoina -kuormaaminen ja kuljetus: ma-su 24 h/vrk Satunnaisesti murskausta voidaan tehdä myös lauantaina klo Tuotteet, määrät, tuotantoprosessit sekä koneet ja laitteet Hakemuksen mukainen arvioitu vuosituotanto, tonnia Tuote Keskiarvotuotanto Maksimituotanto kiviainekset ja -murskeet tn tn asfalttimassat tn tn kierrätysasfaltti tn tn betoni- ja tiilimurske, romuteräs tn tn

5 Louhinta koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja kiven rikotuksesta murskaukseen sopivaksi. Porauskalustona käytetään poravaunua ja ylisuurten lohkareiden rikotusta tehdään kaivinkoneeseen kiinnitetyllä hydraulisella iskuvasaralla. Murskaus tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella, joka koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Tarvittava kalusto tuodaan jokaista louhinta- ja murskauskertaa varten paikalle ja viedään työn päätyttyä pois. Murskeen siirtoon ja kuormaukseen käytetään pyöräkuormaajaa. Valmis murske kuljetetaan asiakkaille kuorma-autoilla. Louhinnassa käytettävä räjähdysaine tuodaan paikalle ennen räjäytystä ja räjäytystyön suunnittelee ja toteuttaa siihen erikoistunut ja asianmukaisen pätevyyden omaava aliurakoitsija. Murskaamo sijoitetaan jokaisella murskauskerralla mahdollisimman lähelle kallioseinämää ja mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden. Betonin ja tiilen murskaus tehdään samalla laitteistolla ja samalla periaatteella kuin kivilouheen murskaus. Betoni- ja tiilimurskan luvanhakija käyttää omissa maarakennuskohteissaan. Asfalttiasemat ovat ulkopuolisten urakoitsijoiden siirrettäviä laitteistoja ja laitteistojen kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Siirrettävä asfalttiasema koostuu kiviaineksen syöttöyksiköstä, sekoitinyksiköstä, pölynsuodattimesta, asfalttisiiloista sekä kaksoisvaipallisista säiliöistä, joissa säilytetään tuotannossa tarvittavia polttoaineita, bitumia ja täytejauhetta. Kiviaines kuumennetaan raskaalla polttoöljyllä ja työkoneissa käytetään kevyttä polttoöljyä. Asfalttiaseman käyttöenergia on sähkö, joka tuotetaan aggregaatilla kevyellä polttoöljyllä. Asfalttimassaa kuljetetaan sen valmistuksen aikana kuorma-autoilla päällystyskohteisiin. Veden käyttö Asfalttiurakoitsija tuo asfaltin valmistuksessa tarvittavan veden paikan päälle vesisäiliöissään. Muussa toiminnassa ei käytetä ulkopuolelta tuotua vettä. Poikkeustilanteisiin varautuminen Varastoalueelle rakennetaan nesteitä läpäisemätön tukitoimintoalue, jolle sijoittuvat alueella mahdollisesti varastoitavat polttoaine-, öljy- ja voiteluainesäiliöt sekä tankkausasema. Varastosäiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja ylitäytönestimillä varustettuja. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä ja lukituksella luvattoman käytön estämiseksi. Työkoneita valvotaan säännöllisesti, ettei niistä pääse vuotamaan poltto- tai voiteluaineita. Tukitoimintoalueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävästi.

6 Liikenne Liikennöinti suunitelma-alueelle tapahtuu seututieltä nro 599 (Pyhäntä-Kiuruvesi) rakennettua murskepintaista yksityistietä pitkin. Kiviainestuotteiden ja muiden materiaalien raskaan liikenteen kuljetuksia on enintään 50 ajoneuvokäyntiä viikossa. Kuljetusten määrä vaihtelee vuosittain ja vuodenajoittain. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta Hakemuksen mukaan päästöjä ilmaan syntyy kuljetuskalustosta, työkoneista, aggregaatista sekä murskauksesta, porauksesta ja ajoittain asfalttiasemasta syntyvästä pölystä. Päästöjä vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Hakemuksessa ei ole esitetty ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Tiedot käytettävästä energiasta ja arvio sen käytön tehokkuudesta Energia tuotetaan aggregaatilla käyttäen kevyttä polttoöljyä. TOIMINNAN PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN SEKÄ ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Hakemuksen mukaan suunnitelluilla toiminnoilla ei ole haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Toiminnoilla ei myöskään ole haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Päästöt ilmaan ja pölyäminen Hakemuksen mukaisesta toiminnasta arvioidut savukaasupäästöt: Päästö Murskaus, tn/vuosi Asfalttiasema, tn/vuosi hiukkaset (sis.pöly) 0,45-1,44 0,1-0,15 typen oksidit (NOx) 3,9-12,34 0,6-1,0 rikkidioksidi (SO2) 0,09-0,28 1,0-1,7 hiilidioksidi (CO2) Pölyä syntyy porauksessa, murskauksessa, kuormauksessa sekä asfalttiasematoiminnassa. Louhosalueen ympärillä on metsämaata, johon hakemuksen mukaan pölyllä ei ole haitallista vaikutusta. Pölyäminen ei myöskään muodosta terveyshaittaa, koska asuinkiinteistöt ovat lyhimmillään noin 700 metrin päässä. Hakemuksen mukaan suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöstä on halkaisijaltaan yli 10 um hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästölähdettä. Yleensä yli 500 metrin päässä murskausalueesta olevissa kohteissa murskauksen pölypäästöt eivät aiheuta merkittäviä haittoja. Porauskalusto on varustettu

7 pölynkeräyslaitteistolla. Murskauksessa pölyä torjutaan kuljettimien koteloinneilla ja kastelulla silloin, kun lämpötila on nollan yläpuolella. Tarvittaessa pölyävät kohteet, kuormat, varastokasat ja tiestö kastellaan vedellä pölyämisen vähentämiseksi. Melu ja tärinä Melua ja tärinää syntyy liikenteestä, räjäytyksistä, murskauksesta ja lastauksesta. Asutus sijaitsee lyhimmillään noin 700 metrin päässä ja melun etenemistä ehkäistään toimintojen oikealla sijoittamisella. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman alhaiselle tasolle maastoon nähden ja tuotevarastokasat sijoitetaan meluesteiksi häiriintyviin kohteisiin nähden. Pintamaakasat sijoitetaan ottamisalueen reunoille, jotka myös ehkäisevät melun kulkeutumista. Päästöt vesiin, pohjaveteen ja maaperään Louhosalueen vedet pumpataan alueen länsipuolella olevaan avo-ojaan. Varastoalue on sora- ja murskepintainen, josta pääosa sade- ja sulamisvesistä imeytyy maaperään. Alueelta on noin 3 km pitkä suoalueilla oleva ojasto, ennen kuin vedet laskevat Pyhännänjärveen. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haittaa vesistöjen tilaan. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön arvioidaan vähäisiksi eikä sitä voida erottaa vesialueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta. Polttoaine- ja öljypäästöt torjutaan sijoittamalla varastosäiliöt ja tankkauskalusto nesteitä läpäisemättömäksi rakennettavalle tukitoimintoalueelle. Toiminnassa ei synny talousjätevesiä. Jätteet ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Toiminnassa ei synny jätteitä. Urakoitsijat tekevät koneidensa öljynvaihdot omissa toimipisteissään, josta ne toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan vaarallisen jätteen vastaanottoon. Kierrätysasfaltin, jätebetonin ja -tiilen mukana mahdollisesti tulleet jätteet erotellaan ja toimitetaan soveltuvaan vastaanotto- tai kierrätyspisteeseen. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivätty Sen mukaan kaivannaisjätteeksi luokitellaan tuotantoalueen pintamaiden (8 000 m3-ktr) lisäksi kannot ja hakkuutähteet (80 m3-ktr), kivipöly tai kivituhka (2 000 m3-ktr) ja sivukivi (1 000 m3-ktr). Pintamaa käytetään alueen viimeistelytöissä pintamateriaalina. Kannot ja hakkuutähteet toimitetaan biopolttoaineeksi, kivipöly ja kivituhka käytetään sepelin sidonta-aineena ja pintarakenteessa ja sivukivi murskataan kiviainestuotteeksi myyntiin. TARKKAILU Käyttötarkkailu Toiminnan käyttötarkkailuna tehdään silmämääräistä havainnointia

8 polttoaine- tai öljypäästöistä. Päästö- ja vaikutustarkkailu sekä raportointi ja tarkkailuohjelmat Hakija ei ole esittänyt tehtäväksi päästö- eikä vaikutustarkkailua. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Vireilletulo ja tiedottaminen Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle ja sitä on täydennetty ja Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu ja kuulutus on pidetty julkisesti nähtävänä Pyhännän kunnan virallisella ilmoitustaululla Naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille on lähetetty kirjallisesti tieto hakemuksen nähtävillä olosta. Lausunnot Lausuntoja ei ole pyydetty. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Tarkastukset Tarkastus on tehty ja siitä on laadittu tarkastuskertomus. ASIAN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Valmistelija esittää, että Teijo Makkoselle myönnetään ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen lupa hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen toimintaan koskien kallion louhintaa, kivilouheen murskausta, kiviainestuotteiden varastointia ja kuljetusta ja siirrettävän asfalttiaseman toimintaa sekä jätteen varastointia ja käsittelyä seuraavin lupaehdoin Pyhännällä Kamulan kylässä Lehtola-kiinteistöllä (kiinteistötunnus ). Tämän päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa. 1. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) sekä valtioneuvoston asetusta asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012), mikäli jäljempänä lupamääräyksissä ei muuta ilmene. 2. Alueella saa vastaanottaa ja varastoida -kierrätysasfalttia (jäteluokka ) enintään tn/vuosi edelleen toimittamista varten -purkubetonia ja -tiiltä (jäteluokat ja ) yhteensä

9 enintään tn/vuosi ja murskata niitä maanrakennuskohteissa hyödyntämistä varten. Yllä mainittujen jätteiden yhteenlaskettu vuosittainen määrä saa olla enintään tonnia. Muiden jätteiden kuin hakemuksessa esitettyjen kierrätysasfaltin, purkubetonin ja -tiilen ja niiden mukana tulevan teräksen vastaanotto ja tuominen alueelle ei ole sallittua. Alueelle tuodut asfalttijäte sekä betoni- ja tiilijäte tulee hyödyntää tai esikäsitellä viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa niiden alueelle tuomisesta. 3. Kiviaineksen, asfalttijätteen ja betoni- ja tiilijätteen murskausta, asfalttiasematoimintaa sekä poraamis- ja rikotustoimintaa saa tehdä arkipäivisin klo pois lukien arkipyhäpäivät ja aatot. Räjäytyksiä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo Räjäytyksistä tulee ilmoittaa kovalla merkkiäänellä. Satunnaisesti murskausta voi tehdä myös muuna aikana, josta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle etukäteen erikseen. Kuormausta ja kuljetusta voi tehdä ma-su 24 h/vrk. 4. Alueen toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää sellaiseksi, että siitä ei aiheudu maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, haju-, melutai pölyhaittaa, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. 5. Meluntorjunta tulee ottaa huomioon koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa sekä melulähteiden sijoittelussa. Melua on lisäksi torjuttava koteloinnein, melua aiheuttavien laitteiden ja koneiden värähteleviä pintoja vaimentamalla taikka käyttämällä muutoin meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu kohtuutonta meluhaittaa tai muutoin on syytä olettaa, että valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädetyt ulkomelun ohjearvot ylittyvät lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, luvan haltijan tulee ryhtyä selvittämään melutilanne ja poistamaan meluhaitta. 6. Toiminta tulee toteuttaa siten, että pölyä leviää mahdollisimman vähän ympäristöön. Pölyämistä tulee ensisijaisesti ehkäistä rakenteellisin keinoin. Pölyämistä tulee torjua tarvittaessa myös kastelemalla käsiteltävää kiviainesta, kulkuväyliä ja teitä vedellä. Mikäli pölyämisestä aiheutuu haittoja lähiasutukselle, tulee toiminnanharjoittajan selvittää pölypäästöt ja ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin pölyämisen haittojen poistamiseksi. 7. Asfalttiaseman pölynerottimen kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla toiminta-aikana päivittäin. Pölynerottimen rikkoontuessa tai muun

10 päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa päästöjä aiheuttava toiminta on välittömästi keskeytettävä, kunnes häiriö on korjattu. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava asfalttiaseman ja murskauslaitoksen rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveyshaittojen riski lisääntyy. 8. Jätteenkuljetusten suorittajien tulee olla hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. 9. Toiminnassa käytettävät polttoaineet, bitumi ja muut kemikaalit tulee varastoida siten, että niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavedelle. Polttoaine- ja bitumisäiliöiden tulee olla rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Siirreltävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai kiinteästi valuma-altaallisia. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliöiden tulee olla suljettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimilä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. 10. Ottamistoiminnassa louhokseen kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa ottamissuunnitelman mukaisesti suunnitelma-alueen länsipuolella olevaan metsäojitukseen. Mikäli ilmenee tarvetta kiintoaineen poistamiseen ojiin johdettavasta vedestä, valvontaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan rakentamaan lasketusaltaan ennen veden johtamista ojastoon. Ottoalueen vesien johtumista tulee tarkkailla silmämääräisesti säännöllisesti. Mikäli vedessä havaitaan jotakin poikkeuksellista, kuten öljyä tms., tulee vedestä ottaa välittömästi tarkkailunäyte. Tarkkailunäyte tulee toimittaa analysoitavaksi ulkopuoliseen, hyväksyttyyn laboratorioon ja analyysitulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. 11. Luvan saajan tulee tarkkailla vähintään silmämääräisesti poisjohdettavan veden vaikutuksia alapuolisiin alueisiin ja vesistöön. Veden poisjohtamisella ei saa aiheuttaa toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa. Ojan tekemisestä toisen maalle tai veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tulee etukäteen sopia maanomistajan kanssa. Mikäli sopimukseen ei päästä, tulee asia siirtää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. 12. Kierrätysasfaltin ja purkubetonin ja -tiilen mukana alueelle mahdollisesti kulkeutuvat jätteet tai muut alueella syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaaviin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) tulee

11 säännöllisesti toimittaa toimijoille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Jätehuolto tulee hoitaa Pyhännän kunnan voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteitä ei saa polttaa eikä haudata maahan. 13. Toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: -asfalttiaseman, louhinnan ja murskausaseman toiminta ja tuotantomäärät -alueelle tuodun kierrätysasfaltin määrä (tn) alkuperä, käsittelytapa sekä tieto, mihin ja milloin kierrätysasfaltti on toimitettu pois alueelta -alueelle tuodun purkubetonin ja -tiilen määrä (tn), alkuperä, käsittelytapa sekä tieto, mihin ja milloin purkubetoni ja -tiili on toimitettu pois alueelta -tehdyt tarkkailut -arvio syntyneistä päästöistä ja vaikutuksista ympäristöön ja olennaiset häiriöt -syntyneiden jätteiden määrät sekä tieto jätteiden käsittelystä ja edelleen toimittamisesta Vuosiyhteenveto edellisen vuoden toiminnasta tulee toimittaa Ympäristöpalvelut Helmeen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 14. Toiminnassa on noudatettava hakemuksen liitteenä olevaa kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa, joka on arvioitava ja tarkastettava 5 vuoden välein ja siitä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Seuraavan kerran kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on arvioitava ja tarkastettava vuonna Vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista on aiheutunut tai voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, tulee välittömästi ilmoittaa palo- ja pelastuslaitokselle sekä valvontaviranomaiselle. 16. Luvan saajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava käyttöönottamaan soveltuva ympäristön kannalta paras käytännön periaate. 17. Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. 18. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

12 19. Toiminnan päätyttyä ottoalue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että se toiminnan päättymisenkään jälkeen ei aiheuta ympäristö- tai terveyshaittaa tai muuta merkittävää maaperän, pohjaveden tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Alueelle ei saa jäädä varastokasoja, jätteitä eikä tarpeettomia rakenteita. Toiminnan päättymisestä tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten. Ympäristölupa ja sen velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun lopputarkastuksessa velvoitteet on todettu hoidetuiksi. Vakuus 20. Toiminnanharjoittajan on asetettava euron vakuus Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Pankkitalletuksesta tulee toimittaa ympäristöterveyslautakunnalle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ympäristöterveyslautakunnan hvyäksi. Vakuuden tulee olla voimassa joko yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta viranomaiselle. Vakuus on toimitettava ympäristöterveyslautakunnalle yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksen saatua lainvoiman, ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää. PERUSTELUT Yleiset perustelut: Harjoitettaessa lupahakemuksessa tarkoitettua toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annetujen asetusten ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain vaatimukset. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu hakemuksen mukaisella sijoituspaikalla luvan myöntämisen esteenä olevaa ympäristönsuojelulain 42 :n tarkoittamaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista tai kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistöissä. Toiminnalla ei ole kaavallisia esteitä. Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Luvan hakijalla on toiminnan edellyttämä asiantuntemus ja edellytykset hankkia tarvittaessa lisäasiantuntemusta toimintansa tueksi. Toimintaa varten on velvoitettu asettamaan ympäristönsuojelulain 43 a :n mukainen vakuus. Lupamääräyskohtaiset perustelut ovat seuraavat, lupamääräys suluissa

13 Valtioneuvoston asetuksella (800/2010) on säädetty kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (846/2012) on säädetty asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, joita toiminnassa on aina noudatettava, ellei lupapäätöksessä ole edellytetty tiukempaa ympäristönsuojelun tasoa. (1) Alueella vastaanotettujen ja hyödynnettävien jätteiden lajit ja määrät ovat hakemuksen mukaiset. Ympäristöterveyslautakunta on toimivaltainen viranomainen, kun kyseessä on jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä alle tonnia vuodessa. Asfalttijätteen sekä betoni- ja tiilijätteen varastointiaikaa on rajoitettu, jotta varastointimäärät pysyvät tämän päätöksen mukaisina ja varmistetaan niiden riittävä kierto. Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (VNp 861/1997, muutos VNp 1049/1999) 2 :n mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä. (2) Toiminta-aika on määrätty hakemuksen mukaiseksi, koska lähellä ei ole asutusta tai muita häiriintyviä kohteita, joiden vuoksi toiminta-aikaa olisi syytä rajoittaa. Satunnaisista, poikkeavista toiminta-ajoista valvontaviranomaisella tulee olla tieto. Alueen välittömässä läheisyydessä kulkee seututie nro 599. (3) Määräyksellä ohjataan ympäristönsuojelulain ja jätelain yleisiin periaatteisiin ja velvollisuuksiin terveydellisen haitan ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (4) Toiminnan melupäästöjen rajoittaminen perustuu toimintojen sijoittelun, toiminnan vuorokautisen ajoituksen ja teknisten ratkaisujen lisäksi hyviin käytäntöihin ja toimintatapoihin. Melutason rajoittaminen valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista mukaiselle tasolle ehkäisee toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa naapurustolle. Ympäristönsuojelulain periaatteena on haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen ennakolta ja käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (5) Lupamääräyksillä toiminnanharjoittajalta edellytetään pölyhaittojen tehokasta torjumista jo ennakolta ja parhaan mahdollisen tekniikan käyttöä laitteistoissa ja toimintatavoissa, mikä on ympäristönsuojelulain periaate haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemisessä. Mikäli rakenteelliset ja tekniset keinot eivät riitä pölyn leviämisen estämisessä, on syytä turvautua ainesten, teiden ja kulkuväylien kasteluun. (6-7) Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi jätteen kuljetuksissa tulee käyttää jätteen ammattimaisia kuljettajia, jotka on hyväksytty jätelain 96 :n mukaisesti ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. (8) Määräyksien tarkoituksena on ohjata toimintaa niin, että maaperän, vesistöjen ja pohjaveden pilaantuminen ehkäistään ja polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi toteutetaan niin, että siitä ei aiheudu maaperän, vesistöjen ja pohjaveden saastumisriskiä. (9-11)

14 Määräykset alueelle kulkeutuvien jätteiden ja vaarallisten jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan on annettu maiseman rumentumiseen, epäsiisteyteen ja roskaamiseen sekä ympäristön pilaantumiseen liittyvien haittojen vähentämiseksi. Jätelailla määrätään mm. yleisistä huolehtimisvelvoitteista. (12) Kirjanpitoa ja raportointia koskeva lupamääräys on annettu toiminnan valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata luvassa annettujen määräysten noudattamista. (13) Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. (14) Määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristön pilaantumista onnettomuus- ja häiriötilanteissa ja sillä varmistetaan riittävä tiedonkulku valvontaviranomaiselle. (15) Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen ottamaan lupamääräyksistä huolimatta käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (16) Määräykset on annettu toiminnan valvonnan ja seurannan kannalta. (17-18) Määräys on annettu varmistamaan, että alue saatetaan toiminnan päätyttyä sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (19) Ympäristönsuojelulain 43 a-c :ien mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruudessa on huomioitu toiminnan laajuus, luonne ja lupamääräykset. (20) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2, 4-8, 12, 16, 21-23, 28, 30-31, 35-38, 41-43, 43a, b ja c, 45-46, 52-56, 62, 75-76, 81, 83, 90, 96-97, 100, 103a ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7-12, 16-19, 19a, 23, 30 ja 37 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920 ja muutos 90/2000) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Jätelaki (646/2011) 2, 5, 8, 12-15, 20-21, 24, 29, 31, 72-73, 91, 94-96, , 122 ja 141 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 1-2, 13, 22 ja 25 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 4 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012)

15 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/1997, muutos VNp 1049/1999) Pyhännän kunnan jätehuoltomääräykset, Pyhännän kunnan tekninen lautakunta Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksa, ympäristöterveyslautakunta , 11 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Ympäristölupa kierrätysasfaltin sekä purkubetonin ja -tiilen varastoinnin ja käsittelyn sekä louheen murskauksen osalta on voimassa enintään maanvuokrasopimuksen päättymiseen eli saakka. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan oltava lupa. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Ympäristölupa kallion louhintaan on voimassa saakka eli niin kauan kuin alueella on voimassa maa-aineslupa. Toiminnan olennaiseen laajentamisen tai muuttamiseen on ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan oltava lupa. Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Pyhännän kunnan virallisella ilmoitustaululla. Päätös: Teijo Makkonen Jäljennös päätöksestä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pyhännän kunta Ilmoitus päätöksestä: hakemuksesta tiedon saaneet PÄÄTÖKSEN YLEINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman. PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU Tästä päätöksestä perittävä maksu on Maksu on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän ympäristönsuojelun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksan mukainen ja se määräytyy taksapäätöksen maksutaulukon kohdan "Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto" ja "Jäte- ja vesihuolto" mukaan.

16 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen tulee toimittaa Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä. Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta myöntää Teijo Makkoselle ympäristöluvan kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle, kiviainestuotteiden varastoinnille ja kuljetukselle, siirrettävän asfalttiaseman toiminnalle sekä jätteen varastoinnille ja käsittelylle tilalla Lehtola, kiinteistötunnus Jätteiden varastoinnin ja käsittelyn sekä louheen murskauksen osalta lupapäätös on voimassa maanvuokrasopimuksen päättymiseen eli saakka. Toiminnanharjoittajan tulee jättää hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään mennessä. Kallion louhinnan osalta lupapäätös on voimassa saakka eli niin kauan kuin alueella on voimassa maa-aineslupa. Lupamaksun suuruus on ja jätteenkäsittelytoimintaa koskevan vakuuden suuruus Päätös: Ehdotuksen mukainen.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva.

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva. RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y X/2014/Juva Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- PL 5 sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Teknisten palveluiden lautakunta 30.10.2013 liite nro 4 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 04.11.2013 HAKIJA Destia Oy, Kannuksen toimisto Tehtaankatu

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 74 LIITE 4 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot