Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T"

Transkriptio

1 Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON tarkentavalla virkaehtosopimuksella sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T liittoeräsopimus liittoeräsopimus Opetusministeriö 2004

2 2 Sisällysluettelo Sivu Lukijalle 3 Soveltamisala 4 Yleistä 5 Johtava rehtori ja rehtori 8 Opettajat 10 Opinto-ohjaajat 21 Päätoimiset tuntiopettajat 22 Eräät muut määräykset 27 Sopimus

3 3 Lukijalle Tämä julkaisu on kokoelma yliopisto- ja tiedehallinnon tarkentavista virkaehtosopimusmääräyksistä, jotka koskevat harjoittelukouluja Julkaisun toteuttamisen on tehnyt mahdolliseksi valmistelutyö, jota ovat tehneet Kaarina Wulff (OAJ ry) ja Ulla Taskinen (OPM). Julkaisu on toistaiseksi vielä oikovedostyyppinen ja siinä mahdollisesti ilmenneistä virheistä pyydetään ilmoittamaan. Kokoelmaa käytettäessä on huomattava, että osa palvelussuhteen ehdoista on sovittu keskustason virkaehtosopimuksilla. Tarkentavat virkaehtosopimukset täydentävät niitä hallinnonalakohtaisilla määräyksillä. Opetusministeriössä, koulutus- ja tiedepolitiikan osastolla Veikko Wilenius (toimittaja)

4 4 Soveltamisala Tämä sopimuskokoelma koskee yliopistoihin kuuluvien harjoittelukoulujen (valtion harjoittelukoulut) C-palkkaustaulukoihin kuuluvia virkamiehiä. Harjoittelukoulut ovat seuraavat: Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo Helsingin II normaalikoulu Joensuun yliopisto Joensuun normaalikoulu Savonlinnan normaalikoulu Jyväskylän yliopisto Jyväskylän normaalikoulu Lapin yliopisto Lapin yliopiston harjoittelukoulu Oulun yliopisto Oulun normaalikoulu Kajaanin normaalikoulu Tampereen yliopisto Tampereen normaalikoulu Hämeenlinnan normaalikoulu Turun yliopisto Turun normaalikoulu Rauman normaalikoulu Åbo Akademi Vasa övningsskola Yleistä

5 5 1 Jäljempänä tarkoitetaan perusopetuksen ala-asteella 1-6 vuosiluokilla annettavaa opetusta ja perusopetuksen yläasteella 7-9 vuosiluokilla annettavaa opetusta. Kouluasteilla tarkoitetaan perusopetuksen ala-astetta, perusopetuksen yläastetta ja lukiota. Erityisopetuksella tarkoitetaan perusopetuslain 17 :ssä säädettyä erityisopetusta. Soveltamisohje Opetus- ja koulutustyöpäivien lukumäärä, oppitunnin pituus, opettajan opetus- ja muun työajan sijoitus määräytyvät voimassa olleen lainsäädännön ja työsuunnitelmasta tai sitä vastaavasta asiakirjasta ilmenevän vakiintuneen käytännön mukaisesti. Sikäli kuin tässä sopimuksessa on sovittu tietyn yksilöidyn tehtävän palkkioperuste, sovelletaan samaa palkkioperustetta myös milloin opettaja on määrätty tekemään vastaavaa tehtävää, jota paikallisesti kutsutaan sopimuksesta poikkeavalla nimellä. Tarkoituksena on säilyttää opettajan työajasta työnantajan määrättävissä oleva osuus määrällisesti ja ajallisesti ennallaan. Perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain ja perusopetusasetuksen säännöksiä. Palkkausluokkina maksettavat määrävuosikorotukset 2 1 mom. Määrävuosikorotukseen oikeuttaa yliopistossa, korkeakoulussa tai korkeakoulutasoa alemmassa valtion tai valtionapuun oikeutetussa kunnallisessa tai yksityisessä oppilaitoksessa päätoimisena rehtorina, opettajana tai tuntiopettajana palveltu aika. 2 mom. (Poistettu) 3 mom. Määrävuosikorotuksiin oikeuttavaksi luetaan virkaan soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteisen tutkinnon suorittamisesta yksi vuosi koulutusaikaa. 4 mom. Rehtorin määrävuosikorotukseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan päätoiminen opetushallinnon palvelu. 5 mom. Lehtorin määrävuosikorotuksiin oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan päätoiminen palvelu ulkomailla toimivista peruskoulua vastaavista yksityiskouluista annetussa laissa tarkoitetuissa kouluissa opettajana sekä Ruotsissa, entisen Neuvostoliiton alueella ja Sveitsissä suomalaisia lapsia opettamassa palveltu aika. 6 mom. Päätoimisen tuntiopettajan määrävuosikorotuksiin oikeuttava palvelusaika määräytyy samojen perusteiden mukaisesti kuin lehtorin osalta on sovittu,

6 6 kuitenkin siten, että viiden vuoden määrävuosikorotus koskee ainoastaan opettajan kelpoisuuden omaavia päätoimisia tuntiopettajia. Huomautus Määrävuosikorotukseen oikeuttavaa on EU-jäsenvaltion kansalaiselle myös muussa EU-jäsenvaltiossa palveltu aika, joka hyväksytään Suomessa palveltuna määrävuosikorotukseen oikeuttavaksi ajaksi.[vrt. työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun neuvoston asetuksen (1 612/1968) 7 artiklan 1 ja 4 kohta ja opetusministeriön kirje dnro 18/132/98]. 3 Ammatillisista erikoistumisopinnoista, tulkinnoista ja kelpoisuudesta maksettavat lisät, oppiarvojen rinnastaminen tutkintoon sekä tuloksellisuuslisä 1 mom. Lehtorille ja päätoimiselle tuntiopettajalle, joka on suorittanut vähintään 40 opintoviikon laajuiset opettajan ammatilliset erikoistumisopinnot, maksetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin muutoin. 2 mom. Rehtorille, lehtorille ja päätoimiselle tuntiopettajalle, joka on suorittanut lisensiaatin tutkinnon, maksetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin muutoin. 3 mom. Rehtorille, opettajalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon, maksetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin muutoin. 4 mom. 1-3 momentissa tarkoitetut lisät maksetaan toisistaan riippumatta siten, että henkilölle, joka on suorittanut sekä 2 että 3 momentissa mainitun tutkinnon, maksetaan palkkaus yhteensä kolme palkkausluokkaa suurempana kuin muutoin, ja opettajalle, joka on suorittanut kaikki mainitut opinnot, maksetaan palkkaus yhteensä neljä palkkausluokkaa korkeampana kuin muutoin. 5 mom.

7 7 Luokanopettajana ja erityisopettajana toimivalle lehtorille sekä päätoimiselle tuntiopettajalla, jolla on jossakin opetettavassa aineessa perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus, maksetaan palkkaus yhden C- palkkausluokan suurempana kuin hänelle muutoin maksetaan. 6 mom. Palkkauksen määrittelyssä humanististen tieteiden ja luonnontieteiden kandidaatin arvo rinnastetaan humanististen tieteiden ja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon. 7 mom. Harjoittelukoulun lehtorille ja tuntiopettajalle, jonka opetus on keskimääräistä tuloksekkaampaa, maksetaan lisäpalkkiota, jonka suuruus on C64 ja C65 peruspalkkojen erotus kuukaudessa. Lisien yhteismäärä on kaikissa harjoittelukouluissa 130 kappaletta. Selvitysosa Lisien lukumäärä oli yhteensä 71 kappaletta ja lukien yhteensä 130 kappaletta. Lisien jakamisesta eri yliopistojen harjoittelukouluille päätetään erikseen. Lisien kohdentamisesta virkoihin ja virkasuhteisiin päätetään kussakin yliopistossa siellä tarkemmin määriteltyjen perusteiden (muun muassa lisän määräaika) mukaan.

8 8 JOHTAVA REHTORI JA REHTORI Työaika, vuosiloma ja ylitunnit 4 1 mom. Johtava rehtori ja rehtori noudattavat kokonaistyöaikaa ja työskentelevät soveltuvan osin valtion virastoissa noudatettavaa työaikaa koskevien määräysten mukaisesti kuitenkin työn erikoisluonne huomioon ottaen. 2 mom. Työn erikoisluonteesta johtuu seuraavaa: Johtavan rehtorin ja rehtorin tehtäväkokonaisuus muodostuu osittain tehtävistä, joiden sijoittaminen tarkasti rajattuun työaikajärjestelmään tai päivittäiseen työaikaan on vaikeaa, sekä osittain tehtävistä, jotka voidaan suorittaa muuallakin kuin varsinaisella työpaikalla. Lisäksi työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina huomattavasti. Näistä syistä johtavan rehtorin ja rehtorin työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin edellä mainitusta työajasta. 3 mom. Johtavan rehtorin ja rehtorin oikeus vuosilomaan määräytyy valtion virkamiesten vuosilomamääräysten mukaisesti. 4 mom. Johtavalla rehtorilla ja rehtorilta ei ole oikeutta paikallisten ylituntien pitämiseen. JOHTAVA REHTORI 5 Sijoitus palkkausluokat, määrävuosikorotukset ja opetusvelvollisuudet Sij.- Määrävuosikorotukset Opetusvelpl- 15v. 2Ov. vollisuus / (YK:01545, YK:01550) vuosi Kolme kouluastetta käsittävän koulun johtava rehtori C68 IC 2C - Kaksi kouluastetta käsittävän koulun johtava rehtori C67 IC 2C - Yhden kouluasteen käsittävän koulun johtava rehtori C66 IC 2C väh. 114 t.

9 9 REHTORI 6 1 mom. Sijoituspalkkausluokat, määrävuosikorotukset ja opetusvelvollisuudet Sij.- Määrävuosikorotukset Opetusvelpl 15v. 2Ov. vollisuus / (YK:01545, YK:01550) viikko Lukio C66 IC 2C 5-7 Perusopetus; yläaste C66 IC 2C 5-8 Perusopetus; ala-aste C63 IC 2C mom. Jos rehtorin johtama kouluaste toimii selvästi erillään johtavan rehtorin virantoimituspaikasta, opetusvelvollisuutta voidaan, ottaen huomioon kouluasteen koko ja sijainti, vähentää lukioasteella ja perusopetuksen yläasteella enintään yhdellä ja perusopetuksen ala-asteella enintään kahdella tunnilla viikossa. 7 Johtavan rehtorin tehtäviä hoitavan rehtorin palkkio Jos rehtori määrätään oman virkansa tai tehtävänsä ohella hoitamaan johtavalle rehtorille kuuluvat hallinnolliset tehtävät virantoimituksen keskeytyksen aikana, maksetaan hänelle, jos määräys on annettu vähintään kolmen päivän ajaksi, yleensä enintään viikon pituiselta ajalta kyseisten virkojen vähentämättömien opetusvelvollisuuksien välyksen keskikohdan mukaan laskettu tuntimäärien välinen erotus ylitunteina rehtorin oman ylituntipalkkioperusteen mukaisesti. (YK:04547) 8 Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät 1 mom. 2 mom. Rehtori saa lukea opetusvelvollisuuteensa tehtäviä lehtoreita koskevien määräysten mukaisesti. Lukion tai perusopetuksen yläasteen rehtorin opetusvelvollisuudesta tulee vähintään neljä tuntia viikossa ja ala-asteen rehtorin opetusvelvollisuudesta vähintään kuusi tuntia viikossa olla luokkatunteja.

10 10 OPETTAJAT 9 Sijoituspalkkausluokat, määrävuosikorotukset ja opetusvelvollisuudet 1 mom. Sijoitus- Määrävuosikorotukset palkkausluokka 5v. 1Ov. 15v. 2Ov. ( YK:01535, YK:01540 YK:01545, YK:01550 ) Aineenopettajana toimiva lehtori C54 2C 2C 2C 2C Erityisopettajana toimiva lehtori C54 2C 2C 2C 2C Luokanopettajana toimiva lehtori C51 2C 2C 2C 2C Esiopetusta antavan lehtorin sijoituspalkkaluokka ja määrävuosikorotukset ovat samat kuin luokanopettajana toimivalla lehtorilla. 2 mom. Opetusvelvollisuus Aineenopettajana toimiva lehtori tuntia viikossa - äidinkieli ja kirjallisuus kotimainen kieli, vieras kieli ja tietotekniikka 18 - matematiikka, fysiikka, kemia, kuvataide ja musiikki 19 - uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi, taloustieto, biologia ja maantieto 20 - kotitalous, tekstiilityö ja tekninen työ21 - liikunta, terveystieto 22 - opinto-ohjaus 22 Lehtori, joka toimii - luokanopettajana 23 - erityisopettajana 23 - erityisluokan opettajana 21

11 11 3 mom. Painotettu opetusvelvollisuus 4 mom. 5 mom. Jos aineenopettajana toimiva lehtori opettaa kahta tai useampaa oppiaineita, joissa opetusvelvollisuus on erilainen, on hänen opetusvelvollisuutensa opettamiensa aineisiin käyttämillä viikkotuntimäärillä painotettu keskimääräinen opetusvelvollisuus. Jos keskimääräiseksi opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaislukua, opetusvelvollisuuden määrä tasoitetaan lähimpään kokonaislukuun. Jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, tasoittaminen tapahtuu pienempään lukuun. A- ja B-kielen opetusvelvollisuus A1, A2 ja B1 -kielten opetusvelvollisuus lehtorina, jonka opetusharjoittelun ohjauksena vähennetystä opetusvelvollisuudesta vähintään puolet täyttyy lukiossa, opetusvelvollisuus on yhtä viikkotuntia alhaisempi kuin 3 momentissa on sovittu. Yhteissuunnittelu Työvelvollisuuteen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi opettajan tulee osallistua yhteissuunnitteluun siten, että opettajainkokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 3-5 tuntia opettajaa kohti kahdessa viikossa. 10 Lukion kerrointunnit 1 mom. Lukion kerrointunnit muodostuvat opettajakohtaisesta ja koulukohtaisesta kertoimesta. 2 mom. Opettajakohtainen kerroin Opettajan luokkaopetustuntimäärä kerrotaan luvulla 1, 1 0 palkanmaksun perusteena olevan kokonaistuntimäärän saamiseksi. 3 mom. Luokkaopetustunneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä oppiaineen luokkatunteja, oppilaan ohjauksen luokkatunteja, tukiopetustunteja sekä demonstraatioiden valmistelutunteja.

12 12 4 mom. Demonstraatioiden kerrointunnit lasketaan 1,10:llä korottamattomasta demonstraatioiden tuntimäärästä. Demonstraatioiden valmistelutuntien määräytymisessä noudatetaan mitä 18 :n 9 momentissa on sovittu. Tukiopetuksen palkkausperuste määräytyy 18 :n 11 momentin mukaisesti. 5 mom. Koulukohtainen kerroin Opettajakohtaisen kertoimen lisäksi osoitetaan työsuunnitelmassa opettajien palkanmaksun perusteeksi 20 viikkotuntia lukiota kohden ja 0, 14 viikkotuntia oppilasta kohden. Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon työn vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan osallistuminen lukion päättötutkintoon liittyviin suullisiin kuulusteluihin ja ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen sekä opettajille määrättäviin erityistehtäviin. 11 Kerrointuntien lukeminen opetusvelvollisuuteen ja poissaoloajan palkkaan 1 mom. 2 mom. Edellä 10 :ssä mainitut kerrointunnit luetaan, ellei opetusvelvollisuus tule luokkaopetustunneista täyteen, opetusvelvollisuuteen. Edellä 10 :ssä mainitut kerrointunnit luetaan yleisten virkaehtosopimusmääräysten 8 :n mukaiseen palkkaukseen. 12 Epäpätevyysalennukset 1 mom. Jos erityisopettajana toimivalta lehtorilta puuttuu erityisopettajan kelpoisuus, palkkaus maksetaan kahta palkkausluokkaa alempana kuin muutoin. 2 mom. Jos luokanopettajana tai erityisopettajana toimivalta lehtorilta puuttuu peruskoulun ja/tai lukion opettajan kelpoisuus, palkkaus maksetaan kahta palkkausluokkaa alempana kuin muutoin. (YK:01100) 13 Johtavan rehtorin tai rehtorin tehtäviä hoitavan opettajan palkkio 1 mom. Jos opettaja tai vararehtori määrätään oman virkansa tai tehtävänsä ohella hoitamaan johtavan rehtorin tai rehtorin hallinnolliset tehtävät virantoimituksen keskeytyksen aikana, hänelle maksetaan, jos määräys on annettu vähintään kolmen päivän ajaksi, yleensä enintään viikon pituiselta ajalta kyseisten virkojen vähentämättömien opetusvelvollisuuksien välyksen keski-

13 13 kohdan mukaan laskettu tuntimäärien välinen erotus ylitunteina opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaisesti. ( YK:04547 ) 2 mom. Jos opettaja tai vararehtori määrätään hoitamaan ylioppilaskirjoituksiin liittyvät rehtorin tehtävät johtavan rehtorin tai rehtorin ollessa jäävi, palkkio kultakin tehtävään käytetyltä tunnilta on varsinainen paikkajaettuna luvulla Yhdysluokan opettajan huojennus Luokanopettajana toimivan lehtorin, jonka luokkaan kuuluu kahden tai useamman vuosiluokan oppilaita, viikottaista opetusvelvollisuuttaan vähennetään yhdellä tunnilla. (YK:01293) 15 1 mom. 1a mom. Koulukohtaiset palkkausluokat ja yhteisyyslisät Opettajalle, jonka tehtäväksi määrätään koulukohtaisen opetuksen kehittämiseen, suunnitteluun tai hallintoon liittyvä erikseen määrätty tehtävä tai jolla on keskimääräistä enemmän kodin ja koulun välistä yhteistyötä, maksetaan tehtävän vaativuuden ja vastuullisuuden perusteella yhdellä tai useammalla palkkausluokalla korotettu peruspalkka. Ylituntipalkkio määräytyy kuitenkin opettajan viran tai tehtävän palkkausluokan nojalla. (YK:01631) Koulukohtaista palkkausluokkaa voidaan maksaa myös sillä perusteella (ns. yhteisyyslisä), että aineenopettajana toimivalla lehtorilla on lukiossa pääosa opetustehtävistä ja hän antaa myös perusopetusta. Ylituntipalkkio määräytyy kuitenkin opettajan viran tai tehtävän palkkausluokan nojalla. (YK:01631) Selvitysosa: Koulukohtaisten palkkaluokkien lisäys ja lukien on tarkoitettu ensi sijassa tämän momentin tarkoittamiin palkkioihin 2 mom. (Muutettu viimeksi lukien) Edellä mainittua tarkoitusta varten käytetään 56 C- palkkausluokkaa koulussa, joka käsittää koko perusopetuksen ja lukion, 40 C-palkkausluokkaa koulussa, joka käsittää vain perusopetuksen yläasteen ja lukion ja 18 C- palkkausluokkaa, jos koulu käsittää vain perusopetuksen ala-asteen. 16 Taito- ja taideaineiden palkkausluokat Taito- ja taideaineiden opettajilla on käytettävissä tarvikkeiden ja materiaalin hankinta- ja hoitotehtäviin koulun yläastetta kohti 6 C-palkkausluokkaa. (YK:01832)

14 14 17 Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavat opettajat 1 mom. 2 mom. Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä viikkotunnilla, jos hän työsuunnitelman mukaan vaihtaa toimipaikkaa kesken päivän. Jos toimipaikkojen välinen matka on alle yksi kilometri, ei edellä olevaa huojennusta tehdä. Jos opettaja työsuunnitelman mukaan vaihtaa toimipaikkaa kesken päivän viikossa vähintään keskimäärin kolme kertaa, on huojennus puolitoista viikkotuntia; jos vaihtoja on viikossa keskimäärin vähintään viisi, on huojennus kaksi vuosiviikkotuntia ja jos vaihtoja on vähintään keskimäärin kahdeksan, on huojennus kaksi ja puoli vuosiviikkotuntia, taikka jos hän asunnostaan tai asuntoaan lähimmästä toimipaikasta toiseen tai toisiin toimipaikkoihin matkustaessaan joutuu oppituntien pitämistä varten matkustamaan lyhintä käyttökelpoista matkareittiä käyttäen yhteensä vähintään 30 kilometriä viikossa, on opetusvelvollisuuden huojennus yksi viikkotunti, ja sen lisäksi puoli vuosiviikkotuntia jokaista seuraavaa edellä mainitun tavoin laskettua täyttä 50 kilometriä kohti. 18 Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät 1 mom. Opetustunnit Lehtorin opetusvelvollisuuteen luetaan harjoittelukoulun opetustunnit. 2 mom. Opettajankoulutuksesta johtuvat tehtävät 1) Harjoittelukoulun lehtorin opetusvelvollisuuteen voidaan lukea opetusharjoittelun ohjaamista ja muita harjoittelukoulun opettajankoulutustehtäviä koulukohtaisen opettajankoulutuksen tuntikiintiön rajoissa. Tuntikiintiö on opettajankoulutuksesta johtuviin tehtäviin käytettävien tuntien enimmäismäärä. 2) Tuntikiintiöön lasketaan lukuvuodessa enintään 1,5 vuosiviikkotuntia jokaista opiskelijaa kohti, joka suorittaa opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelman mukaisen harjoittelun harjoittelukoulussa. 3) Harjoittelukoulun työsuunnitelmassa päätetään, miten tuntikiintiön käyttämiseen vaikuttavat opetusharjoittelun mahdollinen osittainen sijoittaminen muualle kuin harjoittelukouluun, opiskelijan harjoittelunjakaantuminen kahdelle tai useammalle lukuvuodelle opetussuunnitelman mukaan tai muusta syystä sekä mahdolliset muut opetusharjoittelun järjestämiseen

15 kuuluvat seikat. Koulun työsuunnitelmassa päätetään myös opettajankoulutuksen tuntikiintiön opettajakohtaisesta käytöstä. 4) Opettajankoulutuksesta johtuvat tehtävät luetaan opetusvelvollisuuteen vuosiviikkotunteina. 5) Aineenopettajana ja erityisopettajana toimivalle lehtorille korvataan opettajankoulutuksesta johtuvista tehtävistä tuntimäärä, joka saadaan kertomalla lehtorin osuus opettajankoulutuksen tuntikiintiöstä luvulla, joka on lehtorin viikottaisen opetusvelvollisuuden suhde 18:aan. Jos lehtorin opetusvelvollisuus on enintään 18 tuntia viikossa, kerrointa ei käytetä. 6) Luokanopettajana toimivalle lehtorille korvataan opettajankoulutuksesta johtuvista tehtävistä tuntimäärä, joka saadaan kertomalla lehtorin osuus opettajankoulutuksen tuntikiintiöstä luvulla, joka on viikottaisen opetusvelvollisuuden (23) suhde 20:een. 3 mom. Muu opettajankoulutukseen kuuluva opetus Muuta opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusta (luento-opetus, muu ryhmälle annettava opetus) voidaan laskea lehtorin opetusvelvollisuuteen hänen suostumuksellaan siten, että lehtorin pitämät opetustunnit luetaan hänen opetusvelvollisuuteensa samassa suhteessa kuin mitä lehtorin opetusvelvollisuus lukuvuodessa (38 x opetusvelvollisuus viikossa) suhtautuu A20 palkkausluokkaan kuuluvan korkeakoulun lehtorin opetusvelvollisuuteen (448 t lukuvuodessa). Tätä opetusta saa lukuvuodessa olla enintään sellainen tuntimäärä, jonka 1 14 tuntia harjoittelukoulun lehtorin opetusvelvollisuudessa edellyttää. 4 mom. Luokanvalvojan tehtävät yläasteella Perusopetuksen yläasteen luokanvalvojan tehtävistä saa asianomainen lehtori lukea opetusvelvollisuuteensa 38 tuntia lukuvuodessa. 5 mom. Musiikkiesitysten hoito perusopetuksessa Perusopetuksen yläasteen koulun yhteisten musiikkiesitysten hoitamisesta ja ala-asteen koulun yhteisten musiikkiesitysten hoitamisesta saa asianomainen lehtori lukea opetusvelvollisuuteensa 38 tuntia lukuvuodessa. 6 mom. Ammatinvalinnan yhdysopettaja 1) Lukiossa ammatinvalinnan yhdysopettajana toimiva lehtori saa lukea opetusvelvollisuuteensa lukuvuodessa 19 tuntia jokaiselta toimenpiteidensä kohteena olevalta opiskelijaryhmältä. 15

16 2) Vastaavasti saa yläasteella ammatinvalinnan yhdysopettajana toimiva lehtori lukea kutakin koko lukuvuoden aikana toimenpiteidensä kohteena olevaa yläasteen kunkin vuosiluokan alkavaa kahdentoista oppilaan ryhmää kohden 19 tuntia lukuvuodessa mom. Opiskelun valvonta perusopetuksessa 8 mom. Kerhotunnit Kyydityksen vuoksi tai muusta koulutyön järjestelystä johtuvasta syystä koululla odottamaan joutuvalle oppilaalle järjestettävästä kotitehtävien suorittamisen tai muun opiskelun valvonnasta voidaan, jos valvonta ei tapahdu jonkin muun palkatun tehtävän yhteydessä, valvontaan käytetyt tunnit lukea asianomaisen lehtorin opetusvelvollisuuteen, kuitenkin koulua kohden enintään 304 tuntia lukuvuodessa. Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella oppilaille järjestetyn koulun työsuunnitelmassa hyväksytyn ja vahvistetun, koulun työtä edistävän vapaaehtoisen kerhon johtamisesta, jos kerhossa on pysyvästi vähintään kymmenen oppilasta, saa asianomainen lehtori lukea pitämänsä tunnin opetusvelvollisuuteensa. 9 mom. Demonstraatiot ja laboroinnit perusopetuksessa 1) Fysiikan ja kemian demonstraatioiden viikottaiset valmistelutunnit, enintään viidesosa pidetyistä fysiikan ja kemian opetustunneista viikossa. 2) Biologiaa, maataloutta, metsätaloutta ja puutarhanhoitoa opettavan opettajan opetusvelvollisuuteen luetaan opetuksessa käytettävien demonstraatioiden ja laborointien valmistelutunnit, kuitenkin enintään kahdenteenkymmenenteen osaan pidetyistä em. aineiden tunneista. 3) Demonstraatio- ja laborointitunnit on merkittävä asianomaisen opettajan lukujärjestykseen. 10 mom. Työelämään tutustuttaminen Lehtori, joka järjestää työelämän tutustuttamisjakson yläasteen oppilaille, saa lukea opetusvelvollisuuteensa 19 tuntia lukuvuodessa kutakin tutustuttamisjaksoon osallistuvaa oppilasryhmää kohti.

17 17 11 mom. Tukiopetus perusopetuksessa Palkkaus lukiopetuksesta perusopetuksessa maksetaan pidettyjen tuntien mukaan. Tukiopetus rinnastetaan luokkaopetukseen, joten palkkaus maksetaan ylituntipalkkion mukaan. 12 mom. ATK-laitteistot perusopetuksessa ATK-laitteiston hoidosta ja valvonnasta saadaan perusopetuksen sekä alaettä yläasteella lukea opetusvelvollisuuteen kaksi viikkotuntia. 13 mom. Oppilaskunnan ohjaus perusopetuksessa Koulussa toimivan oppilaskunnan ohjaajan tehtävistä perusopetuksen alaasteella ja/tai yläasteella luetaan opetusvelvollisuuteen 1 viikkotunti. 18 a Etäopetukseen liittyvä työ Opiskelijan etäopetuksesta opetustuntimäärään luetaan opettajalle määrätystä luokan ulkopuolisesta työstä työnantajan ja opettajan etukäteen yhdessä arvioimaa työnantajan työsuunnitelmassa vahvistama tuntimäärä. Palkanmaksun perusteena puolitoista (1,5) tuntia etäopetustyötä vastaa yhtä oppituntia. Soveltamisohje Lukiolain (629/1998) 12 :n 1 momentin mukaan koulutus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan lähiopetuksena tai etäopetuksena. Perusopetuslaissa (628/1998) vastaavaa säännöstä ei ole. 19 Erikseen korvattavat tehtävät 1 mom. Opetusharjoittelusuunnitelman laatimista ja seurantaa avustavan opettajan korvaus perusopetuksessa Opetusharjoittelusuunnitelman laatimista ja seurantaa avustaville opettajille maksetaan perusopetuksessa puolta vuosiviikkotuntia vastaava korvaus. ( YK:04544, YK:04757 )

18 18 2 mom. Johtokunnan kokouspalkkio Koulun johtokunnan kokouspalkkiosta on voimassa, mitä valtion komiteoista on säädetty tai määrätty. (PT:6335) 3 mom. Kielistudion esimiehen palkkio yläasteella Kielistudion esimiehen tehtävien suorittamisesta yläasteella maksetaan opettajalle tuntipalkkio, joka saadaan jakamalla opettajan paikka ikä-, kalliinpaikan-, kylmän alueen ja saaristolisineen sekä määrävuosikorotuksineen luvulla 153 komiteasihteerin palkkio). Palkkio maksetaan enintään 150 työtunnilta lukuvuodessa. ( YK:05408 ) 4 mom. Laboratorioiden ja kokoelmien esimiehen palkkio yläasteella Yläasteen fysiikan ja kemian sekä biologian laboratorioiden ja kokoelmien esimiehen tehtävistä maksetaan kummastakin enintään viideltäkymmeneltä tunnilta vuodessa tuntipalkkio, joka saadaan jakamalla asianomaisen opettajan palkka ikä-, kalliinpaikan-, kylmän alueen- ja saaristolisineen sekä määrävuosikorotuksineen luvulla 153 (komiteasihteerin palkkio). (YK:05408 ) 5 mom. Stipendiaattien ohjauspalkkio Harjoittelukoulustipendiaattien ohjaamisesta maksetaan lehtorille kahden ylituntipalkkion (kertapalkkio) suuruinen korvaus stipendiaattia kohti. (YK:04544) 6 mom. Lukiodiplomin ja suullisten kokeiden aiheuttama työ korvataan kuten 18 a :ssä on sovittu. 20 Opinto- ja suunnittelutyö 1 mom. Harjoittelukoulun virkaan nimitetyillä opettajilla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja säädetyn työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Näistä päivistä yksi voidaan erityisestä syystä korkeakoulun luvalla pitää kahtena kahtena yhteensä vähintään kuusi tuntia kestävänä eri tilaisuutena.

19 19 2 mom. 3 mom. 4 mom. 5 mom. Jos opettaja on työnantajan suostumuksella osallistunut korkeakoulun järjestämään viisi päivää kestäneeseen opettajille tarkoitettuun täydennyskoulutukseen, on hänellä edellä mainittu velvollisuus viiden lukuvuoden aikana osallistua kahteen opinto- ja suunnittelupäivään lukuvuodessa. Työnantaja voi määrätä, että 1 momentissa mainitun opinto- ja suunnitteluajan lisäksi lehtori ja tuntiopettaja osallistuu suunnittelu-, koulutus- ja työyhteisön kehittämiseen varsinaisten koulutuspäivien ja muun määrätyn työvelvollisuuden lisäksi enintään kaksi päivää (enintään 12 tuntia) lukuvuodessa. 2 momentissa tarkoitettuna päivänä työajan pituus on 6 tuntia ja kehittämispäivä on ajoitettava välittömästi lukukauden työajan päättymisen/alkamisen yhteyteen. Jos kehittämispäiviä on lukuvuodelle määrätty kaksi, toinen niistä saadaan järjestää kahtena kolmen tunnin oppilastyöpäiville ajoitettavana tilaisuutena, jos työnantaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kehittämispäivästä opettajalle maksetaan päiväpalkka. Maksatus tapahtuu ko. työpäivää seuraavan kuukauden paikanmaksun yhteydessä. Työnantaja voi määrätä, mikäli katsoo tarvitsevansa koulun kehittämistyötä edellä 1-2 momentin, yhteissuunnittelutyöajan ja koulukohtaisten palkkausluokkien lisäksi, opettajalle em. työtä ja siitä maksetaan ylituntipalkkioperusteen mukainen palkkio siten, että 1,5 tunnin työmäärä vastaa yhtä ylituntipalkkiota. Tuntimäärä arvioidaan työnantajan ja opettajan kanssa yhteisesti etukäteen. 21 Ylitunneiksi muuttaminen Lehtorin opetusvelvollisuuteen luettavaa tehtäviä voidaan 18 :ssä mainituin perustein lukea myös lehtorille korvattaviksi ylitunneiksi. ( YK:04544, YK:04757 ) 22 Ylitunnin siirto 1 mom. Lehtorille, jolla on opetettavana tunteja yli opetusvelvollisuuden, luetaan yksi ylitunti varsinaiseen palkkaan oikeuttavaan tuntimäärään tai jos tunteja on vain puoli tuntia yli opetusvelvollisuuden, luetaan mainittu puoli tuntia varsinaiseen palkkaan oikeuttavaan tuntimäärään.

20 20 2 mom. Lehtorin peruspalkkaa tarkistetaan edellä mainitun johdosta seuraavasti: Opetusvelvollisuuden Ei 5 vuoden On 5 vuoden ylittävä tuntimäärä määrävuosikorotusta määrävuosikorotus 1/2 tuntia 2C 1C 1 tunti 3C 2C ( YK:01618 ) 3 mom. Lehtorin ylituntipalkkioperusteen palkkausluokkaan jäljelle jääviltä ylitunneilta ei edellä mainittu peruspalkan tarkistaminen vaikuta. 23 Ylituntipalkkio 1 mom. Muilta kuin 22 :ssä tarkoitetuilta opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta opettajille maksetaan ylituntipalkkio. ( YK:25971 ) ( YK:25701 ) 2 mom. Ylituntipalkkion laskeminen Opettajan ylituntipalkkio saadaan siten, että opettajan virasta tai tehtävästä maksettava vuotuinen peruspalkka lisättynä toisessa paikkakuntakalleusluokassa maksettavalla kalliinpaikanlisällä jaetaan asianomaisen opettajan opetusvelvollisuudeksi vahvistetulla vähentämättömällä viikkotuntimäärällä ja näin saatu luku pyöristetään rahalain mukaan täysiksi markoiksi. Tästä vuosiviikkoylituntipalkkiosta saadaan kuukausittain maksettava palkkiojakamalla se 12:lla sekä yhden tunnin palkkiojakamalla se asianomaisen oppilaitoksen työviikkojen lukumäärällä. 3 mom. Ylituntipalkkiota laskettaessa otetaan huomioon pätevyyslisien aiheuttamat palkkausluokan korotukset ja epäpätevyysalennusten aiheuttamat palkkausluokan alennukset. 4 mom. Ylitunnin siirrosta ja määrävuosikorotuksista aiheutuvia palkkausluokan korotuksia ei oteta huomioon ylituntipalkkiota määrättäessä. 5 mom. Jos ylitunteina hoidettava opetus ei kestä lukuvuoden koko työaikaa, maksetaan palkkio pidettyjen tuntien mukaan, jolloin oppilaitoksen työviikkojen lukumäärän suuruinen tuntimäärä oikeuttaa yhteen vuosiviikkoylituntipalkkioon ja pienempi tuntien määrä vastaavaan osaan siitä. Pitämättä jääneiden ylituntien osuus vähennetään opettajan palkkauksesta edellä määrättyä perustetta noudattaen.

21 21 24 Toisen opettajan tunnin hoitopalkkio Jos opettajalle annetaan määräys oman oppituntinsa tai muun palkatun tehtävän kanssa samanaikaisesti huolehtia toisen opettajan luokasta, maksetaan hänelle tunnilta 30 % oman viran tai tehtävän ylituntipalkkiosta. ( YK:05479) OPINTO-OHJAAJAT 25 Opinto-ohjaajana toimivan lehtorin palkkaus 1 mom. Opinto-ohjaajana toimivan lehtorin palkkaus on kokonaispalkkaus, joka määrätään seuraavan palkkausluokkaryhmittelyn perusteella: Kelpoisuus Määrävuosikoro- Määrävuosikorotukseen oikeuttavaa tukseen oikeuttavaa aikaa enintään 14 aikaa vähintään 15 vuotta vuotta Opinto-ohjaajan kelpoisuus C58 - C63 C64 - C66 Perus- ja/tai lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus C56 - C61 C62 - C64 Muu C54 - C59 C60 - C62 2 mom. 3 mom. Momentissa 1 sovitut ryhmittelyjen ylärajat voidaan erityisestä syystä ylittää enintään kahdella palkkausluokalla. Opinto-ohjaajana toimivalle lehtorille ei makseta ylituntipalkkiota. 26 Opinto-ohjaajana toimivan lehtorin työaika

22 22 1 mom. 2 mom. 3 mom. 4 mom. 5 mom. Opinto-ohjaajana toimivan lehtorin työaika jakautuu aikaan ja paikkaan sidottuun työaikaan (sidottu työaikaan sekä ajan ja paikan suhteen vapaavalintaiseen työaikaan (luottotyöaika). Vuotuinen sidottu työaika on tuntia vuodessa. Jos itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä ajoittuu maanantaista perjantaihin, vuotuinen työaika lyhenee seitsemän tuntia tuntia kutakin mainittua arkipyhää kohden. Sidottuna työaikana lehtori hoitaa hänelle määrätyt oppitunnit, opintoohjaukseen kuuluvat muut tehtävät, opetusharjoittelun ohjaukseen sekä koulun opetus-, kasvatus- ja koulutustoimintaan liittyvät muut tehtävät. Luottotyöaika on lehtorin oppituntien valmistelemiseen tarvittavaa aikaa, jonka lehtori voi suorittaa valitsemassaan paikassa valitsemanaan aikana. Lehtori voidaan määrätä pitämään enintään 494 luokkaopetustuntia vuodessa. Vuotuisesta sidotusta työajasta vähintään 40 ja enintään 80 tuntia ajoitetaan muuksi ajaksi kuin oppilaiden koulutyöpäiviksi. PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 27 1 mom. Päätoimisen tuntiopettajan palkkausjärjestelmä perustuu opettajien palkkausjärjestelmään, siten kuin tässä pykälässä on sovittu. 2 mom. Tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän opettaa yhdessä tai useammassa ammattikorkeakoulussa, korkeakoulutasoa alemmassa valtion oppilaitoksessa, kunnallisessa lukiossa tai peruskoulussa, yksityisessä lukiossa tai peruskoulua korvaavassa tai vastaavassa koulussa tai lain perusteella valtionosuutta tai -avustusta saavassa kunnallisessa tai yksityisessä ammatillisessa tai musiikkioppilaitoksessa yhteensä keskimäärin vähintään 16 luokkatuntia, kuusipäivästä kouluviikkoa noudattavissa oppilaitoksissa 20 luokkatuntia, iltalukiossa/lukion iltalinjalla 14 luokkatuntia tai teknillisissä oppilaitoksissa 18 luokkatuntia viikossa. Luokkatunneiksi tässä yhteydessä katsotaan myös sellaiset luokan ulkopuoliset tehtävät, joista palkkio maksetaan vuosiviikkotuntipalkkiona.

23 3 mom. Jos tuntiopettaja opettaa kahdessa tai useammassa oppilaitoksessa siten, että hänen laskennallista opetusvelvollisuuttaan vastaava tuntimääränsä, kuitenkin vähintään 16 (tai 20, 18 tai 14 ks. edellinen momentti) viikkotuntia, tulee täyteen jossakin näistä oppilaitoksista, on hän muissa oppilaitoksissa sivutoiminen tuntiopettaja mom. Jos päätoiminen tuntiopettaja opettaa samassa oppilaitoksessa aineita, joissa opettajalla on eri palkkausluokka, hänelle lasketaan palkkauksen määräämistä varten painotettu palkkausluokka. Päätoimisen tuntiopettajan palkkausluokasta tehdään sovitut epäpätevyysalennukset ja lisätään, ellei niitä ole jo palkkausluokissa otettu huomioon, sovitut pätevyyslisät. 5 mom. Päätoimisten tuntiopettajien palkkaus maksetaan käyttäen vuotuisen palkkion jakajana 12:a. 6 mom. Päätoimiselle tuntiopettajalle maksetaan ikälisiä samojen perusteiden mukaan kuin opettajalle. 7 mom. Päätoimisella tuntiopettajana on oikeus määrävuosikorotuksiin, kylmän alueenlisään, saaristolisään ja asianomaisen paikkakuntaluokan mukaan määräytyvään kalliinpaikanlisään siltä tuntien määrältä, joka vastaa vastaavan opettajan opetusvelvollisuuden tuntimäärää ja jos päätoiminen tuntiopettaja opettaa tätä vähemmän, todelliselta tuntimäärältä. Em. tuntimäärän ylittäviltä tunneilta kalliinpaikanlisä maksetaan halvimman paikkakuntaluokan mukaan. 8 mom. Jos tuntiopettajan tuntien lukumääräjää alle vastaavan opettajan opetusvelvollisuustuntimäärän, maksetaan hänelle palkkauksesta osuus, joka vastaa hänen tuntimääräänsä vastaavan opettajan opetusvelvollisuudesta. 9 mom. Tuntiopettajan laskennallinen opetusvelvollisuus on sama kuin vastaavan opettajan opetusvelvollisuus. Jos tuntiopettaja opettaa aineita, joissa opetusvelvollisuus on erilainen, lasketaan hänelle painotettu laskennallinen opetusvelvollisuus. 10 mom. Laskennallisen opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan ylituntipalkkio, jonka palkkioperusteen palkkausluokka määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin opettajalla ja 3 momentin määräykset huomioon ottaen. 11 mom. Kahden tai useamman eri oppilaitoksen tuntien varassa päätoimiseksi tulevalle tuntiopettajalle määrätään palkkausluokka ja laskennallinen opetusvelvollisuus kuten edellä on määrätty. Kussakin oppilaitoksessa lasketaan se oppilaitoksen tuntien osuus, joita maksetaan peruspalkka, yleiset lisät ja määrävuosikorotukset sekä se tuntien osuus, joita maksetaan 9 momentin mukainen ylituntipalkkio.

24 24 12 mom. Päätoimiselle tuntiopettajalle maksetaan lomaraha samojen perusteiden mukaan kuin vastaavalle opettajalle. 13 mom. Päätoimisiin tuntiopettajiin sovelletaan, ellei tässä pykälässä ole toisin sovittu, mitä valtion virkamiehiä koskevissa virkaehtosopimusmääräyksissä on sovittu määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyistä virkamiehistä. 14 mom. Tuntiopettajan palvelussuhde, joka päättyy lukukauden lopussa tai sitä seuraavan loman aikana, katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos se alkaa seuraavan lukukauden työkauden alussa joko samassa tai toisessa oppilaitoksessa. 28 Palkkausluokat ja opetusvelvollisuudet 1 mom. Tuntiopettajan Palkkaus- Määrävuosikorotukset tehtävä luokka 5v. 10v. 15v. 20v. ( YK:01535, YK:01540 YK:01545, YK:01550 ) Aineenopettajana toimiva C54 2C 2C 2C 2C Erityisopettajana toimiva C54 2C 2C 2C 2C Luokanopettajana tai opintoohjaajana toimiva C51 2C 2C 2C 2C Esiopetusta antavan lehtorin sijoitus palkkausluokka ja määrävuosikorotukset ovat samat kuin luokanopettajana toimivalla lehtorina. 2 mom. 1) Opetusvelvollisuus määräytyy ensisijaisesti harjoittelukoulun vastaavaa opetusta hoitavan lehtorin opetusvelvollisuuden mukaan. 2) Jos harjoittelukoulussa ei ole vastaavaa opetusta hoitavan lehtorin virkaa eikä vanhemman lehtorin kelpoisuusvaatimuksia ole säädetty vastaavan opetuksen osalta, tuntiopettajan laskennallinen opetusvelvollisuus määräytyy ensisijaisesti kunnan peruskoulussa vastaavaa opetusta hoitavan lehtorin ja toissijaisesti luokanopettajan opetusvelvollisuudeksi vahvistetun vähentämättömän viikkotuntimäärän mukaisesti. 3 mom. Lukion kerrointuntien osalta noudatetaan, mitä lehtorin osalta on sovittu 10 ja 11 :ssä.

25 25 29 Pätevyyslisä 1 mom. Opinto-ohjaajana toimivan tuntiopettajan, jolla on opinto-ohjaajan kelpoisuus, palkkaus maksetaan kaksi palkkausluokkaa korkeampana. ( YK:01626) 30 Epäpätevyysalennukset 1 mom. Jos aineenopettajana toimivalta tuntiopettajalta puuttuu peruskoulun ja/tai lukion opettajan kelpoisuus, maksetaan palkkaus kolmea palkkausluokkaa alempana. (YK:01100) 2 mom. Jos erityisopettajana toimivalta tuntiopettajalta puuttuu erityisopettajan kelpoisuus, palkkaus maksetaan kahta palkkausluokkaa alempana. 3 mom. Jos luokanopettajana, erityisopettajana tai opinto-ohjaajana toimivalta tuntiopettajalta puuttuu peruskoulun ja/tai lukion opettajan kelpoisuus, palkkaus maksetaan kahta palkkausluokkaa alempana. (YK:01100) Useampaa vuosiluokkaa opettavan tuntiopettajan opetusvelvollisuuden huojennus Opetusvelvollisuutta huojennetaan samojen perusteiden mukaisesti kuin lehtoreiden osalta on sovittu (14 ). Koulukohtaiset palkkausluokat ja ylitunnin siirto Koulukohtaiset palkkausluokat (1 5 )ja ylitunnin siirto (22 ) määräytyvät samojen perusteiden mukaisesti kuin lehtoreiden osalta on sovittu. 33 Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät Harjoittelukoulun lehtorin opetusvelvollisuuteen luettavaa tehtäviä voidaan lukea tuntiopettajan opetusvelvollisuuteen samojen perusteiden mukaan kuin niitä luetaan harjoittelukoulun lehtorin opetusvelvollisuuteen. 34 Opinto- ja suunnittelutyö Tuntiopettajalla on velvollisuus osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön vastaavasti kuin lehtoreiden osalta on sovittu (20 ).

26 26 35 Sivutoimiset tuntiopettajat 1 mom. Sivutoimisen tuntiopettajan palkkiojärjestelmänä on palkkio kultakin pidetyllä tunnilta. Tuntiopettajan palkkioperusteen palkkausluokka on sama kuin päätoimisen tuntiopettajan palkkauksen perusteena oleva painottamaton palkkausluokka sekä opetusvelvollisuus vastaavan päätoimisen tuntiopettajan palkkauksen perusteena oleva painottamaton opetusvelvollisuus. 2 mom. Tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan siten, että vastaavalle opettajalle maksettava vuotuinen peruspalkka lisättynä toisen paikkakuntaluokan mukaisella kalliinpaikanlisällä jaetaan vastaavan opettajan viikottaisella opetusvelvollisuudella ja näin saatu luku pyöristetään rahalain mukaan täysiksi markoiksi. Tästä vuotuisesta tuntipalkkiosta saadaan kuukausittain maksettava tuntipalkkio jakamalla luvulla 12 sekä yhtä oppituntia kohden maksettava palkkio jakamalla vuotuinen tuntipalkkio asianomaisen oppilaitoksen työviikkojen lukumäärällä kuitenkin siten, että peruskouluasteella toimivan tuntiopettajan osalta peruskoulun opetuksen ohjauksen jakajana on luku mom. Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan I kalleusryhmän mukainen tuntipalkkio 1 kalleusryhmään kuuluvassa kunnassa, jos hänen tuntimääränsä korkeakoulutasoa alemmassa valtion, kunnallisessa tai valtionapua saavassa yksityisessä oppilaitoksessa on vähintään päätoimisuuden edellyttämä. 4 mom. Jos sivutoiminen tuntiopettaja osallistuu reservin kertausharjoituksiin, väestönsuojelukoulutukseen tai työnantajan määräyksestä täydennyskoulutukseen, maksetaan hänelle tältä ajalta työjärjestyksen osoittaman tuntimäärän mukainen palkkio. 36 Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn muun kuin tuntiopettajan palkkaus 1 mom. Muun määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn kuin tuntiopettajan palkkaus vahvistetaan yleisten virkaehtosopimusmääräysten 6 :n 2 momentin mukaisesti, ottaen huomioon seuraavaa. 2 mom. Mikäli opettaja nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä tai virkaan nimitetyn virkamiehen tehtäviä tämän poissaolon ajaksi, määräytyy tehtävästä maksettava palkkaus, jollei erityisen painavasta syystä muuta johdu, samojen perusteiden mukaisena kuin virkaan nimitetyn vastaavan opettajan palkkaus. 37 Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn muun opettajan kuin sivutoimisen tuntiopettajan lomakorvaus

27 1 mom. Jos määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn muun opettajan kuin sivutoimisen tuntiopettajan, jolla ei säännösten tai määräysten mukaan ole oikeutta vuosilomaan, palvelussuhde on kestänyt lukuvuoden koko työajan, maksetaan hänelle palvelussuhteen päättyessä lomakorvauksena kutakin valtion virkamiesten vuosiloma-asetuksen (692/72) mukaan määräytyvää täyttä Iomanmääräytymiskuukautta kohden kahdelta päivältä yleisten virkaehtosopimusmääräysten 8 :n mukainen palkka. Lomakorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät. 2 mom. Jos 1 momentissa tarkoitetun opettajan palvelussuhde ei ole kestänyt lukuvuoden koko työaikaa, 1 momentin mukaisesti määräytyvää lomakorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvien syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäislomien arkipäivät sekä kesäkeskeytyspäivät. 3 mom. Tämän pykälän perusteella maksettava palkka määräytyy palvelussuhteen päättymishetken mukaisena. 27 ERÄÄT MUUT MÄÄRÄYKSET 38 Yksityisopiskelijoiden tentti perusopetuksessa Yksityisopiskelijoiden tentin järjestävälle opettajalle maksetaan C45/16/II palkkioperusteen mukainen palkkio. Palkkio sisältää korvauksen tentin valmistelemisesta, korjaus- ja arviointityöstä sekä tarvittaessa valvonnasta. Tentti käsittää kirjallisen ja suullisen kyselyn, työnäytteet sekä uusintakokeen. Jos samassa tilaisuudessa tentittävänä on useampi kuin yksi yksityisopiskelija, tentin järjestävälle opettajalle maksetaan täysi palkkio kolmesta ensimmäisestä opiskelijasta, puolet palkkiosta neljännestä yhdeksänteen opiskelijaan ja neljännes palkkiosta kymmenennestä opiskelijasta lukien. (YK:04885) 39 Yksityisoppilaiden tentit lukiossa 1 mom. 1) Kuulustelua kohti maksetaan kuulustelun vastaanottavalle lukion opettajalle C44/14/II mukaisesti määräytyvä palkkio. Kuulustelu sisältää kirjallisen kuulustelun, suullisen kuulustelun ja uusintakuulustelun. (YK:04885 ) 2) Jos saman oppiaineen samaa vuosikurssia on tutkinnossa suorittamassa useampi kuin yksi yksityisoppilas maksetaan kuulusteltavaa kohti seuraavasti:

28 oppilasta täysi palkkio ja jokaisesta seuraavasta lisäksi 4-9 oppilasta 1/2 palkkiosta oppilasta 1/4 palkkiosta 21 - oppilasta 1/6 palkkiosta 2 mom. 3 mom. 4 mom. Kirjallisen kuulustelun valvojana toimivalle opettajalle tai tuntiopettajalle maksetaan tunnilta valvontapalkkio, jonka suuruus määräytyy siten, että asianomaisen opettajan palkka, johon luetaan peruspalkka, ikä-, kalliinpaikan-, kylmänalueen- ja saaristolisät sekä palkkausluokkina määräytyvät määrävuosikorotukset, kuukaudessa jaetaan luvulla 153. (YK:05408) Rehtorille maksetaan 1 momentissa mainittu palkkio momentin 1 tai 4 mukaista kuulusteltavaa kohti porrastusta suorittamatta. 1) Ylioppilastutkinnon korjauksesta maksetaan palkkio 1 momentissa mainituin perustein kutakin koetta kohden. 2) Reaaliaineissa on kuitenkin palkkio aineryhmää kohden 1/4 1 momentin mukaisesta palkkiosta. Vieraan kielen osalta korjaus katsotaan yhdeksi kokeeksi. 5 mom. Yksityisoppilaaksi katsotaan myös henkilö, joka varsinaisen ylioppilastutkinnon jälkeen tai omassa koulussa varsinaista ylioppilastutkintoa seuraavan tutkinnon jälkeen erillisessä kokeessa uusii hyväksytyn kokeen tai täydentää ylioppilastutkintoaan, taikka joka osallistuu ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan erilliseen kokeeseen ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen 8 :ssä tarkoitetun koulutuksen pohjalta. 40 Yhteiset opettajat 1 mom. Jos työnantaja on määrännyt opettajan virkaan nimitetylle eri opetuslakien mukaista opetusta ja/tai muuta työtä (muussa kuin omassa oppilaitoksessa) taikka saman opetuslain mukaista opetusta ja/tai muuta työtä useammassa eri hallinnollisesti itsenäisessä oppilaitoksessa, häneen sovelletaan tämän pykälän määräyksiä, jollei 2 momentista muuta johdu. Opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät sen koulun/oppilaitoksen mukaan, johon virka on perustettu (ensisijainen oppilaitos). 2 mom. Tätä pykälää sovelletaan harjoittelukoulun yhteiseen opettajaan vain, jos hän opettaa harjoittelukoulun lisäksi 1 momentin mukaisesti muussa korkeakoulutasoa alemmassa oppilaitoksessa.

29 29 3 mom. Kahdessa tai useammassa toimipaikassa, joiden välinen matka on vähintään yksi kilometri, opettavalle yhteiselle opettajalle maksetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana. (YK:01948) 4 mom. Jos yhteinen opettaja oppituntien pitämistä varten joutuu vaihtamaan toimipaikkaa kesken päivän keskimäärin vähintään neljä kertaa viikossa ja toimipaikkojen etäisyys on vähintään yksi kilometri taikka jos hän joutuu oppituntien pitämistä varten kulkemaan asunnostaan tai asuntoaan lähimmästä toimipaikasta toiseen tai toisiin toimipaikkoihin lyhyintä käyttökelpoista matkareittiä käyttäen yhteensä vähintään 140 kilometriä viikossa, hänelle maksetaan palkkaus kolmea palkkausluokkaa korkeampana. (YK:01948) 5 mom. Jos toissijaisen ja ensisijaisen oppilaitoksen vuotuinen työviikkojen lukumäärä poikkeavat toisistaan, lasketaan opettajan opetusvelvollisuus vuotuisella opetustuntimääränä. 6 mom. Yhteinen opettaja, joka opettaa vähintään yhden kolmasosan opetusvelvollisuudestaan toissijaisessa oppilaitoksessa, on velvollinen tekemään tuossa toissijaisessa oppilaitoksessa oppituntiensa mukaisen suhteellisen osuuden asianomaisen oppilaitoksen opettajia koskevien säännösten ja määräysten mukaista muuta työtä. 7 mom. Yhteisen opettajan matkakustannusten korvaukset määräytyvät valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevien virkaehtosopimusmääräysten mukaan. 8 mom. Jos yhteisen opettajan ensisijainen oppilaitos on harjoittelukoulu, sovelletaan harjoittelukoulujen opetushenkilöstön virkaehtosopimuksen 17 :ää vain harjoittelukoulussa annettavan opetuksen osalta, ei sen sijaan muissa oppilaitoksissa annettavan opetuksen osalta. 41 Pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä toimivalle opettajalle opetusvelvollisuuden ulkopuolella tehdystä työstä maksettava korvaus ja palkkio sekä opetusvelvollisuuden huojennus 1 mom. Tuntikorvaus Pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä toimivalle opettajalle maksetaan laskua vastaan opetusvelvollisuustuntien ulkopuolella tehdyistä luottamusmiessopimuksen mukaisista luottamusmiestehtävistä tuntikorvaus, jonka suuruus määräytyy siten, että opettajan yleisten virkaehtosopimusmääräysten 8 :n mukainen palkkaus kuukaudessa jaetaan luvulla 153. Korvausta maksetaan enintään seitsemältä tunnilta viikossa. (YK:05417)

30 30 2 mom. Vastaanottotunti Pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä toimivalle opettajalle saadaan sopia yksi opetusvelvollisuustuntien ulkopuolella pidettävä viikottainen vastaanottotunti. Vastaanottotunti luetaan edellä mainittuun seitsemän tunnin enimmäisaikaan. 3 mom. Opetusvelvollisuuden huojennus 1) Pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä viikkotunnilla. Jos pääsopijajärjestön edustettavien lukumäärä on vähintään 60, luottamusmiehen/miesten huojennustuntimäärä on yhteensä seuraava. Edustettavien lukumäärä Huojennustunnit ) Edustettavien lukumäärä todetaan lukuvuosittain. 4 mom. Luottamusmiespalkkio 1) Pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä toimivalle opettajalle, joka on valittu valtion virkamiesten luottamusmiestoimintaa koskevien määräysten 4 :n mukaisesti, maksetaan palkkiota luottamusmiestehtävien hoitamisesta seuraavasti: Edustettavien lukumäärä Palkkio / kk Palkkio / kk ( =>) ( =>) ,05 72, ,30 82, ,40 96,05 (YK:02849) 2) Edustettavien henkilöiden lukumäärä todetaan lukuvuosittain. Palkkio luetaan yleisten virkaehtosopimusmääräysten 8 :n mukaiseen palkkaukseen. 3) Jos luottamusmiehen varamies työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla luottamusmiehen estyneenä ollessa hoitaa luottamusmiestehtävää vähintään kahden viikon jakson, maksetaan korvaus kyseisen kuukauden ajalta luottamusmiehen asemesta varamiehelle.

31 31 42 Työsuojeluvaltuutettuna ja työsuojelun piirivaltuutettuna toimiville sekä eräille muille yhteistoimintatehtäviin osallistuville opettajille opetusvelvollisuustuntien ulkopuolella suoritetusta työstä maksettava palkkio ja huojennus 1 mom. Työsuojeluvaltuutettuna ja työsuojelun piirivaltuutettuna toimiville opettajille saadaan maksaa yksilöityä laskua vastaan opetusvelvollisuustuntien ulkopuolella suoritetuista valmistelu- ja kirjoitus- sekä työsuojelutehtävistä tuntipalkkio, jonka suuruus määräytyy siten, että asianomaisen opettajan palkka, johon luetaan peruspalkka, ikä-, kalliinpaikan-, kylmänalueen- ja saaristolisät sekä määrävuosikorotukset kuukaudessa jaetaan luvulla 153. Palkkio maksetaan enintään 5 tunnilta viikossa. ( YK:04740 ) 2 mom. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 4 :ssä tarkoitetulle, lain mukaisiin yhteistoimintatehtäviin osallistuvalle opettajalle korvataan opetusvelvollisuustuntien ulkopuolella suoritettu työ 1 momentin mukaisesti. Momentti ei koske edellä 41 :ssä eikä tämän pykälän 1 momentin tarkoitettua henkilöstön edustajaa. 3 mom. Työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelun piirivaltuutetulle maksetaan 5 tuntia ylittävältä työsuojelutehtäviin käytetyltä ajalta palkkio komiteakokouspalkkiosäännösten mukaisesti. (YK:04010) 4 mom. Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelun piirivaltuutetun opetusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä tunnilla viikossa. 5 mom Työsuojeluvaltuutetun kuukausipalkkiosta on sovittu erikseen

32 32 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO, Harjoittelukoulujen C-palkat 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä marraskuuta 2002 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen) sekä AKAVA-JS ry:n (hallinnonalan virkamiesyhdistys) välillä valtion harjoittelukoulujen C-palkkausluokkaisten virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta (ns. TUPO-sopimus) Valtiovarainministeriö on hallinnonalan neuvotteluviranomaisille antamassaan neuvotteluohjeessa valtion virkaehtosopimuslain 3 :n 4 momentin nojalla oikeuttanut opetusministeriön tekemään tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion harjoittelukoulujen C-palkkausluokkiin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Tämä tarkentava virkaehtosopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt 2 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee yliopistoihin kuuluvien harjoittelukoulujen (valtion harjoittelukoulut) C-palkkaustaulukoihin kuuluvia virkamiehiä. Harjoittelukoulut ovat seuraavat: Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo Helsingin II normaalikoulu Joensuun yliopisto Joensuun normaalikoulu Savonlinnan normaalikoulu Jyväskylän yliopisto Jyväskylän normaalikoulu Lapin yliopisto Lapin yliopiston harjoittelukoulu Oulun yliopisto Oulun normaalikoulu Kajaanin normaalikoulu

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79 1 OSIO B, LIITE 2 OSIO B LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA I/1 Tehtäväkohtainen palkka 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka Palkka, /kk 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan

Lisätiedot

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU II II/1 VIRANHALTIJOIDEN PALKKA Tehtäväkohtainen palkka 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka 4 03 04 00 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta tai

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS

HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSHENKILÖSTÖN HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS päivitetty 27.3.2014 Opetushallituksen ja JUKO ry:n välinen virkaehtosopimus Opetushallituksen toimialaan kuuluvien korkeakoulutasoa

Lisätiedot

1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä... 2. Yleistä... 2. Palkkausjärjestelmä...

1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä... 2. Yleistä... 2. Palkkausjärjestelmä... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Harjoittelukouluja koskevat määräykset (kirja 2) 1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä...

Lisätiedot

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien)

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS 1 Määritelmiä PÄIVÄKOULU REHTORIT 1. Soveltamisala Tätä osaa sovelletaan perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, Steinerkouluissa sekä kehitysvammalaitosten ja koulukotien perusopetuksessa.

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2018 alkaen (luottamusmiespalkkiot 1.3.2018 alkaen) HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1596,34 1726,97

Lisätiedot

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21 Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2018 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 779,88-4 499,99 3 675,79-4 376,03 011065 Lukion rehtori 3 940,06-4 941,76 3

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2019 alkaen HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1613,9 1745,97 1884,74 2045,72 2206,74 2398,15 HALLINTO-

Lisätiedot

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2019 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 821,46-4 549,49 3 716,22-4 424,17 011065 Lukion rehtori 3 983,40-4 996,12 3

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä Yleistä Palkkausjärjestelmä...

1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä Yleistä Palkkausjärjestelmä... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Harjoittelukouluja koskevat määräykset (kirja 2) 1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä...

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen. opetusalan työehtosopimus

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen. opetusalan työehtosopimus Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus 2003 2004 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY Myynti: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti Tilausnumero

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS. 2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 24

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS. 2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 24 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS. 2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 24 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 32 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 36 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.12.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Piekkala (12)

Piekkala (12) YLEISKIRJEEN 17/2005 LIITE 1 1 (12) SOVELTAMISOHJEET KESÄKUUN KERTASUORITUKSESTA, EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN SIIRTYMISESTÄ JA YHTEISSUUNNITTELUTYÖAJAN LISÄYKSEN VAIKUTUKSESTA PALKKAAN KESÄKUUN KERTASUORITUS

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 17.11.2014 Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6.

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6. OSIO F LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite). 2 mom. Apulaisrehtorin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman Muutokset luku 1 2019 perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin hyväksymä 16.6.2016

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot