E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E."

Transkriptio

1 OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa ( tilanteen mukaan) (Voi merkitä useamman vaihtoehdon esim. vakinainen ja osa-aikaeläkkeellä) Merkitse rasti ruutuun. 1 Vakinainen (toistaiseksi määrätty) 2 Määräaikainen (ei viransijainen) 3 Viransijainen/toimensijainen 4 Virkavapaalla 5 Osa-aikaeläkkeellä E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. F. Koulutusmuoto tai koulutusaste, jolla opettaja pääasiallisesti opettaa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta F. G. Opetusta edellisen lisäksi (voi merkitä useamman vaihtoehdon) Merkitse rasti ruutuun. 01 Esiopetus 02 Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus 03 Perusopetus, vuosiluokat Perusopetus, vuosiluokat Lisäopetus (10.luokka) 06 Nuorten lukiokoulutus 07 Aikuisten lukiokoulutus 08 Ammatillinen koulutus 09 Ammattikorkeakoulu 10 Yliopisto 11 Vapaa sivistystyö 12 Taiteen perusopetus 13 Muu 14 Ei opetusta muualla H. Opettajankelpoisuus (asetus 986/1998) (voi merkitä useamman vaihtoehdon) Merkitse rasti ruutuun. 01 Esiopetuksen opettajan tehtävään 02 Luokanopettajan tehtävään 03 Aineenopettajan tehtävään perusopetuksessa 04 Aineenopettajan tehtävään lukiossa 05 Erityisluokanopettajan tehtävään 06 Erityisopettajan tehtävään osa-aikaisessa erityisopetuksessa 07 Oppilaanohjaajan tehtävään perusopetuksessa 08 Opinto-ohjaajan tehtävään lukiossa 09 Muu opettajan kelpoisuus (esim. ammatillisen koulutuksen tai vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuus) 10 Ei muodollista opettajan kelpoisuutta hoidettuun tehtävään I. Puuttuvat kelpoisuustekijät hoidettuun tehtävään perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa (voi merkitä useamman vaihtoehdon) Kysymykseen vastataan vain jos vastaus kysymykseen H=10 Merkitse rasti ruutuun. 1 Opettajan tehtävään vaadittava tutkinto puuttuu 2 Muut tehtävään vaadittavat opinnot puuttuvat (esim. erityisopettajan tai opinto-ohjaajan opinnot tai opetushallinnon tutkinto) 3 Opettajan pedagogiset opinnot puuttuvat 4 Luokanopettajalta vaadittavat opetettavien aineiden monialaiset opinnot puuttuva 5 Hyväksytty oppilaitoksen opetuskielen hallinta puuttuu 6 Riittävä arvosana jostakin opetettavasta aineesta puuttuu pkukio_opettaja.pdf Sivu 1 (6)

2 OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Kohdat J-L täytetään vain silloin kun opettaja on merkinnyt E-kohdassa tehtävätyypikseen 07 Esiluokanopettaja tai 08 Luokanopettaja! J. Luokanopettajan (tai esiluokanopettajan) oman luokan luokka-aste ja opetusryhmän koko tässä oppilaitoksessa Huom! Tähän kohtaan ei merkitä luokanopettajan (tai esiluokanopettajan) muille luokille opettamia oppiaineita eikä jaettuja ryhmiä. Oman luokan luokka-aste Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta J. Luokkatunnus (esim. a,b,c. jos ei tunnusta, merkitse 0(nolla)) Oman luokan koko oppilasmäärä K. Luokanopettajan (tai esiluokanopettajan) omalle luokalle tässä oppilaitoksessa opetettavien jaettujen ryhmien oppiaineet ja ryhmäkoot. Merkitse ryhmäkoot opettamiesi aineiden riveille. Muut kentät jätetään tyhjiksi. 01 Äidinkieli ja kirjallisuus 02 A1-kieli, englanti 03 A1- kieli, muu 04 Matematiikka 05 Ympäristö- ja luonnontieto 06 Uskonto 07 Elämänkatsomustieto 08 Historia ja yhteiskuntaoppi 09 Musiikki 10 Kuvataide 11 Käsityö 12 Liikunta Opetettava aine Ryhmä A:n koko Ryhmä B:n koko Luokanopettaja (tai esiluokanopettaja) ei opeta omaa luokkaansa jaetuissa ryhmissä seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, a1-kieli, matematiikka, ympäristö- ja luonnontieto, uskonto, elämänkatsomustieto,historia ja yhteiskuntaoppi musiikki, kuvataide, käsityö tai liikunta Merkitse rasti ruutuun. L. Opettaako luokanopettaja (tai esiluokanopettaja) oman luokkansa lisäksi muita luokkia tässä oppilaitoksessa? Merkitse rasti ruutuun. Siirry seuraavaan kohtaan M. Siirry suoraan kohtaan Q. Kyllä Ei M.-O. Opetettavat aineet tässä oppilaitoksessa (Luokanopettajat (tai esiluokanopettajat) ilmoittavat tässä kohdassa muulle kuin omalle luokalle opettamansa aineet) (Jos opettaja opettaa vain yhtä ainetta, täytetään vain M-kohta.) M. Opettajan eniten opettama aine tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta M-O. N. Opettajan toiseksi eniten opettama aine tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta M-O. O. Opettajan kolmanneksi eniten opettama aine tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta M-O. pkukio_opettaja.pdf Sivu 2 (6)

3 OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE P. Eniten opetettavien aineiden (kohdassa M.-O. ilmoitetut) kaikkien opetusryhmien koot vuosiluokittain ja luokkatunnuksittain tässä oppilaitoksessa. Katso vuosiluokka -vaihtoehdot luettelosta, kohta P. Huom! Tiedot opetusryhmien koosta kerätään vain perusopetuksesta. Näin ollen yhdistetyn perus- ja lukioasteen opettajat merkitsevät eniten opettamansa aineet sekä perus- että lukioasteelta, mutta ryhmäkokotietoon he merkitsevät vain perusopetuksessa opettamansa ryhmät. Opetettava aine Vuosiluokka Luokkatunnus Ryhmäkoko Q. Täydennyskoulutukseen osallistuminen 2007 ( ) Merkitään täydennyskoulutuksen luonne ja kouluttautumiseen käytetty aika (yhden henkilötyöpäivän tarkkuudella, 1 htpv=6h). Tutkintotavoitteinen koulutus (tohtori- ja lisensiaattikoulutus, ylempi korkeakoulututkinto, PD-koulutus (60 op) tai ammatilliset erikoistumisopinnot (vähintään 30 op)) Pätevöittävä koulutus (opettajan pedagogiset opinnot tai ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettajan koulutus, opo-koulutus, yliopiston erilliset arvosanaopinnot) Työnantajan järjestämä henkilöstökoulutus (virkaehtosopimukseen kuuluva koulutus, työnantajan järjestämä tai hankkima koulutus omassa tai toisessa koulussa/oppilaitoksessa) Muu työssä tarvittavaa osaamista päivittävä tai kehittävä täydennyskoulutus (esim. aine- ja ammattijärjestön järjestämä täydennyskoulutus, perehdyttämiskoulutus, opetushallituksen tai lääninhallituksen täydennyskoulutus tai asiantuntijavaihtoon osallistuminen) Kesto työajalla Kesto omalla ajalla Opettaja ei ole osallistunut täydennyskoulutukseen vuonna 2007 Opettajan tiedot on jo annettu toisen oppilaitoksen tietojen yhteydessä Merkitse rasti ruutuun. Merkitse rasti ruutuun. Kiitos! pkukio_opettaja.pdf Sivu 3 (6)

4 Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat OHJEITA: A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (tilanteen mukaan) Tähän kohtaan merkitään opettajan työsuhteen luonne. Vaihtoehtoja voi merkitä useamman. Esimerkiksi äitiyslomalla oleva vakinainen opettaja merkitään kohtaan 1 = Vakinainen ja kohtaan 4 = Virkavapaalla. E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa Tähän kohtaan merkitään opettajan tehtävätyyppi eli ammattinimike perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa. Vaihtoehtoja voi merkitä vain yhden opettajaa kohden. Opettajat, jotka opettavat yhdistettyä esiopetus- ja peruskoululuokkaa, valitsevat tehtävätyypikseen 08 = Luokanopettaja. Perusopetukseen valmistavan ns. starttiluokan opettajat (lukuun ottamatta maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavat opettajat) valitsevat tehtävätyypikseen joko 07 = Esiluokanopettaja tai 08 = Luokanopettaja. F. Koulutusmuoto tai koulutusaste, jolla opettaja pääasiallisesti opettaa Tähän kohtaan merkitään koulutusmuoto, jolla opettaja pääasiallisesti opettaa. Vaihtoehtoja voi merkitä vain yhden. Opettajat, jotka opettavat yhdistettyä esiopetus- ja peruskoululuokkaa, valitsevat vaihtoehdon 03 = Perusopetus, vuosiluokat 1 6. Opettajat, jotka opettavat perusopetukseen valmistavaa ns. starttiluokkaa, valitsevat vaihtoehdon 1 = Esiopetus. G. Opetusta edellisen lisäksi Tähän kohtaan merkitään muut koulutusasteet, joilla opettaja opettaa pääasiallisen koulutusasteen lisäksi. Vaihtoehtoja voi merkitä useamman. H. Opettajankelpoisuus Opettaja merkitsee tähän kelpoisuutensa kaikissa mahdollisissa koulutusmuodoissa tai -asteissa. Vaihtoehtoja voi valita useamman. I. Puuttuvat kelpoisuustekijät hoidettuun tehtävään perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa Tämä kohta tulee täytettäväksi vain siinä tapauksessa, jos H-kohdassa on valittu vaihtoehto 10 = Ei muodollista opettajan kelpoisuutta. Puuttuva kelpoisuus merkitään vain perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Vaihtoehtoja voi valita useamman. J. Luokanopettajan opetusryhmät ja opetusryhmien koot Tämä kohta koskee vain niitä, jotka ovat E-kohdassa valinneet tehtävätyypikseen 07 = Esiluokanopettaja tai 08 = Luokanopettaja. Ensin opettaja merkitsee oman luokkansa luokka-asteen, sitten luokkatunnuksen ja lopuksi luokan koko oppilasmäärän. Luokkatunnukseksi merkitään nolla (0), jos luokalla ei ole lainkaan luokkatunnusta. Oppilasmäärä ilmoitetaan tilanteen mukaisena. K. Luokanopettajan omalle luokalle tässä oppilaitoksessa opetettavien jaettujen ryhmien oppiaineet ja ryhmäkoot Tämä kohta koskee niitä esiluokanopettajia ja luokanopettajia, jotka opettavat omaa luokkaansa jaetuissa ryhmissä. Ensin valitaan jaetun ryhmän oppiaine ja sitten ilmoitetaan molempien ryhmien koot. Tapauksessa, jossa opettaja opettaa esimerkiksi vain ryhmää A ja koulun toinen opettaja ryhmää B, merkitsee opettaja vain sen ryh-män oppilasmäärän, jota hän itse opettaa ja laittaa ryhmän B suuruudeksi 0. Oppilasmäärä ilmoitetaan tilanteen mukaisena. L. Opettaako luokanopettaja oman luokkansa lisäksi muita luokkia tässä oppilaitoksessa? Tässä kohdassa valitaan Kyllä silloin kun esiluokanopettaja tai luokanopettaja opettaa oman luokkansa ohella joitain tiettyjä aineita muiden luokkien oppilaille. Muilla luokilla tarkoitetaan myös sellaisia yhdistettyjä opetusryhmiä, joiden oppilaista osa on oman luokan oppilaita ja osa esimerkiksi rinnakkaisluokan oppilaita. M. O. Opettajan eniten, toiseksi eniten ja kolmanneksi eniten opettamat aineet tässä oppilaitoksessa (Luokanopettajille ja esiluokanopettajille tulee tämä kohta vain silloin, jos he ovat valinneet L-kohdassa vaihto-ehdon Kyllä.) Tässä kohdassa opettaja valitsee tiedonkeruuajankohtana 1 3 eniten opettamaansa ainetta. Luokanopettajat ja esiluokanopettajat merkitsevät tähän kysymykseen ne aineet, joita he opettavat muille kuin oman luokkansa oppilaille. P. Eniten opetettavien aineiden opetusryhmäkoot vuosiluokittain ja luokkatunnuksittain Opettaja merkitsee tähän kohtaan kolmen eniten opettamansa aineen opetusryhmät ja ryhmäkoot tiedonkeruu-ajankohdalta ( ). Ensin valitaan kolmen eniten opetettavan aineen (kohdassa M. O. valitut vaihtoehdot) joukosta ensimmäinen opetusryhmä, josta merkitään vuosiluokka, luokkatunnus ja ryhmäkoko. Näin listalle merkitään kaikki tiedonkeruuajankohdan ryhmäkoot. Mikäli luokalla ei ole luokkatunnusta, laitetaan luokkatunnukseksi nolla (0). Esimerkiksi yläkoulun aineenopettaja, jonka eniten opettama aine on ruotsi ja toiseksi eniten opettama aine on saksa, merkitsee kaikkien sillä hetkellä opettamiensa ruotsin kielen ryhmien ryhmäkoot sekä kaikkien sillä hetkellä opettamiensa saksan kielen ryhmien ryhmäkoot. Huom! Tiedot opetusryhmien koosta kerätään vain perusopetuksesta. Näin ollen yhdistetyn perus- ja lukioasteen opettajat merkitsevät eniten opettamansa aineet sekä perus- että lukioasteelta, mutta ryhmäkokotietoon he merkitsevät vain perusopetuksessa opettamansa ryhmät. Q. Täydennyskoulutukseen osallistuminen 2007 ( ) Täydennyskoulutuspäivien määrän opettaja ilmoittaa vain sen oppilaitoksen lomakkeella, jossa hän pääasialli-sesti opettaa. Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan sellaista koulutusta, joka päivittää tai kehittää opettajan omas-sa työssään tarvitsemaa osaamista. Kohtaan valitaan koulutuksen luonne sekä arvio koulutukseen käytetystä ajasta työpäivinä sekä arvio omalla ajalla suoritetuista päivistä. Koulutukseen käytetty aika ilmoitetaan henkilö-työpäivän tarkkuudella, jossa henkilötyöpäivällä tarkoitetaan vähintään 6 tunnin työpanosta. Esimerkiksi kaksi 8 tunnin mittaista täydennyskoulutuspäivää lasketaan kahdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Täydennyskoulutus-tiedot ilmoitetaan vuodelta pkukio_opettaja.pdf Sivu 4 (6)

5 PERUSKOULUOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN OPETTAJAT Luettelo vastausvaihtoehdoista E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukio-koulutuksessa (vain yksi vaihtoehdoista) 01 Rehtori, perusopetus 02 Rehtori, erityiskoulu 03 Rehtori, nuorten lukiokoulutus 04 Rehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen 05 Rehtori, aikuisten lukiokoulutus 06 Rehtori, muu yhdistelmävirka 07 Esiluokanopettaja 08 Luokanopettaja 09 Erityisluokanopettaja, sopeutumattomien opetus 10 Erityisluokanopettaja, mukautettu opetus 11 Erityisluokanopettaja, kehitysvammaisten opetus 12 Erityisluokanopettaja, kuulovammaisten opetus 13 Erityisluokanopettaja, näkövammaisten opetus 14 Erityisluokanopettaja, liikuntavammaisten opetus 15 Erityisluokanopettaja, dysfasiaopetus 16 Erityisluokanopettaja, autistien opetus 17 Erityisluokanopettaja, muu erityisopetus 18 Osa-aikainen erityisopetus 19 Maahanmuuttajaopettaja (perusopetukseen valmistava opetus) 20 Perusopetuksen lehtori 21 Oppilaanohjaaja 22 Opinto-ohjaaja 23 Yhteinen oppilaanohjaaja ja opinto-ohjaaja tehtävä 24 Lukion lehtori 25 Perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori 26 Lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtori 27 Päätoiminen tuntiopettaja perusopetuksessa 28 Päätoiminen tuntiopettaja lukiossa 29 Päätoiminen tuntiopettaja, perusopetuksen ja lukion yhteinen 30 Päätoiminen tuntiopettaja, lukion ja perusopetuksen yhteinen 31 Muu yhdistelmävirka 32 Sivutoiminen tuntiopettaja perusopetuksessa 33 Sivutoiminen tuntiopettaja lukiossa F. Koulutusmuoto tai koulutusaste, jolla opettaja pääasiallisesti opettaa 01 Esiopetus 02 Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus 03 Perusopetus, vuosiluokat Perusopetus, vuosiluokat Lisäopetus (10. luokka) 06 Nuorten lukiokoulutus 07 Aikuisten lukiokoulutus 08 Ammatillinen koulutus 09 Ammattikorkeakoulu 10 Yliopisto 11 Vapaa sivistystyö 12 Taiteen perusopetus 13 Muu J. Luokanopettajan oman luokan luokka-aste ja opetusryhmän koko tässä oppilaitoksessa Oman luokan luokka-aste vuosiluokka vuosiluokka Vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka 07 esiopetus 08 yhdysluokka esiop.+1.lk 09 yhdysluokka esiop.+2.lk 10 yhdysluokka muu K. Luokanopettajan omalle luokalle tässä oppilaitoksessa opetettavien jaettujen ryhmien oppiaineet ja ryhmäkoot 01 Äidinkieli ja kirjallisuus 02 A1-kieli, englanti 03 A1- kieli, muu 04 Matematiikka 05 Ympäristö- ja luonnontieto 06 Uskonto 07 Elämänkatsomustieto 08 Historia ja yhteiskuntaoppi 09 Musiikki 10 Kuvataide 11 Käsityö 12 Liikunta pkukio_opettaja.pdf Sivu 5 (6)

6 M.-O.Opettajan pääasiallisesti opettamat aineet (enintään kolme) Huom: Luokanopettajille: muulle kuin omalle luokalle opetetut ryhmät ja niiden aineet Ei muita opetettavia aineita 03 Luokkamuotoinen erityisopetus 04 Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus 05 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 06 Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi äidinkielenä 07 Äidinkieli ja kirjallisuus, saame äidinkielenä 08 Äidinkieli ja kirjallisuus, romani äidinkielenä 09 Äidinkieli ja kirjallisuus, viittomakieli äidinkielenä 10 Äidinkieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli 55 Maahanmuuttajien oma äidinkieli 11 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 12 Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä 13 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi saamenkielisille 14 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi viittomakielisille 15 Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi viittomakielisille 16 Toinen kotimainen kieli ruotsi (suomenkiel.opetus) 17 Toinen kotimainen kieli suomi (ruotsinkiel.opetus) 18 Saame vieraana kielenä 19 Englanti 20 Saksa 21 Ranska 22 Venäjä 23 Espanja 24 Italia 25 Latina 26 Muu kieli 27 Matematiikka 28 Fysiikka 29 Kemia 30 Maantieto tai maantiede 31 Biologia 32 Ympäristö- ja luonnontieteet 33 Uskonto, evankelis-luterilainen 34 Uskonto, ortodoksinen 35 Muut uskonnot 36 Elämänkatsomustieto 37 Historia 38 Yhteiskuntaoppi 39 Oppilaanohjaus 40 Opinto-ohjaus 41 Osa-aikainen erityisopetus 42 Musiikki 43 Kuvataide 44 Liikunta 45 Terveystieto 46 Käsityö (tekstiilityö) 47 Käsityö (tekninen työ) 48 Käsityö 49 Kotitalous 50 Filosofia 51 Psykologia 52 Tietotekniikka 53 Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito 54 Kaupalliset aineet ja konekirjoitus 99 Muut P. Eniten opetettavien aineiden (kohdassa M.-O. ilmoitetut) opetusryhmäkoot vuosiluokittain ja Opetettavan aineen vuosiluokka Vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka vuosiluokka 10 lisäopetus (10. Luokka) 11 yhdysluokka esiop.+1.lk 12 yhdysluokka esiop.+2.lk 13 yhdysluokka muu 14 Esiopetus pkukio_opettaja.pdf Sivu 6 (6)

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN EURAJOEN LUKIO SYKSY 2014 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Syksyn 2014 koepäivät KAIKKIIN KOKEISIIN SAAVUTTAVA 30 MINUUTTIA ENNEN KOKEEN ALKUA! Aikataulut löytyvät myös lukion Peda.netin

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset...

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset... RAAHEN LUKIO Merikatu 1 92100 RAAHE Puhelin: (08) 4393 413 tai 044 4393 413 / rehtori (08) 4393 429 tai 044 4393 429 / apulaisrehtori (08) 4393 414 tai 044 4393 414 / kanslia (08) 4393 416 / kanslia (08)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Päivitetty 29.4.2010 Erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja oppilashuollon kehittämissuunnitelman päivityksestä

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot