2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset"

Transkriptio

1 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES ) voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2 :n samapalkkaisuuserä OVTES OSIO A YLEINEN OSA Alla selostetaan muuttuneita sopimusmääräyksiä. Muutokset ovat stilistisiä ja niillä on pyritty lähinnä selkeyttämään voimassa olleen OVTES:n sopimusmääräyksiä. Lisäksi on muutettu pykälien nimiä ja otettu sopimuskirjaan hakemisto sopimusmääräysten löytämisen helpottamiseksi. Materiaalisia muutoksia on tehty osion C yhteisiin määräyksiin 4 :ään ja osion E 2 :n 3 kohtaan. Sopimusalalla koko samapalkkaisuuserä on kohdennettu keskitetysti tehtäväkohtaisiin palkkoihin, eikä paikallisesti jaettavia eriä ole. Koska samapalkkaisuuserä on kohdennettu tehtäväkohtaisiin palkkoihin, OVTES:n A osion harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää ei tarkisteta. Samapalkkaisuuserätarkistukset poistavat/pienentävät OVTES:n B osion yhteisten määräysten henkilökohtaista palkanlisää tai siirtymäkauden lisää, C osion siirtymäkauden lisää ja liitteen 4, 5, 6, 8 ja 9 mukaista henkilökohtaista palkanlisää, F osion yhteisten määräysten siirtymäkauden lisää tai liitteen10 ja 11 henkilökohtaista palkanlisää. Jos henkilöllä on sekä henkilökohtaista palkanlisää että siirtymäkauden lisää, paikallinen työnantaja päättää, missä järjestyksessä lisiä pienennetään. I Soveltaminen ja työrauha 2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset 1 mom. Momenttiin on lisätty selvyyden vuoksi, että paikallisella sopimuksella ei saa sopia viranhaltijan tai työntekijän palkkaa sopimuksessa mainittua palkka-asteikon alarajaa tai hinnoittelutunnuksen mukaista peruspalkkaa pienemmäksi. 3 mom. Poistettu. Tulkintaa ei soveltamismääräyksen poistamisella muuteta, eli kuntakohtaisia erityislaatuisia järjestelmiä noudatetaan viranhaltijoihin edelleen sellaisena, kuin ne olivat voimassa edellisen sopimuksen voimassa ollessa, ellei tällaisen järjestelmän lakkauttamisesta sovita paikallisesti tai muulla virkaehtosopimuksella. Erityislaatuiset järjestelmät perustuvat toimivaltaisen viranomaisen ennen tekemiin päätöksiin.

2 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 2 (24) 3 Tunti- ja lisäpalkkioiden tarkistaminen 4 Työrauha Poistettu. Tämän sopimuksen mukaisten euromääräisten palkkioiden ja korvausten samapalkkaisuuserätarkistukset OVTES ilmenevät palkkaliitteestä. Koska tarkistukset tulevat voimaan ne voidaan tehdä loppulukuvuoden osalta siten, että ao. henkilöille maksettavia euromääriä korotetaan prosenteilla, jotka ovat saatavissa eksaitista. 1 mom. Momenttia on täsmennetty. Aiemmin määräyksessä viitattiin tähän sopimukseen, nyt tähän virka- ja työehtosopimukseen. II Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus 5 Palkka eri kalleusluokissa 1 mom. Soveltamisohjeessa luetellaan I kalleusluokan kunnat, ja kuntaluettelo on ajantasaistettu. Soveltamisohjeeseen on lisätty selvyyden vuoksi, että muut kuin luetellut kunnat kuuluvat II kalleusluokkaan. Kalleusluokituksen merkityksestä opetushenkilöstön palkkaukseen on artikkeli Kuntatyönantaja-lehdessä numero 4/2007 s. 28. Asiaa on käsitelty lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen päivätyssä muistiossa, jonka otsikko on Henkilöstön asema kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä. Kuntajärjestelyjä on kahdenlaisia: lakkaavat kunnat liitetään olemassa olevaan kuntaan tai kunnat lakkautetaan ja muodostetaan uusi kunta. Jos lakkaavia kuntia liitetään olemassa olevaan kuntaan, laajentuvan kunnan olemassa olevat palkkausjärjestelmät säilyvät yleensä ennallaan. Jos muodostetaan uusi kunta, kunnalle kehitetään omat sopimusalakohtaiset palkkausjärjestelmät, jotka voivat olla samat kuin jollakin lakkautettavalla kunnalla. Jos uuden kunnan palkkausjärjestelmä poikkeaa aiemmin henkilöstöön sovelletusta, entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat sovitetaan mahdollisuuksien mukaan yhteen uuden palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen kanssa. Yhteensovittamisesta tulisi laatia suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos kaksi eri kalleusluokan kuntaa yhdistyy, kyse on uuden kunnan muodostamisesta, ellei lakkaavaa kuntaa liitetä olemassa olevaan kuntaan. Kun valtioneuvosto ei enää määrää kalleusluokista, kyse on siitä, minkä palkkausjärjestelmän uusi kunta ottaa käyttöön tai käytetäänkö olemassa olevan kunnan palkkausjärjestelmää. Tällöin henkilön tehtäväkohtainen palkka on joko korkeampi, alempi tai sama kuin käytettävän palkkausjärjestelmän palkka. Katso myös muistio henkilöstön asemasta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (yleiskirje 4/2007) sekä kuntaliitok-

3 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 3 (24) 6 Palkkausperusteet sissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä (yleiskirje 10/2006) Kuntatyönantajan 4/2007 sivuilta löytyy myös taulukko tehtäväkohtaisen palkan määräytymisestä eri tilanteissa. 1 mom. Momenttiin on lisätty selvyyden vuoksi, että palkkaus määräytyy tämän luvun, asianomaisen osion ja sen liitteen mukaisesti. 4 mom. (7 ) Poistettu. Momentista on muodostettu oma pykälä, ja pykäläotsikoksi on pykälän löytämisen helpottamiseksi muutettu Tehtävien muutoksen vaikutus palkkaan. 8 Epäpätevyysalennus muilla peruskoulun ja lukion opettajilla Pykäläotsikkoa on muutettu pykälän löytämisen helpottamiseksi. 1 mom. Momenttitekstiin on selvyyden vuoksi lisätty asetuksesta 968/1998 vakiintuneesti käytetty nimitys kelpoisuusasetus. Tekstiä on selvennetty myös muotoilemalla alennus välyksenä 6 20 %. 10 Palkan tarkistaminen paikallisella päätöksellä 1 mom. Soveltamisohjetta on selkeytetty ja saatettu vastaamaan nykyistä ulkomaisten tutkintojen tunnustamis- ja rinnastamismenettelyä. 11 Henkilökohtainen lisä Viranhaltijalle voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat viranhaltijan henkilökohtainen ammatinhallinta ja henkilökohtaiset työtulokset sekä mahdolliset muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Sopimusmääräystä on yhdenmukaistettu soveltuvin osin KVTES:n palkkausluvun 6 :n kanssa. 13 Vuosisidonnaiseen osaan oikeuttava palvelusaika 14 Vuosisidonnainen osa ja eläke 1 momentin soveltamisohjeen kirjoitusasua on selkeytetty. Sopimusmääräyksen otsikkoa on muutettu informatiivisemmaksi. 15 Vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavan ajan vähimmäispituus Sopimusmääräystä on selkeytetty.

4 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 4 (24) 16 Vuosisidonnaiseen osaan luettavat virantoimituksen keskeytykset 17 Vuosisidonnaisen osan hakeminen Sopimusmääräyksen 1 momentin soveltamisohjeen viimeistä virkettä on selkeytetty. 1 mom. Määräyksen viimeisen virkkeen muotoilua on selkeytetty. 18 Palvelulisän siirtymäsäännös 19 Syrjäseutulisä (ent mom.) Sopimusmääräyksen otsikkoa on muutettu. Momentista on muodostettu itsenäinen sopimuspykälä löytämisen helpottamiseksi. 20 Kehitysaluelisä yleissivistävässä koulussa (ent mom.) 21 Varsinainen palkka (ent. 24 ) Momentista on muodostettu oma sopimuspykälän löytämisen helpottamiseksi. Sopimusmääräyksen kuntaluettelo on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Jos aiemman 18 2 momentin kunta on poistunut kuntaluettelosta, esim. Houtskari, kehitysaluelisää saaneelle opettajanviran haltijalle maksetaan entisen suuruista kehitysaluelisää niin kauan kuin palvelussuhde ko. kuntaan jatkuu keskeytymättä. Pykälän paikkaa on muutettu. 1 mom. Luetteloa on selkiytetty siten, että luontevasti yhteen liittyvät henkilökohtainen lisä (11 ent. 10 ) ja henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa (12 ent. 11 ) on yhdistetty samaan luettelon kohtaan. Lisäksi on täsmennetty pykäläviittaukset. 22 Tukiopetuspalkkio (ent mom.) Soveltamisohjeen toisen kappaleen muotoilua on muutettu vastaamaan sopimuksen osioissa/liitteissä käytettyä palkkakäsitteistöä. Momentista on muodostettu itsenäinen sopimuspykälä löytämisen helpottamiseksi.

5 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 5 (24) 23 Oppilaan ohjauksen palkkio (ent mom.) Momentista on tehty oma sopimuspykälä löytämisen helpottamiseksi. Tästä johtuen sanamuotoa on muutettu poistamalla turha myös-sana. 25 Yksityisopiskelijan kuulustelupalkkio (ent. 21 ) 26 Ylituntipalkkio (ent. 22 ) Sopimusmääräyksen otsikkoa on johdonmukaisuussyistä muutettu. Palkkion suuruus ilmenee palkkaliitteestä. Sopimusmääräyksen momenttijärjestystä on muutettu. 3 mom. Momentin muotoilua on selkeytetty viimeisen virkkeen osalta toteamalla, että laskennassa käytetty opetusvelvollisuus on viran opetusvelvollisuus. 4 mom. Momentin soveltamisohjeeseen on käytettävyyden parantamiseksi lisätty kappale, jossa todetaan eri oppilaitosten opetustyöviikkojen lukumäärä. 5 mom. Momenttiin on käsitteistön selkeyttämiseksi lisätty tieto siitä, että momentissa tarkoitusta palkkiosta käytetään sopimuksessa nimitystä kertatuntipalkkio. 27 Kertatuntipalkkio (ent mom.) 28 Palkkioiden pyöristäminen (ent. 23 ) Momentista on tehty itsenäinen pykälä ja se on otsikoitu hakemisen helpottamiseksi. Määräyksen muotoilua on selkeytetty. Pykäläotsikkoa on muutettu. 29 Palkanmaksu, oikeus palkkaan, työnantajan saatavan kuittausoikeus, palkka virantoimituksesta pidättämisen ajalta ja palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta (ent. 25 ) Sopimusmääräykseen on tehty kieliasuun teknisiä korjauksia. Sopimusmääräyksen 3 momenttiin on lisätty soveltamisohje. Siinä todetaan selvyyden vuoksi KVTES:n määräyksen mukaisesti, että jos palkkion tai erityistehtävän maksaminen edellyttää selvitystä tehdystä työstä, palkkio maksetaan viimeistään laskutusta seuraavan kalenterikuukauden aikana. 30 Palkkaus lyhytaikaisessa palvelussuhteessa (ent. 26 ) Sopimusmääräystä on selkeytetty korvaamalla termi hänelle sanalla viransijaiselle.

6 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 6 (24) III Työaika 31 Työaikamuodot (ent. 27 ) Sopimusmääräyksen soveltamisohjeen kohtaan 3 on tehty kieliasuun teknisiä korjauksia. 32 Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus (ent. 28 ) 2 mom. Sopimusmääräyksen voimassaoloaikaa on jatkettu saakka. IV Vuosiloma, laskennallinen vuosiloma ja lomaraha 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma (ent. 29 ) Pykälän otsikkoa on muutettu. 2 mom. Sopimusmääräyksen luettelon, jossa määritellään poikkeukset KVTES:n sopimusmääräyksistä, kolmas kohta on siirretty 2. kohdaksi ja aiempi toinen kohta momentin soveltamisohjeeksi. 34 Lomaraha (ent ja 5 mom.) Lomarahasta on muodostettu itsenäinen pykälä sopimuksen selkiyttämiseksi ja löytämisen helpottamiseksi. 35 Vuosilomaetuudet siirryttäessä tehtävästä toiseen (ent. 31 ) Pykälän otsikkoa on selkeytetty. 36 Määräaikaisen viranhaltijan lomapäiväkorvaus (ent. 30 ) Pykälän otsikkoon ja pykälätekstiin on vaihdettu viranhoitaja-käsitteen tilalle johdonmukaisesti viranhaltija. Pykälä koskee määräaikaisia viranhaltijoita, jotka ovat yleensä viran väliaikaisia hoitajia tai viransijaisia. 1 mom. Selvyyden vuoksi momenttiin on lisätty, että lomapäiväkorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät maanantaista sunnuntaihin. 2 mom. Selvyyden vuoksi momenttiin on lisätty, että lomapäiväkorvausta vähentäviä palvelussuhteeseen sisältyviä momentissa mainittujen lomien arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. V Virantoimituksen keskeytys 39 Laskennallisen vuosiloman vaikutus palkallisen sairasloman päivien määrään (ent. 34 )

7 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 7 (24) Pykälän otsikkoa ja rakennetta on muutettu sopimusmääräyksen selkiyttämiseksi ja löytämisen helpottamiseksi. Pykäläteksti on jaettu kahteen momenttiin. 44 Terveydenhoidollisten tutkimusten vaikutus palkkaan (ent. 37 ) Pykäläotsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. 45 Reservin kertausharjoitukset ja väestönsuojelukoulutus (ent. 40 ) Pykälän otsikkoa on muutettu vastaamaan paremmin määräyksen sisältöä. 46 Kansanedustajan tehtävän, valtioneuvoston ja Euroopan parlamentin jäsenyyden sekä asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisen vaikutus palkkaan (ent. 41 ) Pykälän otsikkoa on muutettu siten, että se kuvaa paremmin määräyksen sisältöä. Lisäksi määräyksen sanamuotoa on selkeytetty. VI Yhteiset opettajat 47 Yhteisiä opettajia koskevien määräysten soveltamisala (ent. 42 ) Sopimusmääräyksen otsikoksi on muutettu löytämisen helpottamiseksi. 2 mom. Momenttia on täsmennetty siten, että opettaja-käsite on korvattu opettajanviran haltija -käsitteellä. 48 Yhteisen opettajan palvelussuhteen ehtojen määräytyminen (ent. 43 ) Sopimusmääräyksen otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi ja täsmennetty siten, että viranhaltija-käsite on vaihdettu opettajanviran haltija -käsitteeseen. 49 Yhteisen opettajan työaika (ent ja 2 mom.) Aiempi 44 on jaettu kahdeksi erilliseksi pykäläksi, jotta löytäminen helpottuu. 1 mom. Momentin virkerakennetta on muutettu luettavuuden parantamiseksi. Lisäksi on täsmennetty, että kyse on opettajanviran haltijan opetusvelvollisuudesta. 2 mom. Momenttiin on tehty 1 momenttia vastaava täsmennys. 50 Yhteisen opettajan matkakustannusten korvaus (ent mom.) Momentista on muodostettu itsenäinen sopimusmääräys. Määräystä on täsmennetty 49 :ää vastaavasti.

8 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 8 (24) VII Virkasuhteiset tuntiopettajat Päätoimiset tuntiopettajat 51 Päätoimisuus (ent. 45 ) 1 mom. Momentin 2 kohtaan on tehty stilistinen kohennus. Siinä todetaan, että päätoimisuus edellyttää, että tuntiopettaja opettaa useammassa kuin yhdessä koulussa tai oppilaitoksessa tuntiopettajana vähintään 1 kohdassa tarkoitetun tuntimäärän. 4 mom. Momenttiin on lisätty informatiivisuuden parantamiseksi, että momentissa tarkoitetusta irtisanomisajasta on määräys 58 :ssä. 52 Päätoimisen tuntiopettajan peruspalkka (ent. 46 ) Momentin otsikkoa on muutettu. Löytämisen helpottamiseksi on pykälään lisätty momenttiotsikot. 3 mom. Momentin soveltamisohjeeseen on lisätty kappale, jossa todetaan sama asiasisältö samana kouluna pitämisestä kuin 1 momentin soveltamisohjeessa. Soveltamisohjeen viimeisen kappaleen paikka on vaihdettu edeltämään laskukaavoja. Kaavoihin on lisätty otsikot. 53 Päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus (ent. 47 ) Pykälän otsikkoa on muutettu. 2 mom. Soveltamisohjetta on stilisoitu. 54 Päätoimiseen tuntiopettajaan sovellettavat muut sopimusmääräykset (ent. 48 ) Sopimusmääräyksen otsikkoa on muutettu. 1 mom. Momentin 1 kohtaan on tehty täsmennys, että päätoimisiin tuntiopettajiin ei sovelleta 20 :ää (yleissivistävän koulun kehitysaluelisä). Sivutoimiset tuntiopettajat 56 Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio (ent. 50 ) Pykälän otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. 57 Sivutoimisen tuntiopettajan virantoimituksen keskeytys (ent. 51 ja 52 ) Pykälän otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. Pykälään on lisätty momenttiotsikointi luettavuuden ja haettavuuden parantamiseksi.

9 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 9 (24) 2 mom. Sopimusmääräykseen on lisätty uusi momentti, jonka otsikko on Itsenäisyyspäivä. Momentti on viittausmääräys lakiin 388/ mom. Aiempi 52 on siirretty 51 :n 3 momentiksi. OVTES OSIO B YLEISSIVISTÄVÄ KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 2 Palkkaperusteryhmä 1 mom. Soveltamisohjeita on selkeytetty siten, että todetaan, mihin 1 momentin kohtaan soveltamisohje liittyy. 3 Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Tehtäväkohtaiset palkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos rehtorin tehtäväkohtainen palkka on palkka-asteikon alarajaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,94 %:lla. 2 mom. Sopimusmääräystä on parannettu teknisesti siten, että sen asiasisältö on jäsennetty helpommin hahmotettaviksi vaihtoehdoiksi. Lisäksi määräykseen on lisätty täsmennykseksi, että sopimusmääräyksessä tarkoitetaan rehtorinviran haltijaa. Määräykseen on lisätty tulkinnan helpottamiseksi soveltamisohje, jossa viitataan erityisopetuksen palkkaperusteryhmien laskentaa koskevaan määräykseen 2 1 mom. 3 kohta. 4 Lukion ja aikuislukion rehtorin tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtaiset palkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos rehtorin tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,84 %. 5 Peruskoulun tai lukion apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka Sopimusmääräyksen otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. 6 Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran peruspalkka Peruspalkka on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos oppilaanohjauksen lehtorin tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,94 %:lla. Lisäksi 2 momentin muotoilua on parannettu.

10 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 10 (24) 9 Rehtorinviran haltijan työaika (ent. 9 1 mom.) 10 Rehtorinviran haltijan opetustuntimäärä Sopimusmääräyksen rakennetta on muutettu. Aiemmasta 1 momentista on muodostettu itsenäinen sopimusmääräys ja aiemmat 2 4 momentit koottu 11 :ään. Sopimusmääräyksen otsikkoa on täsmennetty. Määräyksen 1 2 momentteihin on selvyyden vuoksi kirjattu auki koulu, josta rehtori vastaa (alakoulu, yläkoulu). Kahdeksannen momentin soveltamisohjeeseen, joka koskee lukion ja aikuislukion rehtorin opetustuntimäärän vahvistamista, on lisätty huomioitavaksi seikaksi rehtorin budjettivastuu. 11 Peruskoulun rehtorinviran haltijan työajan erityismääräykset (ent mom.) Aiemmat momentit on koottu erilliseen pykälään. Pykälärakennemuutoksella on haluttu korostaa, että määräys koskee peruskoulun rehtorinviran haltijaa ja kouluja, joissa toiminnasta vastaava rehtori on rehtorinviran haltija. 12 Peruskoulun ja lukion apulaisrehtorin työaika ja opetustuntimäärä (ent. 11 ) Otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. 1 mom. Momenttiin on tehty täsmennys, että määräyksessä tarkoitetaan peruskoulun ja/tai lukion apulaisrehtorin viran haltijaa. Viittausmääräys on korjattu vastaamaan muutettua pykälärakennetta, joten siinä viitataan 9 :ään. 14 Opettajatyöpäivät (ent. 13 ) 3 mom. Momenttiin on tehty kielellinen parannus tiivistämällä kahden viimeisen virkkeen ilmaisua. 4 mom. Sopimusmääräys on poistettu saakka. Momentti on poistettu vastaavaksi ajaksi, kuin peruskoululiitteen 1 6 :n yhteissuunnittelutyöaikaa on lisätty kolmeen viikkotuntiin (OVTES allekirjoituspöytäkirjan 5 ). 15 Työaikaa lyhentävät arkipyhät (ent. 14 ) 17 Demonstraatioiden valmistelutunnit (ent. 16 ) Pykälän otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. Sopimusmääräystä on selkeytetty ja yhdenmukaistettu muihin B osion sopimusmääräyksiin siten, että erillisten opetusvelvollisuuteen lukemisen ja

11 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 11 (24) huojentamisen asemasta käytetään vain yhtä termiä huojentaa. Muutos on stilistinen, eikä vaikuta sopimusmääräysten soveltamiseen. 18 Kiertävien opettajien huojennukset (ent mom.) Aiempi 22 on jaettu kahteen itsenäiseen pykälään, joista toinen käsittelee huojennuksia ja toinen matkakustannusten korvauksia. Tarkoituksena on helpottaa määräysten löytämistä. Matkakustannusten korvauksista (ent mom.) on erillinen sopimusmääräys 25 :ssä. 19 Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä (ent. 17 ) Lisätehtävän euromäärät on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. 20 Rehtorin hallinnolliset tehtävät (ent mom.) Sopimusmääräyksen rakennetta on muutettu siten, että aiempi 22 on jaettu kahteen itsenäiseen pykälään, joista toinen käsittelee rehtorin virkaan kuuluvia hallinnollisia tehtäviä ja toinen toisen opettajan oppitunnin hoitamista. Tarkoituksen on helpottaa määräysten löytämistä. Toisen opettajan oppitunnin hoitamisesta (ent mom.) on erillinen sopimusmääräys 21 :ssä. 22 Ylituntipalkkion ja tuntipalkkioiden maksaminen/vähentäminen palkallisen ja palkattoman virkavapaan aikana (ent. 19 ) 1 mom. Momenttitekstiä on selkeytetty korvaamalla aiemmin määräyksessä ollut käsite tuntiopetustunti ilmaisulla tuntipalkkioperusteella maksettava ylitunti. 2 mom. Momentin toiseen virkkeeseen on tehty stilistinen muutos. 24 Määräajaksi otetun viranhaltijan palkkaus (ent. 21 ) 1 mom. Momenttiteksti on yhdenmukaistettu otsikon kanssa mainitsemalla, että määräyksessä tarkoitetaan määräaikaisia opettajanviran haltijoita (avoimen viran hoitajia ja viransijaisia). 3 mom. Momenttiin on tehty lisäys, jonka mukaan määräyksessä tarkoitettuun tuntipalkkioon ei makseta myöskään aikuislukiolisätunteja. 4 mom. Momentin käsitteistö on yhdenmukaistettu muuhun sopimusmääräykseen korvaamalla käsite viranhoitaja käsitteellä viranhaltija.

12 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 12 (24) Soveltamisohjeeseen on lisätty täsmennykseksi, että ohje liittyy 4 momentin tulkintaan. Ohjeeseen on tehty lisäys, että lukiossa pidettyjen tuntien määrään lasketaan myös aikuislukiolisätunnit 5 mom. Käsitteistöön on tehty 4 momenttia vastaava yhdenmukaistus. Soveltamisohjeeseen on lisätty täsmennykseksi, että ohje liittyy 5 momentin tulkintaan. Ohjeen sopimusmääräysviittaus on korjattu vastaamaan sopimuksessa tehtyjä muutoksia, eli voimassa oleva viittaus on A osion 27 :ään. 6 mom. Poistettu. Määräys on jo 14 :ssä. 7 mom. Poistettu. Määräys on jo A osion 38 ja 40 :ssä. 27 Siirtymäkauden lisä tehtävien vaativuuden arvioinnin pohjalta maksettavaa palkkaa määrättäessä (ent. 24 ) 1 mom. Määräyksen ja soveltamisohjeen muotoilu on muutettu menneeseen aikamuotoon. 2 mom. Momentin soveltamisohjeen toinen kappale on poistettu, sillä sen asiasisältö ei ole enää ajankohtainen. 28 Päätoimista tuntiopettajaa koskevan B osion sopimusmääräykset (ent. 25 ) Määräyksen otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. OVTES OSIO B, LIITE 1 PERUSKOULU 1 Perusopetuksen jaottelu Soveltamisohjetta on selkeytetty. 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 4 Luokanopettajan (luokanopetus) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 5 Esiluokanopettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 6 Yhteissuunnittelutyöaika Peruspalkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkansa tarkistetaan 0,94 %:lla.

13 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 13 (24) 7 Opetusvelvollisuus (opv) Yhteissuunnittelutyöajan pidentämistä yhdellä tunnilla kolmeen viikkotuntiin on jatkettu saakka. Otsikkoon on lisätty opetusvelvollisuus-käsitteestä vakiintuneesti käytetty lyhenne opv. Lisäksi taulukkoon on selvyyden vuoksi lisätty sarakeotsikoksi opv/vk. 6 mom. Määräykseen on lisätty selkeyden vuoksi lukioliitteen numero ja lukiokerroin. 8 Koulunjohtajan tehtävät hoitamaan määrätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuden huojennukset (ent mom.) 9 Apulaisjohtajan tehtävät hoitamaan määrätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuden huojennukset (ent mom.) Aiempi 8 on jaettu löytämisen helpottamiseksi kahtia niin, että koulunjohtajaa koskevat määräykset ovat omassa pykälässään (8 ) ja apulaisjohtajaa koskevat omassaan (9 ). 10 Opetusvelvollisuuden muut huojennukset (ent. 9 ja 10 ) Sopimusmääräyksen otsikkoa on täsmennetty lisäämällä siihen sana muut. Lisäksi sopimusmääräystä on selkeytetty ja tekstejä yhdenmukaistettu. 4 mom. Sopimusmääräystä on selkeytetty ja yhdenmukaistettu muihin B osion sopimusmääräyksiin siten, että erillisten opetusvelvollisuuteen lukemisen ja huojentamisen asemasta käytetään vain yhtä termiä huojentaa. Muutos on stilistinen, eikä vaikuta sopimusmääräysten soveltamiseen. Tästä johtuen aiempi 10 (opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat erityistehtävät) on otettu tämän määräyksen 4. momentiksi. 19 Kerhotyö 23 Taide- ja taitoaineet Sopimusmääräystä on selkeytetty muuttamalla tuntipalkkio tuntipalkkioperusteeksi. Otsikkoa on muutettu. Tehtävästä maksettava korvaus on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot.

14 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 14 (24) Soveltamisohje (Taide- ja taitoaineet, Kielistudion esimies, Kuulolaitteiden huoltotyö) 26 Ylituntipalkkio Sopimusmääräyksiin viitaten on lisätty soveltamisohje siitä, ettei taide- ja taitoaineiden lisätehtävillä, kielistudion esimiestehtävällä ja kuulolaitteiden huoltotyöllä voi huojentaa opetusvelvollisuutta. Ohjeen sisältö vastaa aiemman sopimuksen III/4 väliotsikon alla ollutta ohjetta mainittujen tehtävien opetusvelvollisuuteen lukemisesta. 1 mom. Sopimusmääräykseen on lisätty soveltamisohje tuntipalkkiokertoimen käyttämisestä. Ohjeen mukaan sellaisen peruskoulun opettajanviran haltijan, jolla on ylitunteja lukiossa, lukion tuntiopetuspalkkiota laskettaessa ei käytetä lukion tuntipalkkiokerrointa 0,96. 5 mom. Momentin toista kappaletta on parannettu kielellisesti tiivistämällä tekstiä. 27 Tuntiopettajan peruspalkka (ent mom.) Aiempi sopimusmääräys Tuntiopettajan peruspalkka, opetusvelvollisuus ja yhteissuunnittelutyöaika on jaettu useammaksi pykäläksi (27 31 ) löytämisen helpottamiseksi. 1 mom. Peruspalkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka tai tuntipalkkio on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tai tuntipalkkiotaan tarkistetaan 0,94 %:lla. 28 Tuntiopettajan työaika (ent mom.) Sopimusmääräys on otsikoitu löytämisen helpottamiseksi. 29 Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio (ent mom.) Sopimusmääräys on otsikoitu löytämisen helpottamiseksi. 30 Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio (ent mom.) Sopimusmääräys vastaa sisällöltään aiempaa 27 6 momenttia. Vähimmäistuntipalkkio on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Sopimusmääräykseen on kirjoitettu auki opetusvelvollisuus, jota käytetään, kun opettajan peruspalkasta laskettava palkkio on vähimmäispalkkiota korkeampi. Sopimusmääräykseen on lisätty osa aiempaa soveltamisohjetta 27 7 momentista.

15 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 15 (24) 31 Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio (ent mom.) Sopimusmääräys vastaa sisällöltään aiempaa 27 7 momenttia. Vähimmäistuntipalkkio on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Sopimusmääräykseen on kirjoitettu auki opetusvelvollisuus, jota käytetään, kun opettajan peruspalkasta laskettava palkkio on vähimmäispalkkiota korkeampi. Sopimusmääräykseen on lisätty osa aiempaa soveltamisohjetta 27 7 momentista. 32 Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä (ent. 28 ) Määräyksen otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. 33 Poikkeusmääräys peruskoulujärjestelmään siirtyneiden tuntipalkkioista (ent. 29 ) Määräyksen otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. KVTES VI LUKU 4 Pääateriasta perittävä korvaus 2 mom. Opettajalta ei peritä ateriakorvausta, jos työnantaja on määrännyt hänet toimimaan ruokailun valvojana tai ohjaajana. Tulkinta koskee vain opettajia, ei muuta opetushenkilöstöä tai muuta kunnan henkilöstöä. Em. tulkinnasta poikkeavia käytäntöjä voidaan soveltaa saakka. OVTES OSIO B, LIITE 2 LUKIO 1 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 3 Aineenopettajan opetusvelvollisuus Peruspalkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos opettajan tehtäväkohtaista palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,84 %:lla. Määräyksen otsikkoa on muutettu lisäämällä siihen aineenopettaja. 4 Apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennus 1 mom. Momentin käsitteistöä on yhdenmukaistettu muihin sopimusmääräyksiin korvaamalla käsite oppilas käsitteellä opiskelija.

16 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 16 (24) 5 Opetusvelvollisuutta huojentavat erityistehtävät Sopimusmääräyksiä on selkeytetty ja yhdenmukaistettu muihin B osion sopimusmääräyksiin siten, että erillisten opetusvelvollisuuteen lukemisen ja huojentamisen asemasta käytetään vain yhtä termiä huojentaa. Muutos on stilistinen, eikä vaikuta sopimusmääräysten soveltamiseen. Lisäksi luetteloa on täydennetty selkeyden vuoksi kiertävän opettajan huojennustunneilla. 7 Lukioresurssitunnit 8 Lukion opiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskokeen valmistava tarkistus ja arvostelu 9 Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät 12 Kerhotyö 13 Ylituntipalkkio Sopimusmääräysten käsitteistöä on yhdenmukaistettu muihin sopimusmääräyksiin korvaamalla käsite oppilas käsitteellä opiskelija. Sopimusmääräystä on selkeytetty lisäämällä vuosiluokkien 1 6 perään osio B liite 1. Pykälään on lisätty soveltamisohje siitä, ettei liitteen 2 sopimusmääräyksillä 8 12, osion A 22 ja 24 ja osion B 18 huojenneta opetusvelvollisuutta. Ohjeen sisältö vastaa aiemman sopimuksen II/4 väliotsikon alla ollutta ohjetta mainittujen erityistehtävien opetusvelvollisuuteen lukemisesta. 2 mom. Sopimusmääräykseen on lisätty soveltamisohje tuntipalkkiokertoimen käyttämisestä. Ohjeen mukaan sellaisen lukion opettajanviran haltijan, jolla on ylitunteja peruskoulussa, peruskoulun tuntiopetuspalkkiota laskettaessa ei käytetä peruskoulun tuntipalkkiokerrointa 0, Tuntiopettajan peruspalkka (ent ja 7 mom.) Aiempi 14 Tuntiopettajan palkka, yhteissuunnittelutyöaika ja opetusvelvollisuus on jaettu useammaksi pykäläksi (14 18 ) löytämisen helpottamiseksi. 1 mom. Peruspalkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka tai tuntipalkkio on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tai tuntipalkkiotaan tarkistetaan 0,84 %:lla. 15 Tuntiopettajan työaika (ent. 14 2, 5 ja 6 mom.) Sopimusmääräys on otsikoitu löytämisen helpottamiseksi. 16 Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio (ent mom.)

17 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 17 (24) Sopimusmääräys on otsikoitu löytämisen helpottamiseksi. 17 Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio 18 Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio 19 Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä Aiempi 14 4 momentti on jaettu kahdeksi eri pykäläksi: vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio ja suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio. Vähimmäistuntipalkkiot on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Määräyksen otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. 20 Poikkeusmääräys peruskoulujärjestelmään siirtyneiden tuntipalkkioista Määräyksen otsikkoa on muutettu löytämisen helpottamiseksi. OVTES OSIO B, LIITE 3 AIKUISLUKIO 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Määräyksen otsikkoa on muutettu vastaamaan aiempaa paremmin sen sisältöä ja löytämisen helpottamiseksi. Lisäksi määräyksen käsitteistöä on yhdenmukaistettu muihin sopimusmääräyksiin korvaamalla käsite oppilas käsitteellä opiskelija. 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset Peruspalkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,84 %:lla. 5 Apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennus 9 Kesäkurssin järjestely- ja valvontatehtävä Määräykseen on tehty kielellisiä parannuksia. Pykälään on lisätty soveltamisohje siitä, ettei, ettei ao. tehtävillä huojenneta opetusvelvollisuutta. Ohjeen sisältö vastaa aiemman sopimuksen III/4 väliotsikon alla ollutta ohjetta mainittujen erityistehtävien opetusvelvollisuuteen lukemisesta.

18 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 18 (24) 6 Opetusvelvollisuutta huojentavat tunnit ja tehtävät Sopimusmääräystä on selkeytetty ja yhdenmukaistettu muihin B osion sopimusmääräyksiin siten, että erillisten opetusvelvollisuuteen lukemisen ja huojentamisen asemasta käytetään vain yhtä termiä huojentaa. Muutos on stilistinen, eikä vaikuta sopimusmääräysten soveltamiseen. 11 Tuntiopettajan peruspalkka (ent mom.) Aiempi sopimusmääräys Tuntiopettajan palkka, yhteissuunnittelutyöaika ja opetusvelvollisuus on jaettu useammaksi pykäläksi (11 13 ) löytämisen helpottamiseksi. 1 mom. Peruspalkat on siirretty sopimuksen liitteenä olevaan palkkaliitteeseen, kuten kaikki muutkin palkat ja palkkiot. Jos tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka tai tuntipalkkio on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tai tuntipalkkiotaan tarkistetaan 0,84 %:lla. 12 Tuntiopettajan työaika (ent mom.) Sopimusmääräykselle on annettu otsikko löytämisen helpottamiseksi. 13 Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä (ent mom.) Sopimusmääräys on otsikoitu löytämisen helpottamiseksi. OVTES OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Monialainen ammatillinen oppilaitos 2 mom. Soveltamisohjetta on täsmennetty maininnalla koulutusalojen sijoittamisesta eri liitteisiin. 3 Rehtorin palkka ja opetustuntimäärä Rehtorin palkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos rehtorin tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,63 %:lla. 4 Apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä 1 mom. Apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkat on yhdistetty. Jatkossa molempien nimikkeiden palkat määräytyvät ylemmän korkeakoulututkinnon ( ) ja muun tutkinnon ( ) mukaan. Molemmat kuuluvat kokonaistyöaikaan. Palkat ilmenevät palkkaliitteestä. Jos apulaisrehtorin tai aikuiskoulutusjohtajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,63 %:lla.

19 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 19 (24) 2 mom. Apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan opetustuntimäärät vahvistetaan paikallisesti erikseen kuten aiemminkin. Opetustuntimääriä vahvistettaessa otetaan huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet. 5 Poistettu Entinen aikuiskoulutusjohtajan palkka on yhdistetty apulaisrehtorin palkan kanssa. 6 Opinto-ohjaajan viran palkka ja opetustuntimäärä Opinto-ohjaajan viran palkka ilmenee palkkaliitteestä. Opinto-ohjaajan virassa oleva kuuluu kokonaistyöaikaan. Jos opinto-ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,63 %:lla. 10 Ammatillisessa oppilaitoksessa annettava lukio-opetus 2 mom. Ylioppilaskirjoitusten valmistavasta tarkistamisesta maksetaan kutakin koetta kohden palkkio. Palkkio ilmenee palkkaliitteestä. OVTES OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS 2 Lehtorin (opettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 8 Ylituntipalkkio Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa arkistetaan 0,63 %:lla. 2 mom. Soveltamisohjetta on täsmennetty ylituntipalkkioperuste-sanalla. OVTES OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS 2 Lehtorin (opettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset OVTES OSIO C LIITE 6 TAIDE- JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,80 %:lla. 2 Lehtorin (opettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalk-

20 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 20 (24) OVTES OSIO C LIITE 7 SOSIAALI- JATERVEYSALAN OPPILAITOS kaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,55 %:lla. 2 Lehtorin (opettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 6 Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 1,06 %:lla. 2 mom. Momenttia on täsmennetty. Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan kuten A-osion 27 :ssä on määrätty kertatuntipalkkion laskemisesta. OVTES OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS 2 Lehtorin (opettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset OVTES OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS 2 Laboratorioinsinöörin peruspalkka Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,50 %:lla. Laboratorioinsinöörin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos laboratorioinsinöörin tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,53 %:lla. 3 Lehtorin (opettajan) peruspalkka ja hinnoittelutunnukset Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,53 %:lla.

21 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 21 (24) OVTES OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU 3 Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka 1 3 mom. Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka palveluvuosien mukaan ilmenevät palkkaliitteestä. Jos opettajan henkilökohtainen palkka on vähimmäispalkkaa korkeampi, hänen henkilökohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,73 %:lla. 6 mom. Palveluvuodet määräytyvät kuten aiemminkin, mutta niiden vaikutus ilmenee palkkaliitteestä. 5 Palkattoman virkavapaan vaikutus vapaajakson palkkaukseen Entinen 5 (Vapaajakson palkkaus eräissä tapauksissa ja kesävapaan korvaus) on jaettu kahdeksi pykäläksi. Soveltamisohjeesta on poistettu maininta: Kesävapaan palkkauksen osalta on otettava huomioon OVTES:n yleisen osan V luvun 38 :n 3 momentin määräys asiayhteyteen liittymättömänä Pykälänumerointi on muuttunut, kun vanha 5 jaettiin kahdeksi pykäläksi. 6 Kesävapaakorvaus (ent. 5 ) OVTES OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala Entinen Vapaajakson palkkaus eräissä tapauksissa ja kesävapaan korvaus -pykälä on jaettu kahdeksi pykäläksi. kohta 2 Soveltamisohje on poistettu tarpeettomana. 2 Koko- ja osa-aikainen opettaja kohta 3 Palkkaus ja hinnoittelutunnukset. Opettajan palkkahinnoittelu ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan henkilökohtainen palkka on palkka-asteikon alarajaa korkeampi, hänen henkilökohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,57 %:lla. Palveluvuodet määräytyvät kuten aiemminkin, mutta vuosisidonnaista osaa ei lasketa enää erikseen hinnoittelutunnuksen palkka-asteikon alarajasta. Sen sijaan palkka-asteikosta ilmeneviin palkkoihin on valmiiksi laskettu vuosisidonnaisen osan vaikutus palkkaan. Uudistuksella on haluttu korostaa sitä, että opettajan palkkausmuoto on kokonaispalkkaus. Kokonaispalkkauksessa opettajan palkkaa määrättäessä otetaan huomioon

22 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 22 (24) työtehtävien vaativuus sekä opettajan ammattitaito ja työsuoritus. Palkkaa voidaan muuttaa, mikäli tehtävien vaativuus tai henkilön työsuoritus muuttuu KVTES:n II luvun 5 :n 2 momentin tai 6 :n edellyttämällä tavalla. Arviointi tehdään kokonaisarviona, eikä palkkaa erotella tehtäväkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen lisään. Uudistuksella ei ole tarkoitus muuttaa palkkausjärjestelmää. Esimerkiksi jos työnantaja määrittelee uuden opettajan palkan kokonaisarviolla palkka-asteikosta, se noudattaa samaa menettelyä myös silloin kun ao. henkilölle tulee lisää palveluvuosia. kohta 4 Vuosisidonnainen osa on poistettu erillisenä palkan osana. Vuosisidonnainen osa on sisällytetty palveluvuosittain määriteltyyn asteikkopalkkaan (ks. palkkaliite). Uudistuksella ei ole vaikutusta opettajan kokonaisansioon. OVTES OSIO F TAITEEN PERUSOPETUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET OVTES OSIO F LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS 2 Opettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 8 Opettajanviran haltijan ylituntipalkkio 9 Tuntiopettajan palkka Otsikko on muutettu taiteen perusopetus ennen vapaata sivistystyötä. Osion liitteet tämän mukaisesti liite 10 musiikkioppilaitos, liite 11 lasten ja nuorten taidekoulu, liite 12 kansalaisopisto ja liite 13 kansanopisto. Liitteissä 12 ja 13 on nyt kummassakin omat tuntiopettajamääräykset. Aikaisemmin liitteissä olivat tältä osin yhteiset määräykset. Lehtorin peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,77 %:lla. Soveltamisohjeen toinen kappale päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on siirretty 10 2 momentiksi tuntiopettajan opetusvelvollisuus sekä lautakunta- ja suunnittelutehtävät Päätoimisen tuntiopettajan palkka ja sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio ilmenevät palkkaliitteestä. Jos päätoimisen tuntiopettajaan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,77 %:lla. Jos sivutoimisen tuntiopettajan henkilökohtainen tuntipalkkio on palkkaliitteestä ilmenevää tuntipalkkiota korkeampi, hänen henkilökohtaista tuntipalkkiotaan tarkistetaan 0,75 %:lla.

23 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 23 (24) 10 4 mom. Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio määräytyy 9 :n 2 momentin mukaisesti. Erotettu omaksi momentiksi. Ei asiallista muutosta. OVTES OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU 3 Opettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 9 Tuntipalkkiot OVTES OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO 2 Opettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset 13 Tuntipalkkiot 14 Määrävuosikorotus Opettajan peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 1 %:lla. Tuntipalkkiot ilmenevät palkkaliitteestä. Jos tuntiopettajan henkilökohtainen tuntipalkkio on palkkaliitteestä ilmenevää tuntipalkkiota korkeampi, hänen henkilökohtaista tuntipalkkiotaan tarkistetaan 0,99 %:lla. Opettajan peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen henkilökohtaista tuntipalkkiotaan tarkistetaan 0,89 %:lla. Tuntiopettajamääräykset Tuntipalkkiot ilmenevät palkkaliitteestä. Jos tuntiopettajan henkilökohtainen tuntipalkkio on asteikon alarajaa korkeampi, hänen tuntipalkkiotaan tarkistetaan 0,86 %:lla. Soveltamisohjeeseen lisäys jakajana käytetään työviikkojen määrää. 15 ja 16 Tuntiopettajan vuosilomakorvaus ja lomaraha jaettu eri pykäliksi tekstin selkiyttämiseksi. Ei asiallista muutosta.

24 KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 24 (24) OVTES OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO 2 Opettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset työaikavaihtoehdossa 1 3 Opettajan työaika vaihtoehdossa 1 Opettajan peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,89 %:lla. 3 5 mom. Ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä hoitavalle opettajalle saadaan lukea opetustunneiksi 10 tuntia työvuodessa jokaista ohjaukseen osallistuvaa hänen toimenpiteidensä kohteena olevaa 30 opiskelijan ryhmää kohti. Selvennys, ei asiallista muutosta. Työaikavaihtoehdon 1 palkka ja työaikapykälät peräkkäin. 4 Opettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset työaikavaihtoehdossa 2. Opettajan peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, hänen tehtäväkohtaista palkkaansa tarkistetaan 0,89 %:lla. 7 Opettajan työaika ja vuosiloma vaihtoehdossa Tuntiopettajamääräykset 10 Tuntipalkkiot 11 Määrävuosikorotus 12 Vuosilomakorvaus 13 Lomaraha Tuntipalkkiot ilmenevät palkkaliitteestä. Jos tuntiopettajan henkilökohtainen tuntipalkkio on asteikon alarajaa korkeampi, hänen tuntipalkkiotaan tarkistetaan lukien 0,86 %:lla. Soveltamisohjeeseen lisäys: Jakajana käytetään työviikkojen määrää. Tuntiopettajan 12 vuosilomakorvaus ja 13 lomaraha erotettu eri pykäliksi.

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. KT Yleiskirjeen 14/2013 liite Freund 1 (21) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014 2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Muutosten voimaantulo Palkantarkistukset 1.7.2014

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1)

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 2008 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet Sopimuskirja (OVTES 2007 2009)

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Piekkala (12)

Piekkala (12) YLEISKIRJEEN 17/2005 LIITE 1 1 (12) SOVELTAMISOHJEET KESÄKUUN KERTASUORITUKSESTA, EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN SIIRTYMISESTÄ JA YHTEISSUUNNITTELUTYÖAJAN LISÄYKSEN VAIKUTUKSESTA PALKKAAN KESÄKUUN KERTASUORITUS

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32)

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32) KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1 Piekkala 1 (32) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirja Vuosi 2012 Sopimus

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU II II/1 VIRANHALTIJOIDEN PALKKA Tehtäväkohtainen palkka 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka 4 03 04 00 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta tai

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.12.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä Luottamusmiestiedote 1/2018 OVTES 1.2.2018-31.3.2020 1. Palkankorotukset noudattelevat yleistä palkankorotusten linjaa osa korotuksista päätetty siirtää tekstimuutoksiin 1.5.2018 yleiskorotus 1,17% 1.4.2019

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1)

KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1) KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 1.10.2007 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet OSIO A Yleinen osa II luku

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2. Freund 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2. Freund 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2 Freund 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018 2019 (OVTES 2018 2019) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset ja yleiskirje Tämä yleiskirje

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 1 (45) KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) SOVELTAMISOHJEET OSIO A Yleinen osa II luku Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus 5 Palkka eri

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6.

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6. OSIO F LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite). 2 mom. Apulaisrehtorin

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34 AVAINOTES 1.5.2018 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,64 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,19 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24 AVAINOTES 1.4.2019 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,87 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,49 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä.

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä. OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Monialainen ammatillinen oppilaitos 1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 1 (4) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Piekkala (17)

Piekkala (17) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 34/2005 LIITE 1 Piekkala 9.12.2005 1 (17) OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) MUUTOKSET PERUSKOULU PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN PERUSPALKKA ERÄISSÄ

Lisätiedot

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21 Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2018 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 779,88-4 499,99 3 675,79-4 376,03 011065 Lukion rehtori 3 940,06-4 941,76 3

Lisätiedot

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2019 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 821,46-4 549,49 3 716,22-4 424,17 011065 Lukion rehtori 3 983,40-4 996,12 3

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2019 alkaen HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1613,9 1745,97 1884,74 2045,72 2206,74 2398,15 HALLINTO-

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2018 alkaen (luottamusmiespalkkiot 1.3.2018 alkaen) HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1596,34 1726,97

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79 1 OSIO B, LIITE 2 OSIO B LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA I/1 Tehtäväkohtainen palkka 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka Palkka, /kk 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 1 (28) TÄRKEIMMÄT 1.3.2003 VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 20 Ylituntipalkkio 1 mom. Opettajalle maksetaan

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 TYKA Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA I: kunta 1.3.2014-31.12.2015, yksityinen 1.4.2014-31.1.2016 TYKA II: kunta 1.1.2016-31.1.2017,

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä.

Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä. 1 (20) KUNNALLISEN OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2000 SOVELTAMISOHJE Allekirjoituspöytäkirja Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä. Kunnallinen opetusalan virka- ja

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ. 1 Sovellettavat sopimusmääräykset

OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ. 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1 OSIO B OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset Toistaiseksi tai määräajaksi otetun rehtorin ja opettajaviran

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus)

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) OVTES:n muutokset 1.3.2007 ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) Kunnallisen palkkajärjestelmän kehittämisohjelma KUNPAS selvitys 2001 kunnallisten palkkajärjestelmien

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Yleiskorotetut palkat

Yleiskorotetut palkat Yleiskorotetut palkat 1.10.2007 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12 23 2998,05 2928,43 3219,75 3145,00 Osio B 40301201 2 Ala-asteen rehtori, 24 30 3096,90 3025,01 3349,46 3271,68 Osio B 40301301 3

Lisätiedot

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 %

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 % Tietopaketti opettajan työajoista ja palkkauksesta Lukuvuosi 2012 2013 Lukuvuoden suunnittelun tueksi tarkoitetussa tietopaketissa on koottuna keskeisiä sopimusmääräyksiä opettajan työajasta ja palkkauksesta.

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

4 mom. Momenttiin on lisätty määritelmä siitä, että kunnalla tarkoitetaan sopimuksessa myös kuntayhtymää.

4 mom. Momenttiin on lisätty määritelmä siitä, että kunnalla tarkoitetaan sopimuksessa myös kuntayhtymää. YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 1 1 (15) OVTES 2001 SOVELTAMISOHJE Yleinen osa I LUKU SOVELTAMINEN JA TYÖRAUHA 1 Soveltamisala 4 mom. Momenttiin on lisätty määritelmä siitä, että kunnalla tarkoitetaan sopimuksessa

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 2 1 (12) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset Sopimusmuutosten voimaantulo

Lisätiedot

Tämän liitteen sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön.

Tämän liitteen sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön. OSIO C liite 1 AMMATILLISEN OPPILAITOKSEN OPETUSHENKILÖSTÖ I Soveltaminen 1 Soveltamisala 4 mom. 5 mom. Tämän liitteen sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön. Tämän

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu.

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu. KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 5 1 (6) Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenteesta ja sisällöstä Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

OVTES JA SEN TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA

OVTES JA SEN TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA YLEISKIRJEEN 6/2005 LIITE 2 1 (8) OVTES 2005 2007 JA SEN TÄRKEIMMÄT 1.3.2005 VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA Palkantarkistukset 2005 2007 Tulopoliittinen sopimus

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T

Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON tarkentavalla virkaehtosopimuksella sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T 26.11.2002-15.2.2005 + liittoeräsopimus 12.3.2003 + liittoeräsopimus

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia.

V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia. V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia. Syksyllä 2017 kun Keskuskoulun tiloissa Perälän koulun kokoinen yksikkö. Vaihtoehdot eivät ole seuraavilla laskelmilla helposti saatettavissa

Lisätiedot

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 3 OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset yleiskirje0424vpliite3.doc OSIO A 2 YLEINEN OSA OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 6 Varsinainen palkka

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

OVTES voimaan tulevat sopimusmuutokset

OVTES voimaan tulevat sopimusmuutokset Yleiskirjeen 17/2007 liite 2 1 (1) OVTES 2007 2009 1.10.2007 voimaan tulevat sopimusmuutokset OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 5 Palkka eri kalleusluokissa 1 mom. Viranhaltijan

Lisätiedot

Ammatillisten vuosityöaika

Ammatillisten vuosityöaika 1 Ammatillisten vuosityöaika Markku Perttunen OAJ 2 1 Palkka 3 Opettajan palkka Kokoaikaisen (1500 h) opettajan tehtäväkohtainen palkka on vähintään sopimuksen palkkaliitteen mukainen Palkkataso: OVTES

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 1.3.2007 ISBN 978-952-213-219-2 SISÄLLYS Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005-2007 1.3.2007 alkaen OSIO A YLEINEN OSA...1 I

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 TARKISTAMISESTA 1.12.2003 ALKAEN 1 Taulukkokorotus 2 Palvelulisä Kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot