BAFF Perus- ja sovellustietoja Yleistä Automaation tiedonsiirtoon liittyviä termejä ja käsitteitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BAFF Perus- ja sovellustietoja Yleistä Automaation tiedonsiirtoon liittyviä termejä ja käsitteitä"

Transkriptio

1 BAFF Perus- ja sovellustietoja Yleistä Duocon Oy, 1 JOHDANTO Tähän paperiin on koottu eräitä keskeisiä tiedonsiirtoon liittyviä käsitteitä, joista osaan on tehty laatijan omaan käsitykseen perustuva kuvaus tai kuvauksen käännös. Laajemmin hyviä termejä ja niiden kuvauksia löytyy Suuresta Tietotekniikan Sanakirjasta [Hannu Jaakkohuhta] ja Lähiverkkojen tekniikka-kirjasta [Kari Saarelainen] 2 TIEDONSIIRRON TEHTÄVIIN LIITTYVIÄ TERMEJÄ Sanoman lohkominen ja kokoaminen (Segmentation and Reassembly) Ohjaustiedon lisääminen (Encapsulation) Yhteyden valvonta ja ohjaus (Connection control) Vuon valvonta (Flow control) Virheenkäsittely (Error control) Tahdistaminen (Synchronize) Järjestäminen (Sequencing) Välittää sanoman kahden viestijän (sovelluksen) välillä. Sanoman koosta tai viestinnän kestosta riippuen sanoma lähetetään yhtenä tai useampana kiinteän tai vaihtuvan mittaisena lohkona. Näitä lohkoja kutsutaan PDU:ksi (Protocol Data Unit). Sanomalohkon eli datan lisäksi PDU lohkoon tarvitaan liikenteen ohjausja valvontatehtäviä avustavaa informaatiota. Informaatio sisältää tiedonsiirron osoitteet, virheen havaitsevat ja korjaavat koodit sekä muita protokollaa ohjaavia tietoja muodostaen PDU kehyksen. Sanoma voidaan lähettää paketteina verkkoon välitettäväksi vastapuolelle ilman osapuolten aiempaa sopimusta. Paketeista osa saattaa kadota matkalla ja ne voivat tulla perille satunnaisessa järjestyksessä. Pakettien perillemeno voidaan varmistaa tiedonsiirron ylemmillä kerroksilla. Tällöin on kyse yhteydettömästä tiedonsiirrosta. Yhteydellisessä tiedonsiirrossa yhteyden muodostuminen ja purkaminen perustuu molemminpuoliseen sopimukseen. Siirretyt sanomat koodataan, jolloin kadonnut data havaitaan ja lähetetään uudelleen. Vastaanottajan suorittama toiminta, joka rajoittaa lähettävän osapuolen tiedon syöttöä ettei se ylitä vastaanottajan vastaanottokykyä. Vähintään havaitsee ja vaativimmissa sovelluksissa myös korjaa itse datassa tai ohjausinformaatiossa ilmeneviä virheitä. Tiedonsiirron aikana ilmenneet korvaamattomat poikkeamat ilmoitetaan sovelluskerrokselle. Huolehtii siitä, että viestivät sovellukset ovat samassa tilassa, muodostamassa yhteyttä, tiedonsiirrossa tai purkamassa yhteyttä. Pitkissä tiedonsiirtotilanteissa käyttäjä voi valita jaksottaisesti toistuvia tahdistuspisteitä. Tiedonsiirtovirheen ilmetessä voidaan korjauslähetys aloittaa edellisestä tahdistuksesta välttäen koko sanoman uudelleen lähetys. Numeroi PDU:t, jotta lähetysjärjestys voidaan tunnistaa. Toiminta on tärkeä datan järjestyksenmukaiselle toimittamiselle, vuon valvonnalle ja virheenkäsittelylle. Pvm: Julkaisutunnus:

2 Yleistä Sivu 2 Osoitus (Addressing) Ohjausvaste Operointivaste Läpäisyaika Tiedonsiirtovaste Verkossa, jossa on useita osapuolia, tulee tiedonsiirtoon keskenään pyrkivien tunnistaa toisensa. Kaikilla verkossa olevilla on oltava yksilöllinen tunnus. Tunnukset jakautuvat paikalliseen ja alueelliseen tunnukseen. Paikallistunnista tarvitaan yhden lähiverkon sisällä ja alueellista tunnusta useiden lähiverkkojen muodostamassa kokonaisuudessa. Aika, joka kuluu anturin havaitseman muutosilmiön aiheuttaman signaalin siirtymiseen toimilaitteen toiminnaksi. Aika, joka kuluu operaattorin lähettämästä ohjauksesta palautteen saamiseen järjestelmän reagoimisesta. Kokonaistiedonsiirtoaika lähettävän solmun sovelluskerrokselta vastaanottavan solmun sovelluskerrokselle. Yhteydellisessä viestinnässä aika, joka kuluu sanoman lähettämisestä sovelluskerrokselta vastaanottajalle ja kuittauksen saapumiseen takasin. 3 TIEDONSIIRTOYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ TERMEJÄ Todellinen järjestelmä (Real System) Todellinen avoin järjestelmä (Real Open System) Avoin järjestelmä (Open System) Sovellusprosessi (Application-process) OSI-ympäristö (Open System Interconnection Environment, OSIE) Paikallinen järjestelmäympäristö (Local System Environment, LSE) Yhteensopivuus (Compatibility) Yhteenliitettävyys (Interconnectability) Joukko tietokoneita, niiden ohjelmistoja, oheislaitteita, päätteitä, henkilöoperaattoreita, fyysisiä prosesseja, tiedonsiirtovälineitä jne., jotka muodostavat itsenäisen kokonaisuuden tiedon käsittelyyn ja/tai siirtoon. () Todellinen järjestelmä, joka noudattaa tiedonvälityksessä toisen todellisen järjestelmän kanssa OSI-standardin vaatimuksia. () Referenssimalliin perustuva esitystapa todellisen järjestelmän niistä ominaisuuksista, jotka ovat yhteneväisiä OSI-standardiin. () Todellisen avoimen järjestelmän osa, joka suorittaa tiedon käsittelyä yksittäiselle sovellukselle. () Käsitteellinen esitystapa joukolle kuvauksia, elementtejä, toimintoja, palveluja, protokollia jne., joka perustuu OSI-malliin ja on johdettu määritellyistä standardeista niin, että toteutettuna mahdollistaa viestinnän avoimessa järjestelmässä. () Käsitteellinen esitystapa siitä osasta todellista järjestelmää, joka ei ole yhteneväinen OSI-standardiin. () Toimii itsenäisesti aiheuttamatta toiminnallisia häiriöitä muille verkossa oleville laitteille. Laitteilla on yksilölliset, hajautettuun käyttöön tarkoitetut sovellukset. Toimii yhdessä toisten laitteiden kanssa. Sovellus on uudelleen ohjelmoitava sisältämään korvaavan laitteen yksilölliset parametrimäärittelyt, toiminnallisuudet ja dynaamiset vasteet.

3 Yleistä Sivu 3

4 Yleistä Sivu 4 Yhteistyökykyisyys (Interworkability) Yhteistoiminnallisuus (Interoperability) Korvattavuus (Interchangeability) Liitä ja käytä (Plug & Play) Liitä, käynnistä ja käytä (Plug, Touch & Play) Helppoasenteinen (Easy installation) Ammattiasenteinen (Professional installation) Tukee parametrien siirtoa laitteiden välillä perustuen samoihin parametrimäärittelyihin. Sovellus on uudelleen ohjelmoitava sisältämään korvaavan laitteen toiminnallisuudet ja dynaamiset vasteet. Toimii hajautetussa sovellusym päristössä käyttäen yhteisiä käyttäjäkerroksen parametrejä ja dataa. Sovellus mukaan lukien korvaava laite, jatkaa toimintaansa kuten ennen, mutta kenties toisenlaisin dynaamisin ominaisuuksin, kun laite käyttää saman standardin kiinteitä osia. Epästandardit optiot edellyttävät sovelluksen uudelleen ohjelmointia. Toimii hajautetussa sovellusympäristössä käyttäen yhteistä protokollaa, dataa ja toiminnallisuutta. Sovellus mukaan lukien korvaava laite, jatkaa toimintaansa kuten ennen, samoin dynaamisin ominaisuuksin. Laitteissa pistokeliittimet ja käyttöönotto vain liitäntä suorittamalla. Ei muita toimenpiteitä tai työkaluja. Soveltuu vain määriteltyyn tarkoitukseen. Muunneltavuus huono. Kuten edellä, mutta käyttöönotto edellyttää painikeohjausta tai yksinkertaista asetuksen suoritusta. Voidaan konfiguroida uuteen käyttöympäristöön. Konfigurointi tiettyä menettelytapaa noudattaen. Esim. asennuslevykkeen avulla, käyttäen koodinäppäimiä, kytkemällä tuloja tiettyihin paikkoihin jne. Konfigurointi tapahtuu erikoisvälineillä. Voidaan toteuttaa toiminnoiltaan ja laajuudeltaan erilaisia sovelluksia. 4 VERKON RAKENTEESEEN LIITTYVIÄ TERMEJÄ Solmu (Node) Väyläsolmu Hallintasolmu Päätelaitesolmu Yleisnimitys kanavaan liitetylle laitteelle, joka on varustettu viestinnässä tarvittavalla lähetin-vastaanottimella, tarvittavilla prosessoreilla tiedonsiirtoon ja käsittelyyn sekä tiedontallennusresursseilla. Solmussa voi olla resursseja myös suppealle sovellusohjelmalle Yhteisnimitys väylän topologiaan ja liikennöintiominaisuuksiin vaikuttaville väyläelimille. Näitä ovat toistimet, sillat, reitittimet ja väyläkytkimet. Solmu, joka sisältää palvelun toteuttavan sovellusohjelman joko osittain tai kokonaisuudessaan ja johon tarvittavat anturitiedot ja toimilaiteohjaukset on liitetty analogisten I/O-liitäntöjen tai väyläliitännän kautta. Tyypillistä on sovellusohjelman vapaa ohjelmoitavuus, joko verkon tai solmuun liitettävän ohjelmointilaitteen kautta. Solmussa ei ole mitään sovellusohjelmaan liittyviä käyttölaitteita. Hallintasolmun eräs erikoistyyppi on verkonhallintasolmu, jossa on vain verkon liikenteen hallintaan liittyvä sovellusohjelma. Solmu, joka on integroitu anturiin, ohjauskojeeseen tai toimilaitteeseen. Siinä on tyypillisesti ainakin mittausinformaation tai ohjausinformaation käsittelyyn liittyvä metrologinen ohjelma. Lisäksi siinä voi olla yleensä valmistajan esiohjelmoima solmun käyttötarkoitukseen liittyvä sovellusohjelma.

5 Yleistä Sivu 5 Kanava (Channel) Päästä päähän ja koko yhteyden kattava sähköinen siirtotie, joka yhdistää kaksi sovelluskohtaista ohjelmaa. Huom: Väylässä voi olla moduloinnilla aikaansaatu useampia kuin yksi kanava.

6 Yleistä Sivu 6 Segmentti (Segment) Yhdyskäytävä (Gateway) Silta (Bridge) Reititin (Router) Toistin (Repeater) Väyläosa (Subnet) Väylä (Bus) Väline (Media) Hallinta-alue (Domain) Verkko (Network) Konfigurointi (Configuration) Solminta (Binding) Verkon fyysiseen rakenteeseen liittyvä termi, joka tarkoittaa toistimilla (repeater), silloilla (bridge) ja/tai reitittimillä (router) yhdistettyjä kanavia. Oppivaa reititintä (learning router) ei voi käyttää segmentissä, vaan sitä käytetään nimenomaan eristämään segmentit toisistaan, tarkoituksena lisätä kapasiteettia ja parantaa luotettavuutta Laite tai ohjelmisto, joka sovittaa erityyppisiä verkkoja (yhteyskäytäntöjä) toisiinsa. Yhdyskäytäviä on monentasoisia sisältäen yleensä yhden tai useampia protokollanmuunnostoimintoja. Kahta verkon osaa yhdistävä laite, joka toimii lähiverkon MAC-kerroksella. Se siis siirtää vain lähiverkon kehyksiä, eikä ota kantaa niissä kuljetettaviin protokolliin. Joissakin verkkoratkaisuissa laitetta kutsutaan myös reitittimeksi. Laite, joka huolehtii sanomien reitityksestä. Toimii OSI-mallin verkkokerroksella ja vaatii liikennöinniltä sellaisen reitittävän protokollan käyttämistä, johon sillä on reititysvalmiudet. Aktiivinen lähiverkon osa, joka vastaanottaa, vahvistaa ja lähettää kaiken verkossa olevan liikenteen. Käytetään pitkien kaapelisegmenttien yhteydessä. Verkon toiminnalliseen rakenteeseen liittyvä termi. Protokollasta riippuen tietyn solmumäärän muodostama ja samaan segmenttiin kuuluva looginen kokonaisuus. Verkon fyysiseen rakenteeseen liittyvä termi, joka tarkoittaa tiedonsiirtovälinekokonaisuutta, jossa viestintä tapahtuu saman protokollan alaisuudessa. Väylä on siten maantieteellisesti rajoitetun tiedonsiirtoympäristön kuvaus. Liikennöinti väylästä ulospäin tapahtuu aina yhdyskäytävän (gateway) kautta. Verkon fyysiseen rakenteeseen liittyvä termi ja tarkoittaa siirtovälinettä datakehysten kuljettamiseksi. Siirtoväline (media) voi olla johdinpari, koaksiaali, valotajuus (IRF) tai radiotaajuus (RF). Verkon toiminnalliseen rakenteeseen liittyvä termi. Se kuvaa tiedonsiirron loogista rakennetta eli virtuaalista tietosiirtorakennetta. Vain samassa hallinta-alueessa sijaitsevat solmut voivat viestiä keskenään. Väylistä yhdyskäytävien avulla muodostettu alueellisesti rajoittamaton rakenne, joiden välillä voi olla kiinteästi kytkettyjä tai valinnaisesti kytkeytyviä yhteyksiä ja jossa käytettävät protokollat voivat väyläkohtaisesti vaihdella. Verkkoja ryhmitellään maantieteellisen kattavuutensa mukaan. Yleisesti käytettyjä lyhenteitä ovat LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) ja WAN (World Area Network). Niiden alueellista määrittelyä ei kuitenkaan ole tehty. Järjestelmäkokoonpano, joka osoittaa laitteiden ja/tai järjestelmien yhteen liitetyn toiminnallisen kokonaisuuden. Solmujen välisten tietoliikenneyhteyksien muodostaminen. Tämä tarkoittaa, että solminnassa solmuille luodaan tiedonsiirtotaulukkojen sisältö, joiden perusteella määräytyvät tietojen vaihto ja vaihdettavan tiedon rakenne. 5 PROTOKOLLAAN LIITTYVIÄ TERMEJÄ

7 Yleistä Sivu 7 OSI-fyysinen kerros (Physical Layer) Verkkoliitännän mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet. Miten signaalin arvot 1 ja 0 muodostetaan.

8 Yleistä Sivu 8 OSI-siirtoyhteyskerros (Data Link Layer) OSI-verkkokerros (Network Layer) OSI-kuljetuskerros (Transport Layer) OSI-yhteysjaksokerros (Session Layer) OSI-esityskerros (Presentation Layer) OSI-sovelluskerros (Application Layer) Yhteydellinen viestintä (Connection) Yhteydetön viestintä (Connectionless) Kuittaava (Acknowledgement, ACK) Kuittaamaton (Unacknoeledgement, UNCK) Nollaus (Reset) Prioriteetti (Priority) Tiedonsiirron fyysinen toteuttaminen eli pääsy väylään. Kuka lähettää ja koska. Reititys, yhteyden rakentaminen ja purkaminen. Miten data saatetaan solmulta toiselle. Päästä-päähän tiedonsiirron varmistaminen. Kytkennän hallinta, virhetarkkailu, siirron valvonta. Miten datavuon virheet havaitaan ja korjataan. Viestinnän hallinta. Miten sanoma puretaan dataksi ja yhdistetään takaisin. Sanomasiirron tahdistus. Siirron muotosäännöt ja esitystapamuunnokset. Miten sanoma saadaan sovellukselle sopivaan muotoon. Tiedostojen siirto, saanti ja hallinta, asiakirjojen ja sanomien vaihto. Mikä on sanoman sisältämän informaation käyttötarkoitus. Yhteyden muodostus: Toinen osapuoli ehdottaa yhteyden muodostamista, jonka toinen joko hyväksyy tai hylkää. Datasiirto: Vaihdetaan dataa, johon yleensä liitetään järjestysnumerot, jotka vastaanottaja kuittaa. Kadonnut data lähetään uudelleen. Kuittausmenettelyllä voidaan myös vaikuttaa tietovuon nopeuteen. Yhteyden purku: Osapuoli ilmoittaa haluavansa purkaa yhteyden ja kun vastapuoli ilmoittaa vastaanottaneensa ilmoituksen. Lähetetään ilman edeltävää sopimusta sanomapaketteja verkkoon, joka välittää ne osoitetun osapuolen vastaanotettavaksi. Jokainen paketti lähetään erikseen ja ne voivat kadota matkalla tai tulla perille satunnaisessa järjestyksessä. Pakettien läpimeno voidaan varmistaa erillisellä protokollalla. Sanomaan liittyvä vaatimus vastaanottajan kuittauksesta, että sanoma on oikein vastaanotettu. Liittyy yhteydelliseen viestintään. Sanoman sattumanvarainen lähetys, jonka perille tuloa ei varmisteta. Liittyy yhteydettömään viestintää. Joidenkin tiedonsiirto-ominaisuuksien suhteen tarvittava toiminta, jolla vaikutetaan tiedonsiirron tahdistukseen tai tarpeettomien lähetyskertojen toistamiseen. Protokollaan liittyvä ominaisuus, jolla sanomille voidaan antaa etuoikeuksia tiedonsiirrossa. Ratkaisuja on kahdenlaisia: 1) priorisoiduilla sanomilla on oma väyläpuskurinsa, josta lähetys ja vastaanotto aina ensin tapahtuu, 2) priorisoidut sanomat siirretään aina väyläpuskurin alkuun ensimmäiseksi lähetettäväksi.

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

HP Envy 15 -käyttöopas

HP Envy 15 -käyttöopas HP Envy 15 -käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki,

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0 Käyttöohje Nets ict250 Nets ict250g Nets iwl250be Nets iwl250g EMV FI versio 5.3.0 www.nets.fi Sisällysluettelo 1. Tervetuloa Nets-maksupäätteen käyttäjäksi...4 2. Perusasetukset...5 3. Maksupäätteen päivittäminen...6

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas 9216663 1. painos FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RD-10-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen?

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Timo Kinnunen Särkiniementie 16 A 41 70700 Kuopio Finland Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Johdanto MOTTO: Oikea Windows, asennettuna normaaliin tapaan kiintolevylle, on aina se

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO)

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 27 Aki Valkonen TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) Yhteenvetoraportti

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot