Erityishoitoraha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityishoitoraha 28.10.2015"

Transkriptio

1 Erityishoitoraha

2 Sisällysluettelo Erityishoitoraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Vakuutetun oikeus - Suomessa asuvat - Suomessa työskentelevät - Myöntämisedellytykset - Työstä estyminen ja ansionmenetys - Lapseen liittyvät myöntämisedellytykset - Vaikea sairaus - Esimerkkejä sairausryhmittäin - Lapsen hoito ja kuntoutus - Sairaala- ja poliklinikkahoito - Kotihoito - Kontrollikäynnit - Kotisairaala - Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus - Enimmäisajat - Sama sairaus / eri sairaus - Enimmäisaikojen ylittäminen - Erityinen hoidollinen syy - Painavat lääketieteelliset syyt - Ulkomailla annettu hoito ja kuntoutus - Kv-säännökset - EY-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden välillä liikkuvien henkilöiden rahaetuudet - Vastuu etuuksista ja oikeus etuuksiin - Työtulot - Päivärahaetuuksien maksaminen - Päivärahaetuuksien hakeminen - Työkyvyttömyyden menettelyt - Sosiaaliturvasopimukset - Suhde muihin etuuksiin - Estävät etuudet - Vähennettävät etuudet - Erityistilanteita - Määrä - Määrä (sisältö) - Työtulojen perusteella - Edeltävän etuuden perusteella - Vähimmäismäärä - Määräytymisperusteet - Määräytymisperusteet - Vähimmäismäärä - Työtulot - Työtulot (sisältö) 2

3 - Palkkatulot - Ei palkkaa - Vakuutuspalkka ja ulkomaan työtulo - Yrittäjän ja ammatinharjoittajan työtulot - Yritysmuodot - YEL- ja MYEL-työtulot - Vakuuttamisvelvollisuuden selvittäminen - Yrittäjäpalkan tarkistus - Vapaaehtoinen vakuutus - Työkorvaus - Vähennykset - Verotuksessa todettujen työtulojen käyttö - Verotuksessa todettujen työtulojen käyttö (sisältö) - Yli vuodenvaihteen jatkuvat etuudet - Etuuslajin vaihtuminen - Esitetyt työtulot - Luotettava selvitys - Jatkuvat työtulot - Esitettyjen työtulojen arviointi - Edeltävät kuuden kuukauden tulot - Ammatinvaihtuminen - Ammatinvaihtumista vastaava muu syy - Tarkastelujakson pidentäminen - Uusi työsuhde tai työhönpaluu - Pätkätyöt - Edeltävä etuus on perustunut 6 kk:n tuloihin - Yrittäjän ja ammatinharjoittajan työtulot - Apurahansaajan työtulo - Kunnaneläinlääkärin esittämät tulot - Vakuutuspalkka tai ulkomaan työtulo - Edeltävän etuuden perusteella - Työttömyysetuudet - Kuntoutusrahat - Opintoraha - Ratkaiseminen - Käsittelypaikka - Työpaikkakassat - Kv-asioiden käsittelypaikka - Esteellisyys - Käsittely- ja ratkaisukielto - Esteellisyyden todentaminen - Asiantuntijalääkärin arvio - Kuuleminen - Kuuleminen (sisältö) - Milloin asiakasta on kuultava? - Miten kuullaan? - Päätöksen antaminen - Päätöksen antaminen (sisältö) - Päätöksensaajat - Maksaminen - Maksaminen (sisältö) 3

4 - Maksuosoite - Ulkomaan maksuosoite - Maksunsaajat - Vakuutettu - Palkkaturvan maksaja - Edunvalvoja - Kunta - Ulosottoviranomainen - Ennakonpidätys - Perusteet - Lähdevero - Tietojen saanti ja käyttöönotto - Suorasiirtotiedot - Tiedot maksunsaajalta - Ennakonpidätyksen tallennus - Kelan selvitettävä - Toimittaminen - Päivärahat - Ennakon korjaus - Takaisin maksetut etuudet - Regressisuoritukset - Vuosi-ilmoitukset - Kuukausivalvonta - Maksun estäminen - Etuusmaksujen peruutukset pankista - Etuusmaksujen peruutukset pankista (sisältö) - Ilmoitusvelvollisuus - Hakeminen - Vireilletulo - Vireilletulo (sisältö) - Lähettäjän vastuu - Asiakirjan siirto - Kuka voi hakea - Kuka voi hakea (sisältö) - Henkilö itse - Henkilö itse (sisältö) - Edunvalvoja - Edunvalvontavaltuutettu - Valtuutettu - Lähiomainen - Kunta - Hakuaika - Lisäselvitysten pyytäminen - Lisäselvitysten pyytäminen (sisältö) - Lisäselvitykset - Tarkistaminen - Lakkauttaminen - Liikamaksu - Takaisinperintä - Päätöksen oikaisu ja poistaminen - Muutoksenhaku 4

5 - Muutoksenhaku (sisältö) 5

6 Dokumentit Erityishoitoraha Erityishoitoraha Etuusohje Etuusohje Etuusohje on toimintaohje, jota käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä ja neuvonnassa. Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön. Ohjeen pdf-tiedosto muodostuu automaattisesti Kelan intranetissä olevan etuusohjeen verkkosivuista. Teknisestä toteutuksesta johtuen sekä ohjeen sisällysluettelossa että ohjetekstissä on muutamia otsikoita kahteen kertaan. Ohjeen pdf-tiedoston teknistä toteutusta parannetaan tältä osin myöhemmin. Pdf-muotoisesta etuusohjeesta puuttuvat kaikille ohjeille sisällöltään samanlaiset ohjeet päätöksen oikaisu ja poistaminen takaisinperintä muutoksenhaku. Näistä on tehty omat pdf-ohjeet. Hyvä hallinto Hyvä hallinto Kela on osa julkishallintoa ja viranomaistoimintaa. Hyvän hallinnon periaatteita tulee noudattaa myös Kelassa. Hyvään hallintoon kuuluvia perustuslaissa turvattuja perusoikeuksia ovat oikeus saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä tulla kuulluksi saada perusteltu päätös ja hakea muutosta päätökseen. Hyvään hallintoon kuuluu myös hyvän kielenkäytön vaatimus ja neuvontavelvollisuus. Etuusasioissa on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Asiakkaalle on annettava etuusasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. 6

7 asiakirjojen käsittelyn periaatteet. Jos Kelalle on erehdyksessä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, se on viipymättä siirrettävä oikealle viranomaiselle ja siirrosta ilmoitettava asiakkaalle. Jos Kelalle sen toimivaltaan kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja on puutteellinen, lähettäjää on kehotettava määräajassa täydentämään asiakirja, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. käsittelyn objektiivisuus, jota varmistavat etenkin esteellisyyssäännökset. Esteellinen toimihenkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Toimihenkilö on esteellinen, jos kyse on esimerkiksi hänen omasta tai hänen läheisensä etuusasiasta. Toimihenkilön on itse havaittava esteellisyytensä. Myös Kelan asiantuntijalääkäri voi olla esteellinen. Näillä esteellisyyssäännöksillä suojataan menettelyn puolueettomuutta ja objektiivisuutta. Toiminnan tulee paitsi olla puolueetonta, myös näyttää puolueettomalta ulkopuolisenkin silmin. selvittämisvelvollisuus. Kelan on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Asianosaisen eli asian vireille panneen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Näitä ja muita yleisiä hyvän hallinnon perusteita ohjeistetaan tarkemmin hallintolain soveltaminen etuusasioissa -ohjeessa etuusohjeen kohdissa Hakeminen ja Ratkaiseminen. Lue lisää hallintolaista (434/2003). Tavoite Tavoite Erityishoitoraha on tarkoitettu korvaamaan lyhytaikaista tai tilapäistä ansionmenetystä, joka aiheutuu vakuutetun osallistumisesta alle 16-vuotiaan lapsensa sairaudesta tai vammasta johtuvaan hoitoon tai kuntoutukseen. Oikeus ja edellytykset Oikeus ja edellytykset Erityishoitorahaan on oikeus edellytysten täyttyessä sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulla, joka osallistuu lapsensa sairaanhoitoon tai kuntoutukseen. Oman lapsen lisäksi kyseessä voi olla aviopuolison lapsi rekisteröidyssä parisuhteessa olevan puolison lapsi avopuolison lapsi ottolapsi lapsi, jota hakija tosiasiallisesti vanhemman tavoin hoitaa. 7

8 Tosiasiallisesti lasta vanhemman tavoin hoitavana voi tulla kyseeseen esimerkiksi huostaan otetun ja perhehoitoon sijoitetun lapsen sijaisvanhempi tai perhehoitaja taikka henkilö, joka on ottanut lapsen hoitoonsa tarkoituksenaan ottaa hänet ottolapseksi. Erityishoitorahaan ei ole oikeutta tilapäisesti lasta hoitavalla henkilöllä kuten isovanhemmalla. Vakuutetun oikeus Vakuutetun oikeus Sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja ovat: Suomessa vakinaisesti asuvat ja heihin rinnastettavat, ja Suomessa työskentelevät ja yritystoimintaa harjoittavat henkilöt, vaikka he eivät vakinaisesti asuisikaan Suomessa. Ennen etuushakemuksen ratkaisemista varmista, että vakuuttaminen on selvitetty siltä ajalta, jolle etuutta on haettu. Suomessa asuvat Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat Suomessa vakinaisesti asuva on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaan (SVL 1224/ luku 2 1 mom.). Vakinainen Suomessa asuminen ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaan. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Vakuuttaminen - Suomeen muutto > Vakinainen asumistarkoitus). Suomessa asuviin vakuutettuihin rinnastetaan enintään yhden vuoden ajan tilapäisesti ulkomailla oleskelevat henkilöt (SovAL 1573/ ). Lisäksi soveltamisalalain 5 8 :ssä mainittuihin henkilöryhmiin kuuluvat ovat laissa säädetyin edellytyksin edelleen sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuina, myös yli vuoden kestävän ulkomailla oleskelun ajan. Tällaisia henkilöryhmiä ovat mm. valtion palveluksessa ulkomailla työskentelevät, lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijät, suomalaisella aluksella palvelevat merimiehet, lähetetyt työntekijät, suomalaisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottamat työntekijät, sekä päätoimiset opiskelijat ja tutkijat. Myös näihin ryhmiin kuuluvien mukana ulkomailla olevat perheenjäsenet vakuutetaan Suomessa. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Vakuuttaminen - Suomesta muutto). Huomaa, että työntekijöinä ja yrittäjinä EY-lainsäädäntöä soveltavassa [1] liikkuvien sosiaaliturva määräytyy EY:n sosiaaliturvalainsäädännön perusteella. Esimerkiksi lyhytaikainenkin työskentely muussa EY-lainsäädäntöä soveltavassa maassa, voi johtaa Suomen sairausvakuutuksen päättymiseen. Lue lisää EY:n sosiaaliturva-asetuksesta 883/2004 ja 1408/71 (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Kansainvälinen lainsäädäntö > EU-lainsäädäntö > Asetukset 883/2004 ja 1408/71). 8

9 [1] EU- ja ETA-maat sekä muut EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot Suomessa työskentelevät Suomessa työskentelevät ja yritystoimintaa harjoittavat Suomessa työskentelevä tai yritystoimintaa harjoittava henkilö vakuutetaan, vaikka häntä ei pidettäisi vakinaisesti Suomessa asuvana (SVL 1224 / luku 2 1 ja 2 mom.). Työskentelyyn perustuva sairausvakuuttaminen edellyttää työntekijältä vähintään neljän kuukauden työskentelytarkoitusta Suomessa siten, että työttömyysturvalain (TTL 1290/ luku 3 ja 7 ) mukaisen työssäoloehdon työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät. Lue lisää (Ratkaisutyö > Peruspäiväraha > Etuusohje > Oikeus ja edellytykset > Erityiset edellytykset > Palkansaajan työssäoloehto). Huomaa, että vaatimus vähintään neljän kuukauden työskentelystä ei ole odotusaika, vaan henkilö, joka täyttää edellytykset, vakuutetaan heti työskentelyn aloittamisesta lukien. Lue lisää soveltamisalalain (SovAL 1573/1993) mukaisesta työskentelyyn perustuvasta vakuuttamisesta (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Suomeen muutto > Työskentelyn perusteella vakuuttaminen > Työskentely palkansaajana). Yritystoiminnan harjoittamiseen perustuva sairausvakuuttaminen edellyttää, että yrittäjä on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain (Yrittäjän eläkelaki 1272/2006) tai maatalousyrittäjän eläkelain (Maatalousyrittäjän eläkelaki 1280/2006) mukaisen vakuutuksen ja että hän on harjoittanut yritystoimintaa yhdenjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan, ennen vakuuttamista koskevan hakemuksen jättämistä. Edellytykset täyttävä yrittäjä vakuutetaan yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Suomeen muutto > Työskentelyn perusteella vakuuttaminen > Yrittäjä). [1] EU- ja ETA-maat sekä muut EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot Harkitessasi sairausvakuuttamista työskentelyn tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella huomioi, että samat vakuuttamisen edellytykset koskevat sekä EU-lainsäädäntöä soveltavista maista [1 ] ja sosiaaliturvasopimusmaista, että kaikista muistakin maista tulevia työntekijöitä ja yrittäjiä. Lisäksi edellytetään oleskelulupavaatimuksen täyttymistä (SovAL 3c ). Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Suomeen muutto > Laillinen oleskelu > Oleskelulupa). Sairausvakuutuslain ja soveltamisalalain työntekijän vakuuttamisen säännökset ovat melko yhtenäiset, mutta ne eroavat ns. kolmansista maista tulleiden yrittäjien osalta. Sairausvakuutettuja eivät kuitenkaan ole Suomessa vieraan valtion edustustossa tai kansainvälisessä järjestössä työskentelevät ulkomaan kansalaiset. Myöntämisedellytykset Myöntämisedellytykset Erityishoitorahan myöntäminen edellyttää, että 9

10 hakija on ollut estynyt työstään hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen vuoksi (työstä estyminen) ja hänellä ei ole ollut työtuloja tältä ajalta (ansionmenetys). Erityishoitorahan myöntämisedellytykset riippuvat lisäksi lapsen iästä, hoitopaikasta sekä sairauden vaikeusasteesta ja hoidollisesta vaiheesta. Oikeus erityishoitorahaan tutkitaan vain sitä hakeneen vanhemman osalta. Jos edellytykset hänen osaltaan täyttyvät, ei toisen vanhemman kotityö estä erityishoitorahan myöntämistä. Työstä estyminen ja ansionmenetys Työstä estyminen ja ansionmenetys Erityishoitorahaan on oikeus vakuutetulla, joka on alle 16-vuotiaan lapsensa sairaanhoitoon liittyvään, nopeasti kehittyvään tai vaativaan hoidolliseen vaiheeseen osallistumisen tai lapsensa kuntoutuksen vuoksi lyhytaikaisesti tai tilapäisesti: 1) estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä (työstä estyminen) ja 2) jolla ei ole tältä ajalta työtuloja (ansionmenetys). Työstä estyminen Erityishoitorahaa voidaan myöntää hakijalle, joka on lapsen hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä omaa työtään tai ansiotyötään. Hakijan tulee olla estynyt työstään kokopäiväisesti tai lähes kokopäiväisesti. Kokopäiväisesti työskentelevän tulee olla työstä estyneenä vähintään kuusi tuntia matkoineen. Osapäivätyöntekijän tulee olla estynyt osapäivätyöstään vastaavassa suhteessa. Jos hakija ilmoittaa työskentelyn estyvän osittain ja tekevänsä joitakin työhönsä kuuluvia tehtäviä, arvioi onko työstä estyminen lähes kokopäiväistä. Huomioi kuitenkin, että vähäistä (1 2 h / viikko) suurempi työtulo estää erityishoitorahaoikeuden. Työ on joko palkkatyötä tai omaa työtä. Omalla työllä tarkoitetaan työtä, joka suoritetaan omassa tai perheenjäsenen yrityksessä, liikkeessä tai ammatissa työtä, joka suoritetaan maa-, metsä-, kotitaloudessa tai muussa taloudessa itsenäistä tieteellistä tai taiteellista työtä päätoimista opiskelua. Jos hakijalla ei ole palkkatyötä tai omaa työtä tai hän on muusta syystä kuin lapsen sairauden vuoksi palkattomalla vapaalla työstään (hoitovapaa, vuorotteluvapaa tms.), katsotaan hänen omaksi työkseen tältä ajalta oman talouden hoitaminen. Myös omaishoitajan katsotaan hoitavan omaa talouttaan, jos hänellä ei ole ansiotyötä tai muuta omaa työtä. Hakijan katsotaan estyvän oman talouden hoitamisesta silloin, kun hän osallistuu lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen kokopäiväisesti. 10

11 Ansionmenetys Erityishoitorahaoikeutta ei ole siltä ajalta, jolta hakija saa palkkaa tai muuta työtuloa. Erityishoitorahan myöntämisen ja maksamisen estävää työtuloa on työ- tai virkasuhteesta saatu palkka myös vuosiloma-ajan palkka omasta yrityksestä tai maataloudesta nostettu palkka yrittäjätoimintaan liittyvä työkorvaus elinkeinotoiminnasta saatu ansiotulo vakuutuspalkka. Erityishoitorahan myöntämistä ja maksamista ei estä vähäinen kokouspalkkio tai muu vähäisen työskentelyn (1 2 h / viikko) perusteella maksettava kertakorvaus omaishoidon tuen hoitopalkkio perhehoitajan hoitopalkkio kotihoidon tuen hoitoraha ja hoitolisä pääomatulot metsän puhdas tuotto ja metsän myynnistä saatu myyntitulo osingot, jotka eivät perustu työpanokseen rojaltit tekijänoikeuskorvaukset apuraha työsopimuksen tai virkasuhteen päättämisestä maksettava korvaus tai muu vahingonkorvaus voitonjako optiot verovapaat kustannusten korvaukset verohallinnon päätöksen mukaiset verovapaat korvaukset kuten matkakustannusten korvaus, päiväraha ja ateriakorvaus työ- ja elinkeinotoimiston maksama starttiraha Lue lisää muiden etuuksien ja korvausten vaikutuksesta erityishoitorahaan: Suhde muihin etuuksiin. Asiakas ilmoittaa hakemuksessa, saako palkkaa tai muuta ansiotuloa haetulta ajalta. Palkkatyöstä estyminen selvitetään lisäksi työnantajan todistuksella (Lomake Y17 Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta tai muun työnantajan selvitys) siitä, ettei sairaanhoitoon / kuntoutukseen osallistumisen ajalta makseta palkkaa. Jos hakijalla on useampi työnantaja, todistus tarvitaan kaikilta. Palkattomuuden voi varmistaa työnantajalta myös puhelimitse. 11

12 Lapseen liittyvät myöntämisedellytykset Lapseen liittyvät myöntämisedellytykset Erityishoitorahaa voidaan myöntää 0 15-vuotiaan lapsen hoitoon osallistumisen perusteella. Erityishoitorahan myöntämisedellytykset vaihtelevat lapsen iästä ja hoitopaikasta riippuen. Samoin merkitystä on sillä, onko kyse sairaanhoidosta vai kuntoutuksesta tai sopeutumisvalmennuksesta. Erityishoitoraha voidaan maksaa vielä 16-vuotissyntymäpäivältä. Lapsen katsotaan olevan alle 7-vuotias vielä 7-vuotissyntymäpäivänään. Vaikea sairaus Vaikea sairaus ja vaativa hoidollinen vaihe Vaikeita sairauksia ovat sairausvakuutusasetuksen mukaan leukemia ja muut pahanlaatuiset kasvaimet vaikeat sydänviat vaikeat tapaturmat ja palovammat vaikeasti tasapainotettava sokeritauti ja sokeritaudin hoidon aloitusvaihe vaikeat mielenterveyden häiriöt vaikea kehitysvammaisuus vaikea keuhkoastma vaikea nivelreuma sekä muut edellä mainittuihin sairauksiin vaikeusasteeltaan verrattavat sairaudet, vammat ja sairaudentilat. (SVA 1335/ luku 4 ) Asetuksen luettelossa mainittuihin vaikeisiin sairauksiin verrattavana sairautena tai sairaudentilana voidaan pitää esimerkiksi vaikeaa neurologista sairautta sellaista leikkauksen jälkitilaa, joka vaatii erityistä hoitoa ja vanhemman läsnäoloa seuranta-aikana kallo- tai aivovamman seurannan aikaa elinsiirron jälkitilaa. Monivammaisen lapsen hoitotilanteissa arvioidaan sairauksien yhteisvaikutusta ja vanhemman hoitoon osallistumisen tarpeellisuutta. Vaikean sairauden vaativa hoidollinen vaihe Erityishoitorahan myöntäminen vaikean sairauden perusteella edellyttää lisäksi, että vaikea sairaus on nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa. Vaativan hoidollisen vaiheen arviointi edellyttää tietoa hoitotoimenpiteistä tai yksilöllistä perustelua hoitavalta lääkäriltä. Sairaalahoitoa pidetään aina vaativana hoidollisena vaiheena. 12

13 Milloin edellytetään vaikeaa sairautta ja sen vaativaa hoidollista vaihetta? Sairaala- ja poliklinikkahoito Lapsi 0 6 v: ei tutkita sairauden vaikeutta eikä vaativaa hoidollista vaihetta Lapsi 7 15 v: vaikea sairaus poliklinikkahoidossa lisäksi hoitotoimenpiteiden tehostamisen tarve tai hoitotoimenpiteet (vaativa hoidollinen vaihe) Kotihoito Lapsi 0 15 v: ennalta suunniteltu polikliininen kontrollikäynti ei oikeuta erityishoitorahaan, jos sairaus ei edellytä hoitotoimenpiteitä tai hoidon tehostamista vaikea sairaus sekä vaativa hoidollinen vaihe, joka edellyttää vanhemman osallistumista hoitoon Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja muu kuntoutus Lapsi 0 15 v: ei tutkita sairauden vaikeutta eikä vaativaa hoidollista vaihetta. Esimerkkejä sairausryhmittäin Esimerkkejä sairausryhmittäin Reuma Psyykkiset sairaudet Diabetes Keuhkoastma ja keuhkokuume Muut Murtumat Tähän osioon on koottu ratkaisutyön tueksi esimerkkejä sairausryhmäkohtaisesti vaikean sairauden arviointiin. Esimerkit ja niiden ikärajat ovat suuntaa-antavia ja ratkaisut edellyttävät tapauskohtaista arviointia. Hoitokäytännöt saattavat vaihdella alueittain. Pään alueen, rangan, lantion, lonkkanivelen murtumat ovat yleensä aina vaikeita ja vaativan hoidollisen vaiheen kesto arvioidaan tapauskohtaisesti. Komplisoitunut murtuma missä tahansa kehon osassa on yleensä vaikea ja vaativan hoidollisen vaiheen kesto arvioidaan tapauskohtaisesti. Komplisoituneella murtumalla tarkoitetaan murtumaa, johon liittyy avohaava, pirstaleita, vaikea dislokaatio eli sijoiltaanmeno, monta murtumaa, hermovaurioita tai ligamenttivaurioita. 13

14 Reuma Solisluun, kylkiluun, sormen, varpaan, kämmenen, ranteen, käsivarren komplisoitumattomat murtumat ovat yleensä lieviä eivätkä täytä vaikean sairauden edellytystä. Sellaisten reisiluun, säären, jalkapöydän, olkavarren, nilkka-, olka-, kyynärnivelen komplisoitumattomien murtumien, joiden hoidon alkuvaihetta voi pitää hoidollisesti vaativana ja erityishoitorahaan oikeuttavana, jälkeisen kotihoidon aikana sovelletaan seuraavia suuntaa-antavia ohjeita: Jos alle kouluikäisellä (alle 7-vuotias) lapsella on pitkä kipsisaapas (= kipsi nivusista nilkkaan) ja hän tarvitsee liikkumiseensa pyörätuolia, vaativa hoidollinen vaihe kestää ja erityishoitorahaa voidaan myöntää yleensä kahden viikon ajan. Jos ala-asteikäisellä (n vuotias) lapsella on pitkä kipsisaapas ja hän tarvitsee liikkumiseensa pyörätuolia, vaativa hoidollinen vaihe kestää ja erityishoitorahaa voidaan myöntää yleensä yhden viikon ajan. Jos kysymyksessä on yläasteikäinen (n vuotias), kotihoidon aika ei lähtökohtaisesti ole vaativaa hoidollista vaihetta eikä erityishoitorahaa myönnetä kotihoidon ajalle. Jos päiväkoti-ikäisellä (alle 7-vuotias) lapsella on lyhyt kipsisaapas, vaativa hoidollinen vaihe kestää ja erityishoitorahaa voidaan myöntää yleensä yhden viikon ajan. Jos lapsi on kouluikäinen (7-vuotias ), kotihoidon aika ei lähtökohtaisesti ole vaativaa hoidollista vaihetta eikä erityishoitorahaa myönnetä kotihoidon ajalle. Jos kysymyksessä on päiväkoti-ikäinen lapsi ja hänellä on yläraajan pitkä kipsi (olkavarren murtuma esim.), vaativa hoidollinen vaihe kestää ja erityishoitorahaa voidaan myöntää yleensä yhden viikon ajan. Jos lapsi on kouluikäinen (7-vuotias-), vaativa hoidollinen vaihe kestää ja erityishoitorahaa voidaan myöntää yleensä kahden päivän ajan. Vaativa hoidollinen vaihe kestää ja erityishoitorahaa voidaan myöntää koko kipsihoidon ajalle, jos lapsella on lantio-alaraajan kipsaus. Kipsin poiston jälkeen arvio tehdään toipumisen perusteella. Erityishoitorahaa voidaan myöntää myös esimerkkejä pidemmälle ajalle, jos lapsen hoidon tarve ja toimintakyky sitä edellyttää. Tästä tulee olla D-todistuksessa hoitavan lääkärin lääketieteellinen perustelu tai se tulee ilmetä muusta lääketieteellisestä selvityksestä. Pyydä asiakasta toimittamaan hoitavan lääkärin lisäselvitys, jos D- todistuksella on kirjoitettu ohjeellista pidempi kotihoitoaika ilman lääketieteellistä perustelua. Erityishoitoraha voidaan myöntää ennalta sovittujen kontrollikäyntien ajalle taudin aktiivisessa vaiheessa siihen saakka, kunnes hoitotasapaino on saavutettu. Hoitotasapainon saavuttamisen jälkeen erityishoitorahaa myönnetään 7 15-vuotiaan ennalta sovittujen kontrollikäyntien ajalle vain, jos hoitotasapaino on huonontunut ja sairauden aktivoituminen on vaatinut kontrollikäynnin yhteydessä nivelen sisäisen kortisonipistoksen antamista, lääkityksen lisäämistä tai tehostamista. 14

15 Alle 7-vuotiaan ennalta sovitun kontrollikäynnin ajalle voidaan myöntää erityishoitorahaa, vaikka hoitotasapaino ei olisi huonontunut. Kortisonipistoksen jälkeen erityishoitoraha voidaan myöntää D-todistuksen mukaisesti pistoksen antamispäivän lisäksi seuraavalta kotihoitopäivältä lapsen iästä riippumatta, jos hoitava lääkäri katsoo vanhemman kotihoitoon osallistumisen tarpeelliseksi. Psyykkiset sairaudet Diabetes Hoidon odottaminen. Kotihoidon enimmäisaika päivää kattaa normaalisti vaikean sairauden akuuttivaiheen silloin, kun lapsi joutuu odottamaan kotona hoidon järjestymistä, vaikka tarvitsisi sairaalahoitoa. Edellyttää aina erikoissairaanhoidossa annettua D-todistusta perusteluineen. Jos lapsi käy koulua ja lapsen vanhempi on kotona varmuuden vuoksi, erityishoitorahaoikeutta ei ole. Jos lapsi ei psyykkisen sairauden vuoksi voi mennä kouluun, erityishoitoraha voidaan myöntää. Ennalta sovitut hoitoneuvottelut. Vanhempien osallistuminen ennalta sovittuihin hoitoneuvotteluihin oikeuttaa erityishoitorahaan vaikean sairauden kriisivaiheessa. Hoitoneuvottelulla tarkoitetaan lapsen ja hänen perheensä tapaamista moniammatillisen työryhmän kanssa. Insuliinin pumppuhoidon aloittamisen yhteydessä diabetes on vaativassa hoitovaiheessa ja katsotaan vaikeaksi sairaudeksi. Erityishoitorahaoikeus on siten osastojakson ja alkuvaiheen kontrollikäyntien ajalle. Esimerkiksi diabeteksen hoidon aloitusvaiheessa tai sairauden ollessa hyvin labiili voidaan erityishoitoraha myöntää myös kontrollikäyntien ajalle, kunnes tilanne on vakiintunut. Erityishoitorahaa ei myönnetä tavanomaisten puolivuotis- tai vuosikontrollien ajalle. Alle 3-vuotiaiden diabeteshoidon alkuvaiheessa erityishoitorahaa voidaan hoitavan lääkärin lausunnon sekä yksilöllisen harkinnan perusteella myöntää yleensä enintään 6 viikkoa. Yli 3-vuotiaiden kohdalla riittää yleensä lyhyempi aika, harkittava tapauskohtaisesti hoitavan lääkärin lausunnon ja yksilöllisen harkinnan perusteella. Siirtymävaiheessa kotihoidosta päiväkotiin tai kouluun erityishoitorahaa voidaan myöntää enintään 1 päivä silloin, kun vanhempi on ollut lapsen tukena ja mukana opastamassa ja ohjaamassa henkilökuntaa lapsen diabetekseen liittyen. Keuhkoastma ja keuhkokuume Hoitosuositusten mukaisesti hoidettu keuhkoastma on vaativassa hoidollisessa vaiheessa, kun asianmukaisen hoidon aikana tulee sairaalahoitoa vaativa astman pahenemisvaihe tai sairaalahoitoa vaativa astmakohtaus. Keuhkokuume on vaikea sairaus ja vaativassa vaiheessa sairaalahoidon ajan sekä alle 7- vuotiaalla lisäksi kotihoidossa 1 2 vrk. Munuaissairaudet. Dialyysihoidossa olevan lapsen munuaissairaus on vaativassa hoitovaiheessa ja katsotaan vaikeaksi sairaudeksi. Erityishoitorahaa voidaan maksaa 15

16 Muut osastojakson ja kotihoidon ajalle kunnes lapsi menee kouluun. Erityinen hoidollinen syy ja painava lääketieteellinen syy täyttyvät, sillä dialyysihoito ja siihen liittyvä infektioriski edellyttävät jatkuvaa valvontaa ja vanhemman läsnäoloa. Lyhysuolipotilaat. Painava lääketieteellinen syy on käsillä aina ainakin niin kauan, kuin parenteraalinen nutritio (suonensisäinen ravitsemus) jatkuu. Perusruokailuun eli suun kautta tapahtuvaan ruokailuun siirtyminen merkitsee usein akuuttivaiheen loppumista. Yksittäisissä tapauksissa asiantuntijalääkärin kannanotto on aiheellinen. Suulakihalkio. Suulakihalkioleikkauksen jälkeisen sairaalahoidon jälkeen vaativa hoidollinen vaihe jatkuu kotihoidossa yleensä noin viikon. Rytmihäiriöt. Sydänkatetrointi on vaativa toimenpide joka oikeuttaa erityishoitorahaan myös ennaltasuunniteltuna toimenpiteenä. Anoreksia. Anoreksiaa sairastavan lapsen vanhemmalla on erityishoitorahaoikeus kotihoidon aikana, mikäli lapsi ei syö vahtimatta, ja on siten vaaraksi itselleen jäädessään yksin kotiin. Kitarisaleikkaukset. Alle 7-vuotiaan lapsen vanhemmalla voi olla erityishoitorahaoikeus toimenpidepäivältä, sillä 0 6-vuotiaiden osalta ei tutkita sairauden vaikeutta. Lähtökohtaisesti kitarisaleikkaus ei ole sellaista vaikean sairauden perusteella annettavaa vaativaa hoitoa, jonka perusteella erityishoitorahaa voidaan myöntää kotihoitoajalle tai 7 15-vuotiaan toimenpidepäivälle. Kitarisaleikkausta voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti pitää vaikean sairauden vaativana hoitona, jos lapsella on lisäksi jokin muu vaikea sairaus tai hän on kehitysvammainen. Muut pienet hoito- ja kirurgiset toimenpiteet sairaalassa (esimerkiksi korvien putkitus, pienet sormiin ja varpaisiin kohdistuvat leikkaukset, tyräleikkaus, pienet silmä- / korvaleikkaukset, esinahan ympärileikkaus). Alle 7-vuotiaan lapsen vanhemmalla voi olla erityishoitorahaoikeus toimenpidepäivältä, sillä 0 6-vuotiaiden osalta ei tutkita sairauden vaikeutta vuotiaiden osalta erityishoitorahaoikeus toimenpidepäivältä riippuu siitä, onko hoidettava sairaus vaikea. Lähtökohtaisesti pienet kirurgiset toimenpiteet eivät ole sellaista vaativaa hoitoa, jonka perusteella erityishoitorahaa voidaan myöntää toimenpiteen jälkeiselle kotihoitoajalle. Pienkirurgiaan tai muuhun hoitotoimenpiteeseen liittyvä komplikaatio (esimerkiksi verenvuoto, voimakas allerginen reaktio) voi kuitenkin täyttää vaikean sairauden kriteerin ja edellyttää vaativaa hoitoa. Lapsen hoito ja kuntoutus Lapsen sairauden tai vamman hoito ja kuntoutus Erityishoitorahaa voidaan myöntää lapsen sairaanhoitoon liittyvään nopeasti kehittyvään tai vaativaan hoidolliseen vaiheeseen osallistumisen johdosta, jos lasta hoitava lääkäri on katsonut vanhemman osallistumisen tarpeelliseksi. Myös sairaalassa tai vastaavassa toimintayksikössä annetun kuntoutuksen ajalta voidaan myöntää erityishoitoraha. 16

17 Sairaala- ja poliklinikkahoito Sairaala- ja poliklinikkahoito Erityishoitorahaa voidaan myöntää vanhemmalle, joka osallistuu lapsen sairauden tai vamman vuoksi annettavaan 1. hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla tai muussa erikoissairaanhoidon tasoisessa toimintayksikössä 2. erikoislääkärin antamaan hoitoon kehitysvammaneuvolan poliklinikalla tai muussa erityishuoltopiirin toimintayksikössä. Kohdassa 1 tarkoitetut erikoissairaanhoidon toimintayksiköt voivat olla joko kuntayhtymän tai yksityisen terveydenhuoltopalvelujen tuottajan ylläpitämiä. Jos yksityisessä toimintayksikössä tehtävä toimenpide/leikkaus edellyttää erikoissairaanhoidontasoista varustelua ja henkilöstöä, voidaan erityishoitoraha myöntää toimenpiteen ajalle. Lähtökohtaisesti kyseessä ovat sellaiset toimenpiteet, jotka tehdään julkisella puolella päiväkirurgisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi korvien putkitukset sekä kita- ja nielurisaleikkaukset. Laissa tarkoitettu erikoissairaanhoidon tasoinen toimintayksikkö ei ole terveyskeskus yksityislääkärin vastaanotto erityishuoltopiirin laitospaikka. Huomaa kuitenkin, että erikoissairaanhoidon tasoinen toimintayksikkö saattaa toimia terveyskeskuksen tiloissa, ja tällaisessa yksikössä annettuun hoitoon erityishoitoraha voidaan myöntää. Erityishoitorahan myöntäminen sairaalahoitoon ja -kuntoutukseen sekä poliklinikkahoitoon edellyttää, että lasta hoitava lääkäri on katsonut vanhemman osallistumisen tarpeelliseksi. Jos hoitava lääkäri katsoo molempien vanhempien osallistumisen tarpeelliseksi, erityishoitorahaa voidaan maksaa molemmille yhtä aikaa. Kotihoito Kotihoito Erityishoitorahaa voidaan myöntää sairaanhoitoon liittyvään, sitä yleensä välittömästi edeltävään tai sitä seuraavaan kotihoitoon. Erityishoitorahan myöntäminen kotihoidon ajalta edellyttää, että sairaus on vaikea sairaus on nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa hoitava lääkäri katsoo vanhemman osallistumisen tarpeelliseksi ja vanhempi hoitaa lasta kotona kokopäiväisesti. Kotihoidon ajalta erityishoitorahaa voidaan myöntää samalta ajalta samasta lapsesta vain yhdelle vanhemmalle kerrallaan. 17

18 Erityishoitorahaa ei myönnetä sellaiselta päivältä, jona lapsi on päivähoidossa tai osallistuu kouluopetukseen kodin ulkopuolella, eikä vanhempi siten hoida lasta kotona. Poikkeuksena on hoitavan lääkärin arvioon perustuva koulu- tai päivähoitokokeilu ja sen aikainen vanhemman varallaolo. Erityistilanteet Koulu- tai päivähoitokokeilu Erityishoitorahaa voidaan myöntää vanhemman varallaolon ajalta, kun vaikeasti sairas lapsi kokeilee koulussa tai päivähoidossa käymistä, ja varallaolo on perusteltu hoidollisilla syillä. Kokeilu voi tapahtua sairaudenhoidon eri vaiheissa tai sen päätyttyä, kun täysipainoinen koulunkäynti ei vielä ole mahdollista. Varallaololla tarkoitetaan, että vanhempi on valmiina reagoimaan nopeasti, jos lapsen vointi huononee tai lapsi tarvitsee vanhemman antamaa hoitoa ja seurantaa koulutai päivähoitopäivän aikana. Vanhempi ei ole koulussa tai päivähoidossa läsnä, mutta varallaolo edellyttää työstä poissaoloa. Koulu- tai päivähoitokokeilun käytännön toteuttaminen riippuu aina yksilöllisistä seikoista kuten lapsen kunnosta, koulun sijainnista, luokkakoosta ja käytännön resursseista järjestää opetus siten, että mahdollisia infektio- ja muita rajoituksia voidaan noudattaa. Erityishoitorahan myöntäminen koulu- tai päivähoitokokeilun ajalle edellyttää, että: kotihoidon kriteerit täyttyvät (vaikea sairaus, nopeasti kehittyvä tai vaativa hoidollinen vaihe) kokeilu ja sen kesto sekä vanhemman varallaolon tarve perustuu hoitavan lääkärin arvioon. Hoitava lääkäri kuvaa lääkärintodistuksessa D sairauden hoitovaiheen, ja arvioi kokeilun keston sekä vanhemman varallaolon tarpeen. Jos arvio muuttuu, lääkäri päivittää ja perustelee muutoksen seuraavassa lääkärintodistuksessa. Erityishoitorahalla tuettavalle koulu- tai päivähoitokokeilulle on tyypillistä, että lapsen terveydentila ja jaksaminen vaihtelevat sen aikana, ja että täysipainoinen ja säännöllinen koulussa tai päivähoidossa käyminen on epävarmaa. Pitkien hoitojaksojen aikana kokeilu ja vanhemman varallaolo voi toteutua ajallisesti pitkänkin ajan kuluessa. Esimerkki Psykiatrista hoitoa saava, esimerkiksi vaikeasta ahdistuneisuushäiriöstä kärsivä lapsi tai nuori, voi kokeilla koulunkäyntiä pitkän hoitoprosessin eri vaiheissa. Koulukokeilu ja vanhemman varallaolon tarve toteutuu kokeiluluontoisesti lukuvuoden aikana. Aktiivihoitojen päättymisen jälkeiseltä ajalta erityishoitorahan myöntäminen edellyttää, että hoitava lääkäri perustelee yksilöidysti, miksi vanhemman varallaolo on sairaudesta johtuen edelleen tarpeen. Esimerkki Leukemian ylläpitohoidon päätyttyä vanhemman varallaolo saattaa olla lapsen heikentyneen vastustuskyvyn vuoksi tarpeen vielä 1 3 kuukauden ajan, erityisesti vesirokko- ja influenssa-epidemia-aikaan. 18

19 Koulu/päiväkoti ei ota lasta vastaan Selvitys siitä, että koulu tai päiväkoti ei suostu sairastumisen johdosta ottamaan lasta vastaan, ei riitä erityishoitorahan myöntämisen perusteeksi. Arvioi erityishoitorahaoikeus sen perusteella, onko lapsen vaikea sairaus vaativassa hoidollisessa vaiheessa. Lue lisää Vaikea sairaus ja vaativa hoidollinen vaihe. Kontrollikäynnit Kontrolli- ja päivystyskäynnit (poliklinikalla) Erityishoitoraha voidaan myöntää sekä sairaalan että erityishuoltopiirin poliklinikalla tehtävien kontrolli- ja päivystyskäyntien ajalta. Huomioi hoitoon osallistumisen kestolle asetettu vaatimus: hoitoon osallistumisen tulee estää hakijaa tekemästä työtään lähes koko työpäivän ajan. Lue lisää: Työstä estyminen ja ansionmenetys. Alle 7-vuotias lapsi Alle 7-vuotiaan lapsen poliklinikkakäynnit oikeuttavat erityishoitorahaan ilman sairauden vaikeuden ja sen hoidollisen vaiheen arviointia vuotias lapsi Yli 7-vuotiaan lapsen poliklinikkakäynneiltä erityishoitorahaoikeus edellyttää, että lapsella on vaativassa hoidollisessa vaiheessa oleva vaikea sairaus. Erityishoitorahaoikeus on arvioitava aina tapaus- ja sairauskohtaisesti. Vaativaa hoidollista vaihetta poliklinikkakäynnillä voi ilmentää: Hoidon aloitusvaihe tai sairauden hyvin epävakaa tilanne * esim. diabetes, reuma, tulehdukselliset suolistosairaudet, epilepsia * kunnes hoitotasapaino tai hoitovaste on saavutettu tai kun hoitoon ei enää tehdä merkittäviä muutoksia Vaativaan toimenpiteeseen liittyvät hoidon onnistumisen edellyttämät toimenpiteet * esim. kirurgisen leikkauksen tai elinsiirron jälkeen jatkotoimenpiteisiin johtava kuvantaminen, biopsia, merkittävä lääkityksen muutos Vaikean sairauden hoidon tehostamisen tarpeen toteaminen ja/tai toteuttaminen * esim. löydöksiin/oireisiin perustuva kuvantaminen, merkittävä lääkityksen muutos, injektiopistos niveleen Hoidon tehostaminen/toimenpide tulee olla kirjattu D-todistukseen tai muuhun selvitykseen (esim. epikriisi). 19

20 Kotisairaala Kotisairaala Kotisairaalassa vanhempi hoitaa kotona sairasta lastaan, jonka sairaus voi vaatia sekä sairaalavälineitä että terveydenhuollon ammattihenkilön säännöllisiä käyntejä sairaan lapsen kotona. Sairaan lapsen hoito kotisairaalassa voidaan toteuttaa niin, että lapsi on joko sisäänkirjattuna sairaalaan tai uloskirjattuna sairaalasta. Vanhempien oikeus erityishoitorahaan kotisairaalahoidon ajalta määräytyy kuten sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta, jos lapsi on sisäänkirjattuna sairaalaan. Jos lapsi on uloskirjattu sairaalasta, vanhemman erityishoitorahaoikeus määräytyy kuten kotihoidon ajalta. Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus Erityishoitorahaa voidaan maksaa vanhemmalle, joka osallistuu lapsen sairauden tai vamman vuoksi järjestettävälle lakiin perustuvalle kuntoutuskurssille, sopeutumisvalmennuskurssille tai muuhun lakiin perustuvaan kuntoutukseen. Kuntoutusraha on ensisijainen erityishoitorahaan nähden. Jos vakuutettu on kuitenkin hakenut erityishoitorahaa lapsen kuntoutukseen tai sopeutumisvalmennukseen osallistumisen vuoksi, voidaan se muiden edellytysten täyttyessä myöntää. Erityishoitorahaan oikeuttavaa lakiin perustuvaa kuntoutusta voi olla esimerkiksi kuntoutuskurssi kuntoutustarveselvityksen tekeminen kuntoutussuunnitelman tekeminen proteesin, apuvälineen tai vastaavan haittaa kompensoivan välineen hankkiminen tai näiden seurantaan liittyvät kuntoutuskäynnit. Kuntoutuksen tulee olla laadukasta, terveydenhuollon ammattihenkilöiden järjestämää ja toteuttamaa sekä täyttää terveydenhuollolliset kriteerit. Esimerkiksi pelkkä tilaisuus vertaisryhmän tapaamiseen ei riitä. Erityishoitorahaa voidaan maksaa sopeutumisvalmennuskurssin ajalta vanhemmalle vaikka lapsi itse ei osallistuisikaan kurssille. Kuntoutuksen järjestäjä antaa tiedot kuntoutuksesta tai sopeutumisvalmennuksesta sekä hakijan osallistumisesta kurssille erityishoitorahan maksamista varten. Tiedot annetaan käyttäen lomaketta SV 10 lääkärintodistus D erityishoitorahaa varten tai toimittamalla muu selvitys. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssin ajalta etuutta voidaan myöntää molemmille vanhemmille, jos kurssi on tarkoitettu molemmille vanhemmille (ns. perhekurssi). 20

21 Enimmäisajat Enimmäisajat Erityishoitorahaa myönnetään lasta kohden saman sairauden perusteella yhteensä enintään 60 arkipäivältä sairaala- ja poliklinikkahoidon sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssin sekä muun lakisääteisen kuntoutustoiminnan ajalta. Kotihoidon ajalta erityishoitorahaa voidaan lisäksi myöntää enintään 60 arkipäivältä ja erityisestä hoidollisesta syystä vielä enintään 30 lisäarkipäivältä. Erityishoitorahapäivät lasketaan yhteen lapsikohtaisesti. Molempien vanhempien ollessa etuuden saajina päivät lasketaan yhteen myös silloin, kun vanhemmat ovat saaneet etuutta samanaikaisesti. Sama sairaus / eri sairaus Sama sairaus / eri sairaus Samana sairautena ei pidetä tilannetta, jossa lapsi on sairauden jälkeen tullut terveeksi ja diagnostisesti sama sairaus puhkeaa uudelleen tai on kyse saman sairauden aktiivisesta uudesta hoitovaiheesta. Aktiivisella uudella hoitovaiheella tarkoitetaan selkeästi aiemmasta hoidosta poikkeavaa vaativaa hoitoa. Näissä tilanteissa erityishoitorahaan oikeuttavien päivien laskeminen alkaa alusta. Sairaus oikeuttaa erityishoitorahaan aikaisemmin maksetun erityishoitorahan kestosta riippumatta. Aktiiviseksi uudeksi hoitovaiheeksi katsotaan esimerkiksi dialyysihoidossa olleelle munuaissiirron jälkeen isojen korjaavien "rauhallisessa vaiheessa" tehtyjen leikkaustoimenpiteiden, esimerkiksi vaikeiden tapaturmien vaikeiden palovammojen sydänsairauksien reumasairauksien yhteydessä. Tällöin erityishoitorahaan oikeuttavien päivien laskeminen alkaa alusta. Saman sairauden sellaisia eri hoitovaiheita, joiden perusteella enimmäisaikojen laskemista ei aloiteta uudelleen, ovat esimerkiksi vaikeasti tasapainotettavan sokeritaudin hankalat hoitovaiheet 21

22 esimerkiksi insuliinipumppuhoidon aloitusvaihe astman pahenemisvaiheet epilepsian pahenemisvaiheet. Useita sairauksia Jos lapsi sairastuu erityishoitorahaan oikeuttavaan sairauteen, lasketaan tämän sairauden vuoksi myönnettävät erityishoitorahapäivät enimmäisaikaan, vaikka lapsi samalla sairastuisi muihinkin sairauksiin. Kyseiset sairaudet katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Jos lapsi parantuu ensin alkaneesta sairaudesta mutta toiset sairaudet jatkuvat ja ne oikeuttavat erityishoitorahaan, erityishoitorahan enimmäisaika alkaa alusta toisen sairauskokonaisuuden perusteella. Enimmäisaikojen ylittäminen Enimmäisaikojen ylittäminen Erityishoitorahan enimmäisajat ovat sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta 60 arkipäivää kotihoidon ajalta 60 arkipäivää * erityisestä hoidollisesta syystä lisäksi 30 arkipäivää Enimmäisajat voidaan ylittää, jos painavat lääketieteelliset syyt täyttyvät. Kela-neuvonta Voit ohjata asiakkaan Kela-neuvontaan, kun erityishoitorahan myöntämisedellytysten täyttyminen enimmäisajat ylittäviltä ajoilta vaikuttaa epävarmalta. Erityinen hoidollinen syy Erityinen hoidollinen syy Kotihoidon ajalle erityishoitorahaa myönnetään 60 arkipäivän lisäksi enintään 30 arkipäivältä, jos siihen on erityinen hoidollinen syy. Tällaisena syynä voidaan pitää tilannetta, jossa sairauden hoito on aloitettu ja hoidon jatkumisen turvaaminen edellyttää vanhemman jatkuvaa osallistumista hoitoon kotona. Enimmäisaikojen ylittäminen erityisen hoidollisen syyn perusteella edellyttää aina kirjallista yksilöllistä perustelua hoitavalta lääkäriltä. Painavat lääketieteelliset syyt Painavat lääketieteelliset syyt Erityishoitorahaa myönnetään enimmäisajat ylittävälle ajalle painavien lääketieteellisten syiden perusteella, jos lapsen vaikeaan sairauteen liittyvän hoidon toteuttaminen tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa 22

23 läsnäoloa. Enimmäisaikojen ylittäminen painavien lääketieteellisten syiden perusteella edellyttää aina kirjallista yksilöllistä perustelua hoitavalta lääkäriltä. Painavia lääketieteellisiä syitä ovat hengenvaarallinen tila, joka edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa kuten immunosupressio ja infektioriski vaikeiden tapaturmien ja palovammojen jälkihoito kuolevan lapsen hoito dialyysihoitoa vaativan lapsen hoito, kun se edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa ja vanhemman läsnäoloa muu vastaava painava lääketieteellinen syy. (SVA 1335/ luku 5 ) Perusteluna enimmäisaikojen ylittämiselle voi olla esimerkiksi leukemiaa tai muuta syöpää sairastavan lapsen nuori ikä vaikean sairauden lisäksi aisti- tai kehitysvamma, minkä vuoksi lapsen hoito ilman sairauttakin olisi ikäryhmään nähden tavallista vaativampaa diabeteksen, astman ja epilepsian pahenemisvaihe ja tarve vanhemman jatkuvaan valvontaan ja läsnäoloon. intensiivinen hoitovaihe kotihoidossa, esimerkiksi infektiokierre taikka leukemian tai muun syövän intensiivihoitoon välittömästi liittyvässä kotihoitovaiheessa oleva lapsi, jota ei infektioriskin vuoksi voida viedä kodin ulkopuolelle Jatkuva valvonta Jos lapsi käy päivisin koulussa tai päivähoidossa, ei jatkuvan valvonnan edellytyksen voida katsoa täyttyvän. Enimmmäisajat ylittävissä tilanteissa koulu- /päiväkotipäivinä ei ole oikeutta erityishoitorahaan, vaikka koulussa tai päivähoidossa oltaisiin lyhyestikin. Poikkeuksena on hoitavan lääkärin arvioon perustuva koulu- tai päivähoitokokeilu ja sen aikainen vanhemman varallaolo, lue lisää Kotihoito. Ulkomailla annettu hoito ja kuntoutus Ulkomailla annettu hoito ja kuntoutus Erityishoitorahaa voidaan myöntää myös ulkomailla annettuun hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen perusteella. Ratkaisussa menetellään samoin kuin myönnettäessä erityishoitorahaa Suomessa tapahtuvan hoidon perusteella. Kv-säännökset Kv-säännökset Kelan etuuksien saaminen edellyttää Suomen sosiaaliturvaan kuulumista. Yleensä kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat Suomen sosiaaliturvaan. Jos henkilö muuttaa ulkomaille tilapäisesti eli alle vuodeksi, hän kuuluu pääsääntöisesti Suomen 23

24 sosiaaliturvaan ja on oikeutettu Kelan etuuksiin. EU- tai ETA-maihin ja Sveitsiin töihin muuttavien kohdalla kuitenkin lyhytkin työskentely riittää yleensä siirtämään henkilön työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. EY-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden välillä liikkuvien henkilöiden rahaetuudet EY-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden välillä liikkuvien henkilöiden rahaetuudet Asetusta 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetusta 987/2009 sovelletaan lukien EU-jäsenvaltioiden välillä liikkuviin EU-kansalaisiin. ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein soveltavat asetusta lukien ja Sveitsi alkaen. Asetusta sovelletaan eräin poikkeuksin lisäksi muiden maiden kansalaisiin, jotka liikkuvat EU:n jäsenmaiden välillä. Edellytyksenä jäsenmaiden välillä liikkumisen lisäksi on, että kolmannen maan kansalainen on asunut laillisesti jossain jäsenvaltiossa ennen liikkumistaan. EY:n sosiaaliturva-asetusta 1408/71 sovelletaan jälkeenkin toistaiseksi tilanteissa, joissa asetus 883/2004 ei sovellu EU/ETA-alueella (ml. Sveitsi) liikkuvaan henkilöön. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Kansainvälinen lainsäädäntö > EUlainsäädäntö > Asetukset 883/2004 ja 1408/71). Asetuksissa 883/2004 ja 1408/71 tarkoitettuja rahaetuuksia Suomen etuuksista ovat sairausvakuutuslain mukaiset sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha, tartuntatautipäiväraha, luovutuspäiväraha ja erityishoitoraha sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen kuntoutusraha. Asetuksissa 883/2004 ja 1408/71 säädetään, miten rahaetuus annetaan ja mikä EY-lainsäädäntöä soveltava valtio vastaa kustannuksista, kun asetusten piiriin kuuluva henkilö siirtyy maasta toiseen tai kun hän oleskelee tai asuu muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa. Rahaetuuksia koskevat tiedot välitetään maasta toiseen E 100 -sarjan lomakkeilla. Sovellettaessa asetusta 883/2004 E-lomakkeeseen liitetään kansilehti, joka on tulostettavissa Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-valikosta kohdasta Etuuskäsittely > E- lomakkeiden täyttäminen ja tulostaminen (KiTu). Vastuu etuuksista ja oikeus etuuksiin Vastuu etuuksista ja oikeus etuuksiin Työttömät Perheenjäsenet Rajatyöntekijä Opiskelijat Virkamiehet 24

25 Pääsääntö Rahaetuuksista vastaa aina toimivaltainen valtio tai seuraavassa esitettyjen sääntöjen perusteella määräytyvä vastuussa oleva valtio (eläkkeensaajat, työttömät). Rahaetuuksia voidaan maksaa myös muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa asuville tai oleskeleville (eksportointiperiaate). Asetusten 883/2004 ja 1408/71 lainvalintamääräyksillä määrätään, minkä EYlainsäädäntöä soveltavan maan lainsäädännön piiriin asetuksen tarkoittama henkilö kuuluu. Valtio, jonka piiriin henkilö kuuluu, on henkilön toimivaltainen valtio. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Kansainvälinen lainsäädäntö > EUlainsäädäntö > Asetukset 883/2004 ja 1408/71). Työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat Asetusten 883/2004 ja 1408/71 lainvalintamääräyksissä määrätään, minkä EYlainsäädäntöä soveltavan maan lainsäädäntöä työntekijään on sovellettava. Jäsenmaa, jonka lainsäädäntöä työntekijään sovelletaan, on työntekijän toimivaltainen valtio. Työntekijän rahaetuudet maksetaan toimivaltaisesta maasta myös silloin, kun henkilö oleskelee tai asuu muussa EY-lainsäädäntöä soveltavassa maassa. Eläkkeensaajat Sovellettaessa asetusta 883/2004 ja eläkkeensaaja on oikeutettu sairauspäivärahaan tai kuntoutusrahaan, hänen rahaetuuksistaan vastaa työskentelyvaltio. Jos eläkkeensaaja ei työskentele, hänen kuntoutusrahaetuuksistaan vastaa kuitenkin luontoisetuuksien kustannuksista vastuussa oleva valtio. Asetusta 1408/71 sovellettaessa eläkkeensaajien ja heidän perheenjäsentensä osalta, vastuu kuuluu jollekin heidän aikaisemmasta työskentelymaastaan. 1. Jos eläkkeensaajalla on oikeus asuinmaan kansallisen lainsäädännön mukaan sairaus- ja äitiysetuuksiin ja eläkkeensaaja saa eläkettä asuinmaasta: Asuinmaa vastaa etuuksista (27 art.) eläkkeensaaja ei saa eläkettä asuinmaastaan: Etuuksista vastaa kohdassa 2 selostetun järjestyksen mukaan määräytyvä maa. Jos vastuussa olevaa maata ei näin löydy, jää vastuu etuuksista asuinmaalle. (28 a art.) 2. Eläkkeensaajalla ei ole oikeutta asuinmaan kansallisen lainsäädännön mukaan sairaus- ja äitiysetuuksiin (28 art.) ja eläkkeensaaja saa eläkettä jäsenmaasta, jossa hänellä olisi oikeus etuuksiin, jos hän asuisi siellä: Tämä maa vastaa etuuksista. jos edellisessä kohdassa mainittuja maita on useampia, vastaa etuuksista se maa, jonka vakuutuskaudet ovat pitemmät. jos em. tapauksessa vakuutuskaudet ovat yhtä pitkät, vastaa etuuksista se näistä maista, jossa hän on ollut viimeksi vakuutettu. 25

26 Työttömät Opiskelijat jos ei löydy eläkettä maksavaa maata, jossa eläkeläinen olisi oikeutettu etuuksiin, jos asuisi siellä, hän ei saa etuuksia mistään. Asetusta 1408/71 sovellettaessa Suomi vastaa myös muussa jäsenmaassa asuvan vastuullaan olevan eläkeläisen rahaetuuksista riippumatta siitä, pidetäänkö eläkeläistä Suomessa vakuutettuna. Kysymykseen voi tulla käytännössä kuntoutusraha ja vanhempainpäivärahat. Työttömien ja heidän perheenjäseniensä etuuksista vastaa työttömyysturvaa maksava maa. Työttömän hakiessa työtä toisesta jäsenmaasta, rahaetuuksista vastaa se maa, joka vastaa työttömyysetuuden kustannuksista (lähtömaa) siltä ajalta, jolta etuuksia maksetaan. Lue lisää (Ratkaisutyö > Peruspäiväraha > Etuusohje > Oikeus ja edellytykset > Erityiset edellytykset > Kv-säännökset > Työttömyysturvan säilyttäminen haettaessa työtä EYlainsäädäntöä soveltavasta maasta). Opiskelijoiden etuuksista vastaa asuinvaltio. Opiskeluvaltio vastaa etuuksista, jos opiskelija täyttää opiskeluvaltion kansallisessa lainsäädännössä asetetut vakuuttamisen edellytykset. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Kansainvälinen lainsäädäntö > EUlainsäädäntö > Asetukset 883/2004 ja 1408/71). Perheenjäsenet Virkamiehet Pelkkä perheenjäsenyys Suomessa vakuutettuun työntekijään, opiskelijaan, eläkeläiseen tai työttömään ei tuo oikeutta sairausvakuutuslain perusteella maksettaviin rahaetuuksiin Suomesta, vaan aina edellytetään henkilön joko asumisen (soveltamisalalaki) tai työskentelyn (asetus 883/2004 ja 1408/71) perusteella olevan henkilökohtaisesti vakuutettu Suomessa. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Kansainvälinen lainsäädäntö > EUlainsäädäntö > Asetukset 883/2004 ja 1408/71). Virkamiehiin ja heidän perheenjäseniinsä sovelletaan asetuksia 883/2004 ja 1408/71 ja vastuu heille annetuista etuuksista kuuluu jäsenmaalle, jonka palveluksessa he ovat tai ovat olleet. Rajatyöntekijä Suomessa työskentelevä rajatyöntekijä saa rahaetuudet Suomesta. Suomessa asuva, mutta muussa EY-lainsäädäntöä (asetukset 883/2004 ja 1408/71) soveltavassa maassa työskentelevä rajatyöntekijä, saa rahaetuudet työskentelymaasta. Lue lisää (Ratkaisutyö > Vakuuttaminen > Vakuuttaminen Suomeen muutto > Työskentelyn erityistilanteet > Liikkuva henkilöstö > Rajatyöntekijä). 26

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Äitiysraha 12.01.2016

Äitiysraha 12.01.2016 Äitiysraha 12.01.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Osasairauspäiväraha 10.06.2016

Osasairauspäiväraha 10.06.2016 Osasairauspäiväraha 10.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Kuntoutusraha 13.05.2016

Kuntoutusraha 13.05.2016 Kuntoutusraha 13.05.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 2 1.4.1 Vakuutetun oikeus... 3 1.4.1.1 Suomessa asuvat

Lisätiedot

Isyysraha 07.01.2015

Isyysraha 07.01.2015 Isyysraha 07.01.2015 Sisällysluettelo Isyysraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Vakuutetun oikeus - Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat - Suomessa työskentelevät ja

Lisätiedot

Isyysraha 12.01.2016

Isyysraha 12.01.2016 Isyysraha 12.01.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

Lapsilisä 27.02.2016

Lapsilisä 27.02.2016 Lapsilisä 27.02.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Nostajana muu kuin saaja... 2 1.3.2 Vanhempi / huoltaja... 3 1.3.3 Muu

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 678/2014 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 678/2014 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 678/2014 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Erityisäitiysraha 07.01.2015

Erityisäitiysraha 07.01.2015 Erityisäitiysraha 07.01.2015 Sisällysluettelo Erityisäitiysraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Vakuutetun oikeus - Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat - Suomessa

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Suomen sosiaaliturva Suomeen muutettaessa Työhön EU-alueelta Työhön

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 74/2004 vp Sairausvakuutuslaki Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 50/2004 vp. Lakialoitteessa ehdotan, että erityishoitorahan

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva 17.2.2010 Henna Huhtamäki Sisältö Säännöstausta ja Suomessa asuminen Ulkomaille muutto ja asumisperusteinen sosiaaliturva Pääsäännöt Perheenjäsenenä ulkomailla Opiskelijana

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Työntekijän oikeus Kelan sosiaaliturvaan - kriteerit ja haasteet. Mobiili Antti Klemola, Kela

Työntekijän oikeus Kelan sosiaaliturvaan - kriteerit ja haasteet. Mobiili Antti Klemola, Kela Työntekijän oikeus Kelan sosiaaliturvaan - kriteerit ja haasteet Mobiili 17.5.2017 Antti Klemola, Kela Millä perusteella Suomeen muuttava kuuluu Kelan sosiaaliturvaan? Oikeus Kelan etuuksiin perustuu 1.

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa Sosiaaliturvaan kuuluminen Opintotuki Leena Ikonen Suunnittelija Kela, Lakiyksikkö, Kv-asioiden osaamiskeskus Sosiaaliturvaan kuuluminen Sisältö: Opiskelu ja tutkimustyö

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Sanna Kuorikoski suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sisältö 1. Yleistä Suomessa

Lisätiedot

Työttömyyseläke 21.01.2014

Työttömyyseläke 21.01.2014 Työttömyyseläke 21.01.2014 Sisällysluettelo Työttömyyseläke * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Ikä ja työhistoria - Päiväraha - Todistus päivärahasta ja työnhausta - Suomessa

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Kelan ja ETK:n työnjako Työhön EU-alueelle Työhön sopimuksettomaan

Lisätiedot

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta.

Työnantajalta mahdollisesti tarvittavat palkkatietosi työnantaja voi ilmoittaa työnantajan verkkoasiointipalvelun kautta. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen verkkoasiointipalvelussa paperilomakkeen sijaan. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä, mutta voit toimittaa liitteet erikseen verkkoasiointipalvelun kautta

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 109/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän

Lisätiedot

Erityishoitoraha

Erityishoitoraha Erityishoitoraha 06.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 1 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

HE 63/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen

HE 63/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Asumiseen perustuva vakuuttaminen - kriteerit ja haasteet. Mobiili Antti Klemola, Kela

Asumiseen perustuva vakuuttaminen - kriteerit ja haasteet. Mobiili Antti Klemola, Kela Asumiseen perustuva vakuuttaminen - kriteerit ja haasteet Mobiili 20.6.2017 Antti Klemola, Kela Millä perusteella Suomeen muuttava kuuluu Kelan sosiaaliturvaan? Oikeus Kelan etuuksiin perustuu 1. Ensisijaisesti

Lisätiedot

Kotihoidon tuki 01.02.2016

Kotihoidon tuki 01.02.2016 Kotihoidon tuki 01.02.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 2 1.4.1 Valintaoikeus... 4 1.4.2 Perheen käsite...

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Erityishoitoraha

Erityishoitoraha Erityishoitoraha 19.01.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Peruspäiväraha 08.02.2016

Peruspäiväraha 08.02.2016 Peruspäiväraha 08.02.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.3.1 Peruspäiväraha... 2 1.3.2 Lapsikorotus... 2 1.3.3 Korotusosa... 3 1.3.3.1

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Osasairauspäiväraha. Yhdessä työkyvyn tukena. Työterveyshuollon koulutus 9.5 14.6.2012

Osasairauspäiväraha. Yhdessä työkyvyn tukena. Työterveyshuollon koulutus 9.5 14.6.2012 Osasairauspäiväraha Yhdessä työkyvyn tukena Työterveyshuollon koulutus 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Asiantuntijalääkäri Kansaneläkelaitos Terveysosasto 1 Osasairauspäivärahaa koskeva lainsäädäntö

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan

Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan Mari Kauranen/Kelan kansainvälisten asioiden keskus 18.5.2017/Käytännön tietoa kansainväliseen rekrytointiin Suomeen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

Kelan vakuuttamispäätökset. Antti Klemola

Kelan vakuuttamispäätökset. Antti Klemola Kelan vakuuttamispäätökset Antti Klemola 18.12.2017 Tilasto Vuonna 2016 Kelassa tehtiin Suomen suuntaan tuleville yhteensä 41 000 ratkaisua, joista myönteisiä 38 000 Ulkomaan suuntaan lähteville yhteensä

Lisätiedot

Koulutuspäiväraha 01.04.2010

Koulutuspäiväraha 01.04.2010 Koulutuspäiväraha 01.04.2010 Sisällysluettelo Koulutuspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Koulutuspäiväraha - Korotusosa - Oikeus ja edellytykset - Työvoimapoliittiset edellytykset

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki Alle 16-vuotiaan vammaistuki 21.01.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Erityiskustannukset... 2 1.3.1.1 Erityiskustannusten

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kuntoutusraha toimeentulo kuntoutuksen aikana. Anne Flak Suunnittelija

Kuntoutusraha toimeentulo kuntoutuksen aikana. Anne Flak Suunnittelija Kuntoutusraha toimeentulo kuntoutuksen aikana Anne Flak Suunnittelija 17.4.2019 Kuntoutusrahan myöntöedellytykset 16 67 vuoden ikä Kuntoutuspäätös Työstä estyminen kuntoutuksen vuoksi, vähintään 4h matkoineen

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Osittainen hoitoraha 01.02.2016

Osittainen hoitoraha 01.02.2016 Osittainen hoitoraha 01.02.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Myöntämisedellytykset... 4 1.3.1.1 Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen...

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Henna Huhtamäki 17.8.2017 1 23.2.2018 Etunimi Sukunimi Lupatyypit 2015-2017 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1.8.2017 2 0 1 6 2015 2 23.2.2018

Lisätiedot

Erityishoitoraha

Erityishoitoraha Erityishoitoraha 07.11.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 1 1.3.1 Vakuutetun oikeus... 2 1.3.1.1 Suomessa asuvat ja heihin rinnastettavat...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot