TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004"

Transkriptio

1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS). Tässä katsauksessa esitetään tiedot siirtymisen keskeisistä vaikutuksista konsernin tuloslaskelmaan, taseeseen ja tunnuslukuihin. Suurimmat erot FASin mukaan laadittuihin tilinpäätöstietoihin muodostuvat: - tilikauden 2004 tuloksen paranemisesta, johtuen pääasiassa siitä, että liikearvoista ei IFRS:n mukaan tehdä säännönmukaisia poistoja - taseen loppusumman pienenemisestä, johtuen konserniliikearvon arvonalentumiskirjauksesta avaavassa taseessa IAS 36:n arvonalentumistestin perusteella - Satama Interactive -konsernin vahvistetuista tappioista kirjatun laskennallisen verosaamisen kasvamisesta, johtuen sen arvostamisesta IAS 12:n mukaisesti - aktivoitujen perusparannusmenojen siirtämisestä aineettomista hyödykkeistä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ryhmään Konsernin keskeisimmät tunnusluvut IFRS FAS Tulos/osake euroa 0,15 0,08 Liikevaihto meur Liikevoitto meur 9,3 6,7 Oma /osake euroa 0,54 0,83 Omavaraisuusaste % 42,34 48,60 Tämän tiedotteen liitteinä ovat avaava tase (liite 1) ja alustavat IFRS-vertailuluvut vuosineljänneksittäin (liite 2) sekä koko vuodelta 2004 (liite 3). Tiedotteessa ja sen liitteessä esitetty informaatio on laadittu voimassa olleiden IFRSstandardien mukaan. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TALENTUM OYJ Harri Roschier toimitusjohtaja LISÄTIEDOT Kai Järvikare, talousjohtaja, puhelin JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

2 LIITE 1 Seuraavassa esitetään IFRS-standardien mukaisen siirtymähetken avaavan taseen oikaisut aiemman tilinpäätöskäytännön mukaiseen, vuoden 2003 päättävään taseeseen nähden. AVAAVAN TASEEN JA OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS IFRS- IFRS oikaisut VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet (2) Liikearvo (1) Aineelliset hyödykkeet (2ja3) Osuudet osakkuusyhtiöissä Myyntisaamiset ja muut saamiset Myytävissä olevat sijoitukset (5) Laskennallinen verosaaminen (6) PITKÄAIKAISET VARAT LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset (5) Myytävissä olevat sijoitukset (5) Rahoitusarvopaperit (4) Rahat ja pankkisaamiset (8) LYHYTAIKAISET VARAT VARAT OMA JA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Osake Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osakkeenomistajien oman n osuus Vähemmistöosuus OMA PÄÄOMA (9) PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka (10) Pitkäaikainen korollinen vieras (12) Eläkevelvoitteet (7) Pitkäaikaiset varaukset (11)

3 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen korollinen vieras (12) Ostovelat ja muut velat (11) LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA OMA JA VIERAS PÄÄOMA Lisätiedot avaavan taseen ja oman n täsmäytyslaskelmaan 1. Liikearvo Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti taseeseen kirjattu konserniliikearvo on muodostunut hankintahinnan ja tytäryhtiön hankintahetken oman n erotuksena. Konserniliikearvosta on suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Avaavassa IFRS-taseessa Talentumkonsernin liikearvot säilyvät muuttumattomina IFRS 1- siirtymästandardin mukaisesti. Liikearvot on testattu siirtymähetkellä arvonalentumisen varalta IFRS 1- siirtymästandardin vaatimusten mukaisesti. Laskelmien perusteella tehtiin 11,2 milj. euron arvonalennuskirjaus. Ennen testausta sitovat velvoitteet osakassopimuksista kirjattiin konserniliikearvoksi ja korolliseksi pitkäaikaiseksi velaksi (3,2 milj. euroa). 2. Muut aineettomat hyödykkeet Vuokrahuoneistojen aktivoidut perusparannusmenot (1,7 milj. euroa) on siirretty aineettomista hyödykkeistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. 3. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Suomalaista tilinpäätöskäytäntöä noudatettaessa vuokrasopimuksia on käsitelty muina vuokrasopimuksina. IFRS-raportointiin siirryttäessä osa vuokrasopimuksista on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi ja ne on kirjattu kertyneillä poistoilla vähennettyinä taseen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (0,3 milj. euroa). Rahoitusleasing-hyödykkeet poistetaan pääsääntöisesti vuokrasopimuskauden kuluessa. Rahoitusleasinghyödykkeitä vastaavat vuokravelvoitteet on kirjattu taseen pitkäja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. 4. Omat osakkeet IAS 32 -standardin mukaan omien osakkeiden kirjanpitoarvo (0,5 milj. euroa) on vähennetty taseen varoista. 5. Myytävissä olevat sijoitukset ja muut saamiset Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät konsernin omistuksessa olevia listaamattomien ja listattujen yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Listatut osakkeet on arvostettu käypään arvoon (+ 0,2 milj. euroa). Listaamattomat arvopaperit on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Vaihtoomaisuudessa olleet listatut osakkeet on siirretty myytävissä oleviin sijoituksiin (0,1 milj. euroa). Käyttöomaisuusosakkeista

4 tehtiin 0,7 milj. euron ja saamisista 0,1 milj. euron alaskirjaus. 6. Laskennallinen verosaaminen Laskennallisen verosaamisen kasvu johtuu avaavaan taseeseen tehdyistä IFRS-oikaisuista. Suurin osa tästä muodostuu Satama Interactive -konsernin vahvistetuista tappioista kirjatun laskennallisen verosaamisen uudelleenarvioinnista avaavaan IFRStaseeseen (+3,7 milj. euroa). 7. Eläkevelvoitteet IAS 19-standardin mukaisten etuuspohjaisten eläkeratkaisujen laskenta aiheuttaa aloittavaan taseeseen 1 milj. euron vastuukirjauksen. Suurin osa konsernin eläkevastuista on siirtynyt eläkesäätiöön vuoden 2004 alussa. TEL-vakuutuksen työkyvyttömyysosa on käsitelty maksupohjaisena. 8. Rahavarat ja rahoitusarvopaperit Rahavaroihin sisällytetään käteisen rahan ja pankkitilien lisäksi alle kolmen kuukauden pituiset pankkitalletukset ja sijoitukset. 9. Oma Oikaisuerät, jotka johtuvat varojen ja velkojen kirjaamisesta IFRSstandardien mukaan FAS:sta poiketen tai vastaavasti IFRS:n mukaan kirjaamatta jättämisestä FAS:sta poiketen tai tase-erien uudelleenarvostuksesta, on kirjattu avaavan taseen omaan an. Merkittävimmät kertyneisiin voittovaroihin kirjattavat muutokset johtuvat IAS 36:n perusteella tehdystä liikearvon arvonalennuskirjauksesta -11,2 milj. euroa, etuuspohjaisista eläkejärjestelystä aiheutuvasta kirjauksesta 0,7 milj. euroa, laskennallisten verojen muutoksesta +4,3 milj. euroa, osakkeiden ja saamisten alaskirjauksista -0,5 milj. euroa sekä muiden erien nettovaikutuksesta + 0,1 milj. euroa. Lisäksi omien osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaava omien osakkeiden rahasto 0,5 milj. euroa on vähennetty konsernin omasta sta. Vähemmistön osuus omasta sta esitetään IAS 1:n mukaisesti omana eränään omassa ssa, kun se suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan on esitetty erillään emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluvasta omasta sta. 10. Laskennallinen verovelka Laskennallisen verovelan kasvu johtuu pääosin avaavaan taseeseen tehdyistä IFRS-oikaisuista. 11. Pitkäaikaiset varaukset Siirtoveloista on siirretty pitkäaikaisia varauksia omalle rivilleen 1 milj. euroa. 12. Pitkä- ja lyhytaikaiset Rahoitusleasing-hyödykkeistä kirjattava velka kasvattaa sekä lyhytettä pitkäaikaisia korollisia velkoja. Korollisiin velkoihin on kirjattu 3,2 milj. euroa sitovista osakassopimuksista johtuvia velvoitteita.

5 LIITE 2 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILULUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN TULOSLASKELMA FAS IFRS IFRS 1-3/2004 -oikaisut 1-3/2004 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Osuus Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voitto jakautuu: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Tulos /osake, 0,03 0,04 laimentamaton (EUR) Tulos /osake, 0,03 0,04 laimennettu (EUR) TULOSLASKELMA FAS IFRS IFRS 1-6/2004 -oikaisut 1-6/2004 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Osuus Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voitto jakautuu: Emoyhtiön osakkeenomistajille

6 Vähemmistöosakkaille Tulos /osake, 0,04 0,08 laimentamaton (EUR) Tulos /osake, 0,04 0,08 laimennettu (EUR) TULOSLASKELMA FAS IFRS IFRS 1-9/2004 -oikaisut 1-9/2004 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Osuus Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voitto jakautuu: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Tulos /osake, 0,03 0,08 laimentamaton (EUR) Tulos /osake, 0,03 0,08 laimennettu (EUR) TASE FAS IFRS IFRS oikaisut VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset

7 Rahavarat Lyhytaikaiset varat Varat OMA JA VIERAS PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma Osake Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto ja muut rahastot Kertyneet muuntoerot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Vähemmistön osuus Oma Pitkäaikainen vieras Eläkevelvoitteet Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikainen vieras Lyhytaikainen vieras Lyhytaikaiset Ostovelat ja muut velat Lyhytaikainen vieras OMA JA VIERAS PÄÄOMA TASE FAS IFRS IFRS oikaisut VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat

8 Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat Varat OMA JA VIERAS PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma Osake Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto ja muut rahastot Kertyneet muuntoerot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Vähemmistön osuus Oma Pitkäaikainen vieras Eläkevelvoitteet Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikainen vieras Lyhytaikainen vieras Lyhytaikaiset Ostovelat ja muut velat Lyhytaikainen vieras OMA JA VIERAS PÄÄOMA TASE FAS IFRS IFRS oikaisut VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset Pitkäaikaiset varat

9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat Varat OMA JA VIERAS PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma Osake Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto ja muut rahastot Kertyneet muuntoerot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Vähemmistön osuus Oma Pitkäaikainen vieras Eläkevelvoitteet Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikainen vieras Lyhytaikainen vieras Lyhytaikaiset Ostovelat ja muut velat Lyhytaikainen vieras OMA JA VIERAS PÄÄOMA

10 LIITE 3 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILULUVUT VUODELTA 2004 SEKÄ ERITTELY OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA TULOSLASKELMA FAS IFRS IFRS 1-12/2004 -oikaisut 1-12/2004 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Osuus Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voitto jakautuu: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Tulos /osake, 0,08 0,15 laimentamaton (EUR) Tulos /osake, 0,08 0,15 laimennettu (EUR) TASE FAS IFRS IFRS oikaisut VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat

11 Varat OMA JA VIERAS PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma Osake Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto ja muut rahastot Kertyneet muuntoerot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Vähemmistön osuus Oma Pitkäaikainen vieras Eläkevelvoitteet Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikainen vieras Lyhytaikainen vieras Lyhytaikaiset Ostovelat ja muut velat Lyhytaikainen vieras OMA JA VIERAS PÄÄOMA ERITTELY OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Oma (FAS) IAS 12 Tuloverot IAS 17 Vuokrasopimukset IAS 19 Työsuhde-etuudet IAS 32 ja Rahoitusinstrumentit IAS 36 Arvonalentuminen IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen Oma (IFRS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2005 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahavirtalaskelma 23 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 24 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen 25 Liitetiedot

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU, UUSIEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

SOLTEQ OYJ:N LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU, UUSIEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Page 1 of 8 Julkaistu: 2012-04-04 14:00:07 CEST Solteq Oyj Listalleottoesite SOLTEQ OYJ:N LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU, UUSIEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOLTEQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2012

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Uponor Oyj:n konsernitilinpäätöksen laadinnassa sovelletaan 1.1.2005 alkaen seuraavia tilinpäätösperiaatteita: Päätoiminnot Uponor on kansainvälisesti toimiva talo-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista MITEN TILINPÄÄTÖS MUUTTUU? OPAS IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA LUKIJALLE 3 JOHDATUS IFRS- TILINPÄÄTÖKSEEN 4 Huomio taseeseen

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot