Finnlines Oyj Pörssitiedote klo SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN"

Transkriptio

1 Finnlines Oyj Pörssitiedote klo SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna Konsernin tilinpäätös päättyvältä tilikaudelta on ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittava tilinpäätös. Finnlines on laatinut avaavan taseen IFRS siirtymispäivälle, joka on Tässä katsauksessa esitetään laskentaperiaatteiden merkittävimmät muutokset ja IFRS:n käyttöönoton vaikutukset Finnlinesin konsernitilinpäätökseen. Siirtymätiedotetta laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS - standardeja sekä SIC ja IFRIC -tulkintoja. Ensimmäinen IFRS - standardin mukainen osavuosikatsaus laaditaan päättyvältä jaksolta. Laadittaessa tilinpäätöstä IFRS 1 (ensimmäinen IFRS - standardien käyttöönotto) vaatimusten mukaisesti, konserni on soveltanut pakollisia ja tiettyjä vapaaehtoisia helpotuksia liittyen IFRS -standardien takautuvaan soveltamiseen. Siirtymävaiheessa konserni on tehnyt seuraavat valinnat IFRS 1:n sallimista vaihtoehtoisista helpotuksista liittyen muiden IFRS -standardien vaatimusten soveltamiseen. Yritysten yhteenliittymät Aikaisempia, ennen IFRS siirtymispäivää toteutuneita, liiketoimintojen yhdistämisiä ei ole oikaistu IFRS 3 mukaisiksi. Työsuhde-etuudet Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu siirtymäajankohdan taseeseen. Helpotus IAS 32:n ja IAS 39:n vertailutietojen oikaisemista koskevista vaatimuksista Vertailutietoja vuodelta 2004 ei ole oikaistu standardien IAS 32 ja IAS 39 mukaisiksi. IAS 32:n ja IAS 39:n ja suomalaisen tilinpäätösnormiston väliset oikaisut on laskettu ja kirjattu IAS 32 ja IAS 39 standardeihin siirtymispäivän avaavaan taseeseen Kertyneet muuntoerot Kaikkien ulkomaisten yksiköiden kertyneet muuntoerot IFRS siirtymispäivänä on siirretty kertyneisiin voittovaroihin. Käypä arvo tai uudelleen arvostukseen perustuva arvo oletushankintamenona Konserni käyttää uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa oletushankintamenona IFRS siirtymähetkellä arvostaessaan

2 sijoituskiinteistöjä. Osakeperusteiset maksut IFRS 2 -standardin voimaantulosäännösten mukaisesti ennen myönnettyjä optio-oikeuksia ei ole käsitelty tulosvaikutteisesti sitouttamisajanjakson aikana. Muut kuin edellä mainitut IFRS 1 -siirtymästandardin sallimat vaihtoehtoiset helpotukset eivät ole aiheellisia Finnlines - konsernille. Siirtyminen IFRS -käytäntöön vaikuttaa mm. seuraaviin seikkoihin: Poistot liikearvosta: Yrityksen aikaisemmassa tilinpäätöskäytännössä liikearvot on poistettu 5-20 vuodessa. IFRS ei salli liikearvojen kaavamaista poistamista. Liikearvot testataan vuosittain ja liikearvoa kirjataan alas, mikäli arvonalentumistesti osoittaa arvon alentuneen. Suomalainen eläkejärjestelmä (TEL): Konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu joko maksu- tai etuuspohjaisiksi. Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia. Maksupohjaisista järjestelyistä suoritettavat maksut on kirjattu kuluksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kuuluvat. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä eläkekulut on kirjattu paikallisten säädösten mukaan. Suomessa TEL on katsottu maksupohjaiseksi eläkejärjestelyksi, kun IFRS:ssä TEL-järjestelyn työkyvyttömyyteen liittyvä osuus käsitellään etuuspohjaisena eläkejärjestelynä asti. Vuoden 2006 alussa voimaantulevan TEL-vakuutuksen työkyvyttömyyseläkkeiden maksuperustemuutoksen seurauksena TELvakuutuksen työkyvyttömyysetuudet muuttuvat maksupohjaisiksi. Ruotsin eläkejärjestelyt on käsitelty maksupohjaisena. Konsernilla on etuuspohjaisia lisäeläkejärjestelyjä Suomessa ja Saksassa. Segmentti-informaatio: Aikaisemmin raportoitu segmenttijako ei muutu IFRS:ään siirryttäessä. Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Konsernilla on kaksi ensisijaista segmenttiä: varustamotoiminta ja merikuljetukset sekä satamatoiminnot. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, muu EU ja muut maat. Rahoitusleasing -sopimukset: IAS 17 -standardin periaatteiden mukaan vuokrasopimukset, joissa konsernille on siirtynyt olennainen osa omistamiselle olennaisista riskeistä ja eduista, on luokiteltu rahoitusleasing -sopimuksiksi. Tällöin vuokrattu hyödyke on merkitty taseeseen varoiksi ja vuokravelvoitteet taseen korollisiin velkoihin.

3 Tuloverot: Tuloverot on esitetty IAS 12 -standardin mukaisesti, jolloin tilikauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ohella on kirjattu laskennalliset verot kaikista väliaikaisista eroista. Rahoitusinstrumentit: Suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna johdannaisten ja rahoitusvarojen ja lainojen kirjanpitokäsittely muuttui IAS 32 ja IAS 39 -standardien mukaisiksi. Johdannaiset ja rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusinstrumentit on luokiteltu uudelleen vastaamaan IAS 32 standardin vaatimuksia. IFRS -RAPORTOINNIN VAIKUTUKSET AIEMMIN RAPORTOITUUN OMAAN PÄÄOMAAN JA VOITTOON IFRS-ön siirtyminen parantaa Finnlinesin tilikauden 2004 voittoa suomalaiseen ön verrattuna 8,4 milj. euroa. Liikevoitto paranee 8,9 milj. euroa lähinnä liikearvopoistojen palauttamisen vuoksi. Oma pääoma pienenee 2,6 milj. euroa ( ) ja kasvaa 5,8 milj. euroa ( ) siirryttäessä soveltamaan IFRS - standardeja. Konsernin tasetta IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönotto kasvattaa 4,3 milj. euroa ja vastaavasti 11,9 milj. euroa ( ). Vuoden 2005 kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä IFRSön siirtyminen parantaa Finnlinesin voittoa suomalaiseen ön verrattuna 5,7 milj. eurolla. Liikevoitto paranee 5,1 milj. euroa, lähinnä liikearvopoistojen palauttamisen vuoksi. Siirtyminen IAS 32 ja IAS 39 -standardien soveltamiseen kasvattaa tasetta 0,2 milj. euroa ja pienentää omaa pääomaa 0,7 milj. euroa. Konsernin tasetta IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönotto kasvattaa 15,3 milj. euroa ( ). IFRS -raportointiin siirtyminen on aiheuttanut muutoksia aikaisemmin laadittuihin tilinpäätöksiin. Ennen siirtymistä IFRS -raportointiin konsernin tilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti (FAS). Seuraavat täsmäytyslaskelmat ja lisätiedot kuvaavat IFRS -raportoinnin eroja verrattuna suomalaiseen ön IFRS - avaavassa taseessa (konsernin IFRS -raportointiin siirtymispäivä lukuunottamatta standardeja IAS 32 ja IAS 39), tilikaudella 2004 sekä IAS 32:n ja IAS 39:n soveltamisalaan kuuluvien rahoitusinstrumenttien esittämiseen on IFRS 1:n salliman helpotuksen mukaisesti vuoden 2004 vertailutiedoissa sovellettu suomalaista tilinpäätösnormistoa. Vertailukauden päättymispäivänä ja ensimmäisen IFRS-tilikauden alkavan taseen väliset oikaisut on esitetty jäljempänä erillisessä täsmäytyslaskelmassa.

4 IFRS-standardeihin siirtymisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia rahavirtalaskelmaan. Finnlines Oyj:n voiton ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat tilivuodelta 2004: OMAN PääOMAN TäSMäYTYSLASKELMA 1000 EUR Viite Oma pääoma ja vähemmistöosuus FAS*:n mukaan IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Liikearvojen poiston peruutus Liikearvojen alaskirjaus Eläkevelvoitteet Rahoitusleasingsopimusten vaikutus omaan pääomaan Laskennalliset verot IFRS-oikaisuista Oma pääoma IFRS:n mukaan ** VOITON TäSMäYTYSLASKELMA Tammi- Tammi- Tammi- Tammisyys kesä maalis joulu 1000 EUR Viite Tilikauden voitto FAS*:n mukaan** IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Liikearvojen poistojen peruutus 1, Eläkevelvoitteiden muutos 2, Rahoituserien 5,16, muutos Laskennallisten verojen muutos IFRS- oikaisuista 4, Muut Tilikauden voitto IFRS:n mukaan ** ** Sisältää vähemmistöosuuden TULOSLASKELMAN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS 2004 IFRS 2004 :ään

5 siirty EUR Viite misestä Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset 1, Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminan kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskulut (netto) 3, Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,94 1,15 laimennusvaikutuksella oikais- 0,93 1,14 tu osakekohtainen tulos (EUR) TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2004 siirty EUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 3,6 omaisuushyödykkeet,8, Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet

6 Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Vararahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

7 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2004 Vii- siirty EUR te misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 3,6 omaisuushyödykkeet,8, Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Kauden verotettavaantuloon perustuva verosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Vararahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat

8 ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä IFRS:ään siirtyminen muuttaa taloudellisia tunnuslukuja. Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimmät tunnusluvut vuodelta 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRSkäytännön mukaisina. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 2004 FAS * IFRS Oma pääoma per osake, EUR 9,23 9,38 Osinko per tulos, % 79,8 65,3 P/E -luku 13,6 11,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,0 12,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,1 9,3 Taseen loppusumma, MEUR 881,3 893,2 Velkaantumisaste (gearing), % 76,3 76,5 Omavaraisuusaste, % 41,5 41,6 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT FAS * Muutos IFRS 2004 IFRS: 2004 ään EUR Viite siirtymisestä Liikevaihto segmenteittäin Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä Myynti ulkopuolisille Myynti satamatoiminnoille 799 Satamatoiminnot yhteensä Myynti ulkopuolisille Myynti varustamotoiminta

9 ja merikuljetuksille Konsernin sisäinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä Liikevoitto segmenteittäin Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Liikevaihto segmenteittäin (segmentointi 2) 12 Suomi Muut EU maat Muut maat Liikevaihto yhteensä Vuosi 2005 IAS 32 ja 39 standardeja on sovellettu ensimmäistä kertaa alkaneella tilikaudella. Tämä on aiheuttanut muutoksia aiemmin noudatettuun suomalaiseen ön verrattuna muun muassa johdannaisten kirjanpitokäsittelyssä ja lainojen arvostamisessa. Näistä muutoksista johtuvat oikaisut kuhunkin tase-erään on esitetty oheisessa taulukossa ja sitä seuraavissa viitetiedoissa. TäSMäYTYSLASKELMA IAS 32 - JA IAS 39 STANDARDIEN KäYTTööNOTON VAIKUTUKSISTA IFRS Muutos IFRS EUR Viite IAS , VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja

10 muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajielle kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Vuoden 2005 kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos- ja tasetiedot esitetään alla olevissa taulukoissa suomalaisen- ja IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisina. Tärkeimmät tunnusluvut esitetään tuloslaskelman alla. Liikevaihto ja liikevoitto on esitetty myös segmenteittäin (ensisijainen segmentointi). TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS: Tammimaalis ään maalis 2005 siirty- 2005

11 MEUR Viite misestä Liikevaihto 173,8 0,0 173,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,0 0,5 Liiketoiminnan kulut 15,16-155,5 0,1-155,4 Poistot 14,16-10,0 1,6-8,4 Liikevoitto 8,9 1,8 10,6 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-1,5 0,5-0,9 Välittömät verot 17-1,7-0,2-1,9 Tilikauden voitto 5,7 2,2 7,8 Emoyhtiön osakkeenomistajille 5,7 2,1 7,8 Vähemmistöosakkaille 0,0 0,0 0,0 5,7 2,1 7,8 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR): laimentamaton osakekohtainen tulos 0,14 0,20 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,14 0,19 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,1 6,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 8,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,7 6,5 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 315,6 320,4 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,9 40,1 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 90,2 89,8 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,64 8,81 TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS Tammikesä :ään kesä 2005 siirty MEUR Viite misestä Liikevaihto 349,6 0,0 349,6 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 0,0 1,3 Liiketoiminnan kulut 15,16-319,3 0,2-319,1 Poistot 14,16-20,0 3,2-16,8 Liikevoitto 11,6 3,4 15,0 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-3,0 0,8-2,2 Välittömät verot 17-2,0-0,2-2,2 Tilikauden voitto 6,6 4,0 10,6

12 Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,4 4,1 10,5 Vähemmistöosakkaille 0,2 0,0 0,2 6,6 4,0 10,6 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR): laimentamaton osakekohtainen tulos 0,16 0,26 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,16 0,26 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,3 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,7 5,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,9 4,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 315,8 320,6 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,1 40,3 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 90,0 89,6 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,66 8,84 TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS Tammisyys :ään syys siirty MEUR Viite misestä Liikevaihto 538,4 0,0 538,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 0,0 3,1 Liiketoiminnan kulut 15,16-493,1 0,3-492,8 Poistot 14,16-30,2 4,9-25,3 Liikevoitto 18,2 5,1 23,3 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-4,9 0,9-4,0 Välittömät verot 17-2,9-0,3-3,2 Tilikauden voitto 10,4 5,7 16,2 Emoyhtiön osakkeenomistajille 10,0 5,8 15,8 Vähemmistöosakkaille 0,4 0,0 0,4 10,4 5,7 16,2 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR):

13 laimentamaton osakekohtainen tulos 0,25 0,39 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,25 0,39 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,4 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,9 5,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,2 4,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 333,4 338,2 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,7 40,0 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 93,9 92,8 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,76 8,99 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2005 siirtymisestä MEUR Viite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9, omaisuushyödykkeet ,0 3,7 589,7 Liikearvo ,5 8,1 110,6 Muut aineettomat hyödykkeet 9,3-0,5 8,8 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6 Muut rahoitusvarat 9 8,4-2,7 5,7 Saamiset 8,0 0,0 8,0 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 714,2 13,2 727,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5,0 0,0 5,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 109,4 0,0 109,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 13,3 0,0 13,3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16,2-16,2 Rahavarat 18,9 16,2 35,1

14 162,8 0,0 162,8 Varat yhteensä 877,0 13,2 890,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 81,7 0,0 81,7 Ylikurssirahasto 20,7 0,0 20,7 Omat osakkeet -6,0-6,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,8 0,4-0,4 Kertyneet voittovarat 245,1 13,9 259,0 348,1 7,0 355,1 Vähemmistöosakkaiden osuus 1,6 0,0 1,6 Oma pääoma yhteensä 349,8 7,0 356,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,5 0,0 83,5 Eläkevelvoitteet 15 3,5 1,1 4,5 Korolliset velat ,4 4,7 317,1 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 403,1 5,8 408,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 83,1 0,3 83,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,5 0,0 0,5 Varaukset 10 2,2 0,0 2,2 Lyhytaikaiset korolliset velat 38,3 0,2 38,4 124,1 0,5 124,6 Velat yhteensä 527,2 6,2 533,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 877,0 13,2 890,2 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2005 siirty- MEUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9, omaisuushyödykkeet ,8 3,5 592,4 Liikearvo ,9 7,9 108,8 Muut aineettomat hyödykkeet 11,1-0,4 10,7 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6

15 Muut rahoitusvarat 9 8,4-2,7 5,7 Saamiset 8,5 0,0 8,5 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 717,7 12,9 730,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,0 0,0 7,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 103,9 0,1 104,1 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 16,0 0,0 16,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,1-10,1 Rahavarat 19,8 10,1 29,9 156,9 0,1 157,0 Varat yhteensä 874,6 13,0 887,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80,6 0,0 80,6 Ylikurssirahasto 21,8 0,0 21,8 Omat osakkeet 0,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,5-1,5-2,0 Kertyneet voittovarat 245,9 9,9 255,7 349,2 7,0 356,2 Vähemmistöosakkaiden osuus 1,8 0,0 1,8 Oma pääoma yhteensä 351,0 7,0 358,0 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,2 0,1 83,4 Eläkevelvoitteet 15 3,5 1,1 4,5 Korolliset velat ,4 4,7 315,1 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 85,8 0,0 85,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,3 0,0 0,3 Varaukset 10 1,3 0,0 1,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 35,3 0,1 35,4 122,7 0,1 122,9 Velat yhteensä 523,6 6,0 529,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 874,6 13,0 887,6 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: 30.9.

16 2005 ään 2005 siirty- MEUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9 omaisuushyödykkeet,16 598,5 3,4 601,9 Liikearvo 14 99,2 10,2 109,4 Muut aineettomat hyödykkeet 11,8-0,3 11,4 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6 Muut rahoitusvarat 9 8,2-2,7 5,5 Saamiset 8,5 0,0 8,5 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 726,1 15,2 741,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,2 0,0 7,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 120,4 0,2 120,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 18,7 0,0 18,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 11,9-11,9 Rahavarat 10,6 11,9 22,5 168,8 0,2 168,9 Varat yhteensä 894,9 15,3 910,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80,6 0,0 80,6 Ylikurssirahasto 21,8 0,0 21,8 Omat osakkeet 0,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,4-0,8-1,2 Kertyneet voittovarat 249,5 11,6 261,1 353,0 9,3 362,3 Vähemmistöosakkaiden osuus 2,0 0,0 2,0 Oma pääoma yhteensä 355,0 9,3 364,3 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,5 0,1 83,7 Eläkevelvoitteet 15 3,4 1,1 4,5 Korolliset velat ,7 4,6 305,4 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 391,4 5,8 397,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 91,6 0,0 91,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,4 0,0 0,4 Varaukset 10 1,4 0,0 1,4

17 Lyhytaikaiset korolliset velat 55,1 0,2 55,3 148,5 0,2 148,7 Velat yhteensä 539,9 6,0 545,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 894,9 15,3 910,2 SEGMENTTIRAPORTOINTI 2005 ( ) IFRS IFRS IFRS Tammi- Tammi- Tammimaalis kesä syys Viite Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 315,4 485,8 Myynti ulkopuolisille 157,1 315,2 485,4 Myynti satamatoiminnoille 0,1 0,2 0,3 Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 50,9 78,0 Myynti ulkopuolisille 16,7 34,4 52,9 Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille 8,5 16,4 25,1 Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-16,6-25,4 Liikevaihto yhteensä 173,8 349,6 538,4 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN 2005 FAS - IFRS Viite FAS * FAS * FAS * Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 158,0 170,6 Myynti ulkopuolisille Myynti satamatoiminnoille Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 27,2 27,9 Myynti ulkopuolisille Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-9,4-9,7 Liikevaihto yhteensä 173,8 175,8 188,8

18 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitus tuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto Konsernin tunnuslukuja neljänneksittäin Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,1 1,6 3,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 1,0 4,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,7 2,4 4,7 Tulos per osake, EUR 0,14 0,02 0,09 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN FAS - IFRS IFRS IFRS IFRS Viite Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 158,2 170,4 Myynti ulkopuolisille 157, ,2 Myynti satamatoiminnoille 0,1 0,1 0,2 Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 25,6 27,2 Myynti ulkopuolisille 16,7 17,7 18,5 Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille 8,5 7,9 8,7 Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-8,0-8,8 Liikevaihto yhteensä 173,8 175,8 188,8 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitus tuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto Konsernin tunnuslukuja neljänneksittäin Liikevoitto liikevaihdosta, % 6,1 2,5 4,4 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,6 3,1 6,1 Sijoitetun pääoman

19 tuotto (ROI), % 6,5 2,9 4,8 Tulos per osake, EUR 0,20 0,07 0,13 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl LASKELMA KONSERNIN OMAN PääOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osa- Yli- Muun- Va- Omat Ker- Yht Vä- Yht ke- kurs- to- ra- osak- ty- hempää- sira- erot ra- keet neet misoma hasto has- voit- tön MEUR to to- osuus varat Oma pääoma ,0 53,7-0,7 1,4-2,2 288,3 380,4 380,4 IFRS:n käyttöönoton 0,7-1,4-1,9-2,6 2,0-0,6 vaikutus Oikaistu oma pääoma 40,0 53,7-2,2 286,4 377,8 2,0 379, Muuntoerot -0,2-0,2 0,0-0,2 Tilikauden 45,4 45,4 0,5 46,0 voitto Kaudella kir- -0,2 45,4 45,2 0,5 45,8 jatut tuotot ja kulut yht Osingonjako -49,7-49,7-0,5-50,2 Osakeanti 40,0-40,0 Omat -3,7-3,7-3,7 osakkeet Käytetyt osakeoptiot 40,0-40,0-3,7-49,7-53,4-0,5-53,9 Oma pääoma ,9 13,8-0,2-6,0 282,1 369,7 2,0 371,7 IAS 32:n ja 39:n käyttöönoto -0,7-0,7-0,7 n vaikutus Oikaistu oma 79,9 13,8-0,2-6,0 281,5 369,0 2,0 371,1 pääoma

20 Muuntoerot -1,0-1,0-1,0 Tilikauden voitto 15,8 15,8 0,4 16,2 Kaudella kir- -1,0 15,8 14,8 0,4 15,2 jatut tuotot ja kulut yht Osingonjako -30,2-30,2-0,4-30,7 Käytetyt osakeoptiot 1,8 6,9 8,8 8,8 Omien osakkeiden mitätöinti -1,1 1,1 6,0-6,0 0,7 8,1 6,0-36,2-21,5-0,4-21,9 Oma pääoma ,6 21,8-1,2 0,0 261,1 362,3 2,0 364,3 Lisätietoja täsmäytyslaskelmiin 1) Liikearvopoistojen peruutus ja liikearvon arvonalentumistestaus IFRS:n mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan se testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. FAS:n mukaan liikearvo poistetaan konsernitilinpäätöksessä 20 vuodessa. Ennen IFRS siirtymispäivää toteutuneita, liiketoimintojen yhdistämisiä ei ole oikaistu IFRS 3:n mukaisiksi. IFRS siirtymishetkellä liikearvojen poistaminen on lopetettu ja FAS:n mukaiset vuonna 2004 kirjatut liikearvopoistot (tilikaudella 2004 liikearvon poistot olivat teur) tuhatta euroa peruutetaan IFRS - tilinpäätöksestä. Liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta avaavassa taseessa ja Avaavassa taseessa on Finnlines UK:n liikearvosta tehty teur:n arvonalennuskirjaus. Finnlines UK Ltd toimii RoroLink- ja Teamlines- liiketoimintojen agenttina ja sillä ei ole itsenäistä liiketoimintaa. Kyseinen liikearvo on poistettu FAS:ssa IFRS 1:n vaatimuksen mukaisesti koko liikearvo on testattu siirtymähetken arvonalentumisen varalta. Nämä laskelmat eivät ole johtaneet muihin muutoksiin avaavassa IFRS -taseessa ) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan konsernin eläkevastuut on pääsääntöisesti kirjattu paikallisten säännösten mukaan. IFRS-raportointiin siirryttäessä etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi luokitelluista järjestelyistä on kirjattu lisävastuuta teur ( ) ja teur ( ). Vaikutus henkilöstökuluihin tilivuonna 2004 oli 903 teur.

21 Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen käyttäen ennakoituun etuoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method). Eläkemenot kirjataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa tai valtion velkasitoumusten korkoa. Joukkovelkakirjalainojen ja velkasitoumusten maturiteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevastuun maturiteettia. Konsernissa etuuspohjaisissa järjestelyissä avaavaan siirtymähetken taseeseen on kirjattu kaikki kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot. 3) Rahoitusleasing -sopimukset IFRS- raportointiin siirryttäessä konsernin tietyt vuokrasopimukset on luokiteltu IAS 17:n mukaan rahoitusleasing -sopimuksiksi. Avaavan taseen aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy vuokrasopimuksella rahoitettu rakennus ja laituriramppirakennelma. Em. hyödykkeet vähennettynä kertyneillä poistoilla ovat teur ( ) ja teur ( ). Rahoitusleasing -sopimusten vuokravelvoitteet on kirjattu taseen korollisiin velkoihin. Vuoden 2004 lopussa taseen korollisiin velkoihin sisältyy teur rahoitusleasingvelkoja, teur ( ). Vastaavasti liiketoiminnan kulujen pienentyminen vuonna 2004 johtuu pääosin rahoitusleasing -sopimusvuokrien käsittelystä IFRS-standardien vaatimalla tavalla. Vuoden 2004 vuokrat, 414 teur, käsitellään IFRS- raportoinnissa jakamalla vähimmäisvuokrat velan lyhennykseen sekä korkokustannuksiin, jotka on esitetty rahoituserissä. 4) Välittömät verot ja laskennalliset verovelat IFRS - oikaistuna IFRS- oikaisuista on laskettu laskennalliset verot avaavaan IFRS- taseeseen verokannan 29% mukaisesti. Vuonna 2004 Suomen verolainsäädäntöä muutettiin ja verokanta alennettiin 26%:iin. Laskennalliset verot IFRS- oikaisuista taseeseen on laskettu 26% mukaisesti. IFRS- raportoinnista aiheutuvista väliaikaisista eroista on kirjattu laskennallinen vero määrältään 274 teur ( ), 538 teur ( Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos johtuu pääasiassa etuuspohjaisten eläkevastuiden aiheuttamista väliaikaisista eroista. Laskennallisista veroista aiheutuva tulosvaikutus 2004 oli -265 teur. 5) Rahoituserien muutos Rahoituskulujen muutos 2004 johtuu rahoitusleasing -sopimuksia

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2005 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahavirtalaskelma 23 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 24 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen 25 Liitetiedot

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Vaisalan historian paras vuosi

Vaisalan historian paras vuosi Tilinpäätös 2005 Vaisalan historian paras vuosi Pekka Ketonen Toimitusjohtaja Vuosi 2005 oli Vaisalalle myönteinen. Kysyntä elpyi vuoden aikana pari vuotta kestäneen alamäen jälkeen. Tulosparannusta ovat

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Tilinpäätös 2005 2 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3. toukokuuta 2006 alkaen klo 14.00 Kuopiossa,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot