Finnlines Oyj Pörssitiedote klo SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN"

Transkriptio

1 Finnlines Oyj Pörssitiedote klo SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna Konsernin tilinpäätös päättyvältä tilikaudelta on ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittava tilinpäätös. Finnlines on laatinut avaavan taseen IFRS siirtymispäivälle, joka on Tässä katsauksessa esitetään laskentaperiaatteiden merkittävimmät muutokset ja IFRS:n käyttöönoton vaikutukset Finnlinesin konsernitilinpäätökseen. Siirtymätiedotetta laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS - standardeja sekä SIC ja IFRIC -tulkintoja. Ensimmäinen IFRS - standardin mukainen osavuosikatsaus laaditaan päättyvältä jaksolta. Laadittaessa tilinpäätöstä IFRS 1 (ensimmäinen IFRS - standardien käyttöönotto) vaatimusten mukaisesti, konserni on soveltanut pakollisia ja tiettyjä vapaaehtoisia helpotuksia liittyen IFRS -standardien takautuvaan soveltamiseen. Siirtymävaiheessa konserni on tehnyt seuraavat valinnat IFRS 1:n sallimista vaihtoehtoisista helpotuksista liittyen muiden IFRS -standardien vaatimusten soveltamiseen. Yritysten yhteenliittymät Aikaisempia, ennen IFRS siirtymispäivää toteutuneita, liiketoimintojen yhdistämisiä ei ole oikaistu IFRS 3 mukaisiksi. Työsuhde-etuudet Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu siirtymäajankohdan taseeseen. Helpotus IAS 32:n ja IAS 39:n vertailutietojen oikaisemista koskevista vaatimuksista Vertailutietoja vuodelta 2004 ei ole oikaistu standardien IAS 32 ja IAS 39 mukaisiksi. IAS 32:n ja IAS 39:n ja suomalaisen tilinpäätösnormiston väliset oikaisut on laskettu ja kirjattu IAS 32 ja IAS 39 standardeihin siirtymispäivän avaavaan taseeseen Kertyneet muuntoerot Kaikkien ulkomaisten yksiköiden kertyneet muuntoerot IFRS siirtymispäivänä on siirretty kertyneisiin voittovaroihin. Käypä arvo tai uudelleen arvostukseen perustuva arvo oletushankintamenona Konserni käyttää uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa oletushankintamenona IFRS siirtymähetkellä arvostaessaan

2 sijoituskiinteistöjä. Osakeperusteiset maksut IFRS 2 -standardin voimaantulosäännösten mukaisesti ennen myönnettyjä optio-oikeuksia ei ole käsitelty tulosvaikutteisesti sitouttamisajanjakson aikana. Muut kuin edellä mainitut IFRS 1 -siirtymästandardin sallimat vaihtoehtoiset helpotukset eivät ole aiheellisia Finnlines - konsernille. Siirtyminen IFRS -käytäntöön vaikuttaa mm. seuraaviin seikkoihin: Poistot liikearvosta: Yrityksen aikaisemmassa tilinpäätöskäytännössä liikearvot on poistettu 5-20 vuodessa. IFRS ei salli liikearvojen kaavamaista poistamista. Liikearvot testataan vuosittain ja liikearvoa kirjataan alas, mikäli arvonalentumistesti osoittaa arvon alentuneen. Suomalainen eläkejärjestelmä (TEL): Konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu joko maksu- tai etuuspohjaisiksi. Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia. Maksupohjaisista järjestelyistä suoritettavat maksut on kirjattu kuluksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kuuluvat. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä eläkekulut on kirjattu paikallisten säädösten mukaan. Suomessa TEL on katsottu maksupohjaiseksi eläkejärjestelyksi, kun IFRS:ssä TEL-järjestelyn työkyvyttömyyteen liittyvä osuus käsitellään etuuspohjaisena eläkejärjestelynä asti. Vuoden 2006 alussa voimaantulevan TEL-vakuutuksen työkyvyttömyyseläkkeiden maksuperustemuutoksen seurauksena TELvakuutuksen työkyvyttömyysetuudet muuttuvat maksupohjaisiksi. Ruotsin eläkejärjestelyt on käsitelty maksupohjaisena. Konsernilla on etuuspohjaisia lisäeläkejärjestelyjä Suomessa ja Saksassa. Segmentti-informaatio: Aikaisemmin raportoitu segmenttijako ei muutu IFRS:ään siirryttäessä. Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Konsernilla on kaksi ensisijaista segmenttiä: varustamotoiminta ja merikuljetukset sekä satamatoiminnot. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, muu EU ja muut maat. Rahoitusleasing -sopimukset: IAS 17 -standardin periaatteiden mukaan vuokrasopimukset, joissa konsernille on siirtynyt olennainen osa omistamiselle olennaisista riskeistä ja eduista, on luokiteltu rahoitusleasing -sopimuksiksi. Tällöin vuokrattu hyödyke on merkitty taseeseen varoiksi ja vuokravelvoitteet taseen korollisiin velkoihin.

3 Tuloverot: Tuloverot on esitetty IAS 12 -standardin mukaisesti, jolloin tilikauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ohella on kirjattu laskennalliset verot kaikista väliaikaisista eroista. Rahoitusinstrumentit: Suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna johdannaisten ja rahoitusvarojen ja lainojen kirjanpitokäsittely muuttui IAS 32 ja IAS 39 -standardien mukaisiksi. Johdannaiset ja rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusinstrumentit on luokiteltu uudelleen vastaamaan IAS 32 standardin vaatimuksia. IFRS -RAPORTOINNIN VAIKUTUKSET AIEMMIN RAPORTOITUUN OMAAN PÄÄOMAAN JA VOITTOON IFRS-ön siirtyminen parantaa Finnlinesin tilikauden 2004 voittoa suomalaiseen ön verrattuna 8,4 milj. euroa. Liikevoitto paranee 8,9 milj. euroa lähinnä liikearvopoistojen palauttamisen vuoksi. Oma pääoma pienenee 2,6 milj. euroa ( ) ja kasvaa 5,8 milj. euroa ( ) siirryttäessä soveltamaan IFRS - standardeja. Konsernin tasetta IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönotto kasvattaa 4,3 milj. euroa ja vastaavasti 11,9 milj. euroa ( ). Vuoden 2005 kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä IFRSön siirtyminen parantaa Finnlinesin voittoa suomalaiseen ön verrattuna 5,7 milj. eurolla. Liikevoitto paranee 5,1 milj. euroa, lähinnä liikearvopoistojen palauttamisen vuoksi. Siirtyminen IAS 32 ja IAS 39 -standardien soveltamiseen kasvattaa tasetta 0,2 milj. euroa ja pienentää omaa pääomaa 0,7 milj. euroa. Konsernin tasetta IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönotto kasvattaa 15,3 milj. euroa ( ). IFRS -raportointiin siirtyminen on aiheuttanut muutoksia aikaisemmin laadittuihin tilinpäätöksiin. Ennen siirtymistä IFRS -raportointiin konsernin tilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti (FAS). Seuraavat täsmäytyslaskelmat ja lisätiedot kuvaavat IFRS -raportoinnin eroja verrattuna suomalaiseen ön IFRS - avaavassa taseessa (konsernin IFRS -raportointiin siirtymispäivä lukuunottamatta standardeja IAS 32 ja IAS 39), tilikaudella 2004 sekä IAS 32:n ja IAS 39:n soveltamisalaan kuuluvien rahoitusinstrumenttien esittämiseen on IFRS 1:n salliman helpotuksen mukaisesti vuoden 2004 vertailutiedoissa sovellettu suomalaista tilinpäätösnormistoa. Vertailukauden päättymispäivänä ja ensimmäisen IFRS-tilikauden alkavan taseen väliset oikaisut on esitetty jäljempänä erillisessä täsmäytyslaskelmassa.

4 IFRS-standardeihin siirtymisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia rahavirtalaskelmaan. Finnlines Oyj:n voiton ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat tilivuodelta 2004: OMAN PääOMAN TäSMäYTYSLASKELMA 1000 EUR Viite Oma pääoma ja vähemmistöosuus FAS*:n mukaan IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Liikearvojen poiston peruutus Liikearvojen alaskirjaus Eläkevelvoitteet Rahoitusleasingsopimusten vaikutus omaan pääomaan Laskennalliset verot IFRS-oikaisuista Oma pääoma IFRS:n mukaan ** VOITON TäSMäYTYSLASKELMA Tammi- Tammi- Tammi- Tammisyys kesä maalis joulu 1000 EUR Viite Tilikauden voitto FAS*:n mukaan** IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Liikearvojen poistojen peruutus 1, Eläkevelvoitteiden muutos 2, Rahoituserien 5,16, muutos Laskennallisten verojen muutos IFRS- oikaisuista 4, Muut Tilikauden voitto IFRS:n mukaan ** ** Sisältää vähemmistöosuuden TULOSLASKELMAN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS 2004 IFRS 2004 :ään

5 siirty EUR Viite misestä Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset 1, Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminan kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskulut (netto) 3, Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,94 1,15 laimennusvaikutuksella oikais- 0,93 1,14 tu osakekohtainen tulos (EUR) TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2004 siirty EUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 3,6 omaisuushyödykkeet,8, Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet

6 Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Vararahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

7 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2004 Vii- siirty EUR te misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 3,6 omaisuushyödykkeet,8, Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Kauden verotettavaantuloon perustuva verosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Vararahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat

8 ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä IFRS:ään siirtyminen muuttaa taloudellisia tunnuslukuja. Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimmät tunnusluvut vuodelta 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRSkäytännön mukaisina. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 2004 FAS * IFRS Oma pääoma per osake, EUR 9,23 9,38 Osinko per tulos, % 79,8 65,3 P/E -luku 13,6 11,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,0 12,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,1 9,3 Taseen loppusumma, MEUR 881,3 893,2 Velkaantumisaste (gearing), % 76,3 76,5 Omavaraisuusaste, % 41,5 41,6 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT FAS * Muutos IFRS 2004 IFRS: 2004 ään EUR Viite siirtymisestä Liikevaihto segmenteittäin Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä Myynti ulkopuolisille Myynti satamatoiminnoille 799 Satamatoiminnot yhteensä Myynti ulkopuolisille Myynti varustamotoiminta

9 ja merikuljetuksille Konsernin sisäinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä Liikevoitto segmenteittäin Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Liikevaihto segmenteittäin (segmentointi 2) 12 Suomi Muut EU maat Muut maat Liikevaihto yhteensä Vuosi 2005 IAS 32 ja 39 standardeja on sovellettu ensimmäistä kertaa alkaneella tilikaudella. Tämä on aiheuttanut muutoksia aiemmin noudatettuun suomalaiseen ön verrattuna muun muassa johdannaisten kirjanpitokäsittelyssä ja lainojen arvostamisessa. Näistä muutoksista johtuvat oikaisut kuhunkin tase-erään on esitetty oheisessa taulukossa ja sitä seuraavissa viitetiedoissa. TäSMäYTYSLASKELMA IAS 32 - JA IAS 39 STANDARDIEN KäYTTööNOTON VAIKUTUKSISTA IFRS Muutos IFRS EUR Viite IAS , VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja

10 muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajielle kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Vuoden 2005 kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos- ja tasetiedot esitetään alla olevissa taulukoissa suomalaisen- ja IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisina. Tärkeimmät tunnusluvut esitetään tuloslaskelman alla. Liikevaihto ja liikevoitto on esitetty myös segmenteittäin (ensisijainen segmentointi). TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS: Tammimaalis ään maalis 2005 siirty- 2005

11 MEUR Viite misestä Liikevaihto 173,8 0,0 173,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,0 0,5 Liiketoiminnan kulut 15,16-155,5 0,1-155,4 Poistot 14,16-10,0 1,6-8,4 Liikevoitto 8,9 1,8 10,6 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-1,5 0,5-0,9 Välittömät verot 17-1,7-0,2-1,9 Tilikauden voitto 5,7 2,2 7,8 Emoyhtiön osakkeenomistajille 5,7 2,1 7,8 Vähemmistöosakkaille 0,0 0,0 0,0 5,7 2,1 7,8 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR): laimentamaton osakekohtainen tulos 0,14 0,20 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,14 0,19 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,1 6,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 8,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,7 6,5 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 315,6 320,4 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,9 40,1 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 90,2 89,8 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,64 8,81 TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS Tammikesä :ään kesä 2005 siirty MEUR Viite misestä Liikevaihto 349,6 0,0 349,6 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 0,0 1,3 Liiketoiminnan kulut 15,16-319,3 0,2-319,1 Poistot 14,16-20,0 3,2-16,8 Liikevoitto 11,6 3,4 15,0 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-3,0 0,8-2,2 Välittömät verot 17-2,0-0,2-2,2 Tilikauden voitto 6,6 4,0 10,6

12 Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,4 4,1 10,5 Vähemmistöosakkaille 0,2 0,0 0,2 6,6 4,0 10,6 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR): laimentamaton osakekohtainen tulos 0,16 0,26 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,16 0,26 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,3 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,7 5,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,9 4,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 315,8 320,6 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,1 40,3 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 90,0 89,6 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,66 8,84 TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS Tammisyys :ään syys siirty MEUR Viite misestä Liikevaihto 538,4 0,0 538,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 0,0 3,1 Liiketoiminnan kulut 15,16-493,1 0,3-492,8 Poistot 14,16-30,2 4,9-25,3 Liikevoitto 18,2 5,1 23,3 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-4,9 0,9-4,0 Välittömät verot 17-2,9-0,3-3,2 Tilikauden voitto 10,4 5,7 16,2 Emoyhtiön osakkeenomistajille 10,0 5,8 15,8 Vähemmistöosakkaille 0,4 0,0 0,4 10,4 5,7 16,2 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR):

13 laimentamaton osakekohtainen tulos 0,25 0,39 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,25 0,39 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,4 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,9 5,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,2 4,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 333,4 338,2 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,7 40,0 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 93,9 92,8 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,76 8,99 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2005 siirtymisestä MEUR Viite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9, omaisuushyödykkeet ,0 3,7 589,7 Liikearvo ,5 8,1 110,6 Muut aineettomat hyödykkeet 9,3-0,5 8,8 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6 Muut rahoitusvarat 9 8,4-2,7 5,7 Saamiset 8,0 0,0 8,0 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 714,2 13,2 727,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5,0 0,0 5,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 109,4 0,0 109,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 13,3 0,0 13,3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16,2-16,2 Rahavarat 18,9 16,2 35,1

14 162,8 0,0 162,8 Varat yhteensä 877,0 13,2 890,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 81,7 0,0 81,7 Ylikurssirahasto 20,7 0,0 20,7 Omat osakkeet -6,0-6,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,8 0,4-0,4 Kertyneet voittovarat 245,1 13,9 259,0 348,1 7,0 355,1 Vähemmistöosakkaiden osuus 1,6 0,0 1,6 Oma pääoma yhteensä 349,8 7,0 356,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,5 0,0 83,5 Eläkevelvoitteet 15 3,5 1,1 4,5 Korolliset velat ,4 4,7 317,1 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 403,1 5,8 408,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 83,1 0,3 83,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,5 0,0 0,5 Varaukset 10 2,2 0,0 2,2 Lyhytaikaiset korolliset velat 38,3 0,2 38,4 124,1 0,5 124,6 Velat yhteensä 527,2 6,2 533,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 877,0 13,2 890,2 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2005 siirty- MEUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9, omaisuushyödykkeet ,8 3,5 592,4 Liikearvo ,9 7,9 108,8 Muut aineettomat hyödykkeet 11,1-0,4 10,7 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6

15 Muut rahoitusvarat 9 8,4-2,7 5,7 Saamiset 8,5 0,0 8,5 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 717,7 12,9 730,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,0 0,0 7,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 103,9 0,1 104,1 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 16,0 0,0 16,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,1-10,1 Rahavarat 19,8 10,1 29,9 156,9 0,1 157,0 Varat yhteensä 874,6 13,0 887,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80,6 0,0 80,6 Ylikurssirahasto 21,8 0,0 21,8 Omat osakkeet 0,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,5-1,5-2,0 Kertyneet voittovarat 245,9 9,9 255,7 349,2 7,0 356,2 Vähemmistöosakkaiden osuus 1,8 0,0 1,8 Oma pääoma yhteensä 351,0 7,0 358,0 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,2 0,1 83,4 Eläkevelvoitteet 15 3,5 1,1 4,5 Korolliset velat ,4 4,7 315,1 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 85,8 0,0 85,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,3 0,0 0,3 Varaukset 10 1,3 0,0 1,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 35,3 0,1 35,4 122,7 0,1 122,9 Velat yhteensä 523,6 6,0 529,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 874,6 13,0 887,6 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: 30.9.

16 2005 ään 2005 siirty- MEUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9 omaisuushyödykkeet,16 598,5 3,4 601,9 Liikearvo 14 99,2 10,2 109,4 Muut aineettomat hyödykkeet 11,8-0,3 11,4 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6 Muut rahoitusvarat 9 8,2-2,7 5,5 Saamiset 8,5 0,0 8,5 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 726,1 15,2 741,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,2 0,0 7,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 120,4 0,2 120,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 18,7 0,0 18,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 11,9-11,9 Rahavarat 10,6 11,9 22,5 168,8 0,2 168,9 Varat yhteensä 894,9 15,3 910,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80,6 0,0 80,6 Ylikurssirahasto 21,8 0,0 21,8 Omat osakkeet 0,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,4-0,8-1,2 Kertyneet voittovarat 249,5 11,6 261,1 353,0 9,3 362,3 Vähemmistöosakkaiden osuus 2,0 0,0 2,0 Oma pääoma yhteensä 355,0 9,3 364,3 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,5 0,1 83,7 Eläkevelvoitteet 15 3,4 1,1 4,5 Korolliset velat ,7 4,6 305,4 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 391,4 5,8 397,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 91,6 0,0 91,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,4 0,0 0,4 Varaukset 10 1,4 0,0 1,4

17 Lyhytaikaiset korolliset velat 55,1 0,2 55,3 148,5 0,2 148,7 Velat yhteensä 539,9 6,0 545,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 894,9 15,3 910,2 SEGMENTTIRAPORTOINTI 2005 ( ) IFRS IFRS IFRS Tammi- Tammi- Tammimaalis kesä syys Viite Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 315,4 485,8 Myynti ulkopuolisille 157,1 315,2 485,4 Myynti satamatoiminnoille 0,1 0,2 0,3 Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 50,9 78,0 Myynti ulkopuolisille 16,7 34,4 52,9 Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille 8,5 16,4 25,1 Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-16,6-25,4 Liikevaihto yhteensä 173,8 349,6 538,4 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN 2005 FAS - IFRS Viite FAS * FAS * FAS * Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 158,0 170,6 Myynti ulkopuolisille Myynti satamatoiminnoille Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 27,2 27,9 Myynti ulkopuolisille Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-9,4-9,7 Liikevaihto yhteensä 173,8 175,8 188,8

18 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitus tuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto Konsernin tunnuslukuja neljänneksittäin Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,1 1,6 3,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 1,0 4,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,7 2,4 4,7 Tulos per osake, EUR 0,14 0,02 0,09 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN FAS - IFRS IFRS IFRS IFRS Viite Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 158,2 170,4 Myynti ulkopuolisille 157, ,2 Myynti satamatoiminnoille 0,1 0,1 0,2 Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 25,6 27,2 Myynti ulkopuolisille 16,7 17,7 18,5 Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille 8,5 7,9 8,7 Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-8,0-8,8 Liikevaihto yhteensä 173,8 175,8 188,8 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitus tuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto Konsernin tunnuslukuja neljänneksittäin Liikevoitto liikevaihdosta, % 6,1 2,5 4,4 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,6 3,1 6,1 Sijoitetun pääoman

19 tuotto (ROI), % 6,5 2,9 4,8 Tulos per osake, EUR 0,20 0,07 0,13 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl LASKELMA KONSERNIN OMAN PääOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osa- Yli- Muun- Va- Omat Ker- Yht Vä- Yht ke- kurs- to- ra- osak- ty- hempää- sira- erot ra- keet neet misoma hasto has- voit- tön MEUR to to- osuus varat Oma pääoma ,0 53,7-0,7 1,4-2,2 288,3 380,4 380,4 IFRS:n käyttöönoton 0,7-1,4-1,9-2,6 2,0-0,6 vaikutus Oikaistu oma pääoma 40,0 53,7-2,2 286,4 377,8 2,0 379, Muuntoerot -0,2-0,2 0,0-0,2 Tilikauden 45,4 45,4 0,5 46,0 voitto Kaudella kir- -0,2 45,4 45,2 0,5 45,8 jatut tuotot ja kulut yht Osingonjako -49,7-49,7-0,5-50,2 Osakeanti 40,0-40,0 Omat -3,7-3,7-3,7 osakkeet Käytetyt osakeoptiot 40,0-40,0-3,7-49,7-53,4-0,5-53,9 Oma pääoma ,9 13,8-0,2-6,0 282,1 369,7 2,0 371,7 IAS 32:n ja 39:n käyttöönoto -0,7-0,7-0,7 n vaikutus Oikaistu oma 79,9 13,8-0,2-6,0 281,5 369,0 2,0 371,1 pääoma

20 Muuntoerot -1,0-1,0-1,0 Tilikauden voitto 15,8 15,8 0,4 16,2 Kaudella kir- -1,0 15,8 14,8 0,4 15,2 jatut tuotot ja kulut yht Osingonjako -30,2-30,2-0,4-30,7 Käytetyt osakeoptiot 1,8 6,9 8,8 8,8 Omien osakkeiden mitätöinti -1,1 1,1 6,0-6,0 0,7 8,1 6,0-36,2-21,5-0,4-21,9 Oma pääoma ,6 21,8-1,2 0,0 261,1 362,3 2,0 364,3 Lisätietoja täsmäytyslaskelmiin 1) Liikearvopoistojen peruutus ja liikearvon arvonalentumistestaus IFRS:n mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan se testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. FAS:n mukaan liikearvo poistetaan konsernitilinpäätöksessä 20 vuodessa. Ennen IFRS siirtymispäivää toteutuneita, liiketoimintojen yhdistämisiä ei ole oikaistu IFRS 3:n mukaisiksi. IFRS siirtymishetkellä liikearvojen poistaminen on lopetettu ja FAS:n mukaiset vuonna 2004 kirjatut liikearvopoistot (tilikaudella 2004 liikearvon poistot olivat teur) tuhatta euroa peruutetaan IFRS - tilinpäätöksestä. Liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta avaavassa taseessa ja Avaavassa taseessa on Finnlines UK:n liikearvosta tehty teur:n arvonalennuskirjaus. Finnlines UK Ltd toimii RoroLink- ja Teamlines- liiketoimintojen agenttina ja sillä ei ole itsenäistä liiketoimintaa. Kyseinen liikearvo on poistettu FAS:ssa IFRS 1:n vaatimuksen mukaisesti koko liikearvo on testattu siirtymähetken arvonalentumisen varalta. Nämä laskelmat eivät ole johtaneet muihin muutoksiin avaavassa IFRS -taseessa ) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan konsernin eläkevastuut on pääsääntöisesti kirjattu paikallisten säännösten mukaan. IFRS-raportointiin siirryttäessä etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi luokitelluista järjestelyistä on kirjattu lisävastuuta teur ( ) ja teur ( ). Vaikutus henkilöstökuluihin tilivuonna 2004 oli 903 teur.

21 Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen käyttäen ennakoituun etuoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method). Eläkemenot kirjataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa tai valtion velkasitoumusten korkoa. Joukkovelkakirjalainojen ja velkasitoumusten maturiteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevastuun maturiteettia. Konsernissa etuuspohjaisissa järjestelyissä avaavaan siirtymähetken taseeseen on kirjattu kaikki kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot. 3) Rahoitusleasing -sopimukset IFRS- raportointiin siirryttäessä konsernin tietyt vuokrasopimukset on luokiteltu IAS 17:n mukaan rahoitusleasing -sopimuksiksi. Avaavan taseen aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy vuokrasopimuksella rahoitettu rakennus ja laituriramppirakennelma. Em. hyödykkeet vähennettynä kertyneillä poistoilla ovat teur ( ) ja teur ( ). Rahoitusleasing -sopimusten vuokravelvoitteet on kirjattu taseen korollisiin velkoihin. Vuoden 2004 lopussa taseen korollisiin velkoihin sisältyy teur rahoitusleasingvelkoja, teur ( ). Vastaavasti liiketoiminnan kulujen pienentyminen vuonna 2004 johtuu pääosin rahoitusleasing -sopimusvuokrien käsittelystä IFRS-standardien vaatimalla tavalla. Vuoden 2004 vuokrat, 414 teur, käsitellään IFRS- raportoinnissa jakamalla vähimmäisvuokrat velan lyhennykseen sekä korkokustannuksiin, jotka on esitetty rahoituserissä. 4) Välittömät verot ja laskennalliset verovelat IFRS - oikaistuna IFRS- oikaisuista on laskettu laskennalliset verot avaavaan IFRS- taseeseen verokannan 29% mukaisesti. Vuonna 2004 Suomen verolainsäädäntöä muutettiin ja verokanta alennettiin 26%:iin. Laskennalliset verot IFRS- oikaisuista taseeseen on laskettu 26% mukaisesti. IFRS- raportoinnista aiheutuvista väliaikaisista eroista on kirjattu laskennallinen vero määrältään 274 teur ( ), 538 teur ( Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos johtuu pääasiassa etuuspohjaisten eläkevastuiden aiheuttamista väliaikaisista eroista. Laskennallisista veroista aiheutuva tulosvaikutus 2004 oli -265 teur. 5) Rahoituserien muutos Rahoituskulujen muutos 2004 johtuu rahoitusleasing -sopimuksia

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ FINNLINES OYJ 14.02.2006 TILINPÄÄTÖS Markkinatilanne Erilaiset työmarkkinaselkkaukset Suomessa vaikeuttivat Finnlinesin toimintaa koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Kertomusvuoden ensimmäinen normaali

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

IFRS-TIEDOTE RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖS- STANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN. 1. Eläkkeet

IFRS-TIEDOTE RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖS- STANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN. 1. Eläkkeet RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖS- STANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN Raisio siirtyi konsernilaskennassaan IFRSstandardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Ensimmäinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

IFRS. Siirtymätiedote Täsmäytyslaskelmat. Täsmäytyslaskelmien liitetiedot Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin

IFRS. Siirtymätiedote Täsmäytyslaskelmat. Täsmäytyslaskelmien liitetiedot Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin Siirtymätiedote IFRS Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin 25.4.2007 Täsmäytyslaskelmat Täsmäytyslaskelmien liitetiedot 2006 Preliminary Information 2005 IFRS Siirtymätiedote Siirtyminen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT. Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote kello 10.30

SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT. Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote kello 10.30 SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 16.2.2016 kello 10.30 Siili Solutions Oyj siirtyy noudattamaan vuoden 2015 tilinpäätöksessään kansainvälisiä IFRS-standardeja (International

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

IFRS:N TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:SSÄ

IFRS:N TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:SSÄ 1 (5) LIITE TULOSTIEDOTTEESEEN 16.2.2005 :N TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:SSÄ Suominen Yhtymä on ottanut 1.1.2005 alkaen taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla 1 (11) Osavuosikatsaus 11.8.2011 Editan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011: Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla Edita-konsernin liikevaihto oli 55,7 milj. euroa. Liikevaihto laski neljä

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2009-28.2.2010 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2009-28.2.2010 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 28.2.2010 oli 18,2 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 25.3.2010 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raisio-konserni: vuosi 2009 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 375,9 milj. euroa (463,2 vuonna 2008) Liiketulos ilman kertaeriä 20,5 milj. euroa

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA 1 LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013 1 000 1 000 Muutos-%

Lisätiedot

Suomen Postin osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2006

Suomen Postin osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2006 Suomen Postin osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2006 Suomen Posti -konserni siirtyi vuoden 2006 alusta tilinpäätös- ja osavuositulosraportoinnissaan IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Osavuosikatsaus on laadittu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot