Finnlines Oyj Pörssitiedote klo SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN"

Transkriptio

1 Finnlines Oyj Pörssitiedote klo SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna Konsernin tilinpäätös päättyvältä tilikaudelta on ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittava tilinpäätös. Finnlines on laatinut avaavan taseen IFRS siirtymispäivälle, joka on Tässä katsauksessa esitetään laskentaperiaatteiden merkittävimmät muutokset ja IFRS:n käyttöönoton vaikutukset Finnlinesin konsernitilinpäätökseen. Siirtymätiedotetta laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS - standardeja sekä SIC ja IFRIC -tulkintoja. Ensimmäinen IFRS - standardin mukainen osavuosikatsaus laaditaan päättyvältä jaksolta. Laadittaessa tilinpäätöstä IFRS 1 (ensimmäinen IFRS - standardien käyttöönotto) vaatimusten mukaisesti, konserni on soveltanut pakollisia ja tiettyjä vapaaehtoisia helpotuksia liittyen IFRS -standardien takautuvaan soveltamiseen. Siirtymävaiheessa konserni on tehnyt seuraavat valinnat IFRS 1:n sallimista vaihtoehtoisista helpotuksista liittyen muiden IFRS -standardien vaatimusten soveltamiseen. Yritysten yhteenliittymät Aikaisempia, ennen IFRS siirtymispäivää toteutuneita, liiketoimintojen yhdistämisiä ei ole oikaistu IFRS 3 mukaisiksi. Työsuhde-etuudet Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu siirtymäajankohdan taseeseen. Helpotus IAS 32:n ja IAS 39:n vertailutietojen oikaisemista koskevista vaatimuksista Vertailutietoja vuodelta 2004 ei ole oikaistu standardien IAS 32 ja IAS 39 mukaisiksi. IAS 32:n ja IAS 39:n ja suomalaisen tilinpäätösnormiston väliset oikaisut on laskettu ja kirjattu IAS 32 ja IAS 39 standardeihin siirtymispäivän avaavaan taseeseen Kertyneet muuntoerot Kaikkien ulkomaisten yksiköiden kertyneet muuntoerot IFRS siirtymispäivänä on siirretty kertyneisiin voittovaroihin. Käypä arvo tai uudelleen arvostukseen perustuva arvo oletushankintamenona Konserni käyttää uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa oletushankintamenona IFRS siirtymähetkellä arvostaessaan

2 sijoituskiinteistöjä. Osakeperusteiset maksut IFRS 2 -standardin voimaantulosäännösten mukaisesti ennen myönnettyjä optio-oikeuksia ei ole käsitelty tulosvaikutteisesti sitouttamisajanjakson aikana. Muut kuin edellä mainitut IFRS 1 -siirtymästandardin sallimat vaihtoehtoiset helpotukset eivät ole aiheellisia Finnlines - konsernille. Siirtyminen IFRS -käytäntöön vaikuttaa mm. seuraaviin seikkoihin: Poistot liikearvosta: Yrityksen aikaisemmassa tilinpäätöskäytännössä liikearvot on poistettu 5-20 vuodessa. IFRS ei salli liikearvojen kaavamaista poistamista. Liikearvot testataan vuosittain ja liikearvoa kirjataan alas, mikäli arvonalentumistesti osoittaa arvon alentuneen. Suomalainen eläkejärjestelmä (TEL): Konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu joko maksu- tai etuuspohjaisiksi. Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia. Maksupohjaisista järjestelyistä suoritettavat maksut on kirjattu kuluksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kuuluvat. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä eläkekulut on kirjattu paikallisten säädösten mukaan. Suomessa TEL on katsottu maksupohjaiseksi eläkejärjestelyksi, kun IFRS:ssä TEL-järjestelyn työkyvyttömyyteen liittyvä osuus käsitellään etuuspohjaisena eläkejärjestelynä asti. Vuoden 2006 alussa voimaantulevan TEL-vakuutuksen työkyvyttömyyseläkkeiden maksuperustemuutoksen seurauksena TELvakuutuksen työkyvyttömyysetuudet muuttuvat maksupohjaisiksi. Ruotsin eläkejärjestelyt on käsitelty maksupohjaisena. Konsernilla on etuuspohjaisia lisäeläkejärjestelyjä Suomessa ja Saksassa. Segmentti-informaatio: Aikaisemmin raportoitu segmenttijako ei muutu IFRS:ään siirryttäessä. Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Konsernilla on kaksi ensisijaista segmenttiä: varustamotoiminta ja merikuljetukset sekä satamatoiminnot. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, muu EU ja muut maat. Rahoitusleasing -sopimukset: IAS 17 -standardin periaatteiden mukaan vuokrasopimukset, joissa konsernille on siirtynyt olennainen osa omistamiselle olennaisista riskeistä ja eduista, on luokiteltu rahoitusleasing -sopimuksiksi. Tällöin vuokrattu hyödyke on merkitty taseeseen varoiksi ja vuokravelvoitteet taseen korollisiin velkoihin.

3 Tuloverot: Tuloverot on esitetty IAS 12 -standardin mukaisesti, jolloin tilikauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ohella on kirjattu laskennalliset verot kaikista väliaikaisista eroista. Rahoitusinstrumentit: Suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna johdannaisten ja rahoitusvarojen ja lainojen kirjanpitokäsittely muuttui IAS 32 ja IAS 39 -standardien mukaisiksi. Johdannaiset ja rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusinstrumentit on luokiteltu uudelleen vastaamaan IAS 32 standardin vaatimuksia. IFRS -RAPORTOINNIN VAIKUTUKSET AIEMMIN RAPORTOITUUN OMAAN PÄÄOMAAN JA VOITTOON IFRS-ön siirtyminen parantaa Finnlinesin tilikauden 2004 voittoa suomalaiseen ön verrattuna 8,4 milj. euroa. Liikevoitto paranee 8,9 milj. euroa lähinnä liikearvopoistojen palauttamisen vuoksi. Oma pääoma pienenee 2,6 milj. euroa ( ) ja kasvaa 5,8 milj. euroa ( ) siirryttäessä soveltamaan IFRS - standardeja. Konsernin tasetta IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönotto kasvattaa 4,3 milj. euroa ja vastaavasti 11,9 milj. euroa ( ). Vuoden 2005 kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä IFRSön siirtyminen parantaa Finnlinesin voittoa suomalaiseen ön verrattuna 5,7 milj. eurolla. Liikevoitto paranee 5,1 milj. euroa, lähinnä liikearvopoistojen palauttamisen vuoksi. Siirtyminen IAS 32 ja IAS 39 -standardien soveltamiseen kasvattaa tasetta 0,2 milj. euroa ja pienentää omaa pääomaa 0,7 milj. euroa. Konsernin tasetta IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönotto kasvattaa 15,3 milj. euroa ( ). IFRS -raportointiin siirtyminen on aiheuttanut muutoksia aikaisemmin laadittuihin tilinpäätöksiin. Ennen siirtymistä IFRS -raportointiin konsernin tilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti (FAS). Seuraavat täsmäytyslaskelmat ja lisätiedot kuvaavat IFRS -raportoinnin eroja verrattuna suomalaiseen ön IFRS - avaavassa taseessa (konsernin IFRS -raportointiin siirtymispäivä lukuunottamatta standardeja IAS 32 ja IAS 39), tilikaudella 2004 sekä IAS 32:n ja IAS 39:n soveltamisalaan kuuluvien rahoitusinstrumenttien esittämiseen on IFRS 1:n salliman helpotuksen mukaisesti vuoden 2004 vertailutiedoissa sovellettu suomalaista tilinpäätösnormistoa. Vertailukauden päättymispäivänä ja ensimmäisen IFRS-tilikauden alkavan taseen väliset oikaisut on esitetty jäljempänä erillisessä täsmäytyslaskelmassa.

4 IFRS-standardeihin siirtymisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia rahavirtalaskelmaan. Finnlines Oyj:n voiton ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat tilivuodelta 2004: OMAN PääOMAN TäSMäYTYSLASKELMA 1000 EUR Viite Oma pääoma ja vähemmistöosuus FAS*:n mukaan IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Liikearvojen poiston peruutus Liikearvojen alaskirjaus Eläkevelvoitteet Rahoitusleasingsopimusten vaikutus omaan pääomaan Laskennalliset verot IFRS-oikaisuista Oma pääoma IFRS:n mukaan ** VOITON TäSMäYTYSLASKELMA Tammi- Tammi- Tammi- Tammisyys kesä maalis joulu 1000 EUR Viite Tilikauden voitto FAS*:n mukaan** IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Liikearvojen poistojen peruutus 1, Eläkevelvoitteiden muutos 2, Rahoituserien 5,16, muutos Laskennallisten verojen muutos IFRS- oikaisuista 4, Muut Tilikauden voitto IFRS:n mukaan ** ** Sisältää vähemmistöosuuden TULOSLASKELMAN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS 2004 IFRS 2004 :ään

5 siirty EUR Viite misestä Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset 1, Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminan kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskulut (netto) 3, Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,94 1,15 laimennusvaikutuksella oikais- 0,93 1,14 tu osakekohtainen tulos (EUR) TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2004 siirty EUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 3,6 omaisuushyödykkeet,8, Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet

6 Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Vararahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

7 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2004 Vii- siirty EUR te misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 3,6 omaisuushyödykkeet,8, Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Kauden verotettavaantuloon perustuva verosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Vararahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat

8 ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä IFRS:ään siirtyminen muuttaa taloudellisia tunnuslukuja. Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimmät tunnusluvut vuodelta 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRSkäytännön mukaisina. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 2004 FAS * IFRS Oma pääoma per osake, EUR 9,23 9,38 Osinko per tulos, % 79,8 65,3 P/E -luku 13,6 11,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,0 12,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,1 9,3 Taseen loppusumma, MEUR 881,3 893,2 Velkaantumisaste (gearing), % 76,3 76,5 Omavaraisuusaste, % 41,5 41,6 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT FAS * Muutos IFRS 2004 IFRS: 2004 ään EUR Viite siirtymisestä Liikevaihto segmenteittäin Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä Myynti ulkopuolisille Myynti satamatoiminnoille 799 Satamatoiminnot yhteensä Myynti ulkopuolisille Myynti varustamotoiminta

9 ja merikuljetuksille Konsernin sisäinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä Liikevoitto segmenteittäin Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Liikevaihto segmenteittäin (segmentointi 2) 12 Suomi Muut EU maat Muut maat Liikevaihto yhteensä Vuosi 2005 IAS 32 ja 39 standardeja on sovellettu ensimmäistä kertaa alkaneella tilikaudella. Tämä on aiheuttanut muutoksia aiemmin noudatettuun suomalaiseen ön verrattuna muun muassa johdannaisten kirjanpitokäsittelyssä ja lainojen arvostamisessa. Näistä muutoksista johtuvat oikaisut kuhunkin tase-erään on esitetty oheisessa taulukossa ja sitä seuraavissa viitetiedoissa. TäSMäYTYSLASKELMA IAS 32 - JA IAS 39 STANDARDIEN KäYTTööNOTON VAIKUTUKSISTA IFRS Muutos IFRS EUR Viite IAS , VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja

10 muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajielle kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Korottomat velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Vuoden 2005 kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos- ja tasetiedot esitetään alla olevissa taulukoissa suomalaisen- ja IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisina. Tärkeimmät tunnusluvut esitetään tuloslaskelman alla. Liikevaihto ja liikevoitto on esitetty myös segmenteittäin (ensisijainen segmentointi). TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS: Tammimaalis ään maalis 2005 siirty- 2005

11 MEUR Viite misestä Liikevaihto 173,8 0,0 173,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,0 0,5 Liiketoiminnan kulut 15,16-155,5 0,1-155,4 Poistot 14,16-10,0 1,6-8,4 Liikevoitto 8,9 1,8 10,6 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-1,5 0,5-0,9 Välittömät verot 17-1,7-0,2-1,9 Tilikauden voitto 5,7 2,2 7,8 Emoyhtiön osakkeenomistajille 5,7 2,1 7,8 Vähemmistöosakkaille 0,0 0,0 0,0 5,7 2,1 7,8 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR): laimentamaton osakekohtainen tulos 0,14 0,20 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,14 0,19 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,1 6,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 8,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,7 6,5 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 315,6 320,4 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,9 40,1 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 90,2 89,8 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,64 8,81 TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS Tammikesä :ään kesä 2005 siirty MEUR Viite misestä Liikevaihto 349,6 0,0 349,6 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 0,0 1,3 Liiketoiminnan kulut 15,16-319,3 0,2-319,1 Poistot 14,16-20,0 3,2-16,8 Liikevoitto 11,6 3,4 15,0 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-3,0 0,8-2,2 Välittömät verot 17-2,0-0,2-2,2 Tilikauden voitto 6,6 4,0 10,6

12 Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,4 4,1 10,5 Vähemmistöosakkaille 0,2 0,0 0,2 6,6 4,0 10,6 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR): laimentamaton osakekohtainen tulos 0,16 0,26 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,16 0,26 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,3 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,7 5,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,9 4,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 315,8 320,6 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,1 40,3 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 90,0 89,6 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,66 8,84 TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN ( ) FAS * Muutos IFRS Tammi- IFRS Tammisyys :ään syys siirty MEUR Viite misestä Liikevaihto 538,4 0,0 538,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 0,0 3,1 Liiketoiminnan kulut 15,16-493,1 0,3-492,8 Poistot 14,16-30,2 4,9-25,3 Liikevoitto 18,2 5,1 23,3 Rahoitus tuotot ja -kulut 16,18-4,9 0,9-4,0 Välittömät verot 17-2,9-0,3-3,2 Tilikauden voitto 10,4 5,7 16,2 Emoyhtiön osakkeenomistajille 10,0 5,8 15,8 Vähemmistöosakkaille 0,4 0,0 0,4 10,4 5,7 16,2 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR):

13 laimentamaton osakekohtainen tulos 0,25 0,39 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,25 0,39 Konsernin tunnuslukuja Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,4 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,9 5,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,2 4,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 333,4 338,2 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,7 40,0 Velkaantumisaste (gearing) kauden lopussa, % 93,9 92,8 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl Ulkona olevia osakkeita kauden lopussa, 1000 kpl Oma pääoma per osake kauden lopussa, EUR 8,76 8,99 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2005 siirtymisestä MEUR Viite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9, omaisuushyödykkeet ,0 3,7 589,7 Liikearvo ,5 8,1 110,6 Muut aineettomat hyödykkeet 9,3-0,5 8,8 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6 Muut rahoitusvarat 9 8,4-2,7 5,7 Saamiset 8,0 0,0 8,0 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 714,2 13,2 727,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5,0 0,0 5,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 109,4 0,0 109,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 13,3 0,0 13,3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16,2-16,2 Rahavarat 18,9 16,2 35,1

14 162,8 0,0 162,8 Varat yhteensä 877,0 13,2 890,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 81,7 0,0 81,7 Ylikurssirahasto 20,7 0,0 20,7 Omat osakkeet -6,0-6,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,8 0,4-0,4 Kertyneet voittovarat 245,1 13,9 259,0 348,1 7,0 355,1 Vähemmistöosakkaiden osuus 1,6 0,0 1,6 Oma pääoma yhteensä 349,8 7,0 356,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,5 0,0 83,5 Eläkevelvoitteet 15 3,5 1,1 4,5 Korolliset velat ,4 4,7 317,1 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 403,1 5,8 408,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 83,1 0,3 83,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,5 0,0 0,5 Varaukset 10 2,2 0,0 2,2 Lyhytaikaiset korolliset velat 38,3 0,2 38,4 124,1 0,5 124,6 Velat yhteensä 527,2 6,2 533,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 877,0 13,2 890,2 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: ään 2005 siirty- MEUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9, omaisuushyödykkeet ,8 3,5 592,4 Liikearvo ,9 7,9 108,8 Muut aineettomat hyödykkeet 11,1-0,4 10,7 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6

15 Muut rahoitusvarat 9 8,4-2,7 5,7 Saamiset 8,5 0,0 8,5 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 717,7 12,9 730,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,0 0,0 7,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 103,9 0,1 104,1 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 16,0 0,0 16,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,1-10,1 Rahavarat 19,8 10,1 29,9 156,9 0,1 157,0 Varat yhteensä 874,6 13,0 887,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80,6 0,0 80,6 Ylikurssirahasto 21,8 0,0 21,8 Omat osakkeet 0,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,5-1,5-2,0 Kertyneet voittovarat 245,9 9,9 255,7 349,2 7,0 356,2 Vähemmistöosakkaiden osuus 1,8 0,0 1,8 Oma pääoma yhteensä 351,0 7,0 358,0 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,2 0,1 83,4 Eläkevelvoitteet 15 3,5 1,1 4,5 Korolliset velat ,4 4,7 315,1 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 85,8 0,0 85,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,3 0,0 0,3 Varaukset 10 1,3 0,0 1,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 35,3 0,1 35,4 122,7 0,1 122,9 Velat yhteensä 523,6 6,0 529,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 874,6 13,0 887,6 TASEEN TäSMäYTYSLASKELMA FAS * Muutos IFRS IFRS: 30.9.

16 2005 ään 2005 siirty- MEUR Viite misestä VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö- 8,9 omaisuushyödykkeet,16 598,5 3,4 601,9 Liikearvo 14 99,2 10,2 109,4 Muut aineettomat hyödykkeet 11,8-0,3 11,4 Sijoituskiinteistöt 8 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 9 2,6 2,6 Muut rahoitusvarat 9 8,2-2,7 5,5 Saamiset 8,5 0,0 8,5 Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 726,1 15,2 741,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,2 0,0 7,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 120,4 0,2 120,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 18,7 0,0 18,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 11,9-11,9 Rahavarat 10,6 11,9 22,5 168,8 0,2 168,9 Varat yhteensä 894,9 15,3 910,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80,6 0,0 80,6 Ylikurssirahasto 21,8 0,0 21,8 Omat osakkeet 0,0 Vararahasto 1,4-1,4 Muuntoerot -0,4-0,8-1,2 Kertyneet voittovarat 249,5 11,6 261,1 353,0 9,3 362,3 Vähemmistöosakkaiden osuus 2,0 0,0 2,0 Oma pääoma yhteensä 355,0 9,3 364,3 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 17 83,5 0,1 83,7 Eläkevelvoitteet 15 3,4 1,1 4,5 Korolliset velat ,7 4,6 305,4 Korottomat velat ja varaukset 10 3,7 0,0 3,7 391,4 5,8 397,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 91,6 0,0 91,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,4 0,0 0,4 Varaukset 10 1,4 0,0 1,4

17 Lyhytaikaiset korolliset velat 55,1 0,2 55,3 148,5 0,2 148,7 Velat yhteensä 539,9 6,0 545,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 894,9 15,3 910,2 SEGMENTTIRAPORTOINTI 2005 ( ) IFRS IFRS IFRS Tammi- Tammi- Tammimaalis kesä syys Viite Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 315,4 485,8 Myynti ulkopuolisille 157,1 315,2 485,4 Myynti satamatoiminnoille 0,1 0,2 0,3 Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 50,9 78,0 Myynti ulkopuolisille 16,7 34,4 52,9 Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille 8,5 16,4 25,1 Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-16,6-25,4 Liikevaihto yhteensä 173,8 349,6 538,4 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN 2005 FAS - IFRS Viite FAS * FAS * FAS * Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 158,0 170,6 Myynti ulkopuolisille Myynti satamatoiminnoille Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 27,2 27,9 Myynti ulkopuolisille Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-9,4-9,7 Liikevaihto yhteensä 173,8 175,8 188,8

18 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitus tuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto Konsernin tunnuslukuja neljänneksittäin Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,1 1,6 3,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 1,0 4,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,7 2,4 4,7 Tulos per osake, EUR 0,14 0,02 0,09 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN FAS - IFRS IFRS IFRS IFRS Viite Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Liikevaihto segmenteittäin (MEUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset yhteensä ,2 158,2 170,4 Myynti ulkopuolisille 157, ,2 Myynti satamatoiminnoille 0,1 0,1 0,2 Satamatoiminnot yhteensä 11 25,2 25,6 27,2 Myynti ulkopuolisille 16,7 17,7 18,5 Myynti varustamotoiminta ja merikuljetuksille 8,5 7,9 8,7 Konsernin sisäinen liikevaihto -8,6-8,0-8,8 Liikevaihto yhteensä 173,8 175,8 188,8 Liikevoitto segmenteittäin (1000 EUR) Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitus tuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto Konsernin tunnuslukuja neljänneksittäin Liikevoitto liikevaihdosta, % 6,1 2,5 4,4 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,6 3,1 6,1 Sijoitetun pääoman

19 tuotto (ROI), % 6,5 2,9 4,8 Tulos per osake, EUR 0,20 0,07 0,13 Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm, 1000 kpl LASKELMA KONSERNIN OMAN PääOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osa- Yli- Muun- Va- Omat Ker- Yht Vä- Yht ke- kurs- to- ra- osak- ty- hempää- sira- erot ra- keet neet misoma hasto has- voit- tön MEUR to to- osuus varat Oma pääoma ,0 53,7-0,7 1,4-2,2 288,3 380,4 380,4 IFRS:n käyttöönoton 0,7-1,4-1,9-2,6 2,0-0,6 vaikutus Oikaistu oma pääoma 40,0 53,7-2,2 286,4 377,8 2,0 379, Muuntoerot -0,2-0,2 0,0-0,2 Tilikauden 45,4 45,4 0,5 46,0 voitto Kaudella kir- -0,2 45,4 45,2 0,5 45,8 jatut tuotot ja kulut yht Osingonjako -49,7-49,7-0,5-50,2 Osakeanti 40,0-40,0 Omat -3,7-3,7-3,7 osakkeet Käytetyt osakeoptiot 40,0-40,0-3,7-49,7-53,4-0,5-53,9 Oma pääoma ,9 13,8-0,2-6,0 282,1 369,7 2,0 371,7 IAS 32:n ja 39:n käyttöönoto -0,7-0,7-0,7 n vaikutus Oikaistu oma 79,9 13,8-0,2-6,0 281,5 369,0 2,0 371,1 pääoma

20 Muuntoerot -1,0-1,0-1,0 Tilikauden voitto 15,8 15,8 0,4 16,2 Kaudella kir- -1,0 15,8 14,8 0,4 15,2 jatut tuotot ja kulut yht Osingonjako -30,2-30,2-0,4-30,7 Käytetyt osakeoptiot 1,8 6,9 8,8 8,8 Omien osakkeiden mitätöinti -1,1 1,1 6,0-6,0 0,7 8,1 6,0-36,2-21,5-0,4-21,9 Oma pääoma ,6 21,8-1,2 0,0 261,1 362,3 2,0 364,3 Lisätietoja täsmäytyslaskelmiin 1) Liikearvopoistojen peruutus ja liikearvon arvonalentumistestaus IFRS:n mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan se testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. FAS:n mukaan liikearvo poistetaan konsernitilinpäätöksessä 20 vuodessa. Ennen IFRS siirtymispäivää toteutuneita, liiketoimintojen yhdistämisiä ei ole oikaistu IFRS 3:n mukaisiksi. IFRS siirtymishetkellä liikearvojen poistaminen on lopetettu ja FAS:n mukaiset vuonna 2004 kirjatut liikearvopoistot (tilikaudella 2004 liikearvon poistot olivat teur) tuhatta euroa peruutetaan IFRS - tilinpäätöksestä. Liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta avaavassa taseessa ja Avaavassa taseessa on Finnlines UK:n liikearvosta tehty teur:n arvonalennuskirjaus. Finnlines UK Ltd toimii RoroLink- ja Teamlines- liiketoimintojen agenttina ja sillä ei ole itsenäistä liiketoimintaa. Kyseinen liikearvo on poistettu FAS:ssa IFRS 1:n vaatimuksen mukaisesti koko liikearvo on testattu siirtymähetken arvonalentumisen varalta. Nämä laskelmat eivät ole johtaneet muihin muutoksiin avaavassa IFRS -taseessa ) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan konsernin eläkevastuut on pääsääntöisesti kirjattu paikallisten säännösten mukaan. IFRS-raportointiin siirryttäessä etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi luokitelluista järjestelyistä on kirjattu lisävastuuta teur ( ) ja teur ( ). Vaikutus henkilöstökuluihin tilivuonna 2004 oli 903 teur.

21 Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen käyttäen ennakoituun etuoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected unit credit method). Eläkemenot kirjataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa tai valtion velkasitoumusten korkoa. Joukkovelkakirjalainojen ja velkasitoumusten maturiteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevastuun maturiteettia. Konsernissa etuuspohjaisissa järjestelyissä avaavaan siirtymähetken taseeseen on kirjattu kaikki kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot. 3) Rahoitusleasing -sopimukset IFRS- raportointiin siirryttäessä konsernin tietyt vuokrasopimukset on luokiteltu IAS 17:n mukaan rahoitusleasing -sopimuksiksi. Avaavan taseen aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy vuokrasopimuksella rahoitettu rakennus ja laituriramppirakennelma. Em. hyödykkeet vähennettynä kertyneillä poistoilla ovat teur ( ) ja teur ( ). Rahoitusleasing -sopimusten vuokravelvoitteet on kirjattu taseen korollisiin velkoihin. Vuoden 2004 lopussa taseen korollisiin velkoihin sisältyy teur rahoitusleasingvelkoja, teur ( ). Vastaavasti liiketoiminnan kulujen pienentyminen vuonna 2004 johtuu pääosin rahoitusleasing -sopimusvuokrien käsittelystä IFRS-standardien vaatimalla tavalla. Vuoden 2004 vuokrat, 414 teur, käsitellään IFRS- raportoinnissa jakamalla vähimmäisvuokrat velan lyhennykseen sekä korkokustannuksiin, jotka on esitetty rahoituserissä. 4) Välittömät verot ja laskennalliset verovelat IFRS - oikaistuna IFRS- oikaisuista on laskettu laskennalliset verot avaavaan IFRS- taseeseen verokannan 29% mukaisesti. Vuonna 2004 Suomen verolainsäädäntöä muutettiin ja verokanta alennettiin 26%:iin. Laskennalliset verot IFRS- oikaisuista taseeseen on laskettu 26% mukaisesti. IFRS- raportoinnista aiheutuvista väliaikaisista eroista on kirjattu laskennallinen vero määrältään 274 teur ( ), 538 teur ( Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos johtuu pääasiassa etuuspohjaisten eläkevastuiden aiheuttamista väliaikaisista eroista. Laskennallisista veroista aiheutuva tulosvaikutus 2004 oli -265 teur. 5) Rahoituserien muutos Rahoituskulujen muutos 2004 johtuu rahoitusleasing -sopimuksia

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004 Pörssitiedote 8. huhtikuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003 KONE ottaa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Ennen IFRS-standardien

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

IFRS. Siirtymätiedote Täsmäytyslaskelmat. Täsmäytyslaskelmien liitetiedot Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin

IFRS. Siirtymätiedote Täsmäytyslaskelmat. Täsmäytyslaskelmien liitetiedot Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin Siirtymätiedote IFRS Siirtyminen kansainvälisiin IFRS-tilinpäätösstandardeihin 25.4.2007 Täsmäytyslaskelmat Täsmäytyslaskelmien liitetiedot 2006 Preliminary Information 2005 IFRS Siirtymätiedote Siirtyminen

Lisätiedot

IFRS-TIEDOTE RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖS- STANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN. 1. Eläkkeet

IFRS-TIEDOTE RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖS- STANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN. 1. Eläkkeet RAISIO YHTYMÄN SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖS- STANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN Raisio siirtyi konsernilaskennassaan IFRSstandardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Ensimmäinen

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT. Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote kello 10.30

SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT. Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote kello 10.30 SIILI SOLUTIONS IFRS-VERTAILUTIEDOT Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 16.2.2016 kello 10.30 Siili Solutions Oyj siirtyy noudattamaan vuoden 2015 tilinpäätöksessään kansainvälisiä IFRS-standardeja (International

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2005 KLO 8.30 ELISAN IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2005 KLO 8.30 ELISAN IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004 1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2005 KLO 8.30 ELISAN IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004 Elisa siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2005-28.2.2006

Osavuosikatsaus 1.9.2005-28.2.2006 Osavuosikatsaus 1.9.2005-28.2.2006 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2005-28.2.2006 Vaahto Group -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 29,0 milj. euroa (26,8 milj. euroa) ja liikevoitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA

IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA LEHDISTÖTIEDOTE 1 (11) IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA KCI Konecranes -konserni siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

IFRS:N TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:SSÄ

IFRS:N TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:SSÄ 1 (5) LIITE TULOSTIEDOTTEESEEN 16.2.2005 :N TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:SSÄ Suominen Yhtymä on ottanut 1.1.2005 alkaen taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1), joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV Yhtiöt Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja 20 vuoden kokemus liiketoiminnasta Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008

Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 Osavuosikatsaus 1.9.2007-29.2.2008 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2007-29.2.2008 Vaahto Group konsernin katsauskauden liikevaihto oli 41,8 milj. euroa (37,6 milj. euroa) ja liikevoitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla 1 (11) Osavuosikatsaus 11.8.2011 Editan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011: Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla Edita-konsernin liikevaihto oli 55,7 milj. euroa. Liikevaihto laski neljä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot