Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin."

Transkriptio

1 NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa euroa vuonna 2011). Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,59). Liiketulos oli 3,58 miljoonaa euroa (3,98) ja tilikauden tulos 2,77 miljoonaa euroa (2,83). Nordic Aluminium muuttaa näkymiään Maailmantalouden epävarmuus jatkuu. Yhtiön johto pitää edellisvuoden liikevaihdon saavuttamista erittäin haastavana. Yhtiön positio markkinoilla säilyy edelleen vahvana, jonka johdosta vuoden 2011 liikevoitto on johdon mukaan haasteellisena edelleen saavutettavissa. Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. Edellä mainitut arviot perustuvat yrityksen johdon parhaaseen näkemykseen yrityksen tilasta ja markkinanäkymistä. Liikevaihto ja kannattavuus Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24). Yrityksen kannattavuus heikkeni hieman edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liiketuloksen laskiessa 3,98 miljoonasta eurosta 3,58 miljoonaan euroon. Liikevoitto suhteutettuna liikevaihtoon 22,0% oli kuitenkin edellisen vuoden ensimmäistä neljännestä korkeampi (21,8 %). Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,59). Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 8,01 miljoonaa euroa (8,39), joka on 49,3% liikevaihdosta (46 %). Tilauskanta 4,64 miljoonaa euroa on edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi (6,39). Liikevaihdon ja tuloskehityksen kausiluonteisuus Kausivaihtelut eivät ole merkittäviä. Tutkimus- ja kehitysmenot Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot ensimmäisellä neljänneksellä olivat 0,28 miljoonaa euroa (0,07). Investoinnit Kauden bruttoinvestoinnit olivat 1,23 miljoonaa euroa (0,72). Henkilöstö Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa tammi-maaliskuussa 2012 oli keskimäärin 105 henkilöä (128). Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 108 (125). Riskit Nordic Aluminium konsernin riskienhallinnan pääperiaatteita on liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Riskienhallinnan johtamisesta vastaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Osana riskienhallintaa yhtiön vakuutusturva kartoitetaan ja päivitetään vuosittain. Tuotantolaitteisto ja liiketoiminta ovat täysarvovakuutettuja.

2 NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) Tällä hetkellä liiketoimintariskinä nähdään epävarmuus maailmantaloudessa ja sen vaikutukset kysyntään ja raaka-aineiden hintoihin. Osakkeet Nordic Aluminium Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä. Yhtiön kaupankäyntitunnus on NOA1V ja ISIN koodi FI Vuoden 2012 ensimmäisten kolmen kuukauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin kpl, ja vaihdon arvo oli 3,07 miljoonaa euroa. Osakkeiden noteeraus vaihteli välillä 29,90 33,50 e. Osakkeiden lukumäärä oli kpl ja säilyi katsauskauden aikana ennallaan. Maaliskuun lopun osakkeiden markkina-arvo oli 146,7 miljoonaa euroa (177,8). Osingonjako tilikaudelta 2011 oli 2,20 e/osake, yhteensä ,40 euroa. Osakeomistus Varsinaisen tarkastelukauden aikana (1-3/2012) yhtiö ei ilmoittanut merkittävistä omistusmuutoksista. Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Laadintaperiaatteet Esitetty osavuosikatsaus on laadittu IAS34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Nordic Aluminium soveltaa samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Taloudellinen informaatio on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis-, arvostus- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2011 alusta alkaen yhtiö on ottanut käyttöön uudistettuja standardeja vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Koska konsernissa on käytössä vain yksi ensisijainen liiketoimintasegmentti "Alumiinituotteet", joka on täysin yhtenevä konsernin tuloslaskelman ja taseen kanssa, katsauksessa ei anneta erillisiä tietoja konsernin ensisijaisesta segmentistä. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävien tunnuslukujen laskennassa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät edellisvuoden tilinpäätöksestä. Alla olevien taulukoiden luvut on pyöristetty kahteen desimaaliin, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. KONSERNITULOSLASKELMA M 1-3/12 % 1-3/11 % 1-12/11 % Liikevaihto 16,24 18,24 69,66 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,04 0,46 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -1,25-0,49 0,41 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,87-8,37-35,72 Henkilöstökulut -1,26-2,04-6,39 Poistot ja arvonalentumiset -0,88-1,03-3,99

3 NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) Liiketoiminnan muut kulut -2,41-2,37-9,80 Liiketulos 3,58 22,0% 3,98 21,8 % 14,63 21,0 % Rahoituserät 0,04-0,13 0,22 Tulos ennen veroja 3,62 22,3% 3,85 21,1 % 14,85 21,3 % Tilikauden verot -0,84-1,02-4,08 Las.verojen muutos -0,02 0,00 0,30 Tilikauden tulos 2,77 17,0% 2,83 15,5 % 11,07 15,9 % Tilikauden tulos jakaantuu: Emoyhtiön omistajille 2,77 17,0% 2,83 15,5 % 11,07 15,9 % Muille 0,00 0,00 0,00 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot -0,05-0,05 0,04 Tilikauden laaja tulos jakaantuu: Emoyhtiön omistajille 2,72 16,7% 2,78 15,2 % 11,11 15,9 % Muille 0,00 0,00 0,00 Laimennettu ja laimentamaton tulos / osake euroa 0,57 0,59 2,29 KONSERNITASE M Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,15 25,12 25,80 Liikearvo 2,25 2,25 2,25 Muut aineettomat hyödykkeet 0,72 0,87 0,71 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,02 0,02 0,02 Muut rahoitusvarat 0,01 0,01 0,01 Laskennalliset verosaamiset 0,07 0,07 0,09 Yhteensä 29,21 28,34 28,86 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5,80 6,13 7,09 Myyntisaamiset ja muut saamiset 11,65 13,20 9,70 Ennakkomaksut 0,00 0,04 0,00 Muut rahoitusvarat 0,00 7,65 0,00 Rahavarat 19,82 12,10 17,05 Yhteensä 37,25 39,12 33,84 VARAT YHTEENSÄ 66,46 67,46 62,70 OMA PÄÄOMA JA VELAT

4 NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) Osakepääoma 6,19 6,19 6,19 Ylikurssirahasto 3,45 3,45 3,45 Muuntoerot -0,15-0,19-0,10 Kertyneet voittovarat 36,71 36,33 44,58 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 46,21 45,79 54,13 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 0,00 yhteensä 46,21 45,79 54,13 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 2,78 3,20 2,89 Varaukset 0,20 0,20 0,20 Korolliset velat 0,00 0,01 0,00 Yhteensä 2,98 3,41 3,10 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 17,27 18,24 5,48 Varaukset 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset korolliset velat 0,00 0,02 0,01 Yhteensä 17,27 18,26 5,48 Velat yhteensä 20,25 21,66 8,58 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 66,46 67,46 62,70 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta 1-3/12 1-3/ /11 Tilikauden voitto (tappio) 2,77 2,83 11,07 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 0,88 1,03 3,99 Rahoitustuotot ja -kulut -0,05 0,13-0,22 Verot 0,84 1,02 3,78 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4,44 5,01 18,62 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-) /vähennys(+) -2,46-3,60-0,30 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 1,29 0,65-0,31 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1,63 2,57 0,09 0,47-0,38-0,52 Liiketoiminnan rahavirta ennen korkoja ja veroja 4,91 4,63 18,10 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -0,04-0,19-0,29

5 NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) Saadut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitustuotoista 0,08 0,06 0,51 Maksetut välittömät verot -0,89-0,46-3,67 Liiketoiminnan rahavirta (A) 4,07 4,04 14,65 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,23-0,72-4,16 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,18 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 0,00 0,00 Investointien rahavirta (B) -1,23-0,72-3,98 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00-0,01-0,02 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00-10,16 Rahoituksen rahavirta (C) 0,00-0,01-10,18 Rahavarojen muutos (A+B+C) 2,82 3,31 0,50 Muuntoeron muutos -0,05-0,05 0,04 Rahavarojen muutos yhteensä 2,77 3,26 0,54 Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 17,05 16,51 16,51 Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 19,82 19,77 17,05 Muutos 2,77 3,26 0,54 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA MEUR Osake- Ylikurssi- Muunto- Kertyneet pääoma rahasto erot voittovarat yht ,19 3,45-0,14 43,66 53,17 Laajan tuloslaskelman erät -0,05 2,83 2,78 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 2,78 Osingonjako -10,16-10, ,19 3,45-0,19 36,33 45, ,19 3,45-0,10 44,58 54,13 Laajan tuloslaskelman erät -0,05 2,77 2,72

6 NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 2,72 Osingonjako -10,64-10, ,19 3,45-0,15 36,71 46,21 TUNNUSLUKUJA: Miljoonaa euroa Laimennusvaikutuksella 1-3/12 1-3/ /11 oikaistu tulos/osake euroa 0,57 0,59 2, Omavaraisuusaste, % 69,5 67,9 86,3 Velkaantumisaste, % -42,9-43,1-31,5 Taseen loppusumma Milj.e. 66,46 67,46 62,70 LIITETIEDOT: 1-3/12 1-3/ /11 Omapääoma per osake, euroa 9,55 9,47 11,19 Henkilöstö kauden lopussa /12 1-3/ /11 Bruttoinvestoinnit milj.e 1,23 0,72 4,16 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto maantieteellisten segmenttien mukaan: Suomi 8,23 9,85 36,22 Muut maat 8,01 8,39 33,44 Yhteensä 16,24 18,24 69,66 Verot: Verotettavaan tuloon perustuva vero -0,84-1,02-4,08 Laskennallisten verojen muutos -0,02 0,00 0,30 Yhteensä -0,86-1,02-3,78 Vaihto-omaisuus: Miljoonaa euroa Aineet ja tarvikkeet 0,92 0,89 0,92 Keskeneräiset tuotteet 2,90 2,60 3,80 Valmiit tuotteet 1,97 2,63 2,37 Yhteensä 5,80 6,13 7,09 Korolliset velat: Miljoonaa euroa Pankkilainat 0,00 0,00 0,00 Rahoitusleasingvelat 0,01 0,03 0,01 Yhteensä 0,01 0,03 0,01

7 NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) Vastuut: Miljoonaa euroa Konsignaatiovastuut 1,65 0,37 0,15 Vuokra ja leasingvastuut 3,51 5,44 4,03 Annetut yrityskiinnitykset 0,00 0,00 0,00 Lähipiiritapahtumat: Myynti 2,54 3,12 10,53 Ostot 0,00 0,00 0, Myyntisaamiset 0,77 0,66 0,09 Ostovelat 0,00 0,00 0,00 Tilauskanta: 4,64 6,39 3,67 Nordic Aluminium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 julkaistaan Yritystiedotteet löytyvät myös Nordic Aluminiumin kotisivuilta osoitteesta Kirkkonummella NORDIC ALUMINIUM OYJ Hallitus Joakim Berndtsson toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Joakim Berndtsson, p Jakelu: OMX NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet NOAF0612

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014-31.1.2015 Vantaalla 26.3.2015 klo 15.10 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni Katsauskaudella

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

- Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4). - Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 5,4 (8,2) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4). - Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 5,4 (8,2) miljoonaa euroa. PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2011 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 - Liikevaihto oli 71,9 (51,3) miljoonaa euroa. - Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4).

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 2,0 milj. euroa (2,1). - Katsauskauden

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2011 KLO 10.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Tammi maaliskuu - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja voitto olivat merkittävästi viime vuoden vastaavaa

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto oli 100,0 (79,4) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 26 prosenttia Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (-0,5) miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: 1 (15) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011 Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti,

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Liikevaihto oli 27,2 (31,4) miljoonaa euroa jääden 13,4% vertailuvuodesta Liiketulos oli 0,9 (2,8) miljoonaa euroa jääden 68,5%

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot