Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.9.2005-28.2.2006"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta Vaahto Group -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 29,0 milj. euroa (26,8 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Hyvän tilauskannan ansiosta liikevaihto kasvoi 8,2 % vertailukaudesta. Konsernin kannattavuus jäi kuitenkin asetetuista tavoitteista ja oli hieman vertailukautta heikompi. Vaahto Group -konsernin tilauskanta kasvoi edelleen voimakkaasti katsauskauden aikana ja oli sen päättyessä 52,8 milj. euroa (27,8 milj. euroa). Markkinatilanne ja tilauskanta Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta konsernin myynti sujui hyvin. Vaahto Group -konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 52,8 milj. euroa, kun se tilikauden alussa oli 34,2 milj. euroa. Paperi- ja kartonkikoneiden markkinatilanne oli kauden aikana edelleen erittäin haasteellinen, mutta kovasta kilpailusta huolimatta konsernin paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien myynti sujui hyvin ja tilauskanta kasvoi huomattavasti. Merkittävin katsauskaudella saatu tilaus oli ruotsalaisen Iggesund Paperboard AB:n kartonkikoneen uusinta, jonka toimitukset ajoittuvat loppukesään Prosessilaitteiden katsauskauden markkinatilanne oli pääosin heikko, mutta kysyntä kuitenkin osoitti hienoisia piristymisen merkkejä katsauskauden loppua kohti. Pulp & Paper Machinery Konsernin Pulp & Paper Machinery -ryhmän katsauskauden markkinatilanne oli pääosin sangen vaikea. Ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden sekä avainkomponenttien myynti oli kuitenkin haasteellisesta markkinatilanteesta ja kovasta kilpailusta huolimatta katsauskaudella kohtalainen ja uusia projektitilauksia saatiin mm. Ruotsista, Unkarista, Puolasta ja Kiinasta. Merkittävin katsauskaudella saatu tilaus oli ruotsalaisen Iggesund Paperboard AB:n kartonkikoneen uusinta, jonka toimitukset ajoittuvat loppukesään Tilauskanta on painottunut ryhmän tavoitteiden mukaisesti teknologisesti edistyneisiin perälaatikoihin, formereihin ja kenkäpuristimiin sekä muihin vaativiin paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponentteihin. Ryhmän telamyynti on sujunut kohtalaisesti ja tilauskanta kasvoi katsauskaudella. Samoin telahuoltoliiketoiminnan tilauskanta on hyvä. Pulp & Paper Machinery -ryhmän liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja ryhmä ylsi positiiviseen tulokseen. Kiristyneen markkinatilanteen ja alentuneen hintatason vuoksi ryhmän kannattavuus oli kuitenkin vertailukautta heikompi. Markkinatilanne asettaa jatkossakin kovia haasteita ryhmän toiminnalle. Määrätietoisen tuotekehityksen ansiosta ryhmän strateginen kilpailuasema on kuitenkin nyt selkeästi kohentunut ja tavoitteena on edelleen vahvistaa ryhmän asemaa yhtenä alansa johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista vaativilla paperi- ja kartonkikonemarkkinoilla. Process Machinery Process Machinery -ryhmän katsauskauden markkinatilanne oli pääosin heikko, mutta kysyntä kuitenkin osoitti hienoisia piristymisen merkkejä katsauskauden loppua kohti. Ryhmään kuuluva Japrotek Oy Ab sai edellisellä tilikaudella merkittävän toimitussopimuksen rakenteilla olevaan uuteen Olkiluodon ydinvoimalaan. Tilauksen toimitusaikataulut ovat projektin aikana useaan kertaan muuttuneet ja tilauksen valmistus sekä toimitukset tapahtuvat pääasiassa kuluvan tilikauden loppupuolella ja seuraavan tilikauden alkupuoliskolla. Muuten paineastia-, reaktori- ja kolonniliiketoiminta on heikosta markkinatilanteesta huolimatta sujunut kohtalaisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Spiraalilämmönvaihtimien myynti on katsauskaudella jäänyt sekä vertailukaudesta että sille asetetuista tavoitteista. Tilauskanta on kuitenkin kohtalainen ja näkymät siten tilikauden jälkimmäiselle puoliskolle ovat lupaavat. Sekoittimien markkinatilanne on parantunut ja tilauskanta on katsauskaudella kohentunut. Ryhmään kuuluvassa saksalaisessa Stelzer Rührtechnik International GmbH:ssa viime tilikaudella toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat parantaneet tuntuvasti liiketoiminnan kannattavuutta vertailukaudesta. Process Machinery -ryhmän liikevaihto laski vertailukaudesta ja tulos oli edelleen tappiollinen. Toteutettujen kustannussäästöjen ja toiminnan tehostamistoimenpiteiden ansiosta ryhmän kannattavuus oli kuitenkin vertailukautta parempi. 2

3 Tutkimus- ja kehitystoiminta Henkilöstö Osakeantivaltuudet Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on edelleenkin Pulp & Paper Machinery -ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttien sekä telahuollon kilpailukyvyn parantamisessa. Kehittämismenoja on katsauskaudella aktivoitu 0,1 milj. euroa ja katsauskauden lopussa kehittämismenoja on konsernin taseessa aktivoituna yhteensä 0,2 milj. euroa. Konsernin tutkimusja kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen tilikauden tasolla. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Merkittävin investointi oli Vaahto Oy:n peittaamoinvestointi. Muut investoinnit olivat lähinnä pieniä kone- ja laitehankintoja. Rahoitus Konsernin maksuvalmius pysyi tyydyttävänä. Nettorahoituskulut olivat 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 1,3 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste parani hieman vertailukaudesta ja oli 33,9 % (33,0 %). Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskaudella 411 henkilöä (426 henkilöä). Henkilöstön määrän vähentymisen syynä olivat Process Machinery -ryhmän tehostamistoimet ja niihin liittyvät henkilöstön vähennykset. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöönotto Vaahto Group -konserni siirtyi alkaen taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisiin laskenta- ja tilinpäätösperiaatteisiin. Selostus Vaahto Group -konsernin IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisestä sekä IFRSstandardien mukaisen siirtymähetken avaavan taseen oikaisut aiemman tilinpäätöskäytännön mukaiseen, tilikauden päättävään taseeseen nähden on esitetty pörssitiedotteessa Tämän osavuosikatsauksen liitteenä esitetään aiemman tilinpäätöskäytännön mukaisten ja IFRS:n mukaisten tuloslaskelmien ja taseiden väliset täsmäytyslaskelmat tilikauden tilinpäätöksestä ja osavuosikatsauksesta. Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuuksia uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseen. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Onnistunut tuotekehitys ja toteutetut toiminnan tehostamistoimenpiteet ovat parantaneet Vaahto Group -konsernin kilpailukykyä. Korkea tilauskanta ja edistyksellinen tuotevalikoima mahdollistavat näin liikevaihdon kasvun jatkossakin. Konsernin päätuotteiden vaativasta markkinatilanteesta johtuen on konsernin liiketoimintaympäristö kuitenkin yhä sangen haasteellinen. Lahdessa Hallitus Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRSstandardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaan. 3

4 KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätös 1000 EUR kk 6 kk 12 kk Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Yhteensä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, laimentamaton EUR -0,10-0,09-0,18 Tulos/osake, laimennettu EUR -0,10-0,09-0,18 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl)

5 KONSERNIN TASE, IFRS EUR Varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Sijoituskiinteistöt Aineelliset hyödykkeet Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaaminen Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Oma ja vieras pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus Vähemmistöosuus Oma pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Oma ja vieras pääoma yhteensä

6 TUNNUSLUVUT, IFRS Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätös 1000 EUR Tulos/osake EUR -0,10-0,09-0,18 Oma pääoma/osake EUR 3,20 3,53 3,44 Omavaraisuusaste % 33,9 33,0 35,2 Tilauskanta Bruttoinvestoinnit Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä RAHOITUSLASKELMA, IFRS Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätös 1000 EUR kk 6 kk 12 kk Tulos ennen veroja Oikaisut Käyttöpääoman muutos Rahoituserät ja verot Liiketoiminnan rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Korollisen vieraan pääoman lisäys Korollisen vieraan pääoman vähennys Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahoitusintrumentteja koskevien IFRS-standardien IAS 32 ja IAS 39 käyttöönotto Rahoitusinstrumentteja koskevia standardeja (IAS 32 ja IAS 39) on sovellettu lähtien. Johdannaissopimukset arvostetaan käypiin arvoihin taseeseen ja käypien arvojen muutokset kirjataan oman pääoman suojausinstrumenttien rahastoon, mikäli johdannaiseen sovelletaan IAS 39 -standardin vaatimusten mukaista suojauslaskentaa. Mikäli johdannaiseen ei sovelleta em. suojauslaskentaa, kirjataan sen käyvän arvon muutokset tuloslaskelmaan. Vertailulukuina esitettäviin tilikauden osavuosikatsaukseen ja tilinpäätökseen ei ole kirjattu johdannaisten käypiä arvoja. Johdannaisten käypiä arvoja ei ole myöskään kirjattu tilikauden avaavaan taseeseen , koska niiden määrä ei ole merkittävä. Osavuosikatsauksessa kaikkiin konsernin avoinna oleviin johdannaissopimuksiin on sovellettu IAS 39 -standardin vaatimusten mukaista suojauslaskentaa ja niiden käyvän arvon muutokset on kirjattu omaan pääomaan. 6

7 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS Osake- Ylikurssi- Suojaus- Muut Voitto- Vähemmistö- Yhteensä 1000 EUR pääoma rahasto instrumenttien rahastot varat osuus rahasto Osavuosikatsaus Oma pääoma Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan tilikaudella siirretty määrä Muuntoeron muutos Siirrot erien välillä Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot Tilikauden tulos Kokonaisvoitot ja -tappiot Osingonjako Oma pääoma yhteensä OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS Osake- Ylikurssi- Suojaus- Muut Voitto- Vähemmistö- Yhteensä 1000 EUR pääoma rahasto instrumenttien rahastot varat osuus rahasto Osavuosikatsaus Oma pääoma Verokannan muutos Siirrot erien välillä Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot Tilikauden tulos Kokonaisvoitot ja -tappiot Osingonjako Oma pääoma yhteensä OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS Osake- Ylikurssi- Suojaus- Muut Voitto- Vähemmistö- Yhteensä 1000 EUR pääoma rahasto instrumenttien rahastot varat osuus rahasto Tilinpäätös Oma pääoma Verokannan muutos Siirrot erien välillä Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot Tilikauden tulos Kokonaisvoitot ja -tappiot Osingonjako Oma pääoma yhteensä

8 SEGMENTTI-INFORMAATIO, IFRS Vaahto Group -konsernin liiketoiminta raportoidaan kahtena liiketoimintasegmenttinä: Pulp & Paper Machinery ja Process Machinery. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätös SEGMENTEITTÄIN, IFRS EUR 6 kk 6 kk 12 kk Pulp & Paper Machinery Process Machinery Muut Segmenttien välinen liikevaihto Konserni yhteensä LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA- Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätös SEGMENTEITTÄIN, IFRS EUR 6 kk 6 kk 12 kk Pulp & Paper Machinery Process Machinery Muut Segmenttien välinen liikevoitto Konserni yhteensä HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätös LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN Pulp & Paper Machinery Process Machinery Konserni yhteensä LIIKEVAIHTO MARKKINA- Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätös ALUEITTAIN, IFRS EUR 6 kk 6 kk 12 kk Suomi Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia Afrikka Muut Konserni yhteensä

9 TULOSLASKELMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS - IFRS FAS IFRS -oikaisut IFRS Osavuosikatsaus Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Yhteensä TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS - IFRS FAS IFRS -oikaisut IFRS Osavuosikatsaus Varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Sijoituskiinteistöt Aineelliset hyödykkeet Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaaminen Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Oma ja vieras pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus Vähemmistöosuus Oma pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Oma ja vieras pääoma yhteensä

10 TULOSLASKELMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS - IFRS FAS IFRS -oikaisut IFRS Tilinpäätös Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Yhteensä TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS - IFRS FAS IFRS -oikaisut IFRS Tilinpäätös Varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Sijoituskiinteistöt Aineelliset hyödykkeet Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaaminen Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Oma ja vieras pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus Vähemmistöosuus Oma pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Oma ja vieras pääoma yhteensä Luvut ovat tuhansina euroina ellei muuta ole mainittu. 10

11 Lisätiedot tuloslaskelmien ja taseiden täsmäytyslaskelmiin Tekstissä on kerrottu IFRS-oikaisujen vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen ensin osavuosikatsauskaudelta ja suluissa tilikaudelta Aineelliset hyödykkeet Konsernin aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat rakennukset ja maa-alueet on arvostettu avaavassa taseessa IFRS 1-standardin sallimalla tavalla aikaisempina vuosina arvonkorotettuihin käypiin arvoihin vähennettynä takautuvilla poistoilla. Arvonkorotusten poistojen vaikutus tulokseen on -6 t. EUR (-10 t. EUR) sekä taseen pitkäaikaisiin varoihin -158 t. EUR (-163 t. EUR) ja omaan pääomaan -116 t. EUR (-120 t. EUR). Konsernin ulkopuolelle vuokrattu kiinteistö käsitellään IFRS-taseessa sijoituskiinteistönä. Suomalaista tilinpäätöskäytäntöä noudatettaessa vuokrasopimuksia on käsitelty muina rahoitussopimuksina, jolloin niiden perusteella määräytyvät vuokrat on kirjattu kuluiksi tasasuurina erinä vuokra-ajan kuluessa. IFRSraportoinnissa osa vuokrasopimuksista on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle otetut hyödykkeet on kirjattu taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin ja ne poistetaan pääsääntöisesti vuokrasopimuskauden kuluessa. Niitä vastaavat vuokravelvoitteet kirjataan taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. Rahoitusleasingsopimusten vaikutus tulokseen on +61 t. EUR (+126 t. EUR) ja taseen pitkäaikaisiin varoihin t. EUR ( t. EUR), omaan pääomaan +474 t. EUR (+539 t. EUR) sekä vieraaseen pääomaan t. EUR ( t. EUR). 2. Liikearvo Konsernitaseen liikearvo muodostuu konserniliikearvosta sekä Saksan yhtiön taseessa olevasta liikearvosta. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti taseeseen kirjattu konserniliikearvo on muodostunut hankintahinnan ja tytäryhtiön hankintahetken oman pääoman erotuksena. Konserniliikearvoa on osittain kohdistettu niihin tytäryhtiön aineellisiin hyödykkeisiin, joista sen on katsottu johtuvan. Konserniliikearvosta on suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Saksan yhtiön liikearvosta on samoin tehty vuosittain konsernitilinpäätöksessä suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti suunnitelman mukaiset poistot. Avaavassa IFRS-taseessa konsernin liikearvot säilyivät muuttumattomina IFRS 1-siirtymästandardin salliman helpotuksen mukaisesti. IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti liikearvoista ei lasketa enää suunnitelman mukaisia poistoja. FAS-tilinpäätökseen kirjattujen liikearvopoistojen peruutuksen vaikutus tulokseen on +68 t. EUR (+137 t. EUR) ja taseen liikearvoon +103 t. EUR (+206 t. EUR) ja omaan pääomaan +68 t. EUR (+137 t. EUR). 3. Laskennalliset verovelat ja -saamiset FAS:n mukaiseen konsernitilinpäätökseen sisältyvät konserniyhtiöiden tilikauden tulosten ja paikallisten verosäännösten perusteella tilinpäätöshetkellä vallitsevan verokannan mukaan lasketut verot. Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä jaksotuseroista tilinpäätöshetkellä vallitsevaa verokantaa käyttäen. IFRS-laadintaperiaatteiden mukaisesti laskennallinen verovelka on kirjattu pääsääntöisesti kaikista veronalaisista eroista. IFRSlaadintaperiaatteisiin siirtymisestä aiheutuvista oikaisuista on huomioitu laskennallinen verovaikutus. IFRS-oikaisujen vaikutus laskennalliseen verosaamiseen on +74 t. EUR (+11 t. EUR) ja laskennalliseen verovelkaan on +386 t. EUR (+361 t. EUR). Laskennallisen verovelan ja -saamisen nettomuutos IFRS-oikaisujen osalta on tulosvaikutukseltaan +12 t. EUR (-25 t. EUR). 4. Oma pääoma Merkittävimmät kertyneisiin voittovaroihin sekä muihin rahastoihin kirjattavat IFRS-oikaisut johtuvat rahoitusleasinghyödykkeiden varoihin ja velkoihin kirjattavien määrien erotuksesta +345 t. EUR (+345 t. EUR), laskennallisten verojen muutoksesta -225 t. EUR (-225 t. EUR) sekä rakennusten arvonkorotusten takautuvista poistoista -110 t. EUR (-110 t. EUR). Merkittävimmät tilikauden tulokseen vaikuttavat IFRS-oikaisut johtuvat rahoitusleasinghyödykkeiden vuokrien sekä poistojen ja rahoituskulujen määrien erotuksesta +61 t. EUR (+126 t. EUR), liikearvopoistojen peruutuksesta +68 t. EUR (+137 t. EUR) sekä laskennallisen verovelan ja -saamisen oikaisuista +73 t. EUR (+92 t. EUR). Vähemmistön osuus omasta pääomasta esitetään IAS 1 -standardin mukaisesti omana eränään omassa pääomassa, kun se suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan on esitetty erillään emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta. IFRSoikaisujen vaikutus vähemmistöosuuteen on +74 t. EUR (+81 t. EUR). Kaikkien IFRS-oikaisujen nettovaikutus konsernin omaan pääomaan on +274 t. EUR (+424 t. EUR). 5. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat Rahoitusleasinghyödykkeistä kirjattava velka kasvattaa sekä pitkä- että lyhytaikaisia velkoja. Rahoitusleasingsopimusten vaikutus taseen pitkäaikaisiin velkoihin on +808 t. EUR (+642 t. EUR) ja lyhytaikaisiin velkoihin +319 t. EUR (+326 t. EUR). 11

12 VAAHTO GROUP PLC OYJ Laiturikatu 2 PL LAHTI Puh Fax Carpe Diem Markprint Oy, Lahti, 2006

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2005 klo 10.00 VAAHTO GROUP KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2004 28.2.2005

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2005 klo 10.00 VAAHTO GROUP KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2004 28.2.2005 VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2005 klo 10.00 VAAHTO GROUP KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2004 28.2.2005 Vaahto Group konsernin katsauskauden liikevaihto oli 26,8 milj. euroa (26,2 milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 2 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006-2007

Vuosikertomus 2006-2007 Vuosikertomus 2006-2007 TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 2 Tunnusluvut... 4 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 6 Konsernin tase, IFRS... 7 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2003 29.2.2004

Osavuosikatsaus 1.9.2003 29.2.2004 Osavuosikatsaus 1.9.2003 29.2.2004 VAAHTO GROUP KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.9.2003-29.2.2004 Vaahto Group konsernin katsauskauden liikevaihto oli 26,2 milj. euroa (35,4 milj. euroa) ja liiketappiota

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2004 2005

Vu o s i k e r t o m u s 2004 2005 Vuosikertomus 2004 2005 Vuosikertomus 2004-2005 Sisältö Tilikausi lyhyesti Tilikausi lyhyesti 2 Tietoja osakkeenomistajille 2 Vaahto Group 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Pulp & Paper Machinery 6 Process

Lisätiedot

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna 2005.

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2003 2004

Vu o s i k e r t o m u s 2003 2004 Vuosikertomus 2003 2004 Vuosikertomus 2003-2004 Tilikausi lyhyesti Sisältö Tilikausi lyhyesti 2 Tietoja osakkeenomistajille 2 Vaahto Group 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Pulp & Paper Machinery 6 Process

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2005 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahavirtalaskelma 23 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 24 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen 25 Liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Hallituksen. toimintakertomus

Hallituksen. toimintakertomus 2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 2006 Hallituksen toimintakertomus 3 Konserni Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahavirta 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Liitetiedot 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma, FAS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 1

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 1 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus AJALTA 1.1. 30.6.2014 Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q1 1.1.2015 31.3.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 21.4.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 31.3.2015 Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,5

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1), joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot