Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07."

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Nojanmaan koulun kokonaiskustannusarvion hyväksyminen 669/55/551/2014 TL 225 Päätökset/Kustannukset Kaupunginhallitus on käsitellessään Nojanmaan koulun hankesuunnitelman tarkennuksia koulun ko ko nais kus tan nuk sis ta päättänyt seuraavaa: "Hankkeen alustavaksi rakentamisen ja pur kukus tan nus ten tavoitehinnaksi vahvistetaan 5,8-6,0 M. Ta voi te hin ta on tässä vaiheessa karkea arvio ja tarkentuu suun nit te lun edetessä, lopullinen kustannustieto saadaan urakkalaskennan yh tey des sä. Edellisen lisäksi tulevat kokonaiskustannuksiin ny kyi sen rakennuksen alaskirjaus (0,300 M ), irtaimisto (0,200 M ) ja ve si- ja viemäriputken siirto (0,02) M, yhteensä 0,520 M." Päätökset/Rahoitus Kaupunginhallitus on päättänyt Nojanmaan kou lun in ves toin nin rahoituksesta seuraavaa: "Kaupunginhallitus hy väk syy No jan maan koulun uudishankkeen toteuttamisen kiin teis tö leasing rahoi tuk sel la siten, että tekninen lautakunta hyväksyy kiin teis tö leasingso pi muk set sen jälkeen, kun on varmistunut, että han ke py syy valtuuston hyväksymän talousarvion ja ta lous suun ni tel man mu kaises sa kustannusarviossa ja sen urakkakilpailutus on saa vut ta nut lainvoi man. Leasingvuokrat (kuukausivuokrat) koh den ne taan si vis tys toimen toimialalle." Kokonaiskustannukset Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien mukaan lasketut Nojan maan koulun kokonaiskustannukset (urakkasummat, lisä- ja muutos töi den varaukset, purkukustannukset, piha-alue, pelikenttä, suunnit te lu, rakennuttaminen, valvonta, yms) ovat euroa, alv 0 %. Selonottoneuvotteluissa ei ilmennyt sellaisia suun ni tel ma puut tei ta tai - muutoksia, joilla olisi ollut tarjoushintoihin vaikutuksia. Il man purkukustannuksia ja pelikenttää koulun neliöhinnaksi tulee /bm 2. Pelikentän hankinta- ja liikuntasalin ylisuurien ne liöi den peruskorjauskustannuksiin on haettu OKM liikuntapuolen avus tus ta. Avustuksen saanti on kuitenkin epävarmaa lea sing ra hoi tuk sen vuoksi. Rahoituksen vaikutus käyttömenoihin Leasingrahoituksen ja omalla rahalla tehdyn investoinnin ero tilan

2 käyt tä jien kustannuksiin on ainoastaan pääomavuokran suuruus, lisäk si tulee rakennusaikainen korko. Valittavaksi esitetyn rahoittajan tar jouk sen mukaan kiinteistöleasingrahoituksen rakennusaikainen kus tan nus on noin euroa vuonna 2015 ja noin euroa vuon na Käyt töön oton jälkeen (11/2016 ) kiinteistöleasingistä las ket tu pää oma vuok ra on noin euroa kuukaudessa. Korjausvastuusta aiheutuva kus tan nus on noin /kk eli yhteensä euroa. Tällä het kel lä koulun pääomavastike on /kk (kor jaus vas tuu ja 3 %:n kor ko). Uuden koulun pääomavastike olisi oma ra hoit tei se na /kk (korjausvastuu ja 3 %:n korko). Uu den koulun pääomavuokra ja kaan tui si kiinteistön käyttäjien kesken pin ta-alo jen suhteessa ol len: koulutoimi 76 %, esiopetus 19 % ja ruo ka pal ve lut 5 %. Esitys aikataulusta - teknisen lautakunnan päätös, urakoitsijoista ja rahoittajasta ehdollisena (kaupunginhallituksen hyväksyntä ) - kaupunginhallituksen hyväksyntä hankkeen käynnistämisestä rahoitussopimusten allekirjoitus urakkasopimusten allekirjoitus töiden käynnistäminen uudisrakennusosan käyttöönotto liikuntasalin peruskorjaus ja piha-alueen muutokset ja vanhan koulu ra ken nuk sen purku mennessä Valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen, talousjohtaja Arja Petriläinen, Teknisen johtajan esitys Lautakunta päättää hyväksyä Nojanmaan koulun uu dis ra ken nus osan ja vanhan liikuntasaliosan peruskorjauksen sekä vanhan kou lun purkamisen kokonaiskustannukseksi euroa, alv 0 %. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy kiin teis tö leasin gin rahoitusvaikutuksen käyttötalousmenoihin se lostus osan mukaisesti. Lautakunta oikeuttaa teknisen toimialan allekirjoittamaan urak ka so pimuk sen sen jälkeen, kun kiinteistöleasingiin liittyvä ra ken nut ta ja so pimus on kaupungin, rahoittajan ja urakoitsijan kesken al le kir joi tet tu. Hanketta jatketaan esitetyn aikataulun mu kai ses ti ja siitä ai heu tu vat käyttömenot huomioidaan talousarvion 2016 val mis te lus sa.

3 Toimenpiteet: KH 344 Kaupunginhallitus Toimitilapalvelut Sivistystoimen toimiala Käsitellään teknisen lautakunnan päätös selostusosan mukaisesti. Kaupunginhallitus käy keskustelun asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen selostaa asiaa kokouksessa. (valmistelu: hallintojohtaja Saku Linnamurto, puh: ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa. Käsittely: Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa klo KH 353 Päätökset Nojanmaan koulun rakentamisesta Nojanmaan koulun rakentamisesta on päätökset päiväkoti- ja kouluverkkotyöryhmässä (esitys), sivistyslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Teknisen toimialan tehtävänä on ollut hakea tavoitteiden mukainen paras ratkaisu. Päätökset hankkeen tavoitteista; sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, kaupunginhallitus - oppilaspaikat esioppilaita 40 - nykyinen liikuntasali säilytetään - koulun koko enintään 3200 brm2 - kustannukset, karkea arvio 5,8 6,0 M, tarkentuu urakkalaskennassa - käytetään puuta mahdollisimman paljon - rakennus valmis elokuussa liikuntapaikoille haetaan okm avustusta Paineet päätöksenteolle

4 Aikataulu: Terveysviranomaisten mukaan nykyistä koulurakennusta on liian kauan pyritty pitämään käyttökuntoisena, maksimissaan koulua voidaan nykyisissä tiloissa jatkaa vuoden verran. Myös itäisen päiväkotiverkon toteutus on laskettu siihen varaan, että Nojanmaan koulun esioppilaat sijoittuvat Nojanmaan koulun yhteyteen lukuvuoden 2016 alusta. Myös itäisissä päiväkodeissa on sisäilmaongelmia. Terveystarkastajan lausunto pvm portaalissa. Sivistystoimen talousarvioraami: Nojanmaan koulun sisäinen vuokra (kh hyväksymä laskentamalli) on tällä hetkellä: - ylläpitovuokra / vuosi - pääomavuokra / vuosi (laskennallista korkoa (3%) ei peritä) Yhteensä /vuosi. Kiinteistöleasinginin pääomavuokra on 7,2 miljoonan investoinnista (laskettuna kiinteistöleasing + korjausvastuu) - ylläpitovuokra, arvio / vuosi - pääomavuokra / vuosi Yhteensä / vuosi Vuokramenon erotus tämän hetkiseen tilanteeseen on / vuosi. Vastaavalla korkokannalla kuin kiinteistöleasing laskettuna vuokramenoero on noin / vuosi. Huomioitavaa edellisissä vertailulaskelmissa on, että koulun ylläpitokustannukset puolittuvat noin 500 neliön pinta-ala pienennyksestä ja uudesta talotekniikasta johtuen. Pääomamenon todellinen ero on hankkeen poistoajoissa ja marginaalieroissa. Kiinteistöleasingissä poistoaika (25 vuotta) on lyhyempi kuin sisäisessä pääomavuokrassa. Koron marginaaliero kaupungin ottamassa lainassa ja kiinteistöleasingissä on korkeintaan prosentin kymmenyksiä. ( / 25v). Kustannusero on laskettu verrattuna viimeisimpään kaupungin ottaman lainan marginaaliin. Suunnittelussa on huomioitu - sisäilmaongelmien minimointi, S2 tason talotekniikka - energiakustannusten säästö, S2 tason tekniikka - tilojen monikäyttöisyys - koulun erikoisluokkia käyttää myös Mertalan koulun oppilaat - suuri sali mahdollistaa kilpatasoisen urheilun Savonlinnassa

5 - tilatehokkuus, bruttoala 3100 m2, 14,1 htm2/ opp, 12,5 htm2/esiopp Vuokraus vaihtoehtona Uusien koulutilojen tulisi olla käytössä elokuussa 2016, olisi aikataulullisesti vuokraus ainut vaihtoehto esitetyn rinnalla. Vuokrauksessa kaupungin investoitavaksi jäisivät pihatyöt, kulkuväylät, leikkikentät, ja perustusten rakentaminen. Tällöin liikuntasalista tulisi vain koulun tarpeita palveleva pieni sali, vuokratiloina olisivat luokkatilojen lisäksi erikoisluokat. Tarvittava investointimääräraha tulisi saada talousvuosiksi 2015 ja 2016 ja vuokrat vuoden 2016 käyttötalouteen. Esitetty aikataulu edellyttää, että sitoutuminen hankkeeseen päätetään ennen vuodenvaihdetta, (lautakuntien, kh, kv päätökset), jolloin toteutus voisi käynnistyä alkuvuodesta ja valmistua syksyllä Vuokrauksen etuna on, että korjausvastuu on vuokranantajalla ja sopimus voidaan tehdä määräaikaisena, esim vuotta. Hyvin alustavan tiedon mukaan neliövuokra olisi noin 17,00-18,00 / kk eli kerrosalaltaan 2300 neliön koulusta vuokramenot olisivat / vuosi. Lisäksi tulevat ylläpitomenot noin / vuosi. Kokonaiskustannukset Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt hankkeen kokonaiskustannukseksi 7,2 miljoonaa euroa alv 0 %, mikä poikkeaa taloussuunnitelman mukaisesta summasta. Tältä osin asia vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen. Lisäksi tulevat koulun aikaisempien vaiheiden suunnittelukustannukset, yhteensä ,05 euroa, joita ei voida sisällyttää kiinteistöleasingrahoituksen kustannuksiin. Tältä osin tehdään alaskirjaus ja ylimääräinen poisto, joka kirjautuu toimitilapalvelun tämän vuoden käyttötalouteen. Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi esitettävät asiat - hanke toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella siten, että sivistyslautakunta tekee kate-esityksen vuosittaisen leasing-maksun kattamiseksi tämän vuoden talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille taloussuunnitelman vuosille investointiosan leasingrahoitusosaa muutetaan niin, että Nojanmaan koulun kokonaiskustannukset ovat enintään 7,5 miljoonaa euroa ja leasingrahoituksen perusteeksi muutetaan 25 vuotta ja jäännösarvoksi 30 prosenttia (enintään 2,25 miljoonaa euroa) - lisäksi valtuusto sitoutuu lunastamaan kiinteistön jäljellä olevalla jäännösarvolla (enintään 2,25 miljoonaa) euroa 25 vuoden päästä - valtuusto päättää vanhan Nojanmaan koulun peruskorjattavan rakennuksen myynnin perusteeksi vähintään tasearvon.

6 Esitys hankkeen aikataulusta - teknisen lautakunnan päätökset - kaupunginhallituksen päätökset - kaupunginvaltuuston päätös - asianomaisten toimielinten / viranhaltijoiden päätökset - kiinteistöleasingsopimusten allekirjoitus klo 13 - urakkasopimusten allekirjoitus klo 14 - töiden käynnistys uudisrakennusosan käyttöönotto peruskorjausosa, pihatyöt, purkutyöt valmiina mennessä Valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen vs tekninen johtaja Mikko Alin puh sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitus voi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle. Myös sivistyslautakunnalla on mahdollisuus tehdä kate-esityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus kokoontuu käsittelemään asiaa klo Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta TL 232 Kaupunginhallitus on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi, jotta lautakunta voi tehdä esityksensä tarvittavista muutoksista talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä hankkeen toteuttamistavasta sekä siihen liittyvien sopimusten hyväksymisestä. valmistelu: vs. tekninen johtaja Mikko Alin, Vs. teknisen johtajan esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, että - hanke toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella siten, että sivistyslautakunta tekee kate-esityksen vuosittaisen leasing-maksun kattamiseksi tämän vuoden talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille

7 - taloussuunnitelman vuosille investointiosan leasingrahoitusosaa muutetaan niin, että Nojanmaan koulun rakennusaikaiset kokonaiskustannukset ovat enintään 7,5 miljoonaa euroa ja leasingrahoituksen perusteeksi muutetaan 25 vuotta ja jäännösarvoksi 30 prosenttia (enintään 2,25 miljoonaa euroa) - lisäksi valtuusto sitoutuu lunastamaan kiinteistön jäljellä olevalla jäännösarvolla (enintään 2,25 miljoonaa) euroa 25 vuoden päästä - valtuusto päättää vanhan Nojanmaan koulun peruskorjattavan rakennuksen myynnin perusteeksi vähintään tasearvon. Lautakunta päättää hyväksyä Nojanmaan koulun uudisrakennusosan ja vanhan liikuntasaliosan peruskorjauksen sekä vanhan koulun purkamisen rakennusaikaisen kokonaiskustannukseksi euroa, alv 0 %, ehdolla, että kaupunginvaltuusto tekee edellä esitetyt päätökset hankkeen toteuttamisesta ja muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille Lautakunta oikeuttaa teknisen toimialan allekirjoittamaan urakkasopimuksen sen jälkeen, kun kiinteistöleasingiin liittyvä rakennuttajasopimus on kaupungin, rahoittajan ja urakoitsijan kesken allekirjoitettu. Hanketta jatketaan esitetyn aikataulun mukaisesti ja siitä aiheutuvat käyttömenot huomioidaan talousarvion 2016 valmistelussa. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot