Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Nojanmaan koulun lämmitysmuodon valinta 669/55/551/2014 TL 128

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 128 07.04.2015 Tekninen lautakunta 134 21.04.2015. Nojanmaan koulun lämmitysmuodon valinta 669/55/551/2014 TL 128"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Nojanmaan koulun lämmitysmuodon valinta 669/55/551/2014 TL 128 Selostus: Tekninen lautakunta käsitteli Nojanmaan koulun urak ka muo don valintaa ja päätti lisäksi merkitä tiedoksi läm mi tys valin taan liittyvän selvityksen, jossa todettiin seu raa vaa läm mi tys muodon valinnan osalta: "Aiemmassa lautakunnan kokouksessa luvattiin esitys läm mi tys muodon valinnasta tähän kokoukseen. Koska valinnalla on mer kit tä vä vaikutus Nojanmaan koulun tuleviin ylläpitokustannuksiin, toi mi ti la palve lut tekee laskelmat perusteellisesti ja tuo ne maa lis kuus sa lautakunnan päätettäväksi. Valintapäätöksellä ei ole merkitystä esitet tyyn suunnitteluaikatauluun." Nojanmaan koulun energian tuottamisesta hakkeella on tehty allekirjoitettu sopimus Lähienergia Oy:n kanssa. So pi muksen kestoksi on sovittu 15 vuotta eli se päättyy Ha ke lämpö lai tok sen huipputehoksi on sopimuksessa määritelty 300 kw ja tavoitteelliseksi vuosittaiseksi energiakulutukseksi on sovittu noin 750 MWh. Vuosittainen kulutus on ollut jokseenkin so pi muk sen mukainen, ainoastaan sisäilmaongelmien takia ilmastoinnin te hos tami ses ta johtuen kulutus on noussut vuonna 2014 yli 1200 MWh/vuodes sa. Energiahinnat ovat tällä hetkellä (alv 0 %): No jan maan hakelämpö 76,97 /MWh, sähkö 117,5 /MWh, kaukolämpö 53,80 /MWh ja öljy 64,81 /MWh ( päivän hinta). Nojanmaan koulun energiatarve vähenee rakennuksen koon pie nene mi ses tä, uimahallin poisjäämisestä ja energiatehokkuuden li sää mises tä johtuvista syistä. Alustavan laskelman mukaan huipputeho laskee 200 kw:iin ja energiatarve 280 MWh:iin vuodessa. No jan maan koulun lämmityskustannukset olivat vuonna 2013 ja vuonna Uuden koulun lämmityskustannukset saadaan pudotettua euroon vuodessa riippuen tu le vas ta lämmitysmuodosta. Energiantuotanto on mahdollista jatkossakin tuottaa hakelämmöllä joko nykyistä sopimusta jatkamalla, missä lämpölaitoksen omistaa lämmön myy jä vasten sen toiminnasta kokonaisuudessaan. Tällöin energian hin nak si tulee 105 /MWh (alv 0 %). Vaihtoehtona on, että kaupun ki lunastaa lämpölaitoksen ja ostaa tuotetun energian sekä lai toksen huollon lämmöntoimittajalta. Laitos ajetaan tällä so pi muk sel la

2 loppuun ja siirrytään esimerkiksi maalämpöön tai muuhun läm möntuo tan toon tämän jälkeen. Sopimusmallin olisi tässä ta pauk ses sa sama kuin Kerimäen koulukeskuksessa. Molemmissa ta pauk ses sa hake läm mön rinnalla pidetään öljyä. Lähienergia Oy tar jous läm pö laitok sen ostohinnasta ja energian hinnasta laitoksen lu nas ta mi sen jälkeen pudotetaan portaaliin viimeistään maanantaina. Hakelämmön sijaan koulun lämmöntuotanto voidaan tehdä maa lämmöl lä, jolloin huipputehot tuotetaan sähköllä. Tällöin vuosittaiset lämmi tys kus tan nuk set muodostuvat huipputehon sähkön ku lu tuk ses ta ja laitoksen huoltokustannuksista ollen alle euroa vuo des sa. Laskelma maalämmön kannattavuudesta vertailuna ha ke läm pö nykyisillä sopimusehdoilla ja 105 /Mwh hinnalla pudotetaan por taaliin viimeistään maanantaina. Ongelmaksi maalämmön käyttöönotolle tulee nykyisen ha ke läm pö sopi muk sen päättäminen ennen sopimuskautta. Olemme so pi muk sel la sitoutuneet ostamaan 750 MWh vuodessa ja jäljelle jääviä vuo sia olisi noin 2,5 vuotta (9/2016-6/2019). Asiantuntijoiden mu kaan maalämmön rakentaminen rinnan hakelämpölaitoksen kanssa ei olisi teknisesti järkevää. valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, Teknisen johtajan esitys: Esitys kokouksessa. Käsittely: Tekninen johtaja teki kokouksessa seuraavan esityksen: "Lautakunta oikeuttaa toimitilapalvelut neuvottelemaan ja sopimaan No jan maan koulun lämmitysmuodosta seuraavaa: Ensisijaisesti Nojanmaan koulun lämmitysmuoto jatkossakin on ha keläm mi tys nykyisen sopimuksen mukaisesti, jossa lämpölaitoksen omis taa Lähienergia Oy. Eväs tyk se nä sopimukselle lautakunta edellyt tää, että energianhinnan pi tää olla kohtuullinen muihin ener giamuo toi hin nähden. Päivitetty so pi mus tulee voimaan ennen seu raavan lämmityskauden alkua. Jos sopimuksen päivityksestä ei päästä tavoitteen mukaiseen rat kaisuun, hyväksytään Lähienergia Oy:n tarjous läm pö lai tok sen myynnistä kaupungille ja tehdään sopimus Lähienergia Oy:n kans sa hakkeen hinnasta ja laitoksen huollosta. Nojanmaan koulun LVI- suunnittelussa huomioidaan nyt valittu lämmi tys muo to, mutta varaudutaan myös mahdolliseen maalämpöön."

3 Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tiedoksi: Toimitilapalvelut TL 134 Selostus: Itä-Savon Lähienergia Oy:n kanssa allekirjoitettu al ku peräi nen kaukolämmön tuottamissopimus Nojanmaan koululle on lii tet ty asiakirjoihin portaaliin. Nojanmaan koulun lämmöntuotantosopimuksesta on neuvoteltu Lä hiener gia Oy:n edustajien kanssa , jossa yhteydessä läm möntuot ta ja jätti päivätyn portaalissa olevan tarjouksen ny kyi sen tuotantosopimuksen päivityksestä. Sopimuspäivitys tar vi taan, koska vuosittainen lämmöntarve pienenee uuden ra ken nuk sen käyttöönoton jälkeen kesken sopimuskautta. Kaupunki on si tou tu nut ostamaan lämpöä 750 MWh vuodessa vuoteen 2019 saak ka. Lähienergia Oy:n tarjouksen mukaiset vaihtoehdot: Vaihtoehdon 1. mukaan hakelämpöä ostettaisiin lämmityskautena nykyisillä ehdoilla (lämmöntarve on noin 1200 MWh/v, hin ta 76,97 /MWh)) ja jatkossa alennetun lämmöntarpeen mukaan (lämmöntarve noin 300 MWh/v ja hinta 97,00 /MWh). Vuoden 2019 jälkeen kaupungilla on mahdollisuus joko jatkaa tuo tan to so pi mus ta tai päätyä muuhun lämmitysmuotoon. Vaihtoehdon 2. mukaan tehdään uusi 15 vuoden määräaikainen sopi mus, jossa energiamaksu 64,00 /MWh ja perusmaksu 21 /MWh eli yhteensä 85 /MWh. Vaihtoehdon 3. mukaan kaupunki lunastaa lämpölaitoksen eu rol la ja energianhinta muodostuu hakkeen toimittamisesta ja lai toksen huollosta ollen 62 /MWh. Tällöin sopimus päättyy ja läm pö laitos kiin teis tön sekä lämmönjakoputkiston omistajanvastuut siir ty vät kaupungille. Jos Nojanmaan koulun lämmitysmuodossa päätetään siirtyä maaläm pöön, olisi nykyinen lämmöntuotantosopimus katkaistava joko vaih to eh don 1 tai 3 mukaisesti. Maalämmön investointi on suu ruu deltaan noin euroa, alv 0 %. Investointiin ei saada ELY-kes kuksen avustusta, koska investointi ei ole siirtymistä uu siu tu vaan energiaan.

4 Nojanmaan koulun lvi-suunnittelija on tehnyt päivätyn vertai lu ener gia ra por tin, jossa on vertailtu maalämmön investoinnin kannat ta vuut ta Lähienergian Oy:n esittämiin energiahintoihin. Ra port ti on liitetty portaaliin. Vertailuenergiaraporttiin ja toimitilapalvelujen ener gia-asian tun ti joi den näkemyksiin perustuen on päädytty esittämään Itä-Savon Lä hi energia Oy:n tarjouksen vaihtoehdon 1. hyväksymistä, jossa läm mön tuotan to so pi mus on mahdollista päättää Esitetyt ener gia hinnat ovat huhtikuun 2015 tasossa. Ne tarkistetaan so pi mus het kel lä. Valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, lvi-insinööri Mika Jokinen, Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen on kutsuttu kokoukseen se los tamaan asiaa. Teknisen johtajan esitys: Lautakunta oikeuttaa toimitilapalvelut neuvottelemaan ja sopimaan No jan maan koulun kaukolämmön tuotantosopimuksen päi vit tä mi sestä Itä-Savon Lähienergia Oy:n päivätyn ja portaalissa olevan tarjouksen vaihtoehdon 1. mukaisesti siten, että läm mi tys kau den energiahinta on nykyisen sopimusehdon mu kai nen 76,79 /MWh ja lämmityskausien energiahinta on 97 /MWh. Hintamuutos tulee voimaan uuden kou lu ra ken nuk sen käyttöönoton jälkeen. Nojanmaan koulun energiatuotannon muutos maalämpöön tehdään ny kyi sen sopimuskauden päätyttyä erillisenä urakkana. Koulun piha-alu een suunnittelussa varaudutaan kuitenkin maalämmön tarvitsemiin po ra kai voi hin. Sopimusmuutoksen voimaantulon ehtona on kuitenkin, että No jamaan kouluhanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Käsittely: Olli Sironen esitti, että esityksen toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti: "Päätös Nojanmaan koulun energiantuotannosta tehdään noin kolmen vuoden kuluessa sen hetkisten kustannusvertailujen pohjalta." Päätös: Puheenjohtaja totesi, että lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen Olli Sirosen esittämällä tavalla muutettuna.

5 Tiedoksi: Toimenpiteet: Sivistysvirasto Toimitilapalvelut

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN Kunnanhallitus 257 29.09.2014 Valtuusto 82 08.10.2014 KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN 562/00.04.01/2014 KH 257 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on lähettänyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille Puheenjohtajiston työryhmä 3 30.09.2014 Kaupunginhallitus 6 20.10.2014 Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille 444/14.04.00/2014 Pjst 30.09.2014 3 Valmistelija: Elinkeinotoimenjohtaja

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot