OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio Sisällysluettelo: 1. LAUSUNTOPYYNTÖ EETTISELLE TOIMIKUNNALLE 1 2. HAKEMUKSEN TEKEMINEN Yhdysvaltain liittovaltion rahoittamien tutkimusten käsittely HUS:ssa 3 3. KOKOUSAJANKOHDISTA ILMOITTAMINEN 3 4. EETTISEN TOIMIKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA KOKOUSMENETTELY Kokouksesta laadittava pöytäkirja 4 5. VIRKAVASTUU JA SALASSAPITO 4 6. EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENEN TARKASTUSLISTA Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelman lyhennelmä Tutkittavan tiedote Suostumusasiakirja Tutkimushenkilökunnan tiedote Tutkimuksen rekrytointi-ilmoitus Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimukseen liittyvistä eettisistä seikoista Muut liiteasiakirjat 7 7. EETTISEN TOIMIKUNNAN LAUSUNTO Lausuntoa varten eettinen toimikunta arvioi Tutkimussuunnitelmasta annettavasta kirjallisesta lausunnosta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot Hakemuksen käsittely eettisessä toimikunnassa Eettisen toimikunnan lausunnosta perittävät maksut 9 8. KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN TUTKITTAVILLE SUORITETTAVAT KORVAUKSET YHTEYSHENKILÖT JA -TIEDOT 11

2 1. LAUSUNTOPYYNTÖ EETTISELLE TOIMIKUNNALLE Ennen lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa tarkoitettuun tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta saatava sairaanhoitopiirin alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Jos kyseessä on ihmiseen kohdistuva kliininen lääketutkimus, käsittelevän viranomaisen ratkaisee valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA). Ratkaisu annetaan ns. siirtopäätöksellä, jonka TUKIJA antaa n. 2-3 päivän kuluessa hakemuksen käsittelykokouksista. Lääketieteelliset tutkimukset Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999 myöhempine muutoksineen, jäljempänä tutkimuslaki) lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa 1. puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja 2. jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien ihmisen koskemattomuuteen puuttuva hoitoja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus. Lääketieteellisessä tutkimuksessa kysymys on tieteellisen tiedon lisäämisestä. Tutkimus on lääketieteellistä tutkimusta vain molempien ehtojen täyttyessä. Puuttuminen koskemattomuuteen voi olla psyykkistä tai fyysistä. Joissakin tapauksissa voi olla vaikeaa ratkaista, onko kyse lääketieteellisestä psyykkiseen koskemattomuuteen puuttuvasta tutkimuksesta. Päätös jää ratkaisukäytännön varaan. Eläviin ihmisalkioihin ja sikiöihin kohdistuva tieteellinen tutkimus kuuluu kokonaisuudessaan tämän lain piiriin (esim. sikiön koskemattomuuteen puuttuminen ultraäänitutkimuksessa) äitiin kohdistuvien toimien sääntelyn kautta. Kohdun ulkopuolella olevaan kuolleeseen sikiöön sovelletaan lakia ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001) edellyttäen, että sikiöstä on tehtävä kuolleena syntyneen ilmoitus. Muiden kuolleiden sikiöiden kudosten tutkimuskäyttö edellyttää raskaana olleen naisen suostumusta. Samoin lääketieteelliseen tutkimukseen kuuluvat edellä esitettyjen ehtojen 1-2 täyttyessä ihmisestä otettujen veri- ja kudosnäytteiden tutkimus mukaan lukien mikrobiologinen ja kemiallinen tutkimus ja sukusolujen lääketieteellinen tutkimus. Alkiotutkimus sallitaan vain erikseen tarkastetuissa ja Valviralta luvan saaneissa laitoksissa. Lain tarkoittamassa tutkimuksessa edellytetään, että tutkimuksen vastuullisena henkilönä on lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on asianmukainen ammatillinen tieteellinen pätevyys. Kun kyseessä on muu kuin kliininen lääketutkimus, tutkimuksesta vastaavana voi toimia myös muu kuin lääkäri tai hammaslääkäri, jos henkilöllä on kyseisen tutkimuksen edellyttämä ammatillinen ja tieteellinen pätevyys. Asiaan ottaa kantaa eettinen toimikunta lausuntoa antaessaan. Lain soveltamisen ulkopuolelle jäävät - pelkästään kyselyyn tai haastatteluun perustuvat tutkimukset. Kysely- ja haastattelututkimukseksi katsotaan vain sellainen tutkimus, jossa tutkittavia yksilöiviä henkilötietoja ei selvitetä eikä tallenneta, kysely tai haastattelu suoritetaan vain kertaalleen eikä kyselyä tai haastattelua kohdenneta jonkin jo olemassa olevan henkilörekisterin perusteella. - terveydenhuollossa tehtävät palvelukehitys- ja havainnointitutkimukset sekä laatu- ja prosessihankkeet silloin, kun niissä ei puututa ihmisen koskemattomuuteen. - pelkästään rekisteritietoja hyödyntävä tilastoihin tai potilasasiakirjoihin perustuva tutkimus ja - eläimillä tehtävät kokeet 1

3 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksen ( 100/ ) mukaan eettinen toimikunta voi arvioida ja antaa lausunnon edellä luetelluista tutkimuksista HUS:n tutkimusluvan myöntäjän pyynnöstä sekä harkinnan mukaan myös HUS:n tutkijan pyynnöstä. Lausunnon tarve on hyvä varmistaa etukäteen tutkimusluvan myöntäjältä. Mikäli tutkimusluvan myöntäjä edellyttää lausuntoa, on tutkijan toimitettava tätä koskeva hakemus eettiselle toimikunnalle. Lääketieteellistä tutkimusta koskevia ohjeita ja määräyksiä sekä ajankohtaista tutkimuseettistä tietoa on haettavissa TUKIJAn kotisivuilta osoitteesta 2. HAKEMUKSEN TEKEMINEN Hakemus eettiselle toimikunnalle lomaketta käytetään haettaessa eettisen toimikunnan lausuntoa muusta kuin kliinisestä lääketutkimuksesta sekä myös niistä kansainvälisistä monikeskustutkimuksista, jotka eivät ole kliinisiä lääketutkimuksia. Hakemus eettiselle toimikunnalle lomaketta käytetään, kun HUS:n eettiseltä toimikunnalta haetaan lausuntoa uudesta tutkimuksesta tai siihen tulleesta muutoksesta tai lisäyksestä taikka päivityksestä, joka vaikuttaa tutkimussuunnitelmaan ja joka edellyttää eettistä kannanottoa. Näitä ovat myös esimerkiksi tutkimuksesta vastaavaa henkilöä, keskusten päätutkijoita ja tutkimuskeskuksia koskevat tiedot. Sen sijaan yksittäistä tutkijaa koskeva tieto ei edellytä eettisen toimikunnan kannanottoa ja se voidaan ilmoittaa keskitetysti seuraavan muutoksen, lisäyksen tai päivityksen yhteydessä. Lomaketta ei tarvitse täyttää toimitettaessa ilmoituksia (esim. päättymis- tai keskeytymisilmoitus), erilaisia raportteja (esim. tutkimuksen loppuraportti) tai toimikunnan pyytämiä lisätietoja ja korjauksia. Näistä riittää saatekirje, jossa asia selvitetään. Viitetietona näissä käytetään aina HUS:n asianumeroa (Dnro). Lomake täytetään sähköisesti ja tulostetaan. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi lomake pyydetään täyttämään annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakemuslomake on saatavissa HUS:n internetsivuilta kohdasta Tutkijalle / Eettiset toimikunnat / Ohjeet ja hakemuslomakkeet. Haettaessa lausuntoa kliinisestä lääketutkimuksesta käytetään STM:n asetuksen 841/2010 mukaisia Ennakkoilmoitus kliinisestä lääketutkimuksesta ja Lausuntohakemus kliinisestä lääketutkimuksesta lomakkeita. Kliinisiä lääketutkimuksia koskevien muutoksien ilmoittamisessa käytetään Lausuntohakemus kliinisen lääketutkimuksen merkittävästä muutoksesta -lomaketta. Kliinisen lääketutkimuksen päättymisilmoitus tehdään Ilmoitus kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä lomakkeelle. Lomakkeet on saatavissa HUS:n internetsivuilta sekä osoitteesta Eettiselle toimikunnalle laaditun hakemuksen ja siihen liitettävien tutkimuksen asiakirjojen toimittamista varten on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eettisille toimikunnille luotu yhtenäinen asiakirjaprosessi. Kun hakemus saapuu HUS:n eettisille toimikunnille, hakemus ja sen liitteet tarkastetaan ja hakemus rekisteröidään asianhallintajärjestelmään. Omina tutkimuksinaan järjestelmään rekisteröidään esimerkiksi jatkotutkimukset ja geneettiset alatutkimukset ja niistä peritään asetuksen (840/2010) mukaiset lausuntomaksut. Hallintolain (434/2003) mukaan hakijan on mahdollista täydentää asiakirjassa olevaa puutetta (22 ). Hakijalle lähetettävässä täydennyspyynnössä viranomaisen on ilmoitettava, miltä osin asiakirjaa on täydennettävä ja missä ajassa täydennys on toimitettava perille (33 ). Täydennyksen toimittamatta jättäminen ei estä viranomaista ratkaisemasta asiaa. Kliinistä lääketutkimusta koskevan hakemuksen enimmäiskäsittelyajat on säädetty laissa (295/2004). Käsittelyajan määräajan laskeminen alkaa siitä, kun asianmukainen hakemus on saapunut HUS:n eettisille toimikunnille. Eettinen toimikunta voi pyytää tutkijalta tai tutkimuksen toimeksiantajalta lisätietoja yhden kerran. Käsittelyaika katkeaa viranomaisen pyytämän (lisä)selvityksen ajaksi. Kun hakemus rekisteröidään asianhallintajärjestelmään, järjestelmä antaa hakemukselle asia-numeron, jota käytetään tunnisteena kaikessa tutkimukseen liittyvässä myöhemmässä käsittelyssä ja kirjeenvaihdossa sekä hakemuksen asiakirjojen arkistoinnissa. 2

4 Asianhallintajärjestelmän avulla hakemuksen käsittelyvaiheita on mahdollista seurata lähes reaaliajassa. Asiakirjojen fyysinen arkistointi tapahtuu tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Eettisille toimikunnille osoitetut hakemukset on toimitettava noin 3 viikkoa ennen eettisen toimikunnan kokouspäivää klo mennessä. Ensivaiheen käsittelyyn kuuluu hakemusten rekisteröimisen lisäksi asiakirjojen tarkastaminen ja täydennysten pyytäminen tutkijalta tai toimeksiantajalta. Asiakirjojen ensivaiheen käsittelyssä tarkastetaan, että lääketieteellistä tutkimusta koskevassa hakemuksessa on tutkimuksesta vastaavan henkilön allekirjoitus ja että ohjeistuksen vaatimat asiakirjat ovat hakemuksen liitteinä. Toimikuntien kokousajat ja määräajat löytyvät sairaanhoitopiirin kuntayhtymän internet-sivuilta. 2.1 Yhdysvaltain liittovaltion rahoittamien tutkimusten käsittely HUS:ssa Yhdysvalloissa OHRP:n (Office for Human Research Protections) mukaan jokaisen liittovaltion tutkimusrahoitusta (esim. NIH eli National Institutes of Health) saavan organisaation tulee täyttää FWA:n (Federalwide Assurance) hyvää tutkimustapaa koskevat vaatimukset. Tutkimusorganisaatioilla on oltava tämän tehtävän valvontaa varten yhteyshenkilö (Human Protections Adminstrator, HPA). Yhteyshenkilön tehtävänä organisaatiossa on mm. kommunikaatio ja koulutus, tutkimuseettisten asiakirjojen ja arkistojen ajan tasalla pitäminen ja raportointi sekä tutkimushankkeiden seuranta ja raportointi yhdysvaltalaiselle rahoittajalle. HUS:n yksiköissä toteutettavissa tutkimuksissa tästä tehtävästä vastaa toimitusjohtajan päätöksellä 11/2008 ( ) hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. HUS:ssa tehtävien National Institute of Healthin rahoitusta saavien tutkimusten käsittely on keskitetty koordinoivaan eettiseen toimikuntaan. Koska Lasse Lehtonen on nimetty Helsingin yliopiston lääketieteellisissä tutkimuksissa toimivaksi HPA-yhteyshenkilöksi, myös yliopiston näiden tutkimusten lausuntokäsittely tapahtuu koordinoivassa eettisessä toimikunnassa. Voimassa olevaa rekisteröintiä koskevat tiedot ovat katsottavissa osoitteessa HUS:n tutkijalle tehty ohje löytyy osoitteesta 3. KOKOUSAJANKOHDISTA ILMOITTAMINEN Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eettisten toimikuntien kokousaikataulut tulee päättää vähintään puoleksi vuodeksi eteenpäin, jolloin ne ovat hyvissä ajoin tutkittavien käytettävissä ja saatavissa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän internetsivuilta. Kokousaikoja voidaan tiedustella myös toimikuntasihteereiltä. 4. EETTISEN TOIMIKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA KOKOUSMENETTELY Lausuntopäätöstä tekemässä tulee olla toimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidän lisäkseen vähintään puolet muista jäsenistä, kuitenkin vähintään neljä muuta jäsentä. Lausunnosta päätettäessä jäsenistä ainakin yhden on oltava maallikkojäsen (muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö tai tutkimushenkilökuntaan kuuluva) ja ainakin kahden tutkimusyksikön ulkopuolisia henkilöitä. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen mukaan tutkimusyksikön ulkopuolisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole työ- tai virkasuhteessa tai muulla vastaavalla tavalla riippuvuussuhteessa siihen sairaalan yksikköön, klinikkaan tai osastoon, jossa tutkimusta pääasiassa tehdään. Lisäksi toimi- 3

5 kunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Muutoin jäsenten esteellisyydestä noudatetaan hallintolain (434/2003) virkamiehen esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Hallintolain 27 :n mukaan esteellinen jäsen ei saa olla läsnä asian käsittelyn aikana eikä lausunnosta päätettäessä. Monijäsenisessä toimielimessä jäsenen tai esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin (29 ) Kokouksesta laadittava pöytäkirja Eettisen toimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja. Sen laatimisessa, allekirjoittamisessa ja tarkastamisessa tulee noudattaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston hyväksymää hallintosääntöä ja sen myöhempiä muutoksia. Hallintosäännön mukaan eettisen toimikunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri sekä mahdolliset pöytäkirjantarkastajat. Joissakin toimikunnissa ei käytetä pöytäkirjantarkastajia, sillä pöytäkirja tarkastetaan aina seuraavassa kokouksessa. Allekirjoitettu ja mahdollisin tarkastusmerkinnöin varustettu alkuperäinen pöytäkirja ja sen liitteenä olevat esityslista ja lausuntokopiot arkistoidaan pysyvästi ensin eettisten toimikuntien arkistoon ja myöhemmin sairaanhoitopiirin keskusarkistoon. 5. VIRKAVASTUU JA SALASSAPITO Eettisen toimikunnan jäsenet toimivat lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 23 :n mukaisesti virkavastuulla. Salassapitosäännökset ja virkavastuu edellyttävät, että eettisten toimikuntien jäsenet ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaisten asioiden käsittelyyn osallistuvat henkilöt sekä muut viranomaisessa toimivat eivät ilmaise sivulliselle asiakirjoihin sisältyviä salassa pidettäviä tai luottamuksellisia tietoja. (JulkL 621/1999, 24 ) Lausuntohakemuslomake ja sen liitteet ovat viranomaisen asiakirjoja, jotka ovat julkisia, ellei niitä ole säädetty salassa pidettäviksi. Salassa pidettäviä ovat esim. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta, vammaisuudesta tai terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluista. Salassa pidettäviä ovat pääsääntöisesti myös yksityisen liike- tai ammattisalaisuudet sekä opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelma tai perusaineisto. Liikesalaisuudella tarkoitetaan taloudellisluonteisia ja yritystoiminnasta saatuun kokemukseen ja tietoon perustuvaa salaisuutta. Liikesalaisuus on teknistä tai taloudellista taikka teknistaloudellista tietoa koskeva seikasto, jonka salassa pitäminen ei ole yritykselle merkityksetöntä. Liike- tai ammattisalaisuuden luominen on edellyttänyt työpanosta ja taloudellisia kustannuksia, jonka tuloksena on saavutettu esimerkiksi uutta teknistä tietoa sisältävä tekninen ratkaisu. Rikoslaissa yrityssalaisuudella (liike- tai ammattisalaisuus) tarkoitetaan tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen aiheuttaa vahinkoa omalle tai toisen toiminnalle, joka on uskonut tiedon elinkeinonharjoittajalle. 6. EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENEN TARKASTUSLISTA 6.1. Tutkimussuunnitelma Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät - tarpeellisuus: tutkimuksen tarkoitus ja perustelu - kysymyksenasettelu: vastaako tutkimus tutkimusongelmaan? - tutkimuksen aikataulu - otoskoko ja arvioinnin menetelmät - tutkittavien valinta- ja poissulkukriteerit - odotettavissa oleva terveydellinen hyöty tutkittaville ja sen arvioitu todennäköisyys 4

6 - tutkimuksen kulku ja toimenpiteiden kuvaus - koejärjestely: vertailuryhmä, lumeen käyttö, satunnaistaminen, sokkoutus - monitorointi, raportointi - mahdolliset väliarviot - tulosten käsittely ja tilastolliset menetelmät - tutkimuksen julkaisutapa - rahoitus (TUKIJAn ohje ) - säteily/kuvantaminen - näytteiden käyttö (erit. DNA) Tutkimuksen turvallisuus - tutkittavien valmisteiden tai laitteiden alkuperä - aiemmat tutkimustulokset ja tulosten arviointi nykyisen tutkimuksen kannalta (laboratoriotutkimukset, eläinkokeet, ihmiskokeet, lääkeaine, käytetyt menetelmät) - fyysiset riskit tutkittavalle (sivuvaikutukset, kipu) - psyykkiset haitat ja epämukavuudet tutkittavalle (huoli, pelko, epävarmuus) - käytännölliset haitat tutkittavalle (erityisruokavalio, liikkuminen, sukupuolinen kanssakäyminen, muut vaikutukset normaalielämään) - haittavaikutusten seuranta tutkimuksen aikana - tutkittavan turvallisuudesta huolehtiminen tutkimuksen jälkeen Erityisryhmät - onko tutkittavissa alaikäisiä, vajaakykyisiä, raskaana olevia tai imettäviä äitejä? Onko vankeja tai oikeuspsykiatrisia potilaita? - onko tutkittavissa muita henkilöryhmiä, joiden vapaaehtoisuus voidaan kyseenalaistaa (asevelvolliset, tutkimuksesta vastaavien henkilöiden alaiset/opiskelijat) ja kuinka näiden henkilöiden vapaaehtoisuus on turvattu? - tutkimuksen viimekätisyys (ei voida suorittaa muilla tutkittavilla) - vähäinen vaara tai rasitus - tutkimuksesta odotettavan terveydellisen hyödyn kohdistuminen - huom. erityisvaatimukset suostumusasiakirjalle ja tutkittavalle annetulle informaatiolle Tutkimushenkilökunta - koko tutkimuksesta vastaava henkilö: koulutus, erikoistumisalat, tutkimuskokemus - tutkimuspaikan vastaava henkilö: koulutus, erikoistumisalat, tutkimuskokemus, allekirjoitus - muut tutkijat: koulutus, erikoistumisalat, tutkimuskokemus, työnohjaaja - muu henkilökunta: koulutus, tutkimuskokemus - tutkijoiden tutkimuksen suorittamismahdollisuudet: päätoimisuus/sivutoimisuus/oman työn ohessa Tutkimuslaitteisto ja tutkimusolosuhteet - käytettävien välineiden ja laitteiston asianmukaisuus - komplikaatio- ja hätätilavalmius - vaarallisten aineiden säilytys ja käsittely Tietosuoja - tietolähteet - mitä tietoja tutkimukseen on tarpeen tai välttämätöntä kerätä ja tallettaa - miten tietoja käytetään ja käsitellään - miten tiedot suojataan eri käsittelyvaiheissa - miten rekisteröityjen tietojensaantioikeudet tulee ja voidaan huomioida ja toteuttaa - miten tietoja käsitellään analysoinnin aikana - purkukoodin säilytys - tietojen luovutus, millä perusteella voi tapahtua - kuinka kauan tietoja säilytetään - tietojen hävittäminen - henkilötahot, joilla on pääsy potilasasiakirjoihin, tutkimustietoihin ja purkukoodiin 5

7 Taloudelliset seikat - tutkimuksen taloudelliset resurssit: ulkopuolinen rahoitus, tutkimusmäärärahoitus, apuraha, tutkijoiden palkkiot - vakuutusturva - tutkittaville suoritettavat korvaukset 6.2. Tutkimussuunnitelman lyhennelmä - suomeksi tai ruotsiksi - n. 1-6 sivua - pääasiat, muilta osin viittauksin alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan 6.3. Tutkittavan tiedote - tutkimuksen nimi - pyyntö osallistua tutkimukseen - osallistumisen vapaaehtoisuus ja oikeus keskeyttää syytä ilmoittamatta - tutkimuksen toteuttaja - tutkimuksen tausta, tarkoitus ja luonne - tutkimuksen kulku ja tutkimustoimenpiteiden kuvaus - tutkimustoimenpiteiden hyödyt, haitat, riskit ja epämukavuudet ja niiden arvioitu todennäköisyys - jos potilas, vaihtoehtoiset hoidot ja niiden hyödyt, haitat, riskit ja epämukavuudet sekä niiden todennäköisyys - tutkimuksen vaikutukset normaalielämään (erityisruokavalio, liikkuminen, sukupuolinen kanssakäyminen, muut vaikutukset) - käytettävät menetelmät ja koejärjestely (vertailuryhmä, lumeen käyttö, satunnaistaminen, sokkoutus) - tutkittavien valinta- ja poissulkukriteerit - tutkittavien mahdollisuus saada tietoja tutkimuksen aikana ja sen jälkeen - potilas- ja tutkimustietojen luottamuksellisuus (tietolähteet, tietojen tallennus ja säilytys, tietojen siirto ja hävittäminen, henkilö- ja viranomaistahot, joilla pääsy potilas- ja tutkimusasiakirjoihin) - tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset - tutkittavalle maksettavat korvaukset - oikeus kieltäytyä ja sen vaikutukset hoitoon ja korvauksiin - tutkittavan vakuutusturva - hoito tutkimuksen päätyttyä - yhteyshenkilöt lisätietoja varten (nimi, puhelinnumero myös muulloin kuin virka-aikana) - huom. kielen ymmärrettävyystaso: vaihtelee tutkittavien ryhmän mukaan - huom. kieli: suomi ja ruotsi, jos otoksessa kotimaisia kieliä taitamattomia, erityisvaatimukset kielen suhteen 6.4. Suostumusasiakirja - tutkimuksen nimi - tutkittavan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika ja osoite - maininta siitä, onko kyseessä vajaakykyinen, alaikäinen, raskaanaoleva tai imettävä, vanki tai oikeuspsykiatrinen potilas - selvitys tutkittavan tiedotteessa mainitun selvityksen antamisesta tutkittavalle sekä suullisesti että kirjallisesti sekä tiedon antaja - selvitys siitä, mistä muualta tutkittavaa koskevia tietoja tullaan keräämään - selvitys siitä, mihin muuhun tutkittavasta kerättyjä tietoja aiotaan käyttää ja kenelle tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa - tietojen luottamuksellisuuden suojaus - tutkittavan ja/tai hänen edustajansa vapaaehtoinen suostumus 6

8 - maininta tutkittavan oikeudesta peruuttaa suostumus ilman, että peruutus vaikeuttaisi tutkittavan oikeuteen saada tarvitsemaansa hoitoa - maininta tutkittavan oikeudesta saada korvaus tutkimustoimenpiteestä aiheutuvasta henkilövahingosta - maininta tutkittavan oikeudesta saada korvaus tutkimukseen osallistumisesta ja suostumuksen peruuttamisen vaikutus siihen - päiväys ja tutkittavan ja/tai hänen edustajansa allekirjoitus ja nimenselvennys - tutkijalääkärin allekirjoitus ja nimenselvennys - kielivaatimukset: ks. yllä tutkittavan tiedote On suositeltavaa, että tutkittavan tiedote ja suostumus ovat samassa asiakirjassa (eri sivuilla) Tutkimushenkilökunnan tiedote - Arvioitava, antaako tutkimussuunnitelma (tai sen liite) riittävät ohjeet tutkimushenkilökunnalle tutkimuksen suoritusta varten? 6.6. Tutkimuksen rekrytointi-ilmoitus - Mikäli tutkittavat rekrytoidaan sanomalehdessä tai muulla yleisellä ilmoituksella, ilmoitus on liitettävä hakemusasiakirjoihin Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimukseen liittyvistä eettisistä seikoista Tutkimussuunnitelmassa on otettava huomioon ne vaatimukset, joita ihmiseen kohdistuvalta lääketieteelliseltä tutkimukselta edellytetään. Näitä ovat tietosuojasäännökset, tutkimuspotilaiden asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet sekä lääketieteellistä tutkimusta koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet (ks. tarkemmin kohta 7.1.) Muut liiteasiakirjat - henkilörekisteriseloste, mikäli tutkimuksessa syntyy henkilörekisteri - TUKIJAn kliinisistä lääketutkimuksista ennakkoilmoitusmenettelyssä antama siirtopäätös, mikäli tutkimus käsitellään sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa - soveltuvasti muun viranomaisen (STM, tietosuojavaltuutettu, Lääninhallituksen koeeläinlautakunta, säteilyturvakeskus jne.) lupa - aiemmin suoritetut eettiset arvioinnit 7. EETTISEN TOIMIKUNNAN LAUSUNTO Eettinen toimikunta päättää lausunnosta esittelijän kokouksessa tekemän esittelyn ja toimikunnan arvioinnin perusteella Lausuntoa varten eettinen toimikunta arvioi - onko tutkimus eettisesti hyväksyttävä - onko tutkimussuunnitelmassa otettu huomioon lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain säännökset, tietosuojasäännökset, tutkimuspotilaiden asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet sekä lääketieteellistä tutkimusta koskevat määräykset ja ohjeet sekä Maailman Lääkäriliiton Helsingin julistuksen periaatteet 7

9 - hyötyjä ja haittoja tutkittavan kannalta - tutkijan/tutkijaryhmän pätevyyden ja tutkijan käytössä olevan avustavan henkilökunnan, tilojen ja laitteiden sopivuuden ja riittävyyden - tutkimussuunnitelman perusteet ja soveltuvuuden selvittämään esitettyä kysymyksenasettelua ottaen huomioon myös arvioitavissa olevat riskit ja potilaalle koituvat epämukavuudet - altistetaanko tutkittava vain sellaisille toimenpiteille, josta odotettavissa oleva hyöty on selvästi suurempi kuin mahdolliset riskit ja haitat - tutkimuksen tieteellinen ansio (esim. onko tutkimuksella riittävä tieteellinen uutuusarvo ja lisääkö se käytettävissä olevaa tietoa; onko tutkittavien henkilöiden määrä oikeassa suhteessa tutkimuksen kysymyksenasetteluun ja menetelmiin) - kuinka tutkittavien henkilöiden hyvinvointia, oikeuksia ja koskemattomuutta varjellaan, - onko tutkittaville olemassa riittävä vakuutusturva mahdollisten tutkimuksen aikana sattuvien haitallisten seuraamusten ja vahinkojen varalta - kuinka tutkittavat henkilöt rekrytoidaan - annetaanko tutkittaville riittävä ja maallikon kannalta ymmärrettävä selvitys heidän oikeuksistaan, tutkimuksen tarkoituksesta, luonteesta ja siinä käytettävistä menetelmistä sekä mahdollisista riskeistä ja haitoista siten, että tutkittava pystyy päättämään suostumuksensa tietoisena tutkimukseen liittyvistä, hänen päätöksentekoonsa vaikuttavista tekijöistä. Tutkittavalle on ilmoitettu ennen tutkimuksen alkamista, että hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ennen tutkimuksen päättymistä. - tutkittaville, tutkimusorganisaatiolle ja tutkijoille maksettavien ansionmenetysten ja korvausten asianmukaisuuden - mahdollisten tutkimussuunnitelman muutosten vaikutuksen tutkittavien turvallisuuteen ja tutkimuksen kulkuun. Toimikunta voi käyttää tarvittaessa ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Ulkopuolisilta asiantuntijoilta vaaditaan vaitiolo- ja salassapitositoumus. 7.2 Tutkimussuunnitelmasta annettavasta kirjallisesta lausunnosta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot 1. Sairaanhoitopiirin asianomainen eettinen toimikunta 2. Lausunnon asianumero (mukaan liitetään numero, joka on annettu lausuntopyyntöasiakirjoille HUS:n eettisten toimikuntien hakemusten vastaanotossa niiden saavuttua viranomaiselle) 3. Tutkimuksen vastuuhenkilö 4. Kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantaja (mukaan lukien rahoittaja) 5. Tutkimussuunnitelman/tutkimussuunnitelman muutoksen/lopettamisilmoituksen nimi ja numero ja päivämäärä 6. Lausunnonannon päivämäärä 7. Perusteltu näkemys tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä 8. Kannanotto siitä, onko tutkimus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, tietosuojasäännösten, tutkimuspotilaiden asemaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden sekä lääketieteellistä tutkimusta koskevien määräysten ja ohjeiden mukainen 9. Muutoksenhakuohjeet 10. Eettisen toimikunnan sihteerin ja/tai puheenjohtajan allekirjoitukset ja päiväys 11. Lausunnon antamiseen osallistuneet eettisen toimikunnan jäsenet sekä toimikunnan jäsenyyttä koskevat tiedot (jäsen, varajäsen, maallikkojäsen) Hakemuksen käsittely eettisessä toimikunnassa Toimikuntasihteeri voi ennen kokouskäsittelyä pyytää asiakirjoihin lisäselvityksiä ja korjauksia. Tätä koskevassa perustellussa pyynnössä on ilmoitettava, mitä tai miltä osin selvitystä tai korjausta edellytetään, sekä määräaika, jonka kuluessa ne on toimitettava. Samoin on ilmoitettava osoite, johon mainitut asiakirjat on toimitettava. Sihteerin on lisäselvityksiä ja korjauksia pyytäessään ilmoitettava, ettei niiden toimittamatta jättäminen estä asian käsittelyä ja ratkaisua. Kun eettinen toimikunta kokouksessa pyytää lisäselvityksiä, asian käsittely keskeytyy ja asia jää pöydälle. 8

10 Kliinisissä lääketutkimuksissa lisätietojen pyytäminen katkaisee käsittelyn määräajan kulumisen. Käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa tai, kun lisäselvitys on toimitettu. Kliinisissä lääketutkimuksissa eettinen toimikunta voi lain mukaan pyytää selvityksiä vain kerran. Jos hakemuksessa oleva puute on vähäinen eikä vaikuta esim. tutkittavan turvallisuuteen, eettinen toimikunta voi harkintansa mukaan antaa tutkimuksesta puoltavan lausunnon. Lausunnossaan sen on kuitenkin selkeästi ilmoitettava, mitä korjauksia asiakirjoihin on tehtävä ennen tutkimusluvan hakemista ja tutkimuksen käynnistämistä. Korjaukset toimitetaan toimikuntasihteerille. Toimikuntasihteeri merkitsee käsittelyvaiheet asian yhteyteen asiankäsittelyjärjestelmään ja tapauskohtaisesti myös kokouspöytäkirjaan. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 9 :n mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä (muuttumattomuutta) ole syytä epäillä. Koska sähköistä allekirjoitusta ei ole toistaiseksi käytössä, puuttuva tutkimuksesta vastaavan henkilön allekirjoittama lausuntopyyntöhakemus toimitetaan sihteerille. Laissa säädettyjen määräaikojen noudattaminen merkitsee hakemusten käsittelyn seurantaa, joka kuuluu toimikuntasihteerille. Samoin seurataan myös täydennyspyyntöjen noudattamista. Toimikunnan päätökseen perustuva kirjallinen lausunto on laadittava mahdollisimman pian sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kokouksesta eli noin 1-2 kahden viikon kuluessa toimikunnan kokouksesta. Kliinisissä lääketutkimuksissa noudatetaan laissa säädettyjä käsittelyn enimmäismääräaikoja. Lausunnon viivästyessä on tutkimuksesta vastaavalla henkilöllä tai toimeksiantajalla oikeus saada asiasta selvitys eettiseltä toimikunnalta. Puoltava lausunto annetaan, mikäli toimikunnan enemmistö hyväksyy tutkimussuunnitelman. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kaksikielinen viranomainen. Kielilain (423/2003) mukaan asianosaisella on kaksikielisessä viranomaisessa oikeus käyttää valitsemaansa kieltä, suomea tai ruotsia. Tutkittavalla on oikeus saada suostumuslomakkeet sekä muut lomakkeet äidinkielellään. Lausunnon käännättämisestä muille kielille vastaa lausunnon hakija. Toimikunnan lausunnosta ei voi valittaa. Jos eettisen toimikunnan lausunto on kielteinen, toimeksiantaja voi saattaa asian uudelleen eettisen toimikunnan käsiteltäväksi. Alueellisen eettisen toimikunnan on toimeksiantajan pyynnöstä hankittava asiasta ennen uuden lausuntonsa antamista valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) lausunto ( /794). Lausuntomaksua koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta. Tutkijalle/toimeksiantajalle lähetettävään lausuntoon tulee liittää muutoksenhakuohje Eettisen toimikunnan lausunnosta perittävät maksut Eettisen toimikunnan perimistä käsittelymaksuista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen 46/ :ssä. Alueellinen eettinen toimikunta ja valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta perivät tutkimussuunnitelmasta antamastaan lausunnosta seuraavat maksut: 1) kliininen lääketutkimus euroa (1 1 mom. 1-kohta) 2) muu lääketieteellinen tutkimus kuin kliininen lääketutkimus euroa (1 1 mom. 2-kohta) 3) tutkimussuunnitelman muutos 800 euroa (1 1 mom. 3-kohta). Maksun perii se eettinen toimikunta, joka lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 17 :n 1 momentin nojalla käsittelee tutkimussuunnitelman. Asetuksen mukaan maksua ei peritä ilman ulkopuolista rahoitusta tehtävästä tutkimuksesta annetusta lausunnosta eikä myöskään yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavasta tutkijalähtöisestä tutkimuksesta annetusta lausunnosta. Ulkopuolisella rahoituksella tarkoitetaan lähinnä muuta kuin asianomaisen julkisen terveydenhuollon toimintayksikön taikka THL:n tai vastaavan tahon omaa rahoitusta. 9

11 Yleishyödyllisellä yhteisöllä tarkoitetaan tuloverolain (1535/1992) 3 luvun 22 :n mukaan yhteisöä, joka toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, jos sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin ja jos se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Kaikkien kolmen edellytyksen on täytyttävä samanaikaisesti. Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan on oltava hyödyllistä ja yleistä. Toiminnan on oltava yhteisvastuullista, neutraalia ja taloudellista hyötyä tavoittelematonta yhteisön sääntöjen mukaista toimintaa. Yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksena on esim. tieteen tukeminen. Asetuksen mukaan selvitys rahoituksesta on liitettävä tutkimussuunnitelmaan. Lausuntohakemuksen ohjeessa pyydetään antamaan selvitys kaikista rahoittajista. Jos rahoittajien joukossa on yksikin lausuntomaksuvelvollisuuden aiheuttava taho, lausuntomaksu peritään. Jos hakemuksen tiedot ovat puutteellisia (niin, että päätöstä ei voida tehdä annetun tiedon perusteella), viranomainen voi pyytää hakijalta hallintolain 22 :n perusteella täydennystä asetetussa määräajassa. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Hallintolain 33 :n nojalla viranomainen voi tehdä päätöksen, mikäli määräajassa ei ole annettu selvitystä. Toimikunnalla on oikeus myös päättää lausuntomaksuista vastoin lausuntopyyntölomakkeessa ilmoitettuja tietoja. Päätös on kuitenkin aina perusteltava. Lausuntomaksu määrätään siitä riippumatta, onko toimikunnan antama lausunto puoltava vai ei. Lausunnosta peritään maksu myös siinä tapauksessa, että tutkija/toimeksiantaja ei ole toimittanut eettiselle toimikunnalle sen pyytämää lisäselvitystä ja eettinen toimikunta hallintolain nojalla ratkaisee asian ja antaa tutkimuksesta siinä tapauksessa kieltävän lausunnon. Käytetty tutkimusmenetelmä ei vaikuta lausuntomaksuun. Lausuntomaksu peritään, kun kysymys on esim. haastattelumenetelmällä toteutetusta kaupallisesta tutkimuksesta. Jos tutkimussuunnitelma on saatettu uudelleen eettisen toimikunnan käsiteltäväksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 3 :n 4 momentin mukaisesti, uudesta lausunnosta ei peritä maksua. Aikaisempaan tutkimukseen liittyvät jatko- ja geneettiset alatutkimukset käsitellään uusina tutkimuksina ja niistä peritään asetuksen mukainen lausuntomaksu. Lausuntomaksuasetuksessa on säännökset, joiden perusteella maksu voidaan jättää perimättä. Lisäksi eettinen toimikunta voi päättää lausunnon antamisesta maksutta muissakin tapauksissa, jos se hallinnollisten kustannusten tai muun syyn vuoksi katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Hakijoiden tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi toimikunnan tulee huolellisesti harkita nämä poikkeustapaukset. Esimerkkinä lausunnon antamisesta maksutta on tapaus, jossa potilas tarvitsee lääkettä, jota ei ole rekisteröity, ja lääkkeen saaminen potilaalle edellyttää tutkimuksen jatkamista. Kun tutkimuksessa käytetään lääketeollisuuden rahoituksen sijasta sen tutkimustarkoitukseen antamia lahjoituslääkkeitä, toimikunta voi harkintansa mukaan periä lausuntomaksun. 8. KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN Eettisten toimikuntien muille kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin viranhaltijoille maksetaan kokouspalkkiot sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Toimikunnan jäseneen, joka on HUS:n palveluksessa, sovelletaan KVTES:n 11 :n määräyksiä. Kokouspalkkioiden maksamista vasten kokouspöytäkirjaan tulee merkitä kokouksen alkamis- ja päättymiskellonaika sekä jäsenen poistumisaika, mikäli se tapahtuu ennen kokouksen varsinaista päättymistä. 10

12 HUS:n hallituksen päätöksen 100/ mukaan esittelevälle jäsenelle maksetaan työajan ulkopuolella tehtävästä esittelyn valmistelusta 60 euroa ensimmäisestä käsittelystä ja 30 euroa jatkokäsittelystä. Kokouksiin osallistumisesta syntyneet matkakustannukset korvataan kaikille eettisten toimikuntien jäsenille. 9. TUTKITTAVILLE SUORITETTAVAT KORVAUKSET a. Tutkittavalle, hänen huoltajalleen, lähiomaiselleen, muulle läheiselle tai hänen lailliselle edustajalleen ei saa luvata tai maksaa palkkiota tutkimukseen osallistumisesta. b. Tutkimukseen osallistuville voidaan korvata tutkimukseen osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset ja ansionmenetys todellisten kustannusten mukaan sekä muu haitta silloin, kun tutkimukseen osallistumisesta ei ole suoraa hyötyä tutkittavan terveydelle. Muuna haittana pidetään ylimääräistä rasitusta, epämukavuutta ja päivittäisten toimintojen rajoittumista. Kustannusten korvausta voivat mainituin perustein saada myös tutkittavan a-kohdassa mainitut tahot. Jos henkilöllä ei ole ansiotuloja tai hän osallistuu tutkimukseen vapaa-aikanaan, hänelle voidaan maksaa enintään työttömyyspäivärahan suuruinen peruspäiväraha jokaiselta tutkimuspäivältä. Eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida tutkittaville maksettavien haittakorvausten kohtuullisuutta. Tarkemmat säännökset tutkittavalle suoritettavista korvauksista ja haitan asteesta on annettu sosiaalija terveysministeriön asetuksessa (82/2011) ja Tutkijan oppaassa. 10. YHTEYSHENKILÖT JA -TIEDOT Yhtymähallinto, Tutkimus- ja opetusryhmä Tiedustelut suoraan toimikunnille: sähköposti: Faksi: sekä puhelimitse suoraan toimikuntiin: ks. numerot toimikunnat Eettisten toimikuntien toiminnasta tietoja antaa myös Tutkimus- ja opetusryhmän ylilääkäri Ari Lindqvist, puh , faksi: , , Oikeudellinen neuvonta Eettisten toimikuntien toiminta, lausuntomaksut ja muu neuvonta: hallintolakimies Pirjo Sorsa, puh , , tai hallintopäällikkö Jaana Vento, puh , faksi: , 11

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA)

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) N:o 841 2787 Liitteet Liite 1 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) ENNAKKOILMOITUS KLIINISESTÄ LÄÄKETUTKIMUKSESTA 1. Viranomainen täyttää Saapunut Diaari-/rekisterinumero

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta: perusteet Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) tulee havaita ja arvioida tutkimukseen liittyvät eettiset

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: LAUSUNTOHAKEMUS tutkimuseettiselle toimikunnalle Pvm Dnro / (sihteeri täyttää tämän kohdan) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (Ksshp) tutkimuseettinen toimikunta on alueellinen lakisääteinen toimikunta,

Lisätiedot

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen lainsäädäntöuudistuksen valossa TENK:n kevätseminaari 17.5.2011 Ylitarkastaja Outi Konttinen

Lisätiedot

Suostumusmenettely käytännössä

Suostumusmenettely käytännössä Suostumusmenettely käytännössä Janne Backman, professori ja ylilääkäri Kliininen farmakologia HY/HUSLAB 1 Rekrytoinnin yleisiä periaatteita Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Päätöksen tulee

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Horisontissa 2020 strategiapäivä 26.4.2012 Vs. hallintojohtaja, VT Jari-Pekka Tuominen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Lääketieteellistä tutkimusta koskevat

Lisätiedot

MUISTILISTA EETTISTEN TOIMIKUNTIEN JÄSENILLE JA TUTKIJOILLE

MUISTILISTA EETTISTEN TOIMIKUNTIEN JÄSENILLE JA TUTKIJOILLE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA) 7.2.2001 päivitetty 17.4.2009 MUISTILISTA EETTISTEN TOIMIKUNTIEN JÄSENILLE JA TUTKIJOILLE Lääketieteellisen tutkimuseettisen

Lisätiedot

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen (1.10.2010) Keskeisiä muutoksia Tutkimuslain sovellusalueen

Lisätiedot

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet Tapani Keränen Eettisten toimikuntien toimivallan perusta on tutkimuslaki Ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Eettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ

LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS IHMISILLÄ Dos., OTT, MA, Salla LötjL tjönen Tutkimuseettinen neuvottelukunta perusteet 1 Pääasialliset oikeuslähteet Kansalliset L lääl ääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999,

Lisätiedot

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2. HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/2010 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääketieteellisestä. annetun lain 6 ja 9 :n muuttamisesta. lääketieteellisestä tutkimuksesta

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääketieteellisestä. annetun lain 6 ja 9 :n muuttamisesta. lääketieteellisestä tutkimuksesta EV 287/1998 vp - HE 229/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 :n muuttamisesta Eduskunnalle

Lisätiedot

Toimikuntien tehtävät ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Lasse Lehtonen Professori, hallintoylilääkäri. 28.8.2013 Lasse Lehtonen

Toimikuntien tehtävät ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Lasse Lehtonen Professori, hallintoylilääkäri. 28.8.2013 Lasse Lehtonen Toimikuntien tehtävät ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö Lasse Lehtonen Professori, hallintoylilääkäri 17.1.2002 Lasse Lehtonen Nürnbergin säännöt 1. tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 839. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 839. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2010 N:o 839 841 SISÄLLYS N:o Sivu 839 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HALLITUS 100 03.06.2013 EETTISET TOIMIKUNNAT 2013-2017 304/13/03/2013 HALL 100 Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HUS:n eettisten toimikuntien toiminta Lääketieteellisestä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Hallinnollinen ohje 1 (11) OHJE Sairaanhoidon hallinto 20.6.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Hallinnollinen ohje 1 (11) OHJE Sairaanhoidon hallinto 20.6. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Hallinnollinen ohje 1 (11) OHJE-2013-616 00.01.01..00 TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN OHJEET TUTKIJOILLE Laatija(t): Halkoaho Arja, Ollikainen Mari Vastuuhlö: Fraunberg Mikael

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tilannekatsaus 1 Tilanne täytäntöönpanossa STM on asettanut valmistelua varten työryhmän ajalle 14.9.2015-3 Työryhmälle ollaan hakemassa

Lisätiedot

PJ:n puheenvuoro uusille eettisten toimikuntien jäsenille Katia Käyhkö LT Yleislääketieteen erikoislääkäri HUS Koordinoivan tmk:n pj

PJ:n puheenvuoro uusille eettisten toimikuntien jäsenille Katia Käyhkö LT Yleislääketieteen erikoislääkäri HUS Koordinoivan tmk:n pj PJ:n puheenvuoro uusille eettisten toimikuntien jäsenille Katia Käyhkö LT Yleislääketieteen erikoislääkäri HUS Koordinoivan tmk:n pj Miten eettisessä toimikunnassa mukana oleminen olisi jäsenelle mahdollisimman

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset 1.12.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset Määräys 3/2010 1/(8) Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä Interventiotutkimuksen etiikkaa Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä 22.5.2013 Klassinen interventiotutkimus James Lind tekee interventiotutkimusta HMS Salisburyllä 1747 Keripukin hoitoa mm. siiderillä,

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Eettinen tutkimus mitä se on?

Eettinen tutkimus mitä se on? Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit)

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Tietoon perustuvaa suostumusta koskevat ohjeet

Tietoon perustuvaa suostumusta koskevat ohjeet Tietoon perustuvaa suostumusta koskevat ohjeet TUKIJAn seminaari 23.9.2014 Pääsihteeri Outi Konttinen TUKIJA 26.9.2014 Pääsihteeri Outi Konttinen 1 Lääketutkimusten sääntely Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta

Lisätiedot

ARVOISA VASTAANOTTAJA,

ARVOISA VASTAANOTTAJA, ARVOISA VASTAANOTTAJA, Pyydämme Teitä osallistumaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmiä, komplikaatioita ja vaikutusta elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015. Tiedote

Lisätiedot

TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8.

TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8. TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8.2013 19.8.2013 Pääsihteeri Outi Konttinen 1 Tietoiskun sisältö Lyhyesti

Lisätiedot

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat

Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Ei-lääketieteellisen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen arviointi ajankohtainen tilanne ja ongelmat Teologian tohtori Simo Ylikarjula Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tieteenalojen tutkimuseettisiä

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Terveystieteellisen tutkimuksen eettinen arviointi

Terveystieteellisen tutkimuksen eettinen arviointi Terveystieteellisen tutkimuksen eettinen arviointi Arja Halkoaho, TtT, dosentti, Kehittämispäällikkö Kuopion yliopistollinen sairaala, Tiedepalvelukeskus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen

Lisätiedot

Laitetutkimukset terveydenhuollossa Minna Kymäläinen Tarkastaja

Laitetutkimukset terveydenhuollossa Minna Kymäläinen Tarkastaja Laitetutkimukset terveydenhuollossa 17.3.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus:

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus: TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 2013 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUSLUPAHAKEMUS Ylemmät korkeakoulututkinnot ja (YAMK, pro gradu, lisensiaatti, väitöskirja jne.) Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää):

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

STM:N ESITYS TUTKIMUSLAIN MUUTOSTARPEISTA. Eettisen toimikunnan seminaari Katariina Sirén, tutkimuslakimies VSSHP

STM:N ESITYS TUTKIMUSLAIN MUUTOSTARPEISTA. Eettisen toimikunnan seminaari Katariina Sirén, tutkimuslakimies VSSHP STM:N ESITYS TUTKIMUSLAIN MUUTOSTARPEISTA Eettisen toimikunnan seminaari 12.12.2017 Katariina Sirén, tutkimuslakimies VSSHP UUSI TUTKIMUSLAKI Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) jaetaan kahtia

Lisätiedot

Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä. Liisa Nieminen

Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä. Liisa Nieminen Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä Liisa Nieminen 4.9.2013 Oikeustieteellinen tiedekunta / Liisa Nieminen 9.9.2013 1 Vrt. eläintutkimus Ks. Yle Uutiset, 5.9.2012: Kissatutkimus selvittää ihmisten sairauksien

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

Kliinisten lääketutkimusten EUasetuksen. täytäntöönpano

Kliinisten lääketutkimusten EUasetuksen. täytäntöönpano Kliinisten lääketutkimusten EUasetuksen täytäntöönpano Perustiedot asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 536/2014 ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja

Lisätiedot

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio)

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio) Laatija: Ercan Celikkayalar Hyväksyjä: Eeva Suvikas-Peltonen Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Sairaala-apteekki Koodi: B.10net.2 Sivu: 1(5) Korvaa

Lisätiedot

Kudosluvat Valvirassa. 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1

Kudosluvat Valvirassa. 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Kudosluvat Valvirassa 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Mitä ovat kudosluvat? Kudosluvat ovat lupia, joita Valvira myöntää hakemuksesta ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 14.9.2015 15.9.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA

TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA TÄYTTÖOHJE LAUSUNTOPYYNTÖÖN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ ENNAKKOARVIOINNISTA Lausuntopyyntölomake liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-dokumenttina toimikunnan sihteerille () kaksi viikkoa ennen Tutkimuseettisen

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET TILANTEEN KUVAUS Vuosi 0 Tutkimus tavoitteineen Suostumus Näytteet Muut tiedot Vuosi 10-30 Tutkimus: uusi vai entinen käyttötarkoitus

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 25.8.2015 26.8.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Ajankohtaista tutkimusetiikasta Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Alueellisten eettisten toimikuntien uudelleenorganisoituminen

Alueellisten eettisten toimikuntien uudelleenorganisoituminen Alueellisten eettisten toimikuntien uudelleenorganisoituminen Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari Helsinki 28.9.2010 Matti Ketonen Dosentti, osastonylilääkäri PKSSK Lääketieteellisen tutkimuslain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2302/03/17. Sosiaali- ja terveysministeri

LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2302/03/17. Sosiaali- ja terveysministeri TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 2302/03/17 LAUSUNTO 05.10.17 Sosiaali- ja terveysministeri kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kliinisistä lääketutkimuksista

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

THL ja rekisteritutkimusten luvat

THL ja rekisteritutkimusten luvat THL ja rekisteritutkimusten luvat Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Alueellisten eettisten toimikuntien sihteerien neuvottelupäivä, Helsinki, 28.3.2011 THL ja rekisteritutkimusten luvat 1. THL:n

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta?

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Naantali 26.4.2012 Jussi Mertsola Ylilääkäri Lastenklinikka, TYKS Lastenklinikka 2011 Tutkimusprojekteja 94 Tutkimushenkilöstöä 95, 312 palvelujaksoa Tutkijoita

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

TIETOSUOJA LÄÄKETIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA LUENTOAIHEET. Tietosuoja on: 1. MITÄ TIETOSUOJA ON? TSV:n tehtävät. Tietosuojaperiaatteet: (HetiL)

TIETOSUOJA LÄÄKETIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA LUENTOAIHEET. Tietosuoja on: 1. MITÄ TIETOSUOJA ON? TSV:n tehtävät. Tietosuojaperiaatteet: (HetiL) TIETOSUOJA LÄÄKETIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA LUENTOAIHEET 1. MITÄ TIETOSUOJA ON? Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto 27.9.2005, Helsinki 2. HENKILÖTIETOLAKI JA LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

Lakeja yms. Tässä luennossa. Millaista tietoa? Tietoon perustuva suostumus siirretäänkö vastuu tutkittavalle?

Lakeja yms. Tässä luennossa. Millaista tietoa? Tietoon perustuva suostumus siirretäänkö vastuu tutkittavalle? Lakeja yms. Tietoon perustuva suostumus siirretäänkö vastuu tutkittavalle? Helena Kääriäinen TY/TYKS Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 (2004) Potilaslaki 785/1992, henkilötietolaki 523/1999

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot