mikä omassa seutukunnassamme koskee Raahen kaupungin omistussuhteen ja äänivallan suhdetta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mikä omassa seutukunnassamme koskee Raahen kaupungin omistussuhteen ja äänivallan suhdetta."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Seutukunnallisen sosiaali- ja terveystoimenorganisaation hallintomalli, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen ja aikataulu palvelukokonaisuuksien siirtymiselle hyvinvointikuntayhtymään 465/07/074/2007 KHALL 315 Puitelain edellyttämän sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen valmistelua on toteutettu Raahen seutukunnassa Seutuvoiman nimellä. Virkamiehistä koostuva ohjausryhmä on kokoontunut tämän vuoden puolella 7 kertaa, toimintoja suunnittelevat työryhmät useita kertoja sekä luottamushenkilöpuolen seurantaryhmä kahdesti. Seurantaryhmän seuraava kokous on ja tässä kokouksessa kuntien pitäisi päästä yksimielisyyteen tulevan kuntayhtymän perussopimuksen sisällöstä. Valtuustojen päätösten on oltava valmiit kesäkuussa, mikäli yhteistoiminta-alue käynnistyisi vuoden 2009 alusta ainakin jossakin laajuudessa. Seurantaryhmän kokouksessa esitellystä perussopimusluonnoksesta jäivät auki pykälät 3 / kuntayhtymän tehtävät, 7/ yhtymäkokous ja 8 / yhtymähallitus. Tämän pykälän liitteenä olevaan seurantaryhmän pöytäkirjaan on kirjattu edellä olevien pykälien avoimeksi jääneet kysymykset. Pykälään 3 liittyy oleellisesti se, missä laajuudessa kunnat siirtävät sosiaalitoimen palveluja kuntayhtymään. Samoin on oleellista, annetaanko sille palvelujen tuottamis- vai järjestämisvastuu. Puitelaki puhuu perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä. Puitelain 5 :n mukaan kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan yhteistoiminta-alueen. Kunnat voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan hoidettavaksi, jolloin tehtävien hoitamista varten perustetaan kuntalain 77 :ssä tarkoitettu alueen kuntien yhteinen toimielin tai että yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko on järjestettävä siten, että se perustuu siihen osallistuvien kuntien asukaslukuun, jolleivät kunnat toisin sovi. Pykälät 7 ja 8 määrittelevät, mikä on kunkin kunnan päätöksentekovalta yhtymäkokouksessa ja hallituksessa. Ratkaistavaksi tulee erityisesti määräävän aseman mahdollisuus,

2 mikä omassa seutukunnassamme koskee Raahen kaupungin omistussuhteen ja äänivallan suhdetta. Kuntien äänivalta liittyy siihen, millä tavoin varmistetaan omistajaohjauksen toimivuus kuntayhtymässä. Ohjaus- ja seurantaryhmien keskustelussa on nostettu esille ns. tilaaja-tuottajamalli (Sastamalan mallin pohjalta), jonka tavoitteena on turvata omistajan ja maksajan tahto palvelujen tuottamiseksi tehokkaasti ja taloudellisesti. Samasta asiasta käydään keskustelua myös sairaanhoitopiirin puolella, erityisesti Oulun kaupungin intressistä. Tilaajan ja tuottajan roolista ja tehtävistä sekä itse järjestelmän kokonaisuudesta ei toistaiseksi ole selvää käsitystä oman seutukuntamme sisällä; joka tapauksessa nämä asiat on ratkaistava, jotta mm. käytettävissä olevat henkilöresurssit ja osaaminen osataan sijoittaa yhteistoiminta-alueen toiminnoissa oikein. Kj:n ehdotus: Kh:n päätös: Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun tulevan kuntayhtymän keskeisistä asioista. Samansanainen perussopimus tulee kuntien käsittelyyn päätöksentekoa varten seurantaryhmän olevan kokouksen jälkeen. Kunnanhallitus varautuu pitämään tätä varten ylimääräisen kokouksen ennen olevaa valtuuston kokousta. Kunnanhallitus kävi keskustelun. Asia tulee kunnanhallituksen kautta valtuustolle seurantaryhmän päätösten jälkeen. Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään kesäkuun alussa. --- Kalevi Kiviniitty poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo KHALL 334 Seurantaryhmän kokouksessa on tehty seuraava esitys: Kunta- ja palvelurakennelaki on tullut voimaan helmikuussa Siinä kunnat on velvoitettu järjestämään perusterveydenhuolto ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalitoimen palvelut yhteistoiminta-alueella, jonka väestöpohja on vähintään asukasta. Raahen seutukunnassa yhteistoiminta-alueen muodostamista on valmisteltu siltä pohjalta, että nykyinen Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä muutetaan hyvinvointikuntayhtymäksi, jonka tehtävänä on järjestää asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti jäsenkuntien asukkaille kaikki valtion kunnille lailla säätämät perusterveydenhuollon tehtävät lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa. Lisäksi jäsenkunnat voivat antaa kuntayhtymälle tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkailleen myös kaikki valtion kunnille lailla säätämät sosiaalitoimen tehtävät. Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien väestön erityistason sairaanhoidosta sekä hoitaa muut mahdolliset jäsenkuntien antamat tehtävät. Asian valmistelusta on vastannut Seutuvoiman ohjausryhmä yhdessä projektipäällikön kanssa (Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimusluonnos liitteenä). Palvelukokonaisuuksien osalta työtä on tehty eri osa-alueittain perustetuissa työryhmissä, joissa on ollut mukana sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen asiantuntijoita.

3 Seurantaryhmä on kokouksissaan linjannut yhteisen seudullisen organisaation hallintomallin ja päättänyt esittää hallintomalliksi kuntayhtymämallia, jossa ylintä päätöksentekovaltaa käyttävät yhtäpitävin päätöksin jäsenkuntien valtuustot. Yhtymäkokous kutsutaan koolle, jos jäsenkuntien valtuustot eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet jossakin niille kuuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä. Seurantaryhmä esittää, että yhtymäkokouksessa paikat jakaantuisivat seuraavasti: Raahe 8 Siikajoki 3 Pyhäjoki 2 Vihanti 2 Yhteensä 15 Yhtymähallituksen paikkajaon osalta seurantaryhmä esittää, että Raahen kaupunki valitsee hallitukseen kuusi jäsentä, Siikajoen kunta kolme jäsentä sekä Pyhäjoen ja Vihannin kunta kumpikin kaksi jäsentä. Yhteensä yhtymähallituksen jäsenmäärä on 13. Seurantaryhmän kokouksessa Tarja Ollanketo ja Virpi Aho Raahen kaupungista jättivät tähän asiaan eriävän mielipiteen. Vihannin kunta tulee uutena jäsenkuntana mukaan kuntayhtymään ja luovuttaa Oulaisten seudun kansanterveystyön kuntayhtymältä Vihannin kunnalle siirtyvän terveysaseman kiinteistön Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle sovittavaa peruspääomaosuutta vastaan (sopimus asiasta liitteenä). Seurantaryhmä esittää, että palvelukokonaisuuksien ja henkilöstön siirtyminen hyvinvointikuntayhtymään tapahtuisi liitteenä olevan aikataulun mukaan siten, että vuoden 2009 osalta aikataulu hyväksyttäisiin jo tässä yhteydessä ja vuosien 2010 ja 2011 osalta aikataulu hyväksyttäisiin ohjeellisena. Alustava aikataulu vuosien 2010 ja 2011 osalta tarkentuu myöhemmin ja päätökset tältä osin tehdään erikseen. Kj:n ehdotus : Siikajoen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Siikajoen kun ta 1. hyväksyy Raahen seutukunnan kuntien yhteisen sosiaali- ja terveystoimen organisaation hallintomalliksi kuntayhtymämallin. 2. hyväksyy Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän nykyisenä jäsenkuntana Vihannin kunnan liittymisen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäseneksi alkaen. Vihannin kunta luovuttaa Oulaisten seudun kansanterveystyön kuntayhtymältä Vihannin kunnalle siirtyvän Vihannin terveysaseman kiinteistön Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle erillisessä sopimuksessa sovittua peruspääomaosuutta vastaan. 3. hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen, jolla sopimuksella Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä muutetaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymäksi, liitteessä esitetyssä muodossa. Sopimus tulee voimaan, kun valtuustojen päätökset ovat saaneet

4 lainvoiman. 4. hyväksyy liitteenä olevan aikataulun hyvinvointikuntayhtymään siirtyvien palvelukokonaisuuksien ja siirtyvän henkilöstön osalta vuotta 2009 koskien. 5. päättää, että vuosien 2010 ja 2011 osalta liitteenä oleva aikataulu siirtyvien palvelukokonaisuuksien ja siirtyvän henkilöstön osalta hyväksytään ohjeellisena tässä vaiheessa. Näiltä osin aikataulu tarkentuu myöhemmin ja päätökset tältä osin tehdään erikseen. 6. hyväksyy liitteenä olevan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimusta täydentävän sopimuksen Vihannin kunnan osalta. Kh:n päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksestä 4. kohtaan seuraavan lisäyksen: Elo-syyskuun 2008 aikana tutkitaan onko maahanmuuttajatoiminta ja sosiaalipäivystys järkevää siirtää vuoden 2009 alusta vai vasta sosiaalityön siirtymisen yhteydessä. Liitteet Heli Luoma saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo KVALT 72 Kunnanhallituksen esitystä lisäyksineen kannattivat Pirkko Rapakko, Keijo Mustonen ja Sami Nyman. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi Matti Pohjolan esityksestä päätökseen liitettäväksi seuraavan toivomusponnen: "Sosiaali- ja terveystoimi Kunta- palvelurakenteen uudistuksessa on huolehdittava, että ihmisten arjen sujumista turvaava sosiaalihuolto kehittyy samanaikaisesti terveydenhuollon kanssa. Erityisesti pientä väestömäärää koskettaviin vammaispalveluihin on varattava riittävästi resursseja ja osaamista. Kuntakoon kasvaminen ei saa johtaa siihen, että lähipalvelut, asiakaslähtöisyys ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sivuutettaisiin." Liite 10. Liitteet 7, 8, 9 ja 10. PERUST 30 Seutuvoiman ohjausryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää, että kunnat tekisivät maaliskuun 2009

5 Esitys (perusturvajohtaja) loppuun mennessä sitoivat päätökset siitä, milloin kunnilla on valmius siirtää sosiaalitoimen palvelukokonaisuudet hyvinvointikuntayhtymään. Lopulliset päätökset aikataulusta on saatava riittävän ajoissa, jotta myös erilaiset henkilöstön siirtymistä koskevat velvoitteet voidaan hoitaa oikea-aikaisesti. Vuoden 2009 alusta hyvinvointikuntayhtymään siirtyi Vihannin perusterveydenhuolto, mielenterveystyö ja päihdehuolto. Ohjeelliseksi hyväksytyn aikataulun mukaan vuoden 2010 alusta hyvinvointikuntayhtymään siirtyisivät seuraavat palvelukokonaisuudet: - Vanhuspalvelut; tukipalvelut, kotihoitopalvelut, asumispalvelut, laitospalvelut - Vammaispalvelut; kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset tehtävät kuten toimintakeskukset, asumispalvelut, avohuollon ohjaus,vammaispalvelua liittyvä sosiaalityö - Perhepalvelut; perheneuvola, lastenneuvolat, psykologit, lastensuojelun sosiaalityö, lastenvalvojat, perhetyö, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat Vuoden 2011 alusta siirtyisi aikuissosiaalityö sisältäen toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, Työvoiman palvelukeskuksen Virkamiestasolla ja projektipäällikön avulla palvelukokonaisuuksia työstetään niin, että kaikki sosiaalitoimen palvelut olisivat siirrettävissä hyvinvointikuntayhtymään vuoden 2010 alusta. Perusturvalautakunta kannanottonaan toteaa, että * Siikajoen perusturva on valmistautunut siirtämään kaikki sosiaalitoimen palvelut hyvinvointikuntayhtymään vuoden 2010 alusta. Edellytyksenä on, että muutkin seutukunnan kunnat tulevat mukaan. *Hyvinvointikuntayhtymään tulee siirtää samat sosiaalitoimen palvelut ja samasta ajankohdista lukien, jotta hallinnollinen muutos vastaa niihin tavoitteisiin, joita laajemmalle yhteistoiminta-alueelle on asetettu. Päätös: Hyväksyttiin. KHALL 133 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan kannanoton hyvinvointikuntayhtymään siirrettävien palvelujen sisällöstä ja aikataulusta. Kunnanhallitus siirtää asian edelleen valtuuston vahvistettavaksi.

6 Kh:n päätös: Siikajoen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan kannanoton hyvinvointikuntayhtymään siirrettävien palvelujen sisällöstä ja aikataulusta eli * Siikajoen perusturva on valmistautunut siirtämään kaikki sosiaalitoimen palvelut hyvinvointikuntayhtymään vuoden 2010 alusta. Edellytyksenä on, että muutkin seutukunnan kunnat tulevat mukaan. * Hyvinvointikuntayhtymään tulee siirtää samat sosiaalitoimen palvelut ja samasta ajankohdista lukien, jotta hallinnollinen muutos vastaa niihin tavoitteisiin, joita laajemmalle yhteistoiminta-alueelle on asetettu. KVALT 54 Valtuuston päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. --- Esitykset, kannatukset: Keskustelun kuluessa Pekka Rautio kannatti kunnanhallituksen esitystä. KHALL 501 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus on lähettänyt Pyhäjoelle, Raahelle, Siikajoelle ja Vihannille käsiteltäväksi ja päätettäväksi sosiaalitoimen tehtävien siirtämisen hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvastuulle lukien. Yhtymähallitus pitää tärkeänä, että kunnat tekevät päätöksensä mennessä. Sosiaalitoimen tehtävien siirtoon liittyvät sitovat päätökset on tehtävä kuluvan vuoden aikana, jotta siirtymiseen liittyvään valmistelutyöhön päästään käytännössä. Kunnat ovat sopineet voimaan tulleessa perussopimuksessa mm. siitä, että ne voivat antaa hyvinvointikuntayhtymän tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkailleen myös kaikki valtion kunnille lain säätämät sosiaalitoimen tehtävät. Kunnat valmistelivat puitelain toteuttamista yhteisessä Seutuvoima -hankkeessaan. Siirtoaikataulu on hankkeen ohjausryhmän ja seurantaryhmän esitys. Myös omistajaohjausryhmä, johon kuuluvat jäsenkuntien kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtaja ja tulosaluejohtajat, on käsitellyt sosiaalitoimen tehtävien siirtoon liittyviä esityksiä Muutoksen käytännön valmistelua ovat jatkaneet perusturvajohtajat ja kuntayhtymän johto. Tavoitteena on saada aikaan kuntakohtaiset yksilöidyt sopimukset, joissa määritellään siirtyvät palvelut, kustannukset, henkilöstö, tilat, koneet, laitteet, järjestelmät,

7 toimintakäytännöt sekä tukipalvelujen järjestäminen ja vaikutukset kuntiin jääviin tukipalveluihin. Muutoksen valmistelua ja koordinointia hoitaa jatkossa kuntayhtymän johtajan nimeämä muutosjohtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän tulosaluejohtajat ja kuntien perusturvajohtajat. Omistajaohjausryhmä on edelleen muutoksen ohjausryhmänä ja yhtymähallitus hyväksyy tulevaan organisaatioon liittyvät asiat. Yhtymähallitus on päättänyt esittää jäsenkuntien valtuustoille, että 1) ne päättävät siirtää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvastuulle kuntayhtymässä jo olevien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtävien lisäksi myös kunnalle kuuluvat lakisääteiset sosiaalitoimen tehtävät lukuun ottamatta varhaiskasvatusta, lukien 2) kunnalta kuntayhtymälle siirtyvien tehtävien ja niihin liittyvien henkilöstö- ja muiden resurssien siirrosta tehdään kuntakohtainen yksityiskohtainen sopimus, jonka hyväksyvät kyseisen kunnan kunnanhallitus ja kuntayhtymän hallitus. Sopimuksen pohjana on kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö ja valtuustojen jo hyväksymä henkilöstösopimus. Siirtosopimuksessa määritellään myös tukipalveluja (siivous, ruokahuolto, kiinteistöhuolto, tilitoimisto, tietotekniikka) koskevat muutokset ja sovitaan käytännöistä kuntien kanssa. Kuntayhtymän hallitus pitää tärkeänä, että valtuustojen päätökset saadaan viipymättä ja niin, että kunta ei sido omaa päätöstään muiden kuntien päätöksiin. Siikajoen perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Lautakunnan mukaan sosiaalitoimen palvelut varhaiskasvatusta lukuun ottamatta voidaan siirtää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvastuulle. Lisäksi lautakunta katsoo, että Siikajoen kunnan ratkaisua ei ole syytä sitoa muiden jäsenkuntien ratkaisuihin. Kj:n esitys: Kh:n päätös: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhtymähallituksen edellä olevan esityksen sosiaalitoimen tehtävien siirtämisestä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvastuulle lukien. Yhtymähallituksen esityksestä poiketen kunnan yksityiskohtaisen sopimuksen sisällön hyväksyy kuitenkin valtuusto ennen sen allekirjoittamista ja täytäntöönpanemista. Siikajoki ei sido omaa päätöstään jäsenkuntien ratkaisuihin. Keskustelun kuluessa Pirkko Rapakko kannatti kunnanjohtajan esitystä. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksen mukaisesti esittää valtuuston hyväksyttäväksi yhtymähallituksen edellä olevan esityksen sosiaalitoimen tehtävien siirtämisestä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvastuulle lukien. Yhtymähallituksen esityksestä poiketen kunnan yksityiskohtaisen sopimuksen sisällön hyväksyy kuitenkin valtuusto ennen sen

8 allekirjoittamista ja täytäntöönpanemista. Siikajoki ei sido omaa päätöstään jäsenkuntien ratkaisuihin. KVALT 188 Valtuuston päätös: Kunnanjohtaja täsmensi valtuutetuille, että kunnanhallituk sen esitys tarkoittaa sitä, että ensimmäisen yksityiskohtai sen so pi muk sen si sällön hy väk syy val tuus to ja sen jälkeen sopi mukset hyväk syy kun nanhalli tus. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 31.8.2007

Sisällysluettelo: 31.8.2007 Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen yhteistyöselvitys Sisällysluettelo:

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot