Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003"

Transkriptio

1 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003

2 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Toimittaja Marjatta Montonen Copyright A-klinikkasäätiö ja tekijät 2003 Julkaisija A-klinikkasäätiö 2003 Graafinen suunnittelu Mary Woolley A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 46 ISBN ISSN The Transdrug project has been carried out with the support of the European Community Leonardo da Vinci programme. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or the National Agency, nor does it involve any responsibility on their part.

3 lukijalle A-klinikkasäätiön koordinoimassa EU:n Leonardo da Vinci -ohjelman tuella toteutetussa Transdrug-projektissa ( ) lähestyttiin päihdekoulutusta koulutustarpeiden erittelyn ja kartoittamisen näkökulmasta. Projektin neljässä Euroopan maassa toimivat partnerit kokeilivat omilla alueillaan erilaisten tarvekartoitusmenetelmien toimivuutta 1 Transdrug-projekti: Kouluttajan työkalupakki kättä pitempää päihdekoulutuksen kehittämiseen. A-klinikkasäätiö käytännössä. Kokemukset koottiin kirjana julkaistuun Kouluttajan työkalupakkiin 1, jonka toivotaan palvelevan innoittajana ja käsikirjana päihdekoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomalaisten partnerien toteuttamia osahankkeita esiteltiin Työkalupakissa suhteellisen suppeissa menetelmäpainotteisissa artikkeleissa. Laajempia ja sisällöllisempiä kuvauksia on koottu tähän artikkelikokoelmaan. Kokoelmaa on täydennetty A-klinikkasäätiön koulutuksen kehittäjien ja yhteistyökumppaneiden kirjoittamilla artikkeleilla, jotka omalta osaltaan valottavat suomalaisen päihdekoulutuksen monimuotoista kenttää ja sen tämänhetkisiä kehityssuuntia. Artikkelikokoelman tavoitteena ei ole esittää kattavaa kuvausta päihdekoulutuksen tilasta vaan ristivalottaa joitakin keskeisiä aiheita. Transdrug-projekti esittää lämpimät kiitokset suomalaista päihdekoulutusta tarkastelevan artikkelikokoelman kirjoittamiseen osallistuneille päihdekoulutuksen asiantuntijoille. transdrug-projekti 2003

4 sisältö Lukijalle Päihdetyön koulutus kehityssuuntia 6 Tiina Sutinen Näyttötutkinto päihdetyön opetuksen ja työelämän rajapinnalla 8 Leila Märkjärvi Päihdetyön ammattitutkintoon valmistautuvien opiskelijoiden näkemyksiä päihdetyön haasteista ja kehittämistarpeista 13 Tiina Kauma Toisen asteen ammatillisen koulutuksen päihdetyön koulutusosien kehittyminen mielisairaanhoitaja-koulutuksesta lähihoitajakoulutukseen 22 Riitta Heikkinen-Peltonen ja Marjut Virta Opiskelijalähtöinen opetussuunnitelma: Pirkanmaan ammattikorkeakoulun päihdetyön erikoistumisopinnot sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 27 Tuija Salo ja Marja-Liisa Torikka Päihdeosaamista sosiaalialan ammattikorkeakoulun jatkotutkinnosta 31 Terhi Laine ja Antti Weckroth A-klinikkasäätiön koulutustoiminta 35 Tuula Annala Huuko-projekti: Valtakunnallista valmennusta ja alueellista toimintaa huumeriippuvuuden hoidon täydennyskoulutuksessa 40 Maria Inkinen Ammatillisen päihdekoulutuksen alueellinen suunnittelu Turussa 43 Marja Niskasaari ja Arja Tikka Kuusankosken kunnallisten päättäjien päihdetietous ja päihdekoulutuksen tarpeet 46 Anitta Tähti-Niemi Kirjoittajat 50 Liite 1: Keskustelua tulevaisuuden päihdekoulutuksesta Transdrug-seminaarissa 51 Liite 2: Ammatillisen päihdekoulutuksen toimijoita 53

5 PÄIHDETYÖN KOULUTUS KEHITYSSUUNTIA Tiina Sutinen Vaikka päihteiden käytöstä, lisääntyneistä päihdehaitoista ja päihdehoidon kehittymisestä on kirjoitettu viime vuosina paljon, niin päihdetyön koulutuksesta on vähän julkaistua tietoa. Päihdehoitoon ja kuntoutukseen panostamisen on todettu olevan kannattavaa ja tuloksekasta. Tämä edellyttää osaavia ja asiantuntevia sosiaali- ja terveysalan toimijoita sekä heidän oikeaan aikaan toteuttamiaan interventioita, joustavia ja saumattomia hoitoja kuntoutumispolkuja. Päihdetyön perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiselle on olemassa valtakunnallinen tilaisuus, sillä niin kansallinen terveydenhuolto-ohjelmamme, sosiaalialan kehittämisohjelma kuin 2000-luvun alkoholiohjelma nostavat erääksi painopistealueeksi päihdetyön osaamisen vahvistamisen ja erityisesti peruspalvelujen roolin varhaisvaiheen päihdehaittojen toteamisessa. Myöskin Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton valmistelemat Päihdepalvelujen laatusuositukset esittävät, että jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon yleisissä palveluissa ja päihdehuollon erityispalveluissa työskentelevällä on perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen kautta muodostunut ammattitaito päihdeongelmien varhaiseen tunnistamiseen, hoidon tarpeen arvioimiseen sekä korkeatasoiseen ammatilliseen hoitoon ja kuntoutukseen. Sosiaalialan kehittämisohjelman selvitysraportin mukaan päihdepalvelujen laatusuositusten toimenpide-ehdotukset tulisi saattaa minimitasolle vuoteen 2007 mennessä. Tällä hetkellä päihdetyön koulutusta toteuttavat lukuisat eri tahot: perinteisen päihdehuollon lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköt, eri ammattiryhmät kuten päihdesairaanhoitajat ja päihdelääkärit sekä lukuisat eri järjestöt. Koulutuksen järjestäjien monitahoisuus on sekä rikkaus että haaste. Kilpailu koulutuksen aloituspaikoista ja osallistujamääristä on kovaa. Tämä asettaa haasteita koulutuksen koordinoimiselle, horisontaaliselle ja vertikaalisen osaamisen rakentumiselle, koulutussuunnittelulle, koulutustarpeen arvioimiselle, koulutuksen sisällölle, opetusmenetelmille ja koulutuksen laadulle. Useissa ammatillisissa koulutusyksiköissä päihde- ja huumetyötä opetetaan joko yksittäisiä tunteja läpäisyperiaatteella useammissa aiheissa tai eri mittaisia opintokokonaisuuksia joko perusopinnoissa tai vapaasti valittavina. Monissa ammattikorkeakouluissa on käynnistynyt päihde- ja huumetyön sekä ennaltaehkäisevän päihdetyön erikoistumisopintoja. Tulevaisuudessa myös ns. jatkotutkinnoilla tulee olemaan nykyistä merkittävämpi osuus. Kokemuksia päihdetyön ammattitutkinnoista ja niiden järjestämisestä alkaa myös olla. Keskeisiä kehittämisalueita Kehittämisalueita opettajien päihdeosaaminen asiantuntijoita kouluttajiksi sisällön selkiyttäminen päihdetyö opetussuunnitelmiin oppilaitosten ja työelämän yhteistyö Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta keskeisimpiä kehittämisalueita ovat opettajien päihdetyön osaamisen vahvistaminen, ulkopuolisten asiantuntijoiden/luennoitsijoiden turvaaminen erillisten rahoitusjärjestelyjen avulla sekä päihdetyön koulutuksen sisällön selkiyttäminen perus- ja erityisosaamiseen. Tällä hetkellä päihdetyön opetusta ei ole riittävän vahvasti sidottu oppilaitosten perusopetussuunnitelmiin, muuten kuin toisella asteella. Näin ollen vaarana on, että päihdetyö oppiaineena tai sen integroiminen muihin oppiaineisiin jää yksittäisen asiasta kiinnostuneen ja valveutuneen opettajan varaan. Toiseksi opettajien päihdetyön osaamisen vahvistaminen edellyttää tiivistä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ei ainoastaan opiskelijoiden opinnäytetöiden ja työharjoittelujen kautta vaan myöskin takaamalla opettajille mahdollisuus riittävän pitkäkestoisiin työelämässä tapahtuviin työharjoittelujaksoihin. Näin mahdollistuu niin ajankohtaisten tietojen päivitys puolin ja toisin koulutusyksiköiden ja työelämän edustajien kesken kuin myös kehittävä arviointi koulutuksen ja työelämän kohtaamisen rajapinnasta ja vastaavuudesta. Sisällöllisesti päihdetyön koulutus on monipuolistunut. Perinteisistä aine- ja farmakologisista tietoiskuista ja päihdehuollon palvelujärjestelmien kuvauksista on siirrytty yhä enemmän päihteiden käyttäjän tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja hoidontarpeen arvioimiskoulutuksiin. 6

6 Tulevaisuudessa on kuitenkin perusteltua selkiyttää entistä enemmän perus- ja erityisosaamisen painopiste- ja osaamisalueita. Tämä edellyttää myös entistä selkeämpiä sopimuksia ja työnjakoa oppilaitosten ja muiden päihdekoulutusta toteuttavien tahojen kanssa. Päihdetyön tietoperusta Mikä sitten onkaan päihdetyön tietoperusta, tarvitaanko sitä ja, jos tarvitaan, mihin? Mitä on yhteinen, kunkin tieteenalan oma tai moniammatillinen tietoperusta? Millaista tietoa ja osaamista päihdetyössä tarvitaan perustasolla ja erityispalveluissa? Voidaanko olettaa eriasteisten päihdehaittojen kuormittaessa yhteiskuntaamme, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutusyksiköistämme valmistuu osaajia ja ammattilaisia ilman vähäisiäkään päihdetyön opintoja. Tai voidaanko ajatella, että esimerkiksi motivaatio- ja muutosprosessin ymmärtäminen sekä motivoivan haastattelun taidot olisivat kaikkien työntekijöiden perusosaamiseen kuuluvia? Mitkä ovat päihdetyön työmenetelmät terveydenhuollossa, sosiaalityössä, nuorisotyössä, päihdetyössä? Palveluohjaaja on selkeä esimerkki uudenlaisesta osaamisesta ja eri palvelujärjestelmien rajapinnoilla joustavasti liikkuvasta päihdeosaajasta. Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka näiden palveluohjaajien osaaminen rakentuu ja kuinka sitä koulutuksella on mahdollista tukea? Sekä pitkäkestoista prosessinomaista koulutusta että täsmäkoulutusta tarvitaan. Koulutukseen liittyvät kiinteästi myös opetusmenetelmät ja käytetty opetusmateriaali. Millaisia opetusmenetelmiä tarvitaan päihdetyön tietoperustan vahvistamiseksi ja uudistamiseksi sekä osaamisen lisäämiseksi? Suurista yksittäisistä koulutustilaisuuksista alkaa olla aika siirtyä pitkäkestoisiin prosessinomaisiin koulutuksiin, joissa teoreettinen tieto ja käytännön työstä saatu kokemuksellinen tieto vuorottelevat. Toisaalta tarvitaan myös täsmäkoulutusta uusiin työtapoihin ja työmenetelmiin. Myöskin verkko-opetusta on tarpeen kehittää entisestään. Yhä enemmän koulutuksen järjestäjiltä edellytetään alueellista erityistuntemusta, poikkihallinnollisten ja verkostopohjaisten toimintamallien hyödyntämistä. Alueellisten ja seutukunnallisten osaamis-, erityis- ja koulutustarpeiden kartoittaminen onkin koulutussuunnittelun perusta. Tulevaisuudessa joudutaan perustellusti kysymään, mitä on perinteinen päihdetyö kuntien päihdehuollon perus- ja erityispalveluissa ja miten kunnissa työskentelevien työntekijöiden osaaminen turvataan, jotta päihdehuollon asiakkaat ja heidän perheenjäsenensä saavat tarvitsemiaan palveluja? Seudullista yhteistyötä ja palvelujen tuottamista on esitetty erääksi vaihtoehdoksi turvata erityisosaamista niiden asiakasryhmien hoidossa, joiden esiintymistiheys alueella on vähäinen. Tulevaisuuden kehittämisalueita on lisäksi päihdetyön koulutuksen entistä parempi koordinoiminen ja koulutuksesta saatujen kokemusten hyödyntäminen. Voidaan myös kysyä tarvitseeko päihdetyö selkeämmin omaa viitekehystään? Päihdehuollon perus- ja erityispalvelut tarvitsevat niinikään selkiyttämistä ja vahvistamista. Koulutuksellisesti tärkeää olisi myös siirtää pitkään päihdehuollossa työskennelleiden kokemuksellinen tieto uusille työntekijöille. Oman haasteen tuovat uudet aineet ja niiden vaikutus lähestymistapoihin ja työmenetelmiin. Myöskin erilaiset käyttäjäryhmät kuten esimerkiksi kaksoisdiagnoosipotilaat ja vammaiset henkilöt haastavat tarkastelemaan perinteisiä lähestymistapojamme ja työmenetelmiämme uudelleen. Alueelliset erot päihteiden käytössä ja päihdepalvelujen saatavuudessa ovat suuria. Miten taata syrjäseuduilla työskentelevien työntekijöiden päihdetyön osaaminen koulutuksen, konsultaation ja työnohjauksen avulla? Tiedon ja kokemusten koostaminen kaikista edellä mainituista asioista on tärkeää. Tässä tehtävässä sosiaalialan osaamiskeskukset tulevat toimimaan tulevaisuudessa eräänä yhteisenä alueellisena foorumina päihdealan koulutuksen eteenpäin viemiseksi. Tämä parantanee uusien toiminnallisten innovaatioiden leviämistä. Toisaalta on tärkeää verkostoitua tarkoituksenmukaisesti valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen toiminnan välillä. Lopuksi päihdetyön koulutuksen ja opettajien olisi myös kirkastettava omaa profiiliaan ja paikkaansa nykyistä selkeämmin yhteiskunnassa, erilaisissa tilaisuuksissa päihdetyön ja koulutuksen näkökulman edustajina sekä myös omassa koulutusyksikössään päihdetyön asioiden puolestapuhujana. 7

7 NÄYTTÖTUTKINTO PÄIHDETYÖN OPETUKSEN JA TYÖELÄMÄN RAJAPINNALLA Leila Märkjärvi Päihdetyön näyttötutkinto on syksystä 2000 lähtien avannut päihdealalla toimiville mahdollisuuden ammattitaitonsa osoittamiseen. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 631/1998) mukaan näyttötutkinnossa otetaan huomioon aikuisten monenlaisten kokemusten kautta hankittu ammattitaito ja valmiudet. Päihdetyön ammattitutkinto kuuluu näihin ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomiin tutkintoihin, joissa osoitetaan alan ammattityön tekemisen edellyttämä ammattitaito. Tutkinnon tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää päihdealalla toimivien työntekijöiden ammatillista osaamista ja tarjota pitkään alalla toimineille, ammatillista peruskoulutusta vailla oleville mahdollisuus ammattitutkinnon suorittamiseen. Ammattitaitovaatimukset on näyttötutkinnoissa määritelty niin, että niiden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman aiempaa alan työkokemusta tai muulla tavoin hankittua kolmen vuoden työkokemusta vastaavaa ammattiosaamista. Tutkinnon suorittamisen edellyttämä päihdealan työkokemus voi karttua päihdepalveluissa toimimisesta esim. jonkin sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon jälkeen, pitkäaikaisesta vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnasta tai toimimisesta oman toipumisen ja kuntoutumisen innoittamana päihdetyössä ilman ammatillista tutkintoa. Näytön antajan on suoriuduttava tutkinnon perusteissa esitetyistä ammattitaitovaatimuksista aidoissa ehkäisevän päihdetyön, hoidon ja kuntoutuksen työtilanteissa. (Päihdetyön ammattitutkinnon perusteet 2000). Tutkinnon perusteet ja työelämän käytännöt Tutkinnon käyttöönoton ratkaisuista Tutkinnon perusteissa esitetyt päihdetyön ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet ja kriteerit määriteltiin asiantuntijatyönä. Ne perustuvat laatimistyöhön osallistuneiden asiantuntijoiden kokemuksiin ja käsityksiin päihdealan erilaisista työprosesseista ja niissä vaadittavasta perus- ja erityisosaamisesta. Työn tuloksena syntyi tutkinto, joka sisältää kolme pakollista osaa: lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä, ihmislähtöinen ammatillisuus ja päihdetyön perusteet ja menetelmät ja kaksi valinnaista osaa. Toiseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi on valittava joko päihdetyön psykososiaalinen lähestymistapa, kristillinen päihdetyö tai myllyhoito. Muut valinnaiset vaihtoehdot ovat: vapaaehtois- ja järjestötyö päihdehuollossa, ehkäisevä päihdetyö ja itsenäinen ammatinharjoittaminen. Tutkintoa on testattu käytäntöön lähes kolme vuotta. Järjestämisluvan on tähän mennessä saanut 22 oppilaitosta ja tutkinnon suorittaneita on lähes kolme sataa. Kokemukset ja käsitykset siitä, miten tutkinnon perusteet ovat vastanneet työelämän käytäntöjä, ovat karttumassa. Samalla on käynnistynyt ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kohteiden ja kriteerien tarkistaminen. Perustuntuma on, että tutkinnon perusteissa on tavoitettu melko hyvin reaaliaikaiset päihdetyön prosessit, vaikka kabinettityön tueksi ei ollut käytettävissä päihdetyön kokonaisuutta selvittävää empiiristä työntutkimusta. Tutkinnon perusteiden laadinnan tukena käytettiin yleisiä hoidon, kuntoutumisen ja ongelmanratkaisun prosessimalleja. Valmistava koulutus ja työelämän käytännöt Ammattitutkinto korostaa työelämälähtöisyyttä ja työelämän muutoshaasteita. Tutkinnon suorittajan pitäisi vastata tähän haasteeseen osoittamalla päihdetyön eri vaiheissa 8

8 vaadittava, alalla työskentelyn edellyttämä ammattitaito. Perusoletuksena on, että suurin osa vaadittavasta ammattitaidosta on jo työelämästä hankittuna. Näyttöihin osallistuminen vain työelämäkokemuksen varassa ei ole tähän mennessä juurikaan toteutunut, vaan tutkinnot on suoritettu pääasiassa valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkinto päihdetyön opetuksen ja työelämän rajapinnalla Keskeistä tutkinnon järjestäjän eli oppilaitoksen kannalta on, että se järjestää työelämän kanssa näytöt niin, että tämä ammattitaito tulee kunkin tutkinnon suorittajan kohdalla osoitetuksi. Samalla pitää varmistaa tutkinnon suorittajan edellytykset näyttöjen suorittamiseen eli näyttökunto. Valmistavan koulutuksen tulisi puolestaan pyrkiä paikkaamaan tutkinnon suorittajan näyttökunnossa ilmeneviä puutteita. Päihdetyön ammattitutkinnon alkutaipaleella monet oppilaitokset lähtivät opetuslähtöisesti liikkeelle eli järjestämään suoraan valmistavaa koulutusta. Näyttösuunnitelma saattoi tuolloin vielä olla puutteellinen ja keskeneräinen, työelämäyhteydet löysiä, ja osa jopa aloitti valmistavan koulutuksen ilman tutkinnon järjestämislupaa. Tästä aiheutui monia hankaluuksia kuten paineita saada järjestämislupa valmistavan koulutuksen ja näyttöaikataulujen takarajojen häämöttäessä pikakäsittelyyn tutkintotoimikuntaan ja tutkinnon suorittajille epätietoisuutta näyttömahdollisuuksista valmistavan koulutuksen aikana. Ammattiopetuksen ja työelämän vaatimusten perusongelma, jota opetuksen tutkijat ovat aiemmin raportoineet, on noussut esiin myös päihdetyön ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa (ks. Tuomi-Gröhn & Engeström 2001). Oppilaitoksilta on puuttunut ajantasaista tietoa päihdetyön reaaliaikaisista käytännöistä, jolloin valmistavan koulutuksen sisällöt eivät ole aina vastanneet todellista tarvetta tai tieto on ollut vanhentunutta. Keskittyminen valmistavaan koulutukseen, joka on liiaksi irti työelämän reaaliaikaisista käytännöistä ja tutkinnon perusteista, on jossain määrin etäännyttänyt tutkinnon järjestäjät näyttötutkintojen perusideasta. Koulutukseen valitut sisällöt ja näkökulmat on saatettu osittain lainata aiemmin toteutetuista päihdetyön täydennyskoulutuksista ja ne ovat näin ollen rakentuneet opetussuunnitelmien laatijoiden näkemyksistä käsin. Aikuisten näyttötutkinto murtaa perinteistä ammatillisten tutkintojen suorittamiseen liittyvää käytäntöä, jossa osaamisen arviointi kohdentuu työssä oppimiseen, tutkintoon liittyvän opetuksen tiedollisen sisällön hallintaan ja ammatilliseen kasvuun. Ammattitaidon odotetaan sitten vähitellen vakiintuvan työelämään siirryttäessä. Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta eikä siis riippuvaista tietyn koulutusputken läpikäymisestä. Oleellista ei ole se, mitä tietoa koulutuksesta siirtyy työpaikalle tai millaisen oppimisprosessin kautta näytön antaja on päihdetyön osaamisensa hankkinut. Oleellista päihdetyön ammattitutkinnon idean toteuttamisessa on oivaltaa, että työprosessi ja näyttöprosessi ovat ammattiosaamisen näyttötoimintaa ohjaavat peruselementit. ammattiosaaminen osoitetaan näyttötutkinnolla Näyttötutkinnossa painopiste on työelämässä jo hankitun ja valmistavassa koulutuksessa mahdollisesti täydennetyn reaaliaikaisen ammattiosaamisen näyttämisessä. Näytön antajan toiminnan on aidossa työtilanteessa pystyttävä täyttämään tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Osoituksena tästä näyttö joko hyväksytään tai hylätään. Tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman kannalta keskeistä on, että hän yhteistyössä näyttöpaikkojen kanssa selvittää päihdetyötaitonsa näyttämisen mahdollisuudet. Ennakkoon tapahtuva työprosessiin perehtyminen, ja kyky arvioida realistisesti omaa näyttövalmiuttaan suhteessa eri tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, on välttämätöntä. Näitä tutkinnon suorittamisen edellytyksiä tulisi valmistavan koulutuksen ja oppilaitosten työelämäyhteyksien erityisesti vahvistaa. Lähtökohtana tutkinnon perusteet Päihdetyön näyttötutkinnon perusteet määrittelevät raamin sille, mitä päihdetyön perusosaamisen pitäisi sisältää. Monelle sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiselle ja opettajalle on näin avautunut mahdollisuus ehkä Suomen oloissa ensimmäistä kertaa pysähtyä tarkastelemaan laajemmin päihdeosaamisen kokonaisuutta ja vaatimuksia. 9

9 Näyttötutkinto päihdeosaamisen vahvistajana Päihdetyötä ei ole juurikaan tarkasteltu omana professionaalisena ja ammattispesifinä alueenaan. Työtä on tehty yleensä perusammatin (lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja, diakoni, sosiaalityöntekijä, lähihoitaja jne.) lähtökohdista käsin tai jopa ilman mitään peruskoulutusta. Myös auttamisen ammattilaisilta vaadittava yhteinen, ammattirajat ylittävä päihdeosaaminen on puutteellista. Tässä tilanteessa päihdetyön näyttötutkinnon käyttöönotto on ollut myös merkittävä päihdetyössä vaadittavan ammattitaidon selkiyttäjä ja esille nostaja. Osaamisen vahvistaminen päihdetyön ammattitutkinnon osoittamilla ammattitaidon osaalueilla olisi siis suotavaa ja hyödyllistä myös laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja erilaisissa ihmissuhde- ja auttamistyön ammateissa. Havaintojen ja oman toiminnan relevanttisuus saattaa tunnetusti häiriintyä vuorovaikutustilanteissa, joihin päihdeilmiö liittyy. Auttajan varjosta (ks. Lindqvist 1990) ja pelastajan syndroomasta (ks. Märkjärvi 1995; A Trainer s Tool Kit 2003, p. 48) käsin ohjautuva päihdetyö ei täytä ammatillisen lähestymistavan kriteereitä. Päihdetyön ammattitutkinnon ihmislähtöisen ammatillisuuden tutkinnon osan suorittaminen auttaa omien päihdetyön lähtökohtien ja asenteiden selvittämisessä. Päihdeosaamista täydentävän koulutuksen haasteista Opiskelijoiden ja opettajien käsityksiin perustuvasta päihdekoulutuksen tarpeiden kartoituksesta päästään koulutuksen sisältöjen ja menetelmien määrittelyyn ja valintaan (ks. Trainer s Tool Kit 2003). Ovatko nämä tarpeet sittenkään aina relevantteja käytännön työtodellisuuden kannalta? Tuottavatko ne kehittyneempiä, uudenlaisia työkäytäntöjä? Useimmiten eivät, sillä tunnettuahan on, että ammattilainen on taipuvainen toistamaan totuttuja käytäntöjä myös ei relevantteja ja usein tiedostamattomien motiivien ja asenteidensa värittämiä (ks. Schön 1983). Työn todellisuuteen liittyviä ristiriitoja ja pulmakohtia ei ole helppo paikantaa eikä kohdata ilman työkäytäntöjä sellaisinaan paljastavia peilejä. Vaativaa päihdetyöhön liittyvän koulutuksen kehittämisessä onkin se, että siinä tarvittaisiin mielestäni myös yleisempää teoriaa ja välinettä, jolla päihdetyön toimintaa lähestytään. Toiminnan teorian kannalta katsottuna tuloksellista työtoimintaa ei voi syntyä ilman, että tekijä hahmottaa tarkasti työnsä kohteen, toimintaympäristön ja kulloisetkin työvälineensä, joita työprosessissa tarvitaan. Epämääräinen käsitys ja vieraantuminen työn kohteesta ja sattumanvarainen työvälineiden kokeilu ei voi synnyttää jäsentynyttä ja tuloksellista toimintaa, kuten esim. työterveyshoitajien päihdetoimintaa selvittänyt tutkimus osoitti (Märkjärvi 1995). (Ks. myös Engeström 1995, 42-48) Päihdetyön toiminnasta pitäisi teoriatasolla tehdä diagnostinen kuva, jotta koulutus osuisi kohtiin, jotka tuottavat entistä tehokkaampia sekä päihdehaittojen ehkäisyn että päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä toipumista tukevia työvälineitä. Käytännössä tämä edellyttäisi työkäytäntöjen reaalista tutkimista ja työn ristiriitojen paikannusta päihdetyön toimintajärjestelmän tasolla (ks. Engeström 1995). Myös reaaliaikainen reflektio (ks. Ruohotie ym. 1998, 77-82) voisi tässä vallitsevan tilanteen selvittelyssä auttaa. Työn nykytilan tutkimiseen, jonka oleellinen osa on asiakkaalta ja potilaalta saatu palaute ja työn tuloksellisuuden selvitykset, perustuva systemaattinen koulutustarpeiden esille nostaminen on tunnetusti työlästä. Kun resurssit eivät tähän riitä, on helpompi tuottaa erilaisiin tarvekartoituksiin ja työntekijöiden toiveisiin ym. pinnallisempiin selvityksiin perustuvaa koulutusta tai kulkea koulutuksen sisältöjä valittaessa muotiteemojen perässä. Päihdetyön näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnalta katsottuna työelämän prosessien ja arkitodellisuuden hahmottaminen olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeätä. Millä välineillä opettajat ja opetuksen suunnittelijat ovat tästä työstä selvinneet, ei ole juurikaan tietoa. Olettaisin opettajien aiemman työkokemuksen päihdealalta ja työelämäryhmästä välittyneen tiedon auttaneen ensihätään, mikäli työelämäyhteydet ovat olleet kiinteät ja kattaneet tutkinnon perusteissa kuvattuja päihdetyön erilaisia toimintaympäristöjä. Valmistavaan koulutukseen rekrytoituneiden opiskelijoiden työelämäkokemus lienee merkittävä koulutuksen sisältöjä ja menetelmiä muokkaava tekijä tulevaisuudessa. 10

10 Tutkinnon suorittaja työelämän ja koulutuksen rajavyöhykkeellä Päihdetyön ammattitutkinto on sekä kohottanut että ylläpitänyt päihdealalla toimivien työntekijöiden ammatillista osaamista. Jokainen valmistavaan koulutukseen osallistunut on tuonut oman näkökulmansa ja kokemuksensa yhteiseen käyttöön. Erilaiset näyttöympäristöt ovat rikastaneet kuvaa päihdetoiminnasta ja antaneet työntekijälle mahdollisuuden soveltaa oppimiaan uusia näkökulmia ja työvälineitä. Näyttötutkinto päihdetyön opetuksen ja työelämän rajapinnalla Näyttötutkinnosta on siis muodostunut merkittävä oppilaitosten ja päihdealan työpaikkojen yhteistyön väline. Välittäjänä tässä vastavuoroisessa prosessissa toimii näytön antaja rajan ylittäjä, jonka mukana tieto kulkee valmistavan koulutuksen kautta oppilaitoksesta työelämään ja näyttösuunnitelman ja näyttöjen kautta työelämästä oppilaitokseen. Rajavyöhyketoiminta on kiinnostava ilmiö sekä opetuksen että työelämän kehittämisen näkökulmasta (ks. Tuomi-Gröhn 2001). Mahdollisuus päihdetyön ja valmistavan koulutuksen uusiutumiseen Ammattitaidon osoittamisen lisäksi päihdetyön ammattitutkinto näyttää haastavan myös työelämän toimijoita tarkastelemaan ja kehittämään päihdetyön laatua. Työntekijöiden kouluttaminen on yksi merkki tästä. Näyttöpaikkoja myöntämällä työnantajilla on mahdollisuus tutustua näyttöjä vastaanottaessaan uusiin päihdetyön osaajiin, jotka ovat mahdollisesti työllistettävissä tulevaisuudessa yhä vaativammiksi käyviin päihdetyön tehtäviin. Tutkinnon järjestäminen haastaa valmistavaa koulutusta ja näyttöjä antavaa oppilaitosta, tutkinnon suorittajaa ja työelämää etsimään yhdessä päihdetyön käytännöistä ammattitaidon osoittamiseen vaadittavat työprosessit. Tämä puolestaan avaa tilaisuuden myös työkäytäntöjen uusiutumiselle opitaan yhdessä tutkimaan päihdetyön kohdeilmiötä ja kyseenalaistamaan vanhoja lähestymistapoja ja työvälineitä. Näyttöprosessi ei toimi interventiona vain tutkinnon suorittajan osaamiseen vaan myös työelämän käytäntöjen ja valmistavan koulutuksen opetuksen suuntaan. Päihdetyön ammattitutkinto on tarjonnut monelle pitkään työelämässä toimineelle mahdollisuuden työssä uusiutumiseen. Näkökulma päihdetyön kenttään ja kokonaisuuteen avautuu omaa vakiintunutta työympäristöä ja roolia laajemmalle. Valmistavan koulutuksen yhteydessä voidaan parhaimmillaan kytkeä omia yksilöllisiä työmotiiveja ehkäisevän työn, hoidon ja kuntoutumisen ja toipumisen tukemisen laajempaan yhteiskunnalliseen merkitykseen. Yhteisen työn motiivin löytyminen antaa tunnetusti työhön uutta energiaa. Päihdetyössä, joka ei perinteisesti ole ollut kovin arvostettua ja houkuttelevaa, työntekijöiden työmotivaation ja ammatti-identiteetin monipuolinen vahvistaminen on tulevaisuudessa erityisen tärkeätä. Päihdetyön tekijöiden motivaation ja ammattiidentiteetin vahvistaminen on erityisen tärkeätä. Ammattitaidon vapaamuotoinen hankkimistapa on lisäksi tuonut oman rikkautensa tutkintoprosessiin. Monelle ilman ammatillista tutkintoa pitkään päihdetyötä tehneelle, usein oman toipumiskokemuksen ja vapaaehtoistoiminnan perustalta päihdetyöhön ryhtyneelle on tarjoutunut mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen. Kokemukset päihderiippuvuudesta toipumisesta ja asiakkaana ja potilaana olosta päihdekäytön eri vaiheissa ovat näin olleet välitettävissä pelkästään ammatilliselta pohjalta päihdetyötä tekeville kuten myös valmistavan koulutuksen suunnittelijoille ja opettajille. Päihdetyön ammattitutkinto on omasta puolestaan tutkintoon valmistavine koulutuksineen parantanut päihdetyön laatua ja tulevaisuuden mahdollisuuksia kilpailla osaavasta ammattihenkilöstöstä. Päihdetyön osaamisen tarvetta ei ole myöskään enää niin helppo ohittaa ammattirajoja ylittävässä auttamistyössä. Tulevaisuus on ennakkoluulottomien, innovatiivisten ja uusiutumiskykyisten päihdeosaajien! 11

11 Näyttötutkinto päihdetyön opetuksen ja työelämän rajapinnalla Lähteitä Engeström Y, Kehittävä työntutkimus perusteita, tuloksia, haasteita. Painatuskeskus Oy. Helsinki Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) Lindqvist, M Auttajan varjo pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa. Otava. Helsinki. Märkjärvi, L Työterveyshoitajat päihdetyöverkoston kehittäjinä. SHKS. Gummerus. Jyväskylä (Aikuiskasvatustieteellinen väitöskirja/helsingin yliopisto kasvatustieteiden laitos). Päihdetyön ammattitutkinnon perusteet Opetushallituksen määräys 011/2000. Ruohotie P., Kulmala J., Siikaniemi L Työssä oppiminen. Oppilaitosten ja työelämän roolimuutos esteitä ja edistäjiä. Opetushallitus. Kehittyvä koulutus 3. Schön, D.A The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. Basic Books. New York. Tuomi-Gröhn, T. ja Engeström Y. (toim.) Koulun ja työn rajavyöhykkeellä. Uusia työssä oppimisen mahdollisuuksia. Yliopistopaino. Helsinki. Tuomi-Gröhn, T Kehittävä siirtovaikutus koulun ja työpaikan yhteistyön tavoitteena tapaustutkimus lähihoitajan lisäkoulutuksesta. Teoksessa Tuomi-Gröhn, T. ja Engeström Y. (toim.) Koulun ja työn rajavyöhykkeellä. Uusia työssä oppimisen mahdollisuuksia. Yliopistopaino. Helsinki. A Trainer s Tool Kit by the Transdrug project Advancing quality & relevance in addiction training. Edited by M. Montonen & Powers-Erkkilä T. A-Clinic Foundation. 12

12 PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAUTUVIEN OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ PÄIHDETYÖN HAASTEISTA JA KEHITTÄMISTARPEISTA Tiina Kauma Tampereen sosiaali- ja terveysalan opisto toteuttaa päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Tutkinnon tavoitteena on vastata päihdehuollon ja perusterveydenja sosiaalihuollon muuttuneisiin tarpeisiin syventämällä tutkinnon suorittajien ammatillisia valmiuksia päihdetyöhön erityisesti avohuollossa. Ensimmäiset 15 opiston toteuttamaan valmistavaan koulutukseen osallistuneet opiskelijat suorittivat päihdetyön ammattitutkinnon ensimmäisinä Suomessa kesäkuussa Osalla tutkinnon suorittajista on suoritettuna jokin sosiaali- tai terveysalan toisen asteen tai opistotutkinto (esim. lähihoitaja, sairaanhoitaja) ja osalla on muun alan toisen asteen tai opistoasteen tutkinto. Useilla on vuosien kokemusta päihdetyön ammatillisesta toiminnasta tai päihde- ja mielenterveystyön vapaaehtois- tai tukihenkilötoiminnasta. Joillakin on oma päihdetausta, raitistumis-, toipumis- ja kuntoutumisprosessi takanaan. Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Tutkinnon tarkoituksena on sekä kohottaa ja ylläpitää työntekijöiden ammatillista osaamista perustutkinnon suorittamisen jälkeen että tarjota mahdollisuus pitkään alalla toimineille, ammatillista peruskoulutusta vailla oleville mahdollisuus ammattitutkinnon suorittamiseen. (Tutkinnon perusteet 2000) Näyttötutkinnossa otetaan huomioon monenlaisten kokemusten kautta hankittu ammattitaito ja valmiudet. Päihdetyön ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 631/1998) mukaan näyttötutkinnossa otetaan huomioon aikuisten monenlaisten kokemusten kautta hankittu ammattitaito ja valmiudet. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Näyttötutkinnot ovat siis ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Pääsääntöisesti tutkinnot kuitenkin suoritetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä. (Tutkinnon perusteet 2000) Tutkinnon järjestämistä varten tarvitaan tutkintotoimikunnan (ensimmäinen toimikausi ) kanssa solmittu järjestämissopimus. Näyttötutkintoja voivat järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja tarvittavan asiantuntemuksen omaavat, rekisteröityjen suomalaisten yhteisöjen tai säätiöiden ylläpitämät laitokset. Järjestäjillä tulee olla vankka kokemus päihdetyön alan aikuiskoulutuksen toteuttamisesta ja opetushallituksen laatuarviointi näyttötutkintojen järjestämisen toimintaedellytyksistä. Em. laitokset ovat tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla tavalla velvollisia järjestämään mahdollisuuksia suorittaa näyttötutkintoja myös ilman valmistavaa koulutusta. (Tutkinnon perusteet 2000) Tutkinnon suorittanut päihdetyöntekijä hallitsee ammatin (ja oman perustutkintonsa mukaisen) teoreettisen tieto- ja taitoperustan ja kykenee toimimaan oman työnsä asiantuntijana moniammatillisessa työympäristössä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä monenlaisissa päihdetyön osaamista vaativissa tehtävissä. Päihdetyötä tehdään erilaissa yleis- ja erityispalveluissa: päivätoimintakeskuksissa, polikliinisissa yksiköissä, terveyskeskuksissa, asumispalveluissa, kuntoutusyksiköissä, sairaaloissa, kotihoidossa, mielenterveystyössä, nuorisotyössä, lastensuojelussa, diakoniatyössä, kansanterveysjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa. (Tutkinnon perusteet 2000) Päihdetyön ammattitutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis kun yhteensä viisi tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Pakolliset tutkinnon osat on suoritettava hyväksytysti ennen valinnaisten osien näyttöjä. 13

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot