HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 LIITE 3 1 (14) HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

2 LIITE 3 2 (14) Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO Johtokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet Vastuualueet Talous- ja yleishallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Viestintä ja tiedottaminen Sopimushallinto ja asiakirjojen arkistointi 6 4 TOIMITUSJOHTAJALLE DELEGOIDUN PÄÄTÖSVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN Henkilöstöhallinnon ratkaisuvalta Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Taloushallinnon ratkaisuvalta Poistoista päättäminen Matkapuhelimen käyttöoikeus Oman auton käyttöoikeus Taksikortit Sivutoimiluvat ja esteellisyyden tarkastaminen Irtaimiston luettelointi Palvelujen hinnoittelu ja tarjoaminen 10 5 PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY, OTTO-OIKEUS JA SISÄINEN VALVONTA Esittely Päätösluettelot Otto-oikeus Sisäinen valvonta 12 6 VOIMAANTULO 12 Liite 1: Hus-Servisin palvelupäälliköt, -esimiehet ja tiiminvetäjät 12

3 LIITE 3 3 (14) 1 JOHDANTO HUS-Servis on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. HUS:n perussopimuksessa ja hallintosäännössä on määrätty sairaanhoitopiirin organisaatiorakenteesta sekä luottamushenkilöelinten ja HUS:n toimitusjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta. HUS:n hallintosäännön mukaisesti liikelaitosten toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään niiden johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. Liikelaitoksen johtosäännössä on määrätty liikelaitoksen johtokunnan ja toimitusjohtajan tehtävistä sekä ratkaisuvallasta. Tällä, johtosääntöä täydentävällä toimintaohjeella määritellään HUS-Servis -liikelaitoksen keskeiset viranhaltijaorganisaatiota ja hallintoa koskevat järjestelyt sekä toimivaltuudet. Toimintaohje ei voi antaa yksityiskohtaisia ohjeita kaikkia mahdollisia tilanteita varten. Siinä on kuvattu ydinasiat, jotka ohjaavat hyvää hallintotapaa. Toimintaohjeen hyväksyy HUS-Servisin johtokunta sen aloitettua toimintansa. Toimintaohjetta arvioidaan säännöllisesti ja se päivitetään tarpeen vaatiessa. Jokainen HUS-Servis -liikelaitoksen esimies noudattaa tätä toimintaohjetta. 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS HUS-Servis auttaa huippuorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä talous-, henkilöstö-, asiakirja- ja asiointipalveluilla. HUS-Servis toimii yhtenäisten toimintamallien ja -prosessien mukaisesti koko HUS alueella ja tuottaa tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti palvelusopimuksessa sovittuja palveluita asiakkailleen. 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO 3.1 Johtokunta Liikelaitoksen johtokunta vastaa osaltaan siitä, että liikelaitos toimii valtuuston ja hallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja liikelaitoksen johtosäännössä. Yksityiskohtaisimmin johtokunnan päätöksenteosta, läsnäolo- ja puheoikeudesta johtokunnan kokouksissa ja hallituksen otto-oikeudesta johtokunnan päätöksiin määrätään HUS:n hallintosäännössä. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan liikelaitoksen toimitusjohtajan esittelystä johtokunnan toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta. 3.2 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja johtaa liikelaitoksen toimintaa ja päättää, mitä toimitusjohtajan tehtävistä on päätetty hallintosäännössä ja liikelaitoksen johtosäännössä. Toimitusjohtaja huolehtii palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämi sestä kustannustehokkaasti sekä tekee niitä koskevia esityksiä ja aloitteita johtokunnalle. Liikelaitoksen toimitusjohtaja raportoi HUS:n liiketoimintajohtajalle. Johtokunta päättää toimitusjohtajan sijaisesta johtosäännön mukaisesti.

4 LIITE 3 4 (14) 3.3 Johtoryhmä ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet Toimitusjohtaja asettaa liikelaitoksen johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa strategisessa johtamisessa ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Liikelaitoksen johtoryhmä muodostuu liikelaitoksen toimitusjohtajasta, neljästä palvelupäälliköstä, talouspäälliköstä, henkilöstöpäälliköstä, asiakaspalvelupäälliköstä sekä henkilöstön edustajasta. Johtoryhmän sihteerinä toimii liikelaitoksen johdon sihteeri. Johtoryhmän kokouksista pidetään pöytäkirja, joka julkaistaan Intrassa. Asiakaspalvelupäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen asiakas-, kehitys- ja viestintäprosessien ohjauksesta liikelaitoksen strategian mukaisesti. Asiakaspalvelupäällikkö koordinoi tietojärjestelmäprosesseja. Lisäksi hän tukee johtoa liikelaitoksen strategian toimeenpanossa ja tavoitteiden toteuttamisessa sekä kantaa vastuun johtoryhmän jäsenenä liikelaitoksen kokonaisedusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen henkilöstöprosessien ohjauksesta ja kehittämisestä konsernin henkilöstöstrategian mukaisesti. Lisäksi hän tukee johtoa henkilöstöstrategian toimeenpanossa ja liikelaitoksen tavoitteiden toteuttamisessa. Talouspäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen talousohjauksesta ja sen kehittämisestä konserniohjauksen ja liikelaitoksen strategian mukaisesti. Lisäksi hän toimii liikelaitoksen johtokunnan sihteerinä, vastaa sovittujen yleishallinnon asioiden valmistelusta sekä kantaa vastuun johtoryhmän jäsenenä liikelaitoksen kokonaisedusta ja strategian toteuttamisesta. Palvelupäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena alueensa palvelutoiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä liikelaitoksen strategian ja talousarvion mukaisesti. Hän johtaa ja kehittää palvelujen kustannustehokasta tuottamista ja kantaa johtoryhmän jäsenenä vastuun liikelaitoksen strategian toteuttamisesta. Palvelupäällikkö valmistelee yhdessä talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön kanssa vuosittain vastuualueensa talousarvion, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman ja vastaa niiden toteutumisesta. 3.4 Vastuualueet Liikelaitos jakaantuu vastuualueisiin ja edelleen ydinprosessikohtaisiin vastuuyksikköryhmiin, jotka koostuvat vastuuyksiköistä. Vastuualuetta johtaa palvelupäällikkö. Vastuualueella on päällikön apuna vastuualueen ohjausryhmä, johon vastuualueen päällikkö nimittää tarpeellisen määrän edustajia. Ohjausryhmän kokouksista pidetään muistio, joka julkaistaan Intrassa. Ydinprosesseihin pohjautuvia vastuuyksikköryhmiä johtaa palveluesimies (vastuuyksikköryhmän esimies). Vastuuyksikköryhmän esimies johtaa palvelupäällikön alaisuudessa ydinprosessin (esim. tekstinkäsittely) toimintaa liikelaitostasolla asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mikäli palveluesimiestä ei ole nimetty vastaa ydinprosessista palvelupäällikkö. Vastuuyksiköistä koostuvia tiimejä johtaa tiimin vetäjä. Tiimin vetäjä vastaa tiimin toiminnasta: ydinprosessin ja/tai alaprosessin toteuttamisesta tiimissä yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa. Tiimin toiminta keskittyy joko yhteen prosessiin ( esim. tekstinkäsittely HYKS-alueella) tai monialaprosesseihin (asiakirjat+asiointi) muilla sairaanhoitoalueilla. Hus-Servisin palvelupäälliköt, -esimiehet ja tiiminvetäjät on nimetty liitteessä 1.

5 LIITE 3 5 (14) 3.5 Talous- ja yleishallinto Liikelaitoksessa noudatetaan HUS:n talous- ja yleishallinnon ohjeistusta. Kuntayhtymän taloudenpidosta on annettu yleisiä ohjeita perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Pysyväisohjeena annetussa Taloushallinnon ohjeesta käyvät ilmi kuntayhtymässä noudatettavat yleiset periaatteet tositteiden käsittelystä, kirjanpidosta sekä laskujen hyväksymisestä. Yleishallinnon säännöt käyvät ilmi kuntalaista ja muusta lainsäädännöstä, hallintosäännöstä, liikelaitoksen johtosäännöstä, kuntayhtymän pysyväis- ja määräaikaisohjeista sekä asiakirjahallinnon ja Dynasty-asianhallintajärjestelmän ohjeista. Liikelaitoksen strategisesta suunnittelusta ja palvelusopimusneuvotteluista sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa liikelaitoksen toimitusjohtaja kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen talouspäällikkö vastaa osaltaan liikelaitoksen taloudenpidon asianmukaisuudesta sekä toimintojen kustannusten ja kannattavuuden seurannasta, laskutuksen oikeellisuudesta ja maksuvalmiudesta. Talouspäällikkö valmistelee yhdessä palvelupäällikön kanssa liikelaitoksen talousarvion. Talouspäällikkö valmistelee toimitusjohtajan ohjeiden mukaisesti liikelaitoksen toimintaa ja taloutta kuvaavat raportit. Liikelaitoksen talouspäällikkö huolehtii liikelaitoksen tekemien hankintojen suunnittelusta ja hankintamenettelystä yhteistyössä HUS-Logistiikan kanssa. Liikelaitoksen talous- ja yleishallintopalvelujen tuottaminen on keskitetty liikelaitoksen johtoon. Näiden palveluiden tuottamisesta vastaava esimies huolehtii toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti liikelaitoksen talous- ja yleishallintoprosessien asianmukaisuudesta ja siitä, että toiminnot ovat yhdenmukaiset liikelaitosta koskevan lainsäädännön ja HUS-kuntayhtymän ohjeiden kanssa. Talous- ja yleishallintopalveluja tuottavan yksikön esimies esittelee liikelaitoksen toimitusjohtajan päätettäväksi ne liikelaitoksen yleisesti koskevat ohjeet ja päätökset, jotka eivät kuulu liikelaitoksen johtokunnan päätettäväksi. Talous- ja yleishallinnosta vastaava yksikkö huolehtii liikelaitoksen tekemien sopimusten valmistelusta sekä sopimusten ja muiden liiketoiminta-asiakirjojen säilyttämisestä. 3.6 Henkilöstöhallinto Liikelaitoksessa noudatetaan työlainsäädäntöä, virka- ja työehtosopimuksia ja HUS:n henkilöstöhallinnon ohjeistusta. Kunkin vastuualueen päällikkö vastaa alueensa henkilöstöjohtamisesta. Liikelaitoksen henkilöstöpäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen henkilöstöprosessien: neuvottelu- ja työnantajatoiminta, osaaminen ja kyvykkyys, henkilöstöresurssit, urasuunnittelu, työhyvinvointi ja työsuojelu, ohjauksesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä konsernin henkilöstöstrategian mukaisesti. Lisäksi hän tukee johtoa henkilöstöstrategian toimeenpanossa ja liikelaitoksen tavoitteiden toteuttamisessa. Henkilöstöpäällikkö toimii yhtenä työnantajan edustajana neuvotteluissa pääsopijajärjestöjen kanssa ja esittelee toimitusjohtajalle esitykset virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta liikelaitoksessa, sen jälkeen kun jatketut välittömät neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa on käyty. Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta kunnissa ja kuntayhtymissä perustuu annettuun lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007). Työpaikan työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta säädetään lailla työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Näiden lakien lisäksi liikelaitoksen yhteistyötoimintaa säätelevät HUSin ohjeet (HUS Kuntayhtymän yhteistoimintaorganisaatio ja yhteistoimintaelinten kokoonpano sekä Opas yhteistoiminnan toteuttamiseksi kuntayhtymässä). Toimitusjohtaja nimeää liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan. HUSin ohjeiden mukaan tulosalueiden yhteistyötoimikunnissa on 5-14 jäsentä riippuen tulosalueen koosta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii tulosalueen johtaja ja varapuheenjohtajana henkilöstön edustajien

6 LIITE 3 6 (14) keskuudestaan valitsema henkilö. Johtaja nimeää yhteistyötoimikuntaan 2-5 muuta työnantajan edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Työnantajan edustajista yksi on työsuojelusta vastaava. Henkilöstöjärjestöt nimeävät yhdessä sopimallaan tavalla 3-6 henkilöstöä edustavaa jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeävät henkilöstöä edustavista jäsenistä toimikunnan varapuheenjohtajan. Alueen työsuojeluvaltuutettu kuuluu tulosalueen yhteistyötoimikuntaan ja varsinaisen työsuojeluvaltuutetun estyneenä ollessa toimivat varavaltuutetut varajäseninä. Liikelaitoksen lakisääteinen työterveyshuolto järjestetään osana HUS-kuntayhtymän työterveyshuollon toimintaa. Työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö. Toimintaohjeen kohdassa 4 on kuvattu henkilöstöä koskevan päätösvallan delegointi 4/ Tietohallinto Liikelaitoksen tietohallinnosta, tietojärjestelmien käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaa asiakaspalvelupäällikkö. Hän valmistelee asiat päätettäväksi yhdessä palvelupäällikön ja Tietotekniikan liikelaitoksen kanssa erillisen järjestelmäkohtaisen vastuumatriisin mukaisesti. Tietoturva-asioita ohjaa asiakaspalvelupäällikkö. Tietoturva-asioista palvelualueilla vastaa palvelupäällikkö. 3.8 Viestintä ja tiedottaminen Päävastuu liikelaitoksen ulkoisesta viestinnästä on toimitusjohtajalla. Liikelaitoksen asiakaspalvelupäällikkö toimii liikelaitoksen asiakaspalautteen yhteyshenkilönä asiakkaisiin. Palvelupäälliköt vastaavat vastuualueensa tiedottamisesta ja viestinnästä. Asiakaspalvelupäällikkö vastaa liikelaitoksen ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen järjestämisestä liikelaitoksen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toimitusjohtaja hyväksyy liikelaitosta koskevan tiedotusvälineissä julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin ennen sen julkaistavaksi toimittamista. 3.9 Sopimushallinto ja asiakirjojen arkistointi Liikelaitoksen sopimukset allekirjoittaa liikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja taikka hänen sijaisekseen määrätty henkilö. Liikelaitoksen toimintaa ja henkilöstöhallintoa koskevat asiakirjat sekä johtokunnan ja johtoryhmän pöytäkirjat arkistoidaan liikelaitoksen johdossa. 4 TOIMITUSJOHTAJALLE DELEGOIDUN PÄÄTÖSVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN 4.1 Henkilöstöhallinnon ratkaisuvalta Virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdoista määrätään viran perustamispäätöksessä tai hallituksen päätöksellä. Henkilöstön valinnassa noudatetaan ns. yksi yli yhden periaatetta jäljempänä esitetyn mukaisesti. Johtosäännön 3 :n mukaan johtokunta päättää virkojen perustamisesta tai lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa, Toimitusjohtajan välittömien alaisten ottamisesta virkaan tai työsuhteeseen, jollei liikelaitoksen toimintaohjeissa ole toisin määrätty, Toimitusjohtajan sijaisesta sekä muista toimitusjohtajaa koskevista asioista, Johtokunta tekee päätöksensä liikelaitoksen toimitusjohtajan esityksestä.

7 LIITE 3 7 (14) Liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää muista kuin edellä esitettyihin virkoihin tai tehtäviin ottamisesta. Liikelaitoksen toimitusjohtaja ottaa yksi yli yhden periaatteen mukaisesti alaisensa henkilökunnan asianomaisen esimiehen esityksestä. Viranhaltijan ja työsuhteisen palvelussuhteen päättämisestä päättää virkaan tai työsuhteeseen ottava viranhaltija. Ao. välitöntä esimiestä tulee virkaan tai työsuhteeseen ottamisessa taikka palvelussuhteen päättämisessä aina kuulla. Työlainsäädännön säännökset huomioon ottaen edellä mainittua noudatetaan soveltuvin osin työsuhteisten henkilöiden osalta. Johtokunta ja toimitusjohtaja voivat edelleen delegoida päätösvaltaa näissä asioissa. 4.2 Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Liiketoimintajohtaja päättää hallintosäännön 18 kohtien 2-11 mukaisista asioista HUS-Servisin toimitusjohtajan osalta määräaikaisen viranhaltijan ottamisesta, avoimeksi tulleen viran täyttämättä jättämisestä ja avoimen viran käyttötarkoituksen muuttamisesta, virkojen sijoittumisesta, viranhaltijan virkatehtävien muuttamisesta ja viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan, viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä, vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta, sen palkkaeduista ja muista korvauksista, virkamatkamääräysten antamisesta, oikeudesta käyttää omaa tai vuokra-autoa virkatehtävissä, sekä muista henkilöstöhallinnon asioista. Toimitusjohtaja päättää johtokunnan antamat ohjeet huomioon ottaen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta alaisiinsa työntekijöihin siltä osin kun harkintavalta on liikelaitoksella alaisensa henkilöstön ottamisesta vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen talousarvion mukaisesti alaisensa henkilöstön vuosiloman myöntämisestä sekä virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista Toimitusjohtajan estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtajan sijaiseksi määrätty henkilö. Talouspäällikkö/johdon tuen esimies ja henkilöstöpäällikkö päättää välittömien alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista

8 LIITE 3 8 (14) liikelaitoksen johdon henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä liikelaitoksen henkilöstön oman auton ja taksin käytöstä työtehtävissä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Heidän estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Palvelupäällikkö päättää vastuualueensa henkilöstön sijoittumisesta vastuuyksikköryhmiin/vastuuyksiköihin alaisensa henkilöstön ottamisesta vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen muiden kuin vastuuyksikköryhmien esimiesten osalta välittömien alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista alaisensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Palvelupäällikön estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Palveluesimies päättää alaisensa henkilöstön ottamisesta määräaikaiseen alle 13-päivän työsuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen muiden kuin tiiminvetäjien osalta alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin koulutuksiin osallistumisista välittömien alaistensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Esimiehen estyneenä ollessa päätökset tekee palvelupäällikkö tai tehtävään nimetty sijainen. Tiiminvetäjä päättää vuorotyössä olevan henkilöstön ottamisesta määräaikaiseen alle 13-päivän työsuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen alaisensa henkilöstön vuosiloman myöntämisestä esimiehen ja palvelupäällikön kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti alaisensa henkilöstön sairausloman myöntämisestä oman ilmoituksen perusteella 1-3 päiväksi

9 LIITE 3 9 (14) kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin koulutuksiin osallistumisista alaisensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Tiiminvetäjän estyneenä ollessa päätökset tekee palveluesimies tai tehtävään nimetty sijainen. 4.3 Taloushallinnon ratkaisuvalta Toimitusjohtaja on päätöksellään 4/ delegoinut hankinta- ja tilausvaltuuksia, laskun hyväksymisvaltuuksia ja poistoista päättämisen seuraavasti: Hankinta- ja tilausvaltuudet Liikelaitos noudattaa HUS:n hankintamenettelystä annettuja ohjeita. Teknisen valmistelun ja tarjouksien vertailun suorittaa liikelaitoksen erikseen nimeämä henkilö. Hankintoihin liittyvät päätösten valmistelut tehdään keskitetysti liikelaitoksen johdossa kuitenkin siten, että tarvittaessa käytetään asiantuntijapalveluja. Hankintojen tulee aina perustua vahvistettuun talousarvioon ja investointiluonteisten hankintojen investointiohjelmaan. Hankinnan osittaminen on kiellettyä, jos sillä pyritään kiertämään toimivaltuuksia tai kynnysarvoja. Niissä laitteissa, tarvikkeista ja palveluissa, joiden hankinnasta on solmittu kilpailutettu HUS:n puitesopimus, hankitaan laitteet, tarvikkeet ja palvelut puitesopimustoimittajalta. Johtokunnan ja toimitusjohtajan hankintavaltuuksista määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Palvelupäällikön, talouspäällikön, palveluesimiehen ja monialapalvelutiimin vetäjän hankintavaltuudet Palvelupäälliköllä ja talouspäälliköllä on oikeus päättää ja tilata laite-, kestokulutustavara- ja muita tarvikkeita sekä palveluita, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään euroa kuitenkin henkilöstöpalvelujen palvelupäälliköllä enintään euroa talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen. Palveluesimiehellä on oikeus tilata omaan toimintaansa liittyvät puitesopimuksiin pohjautuvat tarvikkeet, kulutustavarat sekä palvelut euroon asti yksittäisen hankintatapahtuman osalta talousarvion mukaisesti. Monialapalvelutiimin vetäjällä on oikeus tilata omaan toimintaansa liittyvät puitesopimuksiin pohjautuvat tarvikkeet, kulutustavarat sekä palvelut euroon asti yksittäisen hankintatapahtuman osalta. Tilaaja ja laskun hyväksyjä eivät kuitenkaan voi olla sama henkilö. Hankintavaltuuksia ei voida edelleen delegoida Laskujen hyväksyminen Laskun hyväksyjä varmistaa menon tarkoituksenmukaisuuden, laillisuuden ja määrärahan riittävyyden. Itseään tai esimiestään koskevia laskuja ei voi hyväksyä. Toimitusjohtajan estyneenä ollessa päätökset tekee talouspäällikkö tai toimitusjohtajan erikseen määräämä henkilö.

10 LIITE 3 10 (14 Palvelupäällikkö voi hyväksyä omalle vastuualueelleen taikka vastuuyksikköönsä kohdistuvat laskut euroon saakka. Palveluesimies voi hyväksyä oman yksikkönsä laskut euroon saakka, mikäli toimitusjohtaja ei jonkun yksikön osalta muuta päätä. Mikäli lasku kohdistuu usealle vastuualueelle, hyväksyy sen joko toimitusjohtaja taikka euroon saakka talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy liikelaitoksen johdon ja yleishallinnon laskut euroon saakka sekä puhelinlaskut ja taksin käytöstä aiheutuneet laskut. Lisäksi talouspäällikkö päättää saatavien perinnän lopettamisesta ja saatavien poistosta yksittäistapauksessa enintään euron suuruisen maksun, korvauksen tai muun vastaavan saatavan osalta. Tässä päätöksessä määrättyä päätösvaltaa ei voi edelleen delegoida Poistoista päättäminen Liikelaitoksen talouspäällikkö päättää laitteiden ja kalusteiden poistoista, hävittämisestä, myynnistä tai lahjoittamisesta edelleen palvelupäällikön esityksestä Matkapuhelimen käyttöoikeus Matkapuhelimien käytössä noudatetaan HUS:n antamaa ohjeistusta. Matkapuhelimen käyttöoikeudet myöntää talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana. Matkapuhelimien käyttöoikeutta koskevista päätöksistä toimitetaan kopio palkanlaskentaan ja kirjanpitoon. Alkuperäiset päätökset säilytetään liikelaitoksen johdossa Oman auton käyttöoikeus Oman auton käyttämisestä virantoimitusmatkoilla noudatetaan HUS:n antamaan ohjeistusta. Päätöksen oman auton käyttöoikeudesta tekee talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana. Alkuperäiset päätökset säilytetään liikelaitoksen johdossa Taksikortit Liikelaitoksella voi olla käytössään jatkuvakäyttöisiä taksikortteja sekä kertakäyttöisiä taksikortteja. Taksikorttien käytöstä päättää talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana ja liikelaitoksen toimitusjohtajan osalta HUS:n liiketoimintajohtaja Sivutoimiluvat ja esteellisyyden tarkastaminen Sivutoimista pyydetään vuosittain sivutoimi-ilmoitukset tai luvat. Samassa yhteydessä pyydetään henkilöitä ilmoittamaan mahdolliset esteellisyyden aiheuttavat sidokset. Sivutoimiluvat hyväksyy toimitusjohtaja. Luettelo hyväksytyistä sivutoimiluvista pidetään liikelaitoksen toimitusjohtajan toimistossa Irtaimiston luettelointi Liikelaitoksessa luetteloidaan irtaimisto seuraavasti: Kalusto ja irtaimisto Rekisteröinnistä vastaa palvelupäällikkö. Työasemat, tulostimet ja ohjelmistot Rekisteröinnistä vastaa talouspäällikkö.

11 LIITE 3 11 (14 Matkapuhelimet Rekisteröinnistä vastaa talouspäällikkö. 4.4 Palvelujen hinnoittelu ja tarjoaminen Liikelaitoksen HUS-konserniin kuuluville asiakkaille ja jäsenkunnille myytävät palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Palvelujen hintojen on katettava palvelujen tuottamisen vaatimat todelliset kustannukset. HUS-konsernille tuotettujen palvelujen hinnoista päättää toimitusjohtaja talouspäällikön esityksestä liikelaitoksen johtokunnan hyväksymien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talouspäällikkö valmistelee asiakkaille laadittavat palvelutarjoukset ja sopimukset yhteistyössä palvelupäälliköiden ja asiakaspalvelupäällikön kanssa. Muille asiakkaille myytävät palvelut tulee olla katteellisia. Liikelaitoksen talouspäällikkö valmistelee ulkopuolisille asiakkaille laadittavat palvelutarjoukset yhteistyössä palvelupäälliköiden ja asiakaspalvelupäällikön kanssa. Toimitusjohtaja päättää siitä hinnoitteluvälistä, jolla ulkopuolisille asiakkaille myytävien palvelujen hintojen tulee liikkua. 5 PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY, OTTO-OIKEUS JA SISÄINEN VALVONTA Päätöksentekomenettelyssä, sisäisessä valvonnassa ja asian ottamisessa hallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeusmenettely) noudatetaan HUS:n antamaa ohjeistusta. 5.1 Esittely Päätöksenteko tapahtuu esittelystä. Esittelymenettelyä ei käytetä jokapäiväisiin hallintorutiineihin liittyvissä päätöksissä kuten vuosilomien, sairauslomien vahvistaminen ym. Asian valmisteluun kuuluu hallintomenettelyn piiriin kuuluvien asioiden ja edellytysten selvittäminen eli asian ratkaisemiseksi tarvittavien tietojen hankkiminen ja esittäminen sekä päätösehdotuksen laatiminen. Asioiden valmistelun yhteydessä tulee selvittää erilaiset ratkaisuvaihtoehdot. Valmistelija vastaa siitä, että valmistelussa tuodaan esiin asiaan vaikuttavat säännökset ja muut tekijät sekä päätösehdotuksen perustelut. Asian esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Esittämästään eriävästä mielipiteestä huolimatta esittelijä vastaa kuitenkin siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeat ja riittävät. 5.2 Päätösluettelot Kaikkien päätöksiä tekevien viranhaltijoiden ja työsuhteisten päätösluettelot säilytetään liikelaitoksen toimitusjohtajan toimistossa. Ainakin seuraavat viranhaltijapäätökset tehdään esittelystä: yli euron hankintapäätökset ja muut hankinnat, jotka toteutetaan kilpailuttamisen kautta harkinnanvaraisten kielitaitovaatimusten vahvistaminen palkan tarkastamista ja palkkauksen harkinnanvaraisten erien käyttämistä koskevat päätökset

12 LIITE 3 12 (14 henkilöstön ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen palvelussuhteen päättäminen (irtisanominen, purku) työnantajan puolelta ehdollisen valintapäätöksen vahvistamis- tai vahvistamatta jättämispäätökset päätökset toimivallan edelleen siirtämisestä vahingonkorvauspäätökset kirjalliset varoitukset viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan /tehtävään ulkopuolisella rahoituksella tehtävät virkamatkapäätökset virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen myönnetyn virkavapauden/työloman peruminen työnantajan aloitteesta sivutoimilupien myöntämispäätökset 5.3 Otto-oikeus Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai HUS -konsernin toimitusjohtaja. Asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsi teltäväksi päät tää johto kunta, johtokunnan puheenjohtaja tai liike laitoksen toimi tusjohtaja. Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Hallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa ilmoitettava hallitukselle päätöksistään lukuun ottamatta päätöksiä asioista, joista hallitus on etukäteen päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Johtokunnan alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa il moitettava johtokunnalle päätöksistään lukuun ottamatta päätök siä, joista johtokunta on etukäteen päättänyt, ettei se käytä ot to-oikeuttaan. Ottamiseen oikeutetun viranomaisen on ilmoitettava asian ottamisesta käsiteltäväkseen päättämässään ajassa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty. Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole ilmoitettu. 5.4 Sisäinen valvonta Liikelaitos noudattaa HUS:n hallituksen hyväksymiä sisäisen valvonnan ohjeita. Ohjeessa korostetaan esimiesvalvonnan merkitystä ja esimiehen vastuuta asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta johtamassaan yksikössä. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on kattavasti järjestetty ja hoidettu liikelaitoksessa. Päätösvallan siirtäminen ei poista asianomaisen delegointipäätöksen tehneen viimekätistä vastuuta ja valvontavelvollisuutta delegoimassaan asiassa. 6 VOIMAANTULO Tämä toimintaohje tulee voimaan

13 LIITE 3 13 (14

14 LIITE 3 14 (14 LIITE 1: HUS-SERVISIN PALVELUPÄÄLLIKÖT, -ESIMIEHET JA TIIMINVETÄJÄT HUS Servis esimiehet ja tiiminvetäjät Leena Koponen Teo Tammi Ari Pekurinen Jari Simonen toimitusjohtaja talouspäällikkö henkilöstöpäällikkö asiakaspalvelupäällikkö HUS-Servis palvelualueiden esimiehet Henkilöstöpalvelut Tehtävä Nimi Vastuualue Palvelupäällikkö Palveluesimies Palveluesimies Tiiminvetäjät Talouspalvelut Palvelupäällikkö McBreen Juhani Vertanen Helena Porthan Tarja palkanlaskenta muut tulosalueet Kuki Aune palkanlaskenta liikelaitokset Viitaluoma Tuire sv-asiat Petäjä Lea palkkakirjanpito palvelussuhdeasiat tiimi 1 Sarvikivi Helena palvelussuhdeasiat tiimi 2 Roine Vappu palvelussuhdeasiat tiimi 3 Kemilä Miia palvelussuhdeasiat tiimi 4 Lahti Maarit palvelussuhdeasiat tiimi 5 Kettunen Raili moduulivastaavat Laurila Päivi rekrytointipalvelut Labaut Eva-Leena koulutuspalvelut Mastosalo Ritva Tiiminvetäjä Luokkala Hannele ostoreskontra, matka- ja kululaskut Toppari Heidi hoitomaksut Sarpola Pirjo myyntireskontra Väänänen Sirpa kirjanpito, maksuliikenne Nuutinen Anita järjestelmätuki Jourio-Mattila Mia potilastoimistot Talouspalvelujen esimiesten määrä yhteensä 7 Asiointipalvelut Palvelupäällikkö Jari Räty Palveluesimies Marita Havusela Puhelinpalvelut

15 LIITE 3 15 (14 Tiiminvetäjät Matti Ojanen Aulapalvelut, Meilahti 1 Tuula Hallapuro Aulapalvelut, Meilahti 1 Magnus Hagström Aulapalvelut, Meilahti 2 Petri Niemelä Aulapalvelut, Hyks Länsi Sami Kontio Aulapalvelut, Hyks Itä Aulapalvelut, Hyks Etelä Antti Parkkinen Potilaskuljetus, Meilahti 1 Katja Hyväri Tarja Sarkkinen Jaana Virtanen Puhelinvaihde Puhelinvaihde Puhelinvaihde Asiointipalvelut esimiesten määrä yhteensä 7, lisääntyy niin että heitä tulee olemaan 10 Asiakirjapalvelut Palvelupäällikkö Leif Holmlund Palveluesimiehet Sakari Suomikallio potilasasiakirjapalvelut Tuija Kolari tekstinkäsittelypalvelut Tiiminvetäjä Pirkko Åberg hallintoasiakirjapalvelut Pirjo Lamminpää ARKISTO JA TEKSTINK, IHO- JA ALLERGIASRLA Mikael Jaarila ARKISTO, JORVI Outi Nikkari ARKISTO, KIRURGINEN SRLA Arja Niemi ARKISTO, LASTENSAIRAALA Sirpa Hyttinen ARKISTO, MEILAHTI Leila Willström ARKISTO JA TXT KÄTILÖOPISTO Tapio Launonen ARKISTO, PEIJAS Paula Kaijanmäki ARKISTO, SILMÄ- JA KORVASRLA Leena Haapakorva ARKISTO JA TEKSTINK, SYÖPÄSAIRAALA, JA TEKSTINK, NAISTENKLINIKKA Hannu Furtenbach ARKISTO, TÖÖLÖ Seija Nyström PÄÄTEARKISTO, HYKS-SHA, KESKUSARKISTO Seija Nyström PÄÄTEARKISTO, HYKS-SHA, TALLEFILMIARKISTO Tarja Juntunen TEKSTINKÄSITTELY, JORVI Laura Losoi TEKSTINKÄSITTELY, KIRURGINEN SRLA Tuula Sammalisto TEKSTINKÄSITTELY, LASTENSAIRAALA Laura Caliskan TEKSTINKÄSITTELY, MEILAHTI Oili Grönberg TEKSTINKÄSITTELY, PEIJAS Ulla-Maija Hautala TEKSTINKÄSITTELY, SILMÄ- JA KORVASRLA Tuija Siljamäki TEKSTINKÄSITTELY, TÖÖLÖ ja Psykiatria Stig Stolt ASIANTUNTIJAPALVELUT Tuula Kipponen TEKSTINK, ASIAKIRJA-, JA ASIOINTIPALVELUT HYVINKÄÄ, Kaija Taipale TEKSTINK, ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT LOHJA Tiina-Marja Kero ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT, LÄNSI-UUSIMAA Ulla Tilljander ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT, PORVOO Asiakirjapalveluiden esimiesten määrä yhteensä 28

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE 1 HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE 13.5.2016 Käsittely: Johtoryhmä 20.4.2016 Yhteistyötoimikunta 27.4.2016 Johtokunta 13.5.2016 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 3 3

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

-1- DIPAL LIITE 1a. HUSLABin pysyvä toimintaohje Johdanto

-1- DIPAL LIITE 1a. HUSLABin pysyvä toimintaohje Johdanto -1- DIPAL 30.1.2015 LIITE 1a HUSLABin pysyvä toimintaohje 2015 1. Johdanto HUSLAB on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitoksen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 27.11.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 27.11.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 27.11.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Toimintaohje 1.1.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄ... 3 3 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

HUSLABin toimintaohje

HUSLABin toimintaohje 7.12.2015 kokouksessa pöydälle jaettu HUSLABin toimintaohje 1.1.2016 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Liikelaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Liikelaitoksen organisaatio... 2 3.1 Johtokunta... 2 3.2 Toimitusjohtaja...

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

DIPAL LIITE 4 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS

DIPAL LIITE 4 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS DIPAL 10.8.2016 LIITE 4 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 10.8.2016 1 DIPAL 10.8.2016 LIITE Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄT... 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO... 3 3.1 Johtokunta...

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS PYSYVÄ TOIMINTAOHJE

HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS PYSYVÄ TOIMINTAOHJE HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS PYSYVÄ TOIMINTAOHJE 1 1 JOHDANTO...3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄT...3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO...3 3.1 Johtokunta...3 3.2 Toimitusjohtaja...3 3.3 Liikelaitoksen johtoryhmä...4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7 1.1.2014 1 (12) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS... 2 2. LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN... 2 3. LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Valtuuston 13.12.2010 hyväksymä ja 1.1.2011 voimaan tuleva - päivitys 10.12.2012 - päivitys 9.6.2014 JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Johtosäännön

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot