HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 LIITE 3 1 (14) HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

2 LIITE 3 2 (14) Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO Johtokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet Vastuualueet Talous- ja yleishallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Viestintä ja tiedottaminen Sopimushallinto ja asiakirjojen arkistointi 6 4 TOIMITUSJOHTAJALLE DELEGOIDUN PÄÄTÖSVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN Henkilöstöhallinnon ratkaisuvalta Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Taloushallinnon ratkaisuvalta Poistoista päättäminen Matkapuhelimen käyttöoikeus Oman auton käyttöoikeus Taksikortit Sivutoimiluvat ja esteellisyyden tarkastaminen Irtaimiston luettelointi Palvelujen hinnoittelu ja tarjoaminen 10 5 PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY, OTTO-OIKEUS JA SISÄINEN VALVONTA Esittely Päätösluettelot Otto-oikeus Sisäinen valvonta 12 6 VOIMAANTULO 12 Liite 1: Hus-Servisin palvelupäälliköt, -esimiehet ja tiiminvetäjät 12

3 LIITE 3 3 (14) 1 JOHDANTO HUS-Servis on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. HUS:n perussopimuksessa ja hallintosäännössä on määrätty sairaanhoitopiirin organisaatiorakenteesta sekä luottamushenkilöelinten ja HUS:n toimitusjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta. HUS:n hallintosäännön mukaisesti liikelaitosten toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään niiden johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. Liikelaitoksen johtosäännössä on määrätty liikelaitoksen johtokunnan ja toimitusjohtajan tehtävistä sekä ratkaisuvallasta. Tällä, johtosääntöä täydentävällä toimintaohjeella määritellään HUS-Servis -liikelaitoksen keskeiset viranhaltijaorganisaatiota ja hallintoa koskevat järjestelyt sekä toimivaltuudet. Toimintaohje ei voi antaa yksityiskohtaisia ohjeita kaikkia mahdollisia tilanteita varten. Siinä on kuvattu ydinasiat, jotka ohjaavat hyvää hallintotapaa. Toimintaohjeen hyväksyy HUS-Servisin johtokunta sen aloitettua toimintansa. Toimintaohjetta arvioidaan säännöllisesti ja se päivitetään tarpeen vaatiessa. Jokainen HUS-Servis -liikelaitoksen esimies noudattaa tätä toimintaohjetta. 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS HUS-Servis auttaa huippuorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä talous-, henkilöstö-, asiakirja- ja asiointipalveluilla. HUS-Servis toimii yhtenäisten toimintamallien ja -prosessien mukaisesti koko HUS alueella ja tuottaa tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti palvelusopimuksessa sovittuja palveluita asiakkailleen. 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO 3.1 Johtokunta Liikelaitoksen johtokunta vastaa osaltaan siitä, että liikelaitos toimii valtuuston ja hallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja liikelaitoksen johtosäännössä. Yksityiskohtaisimmin johtokunnan päätöksenteosta, läsnäolo- ja puheoikeudesta johtokunnan kokouksissa ja hallituksen otto-oikeudesta johtokunnan päätöksiin määrätään HUS:n hallintosäännössä. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan liikelaitoksen toimitusjohtajan esittelystä johtokunnan toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta. 3.2 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja johtaa liikelaitoksen toimintaa ja päättää, mitä toimitusjohtajan tehtävistä on päätetty hallintosäännössä ja liikelaitoksen johtosäännössä. Toimitusjohtaja huolehtii palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämi sestä kustannustehokkaasti sekä tekee niitä koskevia esityksiä ja aloitteita johtokunnalle. Liikelaitoksen toimitusjohtaja raportoi HUS:n liiketoimintajohtajalle. Johtokunta päättää toimitusjohtajan sijaisesta johtosäännön mukaisesti.

4 LIITE 3 4 (14) 3.3 Johtoryhmä ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet Toimitusjohtaja asettaa liikelaitoksen johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa strategisessa johtamisessa ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Liikelaitoksen johtoryhmä muodostuu liikelaitoksen toimitusjohtajasta, neljästä palvelupäälliköstä, talouspäälliköstä, henkilöstöpäälliköstä, asiakaspalvelupäälliköstä sekä henkilöstön edustajasta. Johtoryhmän sihteerinä toimii liikelaitoksen johdon sihteeri. Johtoryhmän kokouksista pidetään pöytäkirja, joka julkaistaan Intrassa. Asiakaspalvelupäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen asiakas-, kehitys- ja viestintäprosessien ohjauksesta liikelaitoksen strategian mukaisesti. Asiakaspalvelupäällikkö koordinoi tietojärjestelmäprosesseja. Lisäksi hän tukee johtoa liikelaitoksen strategian toimeenpanossa ja tavoitteiden toteuttamisessa sekä kantaa vastuun johtoryhmän jäsenenä liikelaitoksen kokonaisedusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen henkilöstöprosessien ohjauksesta ja kehittämisestä konsernin henkilöstöstrategian mukaisesti. Lisäksi hän tukee johtoa henkilöstöstrategian toimeenpanossa ja liikelaitoksen tavoitteiden toteuttamisessa. Talouspäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen talousohjauksesta ja sen kehittämisestä konserniohjauksen ja liikelaitoksen strategian mukaisesti. Lisäksi hän toimii liikelaitoksen johtokunnan sihteerinä, vastaa sovittujen yleishallinnon asioiden valmistelusta sekä kantaa vastuun johtoryhmän jäsenenä liikelaitoksen kokonaisedusta ja strategian toteuttamisesta. Palvelupäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena alueensa palvelutoiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä liikelaitoksen strategian ja talousarvion mukaisesti. Hän johtaa ja kehittää palvelujen kustannustehokasta tuottamista ja kantaa johtoryhmän jäsenenä vastuun liikelaitoksen strategian toteuttamisesta. Palvelupäällikkö valmistelee yhdessä talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön kanssa vuosittain vastuualueensa talousarvion, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman ja vastaa niiden toteutumisesta. 3.4 Vastuualueet Liikelaitos jakaantuu vastuualueisiin ja edelleen ydinprosessikohtaisiin vastuuyksikköryhmiin, jotka koostuvat vastuuyksiköistä. Vastuualuetta johtaa palvelupäällikkö. Vastuualueella on päällikön apuna vastuualueen ohjausryhmä, johon vastuualueen päällikkö nimittää tarpeellisen määrän edustajia. Ohjausryhmän kokouksista pidetään muistio, joka julkaistaan Intrassa. Ydinprosesseihin pohjautuvia vastuuyksikköryhmiä johtaa palveluesimies (vastuuyksikköryhmän esimies). Vastuuyksikköryhmän esimies johtaa palvelupäällikön alaisuudessa ydinprosessin (esim. tekstinkäsittely) toimintaa liikelaitostasolla asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mikäli palveluesimiestä ei ole nimetty vastaa ydinprosessista palvelupäällikkö. Vastuuyksiköistä koostuvia tiimejä johtaa tiimin vetäjä. Tiimin vetäjä vastaa tiimin toiminnasta: ydinprosessin ja/tai alaprosessin toteuttamisesta tiimissä yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa. Tiimin toiminta keskittyy joko yhteen prosessiin ( esim. tekstinkäsittely HYKS-alueella) tai monialaprosesseihin (asiakirjat+asiointi) muilla sairaanhoitoalueilla. Hus-Servisin palvelupäälliköt, -esimiehet ja tiiminvetäjät on nimetty liitteessä 1.

5 LIITE 3 5 (14) 3.5 Talous- ja yleishallinto Liikelaitoksessa noudatetaan HUS:n talous- ja yleishallinnon ohjeistusta. Kuntayhtymän taloudenpidosta on annettu yleisiä ohjeita perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Pysyväisohjeena annetussa Taloushallinnon ohjeesta käyvät ilmi kuntayhtymässä noudatettavat yleiset periaatteet tositteiden käsittelystä, kirjanpidosta sekä laskujen hyväksymisestä. Yleishallinnon säännöt käyvät ilmi kuntalaista ja muusta lainsäädännöstä, hallintosäännöstä, liikelaitoksen johtosäännöstä, kuntayhtymän pysyväis- ja määräaikaisohjeista sekä asiakirjahallinnon ja Dynasty-asianhallintajärjestelmän ohjeista. Liikelaitoksen strategisesta suunnittelusta ja palvelusopimusneuvotteluista sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa liikelaitoksen toimitusjohtaja kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen talouspäällikkö vastaa osaltaan liikelaitoksen taloudenpidon asianmukaisuudesta sekä toimintojen kustannusten ja kannattavuuden seurannasta, laskutuksen oikeellisuudesta ja maksuvalmiudesta. Talouspäällikkö valmistelee yhdessä palvelupäällikön kanssa liikelaitoksen talousarvion. Talouspäällikkö valmistelee toimitusjohtajan ohjeiden mukaisesti liikelaitoksen toimintaa ja taloutta kuvaavat raportit. Liikelaitoksen talouspäällikkö huolehtii liikelaitoksen tekemien hankintojen suunnittelusta ja hankintamenettelystä yhteistyössä HUS-Logistiikan kanssa. Liikelaitoksen talous- ja yleishallintopalvelujen tuottaminen on keskitetty liikelaitoksen johtoon. Näiden palveluiden tuottamisesta vastaava esimies huolehtii toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti liikelaitoksen talous- ja yleishallintoprosessien asianmukaisuudesta ja siitä, että toiminnot ovat yhdenmukaiset liikelaitosta koskevan lainsäädännön ja HUS-kuntayhtymän ohjeiden kanssa. Talous- ja yleishallintopalveluja tuottavan yksikön esimies esittelee liikelaitoksen toimitusjohtajan päätettäväksi ne liikelaitoksen yleisesti koskevat ohjeet ja päätökset, jotka eivät kuulu liikelaitoksen johtokunnan päätettäväksi. Talous- ja yleishallinnosta vastaava yksikkö huolehtii liikelaitoksen tekemien sopimusten valmistelusta sekä sopimusten ja muiden liiketoiminta-asiakirjojen säilyttämisestä. 3.6 Henkilöstöhallinto Liikelaitoksessa noudatetaan työlainsäädäntöä, virka- ja työehtosopimuksia ja HUS:n henkilöstöhallinnon ohjeistusta. Kunkin vastuualueen päällikkö vastaa alueensa henkilöstöjohtamisesta. Liikelaitoksen henkilöstöpäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen henkilöstöprosessien: neuvottelu- ja työnantajatoiminta, osaaminen ja kyvykkyys, henkilöstöresurssit, urasuunnittelu, työhyvinvointi ja työsuojelu, ohjauksesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä konsernin henkilöstöstrategian mukaisesti. Lisäksi hän tukee johtoa henkilöstöstrategian toimeenpanossa ja liikelaitoksen tavoitteiden toteuttamisessa. Henkilöstöpäällikkö toimii yhtenä työnantajan edustajana neuvotteluissa pääsopijajärjestöjen kanssa ja esittelee toimitusjohtajalle esitykset virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta liikelaitoksessa, sen jälkeen kun jatketut välittömät neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa on käyty. Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta kunnissa ja kuntayhtymissä perustuu annettuun lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007). Työpaikan työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta säädetään lailla työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Näiden lakien lisäksi liikelaitoksen yhteistyötoimintaa säätelevät HUSin ohjeet (HUS Kuntayhtymän yhteistoimintaorganisaatio ja yhteistoimintaelinten kokoonpano sekä Opas yhteistoiminnan toteuttamiseksi kuntayhtymässä). Toimitusjohtaja nimeää liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan. HUSin ohjeiden mukaan tulosalueiden yhteistyötoimikunnissa on 5-14 jäsentä riippuen tulosalueen koosta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii tulosalueen johtaja ja varapuheenjohtajana henkilöstön edustajien

6 LIITE 3 6 (14) keskuudestaan valitsema henkilö. Johtaja nimeää yhteistyötoimikuntaan 2-5 muuta työnantajan edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Työnantajan edustajista yksi on työsuojelusta vastaava. Henkilöstöjärjestöt nimeävät yhdessä sopimallaan tavalla 3-6 henkilöstöä edustavaa jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeävät henkilöstöä edustavista jäsenistä toimikunnan varapuheenjohtajan. Alueen työsuojeluvaltuutettu kuuluu tulosalueen yhteistyötoimikuntaan ja varsinaisen työsuojeluvaltuutetun estyneenä ollessa toimivat varavaltuutetut varajäseninä. Liikelaitoksen lakisääteinen työterveyshuolto järjestetään osana HUS-kuntayhtymän työterveyshuollon toimintaa. Työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö. Toimintaohjeen kohdassa 4 on kuvattu henkilöstöä koskevan päätösvallan delegointi 4/ Tietohallinto Liikelaitoksen tietohallinnosta, tietojärjestelmien käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaa asiakaspalvelupäällikkö. Hän valmistelee asiat päätettäväksi yhdessä palvelupäällikön ja Tietotekniikan liikelaitoksen kanssa erillisen järjestelmäkohtaisen vastuumatriisin mukaisesti. Tietoturva-asioita ohjaa asiakaspalvelupäällikkö. Tietoturva-asioista palvelualueilla vastaa palvelupäällikkö. 3.8 Viestintä ja tiedottaminen Päävastuu liikelaitoksen ulkoisesta viestinnästä on toimitusjohtajalla. Liikelaitoksen asiakaspalvelupäällikkö toimii liikelaitoksen asiakaspalautteen yhteyshenkilönä asiakkaisiin. Palvelupäälliköt vastaavat vastuualueensa tiedottamisesta ja viestinnästä. Asiakaspalvelupäällikkö vastaa liikelaitoksen ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen järjestämisestä liikelaitoksen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toimitusjohtaja hyväksyy liikelaitosta koskevan tiedotusvälineissä julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin ennen sen julkaistavaksi toimittamista. 3.9 Sopimushallinto ja asiakirjojen arkistointi Liikelaitoksen sopimukset allekirjoittaa liikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja taikka hänen sijaisekseen määrätty henkilö. Liikelaitoksen toimintaa ja henkilöstöhallintoa koskevat asiakirjat sekä johtokunnan ja johtoryhmän pöytäkirjat arkistoidaan liikelaitoksen johdossa. 4 TOIMITUSJOHTAJALLE DELEGOIDUN PÄÄTÖSVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN 4.1 Henkilöstöhallinnon ratkaisuvalta Virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdoista määrätään viran perustamispäätöksessä tai hallituksen päätöksellä. Henkilöstön valinnassa noudatetaan ns. yksi yli yhden periaatetta jäljempänä esitetyn mukaisesti. Johtosäännön 3 :n mukaan johtokunta päättää virkojen perustamisesta tai lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa, Toimitusjohtajan välittömien alaisten ottamisesta virkaan tai työsuhteeseen, jollei liikelaitoksen toimintaohjeissa ole toisin määrätty, Toimitusjohtajan sijaisesta sekä muista toimitusjohtajaa koskevista asioista, Johtokunta tekee päätöksensä liikelaitoksen toimitusjohtajan esityksestä.

7 LIITE 3 7 (14) Liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää muista kuin edellä esitettyihin virkoihin tai tehtäviin ottamisesta. Liikelaitoksen toimitusjohtaja ottaa yksi yli yhden periaatteen mukaisesti alaisensa henkilökunnan asianomaisen esimiehen esityksestä. Viranhaltijan ja työsuhteisen palvelussuhteen päättämisestä päättää virkaan tai työsuhteeseen ottava viranhaltija. Ao. välitöntä esimiestä tulee virkaan tai työsuhteeseen ottamisessa taikka palvelussuhteen päättämisessä aina kuulla. Työlainsäädännön säännökset huomioon ottaen edellä mainittua noudatetaan soveltuvin osin työsuhteisten henkilöiden osalta. Johtokunta ja toimitusjohtaja voivat edelleen delegoida päätösvaltaa näissä asioissa. 4.2 Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Liiketoimintajohtaja päättää hallintosäännön 18 kohtien 2-11 mukaisista asioista HUS-Servisin toimitusjohtajan osalta määräaikaisen viranhaltijan ottamisesta, avoimeksi tulleen viran täyttämättä jättämisestä ja avoimen viran käyttötarkoituksen muuttamisesta, virkojen sijoittumisesta, viranhaltijan virkatehtävien muuttamisesta ja viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan, viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä, vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta, sen palkkaeduista ja muista korvauksista, virkamatkamääräysten antamisesta, oikeudesta käyttää omaa tai vuokra-autoa virkatehtävissä, sekä muista henkilöstöhallinnon asioista. Toimitusjohtaja päättää johtokunnan antamat ohjeet huomioon ottaen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta alaisiinsa työntekijöihin siltä osin kun harkintavalta on liikelaitoksella alaisensa henkilöstön ottamisesta vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen talousarvion mukaisesti alaisensa henkilöstön vuosiloman myöntämisestä sekä virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista Toimitusjohtajan estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtajan sijaiseksi määrätty henkilö. Talouspäällikkö/johdon tuen esimies ja henkilöstöpäällikkö päättää välittömien alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista

8 LIITE 3 8 (14) liikelaitoksen johdon henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä liikelaitoksen henkilöstön oman auton ja taksin käytöstä työtehtävissä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Heidän estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Palvelupäällikkö päättää vastuualueensa henkilöstön sijoittumisesta vastuuyksikköryhmiin/vastuuyksiköihin alaisensa henkilöstön ottamisesta vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen muiden kuin vastuuyksikköryhmien esimiesten osalta välittömien alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista alaisensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Palvelupäällikön estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Palveluesimies päättää alaisensa henkilöstön ottamisesta määräaikaiseen alle 13-päivän työsuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen muiden kuin tiiminvetäjien osalta alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin koulutuksiin osallistumisista välittömien alaistensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Esimiehen estyneenä ollessa päätökset tekee palvelupäällikkö tai tehtävään nimetty sijainen. Tiiminvetäjä päättää vuorotyössä olevan henkilöstön ottamisesta määräaikaiseen alle 13-päivän työsuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen alaisensa henkilöstön vuosiloman myöntämisestä esimiehen ja palvelupäällikön kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti alaisensa henkilöstön sairausloman myöntämisestä oman ilmoituksen perusteella 1-3 päiväksi

9 LIITE 3 9 (14) kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin koulutuksiin osallistumisista alaisensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Tiiminvetäjän estyneenä ollessa päätökset tekee palveluesimies tai tehtävään nimetty sijainen. 4.3 Taloushallinnon ratkaisuvalta Toimitusjohtaja on päätöksellään 4/ delegoinut hankinta- ja tilausvaltuuksia, laskun hyväksymisvaltuuksia ja poistoista päättämisen seuraavasti: Hankinta- ja tilausvaltuudet Liikelaitos noudattaa HUS:n hankintamenettelystä annettuja ohjeita. Teknisen valmistelun ja tarjouksien vertailun suorittaa liikelaitoksen erikseen nimeämä henkilö. Hankintoihin liittyvät päätösten valmistelut tehdään keskitetysti liikelaitoksen johdossa kuitenkin siten, että tarvittaessa käytetään asiantuntijapalveluja. Hankintojen tulee aina perustua vahvistettuun talousarvioon ja investointiluonteisten hankintojen investointiohjelmaan. Hankinnan osittaminen on kiellettyä, jos sillä pyritään kiertämään toimivaltuuksia tai kynnysarvoja. Niissä laitteissa, tarvikkeista ja palveluissa, joiden hankinnasta on solmittu kilpailutettu HUS:n puitesopimus, hankitaan laitteet, tarvikkeet ja palvelut puitesopimustoimittajalta. Johtokunnan ja toimitusjohtajan hankintavaltuuksista määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Palvelupäällikön, talouspäällikön, palveluesimiehen ja monialapalvelutiimin vetäjän hankintavaltuudet Palvelupäälliköllä ja talouspäälliköllä on oikeus päättää ja tilata laite-, kestokulutustavara- ja muita tarvikkeita sekä palveluita, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään euroa kuitenkin henkilöstöpalvelujen palvelupäälliköllä enintään euroa talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen. Palveluesimiehellä on oikeus tilata omaan toimintaansa liittyvät puitesopimuksiin pohjautuvat tarvikkeet, kulutustavarat sekä palvelut euroon asti yksittäisen hankintatapahtuman osalta talousarvion mukaisesti. Monialapalvelutiimin vetäjällä on oikeus tilata omaan toimintaansa liittyvät puitesopimuksiin pohjautuvat tarvikkeet, kulutustavarat sekä palvelut euroon asti yksittäisen hankintatapahtuman osalta. Tilaaja ja laskun hyväksyjä eivät kuitenkaan voi olla sama henkilö. Hankintavaltuuksia ei voida edelleen delegoida Laskujen hyväksyminen Laskun hyväksyjä varmistaa menon tarkoituksenmukaisuuden, laillisuuden ja määrärahan riittävyyden. Itseään tai esimiestään koskevia laskuja ei voi hyväksyä. Toimitusjohtajan estyneenä ollessa päätökset tekee talouspäällikkö tai toimitusjohtajan erikseen määräämä henkilö.

10 LIITE 3 10 (14 Palvelupäällikkö voi hyväksyä omalle vastuualueelleen taikka vastuuyksikköönsä kohdistuvat laskut euroon saakka. Palveluesimies voi hyväksyä oman yksikkönsä laskut euroon saakka, mikäli toimitusjohtaja ei jonkun yksikön osalta muuta päätä. Mikäli lasku kohdistuu usealle vastuualueelle, hyväksyy sen joko toimitusjohtaja taikka euroon saakka talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy liikelaitoksen johdon ja yleishallinnon laskut euroon saakka sekä puhelinlaskut ja taksin käytöstä aiheutuneet laskut. Lisäksi talouspäällikkö päättää saatavien perinnän lopettamisesta ja saatavien poistosta yksittäistapauksessa enintään euron suuruisen maksun, korvauksen tai muun vastaavan saatavan osalta. Tässä päätöksessä määrättyä päätösvaltaa ei voi edelleen delegoida Poistoista päättäminen Liikelaitoksen talouspäällikkö päättää laitteiden ja kalusteiden poistoista, hävittämisestä, myynnistä tai lahjoittamisesta edelleen palvelupäällikön esityksestä Matkapuhelimen käyttöoikeus Matkapuhelimien käytössä noudatetaan HUS:n antamaa ohjeistusta. Matkapuhelimen käyttöoikeudet myöntää talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana. Matkapuhelimien käyttöoikeutta koskevista päätöksistä toimitetaan kopio palkanlaskentaan ja kirjanpitoon. Alkuperäiset päätökset säilytetään liikelaitoksen johdossa Oman auton käyttöoikeus Oman auton käyttämisestä virantoimitusmatkoilla noudatetaan HUS:n antamaan ohjeistusta. Päätöksen oman auton käyttöoikeudesta tekee talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana. Alkuperäiset päätökset säilytetään liikelaitoksen johdossa Taksikortit Liikelaitoksella voi olla käytössään jatkuvakäyttöisiä taksikortteja sekä kertakäyttöisiä taksikortteja. Taksikorttien käytöstä päättää talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana ja liikelaitoksen toimitusjohtajan osalta HUS:n liiketoimintajohtaja Sivutoimiluvat ja esteellisyyden tarkastaminen Sivutoimista pyydetään vuosittain sivutoimi-ilmoitukset tai luvat. Samassa yhteydessä pyydetään henkilöitä ilmoittamaan mahdolliset esteellisyyden aiheuttavat sidokset. Sivutoimiluvat hyväksyy toimitusjohtaja. Luettelo hyväksytyistä sivutoimiluvista pidetään liikelaitoksen toimitusjohtajan toimistossa Irtaimiston luettelointi Liikelaitoksessa luetteloidaan irtaimisto seuraavasti: Kalusto ja irtaimisto Rekisteröinnistä vastaa palvelupäällikkö. Työasemat, tulostimet ja ohjelmistot Rekisteröinnistä vastaa talouspäällikkö.

11 LIITE 3 11 (14 Matkapuhelimet Rekisteröinnistä vastaa talouspäällikkö. 4.4 Palvelujen hinnoittelu ja tarjoaminen Liikelaitoksen HUS-konserniin kuuluville asiakkaille ja jäsenkunnille myytävät palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Palvelujen hintojen on katettava palvelujen tuottamisen vaatimat todelliset kustannukset. HUS-konsernille tuotettujen palvelujen hinnoista päättää toimitusjohtaja talouspäällikön esityksestä liikelaitoksen johtokunnan hyväksymien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talouspäällikkö valmistelee asiakkaille laadittavat palvelutarjoukset ja sopimukset yhteistyössä palvelupäälliköiden ja asiakaspalvelupäällikön kanssa. Muille asiakkaille myytävät palvelut tulee olla katteellisia. Liikelaitoksen talouspäällikkö valmistelee ulkopuolisille asiakkaille laadittavat palvelutarjoukset yhteistyössä palvelupäälliköiden ja asiakaspalvelupäällikön kanssa. Toimitusjohtaja päättää siitä hinnoitteluvälistä, jolla ulkopuolisille asiakkaille myytävien palvelujen hintojen tulee liikkua. 5 PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY, OTTO-OIKEUS JA SISÄINEN VALVONTA Päätöksentekomenettelyssä, sisäisessä valvonnassa ja asian ottamisessa hallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeusmenettely) noudatetaan HUS:n antamaa ohjeistusta. 5.1 Esittely Päätöksenteko tapahtuu esittelystä. Esittelymenettelyä ei käytetä jokapäiväisiin hallintorutiineihin liittyvissä päätöksissä kuten vuosilomien, sairauslomien vahvistaminen ym. Asian valmisteluun kuuluu hallintomenettelyn piiriin kuuluvien asioiden ja edellytysten selvittäminen eli asian ratkaisemiseksi tarvittavien tietojen hankkiminen ja esittäminen sekä päätösehdotuksen laatiminen. Asioiden valmistelun yhteydessä tulee selvittää erilaiset ratkaisuvaihtoehdot. Valmistelija vastaa siitä, että valmistelussa tuodaan esiin asiaan vaikuttavat säännökset ja muut tekijät sekä päätösehdotuksen perustelut. Asian esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Esittämästään eriävästä mielipiteestä huolimatta esittelijä vastaa kuitenkin siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeat ja riittävät. 5.2 Päätösluettelot Kaikkien päätöksiä tekevien viranhaltijoiden ja työsuhteisten päätösluettelot säilytetään liikelaitoksen toimitusjohtajan toimistossa. Ainakin seuraavat viranhaltijapäätökset tehdään esittelystä: yli euron hankintapäätökset ja muut hankinnat, jotka toteutetaan kilpailuttamisen kautta harkinnanvaraisten kielitaitovaatimusten vahvistaminen palkan tarkastamista ja palkkauksen harkinnanvaraisten erien käyttämistä koskevat päätökset

12 LIITE 3 12 (14 henkilöstön ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen palvelussuhteen päättäminen (irtisanominen, purku) työnantajan puolelta ehdollisen valintapäätöksen vahvistamis- tai vahvistamatta jättämispäätökset päätökset toimivallan edelleen siirtämisestä vahingonkorvauspäätökset kirjalliset varoitukset viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan /tehtävään ulkopuolisella rahoituksella tehtävät virkamatkapäätökset virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen myönnetyn virkavapauden/työloman peruminen työnantajan aloitteesta sivutoimilupien myöntämispäätökset 5.3 Otto-oikeus Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai HUS -konsernin toimitusjohtaja. Asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsi teltäväksi päät tää johto kunta, johtokunnan puheenjohtaja tai liike laitoksen toimi tusjohtaja. Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Hallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa ilmoitettava hallitukselle päätöksistään lukuun ottamatta päätöksiä asioista, joista hallitus on etukäteen päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Johtokunnan alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa il moitettava johtokunnalle päätöksistään lukuun ottamatta päätök siä, joista johtokunta on etukäteen päättänyt, ettei se käytä ot to-oikeuttaan. Ottamiseen oikeutetun viranomaisen on ilmoitettava asian ottamisesta käsiteltäväkseen päättämässään ajassa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty. Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole ilmoitettu. 5.4 Sisäinen valvonta Liikelaitos noudattaa HUS:n hallituksen hyväksymiä sisäisen valvonnan ohjeita. Ohjeessa korostetaan esimiesvalvonnan merkitystä ja esimiehen vastuuta asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta johtamassaan yksikössä. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on kattavasti järjestetty ja hoidettu liikelaitoksessa. Päätösvallan siirtäminen ei poista asianomaisen delegointipäätöksen tehneen viimekätistä vastuuta ja valvontavelvollisuutta delegoimassaan asiassa. 6 VOIMAANTULO Tämä toimintaohje tulee voimaan

13 LIITE 3 13 (14

14 LIITE 3 14 (14 LIITE 1: HUS-SERVISIN PALVELUPÄÄLLIKÖT, -ESIMIEHET JA TIIMINVETÄJÄT HUS Servis esimiehet ja tiiminvetäjät Leena Koponen Teo Tammi Ari Pekurinen Jari Simonen toimitusjohtaja talouspäällikkö henkilöstöpäällikkö asiakaspalvelupäällikkö HUS-Servis palvelualueiden esimiehet Henkilöstöpalvelut Tehtävä Nimi Vastuualue Palvelupäällikkö Palveluesimies Palveluesimies Tiiminvetäjät Talouspalvelut Palvelupäällikkö McBreen Juhani Vertanen Helena Porthan Tarja palkanlaskenta muut tulosalueet Kuki Aune palkanlaskenta liikelaitokset Viitaluoma Tuire sv-asiat Petäjä Lea palkkakirjanpito palvelussuhdeasiat tiimi 1 Sarvikivi Helena palvelussuhdeasiat tiimi 2 Roine Vappu palvelussuhdeasiat tiimi 3 Kemilä Miia palvelussuhdeasiat tiimi 4 Lahti Maarit palvelussuhdeasiat tiimi 5 Kettunen Raili moduulivastaavat Laurila Päivi rekrytointipalvelut Labaut Eva-Leena koulutuspalvelut Mastosalo Ritva Tiiminvetäjä Luokkala Hannele ostoreskontra, matka- ja kululaskut Toppari Heidi hoitomaksut Sarpola Pirjo myyntireskontra Väänänen Sirpa kirjanpito, maksuliikenne Nuutinen Anita järjestelmätuki Jourio-Mattila Mia potilastoimistot Talouspalvelujen esimiesten määrä yhteensä 7 Asiointipalvelut Palvelupäällikkö Jari Räty Palveluesimies Marita Havusela Puhelinpalvelut

15 LIITE 3 15 (14 Tiiminvetäjät Matti Ojanen Aulapalvelut, Meilahti 1 Tuula Hallapuro Aulapalvelut, Meilahti 1 Magnus Hagström Aulapalvelut, Meilahti 2 Petri Niemelä Aulapalvelut, Hyks Länsi Sami Kontio Aulapalvelut, Hyks Itä Aulapalvelut, Hyks Etelä Antti Parkkinen Potilaskuljetus, Meilahti 1 Katja Hyväri Tarja Sarkkinen Jaana Virtanen Puhelinvaihde Puhelinvaihde Puhelinvaihde Asiointipalvelut esimiesten määrä yhteensä 7, lisääntyy niin että heitä tulee olemaan 10 Asiakirjapalvelut Palvelupäällikkö Leif Holmlund Palveluesimiehet Sakari Suomikallio potilasasiakirjapalvelut Tuija Kolari tekstinkäsittelypalvelut Tiiminvetäjä Pirkko Åberg hallintoasiakirjapalvelut Pirjo Lamminpää ARKISTO JA TEKSTINK, IHO- JA ALLERGIASRLA Mikael Jaarila ARKISTO, JORVI Outi Nikkari ARKISTO, KIRURGINEN SRLA Arja Niemi ARKISTO, LASTENSAIRAALA Sirpa Hyttinen ARKISTO, MEILAHTI Leila Willström ARKISTO JA TXT KÄTILÖOPISTO Tapio Launonen ARKISTO, PEIJAS Paula Kaijanmäki ARKISTO, SILMÄ- JA KORVASRLA Leena Haapakorva ARKISTO JA TEKSTINK, SYÖPÄSAIRAALA, JA TEKSTINK, NAISTENKLINIKKA Hannu Furtenbach ARKISTO, TÖÖLÖ Seija Nyström PÄÄTEARKISTO, HYKS-SHA, KESKUSARKISTO Seija Nyström PÄÄTEARKISTO, HYKS-SHA, TALLEFILMIARKISTO Tarja Juntunen TEKSTINKÄSITTELY, JORVI Laura Losoi TEKSTINKÄSITTELY, KIRURGINEN SRLA Tuula Sammalisto TEKSTINKÄSITTELY, LASTENSAIRAALA Laura Caliskan TEKSTINKÄSITTELY, MEILAHTI Oili Grönberg TEKSTINKÄSITTELY, PEIJAS Ulla-Maija Hautala TEKSTINKÄSITTELY, SILMÄ- JA KORVASRLA Tuija Siljamäki TEKSTINKÄSITTELY, TÖÖLÖ ja Psykiatria Stig Stolt ASIANTUNTIJAPALVELUT Tuula Kipponen TEKSTINK, ASIAKIRJA-, JA ASIOINTIPALVELUT HYVINKÄÄ, Kaija Taipale TEKSTINK, ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT LOHJA Tiina-Marja Kero ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT, LÄNSI-UUSIMAA Ulla Tilljander ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT, PORVOO Asiakirjapalveluiden esimiesten määrä yhteensä 28

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot