HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 LIITE 3 1 (14) HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

2 LIITE 3 2 (14) Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO Johtokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet Vastuualueet Talous- ja yleishallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Viestintä ja tiedottaminen Sopimushallinto ja asiakirjojen arkistointi 6 4 TOIMITUSJOHTAJALLE DELEGOIDUN PÄÄTÖSVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN Henkilöstöhallinnon ratkaisuvalta Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Taloushallinnon ratkaisuvalta Poistoista päättäminen Matkapuhelimen käyttöoikeus Oman auton käyttöoikeus Taksikortit Sivutoimiluvat ja esteellisyyden tarkastaminen Irtaimiston luettelointi Palvelujen hinnoittelu ja tarjoaminen 10 5 PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY, OTTO-OIKEUS JA SISÄINEN VALVONTA Esittely Päätösluettelot Otto-oikeus Sisäinen valvonta 12 6 VOIMAANTULO 12 Liite 1: Hus-Servisin palvelupäälliköt, -esimiehet ja tiiminvetäjät 12

3 LIITE 3 3 (14) 1 JOHDANTO HUS-Servis on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. HUS:n perussopimuksessa ja hallintosäännössä on määrätty sairaanhoitopiirin organisaatiorakenteesta sekä luottamushenkilöelinten ja HUS:n toimitusjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta. HUS:n hallintosäännön mukaisesti liikelaitosten toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään niiden johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. Liikelaitoksen johtosäännössä on määrätty liikelaitoksen johtokunnan ja toimitusjohtajan tehtävistä sekä ratkaisuvallasta. Tällä, johtosääntöä täydentävällä toimintaohjeella määritellään HUS-Servis -liikelaitoksen keskeiset viranhaltijaorganisaatiota ja hallintoa koskevat järjestelyt sekä toimivaltuudet. Toimintaohje ei voi antaa yksityiskohtaisia ohjeita kaikkia mahdollisia tilanteita varten. Siinä on kuvattu ydinasiat, jotka ohjaavat hyvää hallintotapaa. Toimintaohjeen hyväksyy HUS-Servisin johtokunta sen aloitettua toimintansa. Toimintaohjetta arvioidaan säännöllisesti ja se päivitetään tarpeen vaatiessa. Jokainen HUS-Servis -liikelaitoksen esimies noudattaa tätä toimintaohjetta. 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS HUS-Servis auttaa huippuorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä talous-, henkilöstö-, asiakirja- ja asiointipalveluilla. HUS-Servis toimii yhtenäisten toimintamallien ja -prosessien mukaisesti koko HUS alueella ja tuottaa tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti palvelusopimuksessa sovittuja palveluita asiakkailleen. 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO 3.1 Johtokunta Liikelaitoksen johtokunta vastaa osaltaan siitä, että liikelaitos toimii valtuuston ja hallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja liikelaitoksen johtosäännössä. Yksityiskohtaisimmin johtokunnan päätöksenteosta, läsnäolo- ja puheoikeudesta johtokunnan kokouksissa ja hallituksen otto-oikeudesta johtokunnan päätöksiin määrätään HUS:n hallintosäännössä. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan liikelaitoksen toimitusjohtajan esittelystä johtokunnan toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta. 3.2 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja johtaa liikelaitoksen toimintaa ja päättää, mitä toimitusjohtajan tehtävistä on päätetty hallintosäännössä ja liikelaitoksen johtosäännössä. Toimitusjohtaja huolehtii palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämi sestä kustannustehokkaasti sekä tekee niitä koskevia esityksiä ja aloitteita johtokunnalle. Liikelaitoksen toimitusjohtaja raportoi HUS:n liiketoimintajohtajalle. Johtokunta päättää toimitusjohtajan sijaisesta johtosäännön mukaisesti.

4 LIITE 3 4 (14) 3.3 Johtoryhmä ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet Toimitusjohtaja asettaa liikelaitoksen johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa strategisessa johtamisessa ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Liikelaitoksen johtoryhmä muodostuu liikelaitoksen toimitusjohtajasta, neljästä palvelupäälliköstä, talouspäälliköstä, henkilöstöpäälliköstä, asiakaspalvelupäälliköstä sekä henkilöstön edustajasta. Johtoryhmän sihteerinä toimii liikelaitoksen johdon sihteeri. Johtoryhmän kokouksista pidetään pöytäkirja, joka julkaistaan Intrassa. Asiakaspalvelupäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen asiakas-, kehitys- ja viestintäprosessien ohjauksesta liikelaitoksen strategian mukaisesti. Asiakaspalvelupäällikkö koordinoi tietojärjestelmäprosesseja. Lisäksi hän tukee johtoa liikelaitoksen strategian toimeenpanossa ja tavoitteiden toteuttamisessa sekä kantaa vastuun johtoryhmän jäsenenä liikelaitoksen kokonaisedusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen henkilöstöprosessien ohjauksesta ja kehittämisestä konsernin henkilöstöstrategian mukaisesti. Lisäksi hän tukee johtoa henkilöstöstrategian toimeenpanossa ja liikelaitoksen tavoitteiden toteuttamisessa. Talouspäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen talousohjauksesta ja sen kehittämisestä konserniohjauksen ja liikelaitoksen strategian mukaisesti. Lisäksi hän toimii liikelaitoksen johtokunnan sihteerinä, vastaa sovittujen yleishallinnon asioiden valmistelusta sekä kantaa vastuun johtoryhmän jäsenenä liikelaitoksen kokonaisedusta ja strategian toteuttamisesta. Palvelupäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena alueensa palvelutoiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä liikelaitoksen strategian ja talousarvion mukaisesti. Hän johtaa ja kehittää palvelujen kustannustehokasta tuottamista ja kantaa johtoryhmän jäsenenä vastuun liikelaitoksen strategian toteuttamisesta. Palvelupäällikkö valmistelee yhdessä talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön kanssa vuosittain vastuualueensa talousarvion, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman ja vastaa niiden toteutumisesta. 3.4 Vastuualueet Liikelaitos jakaantuu vastuualueisiin ja edelleen ydinprosessikohtaisiin vastuuyksikköryhmiin, jotka koostuvat vastuuyksiköistä. Vastuualuetta johtaa palvelupäällikkö. Vastuualueella on päällikön apuna vastuualueen ohjausryhmä, johon vastuualueen päällikkö nimittää tarpeellisen määrän edustajia. Ohjausryhmän kokouksista pidetään muistio, joka julkaistaan Intrassa. Ydinprosesseihin pohjautuvia vastuuyksikköryhmiä johtaa palveluesimies (vastuuyksikköryhmän esimies). Vastuuyksikköryhmän esimies johtaa palvelupäällikön alaisuudessa ydinprosessin (esim. tekstinkäsittely) toimintaa liikelaitostasolla asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mikäli palveluesimiestä ei ole nimetty vastaa ydinprosessista palvelupäällikkö. Vastuuyksiköistä koostuvia tiimejä johtaa tiimin vetäjä. Tiimin vetäjä vastaa tiimin toiminnasta: ydinprosessin ja/tai alaprosessin toteuttamisesta tiimissä yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa. Tiimin toiminta keskittyy joko yhteen prosessiin ( esim. tekstinkäsittely HYKS-alueella) tai monialaprosesseihin (asiakirjat+asiointi) muilla sairaanhoitoalueilla. Hus-Servisin palvelupäälliköt, -esimiehet ja tiiminvetäjät on nimetty liitteessä 1.

5 LIITE 3 5 (14) 3.5 Talous- ja yleishallinto Liikelaitoksessa noudatetaan HUS:n talous- ja yleishallinnon ohjeistusta. Kuntayhtymän taloudenpidosta on annettu yleisiä ohjeita perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Pysyväisohjeena annetussa Taloushallinnon ohjeesta käyvät ilmi kuntayhtymässä noudatettavat yleiset periaatteet tositteiden käsittelystä, kirjanpidosta sekä laskujen hyväksymisestä. Yleishallinnon säännöt käyvät ilmi kuntalaista ja muusta lainsäädännöstä, hallintosäännöstä, liikelaitoksen johtosäännöstä, kuntayhtymän pysyväis- ja määräaikaisohjeista sekä asiakirjahallinnon ja Dynasty-asianhallintajärjestelmän ohjeista. Liikelaitoksen strategisesta suunnittelusta ja palvelusopimusneuvotteluista sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa liikelaitoksen toimitusjohtaja kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen talouspäällikkö vastaa osaltaan liikelaitoksen taloudenpidon asianmukaisuudesta sekä toimintojen kustannusten ja kannattavuuden seurannasta, laskutuksen oikeellisuudesta ja maksuvalmiudesta. Talouspäällikkö valmistelee yhdessä palvelupäällikön kanssa liikelaitoksen talousarvion. Talouspäällikkö valmistelee toimitusjohtajan ohjeiden mukaisesti liikelaitoksen toimintaa ja taloutta kuvaavat raportit. Liikelaitoksen talouspäällikkö huolehtii liikelaitoksen tekemien hankintojen suunnittelusta ja hankintamenettelystä yhteistyössä HUS-Logistiikan kanssa. Liikelaitoksen talous- ja yleishallintopalvelujen tuottaminen on keskitetty liikelaitoksen johtoon. Näiden palveluiden tuottamisesta vastaava esimies huolehtii toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti liikelaitoksen talous- ja yleishallintoprosessien asianmukaisuudesta ja siitä, että toiminnot ovat yhdenmukaiset liikelaitosta koskevan lainsäädännön ja HUS-kuntayhtymän ohjeiden kanssa. Talous- ja yleishallintopalveluja tuottavan yksikön esimies esittelee liikelaitoksen toimitusjohtajan päätettäväksi ne liikelaitoksen yleisesti koskevat ohjeet ja päätökset, jotka eivät kuulu liikelaitoksen johtokunnan päätettäväksi. Talous- ja yleishallinnosta vastaava yksikkö huolehtii liikelaitoksen tekemien sopimusten valmistelusta sekä sopimusten ja muiden liiketoiminta-asiakirjojen säilyttämisestä. 3.6 Henkilöstöhallinto Liikelaitoksessa noudatetaan työlainsäädäntöä, virka- ja työehtosopimuksia ja HUS:n henkilöstöhallinnon ohjeistusta. Kunkin vastuualueen päällikkö vastaa alueensa henkilöstöjohtamisesta. Liikelaitoksen henkilöstöpäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisena liikelaitoksen henkilöstöprosessien: neuvottelu- ja työnantajatoiminta, osaaminen ja kyvykkyys, henkilöstöresurssit, urasuunnittelu, työhyvinvointi ja työsuojelu, ohjauksesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä konsernin henkilöstöstrategian mukaisesti. Lisäksi hän tukee johtoa henkilöstöstrategian toimeenpanossa ja liikelaitoksen tavoitteiden toteuttamisessa. Henkilöstöpäällikkö toimii yhtenä työnantajan edustajana neuvotteluissa pääsopijajärjestöjen kanssa ja esittelee toimitusjohtajalle esitykset virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta liikelaitoksessa, sen jälkeen kun jatketut välittömät neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa on käyty. Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta kunnissa ja kuntayhtymissä perustuu annettuun lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007). Työpaikan työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta säädetään lailla työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Näiden lakien lisäksi liikelaitoksen yhteistyötoimintaa säätelevät HUSin ohjeet (HUS Kuntayhtymän yhteistoimintaorganisaatio ja yhteistoimintaelinten kokoonpano sekä Opas yhteistoiminnan toteuttamiseksi kuntayhtymässä). Toimitusjohtaja nimeää liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan. HUSin ohjeiden mukaan tulosalueiden yhteistyötoimikunnissa on 5-14 jäsentä riippuen tulosalueen koosta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii tulosalueen johtaja ja varapuheenjohtajana henkilöstön edustajien

6 LIITE 3 6 (14) keskuudestaan valitsema henkilö. Johtaja nimeää yhteistyötoimikuntaan 2-5 muuta työnantajan edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Työnantajan edustajista yksi on työsuojelusta vastaava. Henkilöstöjärjestöt nimeävät yhdessä sopimallaan tavalla 3-6 henkilöstöä edustavaa jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeävät henkilöstöä edustavista jäsenistä toimikunnan varapuheenjohtajan. Alueen työsuojeluvaltuutettu kuuluu tulosalueen yhteistyötoimikuntaan ja varsinaisen työsuojeluvaltuutetun estyneenä ollessa toimivat varavaltuutetut varajäseninä. Liikelaitoksen lakisääteinen työterveyshuolto järjestetään osana HUS-kuntayhtymän työterveyshuollon toimintaa. Työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö. Toimintaohjeen kohdassa 4 on kuvattu henkilöstöä koskevan päätösvallan delegointi 4/ Tietohallinto Liikelaitoksen tietohallinnosta, tietojärjestelmien käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaa asiakaspalvelupäällikkö. Hän valmistelee asiat päätettäväksi yhdessä palvelupäällikön ja Tietotekniikan liikelaitoksen kanssa erillisen järjestelmäkohtaisen vastuumatriisin mukaisesti. Tietoturva-asioita ohjaa asiakaspalvelupäällikkö. Tietoturva-asioista palvelualueilla vastaa palvelupäällikkö. 3.8 Viestintä ja tiedottaminen Päävastuu liikelaitoksen ulkoisesta viestinnästä on toimitusjohtajalla. Liikelaitoksen asiakaspalvelupäällikkö toimii liikelaitoksen asiakaspalautteen yhteyshenkilönä asiakkaisiin. Palvelupäälliköt vastaavat vastuualueensa tiedottamisesta ja viestinnästä. Asiakaspalvelupäällikkö vastaa liikelaitoksen ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen järjestämisestä liikelaitoksen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toimitusjohtaja hyväksyy liikelaitosta koskevan tiedotusvälineissä julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin ennen sen julkaistavaksi toimittamista. 3.9 Sopimushallinto ja asiakirjojen arkistointi Liikelaitoksen sopimukset allekirjoittaa liikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja taikka hänen sijaisekseen määrätty henkilö. Liikelaitoksen toimintaa ja henkilöstöhallintoa koskevat asiakirjat sekä johtokunnan ja johtoryhmän pöytäkirjat arkistoidaan liikelaitoksen johdossa. 4 TOIMITUSJOHTAJALLE DELEGOIDUN PÄÄTÖSVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN 4.1 Henkilöstöhallinnon ratkaisuvalta Virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdoista määrätään viran perustamispäätöksessä tai hallituksen päätöksellä. Henkilöstön valinnassa noudatetaan ns. yksi yli yhden periaatetta jäljempänä esitetyn mukaisesti. Johtosäännön 3 :n mukaan johtokunta päättää virkojen perustamisesta tai lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa, Toimitusjohtajan välittömien alaisten ottamisesta virkaan tai työsuhteeseen, jollei liikelaitoksen toimintaohjeissa ole toisin määrätty, Toimitusjohtajan sijaisesta sekä muista toimitusjohtajaa koskevista asioista, Johtokunta tekee päätöksensä liikelaitoksen toimitusjohtajan esityksestä.

7 LIITE 3 7 (14) Liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää muista kuin edellä esitettyihin virkoihin tai tehtäviin ottamisesta. Liikelaitoksen toimitusjohtaja ottaa yksi yli yhden periaatteen mukaisesti alaisensa henkilökunnan asianomaisen esimiehen esityksestä. Viranhaltijan ja työsuhteisen palvelussuhteen päättämisestä päättää virkaan tai työsuhteeseen ottava viranhaltija. Ao. välitöntä esimiestä tulee virkaan tai työsuhteeseen ottamisessa taikka palvelussuhteen päättämisessä aina kuulla. Työlainsäädännön säännökset huomioon ottaen edellä mainittua noudatetaan soveltuvin osin työsuhteisten henkilöiden osalta. Johtokunta ja toimitusjohtaja voivat edelleen delegoida päätösvaltaa näissä asioissa. 4.2 Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Liiketoimintajohtaja päättää hallintosäännön 18 kohtien 2-11 mukaisista asioista HUS-Servisin toimitusjohtajan osalta määräaikaisen viranhaltijan ottamisesta, avoimeksi tulleen viran täyttämättä jättämisestä ja avoimen viran käyttötarkoituksen muuttamisesta, virkojen sijoittumisesta, viranhaltijan virkatehtävien muuttamisesta ja viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan, viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä, vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta, sen palkkaeduista ja muista korvauksista, virkamatkamääräysten antamisesta, oikeudesta käyttää omaa tai vuokra-autoa virkatehtävissä, sekä muista henkilöstöhallinnon asioista. Toimitusjohtaja päättää johtokunnan antamat ohjeet huomioon ottaen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta alaisiinsa työntekijöihin siltä osin kun harkintavalta on liikelaitoksella alaisensa henkilöstön ottamisesta vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen talousarvion mukaisesti alaisensa henkilöstön vuosiloman myöntämisestä sekä virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista Toimitusjohtajan estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtajan sijaiseksi määrätty henkilö. Talouspäällikkö/johdon tuen esimies ja henkilöstöpäällikkö päättää välittömien alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista

8 LIITE 3 8 (14) liikelaitoksen johdon henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä liikelaitoksen henkilöstön oman auton ja taksin käytöstä työtehtävissä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Heidän estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Palvelupäällikkö päättää vastuualueensa henkilöstön sijoittumisesta vastuuyksikköryhmiin/vastuuyksiköihin alaisensa henkilöstön ottamisesta vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen muiden kuin vastuuyksikköryhmien esimiesten osalta välittömien alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistumisista alaisensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Palvelupäällikön estyneenä ollessa päätökset tekee toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Palveluesimies päättää alaisensa henkilöstön ottamisesta määräaikaiseen alle 13-päivän työsuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen muiden kuin tiiminvetäjien osalta alaistensa vuosiloman myöntämisestä, virkavapaudesta ml. sairausloma ja niiden palkkaeduista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin koulutuksiin osallistumisista välittömien alaistensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Esimiehen estyneenä ollessa päätökset tekee palvelupäällikkö tai tehtävään nimetty sijainen. Tiiminvetäjä päättää vuorotyössä olevan henkilöstön ottamisesta määräaikaiseen alle 13-päivän työsuhteeseen talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen alaisensa henkilöstön vuosiloman myöntämisestä esimiehen ja palvelupäällikön kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti alaisensa henkilöstön sairausloman myöntämisestä oman ilmoituksen perusteella 1-3 päiväksi

9 LIITE 3 9 (14) kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen V luvun 11 :n 2 momentin mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä alaistensa osalta alaisensa henkilöstön HUS:n sisäisiin koulutuksiin osallistumisista alaisensa henkilöstön työsuhdematkalippujen myöntämisestä alaisensa henkilöstön työvuorosuunnitelmien ja tehtyjen työtuntien hyväksymisestä ml. saldovapaat Tiiminvetäjän estyneenä ollessa päätökset tekee palveluesimies tai tehtävään nimetty sijainen. 4.3 Taloushallinnon ratkaisuvalta Toimitusjohtaja on päätöksellään 4/ delegoinut hankinta- ja tilausvaltuuksia, laskun hyväksymisvaltuuksia ja poistoista päättämisen seuraavasti: Hankinta- ja tilausvaltuudet Liikelaitos noudattaa HUS:n hankintamenettelystä annettuja ohjeita. Teknisen valmistelun ja tarjouksien vertailun suorittaa liikelaitoksen erikseen nimeämä henkilö. Hankintoihin liittyvät päätösten valmistelut tehdään keskitetysti liikelaitoksen johdossa kuitenkin siten, että tarvittaessa käytetään asiantuntijapalveluja. Hankintojen tulee aina perustua vahvistettuun talousarvioon ja investointiluonteisten hankintojen investointiohjelmaan. Hankinnan osittaminen on kiellettyä, jos sillä pyritään kiertämään toimivaltuuksia tai kynnysarvoja. Niissä laitteissa, tarvikkeista ja palveluissa, joiden hankinnasta on solmittu kilpailutettu HUS:n puitesopimus, hankitaan laitteet, tarvikkeet ja palvelut puitesopimustoimittajalta. Johtokunnan ja toimitusjohtajan hankintavaltuuksista määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Palvelupäällikön, talouspäällikön, palveluesimiehen ja monialapalvelutiimin vetäjän hankintavaltuudet Palvelupäälliköllä ja talouspäälliköllä on oikeus päättää ja tilata laite-, kestokulutustavara- ja muita tarvikkeita sekä palveluita, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään euroa kuitenkin henkilöstöpalvelujen palvelupäälliköllä enintään euroa talousarvion mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksymiä periaatteita noudattaen. Palveluesimiehellä on oikeus tilata omaan toimintaansa liittyvät puitesopimuksiin pohjautuvat tarvikkeet, kulutustavarat sekä palvelut euroon asti yksittäisen hankintatapahtuman osalta talousarvion mukaisesti. Monialapalvelutiimin vetäjällä on oikeus tilata omaan toimintaansa liittyvät puitesopimuksiin pohjautuvat tarvikkeet, kulutustavarat sekä palvelut euroon asti yksittäisen hankintatapahtuman osalta. Tilaaja ja laskun hyväksyjä eivät kuitenkaan voi olla sama henkilö. Hankintavaltuuksia ei voida edelleen delegoida Laskujen hyväksyminen Laskun hyväksyjä varmistaa menon tarkoituksenmukaisuuden, laillisuuden ja määrärahan riittävyyden. Itseään tai esimiestään koskevia laskuja ei voi hyväksyä. Toimitusjohtajan estyneenä ollessa päätökset tekee talouspäällikkö tai toimitusjohtajan erikseen määräämä henkilö.

10 LIITE 3 10 (14 Palvelupäällikkö voi hyväksyä omalle vastuualueelleen taikka vastuuyksikköönsä kohdistuvat laskut euroon saakka. Palveluesimies voi hyväksyä oman yksikkönsä laskut euroon saakka, mikäli toimitusjohtaja ei jonkun yksikön osalta muuta päätä. Mikäli lasku kohdistuu usealle vastuualueelle, hyväksyy sen joko toimitusjohtaja taikka euroon saakka talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy liikelaitoksen johdon ja yleishallinnon laskut euroon saakka sekä puhelinlaskut ja taksin käytöstä aiheutuneet laskut. Lisäksi talouspäällikkö päättää saatavien perinnän lopettamisesta ja saatavien poistosta yksittäistapauksessa enintään euron suuruisen maksun, korvauksen tai muun vastaavan saatavan osalta. Tässä päätöksessä määrättyä päätösvaltaa ei voi edelleen delegoida Poistoista päättäminen Liikelaitoksen talouspäällikkö päättää laitteiden ja kalusteiden poistoista, hävittämisestä, myynnistä tai lahjoittamisesta edelleen palvelupäällikön esityksestä Matkapuhelimen käyttöoikeus Matkapuhelimien käytössä noudatetaan HUS:n antamaa ohjeistusta. Matkapuhelimen käyttöoikeudet myöntää talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana. Matkapuhelimien käyttöoikeutta koskevista päätöksistä toimitetaan kopio palkanlaskentaan ja kirjanpitoon. Alkuperäiset päätökset säilytetään liikelaitoksen johdossa Oman auton käyttöoikeus Oman auton käyttämisestä virantoimitusmatkoilla noudatetaan HUS:n antamaan ohjeistusta. Päätöksen oman auton käyttöoikeudesta tekee talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana. Alkuperäiset päätökset säilytetään liikelaitoksen johdossa Taksikortit Liikelaitoksella voi olla käytössään jatkuvakäyttöisiä taksikortteja sekä kertakäyttöisiä taksikortteja. Taksikorttien käytöstä päättää talouspäällikkö palvelupäällikön puoltamana ja liikelaitoksen toimitusjohtajan osalta HUS:n liiketoimintajohtaja Sivutoimiluvat ja esteellisyyden tarkastaminen Sivutoimista pyydetään vuosittain sivutoimi-ilmoitukset tai luvat. Samassa yhteydessä pyydetään henkilöitä ilmoittamaan mahdolliset esteellisyyden aiheuttavat sidokset. Sivutoimiluvat hyväksyy toimitusjohtaja. Luettelo hyväksytyistä sivutoimiluvista pidetään liikelaitoksen toimitusjohtajan toimistossa Irtaimiston luettelointi Liikelaitoksessa luetteloidaan irtaimisto seuraavasti: Kalusto ja irtaimisto Rekisteröinnistä vastaa palvelupäällikkö. Työasemat, tulostimet ja ohjelmistot Rekisteröinnistä vastaa talouspäällikkö.

11 LIITE 3 11 (14 Matkapuhelimet Rekisteröinnistä vastaa talouspäällikkö. 4.4 Palvelujen hinnoittelu ja tarjoaminen Liikelaitoksen HUS-konserniin kuuluville asiakkaille ja jäsenkunnille myytävät palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Palvelujen hintojen on katettava palvelujen tuottamisen vaatimat todelliset kustannukset. HUS-konsernille tuotettujen palvelujen hinnoista päättää toimitusjohtaja talouspäällikön esityksestä liikelaitoksen johtokunnan hyväksymien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talouspäällikkö valmistelee asiakkaille laadittavat palvelutarjoukset ja sopimukset yhteistyössä palvelupäälliköiden ja asiakaspalvelupäällikön kanssa. Muille asiakkaille myytävät palvelut tulee olla katteellisia. Liikelaitoksen talouspäällikkö valmistelee ulkopuolisille asiakkaille laadittavat palvelutarjoukset yhteistyössä palvelupäälliköiden ja asiakaspalvelupäällikön kanssa. Toimitusjohtaja päättää siitä hinnoitteluvälistä, jolla ulkopuolisille asiakkaille myytävien palvelujen hintojen tulee liikkua. 5 PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY, OTTO-OIKEUS JA SISÄINEN VALVONTA Päätöksentekomenettelyssä, sisäisessä valvonnassa ja asian ottamisessa hallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeusmenettely) noudatetaan HUS:n antamaa ohjeistusta. 5.1 Esittely Päätöksenteko tapahtuu esittelystä. Esittelymenettelyä ei käytetä jokapäiväisiin hallintorutiineihin liittyvissä päätöksissä kuten vuosilomien, sairauslomien vahvistaminen ym. Asian valmisteluun kuuluu hallintomenettelyn piiriin kuuluvien asioiden ja edellytysten selvittäminen eli asian ratkaisemiseksi tarvittavien tietojen hankkiminen ja esittäminen sekä päätösehdotuksen laatiminen. Asioiden valmistelun yhteydessä tulee selvittää erilaiset ratkaisuvaihtoehdot. Valmistelija vastaa siitä, että valmistelussa tuodaan esiin asiaan vaikuttavat säännökset ja muut tekijät sekä päätösehdotuksen perustelut. Asian esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Esittämästään eriävästä mielipiteestä huolimatta esittelijä vastaa kuitenkin siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeat ja riittävät. 5.2 Päätösluettelot Kaikkien päätöksiä tekevien viranhaltijoiden ja työsuhteisten päätösluettelot säilytetään liikelaitoksen toimitusjohtajan toimistossa. Ainakin seuraavat viranhaltijapäätökset tehdään esittelystä: yli euron hankintapäätökset ja muut hankinnat, jotka toteutetaan kilpailuttamisen kautta harkinnanvaraisten kielitaitovaatimusten vahvistaminen palkan tarkastamista ja palkkauksen harkinnanvaraisten erien käyttämistä koskevat päätökset

12 LIITE 3 12 (14 henkilöstön ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen palvelussuhteen päättäminen (irtisanominen, purku) työnantajan puolelta ehdollisen valintapäätöksen vahvistamis- tai vahvistamatta jättämispäätökset päätökset toimivallan edelleen siirtämisestä vahingonkorvauspäätökset kirjalliset varoitukset viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan /tehtävään ulkopuolisella rahoituksella tehtävät virkamatkapäätökset virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen myönnetyn virkavapauden/työloman peruminen työnantajan aloitteesta sivutoimilupien myöntämispäätökset 5.3 Otto-oikeus Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai HUS -konsernin toimitusjohtaja. Asian ottamisesta liikelaitoksen johtokunnan käsi teltäväksi päät tää johto kunta, johtokunnan puheenjohtaja tai liike laitoksen toimi tusjohtaja. Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Hallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa ilmoitettava hallitukselle päätöksistään lukuun ottamatta päätöksiä asioista, joista hallitus on etukäteen päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Johtokunnan alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa il moitettava johtokunnalle päätöksistään lukuun ottamatta päätök siä, joista johtokunta on etukäteen päättänyt, ettei se käytä ot to-oikeuttaan. Ottamiseen oikeutetun viranomaisen on ilmoitettava asian ottamisesta käsiteltäväkseen päättämässään ajassa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty. Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole ilmoitettu. 5.4 Sisäinen valvonta Liikelaitos noudattaa HUS:n hallituksen hyväksymiä sisäisen valvonnan ohjeita. Ohjeessa korostetaan esimiesvalvonnan merkitystä ja esimiehen vastuuta asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta johtamassaan yksikössä. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on kattavasti järjestetty ja hoidettu liikelaitoksessa. Päätösvallan siirtäminen ei poista asianomaisen delegointipäätöksen tehneen viimekätistä vastuuta ja valvontavelvollisuutta delegoimassaan asiassa. 6 VOIMAANTULO Tämä toimintaohje tulee voimaan

13 LIITE 3 13 (14

14 LIITE 3 14 (14 LIITE 1: HUS-SERVISIN PALVELUPÄÄLLIKÖT, -ESIMIEHET JA TIIMINVETÄJÄT HUS Servis esimiehet ja tiiminvetäjät Leena Koponen Teo Tammi Ari Pekurinen Jari Simonen toimitusjohtaja talouspäällikkö henkilöstöpäällikkö asiakaspalvelupäällikkö HUS-Servis palvelualueiden esimiehet Henkilöstöpalvelut Tehtävä Nimi Vastuualue Palvelupäällikkö Palveluesimies Palveluesimies Tiiminvetäjät Talouspalvelut Palvelupäällikkö McBreen Juhani Vertanen Helena Porthan Tarja palkanlaskenta muut tulosalueet Kuki Aune palkanlaskenta liikelaitokset Viitaluoma Tuire sv-asiat Petäjä Lea palkkakirjanpito palvelussuhdeasiat tiimi 1 Sarvikivi Helena palvelussuhdeasiat tiimi 2 Roine Vappu palvelussuhdeasiat tiimi 3 Kemilä Miia palvelussuhdeasiat tiimi 4 Lahti Maarit palvelussuhdeasiat tiimi 5 Kettunen Raili moduulivastaavat Laurila Päivi rekrytointipalvelut Labaut Eva-Leena koulutuspalvelut Mastosalo Ritva Tiiminvetäjä Luokkala Hannele ostoreskontra, matka- ja kululaskut Toppari Heidi hoitomaksut Sarpola Pirjo myyntireskontra Väänänen Sirpa kirjanpito, maksuliikenne Nuutinen Anita järjestelmätuki Jourio-Mattila Mia potilastoimistot Talouspalvelujen esimiesten määrä yhteensä 7 Asiointipalvelut Palvelupäällikkö Jari Räty Palveluesimies Marita Havusela Puhelinpalvelut

15 LIITE 3 15 (14 Tiiminvetäjät Matti Ojanen Aulapalvelut, Meilahti 1 Tuula Hallapuro Aulapalvelut, Meilahti 1 Magnus Hagström Aulapalvelut, Meilahti 2 Petri Niemelä Aulapalvelut, Hyks Länsi Sami Kontio Aulapalvelut, Hyks Itä Aulapalvelut, Hyks Etelä Antti Parkkinen Potilaskuljetus, Meilahti 1 Katja Hyväri Tarja Sarkkinen Jaana Virtanen Puhelinvaihde Puhelinvaihde Puhelinvaihde Asiointipalvelut esimiesten määrä yhteensä 7, lisääntyy niin että heitä tulee olemaan 10 Asiakirjapalvelut Palvelupäällikkö Leif Holmlund Palveluesimiehet Sakari Suomikallio potilasasiakirjapalvelut Tuija Kolari tekstinkäsittelypalvelut Tiiminvetäjä Pirkko Åberg hallintoasiakirjapalvelut Pirjo Lamminpää ARKISTO JA TEKSTINK, IHO- JA ALLERGIASRLA Mikael Jaarila ARKISTO, JORVI Outi Nikkari ARKISTO, KIRURGINEN SRLA Arja Niemi ARKISTO, LASTENSAIRAALA Sirpa Hyttinen ARKISTO, MEILAHTI Leila Willström ARKISTO JA TXT KÄTILÖOPISTO Tapio Launonen ARKISTO, PEIJAS Paula Kaijanmäki ARKISTO, SILMÄ- JA KORVASRLA Leena Haapakorva ARKISTO JA TEKSTINK, SYÖPÄSAIRAALA, JA TEKSTINK, NAISTENKLINIKKA Hannu Furtenbach ARKISTO, TÖÖLÖ Seija Nyström PÄÄTEARKISTO, HYKS-SHA, KESKUSARKISTO Seija Nyström PÄÄTEARKISTO, HYKS-SHA, TALLEFILMIARKISTO Tarja Juntunen TEKSTINKÄSITTELY, JORVI Laura Losoi TEKSTINKÄSITTELY, KIRURGINEN SRLA Tuula Sammalisto TEKSTINKÄSITTELY, LASTENSAIRAALA Laura Caliskan TEKSTINKÄSITTELY, MEILAHTI Oili Grönberg TEKSTINKÄSITTELY, PEIJAS Ulla-Maija Hautala TEKSTINKÄSITTELY, SILMÄ- JA KORVASRLA Tuija Siljamäki TEKSTINKÄSITTELY, TÖÖLÖ ja Psykiatria Stig Stolt ASIANTUNTIJAPALVELUT Tuula Kipponen TEKSTINK, ASIAKIRJA-, JA ASIOINTIPALVELUT HYVINKÄÄ, Kaija Taipale TEKSTINK, ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT LOHJA Tiina-Marja Kero ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT, LÄNSI-UUSIMAA Ulla Tilljander ASIAKIRJA- JA ASIOINTIPALVELUT, PORVOO Asiakirjapalveluiden esimiesten määrä yhteensä 28

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 5.3.2015; Liite 6 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 5.3.2015; Liite 6 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 5.3.2015; Liite 6 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Toimintaohje 5.3.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 3 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE 1 HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE 13.5.2016 Käsittely: Johtoryhmä 20.4.2016 Yhteistyötoimikunta 27.4.2016 Johtokunta 13.5.2016 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS... 3 3

Lisätiedot

-1- DIPAL LIITE 1a. HUSLABin pysyvä toimintaohje Johdanto

-1- DIPAL LIITE 1a. HUSLABin pysyvä toimintaohje Johdanto -1- DIPAL 30.1.2015 LIITE 1a HUSLABin pysyvä toimintaohje 2015 1. Johdanto HUSLAB on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitoksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS

Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 9.12.2016 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 1.1.2017 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.2 VISIO... 3 2.3 LIIKETOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 27.11.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 27.11.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 27.11.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Toimintaohje 1.1.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄ... 3 3 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS

HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 1.1.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄT... 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO... 3 3.1 Johtokunta... 3 3.2 Toimitusjohtaja... 3 3.3 Vastuualueet...

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HUSLABin toimintaohje

HUSLABin toimintaohje 7.12.2015 kokouksessa pöydälle jaettu HUSLABin toimintaohje 1.1.2016 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Liikelaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Liikelaitoksen organisaatio... 2 3.1 Johtokunta... 2 3.2 Toimitusjohtaja...

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

DIPAL LIITE 4 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS

DIPAL LIITE 4 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS DIPAL 10.8.2016 LIITE 4 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 10.8.2016 1 DIPAL 10.8.2016 LIITE Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄT... 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO... 3 3.1 Johtokunta...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Helsingin kaupungin -liikelaitoksen toimintasääntö 1.7.2017 alkaen. 1 Toimiala ja organisaatio 1.1 -liikelaitos osana keskushallintoa -liikelaitos huolehtii palvelutoiminnan

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS PYSYVÄ TOIMINTAOHJE

HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS PYSYVÄ TOIMINTAOHJE HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS PYSYVÄ TOIMINTAOHJE 1 1 JOHDANTO...3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄT...3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO...3 3.1 Johtokunta...3 3.2 Toimitusjohtaja...3 3.3 Liikelaitoksen johtoryhmä...4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta 8.4.2016 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Toimintaohje 8.4.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄ... 3 3 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 1 Kuntayhtymä Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Kuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Taloushallintopalveluliikelaitoksen. toimintasääntö

Taloushallintopalveluliikelaitoksen. toimintasääntö Taloushallintopalvelu 1 / 10 Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2017 Taloushallintopalvelu 2 / 10 Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasääntö Sisällysluettelo 1. Taloushallintopalveluliikelaitoksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 397 Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösten ottovalvonnan muuttaminen HEL 2014-013172 T 00 01 00 Päätös päätti kumoten kaupunginhallituksen sosiaali-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 7.40 Hyväksytty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 12.12.2013 1 Toimintasäännön sisältö Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26. päivänä kesäkuuta 2014. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27. päivänä elokuuta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot