Rakennus- ja ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4072/ /2014 Rymla 73 Ekokem-Palvelu Oy on toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii ken neja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVAse los tus) hankkeesta, joka koskee Kouvolan Keltakankaan Hyö ty vir ta - alu eel la sijaitsevan teollisuusjätekeskuksen laajentamista. Hyö ty vir ta - alueel la sijaitsee myös mm. Kymenlaakson Jäte Oy:n jä te kes kus. ELY -keskus pyytää Kouvolan kaupunkia antamaan lausuntonsa YVA -selos tuk ses ta. Kaupunginhallitus pyytää asiasta rakennus- ja ym pä ris tö lau takun nan, teknisen lautakunnan sekä Kymen jä te lau ta kun nan lau sun toa. Myös Kymenlaakson Pelastuslaitokselta on pyydetty lau sun toa. ELY -keskus tarkistaa arviointiselostuksen ja antaa siitä lausuntonsa ke säkuus sa Tämän jälkeen valittavalle toteutusvaihtoehdolle voi daan hakea ympäristölupaa. YVA -selostus on hankkeesta vastaavan Ekokem-Palvelu Oy:n laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista. YVA -selostuksesta ja samaan ai kaan vireillä olevasta hankkeeseen liittyvästä asemakaavamuutoksesta on pidetty yleisötilaisuus Nykyinen toiminta Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittelykeskuksen nykyisestä toiminnasta on tehty YVA -menettely vuosina Kä sit te ly kes kuksen rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja toiminta vuonna Yhtiöl lä on ympäristölupa vastaanottaa tavanomaisia ja vaa ral li sek si luo ki teltu ja jätteitä käsiteltäväksi, hyödynnettäväksi sekä lop pu si joi tet ta vak si kaato pai kal le enintään t/v. Nykyisin kä sit te ly kes kuk sen alueella kä sitel lään ja loppusijoitetaan pääasiassa tuhkaa ja pi laan tu nei ta maa-ai neksia. Jonkin verran otetaan vastaan myös teol li suu den lietteitä ja ra ken nusjät tei tä. Alueella on (ja tulee myös eri han ke vaih to eh dois sa ole maan) käsittely- ja varastointihalli, johon saadaan va ras toi tua tar vit taes sa esim. haisevat, pölyävät tai VOC -päästöjä ai heut ta vat jätteet. Loppusijoitusalueen pohjarakenteet on rakennettu ns. kaatopaikka -ase tuksen mukaisesti. Käsittelykeskuksen kaatopaikka- ja kent tä alueil ta ke rä tään suoto-, sade- ja hulevedet tasausaltaisiin. Kerättäviä vesiä hyö dyn ne tään mm. tuhkan käsittelyssä. Altaista vedet johdetaan Eko ke min omal le vesienkäsittelylaitokselle, joka sijaitsee Hyötyvirta -alu eel la, osoit tees sa Ekokaari 33. Käsittelyn jälkeen vedet johdetaan Kymen Ve si Oy:n jä te ve sivie mä riin. Käsittelykeskuksen pohja- ja pin ta ve si vai ku tuk sia tark kail laan Hyötyvirta -alueen yh teis tark kai lu oh jel man mu kai ses ti. Hankkeessa arvioitavat vaihtoehdot ja toiminnot

2 Hankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelle laajentamalla vaarallisten jätteiden kaatopaikka-aluetta se kä ot ta mal la käyttöön uusia jätteen käsittelymenetelmiä. Kaatopaikan laajennus toteutetaan vaarallisen jätteen kaatopaikkana. YVA -menettelyssä tarkastellaan kolmea hankkeen toteutusvaihtoehtoa VE1A, VE1B ja VE2, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä VE0. Vaihtoehdot eroavat toisistaan vastaanotettavan jätemäärän, kaa to pai kan laajennuksen pinta-alan ja tilavuuden, sekä joidenkin toimintojen osal ta. VE0: Toiminnassa vastaanotettava jätemäärä enintään t/a. Jätekeskuksen nykyinen kokonaispinta-ala on 12 ha, josta kaatopaikka 7,5 ha. Kaatopaikan täyttötilavuus on m3. Kapasiteetti riittää noin 3 4 vuotta. Toimintaa jatketaan alueella nykyisen ympäristöluvan puit teis sa. VE1A: Toiminnassa vastaanotettava jätemäärä enintään t/a. Jätekeskuksen kokonaispinta-ala on 41,4 ha, josta kaatopaikan laa jen nusosa yhteensä 23,9 ha. Kaatopaikan täyttötilavuus on yhteensä m3. Kapasiteetti riittää noin 10 vuotta. VE1B: Toiminnassa vastaanotettava jätemäärä enintään t/a. Jätekeskuksen kokonaispinta-ala on 51,3 ha, josta kaatopaikan laajennusosa yhteensä 37,1. Kaatopaikan täyttötilavuus on yhteensä m3. Kapasiteetti riittää toimintaan 30 vuotta. VE2: Toiminnassa vastaanotettava jätemäärä enintään t/a. Jätekeskuksen kokonaispinta-ala on 64,5 ha, josta kaatopaikan laa jen nusosa yhteensä 37,1 ha. Kaatopaikan täyttötilavuus on yhteensä m3. Kapasiteetti riittää toimintaan 50 vuotta. Uusina käsittelymenetelminä tarkastellaan kaikissa vaihtoehdoissa (pait si VE0) seuraavia: kierrätyspolttoaineiden valmistus esim. ra ken nus-, pur ku ja energiajätteistä, muovien lajittelu ja kierrätys, tuhkien ja liet tei den lan noite val mis tus, kierrätysterminaalin perustaminen, ny kyi sen ve sien kä sit te ly laitok sen siirtäminen käsittelykeskuksen alueelle. Vaih to eh dos sa VE2 tarkastellaan lisäksi jätteenpolton kuonien kä sit te lyä bioliuottamalla. Vaih toeh dois sa VE1B ja VE2 on mukana myös van han suljetun Kel ta kan kaan kaatopaikan jätteiden hyödyntäminen mm. raa ka-ai nee na (ns. land fill mining). Keltakankaan vanha kaatopaikka on Eko kem-pal ve lu Oy:n käsittelykeskuksen vieressä. Hankkeen vaihtoehtojen käsiteltävät jätejakeet: tuhkat ja kuonat teollisuusjätteet, esim. prosessijätteet ja sivutuotteet, pölyt, metallisakat, valimojätteet ja rejektit rakennus-, purku- ja siivousjätteet, esim. kiviaines, puu, betoni, tiili, lasi, kipsi, bitumi, asbesti energiantuotantoon soveltuvat jätteet, esim. muovi, palavat jätteet jätteiden käsittelyssä muodostuvat jätteet, esim. puu, metalli, muovi lietteet ja vesipitoiset jätteet pilaantuneet maat ja sedimentit puhtaat ylijäämämaat

3 maanparannusaineiden valmistukseen soveltuvat jätteet, esim. jä te veden puh dis ta moi den lietteet, elintarviketeollisuuden orgaaniset jät teet, biokaasulaitosten käsittely- ja mädätysjäännös käytöstä poistetut renkaat vedenkäsittelylaitoksella käsiteltäväksi soveltuvat vedet Jätteitä voidaan käsitellä seuraavilla menetelmillä: lajittelu, seulonta, murskaus, kuivaus, pesu, metallien erottelu, varastointi, stabilointi, alipainekäsittely, kompostointi, sienikäsittely sekä biologisesti tehostettu ka sa liuo tus. Käsittelykeskukseen vastaanotettavia jätteitä voidaan hyö dyntää jätekeskuksen käsittely- ja loppusijoitusalueiden eri ra ken ne ker rok sissa. Vesien johtaminen ja käsittely toteutetaan pääpiirteissään sa mal la tavoin kuin nykyäänkin. Biologisesti tehostetulla kasaliuotuksella (biokasaliuotus) voidaan puh distaa jätteenpolton arinakuonaa raskasmetalleista sekä mahdollisesti saostaa kuonasta liuotettuja metalleja jatkojalostukseen. Bio ka sa liuo tuk ses sa hyödynnetään joko bakteereita tai homesieniä. Bio liuo tus ka sat ra ken netaan vettä läpäisemättömän pohjarakenteen päälle. Au mo jen läpi syö tetään hapanta vettä, joka pumpataan kasan pohjalta ta kai sin ka so jen päälle. Kasoja myös ilmastetaan prosessin tehostamiseksi. Kuo nas ta nesteeseen liuenneet metallit erotetaan kemiallisesti esim. saos ta mal la tai neste voidaan toimittaa muualle jatkokäsittelyyn. Landfill mining eli kaatopaikkojen materiaalisisällön hyödyntäminen on biohajoamisen osalta stabiloituneen vanhan kaatopaikan materiaalien hyödyntämistä. Vanhasta kaatopaikasta voidaan löytää esim. metalleja, muoveja, betonia ja tiiltä. Landfill mining perustuu jätetäytön osittaiseen purkamiseen joko lohkoittain tai kerroksittain. Landfill mining -toiminnan jälkeen Keltakankaan vanhan kaatopaikan aluetta voidaan käyttää esim. kä sit te ly kent tä nä tai loppusijoitusalueena. YVA -selostuksessa arvioituja ympäristövaikutuksia ovat ihmisten ter veys, elinolot ja viihtyisyys, maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus, yhdyskuntarakenne, rakennukset, mai se ma, kaupunkikuva ja kulttuuriympäristö ja luonnonvarojen hyö dyn tä mi nen. Erityisesti on arvioitu pöly, vaikutukset luonnonarvojen hyö dyn tä mi seen, liikenne ja sen vaikutukset sekä ym pä ris tö va hin ko ris kit. Se los tuk ses sa on huomioitu myös laajennuksen rakentamisen ym pä ris tö vai ku tuk set. YVA -selostuksen vaihtoehtojen karttarajaukset ja ohjelma ko ko nai suu dessaan on nähtävissä osoitteessa Esitys lausunnoksi Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on YVA oh jel mas ta antamassaan lausunnossa ottanut kantaa haju- ja pö ly pääs töi hin, poh ja- ja pin ta ve si vai ku tuk siin, uusien jätteenkäsittelytekniikoiden käyt töön sekä energianku lu tuk seen. Nyt lausunnolla olevassa YVA se los tuk ses sa on, se los tus vai heen luonne huomioiden, riittävästi arvioitu edel lä mainittuja asioita. Toiminnalle asetettavat ehdot ja määräykset tar ken tu vat vielä ympä ris tö lu pa pro sessin yhteydessä.

4 Hajupäästöjen leviämistä on YVA ohjelmassa arvioitu EPA:n ISC-AER- MOD leviämismallilla. Hajuja on mallinnettu laajemmalla alu eel la kuin YVA ohjelmassa kaavailtiin. YVA selostuksesta pi de tys sä tie do tusti lai suu des sa alueen asukkaan toivat kuitenkin edel leen esiin, et tä hajuhaittoja on edelleenkin laajemmalla alueella kuin mi tä mal lin nuk ses sa on mitattu. Lisäksi epäiltiin tietokonemallinnuksen vas taa vuut ta to del li suuteen. Ihmisten kokemusta ei tulisikaan täl lai ses sa asiassa mi tä töi dä. Alueen asukkaiden mielissä hajut ovat edel leen kin suurin hank kees sa kysymyksiä aiheuttava osa-alue. Asukkaiden on vai kea erottaa Eko ke min aiheuttamaa hajuhaittaa alueelta tulevasta ko ko nais ha ju hai tas ta. Näin ollen hajuja on välttämätöntä edelleenkin tar kas tel la myös ko ko nai suu te na. Ekokem on kuitenkin vastuullinen toi mi ja ja hajuhaittoja py ri tään ehkäisemään aktiivisesti. Hajuhaittojen eh käi se mi ses sä onkin py rit tä vä jatkuvasti käyttämän parasta saatavilla ole vaa tekniikka ja to teu tet ta va uusimpia käytäntöjä. Uusien jätteenkäsittelytekniikoiden (biologisesti tehostettu kasaliuotus, land fill mining) osalta tulee ennen toiminnan mahdollista alkamista vielä tar kem min selvittää kyseisten menetelmien ympäristövaikutuksia ja vai kutus ten seurantaa juuri tällä alueella. Esimerkiksi landfill mining tuskin to teutuu lähitulevaisuudessa, koska Keltakankaan suljetun kaatopaikan täy tös tä tulee vielä kaasua. Lautakunta kuitenkin pitää uusien jät teen kä sit te ly tek niikoi den käyttöönottoa sekä vanhan kaatopaikkatäytön hyö dyn tä mis tä hyvänä ajatuksena niin ympäristön, kuin kiertotaloudenkin to teu tu mi sen kannalta. Vaikka alueen liikenteen määrän kasvu on kaikissa han ke vaih to eh dois sa mal til li nen ja merkitys kokonaisuuden kannalta melko vähäinen, olisi Kel takan kaan liittymän parantaminen tärkeää liikenteen sujuvuuden ja tur val lisuu den parantamiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan jatkuminen siel lä missä se on alkujaan aloitettukin, on kokonaisuudessaan hyvä asia. Toiminnan jatkaminen alueella auttaa hallitsemaan jo aiheutettuja hai tal lisia ympäristövaikutuksia, sekä helpottaa tulevien ym pä ris tö vai ku tus ten hallintaa keskittämällä ne yhteen paikkaan. Mikäli toimintaa ei laa jen ne tai si nykyisellä alueella (VE0), siirtyisivät ympäristövaikutukset mah dol li ses ti muualle, koska tarvetta kyseiselle jät teen kä sit te ly toi min nal le kuitenkin on. Rakennus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan laajennus voidaan toteuttaa kaikilla vaihtoehdoilla. Mitä laajempi to teu tus vaih to eh to valitaan, sitä tarkemmin on kiinnitettävä huomioita toiminan ai heut ta miin hajuhaittoihin. Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Miia Torkell, puh , miia.torkell(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen YVA -selostuksesta edellä esitetyn lausunnon.

5 Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista Kaupunkikehitysjaosto 32 05.03.2014 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista 536/51.510/2012 KKJ 32 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Lausuntopyyntö Pirkanmaan liitto pyytää

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot