Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella."

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie 76 Tiivistelmä: - Ympkaalk 866 Ympäristönsuojelutoimisto / Helena Pakkala 1. ASIA SITA Finland Oy on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee yhtiön toiminnan jatkamista Vätin kaupunginosassa korttelin 65 tontilla 1, osoitteessa Rieskalähteentie 76, Turku. Kysymyksessä on jätteen ammattimainen hyödyntäminen. Yhtiö hakee toiminnalle myös YSL 101 mukaista aloituslupaa ja asettaa euron vakuuden, joka jatkossa voidaan siirtää varsinaisen toiminnan vakuudeksi. 2. LUVAN HAKIJA JA TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA SITA Finland Oy Ab Linjatie Vantaa Liike- ja yhteisötunnus toimintapaikka: Rieskalähteentie Turku yhteyshenkilö: Juha-Pekka Mäkilä, p LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. 4. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 13 perusteella toimivaltainen lupaviranomainen. 5. ASIAN VIREILLETULO

2 Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin se on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kyseessä on toiminnan jatkaminen. Toiminnalla on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen myönnetty ympäristölupapäätös LOS-2002-Y , jonka voimassaoloaika päättyy Lupa annettiin ongelmajätteiden vastaanotolle, lajittelulle ja välivarastoinnille. Toiminnassa tapahtuneiden muutosten takia toimivaltainen lupaviranomainen on muuttunut. Kiinteistö, jolla toimintaa harjoitetaan, on vuokrattu Turun kaupungin kiinteistölaitokselta ja vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Tontti on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 7. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Piha-alue kunnostettiin vuonna 2005, jolloin Turun kaupunki uusi pihan pohjarakenteet ja viemäröinnin sekä asfaltoi alueen. Samalla kiinteistöllä toimii Turun kaupungin varikko, Turun kaupungin liikennelaitoksen varikko, ajoneuvokatsastus K1 Katsastajat, T:mi Lasitusliike T. Roininen ja Turun kaupungin Tilalaitoksen kiinteistöjenhoitoyksikkö. Viereisillä tonteilla toimii autoliike, Turun Ekopaja sekä lihatuoteliike. Lähin yksittäinen asuintalo sijaitsee Rieskalähteentien toisella puolella 130 metrin päässä. Lähimmät Hepokullan asuinkerrostalot ovat yli 200 metrin päässä laitoksesta. Alue ei ole pohjavesialuetta. 8. LAITOKSEN TOIMINTA Kapasiteetti ja varastointi Toimintaan kuuluu hyötyjätejakeiden välivarastointia ja jälleenkuormausta sekä pienimuotoista ongelmajätteiden välivarastointia. Toiminta muuttuu ongelmajätteiden osalta aiemmasta siten, että nyt haetaan lupaa pienimuotoiseen kotitalouksista peräisin olevien tai niihin rinnastettavien ongelmajätejakeiden välivarastointiin. Hyötyjätejakeista varastoidaan ja jälleenkuormataan keräysmuovia, rengasromua, käytettyjä elintarvikerasvoja, kuormalavoja ja kuitumateriaaleja. Lupaa haetaan yhteensä 800 t/a välivarastointiin. Kierrätysmuovin osuus on 520 t/a ja se on pääasiassa pakkaus- ja kalvomuovia, joka on paalattu tai pakattu säkkeihin. Muovit varastoidaan korkeareunaisissa avolavoissa piha-alueella ja kuljetetaan välivarastointiin kappaletavara-autoilla ja lastataan suoraan keräyslavoille. Suurimman kertavarastointimäärän arvioidaan olevan noin 10 tonnia. Yhdelle avolavalle mahtuu noin 4 tonnia ja lavoja voi kerrallaan olla piha-alueella kaksi kappaletta. Arvion mukaan muovista hyödynnetään materiaalina 98 %. Hyödyntämiskelvottomat toimitetaan kaatopaikalle loppusijoitukseen. Kertaluonteiset suuret PVC-erät voidaan hyödyntää materiaalina. Rengasromun osuus kokonaismäärästä on noin 5 t/a. Sitä välivarastoidaan avolavoilla ja toimitetaan 100 %:sesti jatkokäsittelyyn hyödynnettäväksi. Enimmillään rengasromua on varastoituna noin kaksi tonnia eli yhdelle kuormalavalle mahtuva määrä. Renkaat ovat pääsääntöisesti peräisin kiinteistöjen jätepisteistä, joista ne on erikseen noudettu. Käytettyjä elintarvikerasvoja on 30 t/a. Ne ovat peräisin suurkeittiöistä ja kauppaliikkeistä. Rasvat on pakattu 60 litran suljettuihin astioihin tai 200 litran suljettuihin tynnyreihin. Astiat välivarastoidaan pihaalueella lukittavassa, valuma-altaalla varustetussa kontissa, mistä jätteenkäsittelijä noutaa ne kahden vii-

3 kon välein jatkojalostettavaksi. Rasvat hyödynnetään mm. teollisuuden voiteluaineina ja ulkotulien valmistuksessa. Jatkojalostusaste on 100 %. Kuljetuspakkauksista peräisin olevien puisten kuormalavojen määrä on 65 t/a. Enimmillään niitä on varastossa noin sata kappaletta. Ehjät lavat toimitetaan uudelleen hyödynnettäviksi lavoina ja rikkinäiset toimitetaan energiahyötykäyttöön kokonaishyödyntämisasteen ollessa 100 %. Muovipakkauksista poistettujen kuitumateriaalien (paperi, pahvi, kartonki) osuus kokonaismäärästä on 100 t/a. Muovipakkaukset (esimerkiksi puhelinluettelot) avataan ja muovit poistetaan käsin sisähallissa. Pakkausmuovi hyödynnetään muun keräysmuovin yhteydessä. Muu puhdas kuitumateriaali ohjataan jatkojalostukseen hyödynnettäväksi materiaalina. Kuitumateriaalia ei varastoida alueella, vaan se toimitetaan saman tien eteenpäin. Ongelmajätteiden osuus on yhteensä 80 t/a, johon sisältyy sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) osuus noin 50 t/a. Pääsääntöisesti kaikki ongelmajätteet toimitetaan suoraan asianmukaiseen loppukäsittelyyn ongelmajätteiden vastaanottajille. Välivarastointi tapahtuu valuma-altaallisessa kontissa ja määrät ovat vähäisiä. Sähkö- ja elektroniikkaromu, joka varastoidaan sisätiloissa hallissa, ja muut ongelmajätteet ovat peräisin kotitalouksilta. Niitä jätetään jonkin verran virheellisesti jätepisteisiin, joista ne noudetaan erikseen pois. SER-pieneriä tulee myös yrityksiltä. Lisäksi alueelle tulevista jätekuormista erotellaan ongelmajätteet. Välivarastoidut ongelmajätteet kuljetetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen. Ongelmajätteitä arvioidaan kertyvän noin 2000 kg/kk. Toiminta-ajat Toimintaa ajoittuu arkipäiviin maanantaista perjantaihin klo ympäri vuoden. Varikon piha-alueen järjestelyt ja autokalusto Turun kaupungin vuonna 2005 tekemässä piha-alueen kunnostuksessa huomioitiin SITA Finland Oy:n varikkotoiminnan luonne. Alueen kaikissa sadevesikaivoissa ei ole öljynerotuskaivoja. Tämä on huomioitu välivarastoimalla elintarvikerasvojen säilytysastiat ja ongelmajätteet valuma-altaallisessa kontissa. Toimisto ja varikko on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Varikkoalueella on raskaalle kalustolle 12 sähkötolpalla varustettua pysäköintipaikkaa, jotka kaikki ovat käytössä. Autot lähtevät arkipäiväaamuisin liikenteeseen ja palaavat illalla, lauantaisin ajoja on vain satunnaisesti. Jäteastioiden pesu- ja imuautoja säilytetään hallissa talviaikaan. Samalla piha-alueella sijaitsevat mm. liikennelaitoksen linja-autovarikko ja kunnallistekniikan kalustovarikko. 9. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön tai viemäriin. Päästöt maaperään Toiminta ei aiheuta päästöjä maaperään. Avolavoilla ja pihalla varastoitavat jakeet ovat liukenemattomia. Piha on asfaltoitu lukuun ottamatta pihan perällä olevaa lavakenttää. Käytetyt elintarvikerasvat ja ongelmajätteet välivarastoidaan valuma-altaallisissa, lukittavissa varastokonteissa. Päästöt ilmaan Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan. Melu ja liikenne

4 SITA Oy:n liikenne muodostaa murto-osan alueen kokonaisliikenteestä. Varsinainen jätteiden välivarastointi ei aiheuta merkittävää melua. Jätteet Laitokselle saapuvasta muovimateriaalista arvioidaan kaatopaikalle päätyvän enintään 10 t/a, joka vastaa noin 2 % kaikesta kierrätettävästä muovista. 10. LAITOKSEN TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI Henkilökunta tarkkailee säännöllisesti laitosalueen yleistä siisteyttä. Suez-konsernin sisäinen auditointi tehdään kahden vuoden välein. Laitoksella käsitellyistä jätemääristä raportoidaan vuosittain valvontaviranomaiselle ja ongelmajätteistä pidetään varastokirjanpitoa. 11. ARVIO YMPÄRISTÖRISKEISTÄ JA ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISTOIMISTA SEKÄ TOI- MISTA HÄIRIÖTILANTEESSA Syttymisherkkien aineiden varastointi ja käsittely alueella on mahdollisimman vähäistä. Laitoksella on riittävä ensisammutusvälineistö. Ongelmajätteiden valuma-altaallinen ja lukittu varastokontti on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä. Varastokontissa on myös erillinen tila aerosoleille sekä tuuletusaukot kontin ylä- ja alalaidassa. Sähkö- ja elektroniikkaromu säilytetään sisähallissa. Käytettyjen elintarvikerasvojen säilytysastioiden mahdollisesti rikkoontuessa rasva ei pääse valumaan viemäriin, koska astiat säilytetään valuma-altaalla varustetussa varastokontissa. Rasvat haetaan säännöllisesti kahden viikon välein, joten kerralla ei varastoida suuria määriä. Ulkoalueella varastoitavista jätteistä ei liukene mitään maaperään. Alue on aidattu ja suurimmaksi osaksi asfaltoitu. Ongelmajätteiden osalta on olemassa ohjeistus vahinko- ja vaaratilanteiden varalle. Koko toiminnasta laaditaan riskiarviointi. 12. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on kuulutettu Turun kaupungin ilmoitustaululla Hakemuksesta on erikseen kirjeitse tiedotettu naapureille. Tarkastukset Ympäristökeskus sekä työsuojelu- ja ympäristöviranomaiset suorittavat laitoksella tarkastuksen , jolloin todettiin, että toiminta siirtyy kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvottavaksi. Ympäristölupahakemusta koskeva tarkastus tehtiin Muistio on liitteenä. Lausunnot Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto on antamassaan lausunnossa todennut, että toiminnan aiheuttamista haitoista ei ole valitettu eikä toiminnan odoteta hakemuksen mukaan toimiessaan tuottavan alueelle tai naapureille merkittävää terveydellistä haittaa.

5 Asemakaavatoimiston antaman lausunnon mukaan alueella on hyväksytty asemakaava, jonka mukaan tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös moottoriajoneuvojen varikkotoimintaa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Toiminta tontilla on voimassa olevan asemakaavan mukaista. Lähiympäristössä Rieskalähteentien varrella on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, puistoalueita sekä liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa huoltoasema- ja kioskirakennuksia. Asumiseen osoitettuja alueita on lähimmillään noin 100 metrin päässä tontin rajasta ja noin 200 metrin päässä hakijan esittämistä jätteiden sijoituspaikoista. Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen toimittaman lausunnon mukaan rakennusten seinustoilla ei saa säilyttää palavaa materiaalia. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty määräaikaan mennessä yhtään muistutusta tai mielipidettä. Hakijan kuuleminen ja vastine Yhtiön edustaja on ilmoittanut, että ei jätä vastinetta annetuista lausunnoista. Oheismateriaali 1Lupahakemus Oheismateriaali 2Asemakaavaosaston lausunto Oheismateriaali 3Ympäristöterveydenhuollon lausunto Oheismateriaali 4Pelastusviranomaisen lausunto Oheismateriaali 5Tarkastusmuistio Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää SITA Finland Oy:lle YSL 28 mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti edellyttäen että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä: Toimintaa koskevat lupamääräykset 1. Laitoksella saa vastaanottaa, välivarastoida ja esikäsitellä vuosittain yhteensä enintään 800 tonnia jätemateriaaleja, josta hakemuksen mukaisesti on enintään: tonnia kierrätysmuovia - 5 tonnia rengasromua - 30 tonnia elintarvikerasvoja - 65 tonnia kuljetuspakkausten kuormalavoja tonnia kuitumateriaaleja - 80 tonnia kotitalouksista peräisin olevia ongelmajätteitä, josta sähkö- ja elektroniikkaromun osuus 50 tonnia

6 2. Jätteiden toimittaminen välivarastosta eteenpäin tulee tehdä varastotilojen kokoon nähden riittävän usein. Kierrätysmuovia saa olla kerrallaan varastoituna enintään 10 tonnia ja rengasromua 2 tonnia. Palavaa jätemateriaalia ei saa varastoida rakennusten seinustoilla. 3. Vastaanotetut ja välivarastoidut jätteet on toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. 4. Ongelmajätteet ja muut hyödynnettäviksi kelpaamattomat jätteet sekä tuotteet, jotka luokitellaan jätelain mukaisiksi jätteiksi, tulee toimittaa paikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon oikeuttava ympäristölupa. Jätteitä ei saa varastoida laitoksella 12 kuukautta kauempaa. 5. Kotitalouksista peräisin olevia ja siihen rinnastettavia ongelmajätteitä, lukuun ottamatta sähkö- ja elektroniikkaromua, tulee varastoida hakemuksen mukaisesti erillisessä lukitussa, valuma-altaalla varustetussa ja pinnoiltaan nestetiiviissä kontissa. Ongelmajätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan. Samaa ongelmajäte-erää ei saa varastoida yhtäjaksoisesti vuotta pidempää aikaa. 6. Ongelmajätteet on pakattava varastointia ja kuljetusta varten asianmukaisiin ongelmajätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuihin tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. 7. Ongelmajätteiden kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirja, jossa on oltava mm. ongelmajätteen haltijaa, kuljetuksen suorittajaa ja vastaanottajaa koskevat tiedot, siirron ajankohta, ongelmajätteen tuottajan nimi, ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, olomuoto ja ominaisuudet. Siirtoasiakirjan on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolme vuotta. 8. Sähkö- ja elektroniikkaromua saa varastoida lukittavassa varastohallissa sitä varten erikseen varatussa paikassa. Varastointi ja vastaanotto tulee toteuttaa VNP 852/2004 liitteen 3 kohdan 1 mukaisesti siten, ettei siitä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat laitteet ja osat tulee ensisijaisesti käyttää uudelleen tai toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkoin. Ongelmajätteeksi luokiteltavat osat ja laitteet on erotettava ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Ympäristöhaittojen torjuminen 9. Välivarastointiin käytettävä piha-alue tulee pitää siistinä eikä toiminnasta saa aiheutua ympäristöön roskaantumista tai hajuhaittaa. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee viipymättä huolehtia ympäristön siivoamisesta. Kierrätysmuovi on säilytettävä korkeareunaisissa lavoissa. 10. Varastoalueelta, kuljetusreiteiltä tai muusta toiminnasta ei saa aiheutua häiritsevää pölyämistä laitoksen ympäristöön. Tarvittaessa piha-alue on puhdistettava ja pölyävät kohteet suojattava peittein, koteloinnein tai kastelemalla. 11. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimpien asuinkäyttöön tarkoitettujen kiinteistöjen kohdalla ylittää 55 db (L Aeq ) päivällä klo eikä 50 db (L Aeq ) yöllä klo Iskumaisen tai kapeakaistaisen melun erityinen häiritseväisyys on otettava VNP 993/92 mukaisesti huomioon. Tarvittaessa melutaso tulee tarkistaa mittauksin. Toiminnan tarkkailua ja valvontaa koskevat määräykset 12. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja onnettomuuksista, joista aiheutuu haittaa ympäristölle, on välittömästi ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon sekä tarvittaessa pelastusviranomaiselle.

7 13. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon vuosiyhteenveto, johon on sisällytettävä ainakin: - tiedot laitoksella välivarastoitujen jätteiden määristä ja lajeista ja niiden jatkotoimituspaikoista - tiedot ongelmajätteiden määristä ja niiden toimituspaikoista - tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden määristä - tiedot varastointitilanteesta vuodenvaihteessa - tiedot mahdollisista onnettomuus- ja häiriötilanteista sekä niiden aikana syntyneistä päästöistä ja jätteistä - yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä - tiedot vuoden aikana toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista Toiminnan aloittaminen ja vakuuden asettaminen 14. Toiminnanharjoittaja voi aloittaa toiminnan lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, mikäli asettaa euron vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 15. Luvanhaltijan on asetettava euron suuruinen vakuus Turun kaupungille asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Toiminnan lopettaminen 16. Toiminnan päättyessä on kiinteistön maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava ja se tulee jättää sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perustelut Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää laitoksen toiminta ympäristönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten yksilöidyt perusteet Laitoksen kokonaisvolyymin rajaaminen hakemuksen mukaisiin enimmäismääriin on tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten hallittavuuden ja luvanmukaisuuden varmistamiseksi. Piha-alueella varastoitavan kierrätysmuovin ja rengasromun suurimpia kertavarastointimääriä on rajoitettu mahdollisen tulipalon tai kytemisen aiheuttamien savuhaittojen takia. (määräykset 1 ja 2) Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Edelleen jätelain periaatteiden

8 mukaisesti jätteistä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia. (Lupamääräys 3) Jätteet on toimitettava muualle edelleen hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi vähintään 12 kuukauden välein, jotta laitokselle ei kertyisi liian suuria jätemääriä, joiden varastoinnista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia ympäristöön. (Lupamääräys 4) Ongelmajätteiden varastointitiloja koskeva määräys on tarpeen, jotta terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita ei pääse maaperään tai leviämään ympäristöön. Ongelmajätteiden pakkaamista, kuljettamista, toimittamispaikkoja ja siirtoasiakirjaa koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston päätökseen 659/96. (Lupamääräykset 5 7) Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättämistä koskeva lupamääräys on annettu Valtioneuvoston asetuksen 852/2004 toteuttamiseksi. (Lupamääräys 8) Roskaantumista koskevalla määräyksellä sovelletaan jätelakia, joka kieltää ympäristön roskaamisen. Mikäli varastoalueelta esimerkiksi poikkeuksellisten olosuhteiden takia pääsee kulkeutumaan jätemateriaalia alueen ulkopuolelle, tulee toiminnan harjoittajan välittömästi huolehtia aiheuttamastaan ympäristön roskaantumisesta siivoamalla. (Lupamääräys 9) Ympäristö- ja viihtyvyyshaittojen estämiseksi toiminta ei saa aiheuttaa häiritsevää pölyämistä. (Lupamääräys 10) Melutasoja koskeva lupamääräys on annettu melutason ohjearvoista annetun Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 toteuttamiseksi. Normaalista toiminnasta ei todennäköisesti lähimpien asuntojen kohdalle ohjearvoja ylittäviä melutasoja, mutta tarvittaessa melutaso on tarkistettava asianmukaisin mittauksin. (Lupamääräys 11) Häiriötilanteita koskeva määräys on annettu valvonnan tehostamiseksi ja mahdollisten jälkitoimien toteuttamiseksi. (Lupamääräys 12) Laitoksen toiminnasta ja sen mahdollisista poikkeustilanteista raportointi on tarpeen laitoksen valvonnan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 13) Tätä lupaa haettaessa laitoksella on vuoden 2007 loppuun asti voimassa oleva ympäristölupa toiminnalleen. Yhtiön hakema YSL 101 mukainen aloittamislupa ennen uuden päätöksen lainvoimaiseksi tuloa voidaan myöntää, koska lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija on asettanut hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Aloittamisluvan myöntämistä voidaan perustella myös sillä, että toimintaan ei tule katkoa ja että kierrätyskelpoista materiaalia ei jouduta turhaan ajamaan kaatopaikalle. (Lupamääräys 14) Vakuudella varmistetaan, että alueella olevat jätteet saadaan toimitettua asianmukaiseen käsittelyyn ja alue puhdistettua mahdollisessa vararikkotilanteessa. Vakuuden on oltava voimassa siihen, asti kunnes toiminnan lopettamiseen liittyvät työt ympäristön suojelemiseksi on tehty. (Lupamääräys 15) Toiminnan lopettamisen jälkeiset määräykset ovat tarpeen alueen siistimiseksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämiseksi. Mahdolliset maaperän kunnostamista koskevat päätökset tekee Lounais-Suomen ympäristökeskus. (Lupamääräys 16) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

9 Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) VNP ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) VNP melutason ohjearvoista (993/1992) VNA sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 852/2004 LUVAN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta lupaa. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettava Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle mennessä. ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YsL 56 ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristöluvasta peritään Turun kaupungin valtuuston vahvistaman taksan mukainen 1800 euroa, josta on vähennetty 670 euroa, koska hakemuksen vireillä olosta ei ole tiedotettu sanomalehdessä. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. PäätösAsia pantiin pöydälle Luojolan ehdotuksesta yksimielisesti. Ympkaalk 4 Pöydältä PäätösEhdotus hyväksyttiin. JAKELU

10 kuuljulkipano tiedlounais-suomen ympäristökeskus aosita Finland Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 724 08.10.2002 2 Ymp 8106-2002 (235) Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus Ympkaalk 724 Ympäristönsuojelutoimisto 23.9.2002/OPM 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot