TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

2 Sisällys Työpaikkaohjaajalle... 3 Työssäoppiminen ja näyttö... 4 Työssäoppimisen käynnistyminen... 5 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme... 6 Työssäoppijan perehdyttäminen... 7 Työssäoppimisen ja näytön ohjaaminen... 9 Työssäoppimisen ja näytön arviointi Ohjausmuistio Työssäoppimisen pelisäännöt Työssäoppimisen ja näytön osapuolten tehtävät ja vastuu Oppilaitosten yhteystiedot

3 Työpaikkaohjaajalle Työpaikkaohjaajan käsikirja auttaa Sinua valmentautuessasi työssäoppijan ohjaukseen. Se toimii tietolähteenä ja muistiinpanovälineenä ja voit käyttää sitä useamman työssäoppijan kanssa. Käsikirjassa selvitetään työssäoppimisen kannalta keskeiset asiat ja se toimii yleisellä tasolla sekä ammattiosaamisen näytöissä että näyttötutkinnoissa. Saat käsikirjasta ideoita työssäoppijan perehdyttämiseen, opastamiseen ja arviointiin. Lisätietoa ja tarkempaa selvitystä saat ohjaavalta opettajalta, oppilaitoksen www-sivuilta (www.ahlman.fi, sekä työssäoppimisen portaalista Mahdollisuuksienne puitteissa voitte työpaikalla keskustella siitä, minkälaisia konkreettisia asioita siellä voi oppia. Keskustelusta on hyötyä omalle ohjaustoiminnallesi, opiskelijan työssäoppimisen suunnittelulle ja myös uuden työntekijän perehdyttämiselle. Nämä keskustelut kannattaa kirjata käsikirjaan (Työssäoppiminen meidän työpaikallemme), jolloin ne on helppo palauttaa mieleen tarvittaessa. Kiitokset lupauksestasi ryhtyä ohjaajaksi! Työsi on arvokasta sekä työssäoppijalle että koko yhteiskunnalle ja työelämälle. 3

4 Työssäoppiminen ja näyttö Työssäoppiminen ja näytöt parantavat ammatillisen koulutuksen laatua, edistävät opiskelijan työllistymistä ja auttavat työpaikkaa työntekijöiden valinnassa ja perehdyttämisessä. Ne ovat osa ammatillisen koulutuksen opintoja. Työssäoppimisen aikana opiskellaan kokonaan tai syvennetään ammatillisen tutkinnon tavoitteita, joten se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa opiskelua. Työssäoppija voi antaa myös näytön saavutettuaan sen edellyttämät valmiudet. Työssäoppimisesta ja näytöistä sovitaan työpaikan ja oppilaitoksen välisellä järjestämissopimuksella, joka laaditaan yksittäistä jaksoa varten tai pidemmäksi aikaa. Ennen jaksoa tai työssäoppimisen alussa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja laativat työssäoppimissopimuksen, joka sisältää työpaikkakohtaisen suunnitelman työssäoppimisesta. Näyttö perustuu työssäoppijan laatimaan konkreettiseen näyttösuunnitelmaan, jonka ohjaa ja hyväksyy työpaikkaohjaaja/opettaja. Työssäoppimis- ja näyttösuunnitelmat laaditaan työpaikan ehdoilla. Jos työpaikka ei pysty tarjoamaan työssäoppijalle tavoitteiden mukaisia työtehtäviä, suunnitelmia täydennetään muilla keinoin. Sopimus tehdään, vaikka työssäoppijalla olisi työsuhde. Työssäoppiminen on päätoimista opiskelua, joten työssäoppija on oikeutettu opintotukeen ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Poikkeustapauksissa se voi tapahtua myös työsuhteessa. Tällöin työtehtävien tulee soveltua jaksolle asetettuihin ammatillisiin tavoitteisiin ja opiskelijan tulee saada riittävästi ohjausta ja palautetta. Työssäoppimispaikalla noudatetaan työturvallisuussäännöksiä ja järjestetään työssäoppijalle tavoitteiden mukaisia työtehtäviä sekä asianmukaista perehdyttämistä ja ohjausta. Oppilaitos opastaa työpaikkaohjaajia ohjaus- ja arviointitehtävään ohjausmateriaalilla sekä järjestämällä työpaikkaohjaajakoulutusta ja henkilökohtaista valmennusta. 4

5 Työssäoppimisen käynnistyminen Työssäoppija voidaan ottaa vastaan ja perehdyttää kuten uusi työntekijä. Työssäoppiminen käynnistyy ongelmitta, jos työpaikalla tiedetään opiskelijan tulosta ja on valmistauduttu siihen esimerkiksi sopimalla vastaanottajasta ja perehdyttämisen käynnistymisestä (ks. Perehdyttäminen). Perehdyttämisjakson aikana voidaan ottaa puheeksi myös mahdollisen näytön suunnittelu. Perehdyttäminen vähentää tapaturma- ja virheriskiä, parantaa työn sujuvuutta, laatua ja tuloksia, tehostaa työvälineiden käyttöä ja huoltoa, muokkaa käsitystä työstä, työpaikasta ja työntekijöistä sekä lisää turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä. Perehdytyksessä voidaan käyttää henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa, luentoa, itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä sekä itseopiskelumateriaalia (esim. vuosikertomukset, työsäännöt, esitteet, internet-sivut). 5

6 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme Mitä konkreettisia asioita meillä voi oppia/ näyttää varsinaisesta työstä? Miten tai missä tilanteessa asian voi oppia/ näyttää? Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme Mitä muuta työelämän tai yhteiskunnan kannalta tärkeää meillä voi oppia/näyttää? Miten? Mitä odotuksia/vaatimuksia asetamme meille tulevalle työssäoppijalle? 6

7 Työssäoppijan perehdyttäminen Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Opiskelija MERKITSE RASTI RUUTUUN, KUN PEREHDYTYS ON SUORITETTU. PALAUTA TÄYTETTY LOMAKE OHJAAVALLE OPETTAJALLE TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN: Työaika ja työvuorot työajat ja työvuorot ruoka- ja kahvitauot poissaolot Organisaatio ja henkilökunta organisaatio toimipisteet ja työntekijät oma esimies oma työpiste henkilökunnan tilat Toiminta ja asiakkaat toiminta-ajatus/liikeidea asiakkaat tärkeät asiat/arvot Tilat ja kulkutiet eri osastojen ja tilojen sijainti kulkeminen ja kulunvalvonta avaimet varastot ja säilytystilat jätehuolto Toimintatavat työasu ulkoinen olemus siisteys, järjestys ja hygienia tietoturvallisuus / 20 Opiskelija Perehdyttäjä Työsuojelu ja työturvallisuus työturvallisuusohjeet ja turvalliset työtavat paloturvallisuusohjeet ja sammutusvälineet ensiapuohjeet toiminta tapaturman sattuessa hätäpuhelinnumerot henkilökohtaiset suojaimet ilmoitus työsuojeluviranomaiselle erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (alle 18v.) työhygienia / 20 Opiskelija Perehdyttäjä Oma tehtävä työtehtävät ja vastuualueet työn laatuvaatimukset oman työn merkitys kokonaisuuteen yhteistyö ja toisten avustaminen puhelimen ja tietokoneen käyttö Muut asiat oman puhelimen käyttö työ- ja toimintakyvyn ylläpito tietoturvallisuus ja salassapito sosiaalisen median käyttö työpaikalla tupakointi / 20 Opiskelija Perehdyttäjä 7

8 Kone- ja laite turvallisuus Kone/laite, merkki /malli Päiväys opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys perehdyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys Vaarallisten aineiden käyttö Kemikaali / Aine Päiväys opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys perehdyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys Kemialliset, fyysiset ja biologiset tekijät Tekijä Päiväys opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys perehdyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja aika Työpaikkaohjaajan allekirjoitus Työssäoppijan allekirjoitus Työssäoppijan perehdyttäminen lomake löytyy myös sivustolta, josta sitä voi tulostaa lisää. 8

9 Työssäoppimisen ja näytön ohjaaminen luota itseesi ohjaajana, olethan työsi asiantuntija vaadi, kuuntele, tue, rohkaise ja kannusta valvo pelisääntöjen noudattamista, työn tekemisestä ja viimeistelyä sekä raportointia tarkkaile työssäoppijaa ja annostele vastuuta sopivasti silmäile työssäoppijan muistiota viikoittain lyhyetkin, mutta säännölliset keskustelutuokiot auttavat työssäoppijaa työssäoppimisen ja näytön suunnittelussa anna työssäoppijalle palautetta osaamisesta (valmiudet näytön antamiseen) valitse ohjaamistapasi työssäoppijan valmiuksien ja itsenäisyyden perusteella tue työssäoppijaa näyttösuunnitelman laatimisessa ota tarvittaessa yhteyttä opettajaan kehitä itseäsi työssäoppimisen ja näytön arvioitsijana Erilaisia ohjaamistilanteita ja tapoja Opetustilanteeseen valmisteleminen motivoi ja luo hyvä tunnelma anna ennakoiva tarkkailu- tai pohdintatehtävä pyydä työpariksi pyydä perusteluita toiminnallesi pyydä palautetta toiminnastasi Opettaminen näytä malli tai esimerkki selosta tehtävän tai toiminnan konkreettiset vaiheet ja perustele käy läpi toiminnan sujuvuuden, turvallisuuden ja tuloksellisuuden kannalta tärkeät kohdat Oppimisen varmistaminen pyydä kuvailemaan konkreettinen toiminta vaihe vaiheelta pyydä näyttämään, valvo ja anna palautetta 9

10 Kokeilemisen tukeminen anna itsenäinen tehtävä ja pyydä raportoimaan se rohkaise kysymään ja esittämään mielipiteitä anna neuvoja ja palautetta pyydä perustelemaan pyydä työssäoppijaa arvioimaan toimintaansa ja kokemuksiaan Palautteen ja arvioinnin antaminen arvioi ja anna palautetta työn sujumisesta säännöllisin väliajoin kiinnitä työssäoppijan huomio työn laatuun ja ohjaa häntä oman toimintansa arvioinnissa Työssäoppimisen ja näytön arviointi Arviointi ja palautteen anto tukevat oppimista, kannustavat, kehittävät itsearviointia sekä tuottavat tietoa työssäoppijan osaamisesta. Palautetta kannattaa antaa jatkuvasti. Arviointi perustuu työssäoppimisen tavoitteisiin ja siihen osallistuvat työssäoppija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Sen kohteena ovat opiskelijan työprosessin hallinta (suunnitelmallisuus, työtehtävän toteutuminen, oman työsuorituksen arviointi) työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta (työmenetelmät, koneet ja työvälineet sekä materiaalit ja tarvikkeet) työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot (oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky) Arviointi voidaan toteuttaa 1. Jatkuvana vastavuoroisena palautteena 2. Arviointikeskusteluina väliarviointi (vahvuudet, kehittämistarpeet ja opiskelusuunnitelma jäljellä olevalle ajalle, valmius näytön antamiseen) päättöarviointi/näytön arviointi Arviointikeskustelu voi edetä esimerkiksi seuraavasti työssäoppijan itsearviointi oma arviosi työssäoppijan osaamisesta ohjaavan opettajan näkemys työssäoppijan oppimisprosessin etenemisestä sekä palaute työssäoppimista täydentävistä tehtävistä yhteenveto työssäoppijan vahvuuksista ja kehittämistarpeista keskustelu työssäoppimis- ja näyttöprosessin ja yhteistyön onnistumisesta arvioinnin kirjaaminen perusteluineen 10

11 Työssäoppija voi opiskella opetussuunnitelmaperusteisessa tai tutkintoon valmistavassa koulutuksessa/suorittaa näyttötutkintoa. Työssäoppija voi osoittaa osaamisensa työskentelemällä ja antamalla näyttöjä työpaikalla (tai oppilaitoksessa) sekä tekemällä täydentäviä oppimistehtäviä. Arviointitietoa voidaan kerätä havainnoimalla työskentelyä (muistiinpanot) sekä arvioimalla näytöt ja muut oppimistehtävät. Apuna käytetään arviointilomaketta ja sen liitettä ammattitaitovaatimuksista. Työssäoppimisjakson ja näytön arvioinnit vaikuttavat opintokokonaisuuden arvosanaan. Opiskelija saa valmistuttuaan erillisen näyttötodistuksen. 11

12 Ohjausmuistio Työssäoppijan nimi Työssäoppimisjakso Oppilaitos Päiväys Miten opastettu? Mitä havaittu, minkälaista palautetta annettu? Väliarvioinnissa annettu palaute Työssäoppimisjakson yhteenveto ja palaute 12

13 Työssäoppimisen pelisäännöt Poissaolo Poissaoloissa toimitaan työpaikan toimintamallien mukaisesti. Poissaolojen korvaamisesta sovitaan työssäoppijan kanssa, mikäli jaksolle asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Työturvallisuus Opiskelijalla on oikeus turvalliseen fyysiseen ja psyykkiseen opiskeluympäristöön oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla (Laki ammatillisesta koulutuksesta). Oppilaitos varmistaa työssäoppimisen turvallisuuden, ilmoittaa työnantajalle tämän työturvallisuusvastuusta sekä varmistaa opiskelijan valmiudet turvalliseen työssäoppimiseen ja välittää tämän tiedon työssäoppimispaikalle. Työnantaja vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta, vaikka tämä ei olisikaan työsuhteessa (Laki ammatillisesta koulutuksesta, Työturvallisuuslaki) sekä perehdyttää tämän työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työturvallisuuskysymyksiin. Työssäoppijan tulee noudattaa työturvallisuudesta ja työsuojelusta saamiaan määräyksiä ja ohjeita. Nuorten työntekijöiden suojelu Alle 18-vuotias työssäoppija tarvitsee erityissuojelua (Laki nuorista työntekijöistä, Asetus nuorten työntekijöiden suojelusta, Työturvallisuuslaki). Oppilaitoksen ja työnantajan tulee käyttää apuna työterveyshuollon asiantuntemusta arvioidessaan työn ja työolosuhteiden aiheuttamia terveysriskejä nuorelle. Nuoren työssäoppimisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kielletyt ja vaaralliset työt. Kielletyt työt Alle 18-vuotiaalta työntekijältä kielletään sellaisten töiden tekeminen, jotka voivat vahingoittaa hänen ruumiillista tai henkistä kehitystään tai jotka vaativat häneltä liian suurta ponnistusta tai vastuuta. Tällaisten töiden ominaisuuksia ovat: kohtuuton rasitus liiallinen vastuu omasta tai toisten turvallisuudesta huomattava taloudellinen vastuu liian suuri onnettomuusriski suhteessa työssäoppijan tietoon, taitoon ja kokemukseen yksintyöskentely, jos siihen liittyy tapaturman tai väkivallan riski psyykkisesti ja/tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto kuolleiden käsittely ja kuljetus teurastustyö riski altistua myrkyllisille ja syöpää, perimämuutoksia tai sikiövaurioita aiheuttaville tekijöille palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden tai ensimmäisen luokan palavien nesteiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytyöt palovaarallisissa olosuhteissa altistuminen liialliselle melulle, tärinälle, kylmyydelle ja kuumuudelle sukellustyöt 13

14 Ammatillisen koulutuksen aikana alle 18-vuotias työssäoppija voi osallistua näiden töiden tekemiseen edellyttäen, että hän saa riittävän perehdytyksen työpaikan olosuhteisiin, työhön, työsuojeluun ja työturvallisuuteen sekä työpaikan menettelytapoihin, varotoimenpiteisiin ja ensiapuohjeisiin ja että hän työskentelee kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnan ja ohjauksen alaisena. Työpaikkaohjaajan tulee varmistaa, että nuori on ymmärtänyt työturvallisuusohjeet. Oppilaitoksen velvollisuutena on selvittää valvonnan järjestäminen ja tarpeellinen perehdyttäminen. Selvitys liitetään työnantajan ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen ja lähetetään tiedoksi asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Vaaralliset työt Alle 16-vuotiasta työntekijää ei saa käyttää vaarallisissa töissä, jotka sisältävät erityisen tapaturma- tai terveysriskin, esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia, fysikaalisia, sähköisiä ja biologisia vaaratekijöitä sekä ruumiillista liikarasitusta aiheuttavat työt (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelo) vuotias työssäoppija voi tehdä vaarallisia töitä, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei hänelle aiheudu tapaturma- tai terveysriskiä työssä käytettävistä laitteista, aineista tai työolosuhteista. Alle 16-vuotiaan huoltajalle on ilmoitettava mahdollisista vaaratekijöistä ja kaikista nuoren turvallisuutta ja terveyttä koskevista toteutetuista toimenpiteistä. Työaika Työ- tai virkasuhteessa olevaan vuotiaaseen työssäoppijaan sovelletaan työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Nuorten työssäoppijoiden työajan pituus on sama kuin täysi-ikäisellä. Työ voi tapahtua klo 6 22 välillä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva nuori voi olla kaksivuorotyössä enintään klo 24:ään asti. Työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. Nuorelle on turvattava keskeytymätön lepoaika vähintään 12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä. Nuoren suostumuksella hänellä voi teettää ylitöitä korkeintaan 80 tuntia kalenterivuodessa. Jaksotyössä työaika tasoitetaan kahdessa viikossa 80 tuntiin ja kolmessa viikossa 120 tuntiin. Työnantajan tulee pitää kirjaa tehdyistä tunneista. Ilman työsopimus- tai virkasuhdetta opiskelevan nuoren työajoista sovitaan työssäopimissopimuksella. Nuorille työssäoppijoille sovitut työajat noudattelevat pääsääntöisesti työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Henkilökohtaiset suojavarusteet Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus ja opetuksen järjestämisen edellyttämät työvälineet, koneet, laitteet, suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten edellyttämät varusteet ovat opiskelijalle maksuttomia (Laki ammatillisesta koulutuksesta, Opetusministeriön maksuperustepäätös). Työssäoppijan henkilökohtaisten suojavälineiden ja työvaatetuksen hankinnasta sekä niihin liittyvistä mahdollisista korvauksista sovitaan työssäoppimisen järjestämissopimuksella. Työnantaja vastaa työssäoppimispaikan työturvallisuudesta, valvoo tarvittavien suojaimien käyttöä työssäoppimispaikalla sekä vastaa henkilökohtaisten suojavälineiden ja erikoissuojaimien riittävyydestä työssäoppimispaikalla. Oppilaitos vastaa suojavaatteiden ja työturvallisuussäännösten edellyttämien varusteiden hankinnasta (näitä voi käyttää myös työssäoppimisjakson aikana). 14

15 Vakuutusturva Tapaturmien korvaaminen Koulutuksen järjestäjä on ottanut opiskelijoilleen lakisääteisen opiskelutapaturmavakuutuksen. Se on voimassa Suomessa ja ulkomailla. Jos työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa, opiskelija on työpaikan tapaturmavakuutuksen piirissä. Opiskelijan tapaturmavakuutus kattaa myös asuinpaikan ja työssäoppimispaikan tai oppilaitoksen välisillä matkoilla sattuneet tapaturmat. Opiskelijan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Työssäoppimisjaksolla tapahtunut vahinko korvataan vahingonkorvauslain mukaan. Vahinko korvataan työnantajan vastuuvakuutuksesta, silloin kun työpaikka vastaa työnjohdosta ja valvonnasta ja saa hyödyn opiskelijan työstä. Oppilaitos vastaa vahingoista silloin, jos se teettää opiskelijalla työtä oppilaitoksen työpajassa, verstaassa tms. Vastuuvakuutus ei korvaa vakuutuksenottajalle itselleen tapahtunutta vahinkoa tai vahinkoa, jonka syynä on puutteellinen perehdytys, ohjaus, työnjohto tai valvonta. Työssäoppija on henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, jos hän on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle. Ulkopuoliselle aiheutettu vahinko korvataan työnantajan vastuuvakuutuksesta, mutta vakuutusyhtiö voi hakea maksamaansa korvausta takaisin vahingon aiheuttajalta. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijoilleen myös ryhmävastuuvakuutuksen työssäoppimisjakson ajaksi. Tarkista ryhmävastuuvakuutuksen voimassaolo oppilaitoskohtaisesti. Ryhmävastuuvakuutus korvaa muille kuin työnantajalle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon sekä työnantajan omaisuuteen kohdistuvan esinevahingon niiltä osin, kuin niitä ei korvata työnantajan vastuuvakuutuksesta. Ryhmävastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, joiden syynä on puutteellinen perehdytys, ohjaus, työnjohto tai valvonta työnantajan omaisuuden vahingoittumisesta syntyvää epäsuoraa tai välillistä vahinkoa tai toistuvia vahinkoja moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä moottoriajoneuvolle itselleen, muulle omaisuudelle tai henkilölle aiheutunutta vahinkoa Vastuuvakuutusturva on voimassa Suomessa edellyttäen että työssäoppimispaikka ja oppilaitos ovat laatineet kirjallisen työssäoppimisen järjestämissopimuksen ja että vahinkoilmoitus tehdään määräajassa. Opiskelijalla voi olla myös henkilökohtainen vastuuvakuutus. Työssäoppimisesta tiedottaminen Työssäoppimisesta tulee tiedottaa työpaikan henkilökunnalle, joten esimiehen on saatava ajoissa tieto opiskelijoiden tulosta. Oppilaitoksen on varmistettava, että työssäoppija ja mahdollisimman moni työpaikkaohjaaja on perehtynyt työssäoppimisjakson tavoitteisiin. Esimiehen ja luottamushenkilön on hyvä osallistua työpaikan ja oppilaitoksen yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. 15

16 Työssäoppimisen ja näytön osapuolten tehtävät ja vastuu Työnantaja/vastuullinen työpaikkakouluttaja laatii työssäoppimiseen liittyvät sopimukset oppilaitoksen kanssa vastaa työssäoppijan perehdyttämisen, työnopastuksen ja valvonnan järjestämisestä vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta nimeää työpaikkaohjaajan ja varmistaa resurssit työssäoppimisen ja sovittujen näyttöjen toteuttamiseen tiedottaa työssäoppimisesta henkilökunnalle neuvottelee työssäoppimisen toteuttamisesta työntekijöiden edustajien kanssa Työpaikkaohjaaja laatii työssäoppimissuunnitelman ja -sopimuksen työssäoppijan ja opettajan kanssa ohjaa opiskelijaa mahdollisen näyttösuunnitelman laadinnassa perehtyy työssäoppimisjakson tavoitteisiin sekä mahdollisen näytön arviointiperusteisiin osallistuu työssäoppijan perehdyttämiseen työpaikkaan, työyhteisöön ja työtehtäviin vastaa työssäoppijan opastuksesta, ohjauksesta, palautteen antamisesta ja arvioinnista seuraa ja valvoo työssäoppimisen ja mahdollisen näytön toteutumista antaa palautetta ja ideoita työssäoppimisen ja näyttöjen kehittämiseksi Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos nimeää työssäoppimisesta vastaavat opettajat arvioi ja hyväksyy työssäoppimispaikat laatii työssäoppimisen järjestämissopimuksen työpaikan kanssa informoi työssäoppimispaikkaa työturvallisuusvastuusta vastaa nuorten työntekijöiden suojelun edellyttämien määräaikaisten ilmoitusten ja poikkeuslupahakemusten jättämisestä työsuojeluhallinnolle Työssäoppimisesta vastaava opettaja oppilaitoksen valtuuttamana arvioi ja hyväksyy työssäoppimispaikat sekä laatii työssäoppimissopimukset ja varmistaa työssäoppimisen järjestämissopimuksen voimassaolon valmentaa työssäoppijan sekä työpaikan työssäoppimisen avainhenkilöt laatii työssäoppimissuunnitelman yhdessä työssäoppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa ohjaa opiskelijaa mahdollisen näyttösuunnitelman laadinnassa tukee työssäoppijan oppimistavoitteiden asettamista ja työssäoppimis- ja näyttötehtävien suunnittelua sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä arvioi ja hyväksyy työssäoppimisen ja näytön työssäoppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa kehittää yhteistyötä työpaikan kanssa arvioi ja kehittää työssäoppimisen laatua työpaikkaohjaajan ja työssäoppijan kanssa 16

17 Työssäoppija / opiskelija osallistuu työssäoppimisen ja näytön valmennustilaisuuteen osallistuu aktiivisesti työssäoppimissopimuksensa laatimiseen perehtyy työssäoppimisen tavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä laatii niiden pohjalta omat tavoitteensa työssäoppimissopimukseen ja arvioi niiden toteutumista laatii ohjattuna näyttösuunnitelman ja hyväksyttää sen työpaikkaohjaajalla/opettajalla tekee jakson kuluessa työssäoppimiseen liittyvät tehtävät tuntee pääpiirteissään keskeisen työssäoppimista koskevan lainsäädännön on perehtynyt työssäoppimispaikkansa kanssa tehtyyn työssäoppimisen järjestämissopimukseen perehtyy työyhteisöön, sen toimintaan ja tehtäviin työnantajan suunnitelman mukaisesti noudattaa työpaikan järjestystä ja työaikoja sekä työstä ja turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä ilmoittaa vastuullisesti poissaoloistaan tai poistumisestaan työpaikalta noudattaa salassapitovelvollisuutta jakson aikana ja sen jälkeen kantaa vastuuta oppimisestaan ja opiskelustaan osallistuu työssäoppimisen ja näytön palautekeskusteluihin sekä arvioi oppimistaan osallistuu työssäoppimisen arvioinnin kehittämiseen 17

18 Oppilaitosten yhteystiedot Ahlmanin ammattiopisto Hallilantie TAMPERE Puh Sähköposti: Pirkanmaan ammattiopisto Koivistontie Tampere Puh Faksi Sähköposti: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ratakatu 36 PL Sastamala Puh Faksi Sähköposti: Tampereen ammattiopisto PL Tampere Puh Sähköposti: Tampereen palvelualan ammattiopisto Koulukatu TAMPERE puh Sähköposti: 18

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas 2 Yhteystiedot Opiskelijan nimi Puhelinnumero Sähköposti Opiskeltava tutkinto Ryhmätunnus Työssäoppimispaikka Työssäoppimisaika Työpaikkaohjaajan nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen yleisopas

Työssäoppimisen yleisopas Työssäoppimisen yleisopas SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA... 2 3 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 4 OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN... 2 5 KIRJALLINEN SOPIMUS

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA 2. muutettu painos Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3008-2 (nid.) ISBN 952-13-3009-0 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3006-6 (nid.) ISBN 952-13-3007-4 (pdf) Edita Prima Oy,

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot