TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

2 Sisällys Työpaikkaohjaajalle... 3 Työssäoppiminen ja näyttö... 4 Työssäoppimisen käynnistyminen... 5 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme... 6 Työssäoppijan perehdyttäminen... 7 Työssäoppimisen ja näytön ohjaaminen... 9 Työssäoppimisen ja näytön arviointi Ohjausmuistio Työssäoppimisen pelisäännöt Työssäoppimisen ja näytön osapuolten tehtävät ja vastuu Oppilaitosten yhteystiedot

3 Työpaikkaohjaajalle Työpaikkaohjaajan käsikirja auttaa Sinua valmentautuessasi työssäoppijan ohjaukseen. Se toimii tietolähteenä ja muistiinpanovälineenä ja voit käyttää sitä useamman työssäoppijan kanssa. Käsikirjassa selvitetään työssäoppimisen kannalta keskeiset asiat ja se toimii yleisellä tasolla sekä ammattiosaamisen näytöissä että näyttötutkinnoissa. Saat käsikirjasta ideoita työssäoppijan perehdyttämiseen, opastamiseen ja arviointiin. Lisätietoa ja tarkempaa selvitystä saat ohjaavalta opettajalta, oppilaitoksen www-sivuilta (www.ahlman.fi, sekä työssäoppimisen portaalista Mahdollisuuksienne puitteissa voitte työpaikalla keskustella siitä, minkälaisia konkreettisia asioita siellä voi oppia. Keskustelusta on hyötyä omalle ohjaustoiminnallesi, opiskelijan työssäoppimisen suunnittelulle ja myös uuden työntekijän perehdyttämiselle. Nämä keskustelut kannattaa kirjata käsikirjaan (Työssäoppiminen meidän työpaikallemme), jolloin ne on helppo palauttaa mieleen tarvittaessa. Kiitokset lupauksestasi ryhtyä ohjaajaksi! Työsi on arvokasta sekä työssäoppijalle että koko yhteiskunnalle ja työelämälle. 3

4 Työssäoppiminen ja näyttö Työssäoppiminen ja näytöt parantavat ammatillisen koulutuksen laatua, edistävät opiskelijan työllistymistä ja auttavat työpaikkaa työntekijöiden valinnassa ja perehdyttämisessä. Ne ovat osa ammatillisen koulutuksen opintoja. Työssäoppimisen aikana opiskellaan kokonaan tai syvennetään ammatillisen tutkinnon tavoitteita, joten se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa opiskelua. Työssäoppija voi antaa myös näytön saavutettuaan sen edellyttämät valmiudet. Työssäoppimisesta ja näytöistä sovitaan työpaikan ja oppilaitoksen välisellä järjestämissopimuksella, joka laaditaan yksittäistä jaksoa varten tai pidemmäksi aikaa. Ennen jaksoa tai työssäoppimisen alussa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja laativat työssäoppimissopimuksen, joka sisältää työpaikkakohtaisen suunnitelman työssäoppimisesta. Näyttö perustuu työssäoppijan laatimaan konkreettiseen näyttösuunnitelmaan, jonka ohjaa ja hyväksyy työpaikkaohjaaja/opettaja. Työssäoppimis- ja näyttösuunnitelmat laaditaan työpaikan ehdoilla. Jos työpaikka ei pysty tarjoamaan työssäoppijalle tavoitteiden mukaisia työtehtäviä, suunnitelmia täydennetään muilla keinoin. Sopimus tehdään, vaikka työssäoppijalla olisi työsuhde. Työssäoppiminen on päätoimista opiskelua, joten työssäoppija on oikeutettu opintotukeen ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Poikkeustapauksissa se voi tapahtua myös työsuhteessa. Tällöin työtehtävien tulee soveltua jaksolle asetettuihin ammatillisiin tavoitteisiin ja opiskelijan tulee saada riittävästi ohjausta ja palautetta. Työssäoppimispaikalla noudatetaan työturvallisuussäännöksiä ja järjestetään työssäoppijalle tavoitteiden mukaisia työtehtäviä sekä asianmukaista perehdyttämistä ja ohjausta. Oppilaitos opastaa työpaikkaohjaajia ohjaus- ja arviointitehtävään ohjausmateriaalilla sekä järjestämällä työpaikkaohjaajakoulutusta ja henkilökohtaista valmennusta. 4

5 Työssäoppimisen käynnistyminen Työssäoppija voidaan ottaa vastaan ja perehdyttää kuten uusi työntekijä. Työssäoppiminen käynnistyy ongelmitta, jos työpaikalla tiedetään opiskelijan tulosta ja on valmistauduttu siihen esimerkiksi sopimalla vastaanottajasta ja perehdyttämisen käynnistymisestä (ks. Perehdyttäminen). Perehdyttämisjakson aikana voidaan ottaa puheeksi myös mahdollisen näytön suunnittelu. Perehdyttäminen vähentää tapaturma- ja virheriskiä, parantaa työn sujuvuutta, laatua ja tuloksia, tehostaa työvälineiden käyttöä ja huoltoa, muokkaa käsitystä työstä, työpaikasta ja työntekijöistä sekä lisää turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä. Perehdytyksessä voidaan käyttää henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa, luentoa, itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä sekä itseopiskelumateriaalia (esim. vuosikertomukset, työsäännöt, esitteet, internet-sivut). 5

6 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme Mitä konkreettisia asioita meillä voi oppia/ näyttää varsinaisesta työstä? Miten tai missä tilanteessa asian voi oppia/ näyttää? Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme Mitä muuta työelämän tai yhteiskunnan kannalta tärkeää meillä voi oppia/näyttää? Miten? Mitä odotuksia/vaatimuksia asetamme meille tulevalle työssäoppijalle? 6

7 Työssäoppijan perehdyttäminen Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Opiskelija MERKITSE RASTI RUUTUUN, KUN PEREHDYTYS ON SUORITETTU. PALAUTA TÄYTETTY LOMAKE OHJAAVALLE OPETTAJALLE TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN: Työaika ja työvuorot työajat ja työvuorot ruoka- ja kahvitauot poissaolot Organisaatio ja henkilökunta organisaatio toimipisteet ja työntekijät oma esimies oma työpiste henkilökunnan tilat Toiminta ja asiakkaat toiminta-ajatus/liikeidea asiakkaat tärkeät asiat/arvot Tilat ja kulkutiet eri osastojen ja tilojen sijainti kulkeminen ja kulunvalvonta avaimet varastot ja säilytystilat jätehuolto Toimintatavat työasu ulkoinen olemus siisteys, järjestys ja hygienia tietoturvallisuus / 20 Opiskelija Perehdyttäjä Työsuojelu ja työturvallisuus työturvallisuusohjeet ja turvalliset työtavat paloturvallisuusohjeet ja sammutusvälineet ensiapuohjeet toiminta tapaturman sattuessa hätäpuhelinnumerot henkilökohtaiset suojaimet ilmoitus työsuojeluviranomaiselle erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (alle 18v.) työhygienia / 20 Opiskelija Perehdyttäjä Oma tehtävä työtehtävät ja vastuualueet työn laatuvaatimukset oman työn merkitys kokonaisuuteen yhteistyö ja toisten avustaminen puhelimen ja tietokoneen käyttö Muut asiat oman puhelimen käyttö työ- ja toimintakyvyn ylläpito tietoturvallisuus ja salassapito sosiaalisen median käyttö työpaikalla tupakointi / 20 Opiskelija Perehdyttäjä 7

8 Kone- ja laite turvallisuus Kone/laite, merkki /malli Päiväys opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys perehdyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys Vaarallisten aineiden käyttö Kemikaali / Aine Päiväys opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys perehdyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys Kemialliset, fyysiset ja biologiset tekijät Tekijä Päiväys opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys perehdyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja aika Työpaikkaohjaajan allekirjoitus Työssäoppijan allekirjoitus Työssäoppijan perehdyttäminen lomake löytyy myös sivustolta, josta sitä voi tulostaa lisää. 8

9 Työssäoppimisen ja näytön ohjaaminen luota itseesi ohjaajana, olethan työsi asiantuntija vaadi, kuuntele, tue, rohkaise ja kannusta valvo pelisääntöjen noudattamista, työn tekemisestä ja viimeistelyä sekä raportointia tarkkaile työssäoppijaa ja annostele vastuuta sopivasti silmäile työssäoppijan muistiota viikoittain lyhyetkin, mutta säännölliset keskustelutuokiot auttavat työssäoppijaa työssäoppimisen ja näytön suunnittelussa anna työssäoppijalle palautetta osaamisesta (valmiudet näytön antamiseen) valitse ohjaamistapasi työssäoppijan valmiuksien ja itsenäisyyden perusteella tue työssäoppijaa näyttösuunnitelman laatimisessa ota tarvittaessa yhteyttä opettajaan kehitä itseäsi työssäoppimisen ja näytön arvioitsijana Erilaisia ohjaamistilanteita ja tapoja Opetustilanteeseen valmisteleminen motivoi ja luo hyvä tunnelma anna ennakoiva tarkkailu- tai pohdintatehtävä pyydä työpariksi pyydä perusteluita toiminnallesi pyydä palautetta toiminnastasi Opettaminen näytä malli tai esimerkki selosta tehtävän tai toiminnan konkreettiset vaiheet ja perustele käy läpi toiminnan sujuvuuden, turvallisuuden ja tuloksellisuuden kannalta tärkeät kohdat Oppimisen varmistaminen pyydä kuvailemaan konkreettinen toiminta vaihe vaiheelta pyydä näyttämään, valvo ja anna palautetta 9

10 Kokeilemisen tukeminen anna itsenäinen tehtävä ja pyydä raportoimaan se rohkaise kysymään ja esittämään mielipiteitä anna neuvoja ja palautetta pyydä perustelemaan pyydä työssäoppijaa arvioimaan toimintaansa ja kokemuksiaan Palautteen ja arvioinnin antaminen arvioi ja anna palautetta työn sujumisesta säännöllisin väliajoin kiinnitä työssäoppijan huomio työn laatuun ja ohjaa häntä oman toimintansa arvioinnissa Työssäoppimisen ja näytön arviointi Arviointi ja palautteen anto tukevat oppimista, kannustavat, kehittävät itsearviointia sekä tuottavat tietoa työssäoppijan osaamisesta. Palautetta kannattaa antaa jatkuvasti. Arviointi perustuu työssäoppimisen tavoitteisiin ja siihen osallistuvat työssäoppija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Sen kohteena ovat opiskelijan työprosessin hallinta (suunnitelmallisuus, työtehtävän toteutuminen, oman työsuorituksen arviointi) työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta (työmenetelmät, koneet ja työvälineet sekä materiaalit ja tarvikkeet) työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot (oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky) Arviointi voidaan toteuttaa 1. Jatkuvana vastavuoroisena palautteena 2. Arviointikeskusteluina väliarviointi (vahvuudet, kehittämistarpeet ja opiskelusuunnitelma jäljellä olevalle ajalle, valmius näytön antamiseen) päättöarviointi/näytön arviointi Arviointikeskustelu voi edetä esimerkiksi seuraavasti työssäoppijan itsearviointi oma arviosi työssäoppijan osaamisesta ohjaavan opettajan näkemys työssäoppijan oppimisprosessin etenemisestä sekä palaute työssäoppimista täydentävistä tehtävistä yhteenveto työssäoppijan vahvuuksista ja kehittämistarpeista keskustelu työssäoppimis- ja näyttöprosessin ja yhteistyön onnistumisesta arvioinnin kirjaaminen perusteluineen 10

11 Työssäoppija voi opiskella opetussuunnitelmaperusteisessa tai tutkintoon valmistavassa koulutuksessa/suorittaa näyttötutkintoa. Työssäoppija voi osoittaa osaamisensa työskentelemällä ja antamalla näyttöjä työpaikalla (tai oppilaitoksessa) sekä tekemällä täydentäviä oppimistehtäviä. Arviointitietoa voidaan kerätä havainnoimalla työskentelyä (muistiinpanot) sekä arvioimalla näytöt ja muut oppimistehtävät. Apuna käytetään arviointilomaketta ja sen liitettä ammattitaitovaatimuksista. Työssäoppimisjakson ja näytön arvioinnit vaikuttavat opintokokonaisuuden arvosanaan. Opiskelija saa valmistuttuaan erillisen näyttötodistuksen. 11

12 Ohjausmuistio Työssäoppijan nimi Työssäoppimisjakso Oppilaitos Päiväys Miten opastettu? Mitä havaittu, minkälaista palautetta annettu? Väliarvioinnissa annettu palaute Työssäoppimisjakson yhteenveto ja palaute 12

13 Työssäoppimisen pelisäännöt Poissaolo Poissaoloissa toimitaan työpaikan toimintamallien mukaisesti. Poissaolojen korvaamisesta sovitaan työssäoppijan kanssa, mikäli jaksolle asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Työturvallisuus Opiskelijalla on oikeus turvalliseen fyysiseen ja psyykkiseen opiskeluympäristöön oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla (Laki ammatillisesta koulutuksesta). Oppilaitos varmistaa työssäoppimisen turvallisuuden, ilmoittaa työnantajalle tämän työturvallisuusvastuusta sekä varmistaa opiskelijan valmiudet turvalliseen työssäoppimiseen ja välittää tämän tiedon työssäoppimispaikalle. Työnantaja vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta, vaikka tämä ei olisikaan työsuhteessa (Laki ammatillisesta koulutuksesta, Työturvallisuuslaki) sekä perehdyttää tämän työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työturvallisuuskysymyksiin. Työssäoppijan tulee noudattaa työturvallisuudesta ja työsuojelusta saamiaan määräyksiä ja ohjeita. Nuorten työntekijöiden suojelu Alle 18-vuotias työssäoppija tarvitsee erityissuojelua (Laki nuorista työntekijöistä, Asetus nuorten työntekijöiden suojelusta, Työturvallisuuslaki). Oppilaitoksen ja työnantajan tulee käyttää apuna työterveyshuollon asiantuntemusta arvioidessaan työn ja työolosuhteiden aiheuttamia terveysriskejä nuorelle. Nuoren työssäoppimisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kielletyt ja vaaralliset työt. Kielletyt työt Alle 18-vuotiaalta työntekijältä kielletään sellaisten töiden tekeminen, jotka voivat vahingoittaa hänen ruumiillista tai henkistä kehitystään tai jotka vaativat häneltä liian suurta ponnistusta tai vastuuta. Tällaisten töiden ominaisuuksia ovat: kohtuuton rasitus liiallinen vastuu omasta tai toisten turvallisuudesta huomattava taloudellinen vastuu liian suuri onnettomuusriski suhteessa työssäoppijan tietoon, taitoon ja kokemukseen yksintyöskentely, jos siihen liittyy tapaturman tai väkivallan riski psyykkisesti ja/tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto kuolleiden käsittely ja kuljetus teurastustyö riski altistua myrkyllisille ja syöpää, perimämuutoksia tai sikiövaurioita aiheuttaville tekijöille palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden tai ensimmäisen luokan palavien nesteiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytyöt palovaarallisissa olosuhteissa altistuminen liialliselle melulle, tärinälle, kylmyydelle ja kuumuudelle sukellustyöt 13

14 Ammatillisen koulutuksen aikana alle 18-vuotias työssäoppija voi osallistua näiden töiden tekemiseen edellyttäen, että hän saa riittävän perehdytyksen työpaikan olosuhteisiin, työhön, työsuojeluun ja työturvallisuuteen sekä työpaikan menettelytapoihin, varotoimenpiteisiin ja ensiapuohjeisiin ja että hän työskentelee kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnan ja ohjauksen alaisena. Työpaikkaohjaajan tulee varmistaa, että nuori on ymmärtänyt työturvallisuusohjeet. Oppilaitoksen velvollisuutena on selvittää valvonnan järjestäminen ja tarpeellinen perehdyttäminen. Selvitys liitetään työnantajan ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen ja lähetetään tiedoksi asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Vaaralliset työt Alle 16-vuotiasta työntekijää ei saa käyttää vaarallisissa töissä, jotka sisältävät erityisen tapaturma- tai terveysriskin, esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia, fysikaalisia, sähköisiä ja biologisia vaaratekijöitä sekä ruumiillista liikarasitusta aiheuttavat työt (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelo) vuotias työssäoppija voi tehdä vaarallisia töitä, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei hänelle aiheudu tapaturma- tai terveysriskiä työssä käytettävistä laitteista, aineista tai työolosuhteista. Alle 16-vuotiaan huoltajalle on ilmoitettava mahdollisista vaaratekijöistä ja kaikista nuoren turvallisuutta ja terveyttä koskevista toteutetuista toimenpiteistä. Työaika Työ- tai virkasuhteessa olevaan vuotiaaseen työssäoppijaan sovelletaan työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Nuorten työssäoppijoiden työajan pituus on sama kuin täysi-ikäisellä. Työ voi tapahtua klo 6 22 välillä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva nuori voi olla kaksivuorotyössä enintään klo 24:ään asti. Työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. Nuorelle on turvattava keskeytymätön lepoaika vähintään 12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä. Nuoren suostumuksella hänellä voi teettää ylitöitä korkeintaan 80 tuntia kalenterivuodessa. Jaksotyössä työaika tasoitetaan kahdessa viikossa 80 tuntiin ja kolmessa viikossa 120 tuntiin. Työnantajan tulee pitää kirjaa tehdyistä tunneista. Ilman työsopimus- tai virkasuhdetta opiskelevan nuoren työajoista sovitaan työssäopimissopimuksella. Nuorille työssäoppijoille sovitut työajat noudattelevat pääsääntöisesti työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Henkilökohtaiset suojavarusteet Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus ja opetuksen järjestämisen edellyttämät työvälineet, koneet, laitteet, suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten edellyttämät varusteet ovat opiskelijalle maksuttomia (Laki ammatillisesta koulutuksesta, Opetusministeriön maksuperustepäätös). Työssäoppijan henkilökohtaisten suojavälineiden ja työvaatetuksen hankinnasta sekä niihin liittyvistä mahdollisista korvauksista sovitaan työssäoppimisen järjestämissopimuksella. Työnantaja vastaa työssäoppimispaikan työturvallisuudesta, valvoo tarvittavien suojaimien käyttöä työssäoppimispaikalla sekä vastaa henkilökohtaisten suojavälineiden ja erikoissuojaimien riittävyydestä työssäoppimispaikalla. Oppilaitos vastaa suojavaatteiden ja työturvallisuussäännösten edellyttämien varusteiden hankinnasta (näitä voi käyttää myös työssäoppimisjakson aikana). 14

15 Vakuutusturva Tapaturmien korvaaminen Koulutuksen järjestäjä on ottanut opiskelijoilleen lakisääteisen opiskelutapaturmavakuutuksen. Se on voimassa Suomessa ja ulkomailla. Jos työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa, opiskelija on työpaikan tapaturmavakuutuksen piirissä. Opiskelijan tapaturmavakuutus kattaa myös asuinpaikan ja työssäoppimispaikan tai oppilaitoksen välisillä matkoilla sattuneet tapaturmat. Opiskelijan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Työssäoppimisjaksolla tapahtunut vahinko korvataan vahingonkorvauslain mukaan. Vahinko korvataan työnantajan vastuuvakuutuksesta, silloin kun työpaikka vastaa työnjohdosta ja valvonnasta ja saa hyödyn opiskelijan työstä. Oppilaitos vastaa vahingoista silloin, jos se teettää opiskelijalla työtä oppilaitoksen työpajassa, verstaassa tms. Vastuuvakuutus ei korvaa vakuutuksenottajalle itselleen tapahtunutta vahinkoa tai vahinkoa, jonka syynä on puutteellinen perehdytys, ohjaus, työnjohto tai valvonta. Työssäoppija on henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, jos hän on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle. Ulkopuoliselle aiheutettu vahinko korvataan työnantajan vastuuvakuutuksesta, mutta vakuutusyhtiö voi hakea maksamaansa korvausta takaisin vahingon aiheuttajalta. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijoilleen myös ryhmävastuuvakuutuksen työssäoppimisjakson ajaksi. Tarkista ryhmävastuuvakuutuksen voimassaolo oppilaitoskohtaisesti. Ryhmävastuuvakuutus korvaa muille kuin työnantajalle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon sekä työnantajan omaisuuteen kohdistuvan esinevahingon niiltä osin, kuin niitä ei korvata työnantajan vastuuvakuutuksesta. Ryhmävastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, joiden syynä on puutteellinen perehdytys, ohjaus, työnjohto tai valvonta työnantajan omaisuuden vahingoittumisesta syntyvää epäsuoraa tai välillistä vahinkoa tai toistuvia vahinkoja moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä moottoriajoneuvolle itselleen, muulle omaisuudelle tai henkilölle aiheutunutta vahinkoa Vastuuvakuutusturva on voimassa Suomessa edellyttäen että työssäoppimispaikka ja oppilaitos ovat laatineet kirjallisen työssäoppimisen järjestämissopimuksen ja että vahinkoilmoitus tehdään määräajassa. Opiskelijalla voi olla myös henkilökohtainen vastuuvakuutus. Työssäoppimisesta tiedottaminen Työssäoppimisesta tulee tiedottaa työpaikan henkilökunnalle, joten esimiehen on saatava ajoissa tieto opiskelijoiden tulosta. Oppilaitoksen on varmistettava, että työssäoppija ja mahdollisimman moni työpaikkaohjaaja on perehtynyt työssäoppimisjakson tavoitteisiin. Esimiehen ja luottamushenkilön on hyvä osallistua työpaikan ja oppilaitoksen yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. 15

16 Työssäoppimisen ja näytön osapuolten tehtävät ja vastuu Työnantaja/vastuullinen työpaikkakouluttaja laatii työssäoppimiseen liittyvät sopimukset oppilaitoksen kanssa vastaa työssäoppijan perehdyttämisen, työnopastuksen ja valvonnan järjestämisestä vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta nimeää työpaikkaohjaajan ja varmistaa resurssit työssäoppimisen ja sovittujen näyttöjen toteuttamiseen tiedottaa työssäoppimisesta henkilökunnalle neuvottelee työssäoppimisen toteuttamisesta työntekijöiden edustajien kanssa Työpaikkaohjaaja laatii työssäoppimissuunnitelman ja -sopimuksen työssäoppijan ja opettajan kanssa ohjaa opiskelijaa mahdollisen näyttösuunnitelman laadinnassa perehtyy työssäoppimisjakson tavoitteisiin sekä mahdollisen näytön arviointiperusteisiin osallistuu työssäoppijan perehdyttämiseen työpaikkaan, työyhteisöön ja työtehtäviin vastaa työssäoppijan opastuksesta, ohjauksesta, palautteen antamisesta ja arvioinnista seuraa ja valvoo työssäoppimisen ja mahdollisen näytön toteutumista antaa palautetta ja ideoita työssäoppimisen ja näyttöjen kehittämiseksi Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos nimeää työssäoppimisesta vastaavat opettajat arvioi ja hyväksyy työssäoppimispaikat laatii työssäoppimisen järjestämissopimuksen työpaikan kanssa informoi työssäoppimispaikkaa työturvallisuusvastuusta vastaa nuorten työntekijöiden suojelun edellyttämien määräaikaisten ilmoitusten ja poikkeuslupahakemusten jättämisestä työsuojeluhallinnolle Työssäoppimisesta vastaava opettaja oppilaitoksen valtuuttamana arvioi ja hyväksyy työssäoppimispaikat sekä laatii työssäoppimissopimukset ja varmistaa työssäoppimisen järjestämissopimuksen voimassaolon valmentaa työssäoppijan sekä työpaikan työssäoppimisen avainhenkilöt laatii työssäoppimissuunnitelman yhdessä työssäoppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa ohjaa opiskelijaa mahdollisen näyttösuunnitelman laadinnassa tukee työssäoppijan oppimistavoitteiden asettamista ja työssäoppimis- ja näyttötehtävien suunnittelua sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä arvioi ja hyväksyy työssäoppimisen ja näytön työssäoppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa kehittää yhteistyötä työpaikan kanssa arvioi ja kehittää työssäoppimisen laatua työpaikkaohjaajan ja työssäoppijan kanssa 16

17 Työssäoppija / opiskelija osallistuu työssäoppimisen ja näytön valmennustilaisuuteen osallistuu aktiivisesti työssäoppimissopimuksensa laatimiseen perehtyy työssäoppimisen tavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä laatii niiden pohjalta omat tavoitteensa työssäoppimissopimukseen ja arvioi niiden toteutumista laatii ohjattuna näyttösuunnitelman ja hyväksyttää sen työpaikkaohjaajalla/opettajalla tekee jakson kuluessa työssäoppimiseen liittyvät tehtävät tuntee pääpiirteissään keskeisen työssäoppimista koskevan lainsäädännön on perehtynyt työssäoppimispaikkansa kanssa tehtyyn työssäoppimisen järjestämissopimukseen perehtyy työyhteisöön, sen toimintaan ja tehtäviin työnantajan suunnitelman mukaisesti noudattaa työpaikan järjestystä ja työaikoja sekä työstä ja turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä ilmoittaa vastuullisesti poissaoloistaan tai poistumisestaan työpaikalta noudattaa salassapitovelvollisuutta jakson aikana ja sen jälkeen kantaa vastuuta oppimisestaan ja opiskelustaan osallistuu työssäoppimisen ja näytön palautekeskusteluihin sekä arvioi oppimistaan osallistuu työssäoppimisen arvioinnin kehittämiseen 17

18 Oppilaitosten yhteystiedot Ahlmanin ammattiopisto Hallilantie TAMPERE Puh Sähköposti: Pirkanmaan ammattiopisto Koivistontie Tampere Puh Faksi Sähköposti: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ratakatu 36 PL Sastamala Puh Faksi Sähköposti: Tampereen ammattiopisto PL Tampere Puh Sähköposti: Tampereen palvelualan ammattiopisto Koulukatu TAMPERE puh Sähköposti: 18

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas 2 Yhteystiedot Opiskelijan nimi Puhelinnumero Sähköposti Opiskeltava tutkinto Ryhmätunnus Työssäoppimispaikka Työssäoppimisaika Työpaikkaohjaajan nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Yhteystiedot. Opiskelijan nimi. Puhelinnumero. Sähköpostiosoite. Oppilaitos. Opiskeltava tutkinto. Ryhmä. Työssäoppimispaikka.

Yhteystiedot. Opiskelijan nimi. Puhelinnumero. Sähköpostiosoite. Oppilaitos. Opiskeltava tutkinto. Ryhmä. Työssäoppimispaikka. TYÖSSÄOPPIJAN OPAS 2 Yhteystiedot Opiskelijan nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite Oppilaitos Opiskeltava tutkinto Ryhmä Työssäoppimispaikka Työssäoppimisaika Työpaikkaohjaajan nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

1. TYÖTURVALLISUUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA, AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ JA TUTKINTOTILAISUUDESSA

1. TYÖTURVALLISUUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA, AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ JA TUTKINTOTILAISUUDESSA Hyväksytty opetuksen johtoryhmässä 1.10.2015 Opetussuunnitelman yhteisen osan työturvallisuusohjeeseen on koottu keskeisimmät opiskelijoiden käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvan koulutuksen (työssäoppiminen),

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Nuori työssäoppijana. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Nuori työssäoppijana. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Nuori työssäoppijana Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työpaikkaohjaajana nuoren kanssa Työpaikkaohjaajan tärkeä tehtävä on huolehtia vuorovaikutuksen toimivuudesta opiskelijan ja työyhteisön

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

2. Työssäoppimisen. järjestäminen ja pelisäännöt

2. Työssäoppimisen. järjestäminen ja pelisäännöt 2. Työssäoppimisen järjestäminen ja pelisäännöt - Työssäoppimista ohjaavat keskeiset säädökset ja määräykset sekä alan sopimukset - Alalle ominaisten työsuojelu- ja turvallisuusohjeiden soveltaminen työssäoppimistehtävien

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJA. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

TYÖPAIKKAOHJAAJA. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus TYÖPAIKKAOHJAAJA momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältö Työssäoppiminen ja ammatillinen koulutus Ammattiosaamisen näytöt Työssäoppiminen käytännössä ja osapuolten

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelma 04.01.2011 Sari Tappura

Tutkimussuunnitelma 04.01.2011 Sari Tappura Tutkimussuunnitelma 04.01.2011 Sari Tappura VAAROJEN KARTOITUS JA RISKIEN ARVIOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OMISSA TILOISSA TAI TYÖMAILLA, TYÖSSÄOPPIMISESSA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISSÄ AMMATILLISESSA

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS 2 Työpaikkaohjaajan opas Ei se sen kummempaa ole - tehdään niin kuin oltaisiin töissä TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Sisällys Työssäoppijan perehdyttäminen...3 Yhteystiedot...4 Hyvä työpaikkaohjaaja...5 1 JEDU...6

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA 1 Porvoo International College 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot