VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus - ja ympäristölautakunta AIKA klo 19: PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO KIRKONKYLÄN KORTTELEIDEN 15 JA 13 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET ILMOITUSASIAT SUUNNITTELUTARVERATKAISU: PARVIAINEN MIKA HYVÄKSYJÄN NIMEÄMINEN TOSITTEILLE POIKKEAMINEN: KASTARI JUHA 91

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alakoski Virpi puheenjohtaja Ala-Orvola Markku varapuheenjohtaja Jutila Tiina jäsen Kivistö Mikko jäsen Mäkinen Veikko jäsen Palm Suvi-Päivi jäsen Pennanen Pekko jäsen POISSA MUU Uusi-Erkkilä Satu rakennustarkastaja, esittelijä / ptk. pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Virpi Alakoski Puheenjohtaja Satu Uusi-Erkkilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Suvi-Päivi Palm Pekko Pennanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Satu Uusi-Erkkilä Rakennustarkastaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS RAK. JA YMP. LTK 46 Päätös Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS RAK. JA YMP. LTK 47 Ehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Rakennustarkastaja Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Palm Suvi-Päivi ja Pennanen Pekko. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi-Päivi Palm ja Pekko Pennanen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA RAK. JA YMP. LTK 48 Vesilahden kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Järvenrannan asemakaavan luonnoksesta (liite n:o 1/48 ) mennessä. Vesilahden kunnanhallitus on päättänyt Järvenrannan kaavoituksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville alkaen ja se on nähtävänä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla koko suunnittelutyön ajan. Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän lounaispuolella rajoittuen Hovin asemakaava-alueeseen pohjoisesta, vireillä olevaan Suomelan asemakaavaan luoteis- ja lounaisrajaltaan sekä Vesilahdentiehen etelärajaltaan. Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. Pohjoisempi, osan kiinteistöä Tanska (2:44) ja Kaussa (1:55) käsittävä osa sijaitsee Vihniäntien eteläpuolella metsässä. Eteläisempi alue käsittää kiinteistön Lammashaka (1:62) rajoittuen Vesilahdentiehen. Tavoitteena on muodostaa kaavoitettaville alueille luonnonympäristöön ja maisemaan hyvin soveltuvat pientaloalueet. Kirkonkylän osayleiskaavan mukaisesti alueille on merkitty pientalo-valtainen asuntoalue (AP) sekä maaseutumainen pientalovaltainen asuntoalue (AP-2) ja alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Asemakaavaluonnoksessa on esitetty seitsemään kortteliin yhteensä 28 erillispientalotonttia. Kaava-alueen pohjoisosaan muodostuu pientalotontteja, joiden pinta-ala on n m² ja eteläosaan Lammashaan alueelle maaseutumaisen pientaloasumisen tontteja, pinta-alaltaan m², josta osa on viljelykasveille varattua maisemallisesti tärkeää peltoaluetta. Lisäksi asemakaavalla muodostuu katualuetta sekä lähivirkistysaluetta. Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta tutustuu asemakaavaluonnokseen ja päättää antaa seuraavan lausunnon Järvenrannan alueen luonnoksesta: - Tulisi tutkia vielä, onko ns. Lammashaan alueelle mahdollista järjestää suorempaa ts. järkevämpää tieyhteyttä kuin luonnoksessa on esitetty. - Piha-alueen tieliikennemelua ei ole huomioitu riittävästi Lammashaan alueen korttelin 258 osalta. Alueen meluselvitystä tarvittavine melusuojausjärjestelyineen esitetään täydennettäväksi kaavoituksen yhteydessä. Yleismääräystä 2 esitetään muutettavaksi muotoon: Korttelissa 258 rakentaminen tulee toteuttaa siten, että tontille voidaan suojata liikennemelulta oleskelualue asuinrakennuksella, autotallilla ja talousrakennuksella. Leikki- ja oleskelualueena käytettävä piha-alueen melutaso on oltava alle 55 db (LAeq klo 7-22) ja alle 50 db (LAeq klo 22-7).

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA RAK. JA YMP. LTK 48 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. - MY- aluemerkintään tulee lisätä, että alueelle istutettavien puiden / pensaiden tulee olla samoja lajeja jo paikalla kasvavien kanssa. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus - aluearkkitehti

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO KIRKONKYLÄN KORTTELEIDEN 15 JA 13 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA RAK. JA YMP. LTK 49 Vesilahden kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Kirkonkylän kortteleiden 15 ja 13 asemakaavan muutoksen asemakaavan ehdotuksesta (liite n:o 1/49 ) mennessä. Vesilahden kunnanhallitus on päättänyt Kirkonkylän kortteleiden 15 ja 13 kaavoituksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville alkaen ja se on nähtävänä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla koko suunnittelutyön ajan. Asemakaavoitus koskee Vesilahden kunnan Kirkonkylässä korttelin 13 tontteja 1, 7 ja 4 sekä korttelin 15 tonttia 3 sekä Vääpelintien katualuetta. Asemakaavamuutos on tullut vireille maanomistajien aloitteesta ja yksityisestä tarpeesta. Alueen kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 13 tontin 1 käyttötarkoitusta ja rakennusalan rajausta siten, että alueella on mahdollista sekä savipajatoiminta että asuminen. Tavoitteena on säilyttää vanha saunarakennus ja huomioida alueen kulttuurihistorialliset arvot. Korttelin 15 tontin 3 osalta ja Vääpelintien osalta tarkoituksena on tarkistaa kaavaa vastamaan toteutunutta tilannetta sekä huomioida alueen kulttuurihistorialliset arvot ja taata navettarakennuksen säilyminen. Vanha rakennuskanta on inventoitu vuonna 2004 ja kuuluu Tapolan tilan talousrakennuksiin. Korttelin 13 tontin 4 osalta tavoitteena on vähentää rakennusoikeutta. Pientalotontilla on tällä hetkellä rakennusoikeutta noin 350 kerrosalaneliömetriä. Tavoitteena on vähentää rakennusoikeutta vastaamaan naapuritonttien rakennusoikeutta eli 280 kerrosalaneliömetriä. Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta tutustuu asemakaavaehdotukseen ja päättää antaa seuraavan lausunnon Kirkonkylän kortteleiden 15 ja 13 asemakaavan muutoksen ehdotuksesta: - On hyvä että kaavaa hyväksyttäessä samalla hyväksytään rakentamistapaohje velvoittavana, jotta voidaan ohjata paremmin raittimiljöön ja alueen hengen säilymistä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, ettei sillä ole muuta huomauttamista asemakaavaehdotuksesta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus - aluearkkitehti

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2013 RAK. JA YMP. LTK 50 Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on vuoden 2013 talousarviossa varattu määrärahaa Vuonna 2013 keväällä on avustuksia karsittu talouden tervehdyttämisohjelman vuoksi ja määrärahaa on karsinnan jälkeen Vuonna 2013 on ollut ilmoitus huhtikuun lehdessä, että Vesilahden kunnan yksityistieavustukset jaetaan olevien tietojen perusteella, mikäli tiekunnan tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Jos kyseessä on uusi tiekunta tai tiekunnan tai tien tiedoissa on tapahtunut muutoksia, on siitä pitänyt ilmoittaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakemukset on tullut toimittaa kuntaan mennessä. Liitteenä n:o 1/ 50 on maksatusluettelo, jossa on kaikki tänä vuonna uuden tai muutoshakemuksen jättäneet ja viime vuonna avustusta saaneet tiekunnat. Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksytyn Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa mukaan on jaettu kunnossapitoavustusta niille tiekunnille jotka ovat siihen oikeutettuja. Tiekuntien tietoja on tarkastettu pistokoeluonteisesti, jossa on karsittu pois ne tiekunnat jotka eivät jakoperusteiden mukaan oikeutettuja avustukseen (oltava vähintään yksi vakituinen asunto, yli 50 avustus maksetaan, vähintään 200 m viimeiselle vakituiselle asunnolle). Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuoden 2013 kunnossapitoavustukset valtuuston vahvistamien jakoperusteiden perusteella tehdyn liitteenä n:o 1/ 50 olevan maksatusluettelon mukaisesti. Päätös Kohta 1. Käsiteltiin yksityisteiden yleisiä kunnossapitoavustusten jakoperusteita. Maksatusluetteloon tehtiin esille tulleet muutokset. Yksi muutoksista koski Ajoksen yksityistien tiekuntaa. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Jutila (osallisuusjäävi, henkilön puoliso on Ajoksen yksityistien toimitsijamies) poistui esteellisinä kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kohta 2. Käsiteltiin yksityisteiden kunnossapitoavustukset Ahvenjärven yksityistiestä Komuntien yksityistiehen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Jutila (osallisuusjäävi, henkilön puoliso on Ajoksen yksityistien toimitsijamies) ja puheenjohtaja Virpi Alakoski (osallisuusjäävi, henkilön veli on Ahvenjärven yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja ja Hirvijärven yksityistien hoitokunnan jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi käsiteltäessä Ahvenjärven yksityistiestä

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2013 RAK. JA YMP. LTK 50 Komuntien yksityistiehen kunnossapidon avustus-hakemuksia. Puheenjohtajana toimi tämän kohdan osalta varapuheenjohtaja Markku Ala-Orvola. Kohta 3. Käsiteltiin yksityisteiden kunnossapitoavustukset Korpiniementien yksityistiestä Yrttitarhan yksityistiehen. Merkitään pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Markku Ala-Orvola (osallisuusjäävi, henkilö on Korpiniemen yksityistien hoitokunnan jäsen) ja jäsen Mikko Kivistö (osallisuusjäävi, henkilö on Riehun yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja) poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi käsiteltäessä Korpiniementien yksityistiestä Yrttitarhan yksityistiehen kunnossapidon avustushakemuksia. Maksatusluettelo hyväksyttiin tehdyillä korjauksilla. Tiedoksi - avustuksen saajat - palvelusihteeri avustuksien maksatus

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT RAK. JA YMP. LTK 51 Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ehdotus - Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tieto ruoppaus- ja niittoilmoituksesta, Sakoistenlahden venevalkama-alue ( ), Vesilahti - Viranhaltijapäätökset - Seuraavan kokouksen ajankohta -> tiistai Asemakaavan osalliselle: Suomelan alueen asemakaavaehdotuksesta saapuneiden lausuntojen vastineet / Arkkitehtitoimisto Hiltunen & Raiski Oy - Tarkastusmuistio: Mykyrinokantie / Pilaantunut kaivoasia - Poikkeamishakemukset ja > aluearkkitehdin lausunto kielteinen; hakemusten käsittely keskeytetty hakijoiden toimesta - Sähköposti: Ylä-Narvantien yksityistien kunto ja hoito - Heinälahdentien tietoimitus pidetään torstaina klo 9.00 alkaen Rakennustarkastaja: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HYVÄKSYJÄN NIMEÄMINEN TOSITTEILLE RAK. JA YMP. LTK 53 Kunnan hallintosäännön 51 :n mukaan toimielin tai muu viranomainen määrää vuosittain ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Johtosäännössä on hallintokuntien osalta yleensä nimetty hyväksyjät (esim. kirjastotoimi / kirjastonjohtaja). Sen sijaan käyttötalousosan / yleishallinto, rahoitusosan ja investointiosan laskutustositteiden hyväksyjät on vielä erikseen todettava. Teknisen toimen päävastuualueen johtosäännössä (hyv. Kunnanvaltuusto / 36) mainitaan asiasta seuraavaa: - Sen lisäksi mitä hallintosäännössä säädetään on viranhaltijoilla ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa; rakennustarkastaja hyväksyy hallinnonalansa tositteet ja laskut. - Rakennustarkastajan sijaisena toimii ensisijaisesti kunnanrakennusmestari ja hänen ollessaan estynyt kunnaninsinööri. Ehdotus Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta nimeää tositteiden hyväksyjät vuodeksi 2013 Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti. Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - hallintojohtaja - taloussuunnittelija

12 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 1 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Parviainen Mika Pauli Hermanni Rautialantie VESILAHTI Kunta Vesilahti Kaupunginosa / kylä Kurkela RN:o 1:32 X-koordinaatti Y-koordinaatti Tilan nimi Paavola Rakennuspaikan osoite Arolantie VALKKINEN Pinta-ala 5090,00 m² Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen sekä talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Yhden asunnon talot Talousrakennukset Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 300,00 2, , Selostus poikkeamisesta Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella. Hakemuksen perustelut Hankkeelle on haettu aiemmin suunnittelutarveratkaisua. Vesilahden kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt myönteisen suunnittelutarveratkaisun päätösnro Suunnittelutarveratkaisu on ollut voimassa kaksi vuotta siitä kun päätös on saanut lainvoiman, asti. Hakija ei jättänyt rakennuslupahakemusta suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana. Tuleva asuinrakennuspaikka tulee tukemaan olemassa olevaa rakennuskantaa. Alueen kaavoitus- ja yhdyskuntatekninen tilanne Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelitarvealueella Koskenkyläntieltä erkanevan Karstuntien sivuhaaran varressa, Kurkelan kylässä. Rakennuspaikan lähellä on vakituisia asuntoja 3 kpl n. 200 metrin etäisyydellä rakennuspaikasta. Rakennuspaikan koko ja muoto Rakennuspaikan pinta-ala on noin 5000 m2. Vesi- ja jätehuolto Puhdas vesi ja jätevesikäsittely Kinteistölle rakennetaan oma kaivo. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisessa pienpuhdistamossa. Jätteiden käsittely Yhdyskuntajätteet toimitetaan aluejätepisteeseen. Tiestö Rakennuspaikalta on tieyhteys Koskenkyläntielle (maantie 2985). Vaikutukset luonnonarvoihin ja maisemaan Ptk:n tark.

13 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 2 Rakentaminen sovitetaan maisemaan ja ympäristöön sopivaksi. Muita arvioitavia seikkoja Rakennuspaikka on osittain peltoaluetta ja metsää. Kunnan palveluihin matkaa noin 2 km (koulu, päiväkoti). Ei vaikutuksia arkeologisiin tai rakennushistoriallisiin arvoihin. Lisätiedot Liitteet Vuoden 2009 suunnittelutarvehakemuksessa on haettu asuinrakennukselle 150 m2 ja kerroslukuna 1,5. - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 2 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole huomautettavaa suunnittelutarvehakemukseen liittyen. Rakennustarkastajan lausunto Aluearkkitehti ei puolla hakemusta (lausunto liitteenä). Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi kantatilatarkastelu on peruslähtökohtana rakennuspaikkaoikeuksien laskemiseen. Kantatilatarkastelun pohjana käytetään tilajakoa vuoden 1959 heinäkuussa. Emätila, josta rakennuspaikka on muodostunut, on yhdistetty useasta tilasta vuonna 2003 rekisteröidyssä maanmittaustoimituksessa ja merkitty rekisteriin Emätilasta on muodostettu tämän jälkeen kuusi rakennuspaikkaa. PÄÄTÖSEHDOTUS Aiemmin vastaavanlaisissa suunnittelutarveratkaisuissa on suostuttu 3-4 (max.5) asuinrakennuspaikan muodostumiseen kantatilasta. Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella, että haettua suunnittelutarveratkaisua ei myönnetä. PÄÄTÖS Perustelut: - Aluerkkitehdin lausunnossa esitetyt perustelut - Aiemmin vastaavanlaisissa suunnittelutarveratkaisuissa on suostuttu 3-4 (max.5) asuinrakennuspaikan muodostumiseen kantatilasta - Rakennusoikeus tulee ratkaista osayleiskaavoituksen yhteydessä Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päätöksen antopäivä LIITTEET Sijaintikartta Asemapiirros Annettu julkipanon jälkeen Ptk:n tark.

14 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 3 VALITUSOSOITUSTEKSTI Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Sähköposti: Puhelinvaihde: , Kirjaamo: , Telekopio: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituksen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Ptk:n tark.

15 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 4 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Kastari Juha Einari Vaihmalantie LEMPÄÄLÄ Kunta Vesilahti Kaupunginosa / kylä Kirkonkylä RN:o 7:9 X-koordinaatti Y-koordinaatti Tilan nimi KUUSIRINNE Rakennuspaikan osoite Lahdenperäntie VESILAHTI Kaava-alue Rantaosayleiskaava Pinta-ala 2040,00 m² Rakennustoimenpide Lomarakennuksen laajentaminen nykyinen 75,5 m2, laajennuksen jälkeen 130 m2. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Vapaa-ajan asuinrakennuk. Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 54, Selostus poikkeamisesta Haetaan poikkeamista rakennusjärjestyksen V luvun 17 kohdasta, jonka mukaan rakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. Hakemuksen perustelut N. 18,5 metrin päässä rannasta sijaitsevaa lomarakennusta halutaan laajentaa 75,5 m2-> 130 m2 rakentamalla rakennukseen laajennus rannasta pois päin. Hakijan perustelut: - vanha lomarakennus halutaan säästää - olemassa olevaa rakennusta on vaikea laajentaa muuhun suuntaan - rakennus on pyritty suunnittelemaan siten että sopii hyvin rakennuspaikalle - saunarakennuksen rakennusoikeus halutaan käyttää lomarakennuksen laajentamisen yhteydessä - rakennuspaikka liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkkoon Lisätiedot Liitteet Rakennuspaikalle johtaa hyväkuntoinen tie. Rakennuspaikalla on sähkö. Vesi- ja viemärilinjan liitoskohta on tontin rajalla ja rakennus liitetään siihen. - Hakemus vesi- ja viemärilaitokseen liittämisestä - Valokuvia 4 kpl - Ympäristökartta - Asemapiirros - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta - Selvitys kuulemisesta - Piirustuksia Lausunnot ja naapurien kuuleminen Hakija on kuullut itse naapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa. Rakennustarkastajan lausunto Ptk:n tark. Rantaosayleiskaava (hyv. Pirkanmaan ympäristökeskus ): - RA Loma-asuntoalue

16 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 5 - yli m² suuruiselle rakennuspaikalle RA, saa rakentaa yhden 105 m² suuruisen lomarakennuksen, yhden enintään 25 m² suuruisen yksikerroksisen erillisen saunarakennuksen, jossa saa olla lisäksi katettua kuistia enintään 50 % rakennusalasta ja yhden enintään 20 m² suuruisen talousrakennuksen. Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 15 m2 suuruisen kevyen vajan tai katoksen (rakennusjärjestys hyv. Kvalt ) PÄÄTÖSEHDOTUS Olemassa olevan rakennuksen säilyttäminen on perusteltua, koska siten jo muotoutunut pihapiiri ja näkymä järveltä säilyy lähes ennallaan. Kiinteistön liittyessä kunnallistekniikaan (vesi ja viemäri) ympäristön kuormitus vähenee. Rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun poikkeamisen. Hakemuksessa tarkoitettu rakentaminen: 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. PÄÄTÖS Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös lähetetään tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (MRA 88 ) LIITTEET Valitusosoitus Sijaintikartta Asemapiirros Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Ptk:n tark.

17 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 6 VALITUSOSOITUSTEKSTI Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Sähköposti: Puhelinvaihde: , Kirjaamo: , Telekopio: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituksen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Ptk:n tark.

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA ivarren kylien osayleiskaava en vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.1.2014 679-P15797 tark. 11.2.2014 en vastineet 1 (16) ivarren kylien osayleiskaava Tyrnävän

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot