VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus - ja ympäristölautakunta AIKA klo 19: PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALOUSARVION TOTEUMA ARVIOINTIKERTOMUS MUUTOSTALOUSARVIO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA / YMPÄRISTÖNSUOJELU TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA / RAKENNUSVALVONTA JA TIEJAOS YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJOIDEN TUNTIKIRJANPITO LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) 116 PÄIVITTÄMINEN 74 LAUSUNTO SASTAMALAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA POIKKEAMINEN / PUOLAKKA ASTA JA SEURANEN TARJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / LESKELÄ ANTTI JA TARJA ILMOITUSASIAT ASUNTOVAUNUN PITÄMINEN RANTAOSAYLEISKAAVAN M-ALUEELLA / 128 RASI TAPIO 79 PÄÄTÖS UHKASAKON ASETTAMISESTA; Alueen siistiminen / Seppälä Riku 130

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alakoski Virpi puheenjohtaja Ala-Orvola Markku varapuheenjohtaja Kivistö Mikko jäsen Mäkinen Veikko jäsen Palm Suvi-Päivi jäsen Pennanen Pekko jäsen POISSA Jutila Tiina jäsen MUU Uusi-Erkkilä Satu rakennustarkastaja, esittelijä / ptk. pitäjä Levonmaa Tiia ympäristöpäällikkö 19:03-20: ,77 ALLEKIRJOITUKSET Virpi Alakoski Puheenjohtaja Satu Uusi-Erkkilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Veikko Mäkinen Suvi-Päivi Palm PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Satu Uusi-Erkkilä

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS RAK. JA YMP. LTK 64 Päätös Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS RAK. JA YMP. LTK 65 Ehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mäkinen Veikko ja Palm Suvi-Päivi. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Mäkinen ja Suvi-Päivi Palm.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVION TOTEUMA RAK. JA YMP. LTK 66 Ehdotus Liitteenä (liite n:o 1 / 66) talousarvion toteuma Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee toteuman tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2013 RAK. JA YMP. LTK 67 Vesilahden kunnanvaltuuston valitsema tarkastuslautakunta on arvioinut onko kunnan talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen (liite n:o 1/ 67 ) vuodelta 2013, jossa todetaan että lautakuntien tulisi käsitellä arviointikertomukset kokouksissaan syksyn 2014 aikana. Havainnot ja kehittämisehdotukset tulee ottaa huomioon talousarvion laadinnassa. Arviointikertomuksen käsittelystä on syytä tehdä lautakunnan päätös, jonka kopio tulee toimittaa hallintojohtajalle ja talouspäällikölle mennessä. Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että talouden tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan systemaattisesti ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Talousarvion tavoitteissa tulee korostua nykyistä enemmän kuntalais- ja asiakasnäkökulma. Arviointikertomuksessa on rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kiinnitetty huomiota seuraaviin seikkoihin: - lautakunnan alaisten toimintojen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin - rakennusvalvonta on toiminut rajallisista resursseistaan huolimatta tehokkaasti - rakentamisen alkuvaiheen opastus säästää aikaa ja kustannuksia sekä rakentajalta että lupaviranomaiselta - asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen - vanhojen lupien loppukäsittelyyn on hyvä kiinnittää huomiota - jos ympäristölupahankkeeseen tarvitaan myös rakennuslupaa, voi rakennuslupakäsittely olla ajallisesti kolme kuukautta lyhyempi kuin ympäristöluvan käsittely. Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutustunut tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminnan osalta ja toteaa seuraavaa: 1. Taloudellisten tavoitteiden arvioiminen on haasteellista; yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastuu myös rakentamiseen ja atk-kulut saattavat olla äkkiä odottamaton menoerä (esim. lakisääteiset pakolliset muutokset). 2. Resurssipula on koko ajan olemassa ja töitä on pakko priorisoida. 3. Rakentamisen alkuvaiheessa annettuun ohjeistukseen ja neuvontaan on panostettu, tämä työllistää myös teknisen toimen palvelusihteeriä melkoisesti rakennustarkastajan ohella. 4. Myönnettyjen rakennus- ja muiden lupien yhteyteen on laadittu asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi ja vuoden alusta elokuun alkuun mennessä 150 lomaketta on lähetetty. Vain yksi palautelomake on palautettu elokuun alkuun mennessä, joten ainakaan tässä vaiheessa vuotta palautelomakemenettely ei tunnu oikein toimivalta.

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2013 RAK. JA YMP. LTK Jo vanhentuneita tai vanhenevassa olevien lupien rekisteriä saatiin melko hyvään vaiheeseen vuoden 2013 suoritetun rakennusrekisterin päivitysprojektin aikana. Nyt 2014 on lähetetty muistutuskirjeitä rakennuslupien raukeamispäivämäärien lähestyessä asiakkaille toimenpiteitä varten. 6. Ympäristölupien käsittelyaika-tavoitetta on muutettu jo vuoden 2014 talousarvioon siten, että ympäristöluvat tulisi käsitellä kolmen kuukauden kuluessa niiden kuuluttamisesta. Ympäristölupaprosessi eroaa kuitenkin rakennuslupaprosessista ja niiden käsittelyajat ovat erilaiset. Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö - hallintojohtaja - kunnanhallitus

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTOSTALOUSARVIO 2014 RAK. JA YMP. LTK 68 Hallinnonalojen tulee jättää lokakuun alkuun mennessä esityksensä kunnanhallitukselle, mikäli kuluvan vuoden talousarvion toteuma osoittaa, että budjettiin varatuilla määrärahoilla ei selvitä. Väestörekisterikeskus (VRK) toteuttaa rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyn uudistamishankkeen, joka on Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja VRK:n varmennepalveluista annetun lain perusteella tehtävä uudistus, joka tulee muuttamaan VTJ:n rakennus-, huoneisto-, väestö- ja kiinteistötietojen käsittelyä. Kyseisen lakimuutoksen myötä toteutetaan kehitysprojektin, jossa tulee tärkeitä elementtejä väestötietojen ja rakennustietojen hallintaan valtakunnallisesti. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan KuntaNet-rekistereihin sekä rakennusvalvonnan että väestörekisterin puolella ja rekistereiden tietoja käyttäviin liitännäisohjelmiin. Toteutamme tarvittavat muutokset kehitysprojektina, joka tähtää uusien ohjelmistoversioiden käyttöönottoon vuoden 2014 aikana. Toteutamme uusia toimintoja VTJjärjestelmän rajapintoja vasten, joilla VTJ-PRT:n voi hakea uusille rakennuksille ja lähettää lupien ja rakennusten tiedot VTJ:hin. Tämän kaiken tavoitteena on, että rakennusvalvonta-ohjelma sekä siihen liittyvät ohjelmat toimivat jatkossakin lain vaatimalla tavalla ja tiedonsaannin varmistaen. Projektin aikataulu on tiukka, koska VRK ottaa VTJ-PRT:n käyttöön Henkilötietojen muutostietopalvelun sisältö muuttuu alkaen, jolloin vähintään uusien väestötietojärjestelmien tulisi olla käytössä. Pysyvän rakennustunnuksen ja siihen liittyvien uusien toimintojen käyttöönotolla on seuraavia hyötyjä: - RH-siirtoprosessi helpottuu ja nopeutuu (RH=Rakennushanketiedot) - siirron onnistumisesta sekä mahdollisista tietovirheistä saa heti palautteen - Kunnan ja VTJ:n aineisto täsmäävät paremmin toisiinsa - erilaiset rakennustietojen virheisiin liittyvät selvittelyt vähenevät - mahdollistaa kiinteistöverotuksen puutteiden korjaamisen - Kunnan RHR:n (Rakennus- ja huoneistorekisteri) tunnukset täsmäävät paremmin VTJ:stä tuleviin väestöpäivityksiin - väestön paikannus kartalle (Mapinfo) onnistuu luotettavammin - väestön tilastot ovat luotettavampia RaKi:n käyttöönotto voidaan aloittaa aikaisintaan VRK:n käyttöönoton jälkeen, lokakuun alusta alkaen, mutta käyttöönotto voidaan suunnitella ja aikatauluttaa jo aiemmin. Käyttöönoton edellytyksenä on se, että kunta on siirtynyt EUREF-koordinaatiston käyttöön. Lisäksi vaatimuksena on, että KuntaNetin versio on vähintään 5.7 ja MapInfon versio vähintään 10.5.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTOSTALOUSARVIO 2014 RAK. JA YMP. LTK 68 Kustannukset hankkeelle ovat kuntakohtainen asukaslukuun perustuva hinta. Käyttöönottotyöt ja niiden kustannukset vaihtelevat kunnittain, ja niihin vaikuttaa mm. asiakkaiden tietotekniset ympäristöt ja käytössä olevat ohjelmisto-osat, VRK:n aineistojen (rakennusrekisteri ja väestötiedot) käsittely ja lataaminen, ohjelmistojen asennuksen ja päivityksen tapa ja työnjako, VRK:n palvelinvarmenteen käyttöönotto ja tarvittavat tietoliikenneavaukset sekä mahdollinen koulutus. Lisämäärärahan tarve rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyn uudistamishankkeeseen kustannuspaikalle rakennusvalvonta 9000, menokohtaan 4345 on noin Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tekstiosassa esitettyjen perusteella lisämäärärahan 5000 myöntämistä kiinteistörekisteritietojen uudistamishankkeeseen. Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö - hallintojohtaja - kunnanhallitus

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA / YMPÄRISTÖNSUOJELU RAK. JA YMP. LTK 69 Hallintokuntien on toimitettava talousarvioesityksensä mennessä. Talousarvion ja - suunnitelman sanallisesta osasta tulee ilmetä hallintokunnan toiminnan tavoitteet ja mahdolliset muutokset suunnitelmakaudella sekä perustelut toiminnan lisäämiselle tai supistamiselle. Tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston erityisenä huomion kohteena on tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen. Erittäin tärkeänä pidetään myös, että talouden tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan systemaattisesti ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Talousarvion tavoitteissa tulee korostua nykyistä enemmän kuntalais- ja asiakasnäkökulma. Liite Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää; 1. hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelman vuosille valtuuttaa puheenjohtajan ja esittelijän tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö - hallintojohtaja - kunnanhallitus

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA / RAKENNUSVALVONTA JA YKSITYISTIET RAK. JA YMP. LTK 70 Hallintokuntien on toimitettava talousarvioesityksensä mennessä. Talousarvion ja - suunnitelman sanallisesta osasta tulee ilmetä hallintokunnan toiminnan tavoitteet ja mahdolliset muutokset suunnitelmakaudella sekä perustelut toiminnan lisäämiselle tai supistamiselle. Tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston erityisenä huomion kohteena on tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen. Erittäin tärkeänä pidetään myös, että talouden tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan systemaattisesti ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Talousarvion tavoitteissa tulee korostua nykyistä enemmän kuntalais- ja asiakasnäkökulma. Liite Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää; 1. hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelman vuosille valtuuttaa puheenjohtajan ja esittelijän tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö - hallintojohtaja - kunnanhallitus

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJOIDEN TUNTIKIRJANPITO RAK. JA YMP. LTK 71 Vesilahden ja Lempäälän kunnan välinen sopimus ympäristönsuojelun viranhaltijayhteistyöstä päivitettiin Päivityksen yhteydessä sopimukseen lisättiin ehdoksi, että viranhaltijat pitävät Vesilahteen kohdistuvista töistä tuntikirjanpitoa, josta ilmenee sekä Vesilahteen kohdistuvien töiden tuntimäärä että mihin osa-alueisiin työtunnit ovat kohdentuneet. Lisäksi edellytettiin, että tuntikirjanpito tuodaan tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan puolivuosittain. Liite Ehdotus Liitteenä on ympäristönsuojelun viranhaltijoiden tuntikirjanpito tammiheinäkuulta Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tuntikirjanpidon tiedoksi. Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouspäällikkö - kunnanhallitus

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA RAK. JA YMP. LTK 72 Vesilahden kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Järvenrannan asemakaavaehdotuksesta (liite n:o 1/72 ) mennessä. Aluearkkitehdiltä on pyydetty lisäaikaa lausunnon antamiselle. Vesilahden kunnanhallitus on päättänyt Järvenrannan kaavoituksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville alkaen ja se on nähtävänä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla koko suunnittelutyön ajan. Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän lounaispuolella rajoittuen Hovin asemakaava-alueeseen pohjoisesta, vireillä olevaan Suomelan asemakaavaan luoteis- ja lounaisrajaltaan sekä Vesilahdentiehen etelärajaltaan. Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. Pohjoisempi, osan kiinteistöä Tanska (2:44) ja Kaussa (1:55) käsittävä osa sijaitsee Vihniäntien eteläpuolella metsässä. Eteläisempi alue käsittää kiinteistön Lammashaka (1:62) rajoittuen Vesilahdentiehen. Kirkonkylän osayleiskaavan mukaisesti alueille on merkitty pientalovaltainen asuntoalue (AP) sekä maaseutumainen pientalovaltainen asuntoalue (AP-2) ja alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Asemakaavalla muodostuvat Vesilahden kunnan Järvenrannan kylän erillispientalojen korttelit , lähivirkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta ja katualuetta. Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta tutustuu asemakaavaehdotukseen ja päättää antaa seuraavan lausunnon Järvenrannan alueen ehdotuksesta: - Rakennus- ja ympäristölautakunta on aiemmassa lausunnossaan asemakaavaluonnokseen kiinnittänyt kaavan laatijan huomioita alueen tiejärjestelyihin ja tieliikennemelun huomioimiseen. Lautakunnan lausuntoa ei ole huomioitu asemakaavaehdotuksen laatimisessa, joten lautakunta painottaa edelleen lausunnossaan näitä aiemmin lausumiaan asioita. - Tulisi tutkia vielä, onko ns. Lammashaan alueelle mahdollista järjestää suorempaa ts. järkevämpää tieyhteyttä kuin ehdotuksessa on esitetty. - Piha-alueen tieliikennemelua ei ole huomioitu riittävästi Lammashaan alueen korttelin 258 osalta. Alueen meluselvitystä tarvittavine melusuojausjärjestelyineen esitetään täydennettäväksi kaavoituksen yhteydessä. Yleismääräystä 2 esitetään muutettavaksi muotoon: Korttelissa 258 rakentaminen tulee toteuttaa siten, että tontille voidaan suojata liikennemelulta oleskelualue asuinrakennuksella, autotallilla ja talousrakennuksella.

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO JÄRVENRANNAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA RAK. JA YMP. LTK 72 Leikki- ja oleskelualueena käytettävä piha-alueen melutaso on oltava alle 55 db (LAeq klo 7-22) ja alle 50 db (LAeq klo 22-7). - MY- aluemerkintään tulee lisätä, että alueelle istutettavien puiden / pensaiden tulee olla samoja lajeja jo paikalla kasvavien kanssa. Merkitään pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus - aluearkkitehti

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) PÄIVITTÄMINEN RAK. JA YMP. LTK 34 Rakennusjärjestyksessä voidaan osoittaa suunnittelutarvealueeksi alue, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (MRL 16.3 ). Vesilahden kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan , joten liitekartoissa hyväksytyt suunnittelutarvealueet vanhenevat lokakuussa Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueiden liitekarttojen päivittämistä varten lautakunta on asettanut tehtävään valmisteleva työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on ollut laatia aikataulu ja esitys suunnittelutarvealueista. Rakennusjärjestyksen muu tekstiosa päivitetään mahdollisesti myöhemmin eikä se ole ollut tämän työryhmän tehtävä. Valmisteleva työryhmä suunnittelutarvealuekarttojen päivittämiseksi on kokoontunut ja Työryhmä on tutustunut muiden lähialueiden ja seutukuntien suunnittelutarvealuerajauksiin ja tehnyt vertailua. Pääperiaatteet suunnittelutarvekarttaan päätettiin ensimmäisessä kokouksessa. Tämän jälkeen luonnosta on muokattu työryhmän toiveiden mukaisesti. Työryhmä on saanut luonnoksen (liite n:o 1/ 34), valmiiksi suunnittelutarvealueista ja rakennusjärjestyksen tekstiosan muuttamisesta ja antaa sen Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja siitä edelleen Kunnanhallitukselle. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 15 ). Rakennusjärjestyksen valmistelu- ja vuorovaikutusmenettely kulkee kaavojen valmistelun tapaan (MRL 62 ja 65 ). Suunnittelutarvealue määrittely on voimassa enintään 10 vuotta voimaantulosta. Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy työryhmän laatiman luonnoksen suunnittelutarvealueesta ja rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueita koskevista tekstiosuuden muutoksista. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy suunnittelutarvealueiden luonnoskartan ja rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueita koskevat tekstiosuuden muutokset ja että ne asetetaan julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot osallisilta. Päätös Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanhallitus - aluearkkitehti

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) PÄIVITTÄMINEN RAK. JA YMP. LTK 73 Rakennusjärjestyksen liitteenä olevan suunnittelutarvealueiden luonnoskartan ja niitä koskevan tekstiosan muutoksen luonnosaineisto on pidetty nähtävillä välisen ajan Vesilahden kunnanviraston teknisessä toimistossa sekä kunnan Internet-sivuilla. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus jättää mielipide aineistosta nähtävillä oloaikana osoitettuna kunnanhallitukselle. Nähtävillä olosta on tiedotettu kunnan asukkaita ja osallisia julkaisemalla kuulutus Lempäälän Vesilahden Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Nähtävillä olosta tiedotettiin ja lausunnot nähtävillä olleesta aineistosta pyydettiin kirjeitse naapurikunnilta Urjala, Lempäälä, Akaa, Pirkkala, Nokia ja Sastamala sekä Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY- keskukselta. Lausunnot (liite n:o 1/ 73) saapuivat Pirkanmaan Maakuntamuseolta, Pirkanmaan Liitolta, Lempäälän kunnalta sekä Akaan kunnalta. Yksityishenkilöiden mielipiteitä ei nähtävillä oloaikana jätetty. Lempäälän kunnan rakennusvalvonta toteaa saapuneessa lausunnossaan, ettei Lempäälän kunnalla ole huomautettavaa suunnittelutarvealueiden kartasta ja niitä koskevasta tekstiosan muutoksen luonnoksesta. Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa saapuneessa lausunnossa seuraavaa: Kulttuuriympäristön osalta maakuntamuseo esittää suunnittelutarvealueen rajauksen tarkistamista siten, että se noudattaa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta Palhon ja Vakkalan alueella. Kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat jo suurimmaksi osaksi jo alueilla, joiden rakentamista ohjataan suunnittelutarvealueena, asema- tai rantaosayleiskaavalla, jota voidaan pitää hyvänä käytäntönä. Rakennusjärjestysehdotus pyydetään lähettämään Pirkanmaan maakuntamuseoon. Pirkanmaan ELY- keskus totesi saapuneessa sähköpostiviestissä, ettei se löydä rakennusjärjestyksen muutoksesta erityistä lausuttavaa. Akaan kunta ilmoittaa saapuneessa lausunnossaan, ettei sillä ole huomauttamista Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueiden kartan ja niitä koskevan tekstiosan muutoksen luonnoksesta. Pirkanmaan liitto on antanut saapuneen lausunnon: Suunnittelutarvealueita ei ole kaikilta osin esitetty maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Niiden tulee kattaa kokonaan valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat. Pirkanmaan liitto puoltaa Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittämistä koskien suunnittelutarvealueiden luonnoskarttoja ja tekstiosaa edellä esitetyin ohjeistuksin.

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) PÄIVITTÄMINEN RAK. JA YMP. LTK 73 Lisäksi Pirkanmaan liitto toteaa lausunnossaan että aineisto ei sisällä MRL:n 16 pykälän 3. momentin mukaisten suunnittelutarvealueiden rajausten perusteluja. ja kaavoittaja ovat päivittäneet nähtävillä oloaikana saapuneiden lausuntojen mukaiseksi suunnittelutarvealuekartan ja rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueita koskevat tekstiosuuden. Muutokset koskevat suunnittelutarvealueen laajentamista valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen mukaiseksi. Lisäksi rakennusjärjestyksen tekstiosaan on lisätty MRL 16 3 momentin tarkoittamina perustelu suunnittelutervealueista. Päivitetty aineisto (liite n:o 2/ 73) lausuntoineen on toimitettu Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi suunnittelutarvealuekartta ehdotuksen jatkokäsittelyä varten. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 15 ). Rakennusjärjestyksen valmistelu- ja vuorovaikutusmenettely kulkee kaavojen valmistelun tapaan (MRL 62 ja 65 ). Suunnittelutarvealue määrittely on voimassa enintään 10 vuotta voimaantulosta. Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy kaavoittajan ja rakennustarkastajan laatiman ehdotuksen suunnittelutarvealueesta ja rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueita koskevista tekstiosuuden muutoksista. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy suunnittelutarvealueiden ehdotuskartan ja rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueita koskevat tekstiosuuden muutokset ja että ne asetetaan julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot osallisilta. Merkitään pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus - aluearkkitehti

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LAUSUNTO SASTAMALAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA RAK. JA YMP. LTK 74 Sastamalan kaupunginhallitus pyytää Vesilahden kunnalta lausuntoa liitteenä (liite n:o 1/ 74 ) olevasta Sastamalan kaupungin uudistetusta rakennusjärjestysehdotuksesta. Kiikoinen on liittynyt Sastamalan kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Lähtökohtana ovat kuntien vanhat rakennusjärjestykset, joihin tehdään tarvittavat lisäykset ja muutokset mm. suunnittelutarvealueiden rajausten suhteen. Kaupunginhallitukselle osoitetut lausunnot tulee toimittaa Sastamalan kaupungille mennessä. Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu lisäaikaa. Rakennusjärjestysehdotuksessa sovelletaan MRA 61 :ssä mainittua lupamenettelyn asemesta käytettävää ilmoitusmenettelyä pienehköissä talousrakennuksissa. Vesilahden rakennusjärjestyksessä on helpotukset luvan hakemisesta seuraavasti; ilmoitusmenettelyllä voidaan rakentaa asemakaava ja ranta-alueilla enintään 15 m2 talousrakennus, asemakaavan ulkopuolella enintään 30 m2 talousrakennus ja maatilan yhteydessä enintään 50 m2 talousrakennus. Menettely on soveltunut omaan kuntaamme hyvin, siten pienehköjen talousrakennusten lupamenettelystä ei ole tullut tarpeettoman raskasta. Rakennusjärjestysehdotuksen liitekartta suunnittelutarvealueista on helppolukuinen ja selkeä ja siinä on hyvin huomioitu kuntaliitosten aiheuttamat muutokset. Ehdotus Vesilahden Rakennus- ja ympäristölautakunta tutustuu rakennusjärjestysehdotukseen ja keskustelee asiasta. Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomauttamista Sastamalan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta. Merkitään pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT RAK. JA YMP. LTK 77 Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ehdotus - Viranhaltijapäätös ( ): Rämsöön kyläkerho Ry:n ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta - Ympäristötarkastajan lausunto jätevesien käsittelystä ja päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen ( ), Tila Laukko Ympäristönsuojelun kommentit jätehuoltojaostolle jätehuoltomääräysten poikkeuksien käsittelyn periaateehdotukseen. - Pirkanmaan ELY-keskus, Lausunto sähkökaapelien rakentamisesta Kyynäräjärveen ( ) - Pirkanmaan ELY-keskus, Lausunto sähkökaapelien rakentamisesta Himaussaareen ja Peltosaareen ( ) - Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Vanajaveden reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna Viranhaltijapäätökset - Seuraavan kokouksen ajankohta -> luottamushenkilöiden kokousten päällekkäisyyksien vuoksi - Teknisen toimen organisointi palaveri ja Jaetaan Rakentajan ABC Pirkanmaa 2014 lautakunnan jäsenille - Väestörekisterikeskuksen koulutus ylläpitokäyttöliittymäkoulutus, Helsinki / Sari H-K ja Satu U-E - Seutu-Rava kuulumiset - Aluejätepisteiden määrä Vesilahdella vähenee väärinkäytösten vuoksi -> tulisi miettiä eri vaihtoehtoja kiinteistöjen jätteiden käsittelemiseksi (esim. muutamien kiinteistöjen yhteistä kimppakeräystä, uusia aluepisteitä tms.) Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASUNTOVAUNUN PITÄMINEN RANTAOSAYLEISKAAVAN M-ALUEELLA / RASI TAPIO RAK. JA YMP. LTK 78 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asuntovaunun pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn, vaatii toimenpideluvan hakemista (MRA 62 ). Tämän vuoksi rakennustarkastaja antoi asian tultua ilmi tilan Rasi RN:o 2:11 omistajalle suullisen kehotuksen siirtää vaunu pois rantaosayleiskaavan mukaiselta ranta-alueelta. Asuntovaunun pitäminen M-alueella ei ole sallittua, ellei se liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Kirjallinen kehotus asiaan on postitettu , koska asiaosainen ei ollut poistanut asuntovaunua suullisen kehotuksen saatuaan. Tapio Rasi on toimittanut rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitetun kirjeen (liite n:o 1/ 78) valokuvineen, jossa pyytää katselmuksen suorittamista asian selvittämiseksi. Kun otetaan huomioon että M-alueella pidetään pysyvästi asuntovaunua ja siihen liittyvää katosta sekä piha-alueella on nurmikkoa ja kasvimaa, asiaa kokonaisuutena arvioiden alueelle katsotaan muodostuneen Vesilahden rantaosayleiskaavan vastainen loma-asumiskäyttöä palveleva lomarakennuspaikka. Tilan M-alueen käyttäminen loma-asumiseen rinnastettavaan käyttöön loukkaa myös ranta-alueella maata omistavien muiden maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Katselmuksen suorittaminen asuntovaunun ja sijoituspaikan ja olosuhteiden selvittämiseksi on tarpeeton. Asiasta on riittävät dokumentit (kirje, valokuvat, kehotus sekä ote rantaosayleiskaavasta) toimitettu lautakunnalle asian käsittelemiseksi. n toimivallassa on antaa ilmenneen laiminlyönnin tultua esille asianosaiselle ensin suullinen kehotus, sitten kirjallinen kehotus ja sen jälkeen asianomaisen kuuleminen (selityspyyntö) virheen poistamiseksi. Tämän jälkeen Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää MRL 182 mukaisesti uhkasakon tai teettämisuhan asettamisesta. Ehdotus Rakennus - ja ympäristölautakunta kehottaa Tapio Rasin poistamaan tilalla Rasi RN:o 2:11 sijaitsevan asuntovaunun katoksineen maa- ja metsätalousvaltaiselta alueelta. Asia voidaan saattaa lainmukaiseksi joko poistamalla asuntovaunu tai siirtämällä se tilan lomarakennuspaikalle (RA) siten, että asuntovaunu on kokonaan rakennusalueeksi merkityllä paikalla ja vähintään 25 metriä keskivedenmukaisesta rantaviivasta ja hakemaan sen sijoittamiselle asiaan kuuluvan toimenpideluvan mennessä.

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASUNTOVAUNUN PITÄMINEN RANTAOSAYLEISKAAVAN M-ALUEELLA / RASI TAPIO RAK. JA YMP. LTK 78 Perusteluina lautakunta toteaa: - Asuntovaunun pitäminen tilalla Rasi RN:o 2:11 Vesilahden rantaosayleiskaavan mukaisella M-alueella ei ole sallittua, ellei se liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Asuntovaunun pysyvä pitäminen osayleiskaavan mukaisella RA-alueella vaatii toimenpideluvan. - Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin mukaan vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan mitä 1 momentissa säädetään, ei koske maa -ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. - Asuntovaunun pitäminen loma-asuntotarkoituksessa rannalla vähentää vapaan rantaviivan määrää ja muodostaa tosiasiassa uuden rakennuspaikan rannalle ja vaikeuttaa siten oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan toteutumista - Maatilojen talouskeskusten (AM) rakennusalueelle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuin-rakennuksen tai kaksi enintään yksiasuntoista asuinrakennusta, joiden tulee sijaita samassa pihapiirissä ja samalla maarekisterin mukaisella tilalla. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen rakennusalueelle voidaan sallia rakennettavaksi siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. - Lautakunnan antama kehotuspäätös ei ole valitus- eikä oikaisuvaatimuskelpoinen. - Mikäli Tapio Rasi ei hyväksy lautakunnan kehotusta, ryhdytään asiassa MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin. Asianosaista kuullaan määräysten ja pakkokeinouhan asettamisen varalta. Pakkokeinouhan asettamispäätöstä käsitellään seuraavaksi lautakunnan kokouksessa, mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, tämä päätös valituskelpoinen. Merkitään pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi - kunnanhallitus - Tapio Rasi

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot