ISO 9001 Laatukäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 9001 Laatukäsikirja"

Transkriptio

1 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet Laatuvastuut Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute Laadun varmistus ja laatuarvioinnit Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet Asiakirjojen ohjaus Koulutus 7 3. TOIMINTOJEN KUVAUS 3.1 Yritysjohto ja hallinto Myynti ja markkinointi Lähettipalvelu Kopiointioikeuksien valvonta Tuotanto ATK-järjestelmä Ostotoiminta Huolto 11 LIITTEET LIITE 1. KL-KOPIO OY:N VASTUUMATRIISI 12 LIITE 2. LAATUSANASTO 13 LIITE 3. VERTAILU ISO-9001 STANDARDIIN 14

2 2 (14) ALKUSANAT KL-KOPIO OY on vuonna 1993 perustettu palveluyritys. Päämarkkina-alue on Lapin lääni ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Tietoverkkojen kehitys ja niiden käytön yleistyminen ovat jonkin verran laajentaneet toiminta-aluettamme. Markkinointiaputoiminimeksi rekisteröitiin KL-Digipaino syksyllä Yhtiön omistaa yrittäjä / toimitusjohtaja. KL-KOPIO OY on monipuolinen kopio- ja painopalveluyritys. Valikoimaamme kuuluvat sekä perinteiset että uusien tekniikoiden vaatimat palvelut, kuten digitaalinen kopiointi, monipuoliset skannauspalvelut jne. Painopalvelut tuotetaan digitaalisin tuotantomenetelmin. Palveluvalikoimaa kehitetään kysynnän ja tarpeen mukaan periaatteella: Aina jotain uutta Olemme työllistäneet viime vuosina keskimäärin 6 henkilöä ja liikevaihtomme on ollut noin Kopiopalvelumme laatu tehdään ensisijaisesti riittävällä määrällä osaavaa henkilökuntaa. Näin pystymme vastaamaan nopeilla toimituksilla yhä kireämmiksi muodostuviin aikatauluihin. Luonnollisesti myös tuotantokaluston on oltava sillä tasolla, ettei se aseta esteitä laadukkaan palvelun tuottamiselle. ISO 9001 standardiin perustuvan järjestelmällisen laatutyön aloittaminen oli luonteva jatke jo vuosia jatkuneelle omaehtoiselle laadunvarmistus- ja kehitystyölle. Uskomme myös, että nykyiset ja uudet asiakkaamme arvostavat tunnettuun standardiin perustuvaa laadunhallintajärjestelmää tulevaisuudessa yhä enemmän.

3 3 (14) 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet KL-KOPIO OY:n laatupolitiikka perustuu siihen tosiasiaan, että käsittelemämme aineisto sisältää aina informaatiota, joka on matkalla jollekin, joka sitä odottaa. Koko sen ajan, mikä kuluu kun tieto siirtyy lähettäjältä vastaanottajalle kopioliikkeen kautta, ao. hankkeen eteneminen on enemmän tai vähemmän pysähdyksissä. Tilausten nopea läpimenoaika KL-KOPIO OY:n tuotantoketjussa antaa varsinaisille tiedon käyttäjille enemmän miettimisja toiminta-aikaa. Kopioiden ja muiden palvelutuotteidemme fyysinen laatu pidetään koko ajan korkeatasoisena. Hyvin hoidetut ja huolletut koneet, oikeat materiaalit ja osaava henkilökunta parantavat toimintavarmuutta ja mahdollistavat nopeat toimitukset. Nopearytmisessä toiminnassa laadunhallintajärjestelmä kirjallisine ohjeineen on hyvä apuväline oman työn järjestelmälliseen tarkkailuun. Jokainen työntekijä vastaa aina itse tekemänsä työn laadusta ja siitä, että toimitaan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Mikäli puutteita tai virheitä havaitaan, syyt selvitetään ja tilanne korjataan ensitilassa. Tämän jälkeen koko henkilökunnan ideat hyödynnetään, jotta samoilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa. Tarvittaessa tehdään muutoksia ongelma-alueen laatudokumentteihin. Järjestelmään kuuluva laatukäsikirja antaa asiakkaillemme selkeän kuvan toimintatavastamme sekä ohjesäännön omalle henkilökunnalle ja uusille työntekijöille toimia sen mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat dokumentit pidetään ajan tasalla ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Laadunhallintajärjestelmän yhteneväisyyttä toimintatapaan valvotaan työn ohessa päivittäin. Tämän lisäksi toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Uudet tavoitteet ja laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat tarkistetaan henkilökunnan tiedotusja koulutustilaisuuksien yhteydessä vähintään kerran vuodessa. Tällöin myös varmistetaan, että kaikki ymmärtävät laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiat. Myös asiakas tai muu yhteistyökumppanimme on tervetullut tarkastamaan ja toteamaan toimintamme laadunhallintajärjestelmän mukaiseksi. Rovaniemellä Toimitusjohtaja

4 4 (14) 1.2 Laatuvastuut ASIAKKAAT Johdon laatuvastuu Yhtiön johto on sitoutunut laadukkaaseen toimintaan ja vastaa siitä, että henkilöstöllä on käytettävissään riittävät resurssit laadunhallintajärjestelmän mukaisen, kehittyvän toiminnan ylläpitämiseksi. Laadunhallintajärjestelmään, asiakaspalautteisiin, ongelmatilanteisiin ja muuhun yhtiön toimintaan liittyvä sisäinen tiedottaminen hoidetaan tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla. Näin varmistetaan tiedon kulku kaikille henkilökuntaan kuuluville. Tiedotteet kootaan omaan mappiin, jolloin jokaisella on mahdollisuus tutustua asiaan myöhemmin uudelleen. Yrittäjävastuu on Kimmo Lehtosella. Henkilöstön laatuvastuu Henkilöstö tuntee laadunhallintajärjestelmän ja toimii sen mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta sekä laadun valvonnasta. Koulutuksella varmistetaan, että tuotantoketjussa mahdollisesti esiintyvät puutteet tunnistetaan ja jokainen osaa toimia oikein ongelmatilanteissa. Tarvittaessa henkilöstö raportoi havaituista puutteista ja parannusehdotuksista johdolle ja muulle henkilöstölle. Yksilöidympi kuvaus vastuista on esitetty vastuumatriisissa (Liite1, sivu 12)

5 5 (14) 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne KL-KOPIO OY:n laadunhallintajärjestelmä koostuu neljästä osasta: 1. LAATUKÄSIKIRJASTA, joka antaa yleisen kuvan toimintamme laatutavoitteista omalle henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. 2. MENETTELYOHJEISTA, joissa kuvataan tapaa toimia eli kuka tekee ja mitä tehdään. 3. TYÖOHJEISTA, joissa kuvataan työn tekotapa yksityiskohtaisesti eli miten tehdään. Työohje laaditaan aina kun se katsotaan tarpeelliseksi. 4. VIITETIEDOSTOISTA, jotka ovat yrityksen ulkopuolelta tulleita dokumentteja ja jotka säätelevät yrityksen toimintaa. Esim. lait, normit, säännökset ja työehtosopimus.

6 6 (14) 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Olemme säännöllisesti yhteydessä myös muihin alan asiantuntijoihin. Näin varmistamme sen, että meiltä asiakas saa aina tarpeitaan vastaavaa ja nykyaikaista palvelua. 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit Laatuarvioinneissa arvioidaan laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja laadun toteutumista. Sisäisiä laatuarviointeja suoritetaan osa-alueittain työn ohessa jatkuvasti. Laadunhallintajärjestelmän suunnitelmallinen arviointi ja johdon katselmus suoritetaan henkilöstöpalaverissa pääsääntöisesti kerran vuodessa. Sisäisessä laadunhallintajärjestelmän arvioinnissa tarkastetaan: - toiminnan tehokkuus - noudatetaanko laadunhallintajärjestelmää - sopiiko laadunhallintajärjestelmä yhteen käytännön työn kanssa - laatupoikkeamat - koulutuksen riittävyys Arvioinnin voi halutessaan suorittaa myös asiakas tai muu yhteistyökumppani. Ulkopuolisen suorittamasta arvioinnista ja sisäisestä vuosittain tehtävästä suunnitelmallisesta arvioinnista laaditaan aina raportti. 2.3 Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet Laatupoikkeamat pyritään ennaltaehkäisemään jo työn vastaanottovaiheessa. Asiakkaan kanssa keskustellaan suoritettavasta työstä ja hänelle ilmoitetaan ennen työn aloittamista mahdolliset ongelmat työn toteuttamisessa. Tarvittaessa asiakasta opastetaan tuotantomenetelmän valinnassa. Tällä varmistetaan se, että asiakas saa sellaista palvelua, mitä hän on odottanutkin. Mikäli ennalta arvaamattomia laatupoikkeamia esiintyy, syyt selvitetään ja työ korjataan viipymättä siten, että se mahdollisimman vähän haittaa asiakkaan toimintaa.

7 7 (14) 2.4 Asiakirjojen ohjaus Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat pidetään ajan tasalla ja kaikkien saatavilla ennalta määrätyssä paikassa. Asiakirjojen riittävyys varmistetaan sisäisissä laatuarvioinneissa. 2.5 Koulutus Henkilökunnan koulutus tapahtuu pääsääntöisesti työn ohessa ja aina kokeneemman henkilön valvonnassa. Vähintään kerran vuodessa järjestetään henkilökunnan tiedotus- ja koulutustilaisuus, jossa kartoitetaan mahdollinen lisäkoulutustarve ja käydään läpi epävarmuutta aiheuttavat asiat. Tarvittaessa hankimme koulutusta ulkopuolisilta toimittajilta. Yhtiö tukee henkilökunnan oma-aloitteista, työn ohessa tapahtuvaa opiskelua osallistumalla esim. kurssimaksuihin sekä opiskelumateriaalin hankintaan.

8 8 (14) 3. TOIMINTOJEN KUVAUS 3.1 Yritysjohto ja hallinto Yritysjohto vastaa toiminnan suunnittelusta ja laatutavoitteiden asettamisesta. Valvonnalla ja asiakaspalautteen analysoinnilla varmistetaan laadun toteutuminen ja sen jatkuva parantaminen. Yrityksen henkilöstöpolitiikassa pyritään avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen, mikä antaa kestävät puitteet tehokkaalle itsejohtoiselle ryhmätyölle. Henkilökuntaa koulutetaan koko ajan työn ohessa ja yhtiön sisäisissä koulutus- ja tulospalavereissa. Tämän lisäksi yhtiö tukee taloudellisesti henkilökunnan vapaaehtoista, työajan ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Yritysjohto vastaa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta, kustannuslaskennasta sekä budjetoinnista. Tuloksen kehittymistä seurataan tosiaikaisesti. Yhtiön kirjanpidon sekä palkkahallinnon hoitaa tilitoimisto Nettokate Oy. 3.2 Myynti ja markkinointi KL-KOPIO OY:n markkinointi tapahtuu pääsääntöisesti olemalla asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Yleisen tunnettuuden parantamiseksi mainoskampanjoita toteutetaan vuosittain eri medioissa. TV-mainonta aloitettiin syksyllä Yhtiöllä on kotisivut internetissä. Näitä sivuja pyritään hyödyntämään monipuolisesti. Tarjoukset tehdään yksittäisiin töihin vapaamuotoisina tapauskohtaisesti joko suullisina tai kirjallisina. Pitempään voimassaolevat ns. vuositarjoukset tehdään aina kirjallisina ja määrämuotoisina. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan ennen vuositarjouksen tekoa. Laskutettavat tilaukset kirjataan normaalisti tilaus- / lähetelomakkeelle, joka on suunniteltu yhteistyössä suurimpien asiakkaiden kanssa. Riittävillä tiedoilla täytetty lähetelomake muodostaa perustan laskutukseen ja KL-KOPIO OY:n kautta kulkeneen aineiston jälkiseurantaan tarvittaessa. Yksittäisissä tai rajatuissa toimeksiannoissa dokumentoinnista sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Laskutus / myyntireskontramme tuottaa omiin tarpeisiimme tilastotietoa eri palveluista ja palvelee tarvittaessa myös asiakkaan jälkilaskentaa.

9 9 (14) 3.3 Lähettipalvelu KL-KOPIO OY:n lähettipalvelu on osa yhtiön tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Kopioitava / käsiteltävä aineisto noudetaan tilaajalta ja valmiit työt jaetaan tilauksen mukaisiin osoitteisiin Rovaniemen seudulla. Muille paikkakunnille menevät lähetykset postitetaan tai toimitetaan tilaajan toivomalle rahdinkuljettajalle valmiiksi pakattuina. Aineisto pyritään noutamaan tunnin kuluessa lähetin tilaamisesta. Näin asiakas saa nopeasti tiedon siitä, että hänen aineistonsa on käsittelyssä. Valmiiden töiden toimitusaika on riippuvainen käsiteltävän aineiston laajuudesta. Kaikki tilaukset käsitellään kuitenkin viipymättä, yleensä siinä järjestyksessä kuin ne on vastaanotettu. Poikkeuksen muodostavat tilaukset, joihin on kirjattu toimitukselle jokin määräaika tai valmistumisaikataulusta on muuten erikseen sovittu. Tarvittaessa lähettipalvelun käytössä on enemmän kuin yksi auto. 3.4 Kopiointioikeuksien valvonta Suunnittelijoiden tekijänoikeuksien turvaamiseksi, väärien kuvaversioiden jakelun ehkäisemiseksi ja rakennushankkeen eri osapuolien tietoturvan parantamiseksi KL-KOPIO OY valvoo asiakirjojen kopiointia ja jakelua järjestelmällisesti. Yleisen menettelytapaohjeen mukaan KL-KOPIO OY ei toimita uusien rakennus- / saneerauskohteiden tai graafisten julkaisujen piirustuksia, suunnitelmia, asiakirjoja, tiedostoja tai näiden kopioita muuten kuin asianomaisen suunnittelijan tai tämän tunnetun edustajan tilaamana. Vakiintuneen käytännön mukaan laskenta- tai rakennusvaiheessa olevien rakennushankkeiden suunnitelmista luovutetaan lisäkopioita myös rakennuttajan ilmoittaman laskijaluettelon mukaisille urakkalaskijoille tai varsinaisessa rakennustyössä tiiviisti mukana oleville osapuolille näiden tilausten mukaisesti. Jos tästä yleisohjeesta halutaan poiketa, esimerkiksi asioiden joustavan hoitamisen helpottamiseksi, tehdään näistä menettelyistä laadunhallintajärjestelmäämme kirjallisia työohjeita tarpeen mukaan

10 10 (14) 3.5 Tuotanto Tuotanto alkaa tilauksen vastaanotosta. Tilauksen toimittaa KL-KOPIO:n lähetti tai asiakas itse. Tilauksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostina, telefaxina tai puhelimitse. Heti vastaanottovaiheessa tilauksesta tarkistetaan sekä mahdollinen määräaika toimitukselle että tarvittavat tuotantomenetelmät / -henkilöt ja huolehditaan tilauksen siirtymisestä tuotantoon toimitusaikataulun mukaisesti. Tuotannossa käytetään asianmukaisia koneita, laitteita ja laitevalmistajien suosittelemia materiaaleja. Kopiotuotteiden fyysistä laatua seurataan silmämääräisesti tuotannon aikana toistuvin pistokokein. Konekantaa uudistetaan teknisen kehityksen ja tarpeen mukaan. Työympäristön kehittämiseen osallistuu koko henkilökunta. Tilajärjestelyjä ja kalustehankintoja tehdään tarpeen mukaan työpisteiden eritysvaatimukset huomioiden. Yhtiön tuotantotilat on erotettu asiakaspalvelutiloista. Näin varmistetaan se, etteivät ulkopuoliset saa heille kuulumatonta tietoa käsiteltävästä aineistosta. Tietoturvahallintaan kuuluu myös hukkakopioiden hävittäminen. Normaalijäte kerätään säkkeihin omaan varastoon, josta se itse kuljetetaan kaatopaikalle tarvittavin väliajoin. Erikseen työ- tai asiakaskohtaisesti sovittava tarkempi tuhoaminen tapahtuu arkistotuhousliikkeen toimesta tai se määritellään tapauskohtaisesti. Näitä asiakirjoja varten tuotantohallissa on lukittavia jäteastioita. Toimitiloissa on vartiointiliikkeen valvoma murto- ja palohälytysjärjestelmä. 3.6 ATK-järjestelmä Yhtiön ATK-järjestelmä on ensisijaisesti rakennettu palvelemaan nykyaikaisen kopio- ja digipainopalvelun tuotannollisia tarpeita. Tätä tekniikkaa hyödynnetään myös yhtiön omassa hallinnossa ja markkinoinnissa. ATK-järjestelmään kuuluu tehokkaita työasemia erilaisten digitaalisten aineistojen käsittelyyn. Tulostimia ja skannereita on useita erilaisiin tarpeisiin. Yhtiöllä on oma kotisivu internetissä. Kotisivulta saa mm. tietoa yhtiön tarjoamista palveluista ja opastusta eri palveluiden käytössä. Sivulta voi tarvittaessa ladata tulostusajureita eri ohjelmistoihin. Osoite: Sähköpostin välityksellä tulevat tilaukset tarkistetaan viiden minuutin välein. Virustentorjunnassa käytetään aina hyväksi todettua virusohjelmistoa.

11 11 (14) 3.7 Ostotoiminta Tuotannossa käytetään vain hyvälaatuisia materiaaleja. Hankinnat suoritetaan pääsääntöisesti tutuilta, luotettaviksi koetuilta toimittajilta. Materiaalien hankinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisuutta ja paikallisuutta. Yleisimpiä materiaaleja pidetään aina riittävästi omassa varastossa. Kone- ja laiteinvestointeja tehdään tarpeen mukaan. Lopullisiin laitevalintoihin osallistuu koko henkilökunta yhtiön johdon esitysten pohjalta. Säännöllisenä alihankintana ostetaan kopiokoneiden huoltopalveluita. Laitevioista mahdollisesti johtuvien tuotantokatkosten aikana ostetaan tarvittaessa palveluita paikkakunnan muista kopioliikkeistä. Työympäristö pidetään siistinä joko omana työnä tai ostamalla säännöllinen siivouspalvelu paikalliselta siivousliikkeeltä. Ostoreskontran hoitaa yhtiön johto tai siihen tehtävään nimetty henkilö. Ostolaskut maksetaan maksuehtojen mukaisesti. 3.8 Huolto Yhtiön kaluston huolto hoidetaan osittain omana työnä, osittain ulkopuolelta ostettavalla palvelulla. Kaluston päivittäishoito suoritetaan kaikilta osin itse. Omana työnä huolletaan sellaiset tuotantokoneet ja laitteet, joihin ei paikkakunnalta saa huoltopalvelua tai huollon odotusaika on tuotantokatkosten minimoimiseksi saatava mahdollisimman lyhyeksi. Tällaisia laitteita ovat piirustuskopiotuotannon päälinjat taittoineen, suurtulostimet ja ATK-järjestelmä. Toimintavarmuuden parantamiseksi suunnitellut, normaalin tuotantoajan ulkopuolella suoritettavat määräaikaishuollot ja muut ennakoitavissa olevat huoltotoimenpiteet tehdään tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Digipainokoneiden huollosta vastaavat maahantuojien valtuuttamat ja kouluttamat huoltopalveluyritykset. Ajoneuvot huollatetaan hyväksi koetussa huoltopalveluyrityksessä.

12 12 (14) KL-KOPIO OY:N VASTUUMATRIISI LIITE 1 K = kokonaisvastuu O = osavastuu V = kokonaisvastuu lomien aikana T = tiedotusvelvollisuus Kai Heikkinen Jukka-Pekka Tapio Ari Marjomaa Panu Heikkinen Leena Koivisto InData Oy Toimittajan THS Tilitsto Nettokate Oy 3.1 Yritysjohto ja hallinto - laadunhallintajärjestelmä K OV T T T - kirjanpito ja palkanlaskenta O O K - henkilöstöasiat ja muu hallinto K V T T T T - tietoturvallisuus K OV O O O O 3.2 Myynti ja markkinointi - markkinointi / asiakaspalvelu K OV O O O T - laskutus ja myyntireskontra OV K T T T T - tarjouslaskenta / sopimusasiat K OV OV OV OV T 3.3 Lähettipalvelu, postitus O O O OV OV K 3.4 Kopiointioikeuksien valvonta K OV O O O 3.5 Tuotanto - rakennussuunnitelmakopiointi + tulostus O K OV O O T - asiakirjakopiointi O K OV O O T - värikopiointi ja tulostukset O O K OV O T - skannauspalvelut O O K OV O T 3.6 ATK-järjestelmä O O K O OV O 3.7 Ostotoiminta - materiaalitilaukset OV K OV O O - kone- ja laiteinvestoinnit K O O O O - ostoreskontra K O T T T 3.8 Huolto - Piirustustuotantolinja O K OV OV OV - Mustesuihkut, skannerit, muu kalusto O OV K O O - Arkkikopiokoneet /-tulostimet O O O O O K

13 13 (14) LAATUSANASTO LIITE 2 Laatu: Se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset. Laatupolitiikka: Johdon julkituoma laatuun liittyvä organisaation yleinen tarkoitus ja suunta. Johtaminen: Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi Laadunhallinta: Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. Laadunvarmistus: Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy tuottamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Laadunohjaus: Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy laatuvaatimusten täyttämiseen. Laadunhallintajärjestelmä: Johtamisjärjestelmä, jonka avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. Laatukäsikirja: Asiakirja, joka määrittelee organisaation laadunhallintajärjestelmän. Menettely: Toiminnon tai prosessin määritelty suoritustapa. Laatusuunnitelma: Asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa. Auditointi: Järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty Katselmus: Toiminto, joka suoritetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden sopivuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden määrittämiseksi. Laatutavoite: Jokin laatuun liittyvä pyrkimys. Spesifikaatio: Asiakirja, jossa esitetään vaatimukset. Poikkeama: Vaatimuksen täyttämättä jättäminen Korjaava toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun poikkeaman tai muun ei-toivotun tilanteen synty Ehkäisevä toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa mahdollisen poikkeaman tai muun mahdollisen ei-toivotun tilanteen syy. Huom: Lisää muita laatuun liittyviä käsitteitä löytyy ISO 9000 standardista kohdasta 3 laatuun liittyvät termit ja käsitteet. Aakkosellinen hakemisto löytyy saman standardin sivulla 60.

14 14 (14) VERTAILU ISO 9001 STANDARDIIN LIITE 3 Standardin kohta Laatukäsikirjan kohta 5 Johdon vastuu 5.1 Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, Laatupolitiikka Suunnittelu 1.1, 1.3, 2.2, Vastuut, valtuudet ja viestintä 1.1, 1.2, liite Johdon katselmus 1.1, Resurssienhallinta 6.1 Resurssien varaaminen 1.1, 1.2, Henkilöresurssit alkusanat, 1.1, 2.5, Infrastruktuuri Työympäristö 3.5, Tuotteen toteuttaminen 7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 2.3, Asiakkaaseen liittyvät prosessit 1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, Suunnittelu ja kehittäminen 1.1, Ostotoiminta Tuotanto ja palveluiden tuottaminen Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus ei käytössä 8 Mittaus, analysointi ja parantaminen 8.1 Yleistä alkusanat, Seuranta ja mittaus 1.2, 2.1, 2.2, Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen 1.1, 1.2, 2.1

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA OY RAITA ENVIRONMENT LTD

LAATUKÄSIKIRJA OY RAITA ENVIRONMENT LTD LAATUKÄSIKIRJA OY RAITA ENVIRONMENT LTD SISÄLTÖ 1 LAATUJÄRJESTELMÄ...3 2 YMPÄRISTÖN LAATUJÄRJESTELMÄ...3 3 OY RAITA ENVIRONMENT LTD:N LAATUKÄSIKIRJA...3 3.1 Johdanto...3 3.2 Oy Raita Environment Ltd...3

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Teamex ja taloushallinto

Teamex ja taloushallinto Tuotantotalous Tuotantotalous Tuoterakenteet, tuoterakenteet, hinnoittelu, tuotantobudjetti telu, Myynti Myynti Tarjoukset, sopimukset, tarjoukset, sopimukset tilaukset tilaukset Tuotanto Tuotanto Kuormitus,

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Laskujen muuntaminen tapahtuu, kuten osapuolet ovat keskenään sopineet.

Laskujen muuntaminen tapahtuu, kuten osapuolet ovat keskenään sopineet. SUOSITUS Sivu 1/6 SUOSITUS VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUN LAATUTASOSTA Laskujen välitys Verkkolaskuoperaattorit ja muut operaattoreina toimivat yritykset noudattavat yhteisiä alla mainittuja palvelun laatutason

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

HS-Works Oy:n asiakastietokanta

HS-Works Oy:n asiakastietokanta HS-Works Oy Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste HS-Works Oy:n asiakastietokanta Rekisteriseloste 8.5.2009 Sisällys 1 Rekisterinpitäjä...1 2 Rekisterin pitämisen peruste...1 3 Rekisterin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

A B C LAATUKÄSIKIRJA. Yrityksen laatupolitiikka

A B C LAATUKÄSIKIRJA. Yrityksen laatupolitiikka A100 A1 2/5 1. L A AT U K Ä S I K I R J A 1. 1 L a a t u k ä s i k i r j a n t a r k o i t u s Laatukäsikirjan pohjana on halu kehittää ja tehostaa toimintoja määrittelemällä suunnitteluvaiheen toimintatavat

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Logistiikkapalvelu. uusia työkaluja markkinointiin

Logistiikkapalvelu. uusia työkaluja markkinointiin Logistiikkapalvelu uusia työkaluja markkinointiin Mistä on kyse? I-printin logistiikkapalvelu tarjoaa käyttöösi seuraavat ratkaisut: Markkinointimateriaalien varastointi Pakkaus- ja postitustyöt Graafisten

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu Sisäinen ja ulkoinen laadunohjaus, akkreditointistandardi SFS-EN ISO 15189 patologian laboratoriossa Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Standardi SFS-EN ISO 15189 Laboratorion hyvä laatu perustuu

Lisätiedot

ASIAKAS. AJ&J Service Oy:n Tilaus- / toimitusprosessi. Tilausvahvistus. Markkinointi PINTAKÄSITTELY TUKITOIMET 1 (5)

ASIAKAS. AJ&J Service Oy:n Tilaus- / toimitusprosessi. Tilausvahvistus. Markkinointi PINTAKÄSITTELY TUKITOIMET 1 (5) 1 (5) ASIAKAS MARKKINOINTI / MYYNTI Markkinointi Myynti - tarjouskysely - tarjous - tilaus/ vuosisopimus Tilausvahvistus PINTAKÄSITTELY Ikaalinen, 100: Pintakäsittelyprosessi Toteutuksen suunnittelu Parkano,

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

ISA-auktorisoinnin taloyhtiöille tuomat hyödyt. Taloyhtiö 2015 -tapahtuma Helsingin Messukeskus, 15.4.2015 Jarmo Asikainen asiamies, VT, MBA

ISA-auktorisoinnin taloyhtiöille tuomat hyödyt. Taloyhtiö 2015 -tapahtuma Helsingin Messukeskus, 15.4.2015 Jarmo Asikainen asiamies, VT, MBA ISA-auktorisoinnin taloyhtiöille tuomat hyödyt Taloyhtiö 2015 -tapahtuma Helsingin Messukeskus, 15.4.2015 Jarmo Asikainen asiamies, VT, MBA Isännöinnin Auktorisointi ISA ry Yhdistys perustettu vuonna 1987

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki TARJOUS 73027 8.12.2014 Helsingin kaupungin Tietokeskus tilasto ja tietopalvelupäällikkö Ari Jaakola ari.jaakola@hel.fi RAKI KÄYTTÖÖNOTON KONSULTOINTI

Lisätiedot

SAMKin laadunkehittämistyö

SAMKin laadunkehittämistyö SAMKin laadunkehittämistyö Suunnittelija Erja Kuurila, SAMK Kohti nykyistä laadunhallintajärjestelmää Väliaikaiselle amkille luotiin yhteistä laatujärjestelmää Vuonna 1995 haettiin toimilupaa vakinaiselle

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi Lakewave encore 1. Lakewave encore lyhyesti Lakewave encore on nykyaikainen ohjelmisto ohjelmavälitystä ja -suunnittelua tarjoaville yrityksille. Ohjelmisto kattaa kaikki yrityksen liiketoiminnassa tarvitsemat

Lisätiedot

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Yhteistyön etuja Talousveden hankinta ja jäteveden puhdistuspalvelun hankinta Ylläpito-

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY.

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. Urho Roivanen 7.5.2005 1 JÄSENREKISTERIÄ YLLÄIDETÄÄN INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ: www.sivukoti.com/meniere Jäsenrekisteriohjelmisto ostetaan vuokrapalveluna Sivukoti.comilta.

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI AGENDA Yrityksen esittely Lähtökohdat Tavoitteet Projektin kulku Tulokset: Operatiivinen

Lisätiedot