ISO 9001 Laatukäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 9001 Laatukäsikirja"

Transkriptio

1 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet Laatuvastuut Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute Laadun varmistus ja laatuarvioinnit Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet Asiakirjojen ohjaus Koulutus 7 3. TOIMINTOJEN KUVAUS 3.1 Yritysjohto ja hallinto Myynti ja markkinointi Lähettipalvelu Kopiointioikeuksien valvonta Tuotanto ATK-järjestelmä Ostotoiminta Huolto 11 LIITTEET LIITE 1. KL-KOPIO OY:N VASTUUMATRIISI 12 LIITE 2. LAATUSANASTO 13 LIITE 3. VERTAILU ISO-9001 STANDARDIIN 14

2 2 (14) ALKUSANAT KL-KOPIO OY on vuonna 1993 perustettu palveluyritys. Päämarkkina-alue on Lapin lääni ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Tietoverkkojen kehitys ja niiden käytön yleistyminen ovat jonkin verran laajentaneet toiminta-aluettamme. Markkinointiaputoiminimeksi rekisteröitiin KL-Digipaino syksyllä Yhtiön omistaa yrittäjä / toimitusjohtaja. KL-KOPIO OY on monipuolinen kopio- ja painopalveluyritys. Valikoimaamme kuuluvat sekä perinteiset että uusien tekniikoiden vaatimat palvelut, kuten digitaalinen kopiointi, monipuoliset skannauspalvelut jne. Painopalvelut tuotetaan digitaalisin tuotantomenetelmin. Palveluvalikoimaa kehitetään kysynnän ja tarpeen mukaan periaatteella: Aina jotain uutta Olemme työllistäneet viime vuosina keskimäärin 6 henkilöä ja liikevaihtomme on ollut noin Kopiopalvelumme laatu tehdään ensisijaisesti riittävällä määrällä osaavaa henkilökuntaa. Näin pystymme vastaamaan nopeilla toimituksilla yhä kireämmiksi muodostuviin aikatauluihin. Luonnollisesti myös tuotantokaluston on oltava sillä tasolla, ettei se aseta esteitä laadukkaan palvelun tuottamiselle. ISO 9001 standardiin perustuvan järjestelmällisen laatutyön aloittaminen oli luonteva jatke jo vuosia jatkuneelle omaehtoiselle laadunvarmistus- ja kehitystyölle. Uskomme myös, että nykyiset ja uudet asiakkaamme arvostavat tunnettuun standardiin perustuvaa laadunhallintajärjestelmää tulevaisuudessa yhä enemmän.

3 3 (14) 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet KL-KOPIO OY:n laatupolitiikka perustuu siihen tosiasiaan, että käsittelemämme aineisto sisältää aina informaatiota, joka on matkalla jollekin, joka sitä odottaa. Koko sen ajan, mikä kuluu kun tieto siirtyy lähettäjältä vastaanottajalle kopioliikkeen kautta, ao. hankkeen eteneminen on enemmän tai vähemmän pysähdyksissä. Tilausten nopea läpimenoaika KL-KOPIO OY:n tuotantoketjussa antaa varsinaisille tiedon käyttäjille enemmän miettimisja toiminta-aikaa. Kopioiden ja muiden palvelutuotteidemme fyysinen laatu pidetään koko ajan korkeatasoisena. Hyvin hoidetut ja huolletut koneet, oikeat materiaalit ja osaava henkilökunta parantavat toimintavarmuutta ja mahdollistavat nopeat toimitukset. Nopearytmisessä toiminnassa laadunhallintajärjestelmä kirjallisine ohjeineen on hyvä apuväline oman työn järjestelmälliseen tarkkailuun. Jokainen työntekijä vastaa aina itse tekemänsä työn laadusta ja siitä, että toimitaan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Mikäli puutteita tai virheitä havaitaan, syyt selvitetään ja tilanne korjataan ensitilassa. Tämän jälkeen koko henkilökunnan ideat hyödynnetään, jotta samoilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa. Tarvittaessa tehdään muutoksia ongelma-alueen laatudokumentteihin. Järjestelmään kuuluva laatukäsikirja antaa asiakkaillemme selkeän kuvan toimintatavastamme sekä ohjesäännön omalle henkilökunnalle ja uusille työntekijöille toimia sen mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat dokumentit pidetään ajan tasalla ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Laadunhallintajärjestelmän yhteneväisyyttä toimintatapaan valvotaan työn ohessa päivittäin. Tämän lisäksi toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Uudet tavoitteet ja laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat tarkistetaan henkilökunnan tiedotusja koulutustilaisuuksien yhteydessä vähintään kerran vuodessa. Tällöin myös varmistetaan, että kaikki ymmärtävät laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiat. Myös asiakas tai muu yhteistyökumppanimme on tervetullut tarkastamaan ja toteamaan toimintamme laadunhallintajärjestelmän mukaiseksi. Rovaniemellä Toimitusjohtaja

4 4 (14) 1.2 Laatuvastuut ASIAKKAAT Johdon laatuvastuu Yhtiön johto on sitoutunut laadukkaaseen toimintaan ja vastaa siitä, että henkilöstöllä on käytettävissään riittävät resurssit laadunhallintajärjestelmän mukaisen, kehittyvän toiminnan ylläpitämiseksi. Laadunhallintajärjestelmään, asiakaspalautteisiin, ongelmatilanteisiin ja muuhun yhtiön toimintaan liittyvä sisäinen tiedottaminen hoidetaan tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla. Näin varmistetaan tiedon kulku kaikille henkilökuntaan kuuluville. Tiedotteet kootaan omaan mappiin, jolloin jokaisella on mahdollisuus tutustua asiaan myöhemmin uudelleen. Yrittäjävastuu on Kimmo Lehtosella. Henkilöstön laatuvastuu Henkilöstö tuntee laadunhallintajärjestelmän ja toimii sen mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta sekä laadun valvonnasta. Koulutuksella varmistetaan, että tuotantoketjussa mahdollisesti esiintyvät puutteet tunnistetaan ja jokainen osaa toimia oikein ongelmatilanteissa. Tarvittaessa henkilöstö raportoi havaituista puutteista ja parannusehdotuksista johdolle ja muulle henkilöstölle. Yksilöidympi kuvaus vastuista on esitetty vastuumatriisissa (Liite1, sivu 12)

5 5 (14) 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne KL-KOPIO OY:n laadunhallintajärjestelmä koostuu neljästä osasta: 1. LAATUKÄSIKIRJASTA, joka antaa yleisen kuvan toimintamme laatutavoitteista omalle henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. 2. MENETTELYOHJEISTA, joissa kuvataan tapaa toimia eli kuka tekee ja mitä tehdään. 3. TYÖOHJEISTA, joissa kuvataan työn tekotapa yksityiskohtaisesti eli miten tehdään. Työohje laaditaan aina kun se katsotaan tarpeelliseksi. 4. VIITETIEDOSTOISTA, jotka ovat yrityksen ulkopuolelta tulleita dokumentteja ja jotka säätelevät yrityksen toimintaa. Esim. lait, normit, säännökset ja työehtosopimus.

6 6 (14) 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Olemme säännöllisesti yhteydessä myös muihin alan asiantuntijoihin. Näin varmistamme sen, että meiltä asiakas saa aina tarpeitaan vastaavaa ja nykyaikaista palvelua. 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit Laatuarvioinneissa arvioidaan laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja laadun toteutumista. Sisäisiä laatuarviointeja suoritetaan osa-alueittain työn ohessa jatkuvasti. Laadunhallintajärjestelmän suunnitelmallinen arviointi ja johdon katselmus suoritetaan henkilöstöpalaverissa pääsääntöisesti kerran vuodessa. Sisäisessä laadunhallintajärjestelmän arvioinnissa tarkastetaan: - toiminnan tehokkuus - noudatetaanko laadunhallintajärjestelmää - sopiiko laadunhallintajärjestelmä yhteen käytännön työn kanssa - laatupoikkeamat - koulutuksen riittävyys Arvioinnin voi halutessaan suorittaa myös asiakas tai muu yhteistyökumppani. Ulkopuolisen suorittamasta arvioinnista ja sisäisestä vuosittain tehtävästä suunnitelmallisesta arvioinnista laaditaan aina raportti. 2.3 Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet Laatupoikkeamat pyritään ennaltaehkäisemään jo työn vastaanottovaiheessa. Asiakkaan kanssa keskustellaan suoritettavasta työstä ja hänelle ilmoitetaan ennen työn aloittamista mahdolliset ongelmat työn toteuttamisessa. Tarvittaessa asiakasta opastetaan tuotantomenetelmän valinnassa. Tällä varmistetaan se, että asiakas saa sellaista palvelua, mitä hän on odottanutkin. Mikäli ennalta arvaamattomia laatupoikkeamia esiintyy, syyt selvitetään ja työ korjataan viipymättä siten, että se mahdollisimman vähän haittaa asiakkaan toimintaa.

7 7 (14) 2.4 Asiakirjojen ohjaus Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat pidetään ajan tasalla ja kaikkien saatavilla ennalta määrätyssä paikassa. Asiakirjojen riittävyys varmistetaan sisäisissä laatuarvioinneissa. 2.5 Koulutus Henkilökunnan koulutus tapahtuu pääsääntöisesti työn ohessa ja aina kokeneemman henkilön valvonnassa. Vähintään kerran vuodessa järjestetään henkilökunnan tiedotus- ja koulutustilaisuus, jossa kartoitetaan mahdollinen lisäkoulutustarve ja käydään läpi epävarmuutta aiheuttavat asiat. Tarvittaessa hankimme koulutusta ulkopuolisilta toimittajilta. Yhtiö tukee henkilökunnan oma-aloitteista, työn ohessa tapahtuvaa opiskelua osallistumalla esim. kurssimaksuihin sekä opiskelumateriaalin hankintaan.

8 8 (14) 3. TOIMINTOJEN KUVAUS 3.1 Yritysjohto ja hallinto Yritysjohto vastaa toiminnan suunnittelusta ja laatutavoitteiden asettamisesta. Valvonnalla ja asiakaspalautteen analysoinnilla varmistetaan laadun toteutuminen ja sen jatkuva parantaminen. Yrityksen henkilöstöpolitiikassa pyritään avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen, mikä antaa kestävät puitteet tehokkaalle itsejohtoiselle ryhmätyölle. Henkilökuntaa koulutetaan koko ajan työn ohessa ja yhtiön sisäisissä koulutus- ja tulospalavereissa. Tämän lisäksi yhtiö tukee taloudellisesti henkilökunnan vapaaehtoista, työajan ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Yritysjohto vastaa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta, kustannuslaskennasta sekä budjetoinnista. Tuloksen kehittymistä seurataan tosiaikaisesti. Yhtiön kirjanpidon sekä palkkahallinnon hoitaa tilitoimisto Nettokate Oy. 3.2 Myynti ja markkinointi KL-KOPIO OY:n markkinointi tapahtuu pääsääntöisesti olemalla asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Yleisen tunnettuuden parantamiseksi mainoskampanjoita toteutetaan vuosittain eri medioissa. TV-mainonta aloitettiin syksyllä Yhtiöllä on kotisivut internetissä. Näitä sivuja pyritään hyödyntämään monipuolisesti. Tarjoukset tehdään yksittäisiin töihin vapaamuotoisina tapauskohtaisesti joko suullisina tai kirjallisina. Pitempään voimassaolevat ns. vuositarjoukset tehdään aina kirjallisina ja määrämuotoisina. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan ennen vuositarjouksen tekoa. Laskutettavat tilaukset kirjataan normaalisti tilaus- / lähetelomakkeelle, joka on suunniteltu yhteistyössä suurimpien asiakkaiden kanssa. Riittävillä tiedoilla täytetty lähetelomake muodostaa perustan laskutukseen ja KL-KOPIO OY:n kautta kulkeneen aineiston jälkiseurantaan tarvittaessa. Yksittäisissä tai rajatuissa toimeksiannoissa dokumentoinnista sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Laskutus / myyntireskontramme tuottaa omiin tarpeisiimme tilastotietoa eri palveluista ja palvelee tarvittaessa myös asiakkaan jälkilaskentaa.

9 9 (14) 3.3 Lähettipalvelu KL-KOPIO OY:n lähettipalvelu on osa yhtiön tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Kopioitava / käsiteltävä aineisto noudetaan tilaajalta ja valmiit työt jaetaan tilauksen mukaisiin osoitteisiin Rovaniemen seudulla. Muille paikkakunnille menevät lähetykset postitetaan tai toimitetaan tilaajan toivomalle rahdinkuljettajalle valmiiksi pakattuina. Aineisto pyritään noutamaan tunnin kuluessa lähetin tilaamisesta. Näin asiakas saa nopeasti tiedon siitä, että hänen aineistonsa on käsittelyssä. Valmiiden töiden toimitusaika on riippuvainen käsiteltävän aineiston laajuudesta. Kaikki tilaukset käsitellään kuitenkin viipymättä, yleensä siinä järjestyksessä kuin ne on vastaanotettu. Poikkeuksen muodostavat tilaukset, joihin on kirjattu toimitukselle jokin määräaika tai valmistumisaikataulusta on muuten erikseen sovittu. Tarvittaessa lähettipalvelun käytössä on enemmän kuin yksi auto. 3.4 Kopiointioikeuksien valvonta Suunnittelijoiden tekijänoikeuksien turvaamiseksi, väärien kuvaversioiden jakelun ehkäisemiseksi ja rakennushankkeen eri osapuolien tietoturvan parantamiseksi KL-KOPIO OY valvoo asiakirjojen kopiointia ja jakelua järjestelmällisesti. Yleisen menettelytapaohjeen mukaan KL-KOPIO OY ei toimita uusien rakennus- / saneerauskohteiden tai graafisten julkaisujen piirustuksia, suunnitelmia, asiakirjoja, tiedostoja tai näiden kopioita muuten kuin asianomaisen suunnittelijan tai tämän tunnetun edustajan tilaamana. Vakiintuneen käytännön mukaan laskenta- tai rakennusvaiheessa olevien rakennushankkeiden suunnitelmista luovutetaan lisäkopioita myös rakennuttajan ilmoittaman laskijaluettelon mukaisille urakkalaskijoille tai varsinaisessa rakennustyössä tiiviisti mukana oleville osapuolille näiden tilausten mukaisesti. Jos tästä yleisohjeesta halutaan poiketa, esimerkiksi asioiden joustavan hoitamisen helpottamiseksi, tehdään näistä menettelyistä laadunhallintajärjestelmäämme kirjallisia työohjeita tarpeen mukaan

10 10 (14) 3.5 Tuotanto Tuotanto alkaa tilauksen vastaanotosta. Tilauksen toimittaa KL-KOPIO:n lähetti tai asiakas itse. Tilauksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostina, telefaxina tai puhelimitse. Heti vastaanottovaiheessa tilauksesta tarkistetaan sekä mahdollinen määräaika toimitukselle että tarvittavat tuotantomenetelmät / -henkilöt ja huolehditaan tilauksen siirtymisestä tuotantoon toimitusaikataulun mukaisesti. Tuotannossa käytetään asianmukaisia koneita, laitteita ja laitevalmistajien suosittelemia materiaaleja. Kopiotuotteiden fyysistä laatua seurataan silmämääräisesti tuotannon aikana toistuvin pistokokein. Konekantaa uudistetaan teknisen kehityksen ja tarpeen mukaan. Työympäristön kehittämiseen osallistuu koko henkilökunta. Tilajärjestelyjä ja kalustehankintoja tehdään tarpeen mukaan työpisteiden eritysvaatimukset huomioiden. Yhtiön tuotantotilat on erotettu asiakaspalvelutiloista. Näin varmistetaan se, etteivät ulkopuoliset saa heille kuulumatonta tietoa käsiteltävästä aineistosta. Tietoturvahallintaan kuuluu myös hukkakopioiden hävittäminen. Normaalijäte kerätään säkkeihin omaan varastoon, josta se itse kuljetetaan kaatopaikalle tarvittavin väliajoin. Erikseen työ- tai asiakaskohtaisesti sovittava tarkempi tuhoaminen tapahtuu arkistotuhousliikkeen toimesta tai se määritellään tapauskohtaisesti. Näitä asiakirjoja varten tuotantohallissa on lukittavia jäteastioita. Toimitiloissa on vartiointiliikkeen valvoma murto- ja palohälytysjärjestelmä. 3.6 ATK-järjestelmä Yhtiön ATK-järjestelmä on ensisijaisesti rakennettu palvelemaan nykyaikaisen kopio- ja digipainopalvelun tuotannollisia tarpeita. Tätä tekniikkaa hyödynnetään myös yhtiön omassa hallinnossa ja markkinoinnissa. ATK-järjestelmään kuuluu tehokkaita työasemia erilaisten digitaalisten aineistojen käsittelyyn. Tulostimia ja skannereita on useita erilaisiin tarpeisiin. Yhtiöllä on oma kotisivu internetissä. Kotisivulta saa mm. tietoa yhtiön tarjoamista palveluista ja opastusta eri palveluiden käytössä. Sivulta voi tarvittaessa ladata tulostusajureita eri ohjelmistoihin. Osoite: Sähköpostin välityksellä tulevat tilaukset tarkistetaan viiden minuutin välein. Virustentorjunnassa käytetään aina hyväksi todettua virusohjelmistoa.

11 11 (14) 3.7 Ostotoiminta Tuotannossa käytetään vain hyvälaatuisia materiaaleja. Hankinnat suoritetaan pääsääntöisesti tutuilta, luotettaviksi koetuilta toimittajilta. Materiaalien hankinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisuutta ja paikallisuutta. Yleisimpiä materiaaleja pidetään aina riittävästi omassa varastossa. Kone- ja laiteinvestointeja tehdään tarpeen mukaan. Lopullisiin laitevalintoihin osallistuu koko henkilökunta yhtiön johdon esitysten pohjalta. Säännöllisenä alihankintana ostetaan kopiokoneiden huoltopalveluita. Laitevioista mahdollisesti johtuvien tuotantokatkosten aikana ostetaan tarvittaessa palveluita paikkakunnan muista kopioliikkeistä. Työympäristö pidetään siistinä joko omana työnä tai ostamalla säännöllinen siivouspalvelu paikalliselta siivousliikkeeltä. Ostoreskontran hoitaa yhtiön johto tai siihen tehtävään nimetty henkilö. Ostolaskut maksetaan maksuehtojen mukaisesti. 3.8 Huolto Yhtiön kaluston huolto hoidetaan osittain omana työnä, osittain ulkopuolelta ostettavalla palvelulla. Kaluston päivittäishoito suoritetaan kaikilta osin itse. Omana työnä huolletaan sellaiset tuotantokoneet ja laitteet, joihin ei paikkakunnalta saa huoltopalvelua tai huollon odotusaika on tuotantokatkosten minimoimiseksi saatava mahdollisimman lyhyeksi. Tällaisia laitteita ovat piirustuskopiotuotannon päälinjat taittoineen, suurtulostimet ja ATK-järjestelmä. Toimintavarmuuden parantamiseksi suunnitellut, normaalin tuotantoajan ulkopuolella suoritettavat määräaikaishuollot ja muut ennakoitavissa olevat huoltotoimenpiteet tehdään tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Digipainokoneiden huollosta vastaavat maahantuojien valtuuttamat ja kouluttamat huoltopalveluyritykset. Ajoneuvot huollatetaan hyväksi koetussa huoltopalveluyrityksessä.

12 12 (14) KL-KOPIO OY:N VASTUUMATRIISI LIITE 1 K = kokonaisvastuu O = osavastuu V = kokonaisvastuu lomien aikana T = tiedotusvelvollisuus Kai Heikkinen Jukka-Pekka Tapio Ari Marjomaa Panu Heikkinen Leena Koivisto InData Oy Toimittajan THS Tilitsto Nettokate Oy 3.1 Yritysjohto ja hallinto - laadunhallintajärjestelmä K OV T T T - kirjanpito ja palkanlaskenta O O K - henkilöstöasiat ja muu hallinto K V T T T T - tietoturvallisuus K OV O O O O 3.2 Myynti ja markkinointi - markkinointi / asiakaspalvelu K OV O O O T - laskutus ja myyntireskontra OV K T T T T - tarjouslaskenta / sopimusasiat K OV OV OV OV T 3.3 Lähettipalvelu, postitus O O O OV OV K 3.4 Kopiointioikeuksien valvonta K OV O O O 3.5 Tuotanto - rakennussuunnitelmakopiointi + tulostus O K OV O O T - asiakirjakopiointi O K OV O O T - värikopiointi ja tulostukset O O K OV O T - skannauspalvelut O O K OV O T 3.6 ATK-järjestelmä O O K O OV O 3.7 Ostotoiminta - materiaalitilaukset OV K OV O O - kone- ja laiteinvestoinnit K O O O O - ostoreskontra K O T T T 3.8 Huolto - Piirustustuotantolinja O K OV OV OV - Mustesuihkut, skannerit, muu kalusto O OV K O O - Arkkikopiokoneet /-tulostimet O O O O O K

13 13 (14) LAATUSANASTO LIITE 2 Laatu: Se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset. Laatupolitiikka: Johdon julkituoma laatuun liittyvä organisaation yleinen tarkoitus ja suunta. Johtaminen: Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi Laadunhallinta: Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. Laadunvarmistus: Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy tuottamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Laadunohjaus: Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy laatuvaatimusten täyttämiseen. Laadunhallintajärjestelmä: Johtamisjärjestelmä, jonka avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. Laatukäsikirja: Asiakirja, joka määrittelee organisaation laadunhallintajärjestelmän. Menettely: Toiminnon tai prosessin määritelty suoritustapa. Laatusuunnitelma: Asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa. Auditointi: Järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty Katselmus: Toiminto, joka suoritetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden sopivuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden määrittämiseksi. Laatutavoite: Jokin laatuun liittyvä pyrkimys. Spesifikaatio: Asiakirja, jossa esitetään vaatimukset. Poikkeama: Vaatimuksen täyttämättä jättäminen Korjaava toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun poikkeaman tai muun ei-toivotun tilanteen synty Ehkäisevä toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa mahdollisen poikkeaman tai muun mahdollisen ei-toivotun tilanteen syy. Huom: Lisää muita laatuun liittyviä käsitteitä löytyy ISO 9000 standardista kohdasta 3 laatuun liittyvät termit ja käsitteet. Aakkosellinen hakemisto löytyy saman standardin sivulla 60.

14 14 (14) VERTAILU ISO 9001 STANDARDIIN LIITE 3 Standardin kohta Laatukäsikirjan kohta 5 Johdon vastuu 5.1 Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, Laatupolitiikka Suunnittelu 1.1, 1.3, 2.2, Vastuut, valtuudet ja viestintä 1.1, 1.2, liite Johdon katselmus 1.1, Resurssienhallinta 6.1 Resurssien varaaminen 1.1, 1.2, Henkilöresurssit alkusanat, 1.1, 2.5, Infrastruktuuri Työympäristö 3.5, Tuotteen toteuttaminen 7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 2.3, Asiakkaaseen liittyvät prosessit 1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, Suunnittelu ja kehittäminen 1.1, Ostotoiminta Tuotanto ja palveluiden tuottaminen Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus ei käytössä 8 Mittaus, analysointi ja parantaminen 8.1 Yleistä alkusanat, Seuranta ja mittaus 1.2, 2.1, 2.2, Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen 1.1, 1.2, 2.1

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

A B C LAATUKÄSIKIRJA. Yrityksen laatupolitiikka

A B C LAATUKÄSIKIRJA. Yrityksen laatupolitiikka A100 A1 2/5 1. L A AT U K Ä S I K I R J A 1. 1 L a a t u k ä s i k i r j a n t a r k o i t u s Laatukäsikirjan pohjana on halu kehittää ja tehostaa toimintoja määrittelemällä suunnitteluvaiheen toimintatavat

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Laatuvastaavien tapaaminen

Laatuvastaavien tapaaminen Laatuvastaavien tapaaminen 24.10.2007 klo 10:15-12, A103 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 soile.vaananen@adm.jyu.fi 014 260 1085 050 443 2363 Asioita Laatulista Sisäinen auditointi Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

SW/HNo/TKe 30.11.2015 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo/TKe 30.11.2015 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio OHJE 35/15/PEL 1 (5) TILAUSVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Pelkom pöytäkirja nro 85/2015 Tilauksesta maksuun -prosessi Tämä ohje tulee voimaan 1.12.2015 ja kumoaa ohjeen 10/15/PEL. Ohje on voimassa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Populukseen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Populukseen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Populukseen Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TARJOUS 289915 8.9.2015_Päivitetty 26.10.2015 CGI Internal Sisällysluettelo 1 CGI yhteistyökumppanina 5 1.1 HRM alueen

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot