ISO 9001 Laatukäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 9001 Laatukäsikirja"

Transkriptio

1 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet Laatuvastuut Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute Laadun varmistus ja laatuarvioinnit Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet Asiakirjojen ohjaus Koulutus 7 3. TOIMINTOJEN KUVAUS 3.1 Yritysjohto ja hallinto Myynti ja markkinointi Lähettipalvelu Kopiointioikeuksien valvonta Tuotanto ATK-järjestelmä Ostotoiminta Huolto 11 LIITTEET LIITE 1. KL-KOPIO OY:N VASTUUMATRIISI 12 LIITE 2. LAATUSANASTO 13 LIITE 3. VERTAILU ISO-9001 STANDARDIIN 14

2 2 (14) ALKUSANAT KL-KOPIO OY on vuonna 1993 perustettu palveluyritys. Päämarkkina-alue on Lapin lääni ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Tietoverkkojen kehitys ja niiden käytön yleistyminen ovat jonkin verran laajentaneet toiminta-aluettamme. Markkinointiaputoiminimeksi rekisteröitiin KL-Digipaino syksyllä Yhtiön omistaa yrittäjä / toimitusjohtaja. KL-KOPIO OY on monipuolinen kopio- ja painopalveluyritys. Valikoimaamme kuuluvat sekä perinteiset että uusien tekniikoiden vaatimat palvelut, kuten digitaalinen kopiointi, monipuoliset skannauspalvelut jne. Painopalvelut tuotetaan digitaalisin tuotantomenetelmin. Palveluvalikoimaa kehitetään kysynnän ja tarpeen mukaan periaatteella: Aina jotain uutta Olemme työllistäneet viime vuosina keskimäärin 6 henkilöä ja liikevaihtomme on ollut noin Kopiopalvelumme laatu tehdään ensisijaisesti riittävällä määrällä osaavaa henkilökuntaa. Näin pystymme vastaamaan nopeilla toimituksilla yhä kireämmiksi muodostuviin aikatauluihin. Luonnollisesti myös tuotantokaluston on oltava sillä tasolla, ettei se aseta esteitä laadukkaan palvelun tuottamiselle. ISO 9001 standardiin perustuvan järjestelmällisen laatutyön aloittaminen oli luonteva jatke jo vuosia jatkuneelle omaehtoiselle laadunvarmistus- ja kehitystyölle. Uskomme myös, että nykyiset ja uudet asiakkaamme arvostavat tunnettuun standardiin perustuvaa laadunhallintajärjestelmää tulevaisuudessa yhä enemmän.

3 3 (14) 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet KL-KOPIO OY:n laatupolitiikka perustuu siihen tosiasiaan, että käsittelemämme aineisto sisältää aina informaatiota, joka on matkalla jollekin, joka sitä odottaa. Koko sen ajan, mikä kuluu kun tieto siirtyy lähettäjältä vastaanottajalle kopioliikkeen kautta, ao. hankkeen eteneminen on enemmän tai vähemmän pysähdyksissä. Tilausten nopea läpimenoaika KL-KOPIO OY:n tuotantoketjussa antaa varsinaisille tiedon käyttäjille enemmän miettimisja toiminta-aikaa. Kopioiden ja muiden palvelutuotteidemme fyysinen laatu pidetään koko ajan korkeatasoisena. Hyvin hoidetut ja huolletut koneet, oikeat materiaalit ja osaava henkilökunta parantavat toimintavarmuutta ja mahdollistavat nopeat toimitukset. Nopearytmisessä toiminnassa laadunhallintajärjestelmä kirjallisine ohjeineen on hyvä apuväline oman työn järjestelmälliseen tarkkailuun. Jokainen työntekijä vastaa aina itse tekemänsä työn laadusta ja siitä, että toimitaan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Mikäli puutteita tai virheitä havaitaan, syyt selvitetään ja tilanne korjataan ensitilassa. Tämän jälkeen koko henkilökunnan ideat hyödynnetään, jotta samoilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa. Tarvittaessa tehdään muutoksia ongelma-alueen laatudokumentteihin. Järjestelmään kuuluva laatukäsikirja antaa asiakkaillemme selkeän kuvan toimintatavastamme sekä ohjesäännön omalle henkilökunnalle ja uusille työntekijöille toimia sen mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat dokumentit pidetään ajan tasalla ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Laadunhallintajärjestelmän yhteneväisyyttä toimintatapaan valvotaan työn ohessa päivittäin. Tämän lisäksi toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Uudet tavoitteet ja laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat tarkistetaan henkilökunnan tiedotusja koulutustilaisuuksien yhteydessä vähintään kerran vuodessa. Tällöin myös varmistetaan, että kaikki ymmärtävät laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiat. Myös asiakas tai muu yhteistyökumppanimme on tervetullut tarkastamaan ja toteamaan toimintamme laadunhallintajärjestelmän mukaiseksi. Rovaniemellä Toimitusjohtaja

4 4 (14) 1.2 Laatuvastuut ASIAKKAAT Johdon laatuvastuu Yhtiön johto on sitoutunut laadukkaaseen toimintaan ja vastaa siitä, että henkilöstöllä on käytettävissään riittävät resurssit laadunhallintajärjestelmän mukaisen, kehittyvän toiminnan ylläpitämiseksi. Laadunhallintajärjestelmään, asiakaspalautteisiin, ongelmatilanteisiin ja muuhun yhtiön toimintaan liittyvä sisäinen tiedottaminen hoidetaan tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla. Näin varmistetaan tiedon kulku kaikille henkilökuntaan kuuluville. Tiedotteet kootaan omaan mappiin, jolloin jokaisella on mahdollisuus tutustua asiaan myöhemmin uudelleen. Yrittäjävastuu on Kimmo Lehtosella. Henkilöstön laatuvastuu Henkilöstö tuntee laadunhallintajärjestelmän ja toimii sen mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta sekä laadun valvonnasta. Koulutuksella varmistetaan, että tuotantoketjussa mahdollisesti esiintyvät puutteet tunnistetaan ja jokainen osaa toimia oikein ongelmatilanteissa. Tarvittaessa henkilöstö raportoi havaituista puutteista ja parannusehdotuksista johdolle ja muulle henkilöstölle. Yksilöidympi kuvaus vastuista on esitetty vastuumatriisissa (Liite1, sivu 12)

5 5 (14) 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne KL-KOPIO OY:n laadunhallintajärjestelmä koostuu neljästä osasta: 1. LAATUKÄSIKIRJASTA, joka antaa yleisen kuvan toimintamme laatutavoitteista omalle henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. 2. MENETTELYOHJEISTA, joissa kuvataan tapaa toimia eli kuka tekee ja mitä tehdään. 3. TYÖOHJEISTA, joissa kuvataan työn tekotapa yksityiskohtaisesti eli miten tehdään. Työohje laaditaan aina kun se katsotaan tarpeelliseksi. 4. VIITETIEDOSTOISTA, jotka ovat yrityksen ulkopuolelta tulleita dokumentteja ja jotka säätelevät yrityksen toimintaa. Esim. lait, normit, säännökset ja työehtosopimus.

6 6 (14) 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Olemme säännöllisesti yhteydessä myös muihin alan asiantuntijoihin. Näin varmistamme sen, että meiltä asiakas saa aina tarpeitaan vastaavaa ja nykyaikaista palvelua. 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit Laatuarvioinneissa arvioidaan laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja laadun toteutumista. Sisäisiä laatuarviointeja suoritetaan osa-alueittain työn ohessa jatkuvasti. Laadunhallintajärjestelmän suunnitelmallinen arviointi ja johdon katselmus suoritetaan henkilöstöpalaverissa pääsääntöisesti kerran vuodessa. Sisäisessä laadunhallintajärjestelmän arvioinnissa tarkastetaan: - toiminnan tehokkuus - noudatetaanko laadunhallintajärjestelmää - sopiiko laadunhallintajärjestelmä yhteen käytännön työn kanssa - laatupoikkeamat - koulutuksen riittävyys Arvioinnin voi halutessaan suorittaa myös asiakas tai muu yhteistyökumppani. Ulkopuolisen suorittamasta arvioinnista ja sisäisestä vuosittain tehtävästä suunnitelmallisesta arvioinnista laaditaan aina raportti. 2.3 Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet Laatupoikkeamat pyritään ennaltaehkäisemään jo työn vastaanottovaiheessa. Asiakkaan kanssa keskustellaan suoritettavasta työstä ja hänelle ilmoitetaan ennen työn aloittamista mahdolliset ongelmat työn toteuttamisessa. Tarvittaessa asiakasta opastetaan tuotantomenetelmän valinnassa. Tällä varmistetaan se, että asiakas saa sellaista palvelua, mitä hän on odottanutkin. Mikäli ennalta arvaamattomia laatupoikkeamia esiintyy, syyt selvitetään ja työ korjataan viipymättä siten, että se mahdollisimman vähän haittaa asiakkaan toimintaa.

7 7 (14) 2.4 Asiakirjojen ohjaus Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat pidetään ajan tasalla ja kaikkien saatavilla ennalta määrätyssä paikassa. Asiakirjojen riittävyys varmistetaan sisäisissä laatuarvioinneissa. 2.5 Koulutus Henkilökunnan koulutus tapahtuu pääsääntöisesti työn ohessa ja aina kokeneemman henkilön valvonnassa. Vähintään kerran vuodessa järjestetään henkilökunnan tiedotus- ja koulutustilaisuus, jossa kartoitetaan mahdollinen lisäkoulutustarve ja käydään läpi epävarmuutta aiheuttavat asiat. Tarvittaessa hankimme koulutusta ulkopuolisilta toimittajilta. Yhtiö tukee henkilökunnan oma-aloitteista, työn ohessa tapahtuvaa opiskelua osallistumalla esim. kurssimaksuihin sekä opiskelumateriaalin hankintaan.

8 8 (14) 3. TOIMINTOJEN KUVAUS 3.1 Yritysjohto ja hallinto Yritysjohto vastaa toiminnan suunnittelusta ja laatutavoitteiden asettamisesta. Valvonnalla ja asiakaspalautteen analysoinnilla varmistetaan laadun toteutuminen ja sen jatkuva parantaminen. Yrityksen henkilöstöpolitiikassa pyritään avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen, mikä antaa kestävät puitteet tehokkaalle itsejohtoiselle ryhmätyölle. Henkilökuntaa koulutetaan koko ajan työn ohessa ja yhtiön sisäisissä koulutus- ja tulospalavereissa. Tämän lisäksi yhtiö tukee taloudellisesti henkilökunnan vapaaehtoista, työajan ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Yritysjohto vastaa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta, kustannuslaskennasta sekä budjetoinnista. Tuloksen kehittymistä seurataan tosiaikaisesti. Yhtiön kirjanpidon sekä palkkahallinnon hoitaa tilitoimisto Nettokate Oy. 3.2 Myynti ja markkinointi KL-KOPIO OY:n markkinointi tapahtuu pääsääntöisesti olemalla asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Yleisen tunnettuuden parantamiseksi mainoskampanjoita toteutetaan vuosittain eri medioissa. TV-mainonta aloitettiin syksyllä Yhtiöllä on kotisivut internetissä. Näitä sivuja pyritään hyödyntämään monipuolisesti. Tarjoukset tehdään yksittäisiin töihin vapaamuotoisina tapauskohtaisesti joko suullisina tai kirjallisina. Pitempään voimassaolevat ns. vuositarjoukset tehdään aina kirjallisina ja määrämuotoisina. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan ennen vuositarjouksen tekoa. Laskutettavat tilaukset kirjataan normaalisti tilaus- / lähetelomakkeelle, joka on suunniteltu yhteistyössä suurimpien asiakkaiden kanssa. Riittävillä tiedoilla täytetty lähetelomake muodostaa perustan laskutukseen ja KL-KOPIO OY:n kautta kulkeneen aineiston jälkiseurantaan tarvittaessa. Yksittäisissä tai rajatuissa toimeksiannoissa dokumentoinnista sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Laskutus / myyntireskontramme tuottaa omiin tarpeisiimme tilastotietoa eri palveluista ja palvelee tarvittaessa myös asiakkaan jälkilaskentaa.

9 9 (14) 3.3 Lähettipalvelu KL-KOPIO OY:n lähettipalvelu on osa yhtiön tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Kopioitava / käsiteltävä aineisto noudetaan tilaajalta ja valmiit työt jaetaan tilauksen mukaisiin osoitteisiin Rovaniemen seudulla. Muille paikkakunnille menevät lähetykset postitetaan tai toimitetaan tilaajan toivomalle rahdinkuljettajalle valmiiksi pakattuina. Aineisto pyritään noutamaan tunnin kuluessa lähetin tilaamisesta. Näin asiakas saa nopeasti tiedon siitä, että hänen aineistonsa on käsittelyssä. Valmiiden töiden toimitusaika on riippuvainen käsiteltävän aineiston laajuudesta. Kaikki tilaukset käsitellään kuitenkin viipymättä, yleensä siinä järjestyksessä kuin ne on vastaanotettu. Poikkeuksen muodostavat tilaukset, joihin on kirjattu toimitukselle jokin määräaika tai valmistumisaikataulusta on muuten erikseen sovittu. Tarvittaessa lähettipalvelun käytössä on enemmän kuin yksi auto. 3.4 Kopiointioikeuksien valvonta Suunnittelijoiden tekijänoikeuksien turvaamiseksi, väärien kuvaversioiden jakelun ehkäisemiseksi ja rakennushankkeen eri osapuolien tietoturvan parantamiseksi KL-KOPIO OY valvoo asiakirjojen kopiointia ja jakelua järjestelmällisesti. Yleisen menettelytapaohjeen mukaan KL-KOPIO OY ei toimita uusien rakennus- / saneerauskohteiden tai graafisten julkaisujen piirustuksia, suunnitelmia, asiakirjoja, tiedostoja tai näiden kopioita muuten kuin asianomaisen suunnittelijan tai tämän tunnetun edustajan tilaamana. Vakiintuneen käytännön mukaan laskenta- tai rakennusvaiheessa olevien rakennushankkeiden suunnitelmista luovutetaan lisäkopioita myös rakennuttajan ilmoittaman laskijaluettelon mukaisille urakkalaskijoille tai varsinaisessa rakennustyössä tiiviisti mukana oleville osapuolille näiden tilausten mukaisesti. Jos tästä yleisohjeesta halutaan poiketa, esimerkiksi asioiden joustavan hoitamisen helpottamiseksi, tehdään näistä menettelyistä laadunhallintajärjestelmäämme kirjallisia työohjeita tarpeen mukaan

10 10 (14) 3.5 Tuotanto Tuotanto alkaa tilauksen vastaanotosta. Tilauksen toimittaa KL-KOPIO:n lähetti tai asiakas itse. Tilauksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostina, telefaxina tai puhelimitse. Heti vastaanottovaiheessa tilauksesta tarkistetaan sekä mahdollinen määräaika toimitukselle että tarvittavat tuotantomenetelmät / -henkilöt ja huolehditaan tilauksen siirtymisestä tuotantoon toimitusaikataulun mukaisesti. Tuotannossa käytetään asianmukaisia koneita, laitteita ja laitevalmistajien suosittelemia materiaaleja. Kopiotuotteiden fyysistä laatua seurataan silmämääräisesti tuotannon aikana toistuvin pistokokein. Konekantaa uudistetaan teknisen kehityksen ja tarpeen mukaan. Työympäristön kehittämiseen osallistuu koko henkilökunta. Tilajärjestelyjä ja kalustehankintoja tehdään tarpeen mukaan työpisteiden eritysvaatimukset huomioiden. Yhtiön tuotantotilat on erotettu asiakaspalvelutiloista. Näin varmistetaan se, etteivät ulkopuoliset saa heille kuulumatonta tietoa käsiteltävästä aineistosta. Tietoturvahallintaan kuuluu myös hukkakopioiden hävittäminen. Normaalijäte kerätään säkkeihin omaan varastoon, josta se itse kuljetetaan kaatopaikalle tarvittavin väliajoin. Erikseen työ- tai asiakaskohtaisesti sovittava tarkempi tuhoaminen tapahtuu arkistotuhousliikkeen toimesta tai se määritellään tapauskohtaisesti. Näitä asiakirjoja varten tuotantohallissa on lukittavia jäteastioita. Toimitiloissa on vartiointiliikkeen valvoma murto- ja palohälytysjärjestelmä. 3.6 ATK-järjestelmä Yhtiön ATK-järjestelmä on ensisijaisesti rakennettu palvelemaan nykyaikaisen kopio- ja digipainopalvelun tuotannollisia tarpeita. Tätä tekniikkaa hyödynnetään myös yhtiön omassa hallinnossa ja markkinoinnissa. ATK-järjestelmään kuuluu tehokkaita työasemia erilaisten digitaalisten aineistojen käsittelyyn. Tulostimia ja skannereita on useita erilaisiin tarpeisiin. Yhtiöllä on oma kotisivu internetissä. Kotisivulta saa mm. tietoa yhtiön tarjoamista palveluista ja opastusta eri palveluiden käytössä. Sivulta voi tarvittaessa ladata tulostusajureita eri ohjelmistoihin. Osoite: Sähköpostin välityksellä tulevat tilaukset tarkistetaan viiden minuutin välein. Virustentorjunnassa käytetään aina hyväksi todettua virusohjelmistoa.

11 11 (14) 3.7 Ostotoiminta Tuotannossa käytetään vain hyvälaatuisia materiaaleja. Hankinnat suoritetaan pääsääntöisesti tutuilta, luotettaviksi koetuilta toimittajilta. Materiaalien hankinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisuutta ja paikallisuutta. Yleisimpiä materiaaleja pidetään aina riittävästi omassa varastossa. Kone- ja laiteinvestointeja tehdään tarpeen mukaan. Lopullisiin laitevalintoihin osallistuu koko henkilökunta yhtiön johdon esitysten pohjalta. Säännöllisenä alihankintana ostetaan kopiokoneiden huoltopalveluita. Laitevioista mahdollisesti johtuvien tuotantokatkosten aikana ostetaan tarvittaessa palveluita paikkakunnan muista kopioliikkeistä. Työympäristö pidetään siistinä joko omana työnä tai ostamalla säännöllinen siivouspalvelu paikalliselta siivousliikkeeltä. Ostoreskontran hoitaa yhtiön johto tai siihen tehtävään nimetty henkilö. Ostolaskut maksetaan maksuehtojen mukaisesti. 3.8 Huolto Yhtiön kaluston huolto hoidetaan osittain omana työnä, osittain ulkopuolelta ostettavalla palvelulla. Kaluston päivittäishoito suoritetaan kaikilta osin itse. Omana työnä huolletaan sellaiset tuotantokoneet ja laitteet, joihin ei paikkakunnalta saa huoltopalvelua tai huollon odotusaika on tuotantokatkosten minimoimiseksi saatava mahdollisimman lyhyeksi. Tällaisia laitteita ovat piirustuskopiotuotannon päälinjat taittoineen, suurtulostimet ja ATK-järjestelmä. Toimintavarmuuden parantamiseksi suunnitellut, normaalin tuotantoajan ulkopuolella suoritettavat määräaikaishuollot ja muut ennakoitavissa olevat huoltotoimenpiteet tehdään tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Digipainokoneiden huollosta vastaavat maahantuojien valtuuttamat ja kouluttamat huoltopalveluyritykset. Ajoneuvot huollatetaan hyväksi koetussa huoltopalveluyrityksessä.

12 12 (14) KL-KOPIO OY:N VASTUUMATRIISI LIITE 1 K = kokonaisvastuu O = osavastuu V = kokonaisvastuu lomien aikana T = tiedotusvelvollisuus Kai Heikkinen Jukka-Pekka Tapio Ari Marjomaa Panu Heikkinen Leena Koivisto InData Oy Toimittajan THS Tilitsto Nettokate Oy 3.1 Yritysjohto ja hallinto - laadunhallintajärjestelmä K OV T T T - kirjanpito ja palkanlaskenta O O K - henkilöstöasiat ja muu hallinto K V T T T T - tietoturvallisuus K OV O O O O 3.2 Myynti ja markkinointi - markkinointi / asiakaspalvelu K OV O O O T - laskutus ja myyntireskontra OV K T T T T - tarjouslaskenta / sopimusasiat K OV OV OV OV T 3.3 Lähettipalvelu, postitus O O O OV OV K 3.4 Kopiointioikeuksien valvonta K OV O O O 3.5 Tuotanto - rakennussuunnitelmakopiointi + tulostus O K OV O O T - asiakirjakopiointi O K OV O O T - värikopiointi ja tulostukset O O K OV O T - skannauspalvelut O O K OV O T 3.6 ATK-järjestelmä O O K O OV O 3.7 Ostotoiminta - materiaalitilaukset OV K OV O O - kone- ja laiteinvestoinnit K O O O O - ostoreskontra K O T T T 3.8 Huolto - Piirustustuotantolinja O K OV OV OV - Mustesuihkut, skannerit, muu kalusto O OV K O O - Arkkikopiokoneet /-tulostimet O O O O O K

13 13 (14) LAATUSANASTO LIITE 2 Laatu: Se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset. Laatupolitiikka: Johdon julkituoma laatuun liittyvä organisaation yleinen tarkoitus ja suunta. Johtaminen: Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi Laadunhallinta: Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. Laadunvarmistus: Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy tuottamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Laadunohjaus: Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy laatuvaatimusten täyttämiseen. Laadunhallintajärjestelmä: Johtamisjärjestelmä, jonka avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. Laatukäsikirja: Asiakirja, joka määrittelee organisaation laadunhallintajärjestelmän. Menettely: Toiminnon tai prosessin määritelty suoritustapa. Laatusuunnitelma: Asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa. Auditointi: Järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty Katselmus: Toiminto, joka suoritetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden sopivuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden määrittämiseksi. Laatutavoite: Jokin laatuun liittyvä pyrkimys. Spesifikaatio: Asiakirja, jossa esitetään vaatimukset. Poikkeama: Vaatimuksen täyttämättä jättäminen Korjaava toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun poikkeaman tai muun ei-toivotun tilanteen synty Ehkäisevä toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa mahdollisen poikkeaman tai muun mahdollisen ei-toivotun tilanteen syy. Huom: Lisää muita laatuun liittyviä käsitteitä löytyy ISO 9000 standardista kohdasta 3 laatuun liittyvät termit ja käsitteet. Aakkosellinen hakemisto löytyy saman standardin sivulla 60.

14 14 (14) VERTAILU ISO 9001 STANDARDIIN LIITE 3 Standardin kohta Laatukäsikirjan kohta 5 Johdon vastuu 5.1 Johdon sitoutuminen Asiakaskeskeisyys 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, Laatupolitiikka Suunnittelu 1.1, 1.3, 2.2, Vastuut, valtuudet ja viestintä 1.1, 1.2, liite Johdon katselmus 1.1, Resurssienhallinta 6.1 Resurssien varaaminen 1.1, 1.2, Henkilöresurssit alkusanat, 1.1, 2.5, Infrastruktuuri Työympäristö 3.5, Tuotteen toteuttaminen 7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 2.3, Asiakkaaseen liittyvät prosessit 1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, Suunnittelu ja kehittäminen 1.1, Ostotoiminta Tuotanto ja palveluiden tuottaminen Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus ei käytössä 8 Mittaus, analysointi ja parantaminen 8.1 Yleistä alkusanat, Seuranta ja mittaus 1.2, 2.1, 2.2, Poikkeavan tuotteen ohjaus Tiedon analysointi Parantaminen 1.1, 1.2, 2.1

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot