1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 2 Toteutus 3 3 Vastaajien profiilit 4 4 Työnhaku ja palkkaus 6 5 Työllistyminen 9 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 7 Avoin palaute 16 8 Reliabiliteetti ja validiteetti 17 9 Yhteenveto 18 Taulukkoluettelo 20 1

2 1 JOHDANTO Suomen Ekonomiliitto SEFE on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Noin jäsenellään Ekonomiliitto on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. SEFEn tavoitteena on tukea kauppatieteiden opiskelijoita eli kyltereitä heidän ekonimiuransa eri vaiheissa, myös valmistumisen jälkeen. Kesä 2010 oli 14. kesä, kun SEFE teetti tutkimuksen kyltereiden kesätyöllistymisestä. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa sekä kyltereiden kesätyön hankkimiseen, työllistymiseen kuin palkkaukseen liittyvistä asioista. Tutkimuksesta saatavien tuloksien avulla SEFE laatii ensi kesän palkkasuositukset. Raportista ja sen tuloksista on hyötyä paitsi SEFElle myös itse kyltereille. Jokakesäiset palkkasuositukset ovat kaikkien kyltereiden käytettävissä, ja niiden tarkoituksena on helpottaa ja auttaa kyltereitä palkkaneuvotteluissa heidän hakiessaan kesätöitä. Tutkimus antaa kyltereille myös mahdollisuuden verrata omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten kyltereiden vastaaviin. Erityisesti kahteen kuluneeseen kesään voimakkaasti vaikuttanut taloustilanne on varmasti aiheuttanut huolta monelle kylterille. Raportti tarjoaa apua ongelmiin, joita kylterit mahdollisesti kohtaavat kesätöissä ja niitä hakiessaan, sekä vertailupohjan muiden ratkaisuihin. 2

3 2 TOTEUTUS Tänä vuonna kysely toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena digium.fi ohjelmistopalvelimen avulla. Kysely koottiin lokakuun aikana. Kutsu kesätyötutkimukseen lähetettiin kylterille, joista jokainen oli opiskellut kauppatieteitä yli vuoden. Kylterit saivat kutsun kaksikielisenä sähköpostiviestinä, jossa oli suora linkki vastauslomakkeeseen. Jokaisella vastaajalla oli mahdollisuus vastata kyselyyn anonyymisti vain kerran. Vastauksia saatiin yhteensä kappaletta. Vastausprosentti (14 %) pysyi lähes muuttumattomana viime vuoteen verrattuna. Kuitenkin, näyttäisi siltä, että kyltereiden kiinnostus kesätyötutkimusta kohtaan on laskenut, sillä aiempina vuosina vastausprosentit ovat ylittäneet 20 prosentin rajan. Vaikka itse tutkimus suoritettiin anonyymisti, jolloin kyselyn vastauksia ja vastaajien sähköpostiosoitteita ei voitu yhdistää keskenään, kyltereillä oli mahdollisuus jättää omat yhteystietonsa arvontaa varten kyselyyn vastattuaan. Palkintona arvottiin kolme kappaletta Lippupalvelun 30 euron arvoisia lahjakortteja sekä kaksi kappaletta Delicardeja, arvoltaan 60 euroa. Voittajille ilmoitettiin henkilökohtaisesti, ja nimet julkistettiin vuoden 2010 viimeisessä Ekonomi lehden Kylterit kesätöissä jutussa. Tämän vuoden kysely lähetettiin kyltereille yhdessä osassa. Kyselypohjana käytettiin viime vuoden kyselypohjaa, jota hieman muokattiin. Vuonna 2009 käyttöön otettu kaksikielisyys sekä kysymyksissä että vastauksissa säilyi muuttumattomana siten, että ruotsinkieliset käännökset erotettiin suomenkielisistä sinisellä värillä. Vuoden 2010 kysymykset ja vastaukset ruotsiksi käänsi Hankenin kylteriyhdyshenkilö Richard Varis. Pieniä muutoksia pohjaan tehtiin myös muokaten sitä ajankohtaisemmaksi. Viime vuonna paljon keskustelua aiheuttaneet ja palautetta saaneet kysymykset kesätyöntekijöiden bruttopalkasta ja bruttokuukausipalkasta selvennettiin ja erotettiin selkeästi toisistaan esimerkkien avulla. Vuosilukuja päivitettiin ja vastausvaihtoehtoja muutamiin kysymyksiin lisättiin. Kyselypohjaa laajennettiin myös parilla uudella, relevantilla kysymyksellä. 3

4 3 VASTAAJIEN PROFIILIT Kesää 2010 koskevaan kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä kylteriltä. Heistä hieman yli puolet, 54 prosenttia, oli naisia, miesten vastausmäärän jäädessä 46 prosenttiin. Sekä naisten että miesten vastausaktiivisuus kesätyökyselyä kohtaan on muutaman viime vuoden aikana pysynyt lähes muuttumattomana, sukupuolijakauman jakautuessa lähestulkoon tasan puoliksi kummallekin. Kesätyökyselyn alussa vastaajilta kysyttiin henkilökohtaisia taustoja. Vastaajien profiili muokkautui melko selkeästi omanlaisekseen, eikä suuria hajontoja missään kysymyksissä syntynyt. Vastanneista lähes 70 prosenttia oli syntynyt vuosien välillä. Vuonna 1988 syntyneiden vastausaktiivisuus oli suurin (15 %). Tänä vuonna oli myös positiivista huomata, että vuonna 1975 tai sitä aikaisemmin syntyneet ottivat osaa tutkimukseen suuremmalla aktiivisuudella kuin yleensä aikaisempina vuosina. Jopa lähes kolme prosenttia kyselyyn vastanneista kuului tähän ikäkategoriaan. Kirkkaasti yleisin opiskelupaikka näytti kyselyn vastanneiden keskuudessa olevan edelleen Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu 21 prosentilla, Turun kauppakorkeakoulun pitäessä toista sijaa 14 prosentilla. Aktiivisimmin vastauksia kyselyyn antoivat toisen vuoden opiskelijat. Kuitenkin, kysely onnistui tavoittamaan melko tasaisesti jokaisen opintovuosikategorian, sillä vain ennen vuotta 2004 aloittaneet kylterit jäivät vastausasteissaan alle 10 prosenttiin. Eri opintovuosikategorioiden aktiivisuus kyselyä kohtaan näkyi selvästi myös vastaajien opintopistesaldoissa. 33 prosenttia vastanneista oli suorittanut jo yli 220 opintopistettä, vaikka alle 120 opintopistettä saaneita oli myös 30 prosenttia. Tämä selittynee toisen vuoden kyltereiden vastausaktiivisuudella. Perinteisesti yleisin pääaine SEFEn kesätyötutkimuksessa on ollut laskentatoimi, eikä se menettänyt valtasijaansa vieläkään. Myös johtaminen ja markkinointi säilyttivät tittelinsä suosituimpien pääaineiden joukossa. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskellaan pääaineiden sijaan ohjelmakohtaisesti. 4

5 Alla oleva piirakkadiagrammi selkeyttää pääainekohtaista jakoa vastanneiden kyltereiden joukossa. Kuvio 1. Pääainekohtainen jako lukuvuotena

6 4 TYÖNHAKU JA PALKKAUS Muutamaan edelliskesään vaikuttanut heikko työmarkkinatilanne näkyi selvästi vielä tämän vuoden tuloksissa, muun muassa kyltereiden entistä aktiivisempana työnhakuprosessina. Aiempien vuosien kyselyjen perusteella selvästi suurin osa kyltereistä (yleensä noin %) on ollut kesätöitä etsiessään yhteydessä vain alle viiteen mahdolliseen työpaikkaan. Vastaavasti yli viiteen yritykseen yhteydessä olleiden kyltereiden vastausprosentit ovat aiempina vuosina jääneet marginaalisen pieniksi. Kuitenkin, tänä vuonna, kylterit olivat erittäin aktiivisia kesätyönhaussa. Työnhakunsa aikana yli 20 työpaikkaan ilmoitti olleensa yhteydessä jopa 15 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vaikka enemmistö oli tänäkin vuonna hakenut kesätöitä alle viidestä työpaikasta, jäi heidän vastausasteensa kuitenkin selvästi aiempia vuosia pienemmäksi (33 %). Lähes viidennes vastaajista ilmoitti, ettei ollut osallistunut työnhakuun millään tavalla. Töitä hakeneet kylterit olivat olleet liikkeellä ajoissa. Kymmenesosa vastanneista ilmoitti aloittaneensa työnhakunsa jo joulukuussa tai jopa aiemmin. Yleisimmin (32 %) kylterit olivat kuitenkin aloittaneet työnhakuprosessinsa tammikuun aikana. Vastanneista 23 prosenttia aloitti kesätyöpaikan etsimisen helmikuussa ja seitsemän prosenttia aloitti sen vasta maaliskuussa. Huhtikuun ja toukokuun osuudet jäivät luonnollisesti alle viiteen prosenttiin. Alla oleva kuvio osoittaa, milloin kylterit saivat tiedon kesätyöllistymisestään. Suurimmalle osalle työllistyneistä tieto tuli vasta huhtikuun jälkeen. Kuvio 2. Tieto palkkauksesta kesällä

7 Kylterit kokivat, että tänä vuonna aiempi työkokemus sekä oma aktiivisuus työnhaussa olivat valttikortit kesätyöpaikkaa etsiessä. Myös työnhakijan erityisosaaminen sekä henkilökohtaiset suhteet koettiin tärkeiksi osatekijöiksi työpaikan saantiin. Kyselyn lopussa olleessa palauteosiossa yllättävän moni oli käyttänyt hyväksi mahdollisuutta kommentoidakseen kesätyöpaikan löytämisen ja vastaavasti saamisen vaikeutta kuluneina kesinä. Palautetta antaneet kylterit kertoivat, että työpaikan saanti, erityisesti suurimmissa kaupungeissa, on välillä erittäin vaikeaa. He kokivat, että on lähes mahdotonta päästä edes työhaastatteluun ilman aikaisempaa oman alan työkokemusta ja oikeita kontakteja. Tästä johtuen osa jopa koki ajautuneensa työnhaussaan noidankehään, sillä ilman työkokemusta ei pääse työhaastatteluun, jolloin ei voi saada omaa koulutusta vastaavaa työkokemusta. Heikon taloustilanteen aikana aikaisemmat työkokemukset ovat kultaakin kalliimpia työllistymisen suhteen. Kolmasosa kyltereistä kertoi olleensa kuluneena kesänä jo kolmatta kertaa saman työnantajan palveluksessa, ja vastaavasti viidesosa toista kertaa. Positiivista oli kuitenkin huomata, että huonoista ajoista huolimatta, puolet kyltereistä oli onnistunut löytämään kesätyöpaikkansa uuden työantajan leivistä. Hieman reilut 50 prosenttia vastanneista kertoi kuluneen kesän olleen ensimmäinen kesätyönantajansa palveluksessa. Alla olevasta taulukosta näkee, mitä kautta kylterit onnistuivat löytämään kesätyöpaikkansa kesällä Kuvio 3. Väylät, joiden kautta kylterit löysivät kesätyöpaikkansa 7

8 Lukuun ottamatta aikaisempaa työkokemusta työnantajan palveluksessa, henkilökohtaisia suhteita tai oma aloitteisuutta, taulukosta selviää, että Internet on viime vuosien aikana nostanut suosiotaan kesätyönhakuvälineenä kyltereiden joukossa syöden suosiota lehtiilmoituksilta. Myös työvoimatoimisto sekä yliopistojen omat rekrytointipalvelut säilyttivät asemansa työnhakukanavina edellisvuoteen verrattuna. Lähes 10 prosenttia vastaajista ilmoitti olleensa onnellisessa asemassa, kun työnantaja oli tarjonnut työtä kylterille omaaloitteisesti. Kyltereitä, joilla oli mahdollisuus valita kesätyöpaikkansa useammasta vaihtoehdosta, pyydettiin arvioimaan tekijöitä, jotka vaikuttivat heidän kesätyöpaikan valintaansa. Huonon työmarkkinatilanteen voi nähdä heijastuvan vastauksista, sillä työpaikan sijaintia opiskelu tai kotipaikkakunnilla sekä työstä saatavaa palkkaa ei koettu tärkeiksi tekijöiksi valintaa tehdessä. Vastanneiden mukaan kokemuksen tuoma hyöty sekä mielenkiintoinen työ olivat tärkeimmät kriteerit. Myös mahdollisuutta työskennellä myöhemmin samassa työpaikassa sekä työympäristön viihtyisyyttä arvostettiin korkealle. 8

9 5 TYÖLLISTYMINEN Kyltereitä pyydettiin arvioimaan myös aikaisempia työkokemuksiaan. Kyselyyn osallistuneiden melko laaja ikäjakauma näkyi selvästi annetuista vastauksissa. Lähes puolet vastanneista ilmoitti työkokemuksekseen, ennen kesää 2010, yhdestä neljään vuotta, kun taas 15 prosenttia arvioi työkokemuksensa olevan puolesta vuodesta vuoteen. Vastanneista 44 prosenttia ei ollut työskennellyt lainkaan lukuvuoden aikana. Osa aikaisessa, koulutusta vastaamattomissa tehtävissä kertoi lukuvuoden aikana työskennelleen 24 prosenttia kyltereistä, ja 18 prosenttia ilmoitti työskennelleensä osaaikaisissa, koulutusta vastaavissa tehtävissä. Kyselyyn osallistuneista seitsemän prosenttia työskenteli päätoimisesti koulutusta vastaavissa työtehtävissä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajista suurin osa oli työllistynyt viime kesänä. Kokopäiväisiä kesätöitä oli onnistunut saamaan noin 70 prosenttia vastanneista kyltereistä, ja osa aikaisia töitä noin seitsemän prosenttia. Heikko taloustilanne heijastui kuitenkin myös kyltereiden työllistymiseen vielä kuluneenakin kesänä. Hakuyrityksistä huolimatta kyselyyn osallistuneista noin viisi prosenttia oli jäänyt ilman kesätöitä. Tämä oli kuitenkin 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin aikaisempana kesänä Todellisuudessa osuus saattaa nousta vieläkin suuremmaksi, sillä mitä luultavimmin töitä saaneet kylterit osallistuivat kyselyyn aktiivisemmin. Jopa kolmasosa vastaajista koki kesätyönhakuprosessin vaikeammaksi aikaisempiin kesiin verrattuna, ja lähes kymmenesosa koki hakuprosessin erittäin vaikeaksi. Kuitenkin, 70 prosenttia vastaajista kertoi olleensa tyytyväinen tilanteeseensa kesällä Ottaen huomioon huonon työllistymistilanteen suurin osa kyltereistä kertoi tyytyväisyytensä johtuvan siitä, että oli onnistunut ylipäänsä saamaan kesätyöpaikan, vaikka se ei täysin vastannutkaan omaa koulutusta. Osa vastanneista kertoi saaneensa juuri sen kesätyöpaikan, jota olivat eniten halunneetkin. Lähes viidesosa vastanneista, jotka eivät olleet tyytyväisiä kuluneeseen kesäänsä, kertoi syynä olleen työttömyys tai koulutusta vastaamaton työtoimenkuva. Runsaasti yli puolet (85 %) kyltereistä, jotka löysivät kesätöitä, työskenteli yksityisellä sektorilla. Julkinen sektori työllisti 11 prosenttia työllistyneistä kyltereistä. Toimialoista selvästi suosituimpia olivat kauppa (24 %), pankki, rahoitus ja vakuutusala (21 %) sekä teollisuus (18 %). 9

10 Kuvio 4. Työnantajien toimialat kesällä 2010 Lähes puolet työllistyneistä kyltereistä löysi työpaikkansa pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa). Myös Turku työllisti hieman yli kymmenesosan kyltereistä. Tampereella kertoi työskennelleensä kuusi prosenttia ja Jyväskylässä viisi prosenttia vastanneista kyltereistä. Alla oleva taulukko havainnollistaa työpaikan sijaintijakaumaa. Kuvio 5. Työpaikan sijaintijakauma 10

11 Suurin osa kyltereistä työskenteli toimihenkilöinä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 39 prosenttia vastanneista työllistyi henkilön yritykseen ja yli henkilön yritykseen pääsi työskentelemään kolmasosa kyltereistä. Kuvio 6. Kyltereiden pääasialliset tehtäväalueet kesällä 2010 Kuten yllä olevasta taulukosta huomataan, pääasiallisena tehtäväalueena oli kesän aikana yksinomaan ollut asiakaspalvelu ja myyntitehtävät. Näissä työtehtävissä oli työskennellyt 32 prosenttia vastanneista. Myös taloushallinnollisiin tehtäviin oli päätynyt huomattava 16 prosentin osuus. Vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa, joka kesti yli kesän, ilmoitti olleensa lähes puolet (45 %) vastanneista. Melkein saman verran kyselyyn osallistuneista kertoi saaneensa töitä vain kesän ajaksi, jolloin he olivat työskennelleet keskimäärin 12,7 viikkoa. Kyselyssä pyydettiin kyltereitä arvioimaan sekä heidän koko viime vuoden aikana ansaitsemaansa bruttopalkkaa, sisältäen luontaisedut, että kesän 2010 aikana ansaitsemaansa bruttokuukausipalkkaa. Kylterit arvioivat vuotuiseksi bruttoansiokseen kuluneena vuonna keskimäärin euroa, joka oli hieman yli euroa enemmän kuin edellisvuonna. Kesätöiden bruttokuukausipalkaksi ilmoitettiin keskimäärin vähän yli 11

12 2 100 euroa, joka taasen oli viime vuoteen verrattuna hieman yli 300 euroa vähemmän. Kyltereiden kesätöiden bruttokuukausipalkka mediaanitasolla oli euroa. Yleisesti ottaen voidaan bruttokuukausipalkkojen jakaumasta todeta, että naiset ansaitsivat keskimäärin 150 euroa huonompaa palkkaa kuin miehet. Naisten keskimääräinen bruttokuukausipalkka koko maassa oli noin euroa, kun taas miehillä vastaava oli euroa. Helsingin talousalueella ansaittiin hieman keskimääräistä parempaa palkkaa, mikä näkyy myös korkeampina palkkasuosituksina pääkaupunkiseudulle. Kesällä 2010 Helsingin talousalueella keskimääräinen bruttokuukausipalkka oli euroa, joka mediaanitasolla oli euroa. Naiset ansaitsivat Helsingin talousalueella keskimäärin euroa kuukaudessa, ja miehet vastaavasti euroa. Muualla Suomessa kuin Helsingin talousalueella kylterit ansaitsivat bruttokuukausipalkkanaan euroa. Mediaanitasolla palkka oli euroa. Naisten keskimääräinen bruttokuukausipalkka kohosi euroon, ja miesten vastaava euroon. Alla oleva taulukko havainnollistaa bruttokuukausipalkkojen jakautumista sekä sukupuolten että paikkakuntien välillä. MIEHET NAISET KAIKKI HELSINGIN keskiarvo TALOUSALUE mediaani MUU SUOMI keskiarvo mediaani KOKO SUOMI keskiarvo mediaani Taulukko 7. Bruttokuukausipalkkojen jakautuminen sekä sukupuolittain että paikkakunnittain kesällä 2010 Kuten aiemmin todettiin, kylterit arvioivat, että työkokemus oli yksi tärkeimmistä tekijöistä työpaikan saannissa kuluneena kesänä. Bruttokuukausipalkoissa mitattuna näyttäisi myös siltä, että työnantajatkin arvostavat kokemuksen tuomaa hyötyä. Kylterit, joilla ei ollut lainkaan työkokemusta ennen kesää 2010, ansaitsivat keskimäärin euroa kuukaudessa kesällä Suurin osa kyselyyn vastanneista kyltereistä kertoi kuitenkin omaavansa työkokemusta jo 1 4 vuoden takaa, jolloin heidän 12

13 bruttokuukausipalkkansa kohosi lähes euroa korkeammaksi kuin bruttokuukausipalkka kyltereillä, joilla ei ollut lainkaan työkokemusta ennen kesää Kylterit, joilla oli työkokemusta jo 1 4 vuoden edestä, ansaitsivat keskimäärin euroa kuukaudessa. Työnantajan henkilöstömäärällä on kyselyn mukaan myös huomattava vaikutus kesätyöntekijän bruttokuukausipalkkaan. Suurin osa kyltereistä työllistyi kesällä 2010 pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden maksama bruttokuukausipalkka kyltereille oli keskimäärin euroa kuussa. Kolmasosan kyselyyn osallistuneista kyltereistä työllistyi kuitenkin yli hengen yrityksiin, jolloin heidän bruttokuukausipalkkansa kohosi jopa euroon. Tämä oli peräti 345 euroa enemmän kuin pienten ja keskisuurten yritysten maksama bruttokuukausipalkka kesällä Myös kyltereiden pääasiallinen tehtäväalue vaikutti jossain määrin heidän bruttokuukausipalkkaansa. Kesätyötutkimus paljasti yleisesti tiedetyn tosiasian; rahoitusalalla työskentelevät ansaitsevat hieman muita paremmin. Kylterit, jotka kesällä 2010 työllistyivät rahoitustehtäviin, ansaitsivat bruttokuukausipalkkanaan keskimäärin euroa. Myös muissa taloushallinnon tehtävissä työskennelleet kylterit ansaitsivat yli euroa kuukaudessa. Eniten kyltereitä työllistyi kuitenkin asiakaspalvelu ja myyntitehtäviin, jolloin heidän bruttokuukausipalkkansa oli keskimäärin euroa. Muissa kuin edellä mainituissa tehtävissä työskennelleet kylterit ansaitsivat bruttokuukausipalkkanaan kesällä 2010 keskimäärin euroa. TYÖKOKEMUS ei työkokemusta vuotta HENKILÖSTÖMÄÄRÄ henkilöä yli henkilöä TEHTÄVÄALUE asiakaspalvelu ja myyntitehtävät taloushallinnolliset tehtävät rahoitustehtävät muut tehtävät Taulukko 8. Bruttokuukausipalkat eri muuttujilla BRUTTOKUUKAUSIPALKKA ( /kk) KESKIMÄÄRIN 13

14 6 PALKKASUOSITUKSET JA KELAN TULORAJAT Koska SEFEn kesätyökyselyn yksi päätavoitteista on muodostaa palkkasuositukset tulevalle kesälle, on myös tärkeää tiedostaa kyltereiden mielipide edeltävän kesän palkkasuosituksista. Tutkimustulosten mukaan SEFEn kesätyöpalkkasuositukset tunnetaan varsin hyvin kyltereiden keskuudessa. Reilusti yli puolet vastaajista (71 %) piti SEFEn viime kesän palkkasuosituksia sopivina. Vastaajista 13 prosenttia katsoi niiden olleen liian korkeat, kun taas vastanneista lähes viidennen mielestä ne olivat olleet liian matalat. SEFEn palkkasuositukset kesälle 2010 olivat seuraavanlaiset: OPINTOPISTEET VUOSIKURSSI HELSINGIN MUU MAA TALOUSALUE alle 120 I II II III III IV yli 240 IV Taulukko 9. SEFEn palkkasuositukset kesälle 2010 Vaikka suurin osa vastaajista ilmoitti kyselyssä olleensa tietoinen SEFEn palkkasuosituksista, vain viidennes heistä oli käyttänyt niitä palkkaneuvotteluissaan. Vain viisi prosenttia kyselyyn osallistuneista ilmoitti, että ei tiennyt kyseisistä suosituksista. Yli puolet heistä, jotka eivät olleet työnhaussa käyttäneet SEFEn palkkasuositusta, kertoivat, että palkka ei ollut heidän kohdallaan neuvoteltavissa. SEFEn palkkasuositusten kesälle 2010 voidaan katsoa olleen hyvin onnistuneet. Vaikka vain viidennes vastanneista oli pyytänyt palkkasuositusten mukaista palkkaa, hieman yli 30 prosenttia vastaajista kertoi silti saaneensa SEFEn suositusten mukaista palkkaa. Kyselyyn osallistuneista lähes kolmannes kertoi saaneensa kesätöidensä aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Viiden prosentin osalla työnantaja oli pitänyt suosituksen mukaista palkkausta liian korkea. Vastaajista 23 prosenttia sitä vastoin oli ollut suotuisassa asemassa, sillä työnantaja oli tarjonnut suosituksia parempaa palkkaa. 14

15 Kuvio 10. Syyt, miksi kylterit eivät saaneet SEFEn suositusten mukaista palkkaa kesällä 2010 Kyselyyn osallistuneet kylterit olivat erittäin tietoisia KELAn tarkoista tulorajoista. Reilusti yli puolella kyselyyn vastanneista vuositulot eivät ylittäneet sallittua määrää, ja vain noin kaksi prosenttia heistä oli joutunut takaisinperintään. Vapaaehtoisesti tukia KELAlle oli palauttanut noin kymmenesosa vastanneista. Vain kuusi prosenttia ei nostanut lainkaan KELAn tukia. Työttömyyskassat eivät tänäkään vuonna olleet onnistuneet nostamaan suosiotaan kyltereiden joukossa. 76 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei kuulu mihinkään työttömyyskassaan. Suurin osan työttömyyskassaan kuulumattomista kertoi syyksi sen, että he eivät ole kokeneet sitä vielä itselleen ajankohtaiseksi. Vastaavasti 24 prosenttia vastanneista ilmoitti kuuluvansa johonkin työttömyyskassaan. SEFEn kautta työttömyyskassaan kuuluneita oli 21 prosenttia. 15

16 7 AVOIN PALAUTE Kesätyökyselyn viimeisenä kysymyksenä pyydettiin kyselyyn osallistuneita kyltereitä antamaan palautetta, niin ruusuja kuin risujakin, kyselyn suhteen. Palautetta tuli runsain mitoin, joista selvästi suurin osa oli positiivista. Rakentavaa kritiikkiä vastaajat olivat antaneet lähinnä siitä, että kysely ei huomioinut kysymyksillään, eikä vastausvaihtoehdoillaan, riittävästi jo vakituisessa työsuhteessa olevia vastaajia. Palautetta antaneiden mielestä olisi ollut myös relevanttia kysyä aikaisempaa koulutusta, tai huomioida selkeämmin maisteriväylän kautta tulleet aikuisopiskelijat. Tämän vuoden kyselyn pohjana käytettyä vuoden 2009 kysymyspohjasta poistettiin koulutustaustaa koskeva kysymys. Mikäli kysely suoritetaan ensi vuonna uudestaan, saattaisi olla relevanttia lisätä kysymys takaisin kyselypohjaan. Kysely sai kuitenkin rakentavan kritiikin lisäksi myös paljon positiivista palautetta. Selkeästi suurin osa vastaajista piti kyselyä hyvin onnistuneena, ja kyltereiden aseman kannalta tärkeänä. Kylterit kiittivät siitä, että edellisvuoteen verraten kysymyksiä oli selvennytty ja yhtenäistetty sekä vastausvaihtoehtoja lisätty ja laajennettu. Näin ollen mielekkään ja oikean vastauksen antaminen koettiin helpommaksi. Kylterit kokevat kesätyökyselyn ja sen tulokset tarpeelliseksi erityisesti miettiessään palkkatoiveitaan. Palautetta antaneet kertoivat, että SEFEn palkkasuositusten avulla saa hyvän perustelun palkkatoiveilleen, vaikka vastaajista osa toivoikin SEFEn lujittavan asemaansa palkkasuositusten antajana, esimerkiksi muotoilemalla palkkasuositukset pdf tiedostoksi allekirjoituksineen. Kyltereiden mielestä tämä voisi lisätä uskottavuutta työnantajien piirissä. 16

17 8 RELIABILITEETTI JA VALIDITEETTI Tutkimusta voidaan yleisesti ottaen pitää onnistuneena tavoitteisiinsa nähden. Vaikka kiinnostus SEFEn kesätyökyselyä kohtaan on kyltereiden joukossa vähentynyt vuosi vuodelta, on tutkimus silti luotettava. Tutkimuksen reliabiliteetin voidaan katsoa olevan korkea, sillä vastaajaryhmä on tarkoin harkittu ja valittu. Verraten edellisiin vuosiin, tutkimustulokset eivät ole paljoa vaihdelleet. Näin ollen tutkijasta kiinni olevat subjektiiviset vaikutukset tutkimukseen ovat lähtökohtaisesti hyvin pienet. Mikäli tutkimus suoritettaisiin uudestaan, voidaan olettaa, että mittaustulokset pysyisivät jokseenkin muuttumattomina ja johdonmukaisina. Tutkimus suoritettiin, kuten aikaisempinakin vuosina, sähköisenä kyselyversiona. Tutkimuksen kysymykset olivat tarkoin laaditut, ja niiden katsottiin mittaavan juuri niitä asioita, joista SEFE tarvitsee tietoa palkkasuosituksia laatiessaan. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot muodostettiin siten, että ne olivat selkeitä, hyvin jäsenneltyjä sekä helposti ymmärrettävissä. Mahdollisia tulkinnanvaraisia kohtia pyrittiin välttämään. Näin ollen voidaan katsoa, että kesätyökyselyn validiteetti on hyvä. Kukin vastaaja vastasi lähes jokaiseen kysymykseen. Palautteissa ei ilmennyt, että kysely olisi sisältänyt epäselviä tai tulkinnanvaraisia kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja. Avokysymyksien vastaukset toivat tarvittavaa lisätietoa, joka tuki jo muilla kysymyksillä saatua informaatiota. 17

18 9 YHTEENVETO Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa sekä kyltereiden kesätöiden hankkimiseen että työllistymiseen liittyvistä asioista. Tulosten pohjalta SEFE laatii vuoden 2011 palkkasuositukset, joiden tehtävänä on helpottaa kyltereiden asemaa palkkaneuvotteluissa. Kutsu kesätyötutkimukseen lähetettiin kyltereille ympäri Suomen toisesta vuosikurssista alkaen. Vaikka osallistumisaktiivisuus kyselyä kohtaan onkin hieman laskenut, saatiin vastauksia kerättyä tänä vuonna noin kylteriltä. Vastaajien profiili pysyi lähes muuttumattomana aikaisempien vuosien tuloksiin verrattuna, eikä suuria hajontoja syntynyt. Heikko taloustilanne heijastui tämän vuoden kyselyn tuloksissa vielä monessa kohtaa. Työnhakunsa aikana yli 20 työpaikkaan ilmoitti olleensa yhteydessä jopa 15 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kymmenesosa vastanneista kertoi aloittaneensa kesätyöpaikan etsimisen jo joulukuussa tai jopa aikaisemmin. Kuitenkin, hakuyrityksistä huolimatta, kyselyyn osallistuneista noin viisi prosenttia oli jäänyt ilman kesätöitä. Kolmasosa vastaajista koki kesätyöhakuprosessin vaikeammaksi kuin aikaisemmin ja lähes kymmenesosa koki hakuprosessin erittäin vaikeaksi. 49 prosenttia työskenteli saman työnantajan palveluksessa kuin aikaisemminkin. Mitään muita suurempia muutoksia tutkimustuloksissa ei ollut kuitenkaan havaittavissa. Hieman yllättävää ehkä kuitenkin oli huomata, että vastanneista 44 prosenttia ei ollut työskennellyt lainkaan lukuvuoden aikana. Kylterit kokivat, että tänä vuonna aiempi työkokemus sekä oma aktiivisuus työnhaussa olivat valttikortit kesätyöpaikkaa etsiessä. Kyselyssä kävi ilmi, että vastaajista suurin osa oli työllistynyt viime kesänä kokopäiväiseen työhön ja hieman alle kymmenesosa osaaikaisiin tehtäviin. Lähes puolet työllistyneistä kyltereistä löysi kesätyöpaikkansa pääkaupunkiseudulta. Yksityinen sektori työllisti 85 prosenttia töissä olleista. Päätoimisena tehtäväalueena enemmistöllä oli ollut asiakas ja myyntitehtävät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Kylterit työskentelivät kesän aikana keskimäärin 12,7 viikkoa. SEFEn palkkasuositukset tunnetaan hyvin kyltereiden keskuudessa. Kylterit kertoivat kokevansa SEFEn kesätyökyselyn tärkeäksi ja hyödyntävänsä sen antamia tuloksia erityisesti miettiessään palkkatoiveitaan. Suurin osa kyselyyn osallistuneista piti kesän 2010 palkkasuosituksia sopivan suuruisina. Kuitenkin vain neljännes oli pyytänyt 18

19 palkkasuositusten mukaista palkkaa. Yli puolet kyltereistä, jotka eivät olleet työnhaussa käyttäneet SEFEn palkkasuositusta, kertoi, että palkka ei ollut heidän kohdallaan neuvoteltavissa. SEFEn palkkasuositusten kesälle 2010 voidaan katsoa onnistuneen hyvin. Vaikka vain viidennes oli pyytänyt palkkasuositusten mukaista palkkaa, hieman yli 30 vastaajista kertoi silti saaneensa SEFEn suositusten mukaista palkkaa. 19

20 TAULUKKOLUETTELO: Kuvio 1. Pääainekohtainen jako lukuvuontena Kuvio 2. Tieto palkkauksesta kesällä Kuvio 3. Väylät, joidet kautta kylterit löysivät kesätyöpaikkansa 7 Kuvio 4. Työnantajien toimialat kesällä Kuvio 5. Työpaikan sijaintijakauma 10 Kuvio 6. Kyltereiden pääasialliset tehtäväalueet kesällä Taulukko 7. Bruttokuukausipalkkojen jakautuminen sekä sukupuolittain että paikkakunnittain 12 Taulukko 8. Bruttokuukausipalkat eri muuttujilla 13 Taulukko 9. SEFEn palkkasuositukset kesälle Kuvio 10. Syyt, miksi kylterit eivät saaneet SEFEn suositusten mukaista palkkaa kesällä

Kylterien kesätyöraportti 2011

Kylterien kesätyöraportti 2011 SEFEN RAPORTTEJA 1/2012 Kylterien kesätyöraportti 2011 Ossi Kainulainen SUOME S EKONOMF Johdanto SEFEn kyltereiden kesätyötutkimus toteutettiin 15. kerran lokakuun aikana. Kysely toteutettiin verkossa

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO Tutkimusraportti Kirjoittanut Markus Mervola, avustanut Tuomas Lehikoinen Lokakuu Tekninen johdanto Tutkimuksen tarkoitus Agronomiliitto,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1.

Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1. Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1.2011 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimus nuorten kokemuksista ja odotuksista

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY TULOKSET

KESÄTYÖKYSELY TULOKSET KESÄTYÖKYSELY TULOKSET Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2013 kesätyökysely internet tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Olli Kärkkäinen 2 SISÄLLYS 1. Selvityksen tausta ja toteutus... 3 2. Käsitemäärittelyt ja kysymyksenasettelu... 3 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009 OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009, n = 315 1 Tiivistettynä 2 Keskeiset tulokset 3 Kuvat 1 TIIVISTETTYNÄ Rakennusalaa opiskelee yliopistotasolla enemmän ja lahjakkaampaa ainesta kuin aikoihin. Työnteko

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt 2016 Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Aineisto on kerätty sähköisellä

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kymenlaakson kauppakamarin kesätyökysely 2017 Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kohentunut taloustilanne näkyy Kymenlaakson yrityksissä myös kesätyöntekijärintamalla. Kymenlaakson yritykset ottavat

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010

Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010 SEFEN RAPORTTEJA 3/2011 Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot