varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja"

Transkriptio

1 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI Helsinki Yhteyshenkilö Kantelun kohde Toimialajohtaja Kim Kaskiaro PL 381 (Unioninkatu 14), FI Helsinki Puh Sähköposti: Kantelijan käsityksen mukaan on syytä epäillä, että Suomen valtio ei ole noudattanut yhteisön oikeutta ja pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista annetun direktiivin (2008/7/EY, jäljempänä pääomaverodirektiivi ) säännöksiä, kun se on säätänyt varainsiirtoverolain muuttamista koskeneesta laista 991/2012 ja saattanut nk. yhtiölainaosuuden varainsiirtoveron piiriin. Kysymys on tarkemmin ilmaistuna siitä, että varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja asianomainen varainsiirtoverolain säännös on niin tulkinnan varainen ja sen soveltaminen eräissä tilanteissa niin ennakoimatonta, että säännös ei täytä yhteisön oikeuden oikeusperiaatteiden ja erityisesti oikeusvarmuuden periaatteen vaatimuksia. Selostus asiasta 1. Kantelijan toimiala ja tehtävät Rakennusteollisuus RT ry (jäljempänä RT ) on suomalaisen rakennusteollisuuden edunvalvontajärjestö. RT itse toimii keskusliittona, ja siihen kuuluu viisi toimialaa. Viiden toimialan yhteensä yli jäsenyrityksen palveluksessa on lähes henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 15 miljardia euroa. Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen: Talonrakennusteollisuus Rakennustuoteteollisuus Infra Tekninen urakointi Pinta Rakennusteollisuus RT ry Y-tunnus puh faksi PL 381 (Unioninkatu 14) Helsinki

2 2 (8) RT:n toiminta-ajatus on seuraava: Edistämme jäsenyritystemme kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa elinkeinoja työmarkkinapoliittisella edunvalvonnalla sekä jäsenpalveluilla. Parannamme rakennetun ympäristön toimivuutta ja laatua ottamalla huomioon yhteiskunnan tarpeet ja edistämällä kestävää rakentamista. 2. Yhteisön oikeuden merkitykselliset säännökset ja niiden soveltamiskäytäntö Pääomaverodirektiivin 9. johdantokappaleen mukaan pääoman hankintaveron lisäksi pääoman hankinnasta ei olisi kannettava muita välillisiä veroja. Erityisesti arvopapereista ei olisi kannettava leimaveroa, siitä riippumatta, mikä on arvopapereiden alkuperä ja edustavatko ne yrityksen omaa pääomaa vai sen lainapääomaa. Pääomaverodirektiivin 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tässä direktiivissä pääomayhtiöllä tarkoitetaan muun ohessa yhtiötä, jonka yhtiömuoto on jokin liitteessä I luetelluista. Suomen osalta liitteen I kohdassa 26 mainitaan muun muassa osakeyhtiö. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot eivät saa kantaa pääomayhtiöiltä mitään välillistä veroa pääomapanoksista eikä muista siinä luetelluista liiketoimista. Saman artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot eivät saa (muiltakaan kuin pääomayhtiöiltä) kantaa mitään välillistä veroa esimerkiksi osakkeiden liikkeeseen laskemisesta tai niillä tapahtuvasta kaupankäynnistä. Tähän on kuitenkin säädetty tiettyjä poikkeuksia 6 artiklassa, ja sen 1 kohdan a alakohdan mukaan sallittu on kiinteä tai vaihtuvamääräinen vero arvopapereiden siirrosta. Pääomaverodirektiivillä korvattiin aiemmin voimassa ollut direktiivi 69/355/EY. Pääomaverodirektiivin tulkinnassa voidaan hyödyntää myös tätä aiempaa direktiiviä koskevaa oikeuskäytäntöä. EU:n tuomioistuimen tapauksessa Komissio v. Belgia (C-415/02) jäsenvaltio kantoi veroa uusien arvopapereiden merkitsemisestä. Komissio katsoi asiassa, että sellainen arvopaperin siirto, josta vero saadaan periä, edellyttää, että kyseinen omaisuus on jo kuulunut jollekin toiselle omistajalle ennen siirtotoimea. Jäsenvaltio puolestaan argumentoi sellaisen käsityksen puolesta, että siirtona voidaan pitää jo arvopaperin ensimmäistä ostamista eikä siirto edellytä aikaisempaa omistusta. Tuomioistuin ei kuitenkaan tällaista käsitystä hyväksynyt. Mikäli sallittaisiin veron kantaminen liikkeeseen lasketun uuden osakkeen ensimmäistä kertaa tapahtuvasta ostamisesta, tämä tarkoittaisi tuomioistuimen mukaan käytännössä, että veroa kannettaisiin arvopaperin liikkeeseen laskemisesta, koska se on olennainen osa pääoman hankinnan kokonaisjärjestelyä. Arvopapereiden liikkeeseen laskeminen ei näet riitä sellaisenaan, vaan sillä on merkitystä vasta, kun näille arvopapereille löytyy ostajia Yhtiölainaosuuden muodostuminen Suomen järjestelmässä Sen selvittämiseksi, mistä nk. yhtiölainaosuudessa on kysymys ja miten se on juridisesti hahmotettava, on ensin selostettava asuinkiinteistöjen omistuksen ja hallinnan järjestämiseen Suomessa omaksuttua asunto-osakeyhtiömallia ja sen pohjalle muotoutunutta liikekiinteistöjen omistus- ja hallintamallia. Vastaavaa mallia ei juuri muualla samanlaisena tunneta. 1 Ks. tuomion kohta 32. Tuomioistuin on myöhemmin toistanut saman kannan tapauksessa HSBC Holdings (C-569/07).

3 3 (8) Suomen mallille on ominaista, että kiinteistön osaomistajista erillinen oikeushenkilö asunto-osakeyhtiö omistaa maapohjan ja rakennuksen kaikkine huoneistoineen. Niinpä asunto-osakeyhtiö voi osakkaista tai osaomistajista juridisesti erillään hankkia omissa nimissään rahoituksen kiinteistön rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitotöille. Asunto-osakeyhtiö rahoittaa toimintansa perimällä yhtiövastiketta osakkailtaan. Suomalaisessa mallissa osakas ei ole itse juridisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön velvoitteista, vaan hän on yhtiövastikkeen kautta taloudellisessa vastuussa asuntoosakeyhtiölle ja vapautuu tästä vastuusta löydettyään uuden osakkeenomistajan ja myytyään osakkeensa tälle. 2 Asunto-osakeyhtiöitä sekä niiden ja niiden osakkeenomistajien välisiä oikeussuhteita sääntelee Suomessa oma erityislaki, asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009). Asuntoosakkeiden kauppaa sääntelee toinen erityislaki, asuntokauppalaki (843/1994). Uusien rakennusten rakentaminen asunto-osakeyhtiöiden nimiin toteutetaan Suomessa yleensä nk. perustajaurakointina. Tyypillisessä perustajaurakoinnissa asuntoosakeyhtiön perustajaosakas rakennusliike perustaa asunto-osakeyhtiön ja solmii asunto-osakeyhtiön ja itsensä välille urakkasopimuksen asuntoyhtiön omistukseen tulevan rakennuksen toteuttamisesta. On myös mahdollista, että perustajaosakkaalla itsellään ei ole omaa urakointiorganisaatiota ja että hän solmii asunto-osakeyhtiön nimiin rakennusurakkasopimuksen jonkin muunkin tahon kuin perustajan itsensä kanssa. Tällöin puhutaan perustajarakennuttamisesta. Tavallista on, että perustajaosakas ryhtyy myymään asunto-osakeyhtiön osakkeita jo rakentamisvaiheen aikana mutta pidättää kohteen valmistumiseen saakka osakkeiden omistus- ja hallintaoikeuden itsellään. Rakentamisvaihe on laissa tiukkaan säännelty. Sen aikana asunto-osakeyhtiö saa ottaa velkaa, antaa varallisuuttaan vakuudeksi tai tehdä muita sitoumuksia vain taloussuunnitelman mukaisesti (asuntokauppalaki 2 luku 8 ). Asunto-osakeyhtiö vapautuu toimintarajoituksista ja siitä tulee täysipainoinen oikeussubjekti vasta rakentamisvaiheen päättyessä, kun sille nk. hallinnonluovutuskokouksessa valitaan osakkeenostajien toimesta uusi hallitus (asuntokauppalaki 2 luku 23 ). Perustajaosakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että asunto-osakeyhtiön taloudellinen asema rakentamisvaiheen päättyessä vastaa taloussuunnitelmaa. Perustajaosakkaan asiana on hankkia ja sijoittaa yhtiöön tarvittava oman pääoman (osakepääoman ja rakennusrahaston) määrä ja järjestää vierasta pääomaa (yhtiölainaa) niin, että määrät ovat taloussuunnitelman mukaisia ja että ne yhteen laskettuina myös vastaavat yhtiön omaisuuden (erityisesti perustajaosakkaan itsensä pääosin toteuttaman tai rakennuttajana hankkiman rakennustyön) arvoa. Osakkeenostajilta saaduilla kauppahinnoilla on suora yhteys rakennushankkeen rahoittamiseen ja kohdeyhtiön pääomittamiseen paitsi tosiasiallisesti myös juridisesti, koska kauppahinnat on maksettava erityiselle tätä tarkoitusta varten avatulle tilille eikä tilille maksettuja kauppahintoja saa käyttää hankkeen kannalta vieraisiin tarkoituksiin (asuntokauppalaki 2 luku 12 2 momentti). Aiemmin tämä yhteys oli vielä selvempi, sillä ennen lainmuutosta ao. tili oli avattava asunto-osakeyhtiön nimiin. Tuolloin oli perusteltua katsoa, että rakennusrahasto suorastaan muodostui pääosin kauppahintojen maksutilille tulevista rahoista ja että ostajien tälle tilille maksamia kauppahintaosuuksia voitiin pitää niiden yhtiövastikkeiden ennakkoina, jotka kuuluivat osakkeenostajien maksettaviksi asunto-osakeyhtiön tulevina osakkeenomistajina. Vaikka asunto-osakeyhtiökin on osakeyhtiö, sitä voidaan pitää tavallisesta osakeyhtiöstä erillisenä yhtiömuotona. Koska asunto-osakeyhtiötä ei ole mainittu pääomavero- 2 Ks. Martti Lujanen, Legal challenges in ensuring regular maintenance and repairs of owner-occupied apartment blocks, International Journal of Law in the Built Environment, Vol. 2 No. 2, 2010, pp , erit. s. 187.

4 4 (8) direktiivin liitteessä I, varsinainen asunto-osakeyhtiö ja siihen tehtävät pääomansijoitukset jäävät mahdollisesti pääomaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Asunto-osakeyhtiöidea on kuitenkin Suomessa lainattu myös liike- ja toimistorakentamiseen niin, että tähän tarkoitukseen käytetään yhtiöitä, jotka ovat yhtiömuodoltaan osakeyhtiöitä ja joista käytetään yleisesti nimitystä keskinäinen kiinteistö(osake)yhtiö. Keskinäiselle kiinteistöyhtiölle on ominaista, että sen omistaman rakennuksen eri tilojen hallinta on yhtiöjärjestykseen otetuin määräyksin jaettu eri osakkeenomistajille. Keskinäinen kiinteistöyhtiö muistuttaa läheisesti asunto-osakeyhtiötä, ja tällaiseen yhtiöön voidaan jopa soveltaa yhtiöjärjestyksen määräyksistä riippuen asuntoosakeyhtiölakia tai tiettyjä sen säännöksiä. Tällöinkään se ei kuitenkaan ole asuntoosakeyhtiö vaan osakeyhtiö, johon pääomaverodirektiiviä on epäilyksittä sovellettava. Liike- ja toimistorakentamiseen käytetään myös sellaisia yhtiöitä, joista käytetään yleisesti nimitystä tavallinen kiinteistöyhtiö. Tavallisen kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestykseen ei ole otettu vastaavia määräyksiä rakennuksen hallinnan jakamisesta osakkeenomistajille, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiö itse hallitsee omistamiaan tiloja ja voi esimerkiksi vuokrata niitä. Tavallinen kiinteistöyhtiö ei eroa muista osakeyhtiöistä lainkaan juridisesti vaan vain tosiasiallisesti siten, että sen toiminta muodostuu rakennuksen omistamisesta ja hallitsemisesta. Myös tällaiseen osakeyhtiöön on sovellettava pääomaverodirektiiviä. Liike- ja toimistorakentamisessakin on yleisesti käytössä toimintamalli, jossa rakennusliike perustaa erillisen joko keskinäisen tai tavallisen kiinteistöyhtiön ja rakentaa rakennuksen sen nimiin sekä myy kiinteistöyhtiön osakkeet ulkopuoliselle ostajalle. Usein rakennusliike hankkii kohdeyhtiölle luoton ulkopuoliselta rahoittajalta tai antaa sille itse lainan niin, että kohdeyhtiöllä on lainapääomaa silloin, kun sen osakkeet myydään. Ostajan asiaksi jää hankkia ja sijoittaa kohdeyhtiöön rahoitusta (omaa pääomaa), jonka turvin kohdeyhtiö voi maksaa lainansa pois. Kohdeyhtiöllä myyntihetkellä olevaan lainaan viitataan yleisesti termillä yhtiölaina. Jos taloudellinen vastuu yhtiölainasta jakautuu useiden eri osakkeenomistajien kesken, kunkin osuuteen viitataan termillä yhtiölainaosuus. Asuntokauppalain säännöksillä on välillistä merkitystä myös kiinteistöyhtiöiden osakkeiden kaupassa. Vaikka lain soveltamisala on rajattu asuinhuoneistoihin, laki perustuu monelta osin oikeuskäytännössä kehitettyihin ostajaa suojaaviin periaatteisiin, joita voidaan soveltaa yhtäläisesti myös silloin, kun myytävä kohde on kiinteistöyhtiö. 4. Varainsiirtoverolaki ja aikaisempi oikeustila Varainsiirtoverolaki tuli Suomessa voimaan Tätä ennenkin osakkeiden siirroista perittiin vastaavaa veroa, jonka nimi kuitenkin tuolloin oli leimavero. Leimaverolain voimassa ollessa katsottiin vakiintuneesti, että yhtiölainaosuutta ei tullut asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden kaupan yhteydessä lukea veron perusteeseen. Käytäntö pysyi samana myös varainsiirtoveronlain voimaantulon jälkeen. Käytäntö oli leimaverolain aikana horjuvampi tilanteissa, joissa ostajan edellytettiin kaupanteon yhteydessä tai pian sen jälkeen tekevän merkittävän kertaluonteisen pääomansijoituksen kohdeyhtiöön sen vastuiden kattamiseksi. Leimaveron aikaisessa ratkaisussa KHO taltio 2629 katsottiin, että rakennusrahastosuoritus, johon ostaja sitoutui ja jonka tekeminen oli osakkeiden omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisen edellytys, oli luettava veron perusteeseen. Tältä osin omaksuttiin toisenlainen kanta varainsiirtoverolain voimaan tultua annetuissa ratkaisuissa, esim. tapauksissa KHO taltio 1009 ja KHO 2007:75. Ensin mainitussa tapauksessa asuntoosakeyhtiön osakekannan myyjä oli itse lainoittanut asunto-osakeyhtiön. Osakkeiden

5 5 (8) kaupan yhteydessä osakkeiden ostaja sijoitti asunto-osakeyhtiöön tarvittavat varat, joiden avulla asunto-osakeyhtiö maksoi velkansa osakkeiden myyjälle. Toisessa tapauksessa asunto-osakeyhtiön osakkeiden ostaja sitoutui perustajaosakkaan kanssa tekemässään kauppakirjassa suorittamaan asunto-osakeyhtiölle lyhytaikaisen lainaosuuden asunto-osakeyhtiön velasta viimeistään kahden kuukauden kuluttua kohteen valmistumisesta. Suoritus oli osakkeiden omistusoikeuden siirtymisen ehtona. Kummassakaan tapauksessa sitä pääoman suoritusta, jonka ostaja oli velvollinen tekemään asunto-osakeyhtiöön, ei luettu varainsiirtoveron perusteeseen. Mainittujen varainsiirtoverolain aikaisten ratkaisujen jälkeen oli entistäkin selvempää, että yhtiölainaosuutta tai siihen rinnastettavaa pääomasuoritusta ei tullut lukea varainsiirtoveron perusteeseen. Sillä välillä, kun oikeuskäytännön kanta täsmentyi, Suomesta oli tullut Euroopan yhteisön jäsen ja silloinen pääomaverodirektiivi oli tullut Suomea velvoittavaksi. Direktiiviin ei tosin viitattu em. ratkaisuissa, vaikka ratkaisuja oli pidettävä myös direktiivin kannalta perusteltuina. 5. Varainsiirtoverolain muutos Edellä mainittu kantelun kohteena oleva laki varainsiirtoverolain muuttamisesta (991/2012) tuli voimaan Siihen sisältyviä riidanalaisia säännöksiä sovelletaan ja sen jälkeen tehtyjen sopimusten perusteella tapahtuviin luovutuksiin. Varainsiirtoverolain 20, joka koskee verokantaa ja veron perustetta arvopaperin luovutuksessa, muutettiin kuulumaan seuraavasti: Arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Vastikkeeseen luetaan myös luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemä suoritus, joka on luovutussopimuksen ehtona, samoin kuin suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen luovuttajalle tai muulle taholle, jos suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi. Edellä 4 :n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla tapahtuvasta luovutuksesta ja muusta saannosta vero lasketaan luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta luovutushetkellä. Tällöin jäljempänä 3 momentissa tarkoitetuissa luovutuksissa veron perusteeseen luetaan lisäksi 4 momentissa tarkoitettu yhtiölaina. Vero on kuitenkin 2,0 prosenttia, jos luovutuksen kohteena on: 1) asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osake tai asuntoosuuskunnan tai kiinteistöosuuskunnan osuus; 2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun osakeyhtiön osake, jos yhtiön toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa; 3) sellaisen osakeyhtiön osake, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen osakkeiden tai osuuksien tai niiden ja Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa; tai 4) 18 :n 2 momentissa tarkoitettu arvopaperi. Edellä 3 momentissa tarkoitetuissa luovutuksissa vastikkeeseen luetaan, riippumatta siitä, mitä osapuolten välillä 1 momentin mukaisesti on sovittu, myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksen taikka muun sopimuksen tai sitoumuksen perusteella tai jonka hän on luovutuksen yhteydessä maksanut. Vastikkeeseen luetaan myös luo-

6 6 (8) vutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus rakentamisaikaisista lainoista, vaikka päätöstä osakkaiden oikeudesta tai velvollisuudesta maksaa yhtiölainaosuus ei ole tehty. Kun 3 momentissa tarkoitettu luovutus tapahtuu rakentamisaikana tai sitä aikaisemmin, vastikkeeseen luetaan 4 momentissa tarkoitetun yhtiölainaosuuden sijasta luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista veloista silloin, kun rakennus on valmistunut ja hyväksytty käyttöönotettavaksi tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, jos omistusoikeus on siirtynyt ennen rakennuksen valmistumista ja käyttöönottoa. Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva velkaosuus, jonka luovutuksensaaja on siihen mennessä maksanut yhtiölle tai luovuttajalle. Asunto-osakeyhtiönä pidetään myös asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 1 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitettua ennen 1 päivää maaliskuuta 1926 rekisteröityä osakeyhtiötä. Keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä pidetään myös sellaista asuntoosakeyhtiölain 28 luvun 2 :ssä tarkoitettua kiinteistöosakeyhtiötä, jonka yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että asunto-osakeyhtiölakia ei sovelleta yhtiöön. Lainmuutoksesta seuraa muun ohessa seuraavaa: Yhtiölainaosuus luetaan veron perusteeseen asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja tavallisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden kaupoissa. Pääsäännön mukaan veron perusteeseen luetaan sellainen yhtiölainaosuus, joka yhtiön osakkaalla on osakkeen luovutushetkellä oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle. Rakentamisaikaiset lainat ovat erityisasemassa. Osuus rakentamisaikana yhtiölle otetusta lainasta luetaan veron perusteeseen siitä riippumatta, onko osakkaalla vielä osakkeen luovutushetkellä oikeutta tai velvollisuutta maksaa sitä yhtiölle. Jos osakkeen luovutus tapahtuu rakentamisaikana, ei edellytetä edes sitä, että yhtiölainaosuus olisi tiedossa tai laskettavissa luovutushetkellä. Tässä tapauksessa veron perusteeseen luetaan osuus yhtiön kaikista tulevistakin veloista, jotka yhtiöllä on silloin, kun rakennus valmistuu tai osakkeiden omistusoikeus tätä ennen siirtyy. 6. Varainsiirtoverolain muutoksen ongelmallisuus direktiivin kannalta Silloin, kun asunto- tai kiinteistöyhtiö perustetaan rakennushanketta varten ja sen osakkeita myydään mahdollisesti jo rakennusaikana mutta yhtiön hallinta pidätetään myyjällä, kunnes rakennushanke on valmistunut, kyseisellä asunto- tai kiinteistöyhtiöllä on aluksi vain apuyhtiön rooli. Kuten edellä on selvitetty, kohdeyhtiöstä tulee aito oikeussubjekti vasta sitten, kun sen hallinto rakennusvaiheen jälkeen luovutetaan osakkeenostajille. Osakkeenostajien rakennusaikana maksamat kauppahinnat muodostavat itse asiassa osan sen pääoman hankkimisesta, jonka kohdeyhtiö tarvitsee rakennushankkeen toteuttamista varten. Mikäli kohdeyhtiölle jää velkaa (yhtiölainaa) rakentamisvaiheen päättyessä, tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön pääoman hankkiminen on yhä kesken. Kun osakkeenomistajat maksavat yhtiölainaosuutensa yhtiölle, kysymyksessä on edelleen osa pääoman hankinnan kokonaisjärjestelyä. Arvopapereiden siirtoon kohdistuvan veron, kuten Suomen varainsiirtoveron, perusideana on verottaa varallisuuden siirtymistä. Yhtiön varallisuutta edustaa sen oma pääoma, mutta yhtiön velat eivät sitä edusta. Sen sijaan yhtiön velat päinvastoin ilmentävät tarvetta hankkia lisäpääomaa yhtiöön. Velkaosuus ei ole miltään osin osakkeiden myyjälle tulevaa rahaa ja sen verottaminen on vastoin varainsiirtoverolain tarkoitusta ja perusideaa. Pääomaverodirektiivi sallii aidon varainsiirtoveron kantamisen,

7 7 (8) mutta pääoman hankintaan välillisestikin kohdistuvan veron kantaminen on sen mukaan kiellettyä. Yhtiölainaosuuden lukeminen veron perusteeseen on rinnastettavissa tilanteeseen, jossa varainsiirtoveroa perittäisiin kokonaan uudesta osakkeesta. Kysymys on nimittäin siitä, että ostaja ottaa taloudellisen vastuun kohdeyhtiön oman pääoman kasvattamisesta samaan tapaan kuin sitoutumalla maksamaan kokonaan uudet osakkeet. Uusien osakkeiden maksamiseen liittyvän veron EU:n tuomioistuin on jo todennut pääomaverodirektiivin vastaiseksi, ja yhtä hyvin on katsottava, että myös yhtiölainaosuuden lukeminen veron perusteeseen merkitsee tosiasiassa pääoman hankintaan kohdistuvan välillisen veron perimistä ja pääomaverodirektiivin säännösten kiertämistä. Yhtiölainaosuuden verottaminen johtaa taloudellisesti kahdenkertaiseen verotukseen. Ne rakennushankkeen kustannukset, joita yhtiölainalla katetaan, muodostuvat lähinnä tontin hankinnasta ja rakennusurakasta. Kohdeyhtiön on maksettava tontin hankinnasta varainsiirtoveroa (verokanta 4 %), ja rakennusurakan hintaan sisältyy arvonlisäveron osuus (verokanta alkaen 24 %). Useampikertaisten erinimisten välillisten verojen perimistä samasta rakennushankkeesta ei kuitenkaan ole pidettävä yhteisön oikeusjärjestelmän tavoitteiden mukaisena, ja erityisesti se on vastoin pääomaverodirektiivin 9. johdantokappaletta. Suomessa omaksutulle lainmuutokselle olisi ollut yhteisön oikeuden ja myös kansallisen verojärjestelmän kannalta huomattavasti selkeämpi vaihtoehto. Sen sijasta, että yhtiölainaosuus luettiin keinotekoisen lainsäädännön avulla varainsiirtoveron piiriin, olisi ollut johdonmukaisempaa kohdistaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden ensiluovutukseen pelkkä arvonlisäverotus ja luopua kokonaan niiden varainsiirtoverotuksesta. Vaikka tällainen liiketoimi on puettu osakkeiden kaupan muotoon, kysymyksessä on de facto rakentamispalvelun myynti asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeenostajille. Vastaava malli on omaksuttu esimerkiksi Alankomaissa. 3 Tällainen ratkaisumalli olisi pääasiallisesti poistanut taloudellisesti kahdenkertaisen verotuksen, kun taas nyt omaksuttu yhtiölainaosuuden verottaminen syvensi ongelmaa. Asiassa on kiinnitettävä huomiota myös yhteisön oikeuden keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja erityisesti oikeusvarmuuden periaatteeseen. Kuten Unionin tuomioistuin on esimerkiksi tapauksessa Isle of Wight Council (C 288/07) todennut, yhteisön lainsäädännön on oltava yksiselitteistä ja yksityisten on voitava ennakoida sen soveltaminen. Oikeusvarmuutta on noudatettava erityisen tiukasti silloin, kun kysymys on sellaisesta sääntelystä, joka saattaa saada aikaan taloudellisia rasitteita, jotta ne, joita asia koskee, voivat saada selville tarkasti, minkä laajuisia heille tällä tavoin asetetut velvollisuudet ovat. Sekä yhteisön toimielinten että jäsenvaltioiden, kun nämä käyttävät yhteisön direktiiveissä niille annettua toimivaltaa, on noudatettava yhteisön oikeusjärjestykseen kuuluvaa oikeusvarmuuden periaatetta. 4 Edellä selostettu varainsiirtoverolain 20 :n säännös on, kuten sen lukemalla voi heti havaita, erittäin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä. Tämä tekee siitä monin tavoin tulkinnanvaraisen. Epäselvyys kohdistuu paitsi siihen, mitkä kaikki kohdeyhtiön velat luetaan veron perusteeseen, myös siihen, minkä kaikkien yhtiöiden osakkeita pykälän 3 momentissa tarkoitetaan. Pykälä voisi ainakin periaatteessa tulla sovellettavaksi vaikkapa silloin, kun rakennusliiketoimintaa harjoittaneen yhtiön osakkeet myy- 3 Ks. EU:n tuomioistuimen tapaus J. J. Komen (C-326/11). Tapauksessa oli kysymys arvonlisäverodirektiivin tulkinnasta sen suhteen, mitä on pidettävä rakennuksen luovutuksena ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa. Kansallisessa prosessissa, jota varten EU:n tuomioistuimen ratkaisua pyydettiin, ei kuitenkaan ollut suoranaisesti lainkaan kysymys arvonlisäverosta vaan sikäläisestä luovutusverosta (overdrachtsbelasting), jonka kantaminen oli sidottu siihen, oliko luovutuksesta maksettava liikevaihtoveroa. 4 Ks. tuomion kohdat

8 8 (8) dään tilanteessa, jossa sen normaali toiminta on suhdannesyistä keskeytynyt ja se saatetaan katsoa yhtiöksi, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää kiinteistöyhtiöiden osakkeiden ja Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen suoraa tai välillistä omistamista tai hallintaa. Lisäksi säännöksen soveltaminen käytännössä voi johtaa ennakoimattomiin tilanteisiin silloinkin, kun säännöksen tulkinta sinänsä on selvä. Tämä pätee etenkin silloin, kun osake luovutetaan rakennusaikana ja veron perusteeseen luetaan osuus yhtiön kaikista tulevistakin veloista, jotka yhtiöllä on silloin, kun rakennus valmistuu tai osakkeiden omistusoikeus tätä ennen siirtyy. Tämä ei täyty oikeusvarmuuden periaatteen vaatimuksia, koska veron määrä ei ole luovutushetkellä yksiselitteisesti laskettavissa. Varainsiirtoveron kantamisessa hyödynnetään pääomaverodirektiivin 6 artiklan säännöstä, jolla sallitaan eräät poikkeukset siitä pääsäännöstä, jonka mukaan pääoman hankinnasta ja osakkeilla tapahtuvasta kaupankäynnistä ei saa välillisestikään kantaa veroa. Niinpä varainsiirtoveron kantamiseen johtavan säännöksen kuten nyt varainsiirtoverolain 20 :n on täytettävä yhteisön oikeuden oikeusjärjestykseen kuuluvien oikeusperiaatteiden asettamat vaatimukset. Koska säännös rikkoo oikeusvarmuuden periaatetta, se muodostuu myös tämän vuoksi pääomaverodirektiivin vastaiseksi. 7. Aiemmat yhteydenotot yhteisön toimielimiin RT ei ole ollut asian johdosta aiemmin yhteydessä komissioon tai muihin yhteisön toimielimiin. 8. Aiemmat yhteydenotot kansallisiin viranomaisiin 9. Luottamuksellisuus RT oli asian johdosta yhteydessä Suomen valtiovarainministeriöön, kun lainmuutosta valmisteltiin ja ennen kuin sitä koskenut hallituksen esitys HE 125/2012 annettiin Suomen eduskunnan käsiteltäväksi. Hallituksen esityksen perusteluissa ei kuitenkaan sanallakaan käsitelty lainmuutoksen ongelmallisuutta direktiivin kannalta. RT:n edustaja Kirsi Palviainen ja kantelijan käyttämä asiantuntija, asianajaja, oikeustieteen tohtori Mikko Pikkujämsä olivat eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavina lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Tästä huolimatta myöskään valtiovarainvaliokunnan mietinnössä VaVM 33/2012 ei lainkaan mainittu lainmuutoksen ongelmallisuutta direktiivin kannalta. Tiedot tästä kantelusta ja sen tekijästä eivät ole luottamuksellisia, vaan ne voidaan paljastaa komission ottaessa yhteyttä jäsenvaltion viranomaisiin. Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2013 Rakennusteollisuus RT ry Tarmo Pipatti toimitusjohtaja Liitteet Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta 991/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle HE 125/2012 Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2012

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ).

Kaupan kohteena on ¼ koko Otahalli Oy:n jäljempänä Yhtiö osakekannasta (jäljempänä Osakkeet ). LUONNOS 16.12.2016 OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Suomen Urheiluliitto r.y. Y-tunnus: Osoite: Omistusosuus ¼ Jäljempänä: Myyjä. 1.2 Ostaja Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos Y-tunnus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys per ovat liitteinä 3.1 a ja 3.1 b.

Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys per ovat liitteinä 3.1 a ja 3.1 b. OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä N.N Y-tunnus Osoite: Jäljempänä: Myyjä. 1.2 Ostaja Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky Y-tunnus 2690937-8 Osoite: Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki Jäljempänä:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) Kysytty 10-04-2015. Voimassa 10-04-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY HELSINGIN PESTIKUJA 1 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset

Lisätiedot

Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan. 10.1 Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet

Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan. 10.1 Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet 10 Perustajaurakoinnin liiketapahtumat perustajaurakoitsijan kirjanpidossa Valtaosan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä perustaa ja rakentaa yhtiömuotoinen rakennus- tai rakennuttajaliike. Tässä luvussa

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Magic

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

hallituksen erityistehtävät

hallituksen erityistehtävät Nä yt es iv ut hallituksen erityistehtävät 6 Hallituksen erityistehtävät Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään hallituksen vastuulle edellä käsiteltyjen yleisten tehtävien lisäksi lukuisia erityistehtäviä.

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

MYYNTIESITE. LIIKE- JA ASUINHUONEISTO 78,25 m² KASKENKADULLA TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. LIIKE- JA ASUINHUONEISTO 78,25 m² KASKENKADULLA TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 22.07.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA - LUONNOS

KAUPPAKIRJA - LUONNOS KAUPPAKIRJA - LUONNOS 1 Luovutus Myyjä Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle omistusoikeuden kaupan kohteeseen alla olevin luovutusehdoin. Haapaveden kaupunki, y-tunnus 0184872-4, osoite PL 40,

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Tilusvaihtosopimus 1 (5) Kirkkonummen kunta/792/ /2016 Ehdotus kunnanhallitukselle

Tilusvaihtosopimus 1 (5) Kirkkonummen kunta/792/ /2016 Ehdotus kunnanhallitukselle Tilusvaihtosopimus 1 (5) TILUSVAIHTOSOPIMUS VAIHDON OSAPUOLET Kirkkonummen kunta Y-tunnus: 0203107-0 Osoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi jäljempänä tässä sopimuksessa kunta tilan POHJA-GRUND RN:o 3:98, kiinteistötunnus

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos 5.11.2016 1. Sopijapuolet 1.1.Kiinteistö Oy Vantaan Pumppupuiston Parkki, jäljempänä Parkkiyhtiö Kiinteistöt xxx-xx-xx-xx, xxx-xx-xx-xx ja xxx-xx-xx-xx, jäljempänä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja 1 (4) Luonnos 7.8.2015 SL Liite 5/Tekla 18.8.2015 ASUINRIVITALOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet Myyjä Lohjan kaupunki Karstuntie 4, 08100 Lohja Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu

Lisätiedot

MYYNTIESITE LIIKEHUONEISTO TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015. Huutokauppa - aika - paikka

MYYNTIESITE LIIKEHUONEISTO TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015. Huutokauppa - aika - paikka MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies RAKENNUTTAJA JA VAKUUKSIEN ASETTAMINEN Tutustu tähän ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Autopaikat asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja muita huomioitavia seikkoja yhtiöjärjestystä laadittaessa

Autopaikat asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja muita huomioitavia seikkoja yhtiöjärjestystä laadittaessa Autopaikat asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja muita huomioitavia seikkoja yhtiöjärjestystä laadittaessa Jouko Koitto johtava lakimies 24.11.2017 Pysäköinnin järjestelyt asuntoosakeyhtiöissä autopaikka

Lisätiedot