PIENJÄNNITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENJÄNNITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEITA"

Transkriptio

1 PIENJÄNNITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEITA PIENJÄNNITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISALA Mitkä tuotteet kuuluvat soveltamisalaan? Direktiiviä sovelletaan kaikkiin sähkölaitteisiin 1, jotka on suunniteltu käytettäviksi vaihtovirralla nimellisjännitealueella V ja tasavirralla nimellisjännite-alueella V. Nimellisjännitteellä tarkoitetaan syöttö- tai lähtöjännitettä eikä laitteen sisällä mahdollisesti esiintyviä jännitteitä. Komissio on jäsenvaltioiden kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen päätynyt siihen että termillä tarkoitettu käytettäväksi tietyllä jännitealueella ymmärretään sitä että sähkölaitteen nimellissyöttö- tai ulostulojännite on tällä jännitealueella. Laitteen sisällä voi olla korkeampia jännitteitä. Nimellisjännitealueen ulkopuolella käytettävät akkukäyttöiset laitteet eivät tietenkään kuulu pienjännitedirektiivin soveltamisalaan. Soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin laitteen mukana toimitettava akunlatauslaite sekä laitteet, joissa on direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla nimellisjännitealueella toimiva sisäänrakennettu virtalähde. Soveltamisalaan kuuluvat myös akkukäyttöisten laitteiden (esim. salkkumikrojen), joiden syöttöjännite on vähemmän kuin 50 V vaihtovirralla ja vähemmän kuin 75 V tasavirralla, mukana toimitettavat virtalähteet. Seuraavat laitteet eivät kuitenkaan kuulu pienjännitedirektiivin soveltamisalaan: räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet, radiologisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin käytettävät sähkölaitteet, hissien sähköiset osat, sähkömittarit, koska ne kuuluvat yhteisön muiden direktiivien soveltamisalan piiriin, sekä kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistotulpat ja -rasiat 2, sähkölaidunaitauslaitteet, laivoissa, ilma-aluksissa ja rautateillä käytettävät erikoissähkölaitteet, jotka täyttävät sellaisten kansainvälisten järjestöjen vaatimukset, joiden työskentelyyn jäsenvaltiot osallistuvat, koska ne eivät toistaiseksi kuulu minkään yhteisön direktiivin soveltamisalaan, eikä niihin saa sen vuoksi kiinnittää CE-merkintää. Laajasti määriteltynä direktiiviä sovelletaan mainituilla jännitealueilla käytettäväksi suunniteltuihin kulutus- ja pääomahyödykkeisiin 3, joihin kuuluvat erityisestisähkölaitteet, kädessä pidettävät

2 sähkökäyttöiset työkalut, 4 valaistuslaitteet mukaan lukien kuristimet, kytkinlaitteistot, johdotus, kytkimet, johdinsarjat, kojepistokytkimet, kojeliitosjohdot, sähköasennustarvikkeet 5 jne. Kuten annetussa tiedonannossa on mainittu, komissio vahvistaa, että johtotietarvikkeet kuuluvat pienjännitedirektiivin soveltamisalaan. Kuuluvatko osat (komponentit) soveltamisalaan? Yleensä direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sekä muihin laitteisiin asennettaviksi tarkoitetut sähkölaitteet että sellaisinaan käytettäviksi tarkoitetut laitteet. Jotkut sähkölaitetyypit kuitenkin suunnitellaan ja valmistetaan käytettäviksi muiden sähkölaitteiden perusosina, ja näiden sähkölaitetyyppien turvallisuus riippuu suurimmaksi osaksi siitä, miten osat on asennettu lopputuotteeseen ja mitkä lopputuotteen yleiset ominaisuudet ovat. Näihin perusosiin kuuluu sähköosia ja tiettyjä muita komponentteja 6. Kun otetaan huomioon pienjännitedirektiivin tavoitteet, tällaiset perusosat, joiden turvallisuus voidaan oikeastaan arvioida vain niiden asennustavan perusteella, eivät sellaisinaan kuulu direktiivin soveltamisalaan. On erityisesti huomattava, että niihin ei saa kiinnittää CEmerkintää. Tiettyjä muita sähköosia, jotka on tarkoitettu muihin sähkölaitteisiin asennettaviksi, mutta joiden turvallisuuden arvioiminen on kuitenkin mahdollista 7 (esimerkiksi jotkut muuntajat ja sähkömoottorit), kuuluvat sellaisinaan direktiivin soveltamisalaan, ja niihin on kiinnitettävä CE-merkintä. Sitä, että perusosat eivät kuulu direktiivin soveltamisalan piiriin, ei pidä ymmärtää väärin eikä laajentaa koskemaan esimerkiksi kotitalouksissa käytettäviksi tarkoitettuja lamppuja, käynnistinlaitteita, sulakkeita ja kytkimiä eikä sähkölaitteiden osia. Vaikka kyseisiä osia käytetään muiden sähkölaitteiden yhteydessä ja vaikka ne on asennettava asianmukaisesti, jotta ne täyttäisivät tarkoituksensa, niitä on sellaisinaan pidettävä direktiivissä tarkoitettuina sähkölaitteina. 3 Jännitetyökalut (kuten ruuvimeisselit, jne.) eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Näihin työkaluihin sovelletaan kuitenkin EN standardia, jota ei ole julkaistu pienjännitedirektiivin nojalla. 4 LVD Working Party on ilmaissut kantanaan, että kädessäpidettävät ja siirrettävät sähkökäyttöiset työkalut kuten porakoneet ja ruohonleikkurit eivät kuulu pienjännitedirektiivin soveltamisalaan vaan niihin sovelletaan konedirektiiviä. 5 Eristysnauhoja, joiden turvallisuus riippuu ratkaisevasti paitsi niiden omista ominaisuuksista myös niiden käyttötavoista eri olosuhteissa, ei pidetä sähkölaitteina, eikä direktiiviä sovelleta niihin. Näihin eristysnauhoihin sovelletaan eurooppalaista EN standardia, jota ei ole julkaistu pienjännitedirektiivin nojalla. 6 Näihin sisältyy muun muassa aktiivisia komponentteja kuten integroituja piirejä, transistoreita, diodeja, tasasuuntaajia, triakkeja, hilaohjattuja kytkimiä (GTO), eristettyhilaisia bipolaaritransistoreita (IGBT) ja optisia puolijohteita sekä passiivisia komponentteja kuten kondensaattoreita, induktiokeloja, vastuksia ja suotimia samoin kuin sähkömekaanisia osia kuten liittimiä ja laitteen osana olevia mekaanisia suojalaitteita, piirilevyille liitettäviä releitä ja mikrokytkimiä.

3 Mitkä turvallisuusnäkökohdat kuuluvat direktiivin soveltamisalaan? 10. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin sähkölaitteiden käytöstä aiheutuviin vaaroihin, joihin kuuluvat sähköisten vaarojen lisäksi mekaaniset, kemialliset (erityisesti hyvin vaarallisten aineiden päästöt) ja kaikki muut vaarat. Direktiiviä sovelletaan myös melun ja tärinän aiheuttamiin terveysvaaroihin ja ergonomisiin tekijöihin sikäli kun ergonomiavaatimukset ovat tarpeen direktiivissä tarkoitetuilta vaaroilta suojaamiseksi. Direktiivin 2 artiklassa ja liitteessä I säädetään 11:stä turvallisuustavoitteesta, jotka ovat tämän direktiivin olennaisia vaatimuksia. 11. On syytä huomata, että tämän direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (häiriön aiheuttamiseen ja sen sietoon) liittyvät tekijät, joita säännellään direktiivillä 89/336/ETY. Direktiivin liitteessä I tarkoitetut säteilyyn liittyvät seikat rajoittuvat sellaisiin, joilla on suoranaista merkitystä ihmisten ja kotieläinten terveydelle ja turvallisuudelle, eivätkä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä tarkoitetut sähkömagneettiset häiriöt kuulu niihin. Komission tulkinnan mukaan kaikki sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät asiat, mukaanlukien käyttöturvallisuus, jotka koskevat turvallisuutta, kuuluvat pienjännitedirektiivin soveltamisalaan. Tämä koskee myös sähkölaitteiden aiheuttamia sähkömagneettisia kenttiä. 12. Lopuksi on vielä kerran huomattava, että tiettyihin sähkölaitteisiin sovelletaan myös muiden direktiivien säännöksiä. V PIENJÄNNITEDIREKTIIVIN MUKAISET VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT Mitä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä on sovellettava? 20. Direktiivin 8 artiklassa ja liitteessä IV kuvataan menettely, jolla valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että sähkölaitteet ovat direktiivin säännösten mukaiset. Tähän sisältyy kolme tärkeintä toimenpidettä: Tekniset asiakirjat Ennen tuotteen saattamista markkinoille valmistaja laatii tekniset asiakirjat, joiden perusteella voidaan arvioida, täyttääkö sähkölaite direktiivin vaatimukset (katso jäljempänä) 8. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Ennen tuotteen saattamista markkinoille valmistajaa tai valmistajan yhteisöön sijoittautunutta edustajaa vaaditaan myös laatimaan kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus, ja he ovat myös ainoat, joilla on oikeus tehdä se (katso jäljempänä). CE-merkintä

4 Ennen sähkölaitteen saattamista markkinoille siihen on kiinnitettävä CE-merkintä. Vain valmistajalla tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneella edustajalla on oikeus kiinnittää CEmerkintä (katso jäljempänä). Maahantuojan velvollisuudet Ellei maahantuoja ole valmistajan valtuuttama edustaja hänellä ei yleensä ole yksityiskohtaista tietoa siitä mitä direktiivejä tai standardeja valmistaja on soveltanut. Tämä vuoksi maahantuoja ei voi: kiinnittää CE-merkkiä laatia vaatimustenmukaisuusvakuutusta koota teknistä tiedostoa Ellei valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja ole sijoittunut yhteisöön maahantuoja on henkilö joka ensimmäisen kerran saattaa tuotteen EU markkinoille ja on siksi vastuussa siitä että liitteen IV kohdan 2 ja 3 vaatimukset on täytetty. Jos mitään direktiivissä tarkoitettuja standardeja ei ole sovellettu, valmistajan on sisällytettävä teknisiin asiakirjoihin kuvaus ratkaisuista, joita on käytetty direktiivin turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi. Jos markkinoiden valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa on erimielisyyttä, 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kertomusta (joka ei kuitenkaan ole pakollinen) pidetään todisteena. Itse asiassa edellä mainittujen kolmen tärkeimmän vaatimustenmukaisuuden arviointitoimenpiteen lisäksi 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jos vaatimustenmukaisuudesta on erimielisyyttä, markkinoiden valvontaviranomaiselle voidaan esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen laatima kertomus todisteeksi siitä, että sähkölaite täyttää turvallisuusvaatimukset (2 artikla ja liite I). Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja saattaa tietyissä tapauksissa pyytää ilmoitettua tarkastuslaitosta laatimaan kertomuksen etukäteen 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja säilyttämään sen yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa. Tällaisen kertomuksen olemassaolo helpottaisi ja nopeuttaisi asioita siinä tapauksessa, että viranomaisten kanssa on erimielisyyttä. Direktiivin 8 artiklan 2 kohdan tärkein tehtävä on luoda mahdollisimman suotuisat olot sähköteknisen teollisuuden kehittymistä ja dynaamisuutta varten. Se helpottaa sellaisten huipputeknologian sähkölaitteiden markkinointia, joille ei ole hyötyä teknisten standardien antamasta tuesta, koska tällaiset standardit laaditaan usein vasta teknisen innovaation kehittymisen jälkeen. Mitä teknisten asiakirjojen on sisällettävä? 22. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä sähkölaitteen suunnittelun, valmistuksen ja käytön yksityiskohdat, sikäli kuin ne ovat tarpeen arvioitaessa, vastaako sähkölaite direktiivin vaatimuksia. Tämän mukaisesti niihin sisältyy: - sähkölaitteiden yleinen kuvaus, - suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, piireistä, jne., - tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä tarkoitettujen piirustusten ja kaavioiden ja sähkölaitteiden toiminnan ymmärtämiseksi,

5 - luettelo standardeista, joita on sovellettu kokonaan tai osittain, ja kuvaus käytetyistä ratkaisuista tämän direktiivin turvallisuusnäkökohtien täyttämiseksi, jos standardeja ei ole sovellettu, - suunnittelulaskelmien tulokset ja suoritetut tarkastukset, jne., - testausselosteet (itse asiassa mahdollisesti saatavilla olevat joko valmistajan tai kolmannen osapuolen laatimat testausselosteet). Kenen on säilytettävä tekniset asiakirjat ja missä? 23. Valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on pidettävä tekniset asiakirjat kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten vähintään kymmenen vuoden ajan tuotteen viimeisestä valmistuspäivästä. Tekniset asiakirjat voidaan säilyttää sähköisessä muodossa, jos ne ovat helposti käytettävissä tarkastusta varten. Jos valmistaja ei ole sijoittautunut yhteisöön eikä valmistajalla ole yhteisössä edustajaa, tämä velvollisuus kuuluu tuojalle tai henkilölle, joka vastaa tuotteen saattamisesta yhteisön markkinoille. Tekniset asiakirjat on pidettävä yhteisön alueella. Mihin CE-merkintä on kiinnitettävä? 24. Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja kiinnittää CEvaatimustenmukaisuusmerkinnän sähkölaitteeseen tai sen sijasta pakkaukseen, käyttöohjeisiin tai takuutodistukseen. Riippumatta tässä kohdin direktiivin erikielisten toisintojen välisistä eroista johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja perusteettoman vaivan estämiseksi direktiivin 10 artiklan 2 kohtaa olisi tulkittava niin, että siinä määrätään seuraavasta ensisijaisesta järjestyksestä: CE-merkintä on sijoitettava tuotteeseen tai, jos tämä eiole mahdollista (suhteellisuusperiaatteen kannalta kohtuullisista teknisistä tai taloudellisista syistä), pakkaukseen, käyttöohjeisiin tai takuutodistukseen 9. Mikä on CE-merkinnän tarkoitus ja mitkä ovat sitä koskevat vaatimukset? 25. CE-merkinnällä vakuutetaan, että sähkölaite vastaa kaikkia pienjännitedirektiivissä ja kaikissa muissa laitteeseen sovellettavissa direktiiveissä säädettyjä olennaisia vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä. CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla. Sellaisten merkkien kiinnittäminen on kiellettyä, joita ulkopuoliset voivat merkityksen ja kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä. Kenen on säilytettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus ja missä? 26. Valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai jos valmistaja ei ole sijoittautunut yhteisöön eikä valmistajalla ole yhteisössä edustajaa, tuojan tai tuotteen saattamisesta yhteisön markkinoille vastaavan henkilön on pidettävä 9 Sellaisissa tapauksissa, joissa periaatetta ei ole vielä sovellettu erikielisistä toisinnoista johtuvien erilaisten tulkintojen vuoksi, on sovittu, että kansalliset viranomaiset myöntävät kohtuullisen ajan, jonka kuluessa tuotteet on saatettava vaatimusten mukaisiksi.

6 vaatimustenmukaisuusvakuutus kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten samalla tavoin kuin tekniset asiakirjat. Näin kansalliset markkinoiden valvontaviranomaiset voivat aiheellisissa tapauksissa vaatia jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Mitä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä? 27. Direktiivin liitteessä III olevassa B kohdassa kuvataan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältöä seuraavasti 10 : - valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite, - sähkölaitteen kuvaus, - viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin, - tarvittaessa viittaus eritelmiin, joiden suhteen vaatimustenmukaisuutta vakuutetaan, - allekirjoittajan, jolla on oikeus tehdä sitoumus valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan puolesta, henkilöllisyys, - CE-merkinnän (ensimmäisen) kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava vähintään yhdellä yhteisön virallisella kielellä. VI PIENJÄNNITEDIREKTIIVIN JA TIETTYJEN MUIDEN YHTEISÖN DIREKTIIVIEN VÄLINEN SUHDE Mitä vaatimuksia sovelletaan sähkölaitteeseen, joka on myös (ns. konedirektiivissä 11 tarkoitettu) kone? 28. Tietyt sähkölaitteet ovat myös direktiivissä 89/392/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitettuja koneita. Sekä pienjännitedirektiiviä että konedirektiiviä sovelletaan moniin erilaisiin vaaroihin. Siksi näiden kahden direktiivin soveltamisalat menevät tiettyjen sähkölaitteiden osalta päällekkäin, ja on tarpeen selventää direktiivien täytäntöönpanoa näissä tapauksissa. 29. Tietyt sähkölaitteet, jotka ovat myös koneita, eivät ollenkaan kuulu konedirektiivin soveltamisalaan kyseisen direktiivin 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti 12. Konedirektiivin 1 artiklan 5 kohdassa todetaan: Jos koneeseen liittyvä vaara on pääasiassa sähköstä johtuva, kone kuuluu yksinomaan tietyissä jänniterajoissa toimivaksi suunniteltuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 19 päivänä helmikuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 73/23/ETY soveltamisalaan. Valmistajan on yleensä arvioitava tuotteen aiheuttama vaara määritelläkseen, jätetäänkö tietty tuote, jota voidaan pitää direktiivissä 89/392/ETY tarkoitettuna koneena ja direktiivissä 73/23/ETY tarkoitettuna sähkölaitteena, konedirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Eurooppalaisessa standardissa EN 1050 (koneiden turvallisuus - vaarojen arviointiperiaatteet) määrätään periaatteista, joita voidaan soveltaa tällaisen vaaran arvioimiseen.

7 Jos valmistajan tekemän vaaran arvioinnin tulos osoittaa, että vaara on pääasiassa sähköstä johtuva, koneeseen sovelletaan ainoastaan pienjännitedirektiiviä, jokakoskee joka tapauksessa kaikkia turvallisuusnäkökohtia, myös mekaanista turvallisuutta. Määrittäessään, johtuvatko tiettyihin tuotteisiin liittyvät vaarat pääasiassa sähköstä, valmistajat voivat käyttää apunaan vaarojen arviointia, jonka asianmukaiset standardointielimet ovat tehneet kyseisiä tuotteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien perusteella. Arvioinnin seurauksena on voitu julkaista tällaisia standardeja vain pienjännitedirektiivin nojalla 13 tai vain konedirektiivin nojalla sen perusteella, mitkä vaarat ovat hallitsevia. Eräs esimerkki on siirrettävät ja sähkökäyttöiset käsityökalut. LVD WP on sopinut siitä että näitä käsityökaluja koskevat standardit julkaistaan vain konedirektiiviin viitaten EU:n virallisessa lehdessä ja siksi näihin koneisiin sovelletaan konedirektiivin vaatimustenmukaisuusmenettelyä pienjännitedirektiivin menettelyn sijaan. Itse asiassa konedirektiivin liitteessä I olevassa kohdassa todetaan: Sähköstä aiheutuvat vaarat Sähkökäyttöinen kone on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, että kaikki sähköiset vaaratekijät estetään tai voidaan estää. Tietyissä jänniterajoissa toimiviksi suunnitelluista sähkölaitteista annettuja voimassa olevia erityissäännöksiä on noudatettava sellaisten koneiden osalta, joita kyseiset jänniterajat koskevat. Tästä seuraa, että kun kyseessä on pienjännitedirektiivin jänniterajoissa toimiva sähkökäyttöinen kone, on noudatettava seuraavia vaatimuksia ja menettelyjä: a) pienjännitedirektiivissä säädettyjä sähköstä aiheutuviin vaaroihin liittyviä olennaisia vaatimuksia on noudatettava, ja pienjännitedirektiivin soveltamiseksi julkaistujen yhdenmukaistettujen standardien noudattaminen luo olettamuksen näiden olennaisten vaatimusten mukaisuudesta; b) kaikkiin tällaisiin koneisiin, myös konedirektiivin liitteen IV soveltamisalaan kuuluviin koneisiin, sovelletaan konedirektiivin 8 artiklassa säädettyjäarviointimenettelyjä 14. Jos koneen tyyppitarkastus on tarpeen, ilmoitettu tarkastuslaitos ottaa huomioon pienjännitedirektiivissä säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tulokset. Näitä menettelyjä sovelletaan koneen sähköosien olennaiseen turvallisuuteen, kun taas ilmoitetun tarkastuslaitoksen itsensä tekemää tarkastusta sovelletaan muun muassa kaikkiin vaaroihin, jotka aiheutuvat siitä, miten koneen toiminnan mahdollistavat sähköosat on asennettu koneeseen. On itsestään selvää, että edellä 9 kohdassa esitettyjä sähköosia koskevia ohjeita sovelletaan aiheellisissa tapauksissa myös koneiden sähköosiin. 30. Johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio on pyytänyt CENiä ja CENELECiä huolehtimaan siitä, että kaikki yhdenmukaistetut sähkölaitestandardit täyttävät sekä pienjännitedirektiivin että konedirektiivin kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset.

8 Mikä on suhde radio- ja telepäätelaitedirektiiviin (R&TTED)? 34. Laitteisiin tai komponentteihin jotka kuuluvat R&TTED direktiiviin soveltamisalaan sovelletaan tämän direktiivin oleellisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. R&TTED direktiivissä ei kuitenkaan ole omia yksityiskohtaisia vaatimuksia ja se viittaa niiden osalta pienjännitedirektiivin oleellisiin turvallisuustavoitteisiin ilman että soveltamisalassa rajoitetaan jännitteen alarajaa. lähde: TUKES

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, L 374/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon. Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ. CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM

CE-MERKINTÄ. CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM CE-MERKINTÄ CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM Mikä on CE-merkintä? Perustuu EU-lainsäädäntöön Merkintä osoittaa, että tuote on valmistajan mukaan EU:n lainsäädännön mukainen. Valmistaja

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 1 (10) Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 94/9/EY SOVELTAMISOHJEET

ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 94/9/EY SOVELTAMISOHJEET LUONNOS ATEX-OHJEET RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA KÄYTETTÄVIKSI TARKOITETTUJA LAITTEITA JA SUOJAJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAN JÄSENVALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISESTÄ 23. MAALISKUUTA 1994 ANNETUN EUROOPAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) UUSI KONEDIREKTIIVI Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) koneasetus Tuiri Kerttula neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valtioneuvoston asetus koneiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 392. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 392. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001 N:o 392 393 SISÄLLYS N:o Sivu 392 Valtioneuvoston asetus erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta... 1109 393

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30. tammikuuta 2004 PE 337.416/36-46 TARKISTUKSET 36-46 Mietintöluonnos (PE 337.416) Luis Berenguer Fuster sähkömagneettista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITTEISTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/108/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/108/EY, L 390/24 31.12.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista Määräys 1 (61) Antopäivä: 13.04.2011 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 15.04.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Uusi määräys Soveltamisala: Määräys vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 4. heinäkuuta 2002 EP-PE_TC1-COD(2001)0004 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2002 Euroopan

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka. ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka. ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Keskeiset velvoitteet!! 5. Valmistajan velvollisuus laatia tekniset asiakirjat, osoittaa vaatimustenmukaisuus sekä säilyttää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Määräys. 1 luku Soveltamisala ja määritelmät. 1 Soveltamisala

Määräys. 1 luku Soveltamisala ja määritelmät. 1 Soveltamisala 1 (9) Määräys TELEPÄÄTELAITTEEN, VIESTINTÄVERKKOLAITTEEN JA KIINTEÄN ASENNUKSEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA, MERKITSEMISESTÄ JA ASIAKIRJOISTA Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2007 Viestintävirasto

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Teollisuusneuvos 4.6.2015 Tapani Koivumäki EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Asetusehdotuksella

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot