PKSSK:N ALUEPACS TUOTANTO- JA KÄYTTÖSOPIMUS TOHMAJÄRVEN KUNNAN KANSSA PKSSK Sopimusversio 1.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKSSK:N ALUEPACS TUOTANTO- JA KÄYTTÖSOPIMUS TOHMAJÄRVEN KUNNAN KANSSA PKSSK 2007. Sopimusversio 1.1"

Transkriptio

1 PKSSK:N ALUEPACS TUOTANTO- JA KÄYTTÖSOPIMUS TOHMAJÄRVEN KUNNAN KANSSA PKSSK 2007 Sopimusversio 1.1 1

2 Sopijapuolet Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä PKSSK) sekä Tohmajärven kunnan terveyskeskus (jäljempänä Terveyskeskus). Molemmat sopijapuolet ovat erillisiä terveydenhuollon toimintayksikköjä ja rekisterinpitäjiä, jotka vastaavat omalta osaltaan potilasasiakirjojen laadinnasta, niihin sisältyvien tietojen säilyttämisestä, käyttämisestä, luovuttamisesta ja muusta käsittelystä niin kuin siitä säädetään henkilötietolaissa (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (99/2001), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 ja sen muutoksesta 733/2007 sekä muissa terveydenhuollon säädöksissä. Terveyskeskus on tällä sopimuksella sovittavien sähköisten asiakastietojen varsinainen rekisterin pitäjä (oikeudellinen rekisterin pitäjä). PKSSK on tällä sopimuksella sovittavien sähköisten asiakastietojen tekninen rekisterin pitäjä. Yhteyshenkilöt Sopimuksen tarkoitus PKSSK: Seppo Soininen, atk-päällikkö, puh tai Seppo Hyvärinen, ylilääkäri, röntgenliikelaitos, puh , Tikkamäentie 16, Joensuu Tohmajärven terveyskeskus: Markku Savola, johtava lääkäri, puh:. Osoite: Tällä sopimuksella sovitaan Terveyskeskuksen tuottamien radiologisten tutkimusten ( röntgenlähete ja lausunto, ajanvaraus sekä niihin liittyvät röntgenkuvat) sähköisestä säilyttämisestä, käytöstä ja ylläpidosta PKSSK:n ylläpitämässä alueellisessa sähköisessä arkistojärjestelmässä (AluePACS) lainsäädännön ja viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla. Tietojärjestelmät, palvelimet ja tietoverkot Sopimukseen kuuluvat radiologian tietojärjestelmät RIS (Radiological Information Systems = radiologian tuotannonohjausjärjestelmä) ja PACS (Picture Archiving and Communication System = digitaalinen kuva-arkisto ja kuvaliikenne) asennetaan PKSSK:n palvelimille 2

3 Terveyskeskuksen käyttöön. Palvelimien ja työasemaohjelmien asennuksista ja ylläpidosta vastaa PKSSK. Tietoliikenne tapahtuu kunnan omassa verkossa, maakuntaverkossa ja PKSSK:n sisäverkossa. Yhteys muodostuu terveyskeskuksessa PKSSK:n toimikortin välityksellä. Kunta vastaa omasta verkostaan maakuntaverkon liityntäpisteeseen. PKSSK vastaa omasta sisäverkostaan tietojärjestelmineen. Mahdollisista integraatioista terveyskeskuksen potilastietojärjestelmän ja RIS/PACS:in välillä sovitaan erikseen tietojärjestelmätoimittajien ja sopimusosapuolten kesken. Tietojärjestelmien käyttäjäoikeudet ja käyttökoulutus Tietojärjestelmiin pääsy on valvottua. Radiologian tietojärjestelmien käyttäjistä laaditaan käyttöoikeusrekisteri, jossa käyttäjän käyttöoikeudet ja roolit on rajattu. RIS:in ja PACS:in käytönopetus terveyskeskuksen henkilökunnalle annetaan heidän omissa työpisteissään PKSSK:n toimesta. PKSSK:n kouluttajat antavat terveyskeskuksen pääkäyttäjäkoulutuksen. Myöhemmästä peruskäytön koulutuksesta vastaa terveyskeskuksen koulutettu paikallinen tukihenkilö/pääkäyttäjä. Asiakastiedon tuottaminen Röntgenlähete ja ajanvaraus tehdään Terveyskeskuksessa RIS tuotannonohjausjärjestelmään. Radiologinen kuvatieto tuotetaan Terveyskeskuksessa ja tallennetaan PKSSK:n palvelimille. Radiologiset kuvat tutkimuksista ovat Terveyskeskuksen käytössä RIS:in kautta heti tutkimuksen jälkeen. PKSSK:n radiologi antaa lausunnon RIS:iin Terveyskeskuksen tuottamasta tutkimuksesta, mikäli terveyskeskuslääkäri pyytää lausuntoa. Terveyskeskus saa käyttöönsä radiologin lausunnon viimeistään seuraavana arkipäivänä. Terveyskeskus vastaa asiakastietojen sähköisestä tuotannosta ja oikeellisuudesta sekä tietojärjestelmäkuvauksesta ja henkilörekisteriselosteesta niin kuin itsenäiseltä terveydenhuollon toimintayksiköltä ja/tai rekisterinpitäjältä edellytetään. Asiakastietojen varmentaminen toteutetaan yhteisesti sovitulla tavalla. Radiologian asiakastietojen säilytyksestä ja teknisestä ylläpidosta PKSSK:n järjestelmissä vastaa PKSSK. PKSSK-AluePACS:in tuotantoprosessi on kuvattu liitteessä 1. 3

4 Asiakastietojen käsittely PKSSK:n palvelimille tallennettuja, Terveyskeskuksen tuottamia radiologisia asiakastietoja voidaan käyttää ilman suostumus-menettelyjä oman terveyskeskuksen yksiköissä. Toisen rekisterinpitäjän PKSSK:n palvelimille tallentamia radiologisia asiakastietoja voidaan käyttää potilaan suostumuksella. Suostumuslomake täytetään RIS:llä. Potilaan suostumismenettelyistä vastaa se yksikkö, joka tarvitsee potilaan radiologisia asiakastietoja. Mikäli PKSSK:n palvelimen ja kuvia tarvitsevan yksikön välillä ei ole verkkoyhteyttä, jonka kautta asiakastiedot voivat siirtyä, ne voidaan kopioida filmille tai cd-levylle. Kopiointi ja kuvien lähetys tehdään kuvien tuottajan toimesta. Kumpikin sopijapuoli vastaavat omalta osaltaan siitä, että asiakastietojen sähköinen käsittely on yhdenmukaista lainsäädännön, viranomaismääräysten ja tämän sopimuksen kanssa. Potilasasiakirjojen käytöstä muodostuu RIS-järjestelmään käyttöloki, jota valvotaan PKSSK:n menettelyjen mukaisesti. PKSSK ottaa myöhemmin hoitaakseen sähköisten asiakastietojen lähettämisen valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun erillisen sopimuksen mukaisesti. Tietoturva Tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa noudatetaan kunkin toiminnan osalta sopijaosapuolten tietoturvapolitiikkaa, säännöksiä ja sopimuksia. Palvelun hinta PKSSK vastaa toiminnallisista ja teknisistä ylläpitokustannuksista. Terveyskeskus maksaa PKSSK:lle AluePACS:in käytön aloitusmaksut ja vuosittaiset ylläpitoon liittyvät kustannukset hinnastoliitteen mukaisesti. Palvelumaksuja tarkastetaan vuosittain ja liityttäessä valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun. Terveyskeskus maksaa röntgenliikelaitoksen palveluista hinnaston mukaan. 4

5 Mikäli toiminnassa syntyy viestinvälityskustannuksista, niistä sovitaan erillisellä sopimuksella. PKSSK- AluePACS:in tuotantosopimuksen palveluhinnasto on liitteessä 2. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen PKSSK:n röntgenliikelaitoksen esittämää laskua vastaan. Maksuaika on kolmekymmentä (30) päivää laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä terveyskeskus suorittaa sille korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Vahingonkorvaus Osapuolet vastaavat siitä vahingosta, jonka he ovat aiheuttaneet toiselle sopijapuolelle huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään. Sopijapuolet eivät kuitenkaan vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Sopimuksen muuttaminen Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuolten kesken. Sopimuksen siirtäminen Sopijapuoli ei saa ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle. Ylivoimainen este Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut sopijapuolista riippumaton ja ennalta arvaamaton seikka, joka estää tai tekee mahdottomaksi sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen. Tällainen ylivoimainen este voi olla mm. lakko, työsulku, tietoliikennekatko, laiterikko tai muu vastaava sopijapuolista riippumaton tekijä. Sopimuksen täyttymisen tullessa ylivoimaisen esteen vuoksi mahdottomaksi toteuttaa tai esteen jatkumisen aiheuttaessa sopijaosapuolelle kohtuutonta haittaa tai vahinkoa, tulee osapuolten neuvotella esteen vaikutuksesta sopimukseen. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Erimielisyydet, joita ei saada sopijapuolten 5

6 kesken ratkaistuksi, jätetään Joensuun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Tätä sopimusta on tarkistettava ennen liittymistä Terveydenhuollon valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun. Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusehtoja eikä korjausta ole tapahtunut kohtuullisessa ajassa toisen sopijapuolen tekemästä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Päiväys ja allekirjoitus Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimuksen osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Käytön aloittamisajankohdasta sovitaan osapuolten kesken. Sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopimuksen osapuolelle. Joensuu / 2007 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ilkka Naukkarinen vs. kuntayhtymän johtaja Seppo Soininen atk-päällikkö Tohmajärvi / 2007 TOHMAJÄRVEN KUNTA Olli Riikonen kunnanjohtaja Matti Ikonen talous- ja hallintojohtaja LIITTEET 1. PKSSK-AluePACS:in tuotantoprosessi 2. PKSSK-AluePACS:in palveluhinnasto 6

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

Sopimus Fimnet-tunnistautumisesta. Lähiosoite: Yhteyshenkilö: Sähköposti: Puhelin: Tekniikasta vastaava henkilö/yritys yhteystietoineen:

Sopimus Fimnet-tunnistautumisesta. Lähiosoite: Yhteyshenkilö: Sähköposti: Puhelin: Tekniikasta vastaava henkilö/yritys yhteystietoineen: Yritys: Y-tunnus Lähiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Yhteyshenkilö: Sähköposti: Puhelin: Tekniikasta vastaava henkilö/yritys yhteystietoineen: Laskutustiedot Y-tunnus Yritys: Laskutusosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Internetpalveluehdot 2008

Internetpalveluehdot 2008 Internetpalveluehdot 2008 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuopion Energia Oy:n (myöhemmin toimittaja) toimittamiin internetpalveluihin (palvelu). Tämän lisäksi toimittaja ja asiakas voivat kirjallisesti

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Sisällysluettelo Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY...1 1 - Sopimusosapuolet... 2 2 - Sopimuksen kohde... 2 3 - Sopimusehtojen soveltaminen...2

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01m Käsittelijä

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: 0175622-1,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot