Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005"

Transkriptio

1 7.17 Käsityö K äsityön arvoperusta on työn tekemisen arvostus, eettiset, esteettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot, vastuuntunto, toisen huomioonottaminen sekä oppilaan monipuolinen kehitys. Opiskelu on erilaisilla materiaaleilla, välineillä ja tekniikoilla toteutettavaa, luovaan ongelmaratkaisuun pyrkivää toimintaa. Käsityössä opitaan työnteon arvostamista, tuotteen elinkaaren hallintaa, kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista käyttämällä erilaisia aihepiiri ja projektimenetelmiä. Oppilaan ikä, edellytykset ja taipumukset vaikuttavat opetus ja oppimistapahtuman vuorovaikutusluonteeseen. Oppilaan persoonallisuuden kasvua tuetaan käden taitoa, tietoista havainnointia, suunnittelukykyä ja kekseliäisyyttä edellyttävillä hankkeilla. Esiopetuksessa hienomotoriset taidot ja kyky työskennellä suunnitelmallisesti ja turvallisesti kehittyvät monipuolisesti. Lapsi harjaantuu pitkäjänteiseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Käsityö ilahduttaa silmää ja omatekoiset tarvekalut tuottavat käyttäjälleen iloa. Lahjaksi annettuun käsityöhön sisältyy aina tunnearvo. Näin käsityötaidot ilahduttavat sekä itseä että ympäristöä. Esiopetuksesta tulevilla lapsilla on jo paljon kokemuksia omin käsin tekemisestä. Alaluokkien painopiste on edelleen elämyksellisyydessä, lapsen kekseliäisyydessä ja taidon tuottamassa ilossa. Työtä motivoi sen käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys arkielämässä. Käsityön olemukseen kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistusprosessin suunnittelu ja tuotteen valmistaminen. Oppilas oppii myös käsityöhön liittyvää peruskäsitteistöä, oppii arvioimaan omaa työskentelyään, työn tuloksia sekä arvostamaan omia töitään ja toisten töitä. Onnistuneet oppimiskokemukset käsityöllisessä tuottamisessa ovat tärkeitä oppilaan myönteisen minäkuvan kehittymiselle. Käsityöllisiä kulttuuriperinteitä siirretään uudelle sukupolvelle sisällyttämällä käsityön opetukseen aineksia kotiseudun entisajan ja nykyajan käsityöesineistä ja materiaaleista. Samalla oppilas saa kosketusta erilaisiin käsityöammatteihin ja tulevaisuuden näkymiin. Samoin tutustutaan myös lähielämänpiirissä olevien muiden kulttuurien käsityöperinteeseen.

2 Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1 4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä. Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn tekemistä ja opiskelua kohtaan. Vuosiluokilla 5 9 opetuksen päätehtävä on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali, työtapaja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mkaan joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. Kolmannella ja neljännellä luokalla oppilaat ovat sekaryhmissä lukukauden sekä tekstiili että teknisessä työssä. Viidennellä luokalla oppilaat voivat valita joko painotetun teknisen tai tekstiilityön. Käsityötunneilla toteutetaan myös yhteisprojekteja, joissa ylläpidetään ja harjoitellaan molempien käsityöalueiden tietoja ja taitoja. Seitsemännellä luokalla oppilaat ovat osan ajasta yhteisessä käsityössä ja osan painottamassaan käsityölajissa. Käsityö muuttuu valinnaiseksi 8 9 luokilla. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ, tuotanto ja kulttuurielämän edustajien kanssa. Pursisalmen koulun oppilastyö

3 Käsityön yleiset tavoitteet Visuaalinen ja tekninen suunnittelu opitaan ymmärtämään tuotteen ja sen valmistusprosessin suunnittelun tärkeys havaitsemaan suunnittelun lähtökohdan ongelmakeskeisyys tuotteen ja sen valmistusprosessin suunnittelua ja ilmaisemaan omia suunnitelmia tyylitajua tuotteiden valmistamisen yhteydessä Valmistaminen tutustutaan työmateriaaleihin ja välineisiin, koneisiin ja laitteisiin sekä opitaan niiden neuvokasta ja turvallista käyttämistä omaksutaan monipuolisia toteutustekniikoita, joita sovelletaan käytännössä ja arkielämässä. opitaan ymmärtämään ja soveltamaan kodin tekniikan järjestelmiä opitaan tietoja ja taitoja erilaisiin huoltotehtäviin sekä korjaus ja kunnostushankkeisiin opitaan rationaalisen työskentelyn periaate: valmistetaan yksittäistuote mahdollisimman vaivattomasti ja vähin työvälinein siten, että se on tekijästä esteettisesti tyydyttävä ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva Aihekokonaisuudet opitaan syventämään aihekokonaisuuksia käsityöhön luontevasti liittyvällä toiminnalla opetuksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomio siihen, että oppiminen tukee oppiainerajat ylittävää kokonaisuuksien hahmottamista sisällöt valitaan siten, että ne tukevat koulun, aihekokonaisuuksien ja käsityön tavoitteiden saavuttamista opitaan tunnistamaan teknologian mahdollisuuksia ja uhkia Työhön kasvaminen opitaan työskentelemään työyhteisössä ja arvostamaan työntekoa sekä esine ja käsityökulttuuria opitaan, että työprosesseihin kuuluu oleellisena osana jatkuva oman toiminnan ja työn tulosten arviointi, jossa erityisesti painottuu oppilaan itsearviointi ja muilta saatu palaute Käsityön yleiset sisällöt tuote ja prosessi ideointi muodot, sommittelu ja värit materiaali ja kuluttajatietous tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö erilaiset työjärjestykset ja työohjeet käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, mm. kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus, raportointi ja dokumentointitekniikoita tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen tuetaan oppilaan persoonallisuuden kasvua, kädentaitoa, tietoista havainnointia, suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa vaativilla tehtävillä kehitetään ajattelun taitoja ja luovuutta kädentaitoja vaativissa tehtävissä vahvistetaan oppilaan itsetuntoa käsityötaitoja kehittämällä muistetaan hyvät tavat Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys opitaan tuntemaan, vertailemaan ja arvostamaan oman suomalaisen kulttuurin ja muiden koulussa esiintyvien kulttuurien käsityön omaleimaisuutta Kehitetään valmiuksia kansainvälisyyteen erilaisten kulttuurien kohtaamiseen

4 Viestintä ja mediataito opitaan hyödyntämään monipuolisesti koulun ja lähiympäristön viestintä ja mediatekniikkaa osallistumaan aktiivisesti mutta kriittisesti viestintä ja mediatekniikan käyttöön hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan käsityöhön liittyvää tietoa Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys opitaan kantamaan vastuuta työnteosta ja työympäristöstä pitkäjännitteisesti tuomaan omaa käsityötaidon osaamista ympäröivään yhteisöön kiinnittämään huomiota käsityön taloudellisiin asioihin Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta opitaan tiedostamaan vastuu omasta elinympäristöstä ja sen hyvinvoinnista omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja käsityössä kiinnittämään huomiota arkipäivän elämän kulutuskäyttäytymiseen ja tutustutaan erilaisten materiaalien säästämiseen ja kierrättämisen perusteisiin Turvallisuus opitaan turvallisen työskentelyn perusteista erilaisissa työtiloissa turvallinen liikkuminen Ihminen ja teknologia opitaan ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin kannalta tiedostamaan käsityön teknologian ja tietotekniikan kehitys tunnistamaan teknologian ja tietotekniikan mahdollisuudet ja uhat KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilas osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön

5 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Visuaalinen ja tekninen suunnittelu Oppilas havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu, käsityö ja teknologiakulttuurista. Valmistaminen Oppilas työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissäosaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa Itsearviointi ja prosessin pohdinta Oppilas kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaannoudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa

6 7.17 Käsityö, tekstiilityö TAVOITTEET lapsi käyttää kekseliäisyyttään ja luovuuttaan ja iloitsee tehdessään käsillään kädentaitoja harjoittaessaan kehittää ajattelun taitojaan ja luovaa ongelmanratkaisua oppii tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä omaksuu käsityöhön liittyviä käsitteitä oppii avaruudellista hahmottamiskykyä harjaantuu ottamaan vastuuta omasta työskentelystään oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisyyteen ja niiden elinkaareen työstää puuta ja pintaa, liimata ja naulata ymmärtää viimeistelyn merkityksen ilmaista toimintansa tavoitteen käyttäen suullisia tai kuvallisia keinoja työskennellä suunnitelmallisesti arvioiden esineen päämittoja 1-4 luokat oppilas oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä

7 7.17 Käsityö, tekstiilityö TAVOITTEET 5-9 luokat käsitellään vuosiluokkien 1 4 tavoitteita syvällisemmin, ja lisäksi oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita oppii ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja

8 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT YLEISET SISÄLLÖT tuote- ja prosessi-ideointi muodot, sommittelu ja värit materiaali- ja kuluttajatietous tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö erilaiset työjärjestykset ja työohjeet käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun KÄDEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN JA ARKIELÄMÄN TEKSTIILI- JA TEKNISET TYÖT Esiopetus ja 1-2 luokat TYÖSTÄMISTAVAT materiaalien rypistäminen, repiminen, taittelu, painanta, muovailu, taivuttelu, pujottaminen, nyörittäminen saksien ja kynän käyttö ompeleminen, erilaiset pistot virkkaus, solmiminen, hapsuttaminen, palmikointi, punonta, letitys, solmeilu, tupsujen ja solmujen valmistus, huovutus naulaaminen, sahaaminen, vuoleminen pinnan käsittely: hiominen, maalaaminen, painaminen erilaiset liittämistavat ja materiaalinen yhdistäminen: liimaus, naulaus ja ompeleminen rakentelu tietotekniikan ja teknologian mahdollisuuksiin tutustuminen työn suunnittelussa ja toteutuksessa TYÖKALUJEN TURVALLINEN JA TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ käsityössä käytettävien työvälineiden käyttö työskentelytilan turvallisuustekijät KÄSITYÖPERINTEESEEN TUTUSTUMINEN oman paikkakunnan omaleimaiset käsityöt ja työvälineet Suomen vähemmistökulttuurien ja muiden kulttuurien käsityöperinne käsityön ammatit ennen, nykyään ja tulevaisuudessa Käytettävät materiaalit: langat, kankaat, villa, puu, luonnosta kerätyt materiaalit, erilaiset massat

9 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT TEKSTIILITYÖ: VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU 3. luokka käsityötuotteen suunnittelu piirtäen ja värittäen materiaalien ja värien valinta 4. luokka väriharmonia, tekstiilien ja niiden yksityiskohtien suunnittelu työjärjestyksen suunnittelu yhdessä 5. luokka muotojen ja värien sommittelua ylä- tai alaosan vaatteen suunnittelu yksityiskohtineen työjärjestyksen suunnittelu annettujen työvaiheiden mukaan 6. luokka tuotteiden esteettiset ominaisuudet, värit ja muodot asujen suunnittelu itselle kodin käyttötekstiilien suunnittelu yksityiskohtineen eri toteutusvaihtoehtojen arvioiminen ja tarkoituksenmukaisten materiaalien valitseminen 7. luokka Suunniteltaessa ja valmistettaessa käsityötuotteita harjoitellaan teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön. Suunnittelun tavoitteena on kyky yhdistää käyttötarkoitus ja esteettisyys sekä taito ymmärtää värien, muotojen ja materiaalien sekä rakenteiden ja mittasuhteiden merkitys. Suunnittelu ja luova ideointi kulkevat mukana koko käsityöprosessin ajan: suunnittelu voi olla yksittäisen koristemallin sommittelua, ajatellun työn kuvallista suunnittelua, suunnitelman toteutettavuuden arviointia, teknisen toteutuksen ja työjärjestyksen miettimistä, eri työvälineiden käytön mahdollisuuksien, eri tekniikoiden ja materiaalivaihtoehtojen harkintaa. Suunnittelun eri vaiheissa tietoteknisistä sovellutuksista on apua.

10 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT VALMISTAMINEN 3. luokka ompelukoneen pääosat ja toimintaperiaate, perusompeleet, konekirjonnan alkeet, sauman ja päärmeen ompeleminen mittojen, erilaisten neulojen ja silitysraudan käyttäminen, vaihtoehtoisesti muita käsityötekniikoita: virkkaus, solmeilu, kankaanpainanta, huovutus 4. luokka ihmisvartalon mittojen ottaminen vaatteen kaavan käyttö vaatteen ompeleminen työohjeita noudattaen neulonnan perusteet ja vaihtoehtoisesti muita käsityötekniikoita: virkkaus, solmeilu, kankaanpainanta, huovutus, kudonta, kirjonta 5. luokka ylä- tai alaosan vaatteen valmistaminen ompelukonetta käyttäen vaatteiden huoltoa ja korjausta suljettu neule oikein ja nurjin silmukoin, neuletyön kaventaminen virkkauksen perusteet: ketjusilmukka, kiinteä silmukka, pylväs vaihtoehtoisesti muita tekniikoita: kankaanpainanta, värjäys, huovutus, kudonta 6. luokka pienimuotoisen käsityöprosessin vähittäinen hallinta: suunnittelu, valmistamine, lopputuloksen arviointi (ompelu, neulonta, virkkaus, kirjonta) vaatteen tai kodin tekstiilien uudistaminen ja korjaaminen joustavan materiaalin ompelua kankaankudonnan alkeet 7. luokka Seitsemännellä luokalla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita ja asusteita ompelukone- ja saumurityöskentelynä sekä lankamateriaaleista neuloen ja virkaten. Valmistamisen yhteydessä opitaan tulkitsemaan työkuvia ja piirroksia, eri tekniikoiden merkitsemistapoja työohjeissa. Tutustutaan tekstiilien kolmiulotteisen muodon konstruointiin kaavoituksen perusteita opiskelemalla, ymmärretään työjärjestyksen laatimisen merkitys. Opiskellaan työn vaatimia ompelullisia yksityiskohtia. Taidetekstiilien valmistamisen aiheena voi olla jonkin erikoistekniikan (kirjonta, huovutus, värjäys, kankaanpainanta, tilkkutyö) opiskelu ja sen soveltaminen käyttö- tai koristetekstiiliksi.

11 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT AIHEKOKONAISUUDET TEKSTIILITYÖSSÄ 3. luokka työskentely yksin ja yhdessä työympäristön järjestyksen säilyttäminen ompelu- ja silitysvälineiden turvallinen käyttö puuvillan tunteminen kasvina ja tekstiilitöiden raaka-aineena yksinkertaista vaatehuoltoa 4. luokka muiden auttaminen ja erilaisuuden hyväksyminen erilaisia vaatetukseen käytettävien puuvillakankaiden tunteminen villakuitu käsityömateriaalina ja sen valmistus kuidusta langaksi suomalainen kulttuuriperintö esim. kirjonnan yhteydessä 5-6 luokat töiden vieminen suunnitelman mukaiseen päätökseen oman ja toisten työn tulosten arvostaminen materiaalien säästäminen ja kierrättäminen, esim. tilkkutyöt villasta valmistetun tuotteen hoitaminen TEKSTIILITIETO JA AIHEKOKONAISUUDET 7. luokka materiaalien, tekniikoiden ja tekstiilityön perinteisten ja modernien työvälineiden ja koneiden tunteminen, niiden käyttökohteeseen sopiva valinta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti materiaalien menekin laskeminen ja kustannuslaskelmien tekeminen, vertailu valmiin ja itse tehdyn tuotteen hinnan ja ominaisuuksien välillä. tekstiilituotteen huolto ja kierrätys materiaali- ja kuluttajatietous kaikkien aihepiirien yhteydessä

12 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 3. luokka VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas pystyy ilmaisemaan toimintansa tavoitteen käyttäen suullisia tai kuvallisia keinoja harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä arvioiden esineen päämittoja VALMISTAMINEN osaa puun poikkisahauksen vapaalla kädellä tai sahauslaatikon avulla osaa hioa ja porata puuta sekä kokeilee ohuen puulevyn sahaamista kokeilee ohuen metallilevyn leikkaamista, pakottamista ja lävistämistä sekä muovin hiomista ja sahaamista osaa liimata ja naulata sekä kokeilee ruuvilla liittämistä ymmärtää viimeistelyn merkityksen ja kokeilee vesiliukoista maalausta ja lakkausta huomaa, että työkalut tekevät työnteon helpommaksi sekä osaa kuvailla käsitteitä hankaussähkö, johde ja eriste AIHEKOKONAISUUDET toteuttaa turvallisen työskentelyn perusteita teknisen työn luokassa tutustuu materiaalien säästämisen ja kierrättämisen perusteisiin tuntee pituusyksiköt ja osaa mitata puuta TYÖHÖN KASVAMINEN oppilas käyttäytyy työtilanteissa rauhallisesti ja antaa muille työrauhan, huolehtii työympäristöstä, työvälineistä ja siivoaa työympäristön sekä noudattaa työtilanteisiin liittyviä yhteisiä sääntöjä ja arvostaa niitä arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja työn tuloksia

13 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 4. luokka VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas osaa eritellä esittämänsä tuotteen toimintoja tai rakennetta ja ymmärtää niiden vaikutuksen kokonaisuuteen harjoittelee teknistä piirustusta ja osaa ohjatusti suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen ja pystyy käyttämään suoraa kulmaa monipuolisesti VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas kokeilee laudan halkisahausta, kapean puun höyläämistä, käsinhiomista eri välineillä sekä harjoittelee metallin metallilevyn paloittelua ja muotoilua suorin leikkauksin. Oppilas kokeilee penkkiporakoneen käyttöä opettajan välittömän valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa ja oppii metallitankojen katkaisua ja sahaamista, metallin taivuttamista kylmänä sekä muovin muotoilua, hiontaa ja porausta. Liittäminen: oppilas osaa naulata vahvistettuja liimaliitoksia, kokeilee erilaisia ruuviliitoksia, vetoniittausta, kuumaliimausta opettajan ohjaamana sekä koneruuvien käyttöä liitoksissa. Pinnan käsittely: oppilas osaa maalata ja lakata puun pinnan huolellisesti vesiohenteisella aineella ja kokeilee petsausta Kone- ja sähköoppi: oppilas tutustuu sähkövirran lämpövaikutukseen, saa tietoa valon heijastuksesta ja taittumisesta ja ymmärtää virtaavan veden ja tuulen kykyä tehdä työtä ja tutustuu pyörän toimintaperiaatteeseen ja historiaan AIHEKOKONAISUUDET oppilas osaa turvallista porakoneen käyttöä ja metallilevyn käsittelyä, osaa tarkastella luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutussuhteita ja oppii soveltamaan lukukäsitteitä, kulmatyyppejä ja ympyrän piirtämistä TYÖHÖN KASVAMINEN oppilas huomioi toiset eri työtilanteissa ja hyväksyy erilaisuutta, auttaa ja kannustaa toisia, pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti oppilas tuntee vastuunsa työvälineistä, työtilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä ja osaa arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia ja arvioida niitä

14 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 5. luokka oppilas VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU kykenee laatimaan yksinkertaisen työsuunnitelman teknisessä työssä oppimiensa tietojen ja taitojen pohjalta, kun opettaja antaa suunniteltavan esineen päämitat ja muut rajaukset oppii kiinnittämään esineen rakenteen ja toimivuuden lisäksi huomiota sen ulkonäköön VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas kokeilee laudan halkisahausta, kapean puun höyläämistä, käsinhiomista eri välineillä sekä harjoittelee metallin metallilevyn paloittelua ja muotoilua suorin leikkauksin. Oppilas kokeilee penkkiporakoneen käyttöä opettajan välittömän valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa ja oppii metallitankojen katkaisua ja sahaamista, metallin taivuttamista kylmänä sekä muovin muotoilua, hiontaa ja porausta. Liittäminen: oppilas osaa naulata vahvistettuja liimaliitoksia, kokeilee erilaisia ruuviliitoksia, vetoniittausta, kuumaliimausta opettajan ohjaamana sekä koneruuvien käyttöä liitoksissa. Pinnan käsittely: oppilas osaa maalata ja lakata puun pinnan huolellisesti vesiohenteisella aineella ja kokeilee petsausta Kone- ja sähköoppi: oppilas tutustuu sähkövirran lämpövaikutukseen, saa tietoa valon heijastuksesta ja taittumisesta ja ymmärtää virtaavan veden ja tuulen kykyä tehdä työtä ja tutustuu pyörän toimintaperiaatteeseen ja historiaan AIHEKOKONAISUUDET oppilas osaa turvallista porakoneen käyttöä ja metallilevyn käsittelyä, osaa tarkastella luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutussuhteita ja oppii soveltamaan lukukäsitteitä, kulmatyyppejä ja ympyrän piirtämistä TYÖHÖN KASVAMINEN oppilas huomioi toiset eri työtilanteissa ja hyväksyy erilaisuutta, auttaa ja kannustaa toisia, pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti oppilas tuntee vastuunsa työvälineistä, työtilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä ja osaa arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia ja arvioida niitä

15 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 6. luokka VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas osaa luonnostella esineen ja kuvata sen tärkeimmät mitat pystyy hahmottamaan esineen suunnittelun edellyttämät pääongelmat sekä pyrkii etsimään niihin ratkaisumalleja osaa muunnella suunnitelmaansa työskentelyn aikana lisääntyneitten tietojen ja taitojen ansiosta osaa valita, muotoileeko hän teknisen kokonaisuuden runkoa vai liittääkö hän siihen lisäosia tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas oppii helposti työstettävien materiaalien vuolemisen, kokeilee puun koriste ja/tai lovileikkausta, osaa pakottaa ja takoa metallilevyjä ja -tankoja, osaa kuumamuotoilla muovia vapaasti ja muotin avulla Liittäminen: oppilas oppii erilaisia kääntyviä tai liikkuvia liitoksia, oppii jiiriliitoksen, kokeilee kierteen valmistamista, osaa käyttää puristimia liimauksen apuna Pinnan käsittely: oppilas osaa polttokoristella metalli- ja puupintaa, sekä käyttää erilaisia pinnankäsittelyyn tarkoitettuja vahoja Kone- ja sähköoppi: oppilas osaa valmistaa kesto- ja sähkömagneetin, tutustuu sähkömoottorin sovellutuksiin, perehtyy koneiden voimansiirtoperiaatteisiin, oppii kodin sähkölaitteiden toimintaperiaatteita AIHEKOKONAISUUDET oppilas oppii sähkölaitteiden turvallista käyttöä omaksuu vastuullista tuottamis- ja kulutuskäyttäytymistä tutustuu käsityö- ja laivanrakennus perinteeseen Pietarsaaren seudulla saa tietoa siitä, miten tuotteita valmistettaessa voidaan säästää ja miten sähkönkulutukseen voidaan vaikuttaa TYÖHÖN KASVAMINEN vahvistaa itseluottamustaan sillä, että hän osaa erilaisia asioita osaa ohjatusti arvioida käsityöprosessia sen eri vaiheissa ja osaa suunnata sen kulkua oppii antamaan oman panoksensa yhteiseen työhön oppii työskentelemään yksin ja yhteistyössä muiden kanssa oppii työskentelemään tarkoituksenmukaisesti ja työturvallisuusohjeita noudattaen

16 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas ottaa suunnittelussa huomioon esteettisyyden sekä tarkoituksenmukaisuuden onnistuneimman muotoiluratkaisun löytämiseksi kykenee piirtämällä käsittelemään työn aikana syntyneitä ongelmia, opettelee käyttämään kokemustensa lisäksi matemaattista tietoutta suunnittelutyönsä perustana osaa laatia teknisen piirustuksen yksinkertaisesta esineestä tutustuu tietokoneella tapahtuvaan suunnitteluun VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas saa työturvallisuusopetusta ja henkilökohtaista ohjausta koneiden ja laitteiden sekä erilaisten työvälineiden käyttämisessä, käyttää suoja- sekä apuvälineitä työskentelytilanteen niin vaatiessa, oppii vannesahalla puutavaran katkaisun, halkaisun ja monimutkaisten muotojen sahauksen, oikaisemaan puuta oikohöylällä ja määrämittaan höyläyksen tasohöylällä, opettelee puusorvilla lieriösorvaustekniikoita ja hiomakoneilla pintojen viimeistelyä, kokeilee reunojen jyrsintää alajyrsimellä ja oksakohtien paikkausta, opettelee metallin kuumana muotoilua ja taontatekniikoita, kokeilee eri materiaalien poraamista ja valitsee kierrosnopeudet ja syvyyssäätöjen sekä pohtii kappaleen kiinnittämistapoja turvallisen poraamisen suorittamiseksi, kokeilee kierteiden tekemistä muovi- ja metallimateriaaleihin, opettelee kaasuhitsausvälineillä liekin sytytyksen, säädön ja sammutuksen Liittäminen: oppilas opettelee liittämistapoja materiaalien ja esineiden rakenteen sekä käyttötarkoituksen mukaan, kokeilee mahdollisuuksien mukaan kovajuottamista, ja mig - hitsausta, osaa juottaa elektroniikan komponentteja kiinni piirilevyyn sekä tarvittaessa niitä myös irrottaa, kokeilee kaksikomponenttiliiman käyttöä Pinnan käsittely: Oppilas saa tietoa maaleista, lakoista ja liuottimista sekä niiden turvallisesta käyttämisestä, opettelee käyttämään alkydimaaleja, opettelee valitsemaan oikean pintakäsittelytavan valmistettuun tuotteeseen, harjoittelee huolellisesti pintakäsittelytaitoja entistä paremman tuloksen saamiseksi, opettelee pintakäsittely-välineiden jälkihuoltoa sekä muodostuneesta jätteestä huolehtimisen perusasiat Kone- ja sähköoppi: oppilas osaa valmistaa kesto- ja sähkömagneetin, tutustuu sähkömoottorin sovellutuksiin, perehtyy koneiden voimansiirtoperiaatteisiin, oppii kodin sähkölaitteiden toimintaperiaatteita AIHEKOKONAISUUDET oppilas havaitsee oman kehittymisensä ja pystyy nauttimaan siitä, ottaa toiset huomioon turvallisen konetyöskentelyn opettelussa, saa omakohtaista, alustavaa kokemusta erilaisista ammateista, pohtii laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteita, käyttää yhteisiä materiaaleja, välineitä, laitteita ja koneita vastuullisesti, opettelee raportoimaan ja arvioimaan suoritustaan TYÖHÖN KASVAMINEN oppii tinkimättä noudattamaan työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, kantaa vastuun omasta toiminnastaan työskentelytilanteissa, oppii arvostamaan hyvää työilmapiiriä ja ylläpitämään sitä

17 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT TYÖSTÄMINEN 3. luokka puun poikkisahaus vapaalla kädellä tai sahauslaatikon avulla, puun hiominen ja poraaminen ohuen puulevyn sahaaminen,ohuen metallilevyn leikkaaminen, pakottaminen ja lävistäminen muovin hiominen ja sahaaminen puun poikkisahaus vapaalla kädellä tai sahauslaatikon avulla puun hiominen ja poraaminen ohuen puulevyn sahaamista tai metallilevyn leikkaamisen, pakottamisen ja lävistämisen kokeileminen 4. luokka laudan halkisahausta, kapean puun höyläämistä, käsinhiomista eri välineillä metallilevyn paloittelua ja muotoilua suorin leikkauksin penkkiporakoneen käyttöä opettajan välittömän valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa metallitankojen katkaisua ja sahaamista metallin taivuttamista kylmänä sekä muovin muotoilua, hiontaa ja porausta 5. luokka puun sahaaminen, höylääminen ja talttaaminen tarkoituksenmukaisin käsityövälinein kaarevien muotojen leikkaaminen metallilevystä metallin leikkaaminen vipuleikkurilla, metallin viilaaminen muovin taivuttaminen konekuviosahan, tasohiomakoneen ja kiinteän nauhahiomakoneen käyttäminen opettajan välittömän valvonnan alaisuudessa 6. luokka helposti työstettävien materiaalien vuoleminen puun koriste ja/tai lovileikkauksen kokeileminen metallilevyn ja tangon pakottaminen ja takominen muovin vapaa ja muotin avulla tapahtuva kuumamuotoilu 7. luokka: työturvallisuusopetus ja henkilökohtainen ohjaus koneiden ja laitteiden sekä erilaisten työvälineiden käyttämisen opettelussa suoja- sekä apuvälineiden käyttäminen työskentelytilanteen niin vaatiessa puutavaran katkaisu vannesahalla, halkaisu ja monimutkaisten muotojen sahaus puun oikaiseminen oikohöylällä ja määrämittaan höyläys tasohöylällä lieriösorvaustekniikoita puusorvilla ja pintojen viimeistely hiomakoneilla reunojen jyrsintää alajyrsimellä ja oksakohtien paikkausta kuuman metallin muotoilu ja taontatekniikoita eri materiaalien poraamista, kierrosnopeuksien valitsemista ja syvyyssäätöjen asettamista kappaleen kiinnittämistapoja turvallisen poraamisen suorittamiseksi kierteiden tekemistä muovi- ja metallimateriaaleihin liekin sytyttäminen, säätö ja sammuttaminen kaasuhitsausvälineillä

18 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT VALMISTAMINEN 3. luokka Liittäminen:liimaaminen ja naulaaminen, ruuvilla liittämisen kokeileminen Pinnan käsittely: viimeistelyn merkityksen ymmärtäminen, vesiliukoisen maalauksen ja lakkaamisen kokeileminen 4. luokka Liittäminen:vahvistettujen liimaliitoksien naulaaminen, erilaisten ruuviliitoksien kokeileminen, vetoniittausta, kuumaliimausta opettajan ohjaamana sekä koneruuvien käyttöä liitoksissa Pinnan käsittely: puun pinnan huolellinen maalaaminen ja lakkaaminen vesiohenteisella aineella ja petsauksen kokeileminen 5. luokka Liittäminen: sopivan ruuvin valitseminen tiettyyn käyttötarkoitukseen, pyörötappien käyttäminen erilaisissa liitoksissa, tinajuotoksen suorittaminen, metallin liittäminen levyniiteillä Pinnan käsittely: vesiohenteisten lakkojen ja maalien käyttäminen, puun pinnan öljyäminen 6. luokka Liittäminen: kääntyvät tai liikkuvat liitokset, jiiriliitos, kierteen valmistaminen, puristimien käyttö liimauksen apuna Pinnan käsittely: metalli- ja puupinnan polttokoristelu, erilaisten pinnankäsittelyyn tarkoitettujen vahojen käyttö 7. luokka Liittäminen: liittämistapoja materiaalien ja esineiden rakenteen sekä käyttötarkoituksen mukaan, kovajuottamista ja mig-hitsausta mahdollisuuksien mukaan, elektroniikan komponenttien juottaminen kiinni piirilevyyn sekä tarvittaessa niiden irrottaminen, kaksikomponenttiliiman käyttö Pinnan käsittely: tietoa maaleista, lakoista ja liuottimista sekä niiden turvallisesta käyttämisestä, alkydimaalien käyttäminen, oikean pintakäsittelytavan valitseminen valmistettuun tuotteeseen, pintakäsittelytaitojen huolellinen harjoittelu entistä paremman tuloksen saamiseksi, pintakäsittelyvälineiden jälkihuolto sekä muodostuneesta jätteestä huolehtimisen perusasiat

19 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU 4. luokka valmistetun tuotteen toimintojen tai rakenteen esittely ja niiden vaikutuksen ymmärtäminen kokonaisuuteen teknisen piirustuksen harjoitteleminen toteuttamiskelpoisen tuotteen suunnittelu ohjatusti suoran kulman monipuolinen käyttö 5. luokka yksinkertaisen työsuunnitelman laatiminen teknisessä työssä opittujen tietojen ja taitojen pohjalta, kun opettaja antaa suunniteltavan esineen päämitat ja muut rajaukset esineen rakenteen ja toimivuuden lisäksi huomion kiinnittäminen sen ulkonäköön 6. luokka esineen luonnostelu ja sen tärkeimpien mittojen kuvailu esineen suunnittelun edellyttämien pääongelmien hahmottaminen sekä ratkaisumallien etsiminen niihin suunnitelman muunteleminen työskentelyn aikana lisääntyneitten tietojen ja taitojen pohjalta valinnat tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi 7. luokka esteettisyys ja tarkoituksenmukaisuus onnistuneimman muotoiluratkaisun löytämiseksi työn aikana syntyneiden ongelmien käsitteleminen matemaattisen tietouden käyttäminen omien kokemusten lisänä suunnittelutyön perustana teknisen piirustuksen laatiminen yksinkertaisesta esineestä tietokoneella tapahtuvaan suunnitteluun tutustuminen

20 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT KONE- JA SÄHKÖOPPI 3. luokka työkalut työntekoa helpottavina apuvälineinä hankaussähkö, johde ja eriste 4. luokka sähkövirran lämpövaikutukseen tutustuminen valon heijastuminen ja taittuminen virtaavan veden ja tuulen kyky tehdä työtä pyörän toimintaperiaatteeseen ja historiaan tutustuminen 5. luokka jousen ja kumilangan kyky varastoida energiaa ja tehdä työtä elektroniikkarakentelun kokeileminen ja yksinkertaisiin elektroniikan komponentteihin tutustuminen 6. luokka kesto- ja sähkömagneetin valmistaminen sähkömoottorin sovellutuksiin tutustuminen koneiden voimansiirtoperiaatteisiin perehtyminen kodin sähkölaitteiden toimintaperiaatteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5 1 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.99/ 1288, 24.6.2010/642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot