Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005"

Transkriptio

1 7.17 Käsityö K äsityön arvoperusta on työn tekemisen arvostus, eettiset, esteettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot, vastuuntunto, toisen huomioonottaminen sekä oppilaan monipuolinen kehitys. Opiskelu on erilaisilla materiaaleilla, välineillä ja tekniikoilla toteutettavaa, luovaan ongelmaratkaisuun pyrkivää toimintaa. Käsityössä opitaan työnteon arvostamista, tuotteen elinkaaren hallintaa, kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista käyttämällä erilaisia aihepiiri ja projektimenetelmiä. Oppilaan ikä, edellytykset ja taipumukset vaikuttavat opetus ja oppimistapahtuman vuorovaikutusluonteeseen. Oppilaan persoonallisuuden kasvua tuetaan käden taitoa, tietoista havainnointia, suunnittelukykyä ja kekseliäisyyttä edellyttävillä hankkeilla. Esiopetuksessa hienomotoriset taidot ja kyky työskennellä suunnitelmallisesti ja turvallisesti kehittyvät monipuolisesti. Lapsi harjaantuu pitkäjänteiseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Käsityö ilahduttaa silmää ja omatekoiset tarvekalut tuottavat käyttäjälleen iloa. Lahjaksi annettuun käsityöhön sisältyy aina tunnearvo. Näin käsityötaidot ilahduttavat sekä itseä että ympäristöä. Esiopetuksesta tulevilla lapsilla on jo paljon kokemuksia omin käsin tekemisestä. Alaluokkien painopiste on edelleen elämyksellisyydessä, lapsen kekseliäisyydessä ja taidon tuottamassa ilossa. Työtä motivoi sen käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys arkielämässä. Käsityön olemukseen kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistusprosessin suunnittelu ja tuotteen valmistaminen. Oppilas oppii myös käsityöhön liittyvää peruskäsitteistöä, oppii arvioimaan omaa työskentelyään, työn tuloksia sekä arvostamaan omia töitään ja toisten töitä. Onnistuneet oppimiskokemukset käsityöllisessä tuottamisessa ovat tärkeitä oppilaan myönteisen minäkuvan kehittymiselle. Käsityöllisiä kulttuuriperinteitä siirretään uudelle sukupolvelle sisällyttämällä käsityön opetukseen aineksia kotiseudun entisajan ja nykyajan käsityöesineistä ja materiaaleista. Samalla oppilas saa kosketusta erilaisiin käsityöammatteihin ja tulevaisuuden näkymiin. Samoin tutustutaan myös lähielämänpiirissä olevien muiden kulttuurien käsityöperinteeseen.

2 Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1 4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä. Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn tekemistä ja opiskelua kohtaan. Vuosiluokilla 5 9 opetuksen päätehtävä on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali, työtapaja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mkaan joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. Kolmannella ja neljännellä luokalla oppilaat ovat sekaryhmissä lukukauden sekä tekstiili että teknisessä työssä. Viidennellä luokalla oppilaat voivat valita joko painotetun teknisen tai tekstiilityön. Käsityötunneilla toteutetaan myös yhteisprojekteja, joissa ylläpidetään ja harjoitellaan molempien käsityöalueiden tietoja ja taitoja. Seitsemännellä luokalla oppilaat ovat osan ajasta yhteisessä käsityössä ja osan painottamassaan käsityölajissa. Käsityö muuttuu valinnaiseksi 8 9 luokilla. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ, tuotanto ja kulttuurielämän edustajien kanssa. Pursisalmen koulun oppilastyö

3 Käsityön yleiset tavoitteet Visuaalinen ja tekninen suunnittelu opitaan ymmärtämään tuotteen ja sen valmistusprosessin suunnittelun tärkeys havaitsemaan suunnittelun lähtökohdan ongelmakeskeisyys tuotteen ja sen valmistusprosessin suunnittelua ja ilmaisemaan omia suunnitelmia tyylitajua tuotteiden valmistamisen yhteydessä Valmistaminen tutustutaan työmateriaaleihin ja välineisiin, koneisiin ja laitteisiin sekä opitaan niiden neuvokasta ja turvallista käyttämistä omaksutaan monipuolisia toteutustekniikoita, joita sovelletaan käytännössä ja arkielämässä. opitaan ymmärtämään ja soveltamaan kodin tekniikan järjestelmiä opitaan tietoja ja taitoja erilaisiin huoltotehtäviin sekä korjaus ja kunnostushankkeisiin opitaan rationaalisen työskentelyn periaate: valmistetaan yksittäistuote mahdollisimman vaivattomasti ja vähin työvälinein siten, että se on tekijästä esteettisesti tyydyttävä ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva Aihekokonaisuudet opitaan syventämään aihekokonaisuuksia käsityöhön luontevasti liittyvällä toiminnalla opetuksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomio siihen, että oppiminen tukee oppiainerajat ylittävää kokonaisuuksien hahmottamista sisällöt valitaan siten, että ne tukevat koulun, aihekokonaisuuksien ja käsityön tavoitteiden saavuttamista opitaan tunnistamaan teknologian mahdollisuuksia ja uhkia Työhön kasvaminen opitaan työskentelemään työyhteisössä ja arvostamaan työntekoa sekä esine ja käsityökulttuuria opitaan, että työprosesseihin kuuluu oleellisena osana jatkuva oman toiminnan ja työn tulosten arviointi, jossa erityisesti painottuu oppilaan itsearviointi ja muilta saatu palaute Käsityön yleiset sisällöt tuote ja prosessi ideointi muodot, sommittelu ja värit materiaali ja kuluttajatietous tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö erilaiset työjärjestykset ja työohjeet käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, mm. kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus, raportointi ja dokumentointitekniikoita tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen tuetaan oppilaan persoonallisuuden kasvua, kädentaitoa, tietoista havainnointia, suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa vaativilla tehtävillä kehitetään ajattelun taitoja ja luovuutta kädentaitoja vaativissa tehtävissä vahvistetaan oppilaan itsetuntoa käsityötaitoja kehittämällä muistetaan hyvät tavat Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys opitaan tuntemaan, vertailemaan ja arvostamaan oman suomalaisen kulttuurin ja muiden koulussa esiintyvien kulttuurien käsityön omaleimaisuutta Kehitetään valmiuksia kansainvälisyyteen erilaisten kulttuurien kohtaamiseen

4 Viestintä ja mediataito opitaan hyödyntämään monipuolisesti koulun ja lähiympäristön viestintä ja mediatekniikkaa osallistumaan aktiivisesti mutta kriittisesti viestintä ja mediatekniikan käyttöön hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan käsityöhön liittyvää tietoa Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys opitaan kantamaan vastuuta työnteosta ja työympäristöstä pitkäjännitteisesti tuomaan omaa käsityötaidon osaamista ympäröivään yhteisöön kiinnittämään huomiota käsityön taloudellisiin asioihin Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta opitaan tiedostamaan vastuu omasta elinympäristöstä ja sen hyvinvoinnista omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja käsityössä kiinnittämään huomiota arkipäivän elämän kulutuskäyttäytymiseen ja tutustutaan erilaisten materiaalien säästämiseen ja kierrättämisen perusteisiin Turvallisuus opitaan turvallisen työskentelyn perusteista erilaisissa työtiloissa turvallinen liikkuminen Ihminen ja teknologia opitaan ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin kannalta tiedostamaan käsityön teknologian ja tietotekniikan kehitys tunnistamaan teknologian ja tietotekniikan mahdollisuudet ja uhat KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilas osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön

5 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Visuaalinen ja tekninen suunnittelu Oppilas havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu, käsityö ja teknologiakulttuurista. Valmistaminen Oppilas työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissäosaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa Itsearviointi ja prosessin pohdinta Oppilas kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaannoudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa

6 7.17 Käsityö, tekstiilityö TAVOITTEET lapsi käyttää kekseliäisyyttään ja luovuuttaan ja iloitsee tehdessään käsillään kädentaitoja harjoittaessaan kehittää ajattelun taitojaan ja luovaa ongelmanratkaisua oppii tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä omaksuu käsityöhön liittyviä käsitteitä oppii avaruudellista hahmottamiskykyä harjaantuu ottamaan vastuuta omasta työskentelystään oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisyyteen ja niiden elinkaareen työstää puuta ja pintaa, liimata ja naulata ymmärtää viimeistelyn merkityksen ilmaista toimintansa tavoitteen käyttäen suullisia tai kuvallisia keinoja työskennellä suunnitelmallisesti arvioiden esineen päämittoja 1-4 luokat oppilas oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä

7 7.17 Käsityö, tekstiilityö TAVOITTEET 5-9 luokat käsitellään vuosiluokkien 1 4 tavoitteita syvällisemmin, ja lisäksi oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita oppii ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja

8 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT YLEISET SISÄLLÖT tuote- ja prosessi-ideointi muodot, sommittelu ja värit materiaali- ja kuluttajatietous tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö erilaiset työjärjestykset ja työohjeet käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun KÄDEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN JA ARKIELÄMÄN TEKSTIILI- JA TEKNISET TYÖT Esiopetus ja 1-2 luokat TYÖSTÄMISTAVAT materiaalien rypistäminen, repiminen, taittelu, painanta, muovailu, taivuttelu, pujottaminen, nyörittäminen saksien ja kynän käyttö ompeleminen, erilaiset pistot virkkaus, solmiminen, hapsuttaminen, palmikointi, punonta, letitys, solmeilu, tupsujen ja solmujen valmistus, huovutus naulaaminen, sahaaminen, vuoleminen pinnan käsittely: hiominen, maalaaminen, painaminen erilaiset liittämistavat ja materiaalinen yhdistäminen: liimaus, naulaus ja ompeleminen rakentelu tietotekniikan ja teknologian mahdollisuuksiin tutustuminen työn suunnittelussa ja toteutuksessa TYÖKALUJEN TURVALLINEN JA TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ käsityössä käytettävien työvälineiden käyttö työskentelytilan turvallisuustekijät KÄSITYÖPERINTEESEEN TUTUSTUMINEN oman paikkakunnan omaleimaiset käsityöt ja työvälineet Suomen vähemmistökulttuurien ja muiden kulttuurien käsityöperinne käsityön ammatit ennen, nykyään ja tulevaisuudessa Käytettävät materiaalit: langat, kankaat, villa, puu, luonnosta kerätyt materiaalit, erilaiset massat

9 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT TEKSTIILITYÖ: VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU 3. luokka käsityötuotteen suunnittelu piirtäen ja värittäen materiaalien ja värien valinta 4. luokka väriharmonia, tekstiilien ja niiden yksityiskohtien suunnittelu työjärjestyksen suunnittelu yhdessä 5. luokka muotojen ja värien sommittelua ylä- tai alaosan vaatteen suunnittelu yksityiskohtineen työjärjestyksen suunnittelu annettujen työvaiheiden mukaan 6. luokka tuotteiden esteettiset ominaisuudet, värit ja muodot asujen suunnittelu itselle kodin käyttötekstiilien suunnittelu yksityiskohtineen eri toteutusvaihtoehtojen arvioiminen ja tarkoituksenmukaisten materiaalien valitseminen 7. luokka Suunniteltaessa ja valmistettaessa käsityötuotteita harjoitellaan teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön. Suunnittelun tavoitteena on kyky yhdistää käyttötarkoitus ja esteettisyys sekä taito ymmärtää värien, muotojen ja materiaalien sekä rakenteiden ja mittasuhteiden merkitys. Suunnittelu ja luova ideointi kulkevat mukana koko käsityöprosessin ajan: suunnittelu voi olla yksittäisen koristemallin sommittelua, ajatellun työn kuvallista suunnittelua, suunnitelman toteutettavuuden arviointia, teknisen toteutuksen ja työjärjestyksen miettimistä, eri työvälineiden käytön mahdollisuuksien, eri tekniikoiden ja materiaalivaihtoehtojen harkintaa. Suunnittelun eri vaiheissa tietoteknisistä sovellutuksista on apua.

10 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT VALMISTAMINEN 3. luokka ompelukoneen pääosat ja toimintaperiaate, perusompeleet, konekirjonnan alkeet, sauman ja päärmeen ompeleminen mittojen, erilaisten neulojen ja silitysraudan käyttäminen, vaihtoehtoisesti muita käsityötekniikoita: virkkaus, solmeilu, kankaanpainanta, huovutus 4. luokka ihmisvartalon mittojen ottaminen vaatteen kaavan käyttö vaatteen ompeleminen työohjeita noudattaen neulonnan perusteet ja vaihtoehtoisesti muita käsityötekniikoita: virkkaus, solmeilu, kankaanpainanta, huovutus, kudonta, kirjonta 5. luokka ylä- tai alaosan vaatteen valmistaminen ompelukonetta käyttäen vaatteiden huoltoa ja korjausta suljettu neule oikein ja nurjin silmukoin, neuletyön kaventaminen virkkauksen perusteet: ketjusilmukka, kiinteä silmukka, pylväs vaihtoehtoisesti muita tekniikoita: kankaanpainanta, värjäys, huovutus, kudonta 6. luokka pienimuotoisen käsityöprosessin vähittäinen hallinta: suunnittelu, valmistamine, lopputuloksen arviointi (ompelu, neulonta, virkkaus, kirjonta) vaatteen tai kodin tekstiilien uudistaminen ja korjaaminen joustavan materiaalin ompelua kankaankudonnan alkeet 7. luokka Seitsemännellä luokalla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita ja asusteita ompelukone- ja saumurityöskentelynä sekä lankamateriaaleista neuloen ja virkaten. Valmistamisen yhteydessä opitaan tulkitsemaan työkuvia ja piirroksia, eri tekniikoiden merkitsemistapoja työohjeissa. Tutustutaan tekstiilien kolmiulotteisen muodon konstruointiin kaavoituksen perusteita opiskelemalla, ymmärretään työjärjestyksen laatimisen merkitys. Opiskellaan työn vaatimia ompelullisia yksityiskohtia. Taidetekstiilien valmistamisen aiheena voi olla jonkin erikoistekniikan (kirjonta, huovutus, värjäys, kankaanpainanta, tilkkutyö) opiskelu ja sen soveltaminen käyttö- tai koristetekstiiliksi.

11 7.17 Käsityö, tekstiilityö SISÄLLÖT AIHEKOKONAISUUDET TEKSTIILITYÖSSÄ 3. luokka työskentely yksin ja yhdessä työympäristön järjestyksen säilyttäminen ompelu- ja silitysvälineiden turvallinen käyttö puuvillan tunteminen kasvina ja tekstiilitöiden raaka-aineena yksinkertaista vaatehuoltoa 4. luokka muiden auttaminen ja erilaisuuden hyväksyminen erilaisia vaatetukseen käytettävien puuvillakankaiden tunteminen villakuitu käsityömateriaalina ja sen valmistus kuidusta langaksi suomalainen kulttuuriperintö esim. kirjonnan yhteydessä 5-6 luokat töiden vieminen suunnitelman mukaiseen päätökseen oman ja toisten työn tulosten arvostaminen materiaalien säästäminen ja kierrättäminen, esim. tilkkutyöt villasta valmistetun tuotteen hoitaminen TEKSTIILITIETO JA AIHEKOKONAISUUDET 7. luokka materiaalien, tekniikoiden ja tekstiilityön perinteisten ja modernien työvälineiden ja koneiden tunteminen, niiden käyttökohteeseen sopiva valinta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti materiaalien menekin laskeminen ja kustannuslaskelmien tekeminen, vertailu valmiin ja itse tehdyn tuotteen hinnan ja ominaisuuksien välillä. tekstiilituotteen huolto ja kierrätys materiaali- ja kuluttajatietous kaikkien aihepiirien yhteydessä

12 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 3. luokka VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas pystyy ilmaisemaan toimintansa tavoitteen käyttäen suullisia tai kuvallisia keinoja harjoittelee suunnitelmallista työskentelyä arvioiden esineen päämittoja VALMISTAMINEN osaa puun poikkisahauksen vapaalla kädellä tai sahauslaatikon avulla osaa hioa ja porata puuta sekä kokeilee ohuen puulevyn sahaamista kokeilee ohuen metallilevyn leikkaamista, pakottamista ja lävistämistä sekä muovin hiomista ja sahaamista osaa liimata ja naulata sekä kokeilee ruuvilla liittämistä ymmärtää viimeistelyn merkityksen ja kokeilee vesiliukoista maalausta ja lakkausta huomaa, että työkalut tekevät työnteon helpommaksi sekä osaa kuvailla käsitteitä hankaussähkö, johde ja eriste AIHEKOKONAISUUDET toteuttaa turvallisen työskentelyn perusteita teknisen työn luokassa tutustuu materiaalien säästämisen ja kierrättämisen perusteisiin tuntee pituusyksiköt ja osaa mitata puuta TYÖHÖN KASVAMINEN oppilas käyttäytyy työtilanteissa rauhallisesti ja antaa muille työrauhan, huolehtii työympäristöstä, työvälineistä ja siivoaa työympäristön sekä noudattaa työtilanteisiin liittyviä yhteisiä sääntöjä ja arvostaa niitä arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja työn tuloksia

13 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 4. luokka VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas osaa eritellä esittämänsä tuotteen toimintoja tai rakennetta ja ymmärtää niiden vaikutuksen kokonaisuuteen harjoittelee teknistä piirustusta ja osaa ohjatusti suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen ja pystyy käyttämään suoraa kulmaa monipuolisesti VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas kokeilee laudan halkisahausta, kapean puun höyläämistä, käsinhiomista eri välineillä sekä harjoittelee metallin metallilevyn paloittelua ja muotoilua suorin leikkauksin. Oppilas kokeilee penkkiporakoneen käyttöä opettajan välittömän valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa ja oppii metallitankojen katkaisua ja sahaamista, metallin taivuttamista kylmänä sekä muovin muotoilua, hiontaa ja porausta. Liittäminen: oppilas osaa naulata vahvistettuja liimaliitoksia, kokeilee erilaisia ruuviliitoksia, vetoniittausta, kuumaliimausta opettajan ohjaamana sekä koneruuvien käyttöä liitoksissa. Pinnan käsittely: oppilas osaa maalata ja lakata puun pinnan huolellisesti vesiohenteisella aineella ja kokeilee petsausta Kone- ja sähköoppi: oppilas tutustuu sähkövirran lämpövaikutukseen, saa tietoa valon heijastuksesta ja taittumisesta ja ymmärtää virtaavan veden ja tuulen kykyä tehdä työtä ja tutustuu pyörän toimintaperiaatteeseen ja historiaan AIHEKOKONAISUUDET oppilas osaa turvallista porakoneen käyttöä ja metallilevyn käsittelyä, osaa tarkastella luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutussuhteita ja oppii soveltamaan lukukäsitteitä, kulmatyyppejä ja ympyrän piirtämistä TYÖHÖN KASVAMINEN oppilas huomioi toiset eri työtilanteissa ja hyväksyy erilaisuutta, auttaa ja kannustaa toisia, pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti oppilas tuntee vastuunsa työvälineistä, työtilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä ja osaa arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia ja arvioida niitä

14 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 5. luokka oppilas VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU kykenee laatimaan yksinkertaisen työsuunnitelman teknisessä työssä oppimiensa tietojen ja taitojen pohjalta, kun opettaja antaa suunniteltavan esineen päämitat ja muut rajaukset oppii kiinnittämään esineen rakenteen ja toimivuuden lisäksi huomiota sen ulkonäköön VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas kokeilee laudan halkisahausta, kapean puun höyläämistä, käsinhiomista eri välineillä sekä harjoittelee metallin metallilevyn paloittelua ja muotoilua suorin leikkauksin. Oppilas kokeilee penkkiporakoneen käyttöä opettajan välittömän valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa ja oppii metallitankojen katkaisua ja sahaamista, metallin taivuttamista kylmänä sekä muovin muotoilua, hiontaa ja porausta. Liittäminen: oppilas osaa naulata vahvistettuja liimaliitoksia, kokeilee erilaisia ruuviliitoksia, vetoniittausta, kuumaliimausta opettajan ohjaamana sekä koneruuvien käyttöä liitoksissa. Pinnan käsittely: oppilas osaa maalata ja lakata puun pinnan huolellisesti vesiohenteisella aineella ja kokeilee petsausta Kone- ja sähköoppi: oppilas tutustuu sähkövirran lämpövaikutukseen, saa tietoa valon heijastuksesta ja taittumisesta ja ymmärtää virtaavan veden ja tuulen kykyä tehdä työtä ja tutustuu pyörän toimintaperiaatteeseen ja historiaan AIHEKOKONAISUUDET oppilas osaa turvallista porakoneen käyttöä ja metallilevyn käsittelyä, osaa tarkastella luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutussuhteita ja oppii soveltamaan lukukäsitteitä, kulmatyyppejä ja ympyrän piirtämistä TYÖHÖN KASVAMINEN oppilas huomioi toiset eri työtilanteissa ja hyväksyy erilaisuutta, auttaa ja kannustaa toisia, pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti oppilas tuntee vastuunsa työvälineistä, työtilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä ja osaa arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia ja arvioida niitä

15 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET 6. luokka VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas osaa luonnostella esineen ja kuvata sen tärkeimmät mitat pystyy hahmottamaan esineen suunnittelun edellyttämät pääongelmat sekä pyrkii etsimään niihin ratkaisumalleja osaa muunnella suunnitelmaansa työskentelyn aikana lisääntyneitten tietojen ja taitojen ansiosta osaa valita, muotoileeko hän teknisen kokonaisuuden runkoa vai liittääkö hän siihen lisäosia tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas oppii helposti työstettävien materiaalien vuolemisen, kokeilee puun koriste ja/tai lovileikkausta, osaa pakottaa ja takoa metallilevyjä ja -tankoja, osaa kuumamuotoilla muovia vapaasti ja muotin avulla Liittäminen: oppilas oppii erilaisia kääntyviä tai liikkuvia liitoksia, oppii jiiriliitoksen, kokeilee kierteen valmistamista, osaa käyttää puristimia liimauksen apuna Pinnan käsittely: oppilas osaa polttokoristella metalli- ja puupintaa, sekä käyttää erilaisia pinnankäsittelyyn tarkoitettuja vahoja Kone- ja sähköoppi: oppilas osaa valmistaa kesto- ja sähkömagneetin, tutustuu sähkömoottorin sovellutuksiin, perehtyy koneiden voimansiirtoperiaatteisiin, oppii kodin sähkölaitteiden toimintaperiaatteita AIHEKOKONAISUUDET oppilas oppii sähkölaitteiden turvallista käyttöä omaksuu vastuullista tuottamis- ja kulutuskäyttäytymistä tutustuu käsityö- ja laivanrakennus perinteeseen Pietarsaaren seudulla saa tietoa siitä, miten tuotteita valmistettaessa voidaan säästää ja miten sähkönkulutukseen voidaan vaikuttaa TYÖHÖN KASVAMINEN vahvistaa itseluottamustaan sillä, että hän osaa erilaisia asioita osaa ohjatusti arvioida käsityöprosessia sen eri vaiheissa ja osaa suunnata sen kulkua oppii antamaan oman panoksensa yhteiseen työhön oppii työskentelemään yksin ja yhteistyössä muiden kanssa oppii työskentelemään tarkoituksenmukaisesti ja työturvallisuusohjeita noudattaen

16 7.17 Käsityö, tekninen työ TAVOITTEET VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU oppilas ottaa suunnittelussa huomioon esteettisyyden sekä tarkoituksenmukaisuuden onnistuneimman muotoiluratkaisun löytämiseksi kykenee piirtämällä käsittelemään työn aikana syntyneitä ongelmia, opettelee käyttämään kokemustensa lisäksi matemaattista tietoutta suunnittelutyönsä perustana osaa laatia teknisen piirustuksen yksinkertaisesta esineestä tutustuu tietokoneella tapahtuvaan suunnitteluun VALMISTAMINEN Työstäminen: oppilas saa työturvallisuusopetusta ja henkilökohtaista ohjausta koneiden ja laitteiden sekä erilaisten työvälineiden käyttämisessä, käyttää suoja- sekä apuvälineitä työskentelytilanteen niin vaatiessa, oppii vannesahalla puutavaran katkaisun, halkaisun ja monimutkaisten muotojen sahauksen, oikaisemaan puuta oikohöylällä ja määrämittaan höyläyksen tasohöylällä, opettelee puusorvilla lieriösorvaustekniikoita ja hiomakoneilla pintojen viimeistelyä, kokeilee reunojen jyrsintää alajyrsimellä ja oksakohtien paikkausta, opettelee metallin kuumana muotoilua ja taontatekniikoita, kokeilee eri materiaalien poraamista ja valitsee kierrosnopeudet ja syvyyssäätöjen sekä pohtii kappaleen kiinnittämistapoja turvallisen poraamisen suorittamiseksi, kokeilee kierteiden tekemistä muovi- ja metallimateriaaleihin, opettelee kaasuhitsausvälineillä liekin sytytyksen, säädön ja sammutuksen Liittäminen: oppilas opettelee liittämistapoja materiaalien ja esineiden rakenteen sekä käyttötarkoituksen mukaan, kokeilee mahdollisuuksien mukaan kovajuottamista, ja mig - hitsausta, osaa juottaa elektroniikan komponentteja kiinni piirilevyyn sekä tarvittaessa niitä myös irrottaa, kokeilee kaksikomponenttiliiman käyttöä Pinnan käsittely: Oppilas saa tietoa maaleista, lakoista ja liuottimista sekä niiden turvallisesta käyttämisestä, opettelee käyttämään alkydimaaleja, opettelee valitsemaan oikean pintakäsittelytavan valmistettuun tuotteeseen, harjoittelee huolellisesti pintakäsittelytaitoja entistä paremman tuloksen saamiseksi, opettelee pintakäsittely-välineiden jälkihuoltoa sekä muodostuneesta jätteestä huolehtimisen perusasiat Kone- ja sähköoppi: oppilas osaa valmistaa kesto- ja sähkömagneetin, tutustuu sähkömoottorin sovellutuksiin, perehtyy koneiden voimansiirtoperiaatteisiin, oppii kodin sähkölaitteiden toimintaperiaatteita AIHEKOKONAISUUDET oppilas havaitsee oman kehittymisensä ja pystyy nauttimaan siitä, ottaa toiset huomioon turvallisen konetyöskentelyn opettelussa, saa omakohtaista, alustavaa kokemusta erilaisista ammateista, pohtii laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteita, käyttää yhteisiä materiaaleja, välineitä, laitteita ja koneita vastuullisesti, opettelee raportoimaan ja arvioimaan suoritustaan TYÖHÖN KASVAMINEN oppii tinkimättä noudattamaan työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, kantaa vastuun omasta toiminnastaan työskentelytilanteissa, oppii arvostamaan hyvää työilmapiiriä ja ylläpitämään sitä

17 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT TYÖSTÄMINEN 3. luokka puun poikkisahaus vapaalla kädellä tai sahauslaatikon avulla, puun hiominen ja poraaminen ohuen puulevyn sahaaminen,ohuen metallilevyn leikkaaminen, pakottaminen ja lävistäminen muovin hiominen ja sahaaminen puun poikkisahaus vapaalla kädellä tai sahauslaatikon avulla puun hiominen ja poraaminen ohuen puulevyn sahaamista tai metallilevyn leikkaamisen, pakottamisen ja lävistämisen kokeileminen 4. luokka laudan halkisahausta, kapean puun höyläämistä, käsinhiomista eri välineillä metallilevyn paloittelua ja muotoilua suorin leikkauksin penkkiporakoneen käyttöä opettajan välittömän valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa metallitankojen katkaisua ja sahaamista metallin taivuttamista kylmänä sekä muovin muotoilua, hiontaa ja porausta 5. luokka puun sahaaminen, höylääminen ja talttaaminen tarkoituksenmukaisin käsityövälinein kaarevien muotojen leikkaaminen metallilevystä metallin leikkaaminen vipuleikkurilla, metallin viilaaminen muovin taivuttaminen konekuviosahan, tasohiomakoneen ja kiinteän nauhahiomakoneen käyttäminen opettajan välittömän valvonnan alaisuudessa 6. luokka helposti työstettävien materiaalien vuoleminen puun koriste ja/tai lovileikkauksen kokeileminen metallilevyn ja tangon pakottaminen ja takominen muovin vapaa ja muotin avulla tapahtuva kuumamuotoilu 7. luokka: työturvallisuusopetus ja henkilökohtainen ohjaus koneiden ja laitteiden sekä erilaisten työvälineiden käyttämisen opettelussa suoja- sekä apuvälineiden käyttäminen työskentelytilanteen niin vaatiessa puutavaran katkaisu vannesahalla, halkaisu ja monimutkaisten muotojen sahaus puun oikaiseminen oikohöylällä ja määrämittaan höyläys tasohöylällä lieriösorvaustekniikoita puusorvilla ja pintojen viimeistely hiomakoneilla reunojen jyrsintää alajyrsimellä ja oksakohtien paikkausta kuuman metallin muotoilu ja taontatekniikoita eri materiaalien poraamista, kierrosnopeuksien valitsemista ja syvyyssäätöjen asettamista kappaleen kiinnittämistapoja turvallisen poraamisen suorittamiseksi kierteiden tekemistä muovi- ja metallimateriaaleihin liekin sytyttäminen, säätö ja sammuttaminen kaasuhitsausvälineillä

18 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT VALMISTAMINEN 3. luokka Liittäminen:liimaaminen ja naulaaminen, ruuvilla liittämisen kokeileminen Pinnan käsittely: viimeistelyn merkityksen ymmärtäminen, vesiliukoisen maalauksen ja lakkaamisen kokeileminen 4. luokka Liittäminen:vahvistettujen liimaliitoksien naulaaminen, erilaisten ruuviliitoksien kokeileminen, vetoniittausta, kuumaliimausta opettajan ohjaamana sekä koneruuvien käyttöä liitoksissa Pinnan käsittely: puun pinnan huolellinen maalaaminen ja lakkaaminen vesiohenteisella aineella ja petsauksen kokeileminen 5. luokka Liittäminen: sopivan ruuvin valitseminen tiettyyn käyttötarkoitukseen, pyörötappien käyttäminen erilaisissa liitoksissa, tinajuotoksen suorittaminen, metallin liittäminen levyniiteillä Pinnan käsittely: vesiohenteisten lakkojen ja maalien käyttäminen, puun pinnan öljyäminen 6. luokka Liittäminen: kääntyvät tai liikkuvat liitokset, jiiriliitos, kierteen valmistaminen, puristimien käyttö liimauksen apuna Pinnan käsittely: metalli- ja puupinnan polttokoristelu, erilaisten pinnankäsittelyyn tarkoitettujen vahojen käyttö 7. luokka Liittäminen: liittämistapoja materiaalien ja esineiden rakenteen sekä käyttötarkoituksen mukaan, kovajuottamista ja mig-hitsausta mahdollisuuksien mukaan, elektroniikan komponenttien juottaminen kiinni piirilevyyn sekä tarvittaessa niiden irrottaminen, kaksikomponenttiliiman käyttö Pinnan käsittely: tietoa maaleista, lakoista ja liuottimista sekä niiden turvallisesta käyttämisestä, alkydimaalien käyttäminen, oikean pintakäsittelytavan valitseminen valmistettuun tuotteeseen, pintakäsittelytaitojen huolellinen harjoittelu entistä paremman tuloksen saamiseksi, pintakäsittelyvälineiden jälkihuolto sekä muodostuneesta jätteestä huolehtimisen perusasiat

19 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT VISUAALINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU 4. luokka valmistetun tuotteen toimintojen tai rakenteen esittely ja niiden vaikutuksen ymmärtäminen kokonaisuuteen teknisen piirustuksen harjoitteleminen toteuttamiskelpoisen tuotteen suunnittelu ohjatusti suoran kulman monipuolinen käyttö 5. luokka yksinkertaisen työsuunnitelman laatiminen teknisessä työssä opittujen tietojen ja taitojen pohjalta, kun opettaja antaa suunniteltavan esineen päämitat ja muut rajaukset esineen rakenteen ja toimivuuden lisäksi huomion kiinnittäminen sen ulkonäköön 6. luokka esineen luonnostelu ja sen tärkeimpien mittojen kuvailu esineen suunnittelun edellyttämien pääongelmien hahmottaminen sekä ratkaisumallien etsiminen niihin suunnitelman muunteleminen työskentelyn aikana lisääntyneitten tietojen ja taitojen pohjalta valinnat tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi 7. luokka esteettisyys ja tarkoituksenmukaisuus onnistuneimman muotoiluratkaisun löytämiseksi työn aikana syntyneiden ongelmien käsitteleminen matemaattisen tietouden käyttäminen omien kokemusten lisänä suunnittelutyön perustana teknisen piirustuksen laatiminen yksinkertaisesta esineestä tietokoneella tapahtuvaan suunnitteluun tutustuminen

20 7.17 Käsityö, tekninen työ SISÄLLÖT KONE- JA SÄHKÖOPPI 3. luokka työkalut työntekoa helpottavina apuvälineinä hankaussähkö, johde ja eriste 4. luokka sähkövirran lämpövaikutukseen tutustuminen valon heijastuminen ja taittuminen virtaavan veden ja tuulen kyky tehdä työtä pyörän toimintaperiaatteeseen ja historiaan tutustuminen 5. luokka jousen ja kumilangan kyky varastoida energiaa ja tehdä työtä elektroniikkarakentelun kokeileminen ja yksinkertaisiin elektroniikan komponentteihin tutustuminen 6. luokka kesto- ja sähkömagneetin valmistaminen sähkömoottorin sovellutuksiin tutustuminen koneiden voimansiirtoperiaatteisiin perehtyminen kodin sähkölaitteiden toimintaperiaatteet

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9 Käsityö Koulumme käsityön opetuksen lähtökohtana on kokonaisen käsityöprosessin läpivieminen. saattaa loppuun työn, jonka suunnitteluun hän on itse osallistunut. Prosessin aikana oppilaan käsityötaidot

Lisätiedot

7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE

7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE 7.3.8. KÄSITYÖ VALINNAISAINE 307 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön tekniikoita

Lisätiedot

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT 7.17 Käsityö VUOSILUOKAT 5 9 Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5 9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia

Lisätiedot

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Oppilas tutustuu osin Suomen ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuureihin.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Oppilas tutustuu osin Suomen ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuureihin. 7.17 Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä

Lisätiedot

7.2.12. KÄSITYÖ LUOKAT 1-2. Eri materiaalit ja työvälineet

7.2.12. KÄSITYÖ LUOKAT 1-2. Eri materiaalit ja työvälineet 7.2.12. KÄSITYÖ 227 Käsityön opetuksen ydintehtävä on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio 1.JOHDANTO Aihepiirin tavoitteena on valmistaa esine, joka liittyy ilmaan ja entämiseen ja jossa on jokin pienen

Lisätiedot

Teknisen työn opetussuunnitelma?????????? koulu ja alue

Teknisen työn opetussuunnitelma?????????? koulu ja alue Teknisen työn opetussuunnitelma?????????? koulu ja alue TEKNISEN TYÖN OPETUKSEN TOTEUTUS Vuosiluokilla 3-4 opiskellaan teknistä työtä n. puolet lukuvuodesta. Vuosiluokilla 5-7 teknistä työtä opiskelevat

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT KÄSITYÖ

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT KÄSITYÖ OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT KÄSITYÖ 2013 2014 KÄSITYÖ EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Käsityön alueella tulevat esiin teknologiset, taloudelliset, sosiologiset, kulttuuriset,

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

TAVOITTEET 7.17 KÄSITYÖ

TAVOITTEET 7.17 KÄSITYÖ 7.17 KÄSITYÖ Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä

Lisätiedot

Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat joko tekstiilityön tai teknisen työn.

Viidennellä luokalla oppilaat valitsevat joko tekstiilityön tai teknisen työn. Käsityö Yleinen osio Käsityöhön tutustutaan elämyksellisesti ja oppilasta kannustetaan toteuttamaan luontaista uteliaisuuttaan ja kekseliäisyyttään. Käsityön opetus ohjaa oppilasta suunnitelmalliseen,

Lisätiedot

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä

KÄSITYÖ. Oppiaineen tehtävä 1 KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty )

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty ) MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty 16.12.2015) Merkitys, arvot ja asenteet T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA WinNovan Tikapuu-projekti toimii Porin Länsipuistossa ajalla 1.11.2009-30.6.2012 ja sen rahoitus tulee ESR-ohjelmasta ja Porin kaupungilta. Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetushallitukselle Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Luonnosteksti on parantunut edellisestä versiosta. Tavoitteet on esitetty hyvin monipuolisesti

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU KAARISILLAN YHTENÄISKOULU Alakoulun Valinnaisaineopas LV. 2017-2018 ALAKOULUN VALINNAISAINEET Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 alakoulun osalta. Uutena asiana opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 14.4.12 KÄSITYÖ Oppiaineen tehtävä Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun,

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen Luokat 1 2 Alkuopetuksessa käsityön oppiaines liitetään kiinteästi muuhun opetukseen ja aihepiirit muodostetaan oppilaita kiinnostavilta alueilta. Työskentelyssä korostuu leikinomaisuus ja tekemisen ilo.

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Käsityö. Opetuksen järjestäminen: Luokat 1-2: Kaikki oppilaat opiskelevat käsityötä alla olevien sisältöjen mukaan koko lukuvuoden.

Käsityö. Opetuksen järjestäminen: Luokat 1-2: Kaikki oppilaat opiskelevat käsityötä alla olevien sisältöjen mukaan koko lukuvuoden. Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työn tekoon. Sen tehtävänä on kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot