MITEN VOIT, OPISKELIJAHUOLTO? Elise Virnes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN VOIT, OPISKELIJAHUOLTO? 7.10.2010 Elise Virnes"

Transkriptio

1 MITEN VOIT, OPISKELIJAHUOLTO? Elise Virnes

2 Kiitos hyvin, mutta kiirettä riittää! onnistunut oppiminen, onnellinen ihminen keskeyttämisen vähentäminen läpäisyasteen nostaminen ja läpäisyn nopeuttaminen työelämään siirtymisen tehostaminen nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ammattitaitoisen työvoiman saaminen terveet, hyvinvoivat aikuiset

3 Muutos on varma asia! Eri alat kattava koulutustarjonta nopeampi reagointi kysynnän muutoksiin määrällisesti ja laadullisesti - muutokset ja koulutus erilaisia prosesseja Koulutusmuotojen yhteistyön lisääminen Opettajiston ja oppilaitosyhteisöjen kehittäminen Peruskoulun kehittäminen ammattiosaamisen alkeet ja työelämäkytkennän vahvistaminen Koulutuksen laadun varmistaminen muuttuviin tarpeisiin Epävarmuus Alakulttuurien lisääntyminen

4 Yksi ja yhtenäinen oppilas- ja opiskelijahuoltolaki valmistelu käynnistettiin vuoden 2009 oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmän toimenpide-ehdotusten mukaisesti laki on kokoava ja täydentävä laki, joka ei muuta palveluiden järjestämisvastuita, mutta selkeyttää oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuutta ja tukee eri viranomaisia yhteistyön tekemisessä lain on tarkoitus valmistua kuluvalla hallituskaudella

5 Elinikäinen ohjaus yhteistyöryhmä, jossa edustajat aluehallintovirastosta, ELYkeskuksesta, TEM:stä, CIMO:sta, Elinikäisen oppimisen neuvostosta, SM:stä, OPH:sta, STM:stä ja OKM:stä aloittanut toimintansa syyskuussa tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita ja elinikäisen oppimisen neuvoston työtä esitys elinikäisen ohjauksen valtakunnalliseksi strategiaksi mennessä yhteistyöryhmä asti

6 Hyvää vointia Koulutuksen arviointineuvosto toteutti ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon arvioinnin (OPM:n toimeksianto) Hyvää vointia. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen arviointineuvosto julkaisuja 49. Arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon laadukasta järjestämistä (opiskelijoiden tarpeet) tukea opiskelijahuoltoa ohjaavan lainsäädännön kehittämistä tukea eri hallinnonalojen ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä

7 Mitä arvioitiin? opiskelijahuoltoon kuuluvien palveluiden tarjontaa ja saatavuutta opiskeluterveydenhuoltopalveluiden toimivuutta osana opiskelijahuoltoa koulutuksen järjestäjän opiskelijahuoltoon ja opiskeluterveydenhuoltoon liittyvää ohjeistusta, palveluista tiedottamista ja palveluihin ohjaamista opiskelijahuollon suunnittelua ja kehittämistä osana koulutuksen järjestäjän muuta toimintaa ja kehittämistä sekä osana sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävää yhteistyötä

8 CQAF Parantamis- ja kehittämisprosessit - jatkuva parantaminen - kehittäminen - kehittämishankkeet -innovaatiot, parhaat käytännöt -toisilta oppiminen Suunnittelu strategiat ja toiminta- sekä kehittämis-suunnitelmat ja resurssit opiskelijahuoltosuunnitelmat ( ) opiskelijahuoltoprosessin kuvaaminen ja palveluiden suunnittelu) yhteistyön suunnittelu Metodit Toimintakuvaukset ja itsearviointi Muut selvitykset ja tutkimukset Haastattelu Hyvät käytännöt Arviointi-istunnot Seuranta ja arviointi itsearviointi/opiskelija- ja työelämäpalautteet ulkoinen arviointi/ vertaisarviointi seurantaindikaattorit tulokset tunnuslukuina ja näkemyksinä Toimeenpano palveluiden tuottaminen opiskelijahuoltoryhmien toiminta Turvallisuus ja terveys Oppimisen olosuhteet Opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja osallisuus Kodin ja koulun yhteistyö Opiskelijan tukeminen Opiskelijoiden erityistuki ja hoito Vastuut ja yhteistyö, eri tahojen roolit Aineelliset ja henkiset sekä taloudelliset resurssit

9 Tuloksista arviointiin osallistuneista (n=123) koulutuksen järjestäjistä 37,5% ylitti arviointiryhmän asettaman tavoitetason ja 62,5% alitti ko. tavoitetason koulutuksen järjestäjistä 11,7% ylitti tavoitetason kaikilla arviointitasoilla koulutuksen järjestäjistä 27,5% ei ylittänyt tavoitetasoa millään arvioidulla tasolla järjestäjien väliset erot olivat suuret kaikilla arviointialueilla tavoitetason ylittäneet järjestäjät olivat taustoiltaan hyvin erilaisia

10 Tulokset opiskelijan näkökulmasta opiskelijoista 10,4% opiskeli koulutuksen järjestäjän yksiköissä, joissa tavoitetaso ei ylittynyt millään arviointialueella opiskelijoista 67,6% opiskeli yksiköissä, joissa tavoitetaso ylitettiin jollakin arviointialueella opiskelijoista 22% opiskeli tavoitetason kaikilla arviointialueilla ylittäneissä yksiköissä

11 TAVOITETASON KAIKISSA ARVIOINTIKOHTEISSA YLITTÄNEET Axxell Utbildning AB Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Hengitysliitto Heli ry Invalidiliitto ry Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Korpisaaren säätiö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kuopion talouskoulun kannatusyhdistys ry Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Savon koulutuskuntayhtymä Uusikaupunki

12 JÄRJESTÄJÄN TASO OMISTUSPOHJAN MUKAAN Suunnittelu Johtaminen Yhteisön hyvinvointi Yksilöllinen erityistuki Yhteistyö Voimavarat Seuranta ja arviointi Tulokset Parantaminen ja kehittäminen Keskimäärin Yksityinen Kunta Kuntayhtymä Tavoitetaso

13 JÄRJESTÄJÄN TASO SIJAINTILÄÄNIN MUKAAN Suunnittelu Johtaminen Yhteisön hyvinvointi Yksilöllinen erityistuki Yhteistyö Voimavarat Seuranta ja arviointi Tulokset Parantaminen ja kehittäminen Keskimäärin Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni Tavoitetaso

14 JÄRJESTÄJÄN TASO KOON MUKAAN Suunnittelu Johtaminen Yhteisön hyvinvointi Yksilöllinen erityistuki Yhteistyö Voimavarat Seuranta ja arviointi Tulokset Parantaminen ja kehittäminen Keskimäärin Pieni Keskisuuri Suuri Tavoitetaso

15 Arviointituloksia Yleiskäsitys koulutuksen järjestäjät ovat kohdistaneet paljon taloudellisia ja henkisiä voimavaroja opiskelijahuoltoon, yhteisöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen erityisesti painotetaan turvallisuutta sekä kiusaamisen ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyä järjestäjien välillä suuria eroja siinä, miten opiskelijahuolto ymmärretään opiskelijahuolto on ongelmalähtöistä ja toimenpidekeskeistä, ennaltaehkäisevä työ ei ole luonteva osa käytännön opiskelijahuoltoa käytössä paljon erilaisia "suunnitelmia", mutta vain osalla järjestäjistä opiskelijahuollon suunnitelma oli osa opsia oppilaitos- ja alakohtaista ajattelua; eroja opiskelijahuollon ymmärtämisessä, tavoitteissa ja palveluissa

16 Organisaatiouudistusten vaikutus - näkyy opiskelijahuollon organisoinnissa tai sen uudistamisessa - suuri vaihtelu järjestäjien välillä; uusia kuntayhtymiä, joissa opiskelijahuolto delegoitu oppilaitoksille ilman järjestäjän linjauksia ja periaatteita. Kuntayhtymiä, joissa tavoitellaan yhdistettyjen oppilaitosten yhteistä opiskelijapalveluiden määrittämistä, koordinointia, suunnittelua ja kaiken tämän kytkemistä ops-työhön - ongelmallista pitkien välimatkojen päässä sijaitsevat yksiköt ja tasapuolisten opiskelijahuoltopalveluiden turvaaminen - oppilaitos- ja alakohtaista ajattelua; eroja opiskelijahuollon ymmärtämisessä, tavoitteissa ja palveluissa

17 Suunnittelu, seuranta ja arviointi - isot koulutuksen järjestäjät määrittäneet opiskelijahuollolle vision, strategian ja tavoitteen - pienillä järjestäjillä päivittäinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys korvaa suunnittelun - strategisen suunnittelun asemasta opiskelijahuollon kohdalla korostuu toiminnan suunnittelu (esim. vuosikellot) - yleensä ei määritelty määrärahoja opiskelijahuollon toimintaan, kustannuksia ei näin ollen myöskään seurattu eikä oltu selvillä toiminnan kustannustehokkuudesta - paljon erilaisia suunnitelmia, jotka tehty eri aikoina eri tavoitteisiin => pirstaleisuus

18 opinto-ohjaus voi sisältyä opiskelijahuoltoon tai sitten ei opiskelijahuollolle ei yleensä ole asetettu mittavia tavoitteita opiskelijahuollon henkilöstön määrää, osaamista tai koulutusta ei juurikaan suunnitella, arvioida tai kehitetä opiskelijahuoltoa ei hahmoteta tulostavoitteisena kokonaistoimintana vain harvalla järjestäjällä määritelty (ajateltu) laatukriteerit opiskelijahuollon palveluille

19 seurantaindikaattorit painottuvat keskeyttämiseen ja läpäisyasteeseen arviointi painottuu opiskelijoiden tyytyväisyyden kartoitukseen ja opiskelijahuoltoryhmien keskusteluihin kansallinen seuranta vähäistä toiminnan merkittävyyteen nähden opiskelijahuollon tavoitteet epäselvät - myös kehittäminen epäsystemaattista

20 Opiskeluterveydenhuollon suunnittelu - opiskeluterveydenhuollon suunnitteluvastuuta ei koeta kuuluvaksi koulutuksen järjestäjälle, vaan vastuu katsotaan olevan oppilaitoksen kotikunnalla - koulutuksen järjestäjillä ei juurikaan roolia terveystoimen yhteistyökumppanina tai opiskelijoiden "asianajajana" - yhteisiä suunnittelukäytäntöjä vain muutamilla järjestäjillä - yksittäisen opiskelijan asioissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä

21 Opiskelijahuollon johtaminen kokonaisuutena opiskelijahuollon johtaminen on hajanaista johtamiseen vaikuttaa suuresti järjestäjän koko ja yksiköiden määrä johtamisessa korostetaan usein "yhdessä sopimista ja päättämistä" yksittäisellä työntekijällä suuri vastuu "toimenkuvansa mukaisista" ratkaisuista ja päätöksistä (korostuu pienissä yksiköissä) rehtori, apulaisrehtori, koulutusalajohtaja/yksikön johtaja usein päätöksen tekijä (opiskelijavalinta, opintojen keskeytyminen, eroaminen, rangaistukset) isoilla järjestäjillä opiskelijapalveluyksiköitä, joilla johtaja (kuraattori-, opintojen ohjaus, opiskelijahallinto, asuntola- ja vapaa-aikatoiminta, erityisopetus yms.) Johtaja joryn jäsen (ehkä)

22 opiskelijahuoltoryhmillä paljon valtaa, erityisosaamista, todella tärkeitä, mutta usein etäällä opettajien arjesta asiat enemmän käytäntö- kuin kehittämis- tai ennaltaehkäisyyn painottuvia ryhmänvastaavat lähiaikuisia, eivät kuitenkaan paljon mukana opiskelijahuoltoryhmien toiminnassa opintojen ohjaajilla suuri rooli

23 OPPILAITOKSEN HYVINVOINTI yhteisöllisyys, turvallisuus ja oppimisen olosuhteet painopisteinä turvallisuuteen panostetaan paljon (-henkinen turvallisuus?) opinto-ohjaajan rooli keskeinen nivelvaiheiden merkitys tiedostetaan asumis-, ravitsemispalvelut hyvällä tasolla kodin ja oppilaitoksen yhteistyö melko hyvällä tasolla opettajat etäällä opiskelijahuollon ytimestä ryhmäohjaajien rooli keskeinen oppilaskuntatoiminnan rooli vaatimaton

24 pirstaleinen toimintaohje- ja sääntöviidakko ( painopiste kokonaisvaltaiseen hyvinvointisuunnitelmaan ja periaatteisiin) ongelmakeskeisyys ( ongelmista ennaltaehkäisyyn ) vapaa-ajan toiminnot painottuvat joissakin yksiköissä, asuntolatoimintaan panostettu (jotkut järjestäjistä) terveystietoa ei mielletä hyvinvoinnin aspektiksi ammattiin liittyvä terveystieto melko hyvin otettu huomioon terveystarkastuksia ei kaikille opiskelijoille terveyskyselyn tuloksia ei hyödynnetä kattavasti kuraattori- ja psykologipalvelut eivät tarpeita vastaavia

25 Tiivistys opiskelijahuollon tarpeet kasvaneet => opiskelijahuollon palvelut laajentuneet ja monipuolistuneet => mitä ovat? toiminnan painopiste yhteisöllisyyden lisäämisessä ja opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisessa turvallisuus ja keskeyttämisen ennaltaehkäisy järjestäjien mielestä tärkeitä ongelmia eniten opiskelijahuollon suunnittelussa, toiminnan johtamisessa, eri toimijoiden vastuiden epäselvyydessä, yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa, terveydenhuollon palveluiden riittävyydessä, seurannassa ja arvioinnissa

26 KEHITTÄMISKOHTEET Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys elämänhallinta, yhteisöllisyys, terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy koko henkilöstön roolin vahvistaminen opiskeluympäristön terveellisyys opiskelijahuoltopalveluiden saatavuuden varmistaminen ja tasainen laatu opiskelijoiden yksilöllisyys

27 SUUNNITTELU JA SAATAVUUS opiskelijahuollon strategia, vuosisuunnitelmat yhdensuuntaisuus ja palveluiden koordinointi hyvinvointisuunnitelma määrärahat ja suositusten mukainen mitoitus seurantajärjestelmä ja oma arviointi opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tietojen hyödyntäminen

28 OPISKELUTERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUT opiskelijoiden asianajaja huolehtiminen palveluista kirjalliset sopimukset kuntien kanssa palveluiden turvaaminen yhteistyössä riittävyys sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja johtamisen selkeyttäminen opiskelijoiden tarpeiden selvittäminen säännöllisesti henkilöstömitoitus suositusten mukaiseksi palvelut laatusuositusten mukaisiksi

29 KANSALLINEN TASO äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan jatkumo: nuorten terveysneuvolat kuntien sosiaalitoimen vastuiden selkeyttäminen myös rahoitusvastuu hallinnon rajat ylittävän yhteistyön toimintamallit seuranta, indikaattoreita ja arviointimallit osaamistarpeisiin perustuva henkilöstökoulutus edellytykset alueellisille koulutustilaisuuksille arvioinnin tulosten käsittelemiseksi jatkohankkeeksi toisilta oppimisen hanke (vertaisarviointi/benchmarking) vaikuttavuuden seuranta-arviointi

30 Millainen oppilaitos sitouttaa opiskelijansa opintoihin ja ehkäisee turhaa keskeyttämistä? Oppilaitos toimii systemaattisesti ja sitkeästi vaikeistakin asioista oppien tarkastelee omaa toimintaansa kriittisesti ja muuttaa sitä tarvittaessa keskittyy tiettyihin asioihin kerrallaan luo turvallisen ja välittävän oppimisympäristön ei ole täydellinen, mutta omaa pyrkimyksen kehittyä! Oppilaitoksessa on pedagoginen jaettu johtajuus, opetussuunnitelmaa käytetään kehittämisen välineenä, kehittämistyöhön panostetaan, työssäoppimista kehitetään, ohjauksen saatavuus turvataan ja myös ammattiopettajat osallistuvat siihen ohjauksen ammattilaisten rinnalla (Jäppinen; Kiinni ammattiin - ote opintoihin: ng=fi)

31 Hyvinvointi kouluyhteisössä on tärkeää! koulu, oppilaitos ei ole lapsille ja nuorille vain koulu, "työpaikka", vaan se on tärkeä, jopa keskeinen kasvu- ja kehitysyhteisö kouluyhteisön / oppilaitosyhteisön arki sisältää tekijöitä, jotka itsessään voivat vahvistaa tai heikentää lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista kouluyhteisöön kuuluvat aikuiset ja lapset / nuoret itse kouluyhteisö rakentuu hyvin monenlaisista suhteista, joita ei välttämättä tiedosteta eikä osata aina hyödyntää lapsen/nuoren kasvun tukena koulua, oppilaitosta voi ja tulee kehittää myös työ- ja kasvuyhteisönä

32 Kouluhyvinvointi voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: (Kouluhyvinvointityöryhmän muistio) 1. - olosuhteet sis. koulun fyysisen ympäristön, opetusjärjestelyt ja välitunnit sekä tarjotut palvelut (kouluruokailu, terveydenhuolto, kuraattori yms.) - ovatko kunnossa? Missä se näkyy? 2. - sosiaaliset suhteet = oppilaiden /opiskelijoiden sosiaaliset suhteet, opettajaopisk.suhteet, kotien ja koulun yhteistyö, suhteet ympäröivään yhteisöön Toimintakulttuuri = käytännön tulkinta koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. - viralliset säännöt? epäviralliset säännöt? - puhutaanko ja sovitaanko näistä asioista? toimivatko suhteet? miten?

33 3. - itsensä toteuttamisen mahdollisuudet = mahdollisuudet opiskella omien taitojen ja kykyjen mukaisesti, palaute, kannustus, rohkaisu - onko mahdollista kasvaa ja kehittyä omaksi itsekseen? missä se näkyy? 4. - terveydentilaa tarkastellaan lähinnä psykosomaattisina oireina, jotka heijastavat mm. mielenterveyttä - huomataanko, välitetäänkö, puututaanko? kuka puuttuu? - missä välittäminen näkyy?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot