AMMATTISTARTTI verkostoseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTISTARTTI verkostoseminaari 24.-25.11.2010"

Transkriptio

1 AMMATTISTARTTI verkostoseminaari

2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja Vähentää ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä Tarkoitettu sellaisille perusopetuksen päättäville nuorille, joilla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen ja jotka ovat siitä syystä vaarassa jäädä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle ja syrjäytyä.

3 Kokeilun kautta tuodaan uusia mahdollisuuksia näille nuorille koulutus- ja ammatinvalinnan tueksi. Koulutus ei ole tarkoitettu erityisopetuksen tarpeessa oleville opiskelijoille. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu ei kuulu yhteishakuun. Koulutuksen järjestäjät voivat käyttää erilaisia hakumenettelyjä. Koulutuksesta tiedottamisessa ja opiskelijavalinnoissa koulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä peruskoulujen oppilaanohjaajien, työvoimaviranomaisten ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koulutuksen laajuus on opiskelijan tarpeiden mukaan opintoviikkoa. Koulutuksesta saa 3 lisäpistettä yhteishaussa Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta opiskelija voi hakea tai siirtyä joustavasti tutkintoon johtavaan koulutukseen siinä vaiheessa, kun se on opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaista.

4 Hakeutuminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen tulee hoitaa yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen kanssa ja valinnoissa sovelletaan opetusministeriön asetuksella vahvistettuja valintakriteerejä. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa on tunnistettava ja hyväksi luettava se tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvä osaaminen, minkä opiskelija on ohjaavan ja valmistavan koulutuksen aikana saavuttanut. kokeilu ei ole oikotie suosituille koulutusaloille! Esim. valintakokeita ei voi välttää kokeilulla Koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa kokeilussa Opetushallituksen laatimaa kokeiluohjelmaa. Koulutuksen järjestäjä laatii oman opetussuunnitelman koulutuksen toteuttamiseksi.

5 Tilanne vakinaistumisen jälkeen syksyllä 2010 ammattistarttijärjestäjiä oli 49, joista kaksi järjestäjää ruotsinkielisiä ja yksi kaksikielinen järjestäjä kummallakaan ruotsinkielisellä järjestäjällä eikä kolmella suomenkielisellä järjestäjällä ollut opiskelijaryhmää tietojen perusteella opiskelijoita ammattistartilla opiskeli (20.9.) oli yhteensä 1473 eniten opiskelijoita on Uudellamaalla rahoitusasetus1766/ : Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 :n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla VN vahvisti yksikköhinnat vuodelle 2011: Ammatillinen koulutus (euroa/opiskelija) ,23. Eli tästä laskien 0.70 x ,23 = 7 436,96

6 Mitäs nyt? kokeilun loppuraportti sivistysvaliokunnalle tiedot vuoden 2010 koulutukseen osallistuvien määrästä ja koulutuksen alueellisesta saatavuudesta Valiokunnan lausuma: "Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen pääsyä, koulutuksen määrää, alueellisen saatavuuden kattavuutta ja koulutuksen vaikuttavuutta ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle vuonna 2012." => seuranta jatkuu..

7 Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatkokoulutukseen keväällä 2010 hakijoita toisen asteen koulutukseen (lukio+am) oli yhteishaussa , joista (77,8 %) sai opiskelupaikan kesäkuun valinnassa peruskoulun 2010 päättävistä haki yhteishaussa , joista 1. vaiheessa valittiin (90,4%). kevään haussa peruskoulun päättävistä jäi valitsematta 6145 (9,6 %) jälkeen vapaita paikkoja oli (lukioissa ja AMkoulutuksessa 1720) täydennyshakua varten valitsematta jääneitä hakijoita kaikkiaan oli , joista ensisijaisesti AMkoulutukseen haki

8 täydennyshaussa perusopetuksen ja 10-luokan päättäneitä hakijoita oli Heistä n. 600 nuorta sai paikan. täydennyshaun jälkeen (12.8.) perusopetuksen päättäneistä ilman opiskelupaikkaa oli vielä 700 eniten ilman opiskelupaikkaa oli Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Lapissa peruskoulupohjalla hakevista hakijoista oli keväällä 2010 ilman opiskelupaikkaa n (sis. siis myös aikaisempina vuosina pk:n päättäneet) opiskelupaikkoja on tarjolla myös yhteishaun ulkopuolisessa koulutuksessa

9 ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt tasaisesti luvulla; yleisintä keskeyttäminen on luonnonvara- ja ympäristöalalla, matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla sekä luonnontieteiden alalla tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2007/2008 aikana. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 4,5, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 10, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 9 ja yliopistokoulutuksessa 6 prosenttia.

10 Koulutusmahdollisuuksien turvaaminen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääriä on lisätty merkittävästi; vuoden 2008 alusta opiskelijamääriä lisättiin n opiskelijalla ja vuoden 2009 aikana n opiskelijalla. Vuonna 2010 opiskelijamääriä on lisätty noin 4000 opiskelijalla. Kokonaislisäys on näin ollen vuodesta 2008 lukien noin vuosiopiskelijapaikkaa 2010 opiskelijapaikkojen lisäys eri koulutuksen järjestäjille perustui ensisijaisesti kevään 2009 yhteishaun tilastoihin ensisijaisista hakijoista, paikan vastaanottaneista ja koulutuksen ulkopuolelle jääneistä. Maakuntakohtaiseen jakoesitykseen vaikuttivat myös vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien vuotiaiden nuorten määrät maakunnissa sekä alle 25 -vuotiaiden työttömien määrät maakunnissa/te-keskuksissa.

11 VALMISTAUDUTAAN UUTEEN HALLITUSOHJELMAAN JA UUTEEN KESUUN..

12 Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset. Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä. Katsauksen tarkasteluajanjakso ulottuu 8-10 vuoden päähän. Valtioneuvoston kanslia on koonnut uudet tulevaisuuskatsaukset yhteen ja toimittanut ne kaikille eduskunnassa edustettuna oleville puolueille syyskuussa

13 Osaava ja luova Suomi Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:15 Toimintaympäristöstä Suomessa pitkät koulutusurat suuret koulutustasoerot vanhemman ja nuoremman väestön, sukupuolten ja eri alueiden kesken osa nuorista jää työmarkkinoiden ulkopuolelle koulutusjärjestelmän tehokkuus

14 Elinikäistä oppimista edistetään elinikäinen oppiminen edellyttää, että yksilöillä on tiedolliset, taidolliset ja taloudelliset mahdollisuudet uuden oppimiseen koko elämänkaaren ajan koulutusjärjestelmä tarjoaa kaikille erilaisille opiskelijaryhmille heille sopivia tapoja osaamisen kehittämiseen => koulutuksen sujuvuus ja yksilölliset opintopolut koulutuksen järjestäjärakennetta kehitetään vastaamaan koulutuksen laatuvaatimuksia turvataan opiskelupaikka kaikille perusasteen päättäville

15 Elinikäinen ohjaus yhteistyöryhmä, jossa edustajat aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta, TEM:stä, CIMO:sta, Elinikäisen oppimisen neuvostosta, SM:stä, OPH:sta, STM:stä ja OKM:stä aloittanut toimintansa syyskuussa tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita ja elinikäisen oppimisen neuvoston työtä esitys elinikäisen ohjauksen valtakunnalliseksi strategiaksi mennessä yhteistyöryhmä asti verkkohaastattelu OKM:n sivuilla!!!

16 Istuuko ammattistartti uuteen aikaan? Madaltaako siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen? Varmistaako onnistuneen koulutusvalinnan? Vähentääkö ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä? Tehostaako opintojen suorittamista tavoiteajassa (tehostaa läpäisyä)? Tunnistetaanko ja tunnustetaanko ammattistartilla opittu? Tukeeko elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä?

17 Hyvää vointia. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen arviointineuvosto julkaisuja 49.

18 Tuloksista arviointiin osallistuneista (n=123) koulutuksen järjestäjistä 37,5% ylitti arviointiryhmän asettaman tavoitetason ja 62,5% alitti ko. tavoitetason koulutuksen järjestäjistä 11,7% ylitti tavoitetason kaikilla arviointitasoilla koulutuksen järjestäjistä 27,5% ei ylittänyt tavoitetasoa millään arvioidulla tasolla järjestäjien väliset erot olivat suuret (arviointipisteinä pistettä, maksimipistemäärä 175) kaikilla arviointialueilla tavoitetason ylittäneet järjestäjät olivat taustoiltaan hyvin erilaisia

19 TAVOITETASON KAIKISSA ARVIOINTIKOHTEISSA YLITTÄNEET (14) Axxell Utbildning AB Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Hengitysliitto Heli ry Invalidiliitto ry Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Korpisaaren säätiö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kuopion talouskoulun kannatusyhdistys ry Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Savon koulutuskuntayhtymä Uusikaupunki

20 Yleiskäsitys opiskelijahuollosta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista opiskelijahuollon tarpeet kasvaneet => opiskelijahuollon palvelut laajentuneet ja monipuolistuneet koulutuksen järjestäjät ovat kohdistaneet paljon taloudellisia ja henkisiä voimavaroja opiskelijahuoltoon, yhteisöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen opiskelijoiden hyvinvointia pidetään tärkeänä järjestäjien välillä suuria eroja siinä, miten opiskelijahuolto ymmärretään; opiskelijahuolto-käsite? erityisesti painotetaan turvallisuutta sekä kiusaamisen ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyä opiskelijahuolto on ongelmalähtöistä ja toimenpidekeskeistä, ennaltaehkäisevä työ ei ole luonteva osa käytännön opiskelijahuoltoa

21 opiskelijahuoltoryhmät keskeisiä toimijoita; opinto-ohjaajilla merkittävä rooli ryhmävastaavat lähiaikuisia, mutta eivät paljon mukana opiskelijahuoltoryhmien toiminnassa nivelvaiheiden merkitys tiedostetaan ja käytännöt nivelvaiheissa jo sujuvia kodin ja oppilaitoksen yhteistyö melko hyvällä tasolla; hyviä käytäntöjä runsaasti yhteistyö muiden opiskelijahuollollisten kumppaneiden kanssa vaihtelee paljon; osalla järjestäjistä tai oppilaitoksista toimivat ja monipuoliset verkostot oppilaskuntatoiminta vahvistunut, mutta sitä tulee tehostaa edelleen (opiskelijoiden osallisuuden lisääminen)

22 - suuri vaihtelu järjestäjien välillä; uusia kuntayhtymiä, joissa opiskelijahuolto delegoitu oppilaitoksille ilman järjestäjän linjauksia ja periaatteita. Kuntayhtymiä, joissa tavoitellaan yhdistettyjen oppilaitosten yhteistä opiskelijapalveluiden määrittämistä, koordinointia, suunnittelua ja kaiken tämän kytkemistä ops-työhön - ongelmallista pitkien välimatkojen päässä sijaitsevat yksiköt ja tasapuolisten opiskelijahuoltopalveluiden turvaaminen - oppilaitos- ja alakohtaista ajattelua; eroja opiskelijahuollon ymmärtämisessä, tavoitteissa ja palveluissa

23 Johtaminen kokonaisuutena opiskelijahuollon johtaminen on hajanaista johtamiseen vaikuttaa suuresti järjestäjän koko ja yksiköiden määrä johtamisessa korostetaan usein "yhdessä sopimista ja päättämistä" yksittäisellä työntekijällä suuri vastuu "toimenkuvansa mukaisista" ratkaisuista ja päätöksistä (korostuu pienissä yksiköissä) rehtori, apulaisrehtori, koulutusalajohtaja/yksikön johtaja usein päätöksen tekijä (opiskelijavalinta, opintojen keskeytyminen, eroaminen, rangaistukset) isoilla järjestäjillä opiskelijapalveluyksiköitä, joilla johtaja (kuraattori-, opintojen ohjaus, opiskelijahallinto, asuntola- ja vapaa-aikatoiminta, erityisopetus yms.) Johtaja mahdollisesti joryn jäsen ja yhteys laajempaan suunnitteluun mahdollista

24 Suunnittelu, seuranta ja arviointi - muutamalla isoilla koulutuksen järjestäjillä määritelty opiskelijahuollolle visio, strategia ja tavoitteet - pienillä järjestäjillä päivittäinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys korvaa suunnittelun - strategisen suunnittelun asemasta opiskelijahuollon kohdalla korostuu toiminnan suunnittelu (esim. vuosikellot) - yleensä ei määritelty määrärahoja opiskelijahuollon toimintaan; kustannuksia ei seurattu eikä oltu selvillä toiminnan kustannustehokkuudesta. - paljon erilaisia suunnitelmia, jotka tehty eri aikoina eri tavoitteisiin => pirstaleisuus

25 opiskelijahuollolle ei yleensä asetettu mittavia tavoitteita opiskelijahuollon henkilöstön määrää, osaamista tai koulutusta ei juurikaan suunnitella, arvioida tai kehitetä. Opiskelijahuollon henkilöstö kouluttautuu yleensä oman alansa tilaisuuksissa; yhteinen näkemys opiskelijahuollosta? opiskelijahuoltoa ei hahmoteta tulostavoitteisena kokonaistoimintana vain harvalla järjestäjällä määritelty laatukriteerit opiskelijahuollon palveluille

26 seurantaindikaattorit painottuvat keskeyttämiseen ja läpäisyasteeseen arviointi painottuu opiskelijoiden tyytyväisyyden kartoitukseen ja opiskelijahuoltoryhmien keskusteluihin kansallinen seuranta vähäistä toiminnan merkittävyyteen nähden opiskelijahuollon tavoitteet epäselvät - myös kehittäminen epäsystemaattista ja seuranta sekä toiminnan arviointi mahdotonta

27 Opiskeluterveydenhuollon suunnittelu - opiskeluterveydenhuollon suunnitteluvastuuta ei koeta kuuluvaksi koulutuksen järjestäjälle, vaan vastuu katsotaan olevan oppilaitoksen sijaintikunnalla - koulutuksen järjestäjillä ei juurikaan roolia terveystoimen yhteistyökumppanina tai opiskelijoiden "asianajajana" - yhteistyö käytännössä terveydenhoitajan / -hoitajien varassa - yhteisiä suunnittelukäytäntöjä vain muutamilla järjestäjillä - yksittäisen opiskelijan asioissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä

28 terveystarkastuksia ei tehdä kaikille opiskelijoille, lääkäripalvelut harvinaisia opiskelijoiden terveystietojen hyödyntäminen olematonta kouluterveyskyselyn tuloksia ei vielä osata hyödyntää riittävästi kuraattori- ja psykologipalvelut eivät vastaa tarpeita terveystietoa ei mielletä hyvinvoinnin aspektiksi ammattiin liittyvä terveystieto otettu hyvin huomioon, samoin työturvallisuuteen liittyvät asiat

29 ARVIOINNISSA LÖYTYNEET KEHITTÄMISKOHTEET Opiskelijan kannalta elämänhallinta, yhteisöllisyys, terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy koko henkilöstön roolin vahvistaminen ja koko henkilöstön yhteistyö opiskeluympäristön terveellisyys huomioitava opiskelijahuoltopalveluiden saatavuuden varmistaminen ja tasainen laatu henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen tarve; opiskelijoiden yksilöllisyys

30 Järjestäjä tasolla opiskelijahuollon johtaminen, yhteistyön johtaminen "hyvinvointisuunnitelma" kokoamaan suunnitelma- ja ohjeviidakkoa opiskelijahuollon strategia, vuosisuunnitelmat; yhdensuuntaisuus ja palveluiden koordinointi opiskelijahuollon vaikuttavuuden seuranta ja arviointi opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tietojen hyödyntäminen ennaltaehkäisevän työn ja suunnittelun/kehittämisen tueksi osaamistarpeisiin perustuva henkilöstökoulutus hallinnon rajat ylittävän yhteistyön toimintamallit

31 OPISKELUTERVEYDENHUOLTO koulutuksen järjestäjä = opiskelijoiden asianajaja huolehtiminen palveluista yhteistyö kuntien terveystoimen edustajien kanssa; neuvottelut ja sopimukset palveluista terveydenhuollon toiminnan ja johtamisen selkeyttäminen opiskelijoiden tarpeiden selvittäminen säännöllisesti kouluterveyskyselyjen hyödyntäminen

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011 Mika Tammilehto Koulutuspoliittisia linjauksia / tavoitteita pitkät koulutusurat lyhyemmiksi suuret koulutustasoerot tasaisemmiksi

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot