EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen"

Transkriptio

1 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen seurauksena yritysten investoinnit olivat poikkeuksellisen vähäiset. Kiinteistömarkkinoilla tämä näkyi alhaisina investointivolyymeina. Jyväskylän seudulla kiinteistömarkkinoilla teollisuuden toimitilakysyntä kohdistui pääasiassa varastotiloihin. Palveluyritysten osalta toimistotilojen kysyntä jatkui vuonna 2009 kohtuullisena. Nykyinen matalasuhdanne on vaikuttanut toimitilakysyntään niin, että uusia toimitilahankkeita käynnistyi Jyväskylän seudulla vähän. Kiinteistösijoittajien aktiviteetti oli niin ikään vaimeaa seudulla ja ostajina olivat lähinnä paikalliset sijoittajat institutionaalisten sijoittajien keskittyessä pääkaupunkiseudun markkinoille. Jykes Kiinteistöjen kiinteistöinvestoinnit ja myynnit olivat suhdannekuvan mukaisesti vähäisinä. Uusia toimitilahankkeita ei käynnistynyt ja 2,2 miljoonan euron investoinnit kohdistuivat lähinnä vuonna 2008 aloitettujen investointien loppuun saattamiseen. Kiinteistöjen myyntejä ei tapahtunut, koska Jyväskylän seudulla kiinteistösijoittajien ostohalukkuus oli alhainen. Vuonna 2009 yhtiön konserniliikevaihto kasvoi 19 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui Moventas Wind Oy:n vuokratusta Eteläportin tehtaasta, joka valmistui loppuvuodesta Kiinteistön vuokratulot vaikuttivat liikevaihtoon kokonaisuudessaan vasta vuonna Yhtiö jatkoi vuonna 2009 yrityspuistojen kehittämistyötä. Kivääritehtaan viereisten tonttien kehittäminen uudeksi yrityspuistoksi jatkuu ja aluetta markkinoidaan Voimala BusinessPark -nimellä. Alueen asemakaavamuutos on vireillä ja ensimmäisen toimistotalon suunnittelu on luonnosvaiheessa. Osakkuusyhtiön K OY Kinkomaan Vitapoliksen maa-aluiden kaavamuutos on vireillä ja ensimmäisen uudishankkeen arvioidaan käynnistyvän vuonna Yhtiön vapaiden tilojen tarjonta säilyi toimintavuonna edelleen niukkana. Vuoden 2009 lopussa konsernin omistuksessa oli toimitiloja yhteensä m 2 ja niiden vajaakäyttöaste oli 3 prosenttia. Uusia vuokrasopimuksia tehtiin 28 yrityksen kanssa yhteensä m 2 tiloista. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

2 2 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Taloudellinen taantuman arvioidaan vuonna 2010 aikana muuttuvan hitaan kasvun vaiheeksi. Jyväskylän kiinteistömarkkinoilla toimitilojen kysyntä ei kuitenkaan merkittävästi parane vuonna 2010 aikana ja yhtiön kiinteistökannan vajaakäyttöasteen ennakoidaan kasvavan nykyisestä tasosta. Uusien toimistotilojen kysynnän ennakoidaan kuitenkin vahvistuvan vuonna Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiö käynnisti Kinkomaan Vitapoliksen markkinointi- ja palvelukonseptien kehittämisprojektin, jolle on saatu avustusta EU:n aluekehitysrahastolta ja Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Oy:ltä. Projektilla pyritään saamaan alueelle erityisesti yksityisiä yrityksiä, jotka täydentäisivät nykyistä palvelutarjontaa. Voimala Business Parkista on tarkoitus kehittää palveleva yrityspuisto, jossa panostetaan viihtyvyyteen ja palveluihin. Yhtiö kehittää yhteistyökumppaneiden kanssa uudentyyppisiä palvelukokonaisuuksia alueen työntekijöille. Edellä mainittujen projekteihin liittyvät kehittämismenot on kirjattu kuluksi kauden aikana. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Vuokralaisten vuokranmaksukyky voi heikentyä oleellisesti taloudellisen taantuman pitkittyessä. Yhtiö varautuu liiketoiminnassaan kasvaviin maksuviiveisiin ja luottotappioihin. Hallinto Hallitus Jykes Kiinteistöt Oy:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous muutti hallituksen esityksen perusteella yhtiöjärjestystä hallituksen jäsenten ja tilintarkastuksen osalta: Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tilitarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-yhteisö Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin 7 henkilöä ja tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä on huolehtinut hallitus, johon on kuulunut seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen kokoonpano muuttui vuoden 2009 aikana pidetyn yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

3 Jäsen Hakkarainen Arvi Kylmänen Hannu Lahtinen Matti Moilanen Seppo Noronen Riitta Vuorenpää Pirjo Wahlgren Asta Varajäsen Koivisto Kari Mäkinen Riitta Markku Väätäinen Kettunen Sami Koponen Leena Honkonen Lauri Häikiö Ulla Toimitusjohtaja Tilintarkastajat Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Lahtinen ja varapuheenjohtajana Hannu Kylmänen Jäsen Kupari Marja Luukkonen Paavo Moilanen Seppo Perämäki Ulla Pitkänen Paavo Selin Jaakko Vuorenpää Pirjo Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jaakko Selin ja varapuheenjohtajana Paavo Luukkonen Hallitukset kokoontuivat tilikauden aikana 10 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut tekniikan lisensiaatti Juha Takala KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Keskinen, KHT Emoyhtiön ja konsernin henkilöstö Konserni 2009 Konserni 2008 Emo 2009 Emo 2008 Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot

4 4 Investoinnit ja poistot Emoyhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikauden aikana 0,1 miljoonaa euroa lisäystä ja konsernin investoinnit olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Emoyhtiön käyttöomaisuudesta tehtiin yhteensä 1,3 miljoonan euron suuruiset suunnitelman mukaiset poistot. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,8 miljoonaa euroa. Tunnusluvut Konserni Konserni Konserni Emo Emo Emo Liikevaihto (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto % 26,5 159,8 72,5 9, ,5 Oman pääoman 1,5 41,2 16,4 2,3 23,9 12,7 tuotto% Sijoitetun pääoman tuotto% 2,9 17,4 8,6 3,2 20,5 11,7 Omavaraisuusaste 29 28,4 29,5 53,7 52,8 51,6 (pääomalainat mukana) Omistussuhteet Jykes Kiinteistöt Oy:n osakkaat ja omistussuhteet ovat: Kpl 1000 ) % Jyväskylän kaupunki ,92 Laukaan kunta ,07 Muuramen kunta , Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

5 5 Konserni Jykes Kiinteistöt Oy on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö. Jykes Kiinteistöt Oy omistaa enemmistöosuudet seuraavista yhtiöistä ja näin ollen muodostaa näiden kanssa alakonsernin: KOY Konekeskus (100 %) KOY Yrityspaja (100 %) KOY Terässammon yrityskeskus (100 %) KOY Konttisentie 2 (100 %) KOY Asekatu 3 (100 %) KOY Muuramen Virastotie (100 %) KOY Jykeskeljo (90 %) KOY Palokärjentie 2 (100 %) KOY Muuramen Punasilta (100%) KOY Jyväskylän Härköojantie 7 (100%) KOY Tikkakosken Mekaanikontie (100%) KOY Muuramen Keljonportti (100%) KOY Jyväskylän Tourula (100%) KOY Jyväskylän Härköojantie 5 (100 %) Käenpesän Sijoituskiinteistö Ky Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Hallitus esittää, että tilivuoden voitto ,76 euroa, kirjataan voittovaratilille, jolloin sinne jää voittoa ,61 euroa, ja että osinkoa ei jaeta. Edelleen hallitus esittää tämän tasekirjan sivuilla 6-14 olevan tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

6 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNITASE 6 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liittymismaksut , , , ,10 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,72 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , , , ,93 Rakennukset , , , ,39 Koneet ja kalusto , , , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet , ,74 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , , , ,58 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , , , ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Myytävät tontit , , , ,22 SAAMISET PITKÄAIKAISET Lainasaamiset konserniyhtiöiltä 0,00 0, , ,75 LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset , , , ,18 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,69 Siirtosaamiset , , , ,47 Muut saamiset , , , ,89 LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ , , , ,23 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , , , ,27 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,52

7 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNITASE 7 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,53 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,47 Tilikauden voitto/tappio , , , ,38 OMA PÄÄOMA YHT , , , ,38 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,27 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertyneet poistoerot Rakennusten poistoerot 0,00 0, , ,77 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,01 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,00 Laskennallinen verovelka , ,02 0,00 0,00 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT , , , ,01 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Saadut ennakot , , , ,46 Ostovelat , , , ,59 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,43 Siirtovelat , , , ,93 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,95 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT , , , ,36 VIERAS PÄÄOMA YHT , , , ,37 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,52

8 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNITULOSLASKELMA 8 LIIKEVAIHTO , , , ,59 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,06 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,48 Ulkopuoliset palvelut , , , ,87 MATERIAALIT JA PALVELUT YHT , , , ,35 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,47 Henkilösivukulut , , , ,24 HENKILÖSTÖKULUT YHT , , , ,71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Muista aineettomista ,66 0, ,66 0,00 Rakennuksista , , , ,21 Koneista ja kalustosta , , , ,95 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,05 0, ,66 Konsernireservin tuloutus , ,00 0,00 0, , , , ,82 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , , , ,45 LIIKEVOITTO/TAPPIO , , , ,32 OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN TULOKSISTA , ,23 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Muut korko ja rahoitustuotot , , , ,01 Korkokulut , , , ,40 Muut rahoituskulut -580, ,67-580, ,66 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHT , , , ,05 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,27 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , ,27 Poistoeron muutos , ,17 Tuloverot , , , ,72 Laskennallisten verovelkojen muutos , ,76 Vähemmistön osuus tuloksesta , ,97 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , , ,38

9 JYKES KIINTEISTÖT OY,KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA (1000 e) (1000 e) (1000 e) (1000 e) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä Rahoitustuotot ja kulut Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot, kulut, joihin ei liity maksua Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik. korott velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä LIIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINNIN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin INVESTOINNIN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA C RAHAVAROJEN MUUTOS A+B+C lisäys (+)/ vähennys(-) Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

10 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNI Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Konserniyhtiöiden keskinäiset kulut, tuotot, velat, saamiset ja käyttöomaisuuden myynnin sisäinen kate on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Se osa hankitusta hankintahetken omasta pääomasta, joka on ylittänyt osakkeiden hankintamenon on kohdistettu konsernipassiivana hankittujen tytäryhtiöiden rakennusten tasearvojen oikaisuksi. Kertynyt poistoero on konsernissa jaettu oman pääoman osuuteen ja laskennalliseen verovelkaan. Osakkuusyhtiötulososuudet on esitetty konsernirahoituserissä niiden sijoitusluonteen perusteella. Konsernissa on poistot tehty emoyhtiön poistoperiaatteiden mukaisesti. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) Kiinteistöjen vuokraustoiminta Muu kiinteistötoiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot tilikaudella 2009 koostuvat määräaikaisten vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä, sekä vuokralaisille tehdyistä muutostöistä ja EU-tuesta. HENKILÖSTÖKULUT Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana 12 vakituista henkilöä. Konsernin palveluksessa oli 12 vakituista henkilöä. (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) Palkat: hallituksen palkkiot Palkat: muut henkilöstö Eläkekulut Henkilösivukulut Luontoisetujen raha-arvo RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) Rahoitustuotot Rahoituskulut POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 6 0 Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoajat: Rakennukset vuotta vuotta Koneet ja kalusto 4-10 vuotta 4-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta 10 vuotta

11 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNI Tilinpäätöksen liitetiedot 11 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET LIITTYMISMAKSUT (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) Hankintameno Tilikauden vähennykset Tilikauden lisäykset Kirjanpitoarvo MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno Tilikauden lisäykset Tilikauden vähennykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo MAA- JA VESIALUEET Hankintameno Tilikauden lisäykset Tilikauden vähennykset Kirjanpitoarvo RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno Siirrot erien välillä 224 Tilikauden lisäykset Tilikauden vähennykset Sumu-poistot Rakennuksiin kohdistuva konsernipassiivan tuloustus Kirjanpitoarvo KONEET JA KALUSTO Hankintameno Siirrot erien välillä -217 Tilikauden lisäykset Tilikauden vähennykset Sumu-poistot Kirjanpitoarvo MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Siirrot erien välillä -6 Tilikauden lisäykset 0 Tilikauden vähennykset 0 Sumu-poistot -6-8 Kirjanpitoarvo KESKENERÄISET RAKENNUSHANKKEET Hankintameno Tlikauden lisäykset Tlikauden vähennykset Kirjanpitoarvo

12 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNI 12 OSAKKEET JA OSUUDET omistus osakkeita nimellisarvo kirjanpitoarvo Konserniyritykset osuus % kpl (1000 eur) (1000 eur) KOY Palokärjentie KOY Yrityspaja KOY Terässammon yrityskeskus KOY Konekeskus KOY Konttisentie KOY Asekatu KOY Muuramen Virastotie KOY Jykeskeljo KOY Muuramen Punasilta KOY Jyväskylän Härköojantie KOY Tikkakosken Mekaanikont KOY Muuramen Keljonportti KOY Jyväskylän Tourula KOY Jyväskylän Härköojantie Osakkuusyritykset Tikkakosken Teollisuustalo Oy Laajavuori Oy 39, KOY Jyväskylän Jäähalli 33, KOY Kinkomaan Vitapolis Muut osakkeet ja osuudet Muuramen Golf KOY Keski-Suomen Talo Käenpesän Sijoituskiinteistö Ky OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ Konsernin osakkuusyritykset Tikkakosken Teollisuustalo Oy Laajavuori Oy 39, KOY Jyväskylän Jäähalli KOY Kinkoman Vitapolis Osuus osakkusyhtiöiden tuloksista Muut osakkket ja osuudet, Konserni Muuramen Golf KOY Keski-Suomen Talo Muut osakkeet OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ,KONSERNI

13 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNI 13 VAIHTO-OMAISUUS (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) Myytävät tontit Palokärki Laukaa EMOYHTIÖN SAAMISET KONSERNI- JA OSAKKUUSYHTIÖILTÄ (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) Kiinteistö Oy Konttisentie Kiinteistö Oy Tikkakosken Mekaanikontie Kiinteistö Oy Terässammonyrityskeskus Kiinteistö Oy Palokärjentie Kiinteistö Oy Konekeskus Kiinteistö Oy Asekatu Kiinteistö Oy Muuramen Keljonportti Kiinteistö Oy Jyväskylän Tourula Kiinteistö Oy Härköojantie Kiinteistö Oy Yrityspaja LYHYTAIKAISET LAINASAAMISET Lyhytaikaiset lainasaamiset sekä konsernissa että emoyhtiössä sisältää Jyväskylän kaupungin konsernitilillä olevan saldon. OMA PÄÄOMA (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio Jaettu osinko Edellisten tilikausien voitto/tappio Rakennemuutosten vaikutus 0-35 Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma PÄÄOMALAINA Emoyhtiö on antanut pääomalainaa ,00 Pääasialliset lainaehdot: 1) Osapuolet voivat sopia koron maksamisesta myöhemmin osakeyhtiölain edellytysten voimassa ollessa. 2) Velallinen voi vapaasti lyhentää lainaa, kuitenkin niin, että osakeyhtiölain (OYL 5:1 ) takaisinmaksulle asettamat edellytykset täyttyvät. Velka on maksettava takaisin viimeistään EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.

14 JYKES KIINTEISTÖT OY, KONSERNI PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Konsernissa esitetty laskennallinen verovelka muodostuu emoyhtiön kertyneestä poistoerosta. 14 (1000 e) (1000 e) (1000 e) (1000 e) Lainat rahoituslaitoksilta Pääomalainat Muut pitkäaikaiset lainat Laskennallinen verovelka LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (1000 e) (1000 e) (1000 e) (1000 e) Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat (1000 e) (1000 e) (1000 e) (1000 e) VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Annetut vakuudet (1000 e) (1000 e) (1000 e) (1000 e) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Rahalaitoslainat Annetut kiinnitykset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Annetut kiinteistökiinnitykset omistajille ja muille Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Annetut vakuudet yhteensä Leasing sopimuksista maksettavat määrät (1000 e) (1000 e) (1000 e) (1000 e) Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Alv-lain mukainen arvonlisäveropalautusvastuu Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisävähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on konsernissa ,74 euroa, emoyhtiössä ,93 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2018.

15

16

17

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot