Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma 2858/04/040/2012 KHALL 238 Kuntaliitto suosittaa vuoden 2013 talousarvion laadinnassa äärimmäistä varovaisuutta ottaen huomion epävarman kansainvälisen taloustilanteen ja meneillään olevat uudistukset. Kunnille ja seurakunnille maksetaan korotettua jako-osuutta yhteisöverosta edelleen myös vuonna Tämän vuoden talousarviossa Siikajoen kunnan verotulot on arvioitu olevan euroa ja valtionosuudet euroa. Vuodelle 2013 verotuloja on arvioitu ker tyvän euroa ja valtionosuutta euroa. Talousarvion lähtökohtana on vuoden 2012 ti linpäätösen nuste sekä vuonna 2011 hyväksytyt menoleik kaukset. Palk koihin varataan vuodelle 2 %:n korotus. Ainei siin, tarvikkei siin ja tavaroihin sekä avustuksiin ja muihin toi mintakuluihin ei varata korotuksia. Hyvinvointikuntayhtymän ja sairaan hoitopiirin vuodelle 2012 oleviin lukuihin sekä myyntituottoi hin lisätään 3,5 %. Kj:n esitys: Kh:n päätös: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille oheismateriaalina ole van vuoden 2013 talousarvion ja vuosien talous suunnitelman laadintaohjeen. Laadintaohjeisiin sisältyy laskelma siitä, mikä olisi tuloen nusteen pohjalta hallintokunnille mahdollinen menoraami. Mikäli tästä poiketaan, se tarkoittaa käyttötalouden rahoitta mista lainarahalla. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeen, mutta ei antanut lu paa ra hoit taa käyt tö ta lout ta lainarahalla sekä li säsi seuraavat tarkennukset: - Kaikki menoleikkauk set tulee toteuttaa valtuuston päätök sen mukaisesti - Eläköitymisen yhteydessä on selvitettävä, voi daanko teh tä vä/virka jättää täyttämättä ja hoitaa tehtävät sisäisin jär jestelyin. Liite 2.

2 KHALL 293 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka lenteri vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol meksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talous arvio vuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunni telma ovat lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointija rahoitusosa. Kunnan toiminnassa on nouda tettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallituksen budjettiriihen vuoden 2013 ansiotulojen verotuk seen liittyvät päätökset noudattavat pitkälti kevään budjetti riihen päätöksiä ja aiemmin tehtyjä linjauksia. Ansiotulovero tuksen veroperusteisiin tehdään hyvin maltillisia muutoksia vuodelle Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperustei den muutoksista. Kunnallisverotukseen vaikuttavia perusvähennystä ja työtulovähennystä korotetaan maltillisesti. Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 30 eurolla ja työtulovähennyk sen enimmäismäärää 25 eurolla. Lisäksi työtulovähennyk sen kertymäprosenttia korotettaisiin 0,2 prosenttiyksikköä 7,3 %:iin. Näiden vähennyksien korotuksien on laskettu alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 30 milj. eu roa. Lisäksi on esitetty tehtäväksi muutoksia, jotka jossain mää rin lisäävät kunnallisverotuottoa vuonna Asuntolainan korkovähennyksen alentaminen edelleen 5 prosenttiyksiköl lä kasvattaa kunnallisverotuottoa arvioiden mukaan noin 12 milj. euroa. Kilometrikorvausten verovapaa osuuden alenta minen kasvattaisi kunnallisveron tuottoa noin 6 milj. euroa vuonna Yhteensä edellä mainittu veroperustemuutokset vuodelle 2013 alentavat kunnallisveron tuottoa yht. 12 milj. euroa, jo ka esitettään kompensoitavan peruspalvelun valtionosuu teen. Näin veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin. Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tu loskehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vuosian Yhteisövero tuottoa

3 lisääviä veroperustemuutoksia ovat yhteisöjen kor komenojen vähennysoikeuden rajoittaminen sekä kilometri korvauksien varovapaan määrän alentaminen. Vuoden 2012 kuntien yhteisöveron jako-osuuteen vaikutta vat lisäksi vuonna 2013 tuleva yritysten Yle-vero. Yle-vero maksetaan ja tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle yhteisö vero yhteydessä ja siten se laskee kuntien jako-osuutta yh teisöverotuottoon. Siikajoen kunnan tilinpäätös vuodelta 2011 osoitti ,95 euroa alijäämää. Kunnan taseessa on ker ty nyttä yli jäämää jäljellä 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 valtionosuudet arvioidaan alustavasti olevan 16,9 miljoonaa euroa ja verotuloja arvioidaan saatavan 16,1 miljoonaa euroa. Laskelmat tulevat tar kentu maan syksyn ai kana, kun valtiovarainministeriö julkis taa tie toja kuntien val tionosuuksista. Hallintosäännön mukaan päävastuualueen, vastuualueen tai tulosyksikön esi mies päättää hankinnoista toimielimen vah vista missa ra jois sa. Hallintosäännössä olevassa koh dassa kun nan talous on seuraava lause: "Irtaimen käyttö omaisuu den hankinta paikat päättää kunnanjohtaja, päävas tuualu een pääl lik kö, tu los alu een päällikkö, tulosyksikön päällikkö, vas tuu alu een pääl likkö tai rehtori/koulunjohtaja ta lousarvion puitteissa:" Teknisessä lautakunnassa on tehty päätös, että tekninen johtaja saa hy väksyä hankinnat euroon saak ka ja sii tä eteenpäin päättää tekninen lautakun ta. Euromäärä voisi olla euroa, jolloin määrämuotois ta kilpailutusta ei tarvitse tehdä. Kustannusten kohtuullisuus var mistetaan hintatiedusteluin ja sen jälkeen tehdään ti laus. Menettely ei edellytä viranhaltijapäätöstä. Oheismateriaalina on Siikajoen kun nan vuo den 2013 ta lousarvio ja vuoden toi minta- ja taloussuunnitel maesitys. Vs. kj:n esitys: Kunnanhallituksessa hyväksytyn toiminta- ja talousarvio suunnitelman tavoitteena oli, että tilikauden alijäämä on euroa. Alustavan talousarvion esityksen mukaan alijäämä olisi kasvanut euroon. Kunnanhallitus aloittaa Siikajoen kunnan vuoden 2013 ta lousarvion ja vuoden toiminta- ja taloussuunni telman käsittelyn ja antaa tarvittaessa ohjeet hallintokunnille raamissa pysymiseksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointiosan hyväksy mistä ja lä het tää ta lous ar vio eh do tuk sen val tuus ton kä si tel tä väk si. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2013 kun nanjohtaja,

4 päävastuualueen päällikkö, tulosalueen päällik kö, tulosyksikön päällikkö, vastuualueen päällikkö tai rehto ri/koulunjohtaja saavat päättää hankinnoista euroon asti talousarvion puitteissa. Kh:n päätös: Päätettiin palauttaa talousarvio hallintokunnille tar kas tet ta vaksi. 1. Menonleikkaukset tulee huomioida. Valtuusto päättänyt menonleikkauksista talousarvion 2012 käsittelyn yhteydes sä Pyydetään selvitys hal lin to kun nil ta me non leik kaus ten huo mioimisesta. 2. Kunnanhallituksen raamia tulee noudattaa.tilikauden tu loksen tulee olla raa min mukainen euroa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kulut tulee myös tarkastella kriittisesti. Pohjaksi otetaan talousarvio 2012 ja siihen tehdään 3,5 % korotus. Investointiosa lähetetään valtuustolle keskusteltavaksi. KVALT 78 Liite 7. Valtuuston päätös: Asiantuntijoina toimivat: Talousarvion yleinen osa Kaisu Tuo mi ja Krista Kustula Siikajoenkylän päiväkoti - investointi: Sari Mällinen ja ark ki teh ti Erkki Pärssinen Sekä lisäksi Tero Varis, Pekka Aitto - oja ja Juho Kauppila Kokous keskeytettiin kahvin ajaksi klo Tuula Nevala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja Sari Mällinen klo Valtuutetuista seuraavat poistuvat tämän pykälän käsittelyn ai ka na: Esko Kantola klo 17.25, Martti Eskola klo 18.00, Mauri Krank ka la klo 18.00, Aini Matinlauri klo 18.10, Mervi Koski klo Valtuuston kokouksen todettiin olevan lainvoimainen. Sauli Kallio toimii pöytäkirjatarkastajana pykälien osalta Martti Eskolan poistuttua kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn aikana. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen, että vuon na 2013 kunnanjohtaja, päävastuualueen päällikkö, tu los alu een päällikkö, tulosyksikön päällikkö, vastuualueen pääl lik kö tai rehtori / koulunjohtaja saavat päättää hankinnoista eu roon asti talousarvion puitteissa.

5 Ryhmien kannanotot talousarvioon 2013 ja suun ni tel ma vuo sil le : Keskustan ryhmä: Talousarvioraamissa on pysyttävä. Ruukin alakoulun remontti: väistötilakustannus hy väk sy tään. Siikajoenkylän päiväkoti: perustelut ja tarpeet ovat yhä ole mas sa. Kokoomuksen ryhmä: Talousarvioraamissa on pysyttävä. Rahaston purkaminen investointeja vastaan on hyvä asia. Siikajoenkylän päiväkodin saneeraus tulee tehdä. Ruukin alakoulu tulee korjata. Perussuomalaiset: Siikajoenkylän päiväkodin saneeraus tulee tehdä. Vasemmistoliitto: Investointiohjelma on suuri, ohjelmassa olevat remontit tu lee toteuttaa. Rahastoa tulee tulouttaa. Uusi päiväkoti Siikajoenkylälle, rahaston rahoja tulee tu lout taa myös uuden päiväkodin rakentamiseen. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kus tan nus ra ken teen avaaminen vuonna 2013 on hyvä asia. Sdp: Kannattaa vasemmistoliiton kantaa uuden päiväkodin ra ken ta mi sesta Siikajoenkylälle. Investointiohjelmaan annettiin kunnanhallitukselle seuraavat evästyk set: Raimo Niinimaa esitti, että investointiohjelmaan varataan pa lo aseman kohtaan euroa. Esa Lehto kannatti. Ulla Ala - Aho esitti, että Siikajoenkylän päi vä ko ti ra ken ta mi seen varataan euroa ja kalustoon euroa. Ve si ka ton uusiminen euroa poistetaan, koska se si säl tyy euroon. Ruukin alakoulun vuoden 2014 sum ma tarkentuu valtuuston vuoden 2013 ta lous ar vio kä sit te lys sä joulukuussa. Hietamaan huoltorakennukselle on varattu määrärahaa euroa sekä vuodelle 2013 että vuodelle Hank keen / määrärahan toteutuminen riippuu Ely - keskukselta mah dol li ses ti saatavasta tuesta. Satamat on säilytettävä investointiohjelmassa Esa Lehto ehdotti ja

6 Eero Ronkainen kannatti. Liite 7.

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio Kunnanhallitus 345 31.10.2011 Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio 2566/04/040/2011 KHALL 345 Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot