Hyväksytty johtokunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty johtokunta 21.12.2010 180. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset"

Transkriptio

1 Hyväksytty johtokunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ikäihmiset

2 Sisällys 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoidon lainsäädäntö Perhehoidon tarkoitus LLKY:n perhehoitoa tarjoavat palvelualueet Perhehoidon toteuttaminen Perhehoidon muodot LLKY:ssä Jatkuva perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero MITEN PERHEHOIDON ASIAKKAAKSI? IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALUEELLINEN TYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Työryhmän tehtävät Perhehoidon ohjaajan tehtävät Ikäihmisten palvelupäällikön tehtävät Toimistosihteerin tehtävät IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON SIJOITTUMINEN LLKY:N ORGANISAATIOSSA PERHEHOITAJAN/PERHEKODIN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Hoidettavien määrä perhehoidossa Perhehoitaja Perhekoti PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVÄ SUUNNITELMA JA SOPIMUKSET Perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelma Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimuksen sisältö Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET Hoitopalkkio ja kulukorvaus Jatkuvan perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus Jatkuvan osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus Tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus Tilapäinen osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus... 12

3 7.2. Käynnistämiskorvaus Oman auton käyttö ja matkakorvaukset PERHEHOIDON KESKEYTYMINEN Perhehoitajan oikeus vapaisiin ja korvaukset vapaan ajalta Perhehoitajan sairastuminen Perhehoitajan koulutus, valmennus ja vertaistapaamiset Asiakkaasta aiheutuvat perhehoidon keskeytykset PERHEHOIDON TUKI JA OHJAUS PERHEHOITAJAN ELÄKETURVA JA VAKUUTUKSET Perhehoitajan eläketurva Perhehoitajan vakuutukset YHTEISTYÖ SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu ja käyttövara Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu asiakkaan poissaolon ajalta Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu osakuukauden ajalta Asiakkaan käyttövara jatkuvassa perhehoidossa Tilapäisen perhehoidon asiakasmaksu Osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu Muuta asiakasmaksuista PERHEHOIDON ASIAKKAAN YKSITYISVARAT JA OMAISUUSLUETTELO ASIAKKAAN EDUNVALVONTA ASIAKKAAN VALITUS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

4 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (tekstissä jatkossa LLKY) johtokunta on kokouksessaan perustanut hoidon ja hoivan palvelualueen ikäihmisten palveluihin uuden kodinomaisen palvelun, ikäihmisten perhehoidon. Ikäihmisten perhehoito käynnistyy vuonna Tämä LLKY:n ikäihmisten perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten LLKY toteuttaa ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Tätä ikäihmisten perhehoidon toimintaohjetta ovat laatineet: - LLKY, johtaja Kari Nuuttila - LLKY, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä - LLKY, ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala - LLKY, palvelusuunnittelija Lisa Sipilä - LLKY, toimistosihteeri Ulla-Maija Komsi-Liukkonen - Perhehoitoliitto, kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen - Lakipalvelu Jarkko Helminen Oy, varatuomari Jarkko Helminen 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö Keskeisiä ikäihmisten perhehoitoa säätäviä lakeja ovat: - Perhehoitajalaki - Sosiaalihuoltolaki - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1.2. Perhehoidon tarkoitus Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen, ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Perhehoito on hoivaa ja huolenpitoa, joka tapahtuu perhehoitajan omassa kodissa. Perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, perheen jäsenyyden, pysyviä ihmissuhteita sekä yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Perhehoidon asiakkaalla on muihin perhekodin jäseniin tasavertainen asema 1.3. LLKY:n perhehoitoa tarjoavat palvelualueet Hoidon ja hoivan palvelualue ikäihmiset Sosiaalipalvelualue lapsiperheet aikuissosiaalityö vammaispalvelut 3

5 1.4. Perhehoidon toteuttaminen Perhehoitoa voidaan toteuttaa toimeksianto- tai ostopalvelusopimuksella. LLKY:ssä ikäihmisten perhehoitoa toteutetaan vain toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitona. Perhehoitajan ja LLKY:n välisen toimeksiantosopimuksen tekemisestä vastaa hoidon ja hoivan palvelualueella ikäihmisten perhehoidon ohjaaja. Toimeksiantosopimus tehdään yhdessä perhehoitajan kanssa Perhehoidon muodot LLKY:ssä Ikäihmisten perhehoito, joka toteutetaan yhteistyönä kotihoidon palvelujen kanssa, on yksi hoidon porras ikäihmisten palvelujen kokonaisuudessa. Perhehoito on sopiva hoitomuoto ikäihmiselle esim. silloin, kun hänen toimintakykyään heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoidossa voidaan ottaa huomioon hyvin yksilöllisetkin tarpeet Jatkuva perhehoito Pitkäaikaista, ympärivuorokautista (tai hoitoaika vähintään 12 h/vrk) ja toistaiseksi voimassaolevaa perhehoitoa kestoltaan yli 14 vrk /kk. Jatkuvaa perhehoitoa voidaan tarjota silloin, kun ikäihmisen toimintakyky on alentunut, mutta hän ei tarvitse ympärivuorokautista valvontaa/ohjausta ja hoitoa Tilapäinen perhehoito Käsittää määräaikaisen perhehoidon: tietyn, ennalta sovitun hoitojakson, millä on alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä. Se voi olla ennakkoon tiedettyä tai äkilliseen tarpeeseen perustuvaa perhehoitoa. Tilapäinen perhehoito on ympärivuorokautista perhehoitoa kestoltaan enintään 14 vrk/kk. Jos tilapäinen perhehoito jatkuu yli 14 vrk/kk, se muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi ja aiemmin tehty sopimus tarkistetaan. Tilapäistä perhehoitoa voidaan tarjota mm.: - omaishoidon vapaan järjestelyissä - perhehoitajan vapaan järjestelyissä - välimuotoisena palveluna asiakkaan kotiutuessa palveluasumis- tai laitoshoidon jaksolta 4

6 Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee perhehoidon palvelua osavuorokautisesti (hoitoaika < 12h, joko päivä- tai yöhoitona). Osavuorokautinen perhehoito voi olla jatkuvaa eli toistaiseksi voimassa olevaa tai tilapäistä, jolloin se on kestoltaan enintään 14 vrk/kk Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. LLKY ei sijoita asiakasta ikäihmisten perhehoitoon silloin, kun kyse on omaishoidosta eli asiakkaan hoitajana toimii oma lapsi, vanhempi, avo -tai aviopuoliso. 2. MITEN PERHEHOIDON ASIAKKAAKSI? Perhehoidon asiakkaaksi haetaan palveluasumisen-/perhehoidon hakemuslomakkeella, joka on noudettavissa mm. LLKY:n kotihoidon palveluohjaajilta, osastoilta ja akuuttiosastojen kotiutushoitajilta. Lomake on myös tulostettavissa LLKY:n internet -sivuilta, osoitteesta Ennen perhehoidon aloittamista kartoitetaan asiakkaan perhehoidon tarve. Perhehoidon myöntämisen perusteena on pääasiassa asiakkaan alentunut toimintakyky, jonka arvioinnissa käytetään apuna mm. RAVA- indeksiä ja / tai MMSE- muistitestiä. Perhehoito voidaan myöntää myös muista syistä erityistä harkintaa käyttäen. Asiakkaan perhehoidon hakemus käsitellään SAS-työryhmässä ja työryhmän suosituksesta ikäihmisten palvelupäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen perhehoitoon sijoittamisesta. SAS-työryhmän tehtävät: - vastaanottaa ja käsittelee asiakkaan hakemuksen perhehoitoon - arvioi perhehoitopalvelun tarpeen (RAVA tai MMSE) - tekee suosituksen perhehoitosijoituksesta 3. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALUEELLINEN TYÖRYHMÄ 3.1. Työryhmän kokoonpano - perhehoidon ohjaaja - nimetty SAS-työryhmän jäsen 5

7 - ikäihmisten palvelupäällikkö - toimistosihteeri - kutsuttuna alueen sosiaalityöntekijä - kutsuttuna alueen kotihoidon palveluohjaaja - kutsuttuna vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja 3.2. Työryhmän tehtävät - kehittää ikäihmisten perhehoitoa - laatii perhehoidon toimintaohjetta koskevat muutosesitykset LLKY:n johtokunnalle - hyväksyy uuden perheen LLKY:n perhehoidon valmennusjaksolle - arvioi ja hyväksyy uudet perhehoitoperheet - sopii siitä, kuka on perhehoidon ohjaajan käytettävissä oleva työpari silloin, kun uuden perhehoitoperheen kodin soveltuvuutta arvioidaan 3.3. Perhehoidon ohjaajan tehtävät - valvoo perhehoitoa yhteistyössä ikäihmisten palvelupäällikön kanssa - suunnittelee ja järjestää perhehoitajien rekrytoinnin ja valmennuksen - tekee arviokotikäynnit yhdessä (työparin) perhehoidon työryhmän jäsenen kanssa - tekee toimeksiantosopimukset ja valmistelee yhteistyössä SAS-työryhmän kanssa perhehoitoon sijoituksen - laatii asiakkaalle perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaan - järjestää perhehoidon asiakkaiden tilapäishoidon perhehoitajan vapaiden aikana - toimii perhehoidon yhdyshenkilönä ja ylläpitää perhehoitajien rekisteriä - suunnittelee ja toteuttaa perhehoitajien täydennyskoulutuksen vähintään vuosittain - tiedottaa perhehoidon ajankohtaisista asioista perhehoitajille - seuraa ja arvioi perhehoitoa yhteistyössä perhehoitajan kanssa - seuraa ikäihmisten perhehoidon talousarviota suunnitellusti - vastaa perhehoidon työryhmän koolle kutsumisesta sekä esityslistan laatimisesta ja toimii työryhmän puheenjohtajana - tekee yhteistyötä Perhehoitoliiton kanssa 3.4. Ikäihmisten palvelupäällikön tehtävät - vastaa ikäihmisten perhehoidon talousarvion laadinnasta ja seurannasta - tekee asiakkaalle viranhaltijapäätöksen perhehoitoon sijoittamisesta - tekee asiakkaalle asiakasmaksupäätöksen - hyväksyy perhehoidon laskut - valvoo perhehoitoa yhdessä perhehoidon ohjaajan ja kotikunnan palveluohjaajan kanssa 6

8 3.5. Toimistosihteerin tehtävät - valmistelee asiakkaan asiakasmaksupäätöksen - hyväksyy perhehoitajan ilmoituksen toteutuneista hoitopäivistä - perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten maksatus 4. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON SIJOITTUMINEN LLKY:N ORGANISAATIOSSA Ikäihmisten perhehoito sijoittuu LLKY:n organisaatiossa hoidon ja hoivan palvelualueella ikäihmisten palvelujen ydinprosessiin. HOIDON JA HOIVAN ALUE Polikliininen toiminta - Vo ja päivystys - Työterveyshuolto - Neuvolatoiminnot - Hammashuolto - Fysioterapia - Diagnostiset palvelut Osastotoiminta - Akuutti osastotoiminta - Kuntouttava osastotoiminta Ikäihmisten palvelut - Ennaltaehkäisy - Omaishoidon tuki - Kotihoito - Palveluasuminen - Ikäihmisten perhehoito ESH:n ostot Hoidolliset tukipalvelut keskusvarasto, lääkekeskus, välinehuolto ja näihin liittyvät kuljetukset sekä apuvälinekuljetukset 5. PERHEHOITAJAN/PERHEKODIN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET 5.1. Hoidettavien määrä perhehoidossa Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää (4) henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset tai muut erityistä huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuna. Perhehoitajalta ei tällöin edellytetä erityistä koulutusta. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa tai kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa (Sosiaalihuoltolaki 26 a ). Lain mukaan toimeksiantosopimussuhteisessa perhehoidossa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää (7) henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta ja muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista toisella on tehtävään soveltuva ammatillinen sosiaali- ja terveysalan koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä. Soveltuvaksi tutkinnoksi katsotaan vähintään nykyinen toisen asteen tutkinto (Sosiaalihuoltolaki 26 a ). 7

9 Erityisistä syistä voidaan samanaikaisesti hoidettavien henkilöiden enimmäismäärästä poiketa. Erityisenä tilanteena pidetään tilannetta, jos kyse on hoidon antamisesta perhehoitoon tuleville sisaruksille tai muille saman perheen jäsenille (esim. avo- tai aviopari). Enimmäismäärästä voidaan poiketa myös, jos hoidossa on samanaikaisesti vain täysi-ikäisiä henkilöitä ja heidän toimintakykynsä ja keskinäinen kanssakäymisensä mahdollistavat ylityksen (Sosiaalihuoltolaki 26 a ) Perhehoitaja LLKY:n ikäihmisten perhehoidon ohjaaja antaa perhehoitajuudesta kiinnostuneille esitietoa. Perhehoito on koko perheen asia ja jo selvittelytön vaiheissa kartoitetaan kaikkien perheenjäsenten mielipide perhehoitoperheeksi ryhtymisestä. Perhehaastattelujen jälkeen LLKY järjestää valmennuksen hyväksytyille. Perhehoitajan viisi valmiutta 1. Hoivaa ja pitää huolta 2. Ymmärtää ihmisen elämänkulkua ja sen mukanaan tuomia erityistarpeita 3. Tukee läheisten ihmissuhteiden ylläpitämistä 4. Sitoutuu, kunnioittaa ja kohtelee perhehoidossa olevaa perheenjäsenenä 5. Tekee yhteistyötä vanhuksen asioissa eri tahojen kanssa (Lähde: Pride-valmennus/Perhehoitoliitto ry) Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi Toimeksiantosopimussuhteiseksi perhehoitajaksi voi ryhtyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa (Perhehoitajalaki 1992, 1 ). 1. Perhehoitajalla tulee olla tehtävään edellyttämät valmiudet. 2. Perhehoitajana voi toimia parisuhteessa elävä tai yksinasuva 3. Perheenjäsenten ihmissuhteet ovat kunnossa ja perheen talous on vakaa. 4. Perhehoitajan terveydentila on riittävä ja perheessä ei ole erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevaa perheenjäsentä. 8

10 5.3. Perhekoti Tässä toimintaohjeessa perhekodilla tarkoitetaan perhehoitajalaissa (312/92) tarkoitettua kunnan tai kuntayhtymän hyväksymää yksityiskotia, jossa annetaan perhehoitoa. ( /604) Toimeksiantosopimussuhteisen perhekodin hyväksyy LLKY. - Perhekodin tulee olla olosuhteiltaan sopiva siellä annettavalle hoidolle. - Perhekodin tulee olla rakenteeltaan, tiloiltaan, varustetasoltaan turvallinen ja annettavalle hoidolle sopiva. - Perhekoti on tarkoituksenmukainen, kodikas, viihtyisä ja siellä on myönteinen ilmapiiri. - Perhekodin sijainti on sijoitettavan tarvitsemien palvelujen ja läheisten yhteydenpidon kannalta hyvä. - Perhekodissa on turvallista asua. - Perhehoitaja vastaa perhekodin turvallisuudesta myös poikkeusolojen aikana ja hän on velvollinen tekemään paloviranomaisten ja perhehoidon yhdyshenkilön esittämät mahdolliset turvallisuuteen liittyvät korjaustoimenpiteet välittömästi. - Perhekodin tulee laatia pelastuslaitokselle turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma. Perhekodin turvallisuutta koskevissa asioissa toimitaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Perhehoidossa olevalla on perhekodissa mahdollisuus yksityisyyteen: - Perhekodissa asiakkaalle on lähtökohtaisesti varattu oma huone - Perhehoitoon sijoitetulla on, niin halutessaan, mahdollisuus kalustaa ja sisustaa oma huoneensa - Perhehoitoon sijoitetulla on käytössä kaikki kodin yhteiset tilat - Perhehoidossa olevalla henkilöllä on perhekodissa tasa-arvoinen asema muiden perhekodin jäsenten kanssa 6. PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVÄ SUUNNITELMA JA SOPIMUKSET 6.1. Perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelma Jokaiselle ikäihmisten perhehoitoon sijoitetulle tehdään tarvittava hoito- ja palvelusuunnitelma, joka arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Perhehoidon asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan yhteistyössä perhehoidon ohjaajan, asiakkaan ja hänen lähiomaisten, perhehoitajan sekä tarvittavien muiden perhehoitoon osallistuvien kanssa Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa perhehoitaja ja LLKY (sijoittaja) sopivat hoitosuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet. Toimeksiantosopimus tehdään pääsääntöisesti 9

11 ennen perhehoitosijoitusta. Sopimus tarkistetaan tilanteen muuttuessa ja sitä ei voi muuttaa yksipuolisesti. Tarkistamisesta käydään neuvottelu, kun toinen osapuoli sitä vaatii. Jatkuvan perhehoidon toimeksiantosopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Tilapäisen perhehoidon toimeksiantosopimus tehdään aina määräaikaisena Toimeksiantosopimuksen sisältö 1. Sopijaosapuolet (LLKY ja perhehoitoperhe) 2. Perhehoitoon sijoitettavan asiakastiedot 3. Palkkion saaja 4. Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio, kulukorvaus sekä hoitopalkkion ja kulukorvauksen maksaminen vapaan ajalta ja hoidon keskeytyessä 5. Käynnistämiskorvaus sekä mahdollinen takaisinperintä, erilliseen suunnitelmaan kirjataan yksilöidysti tarvittavat hankinnat ja perhekotiin liittyvät korjaukset 6. Perhehoitajan oikeus vapaaseen, vapaapäivien toteuttaminen, hoidettavien sijaishoidon järjestäminen, hoitopalkkion ja kustannusten korvaaminen vapaan ajalta 7. Sopimuksen kestoaika 8. Perhehoidon tuki; perhehoitajien tapaamiset, täydennyskoulutus, työnohjaus ja muu tuki 9. Toimeksiantosopimuksen irtisanomisen ja purkamisen ehdot - LLKY - perhehoitaja 10. Perhehoitajan vaitiolovelvollisuus 11. Perhehoitajan vakuutukset 12. Tarvittavat muut asiat 13. Allekirjoitukset - toimeksiantosopimuksen allekirjoittavat molemmat avio- tai avopuolisot ja he vastaavat yhdessä perhehoitoon sijoitettujen hyvinvoinnista 14. Toimeksiantosopimus tarkistetaan tarvittaessa Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, voidaan toimeksiantosopimus irtisanoa päättymään irtisanomisesta seuraavan kahden kuukauden kuluttua. (Perhehoitajalaki 1992, 5 ). Jos perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, hoidon järjestämisestä vastaavan tahon, LLKY:n tulee pyrkiä saamaan aikaan korjaus. Jos puutetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai kohtuullisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi (Perhehoitajalaki 1992, 5 ). 10

12 7. PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 7.1. Hoitopalkkio ja kulukorvaus Perhehoitajalle maksetaan kutakin perhehoidossa olevaa asiakasta kohden hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Lisäksi perhehoitajalle voidaan maksaa käynnistämiskorvausta. Jos aviotai avopuolisot toimivat yhdessä perhehoitajina, perhehoidon palkkioiden ja korvausten jakamisesta puolisoiden kesken sovitaan erikseen. Hoitopalkkiota ei makseta henkilölle, joka on kieltäytynyt vastaanottamasta palkkiota. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kartuttaa eläkettä. Myös kulukorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys. Koska se ei ole perhehoitajan todellista tuloa, saadaan sitä koskeva vähennys tehdä verotuksessa. Perhehoitaja voi pyytää ennakonpidätykseen tätä koskevan muutoksen. Kulukorvaukseen sisältyvät: - ravintomenot - tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset (kuten käsikauppalääkkeet), joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata, pesuaineet ja hygienia - asunnon käytöstä aiheutuvat menot: jätehuolto, sähkö, lämmitys, vesi, kodin kiinteistön korjaus, kodin puhtaanapito ja irtaimiston kuluminen - vaatteiden huollosta aiheutuvat kustannukset - puhelinmaksut Mikäli perhehoidon asiakkaan RAVA -indeksi on yli 2,5 tai MMSE:n tulos puoltaa hoidon vaativuutta, voidaan ottaa käyttöön hoitopalkkion erityisperustelun lisäosa. Sitä on mahdollista saada vain viranhaltijan erityisen harkinnan perusteella. Erityisperustelun lisäosa voi olla korkeintaan 200 /kk Jatkuvan perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (perhehoito toistaiseksi voimassaolevaa, hoitoaika > 12h/vrk) arviointimenetelmänä käytetään RAVA- indeksiä ja/tai MMSE- muistitestiä RAVA- indeksi MMSE Hoitopalkkio / kk taso 1. perhehoito < 2, Kulukorvaus / kk taso 2. vaativa perhehoito > 2, harkinnanvarainen erityisperustelun lisäosa 550 Mikäli jatkuva perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, lasketaan hoitopalkkio ja kulukorvaus tältä osakuukaudelta jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen kuukauden kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien määrällä. 11

13 Jatkuvan osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (perhehoito toistaiseksi voimassaolevaa, hoitoaika < 12h päivä- tai yöhoitona) arviointimenetelmänä käytetään RAVA- indeksiä ja/tai MMSE- muistitestiä RAVA- indeksi MMSE Hoitopalkkio / kk taso 1. perhehoito < 2, Kulukorvaus / kk taso 2. vaativa perhehoito > 2, harkinnanvarainen erityisperustelun lisäosa 470 Mikäli osavuorokautinen perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, lasketaan hoitopalkkio ja kulukorvaus tältä osakuukaudelta jakamalla hoitopalkkio ja kulukorvaus kyseisen kuukauden kalenteripäivien määrällä ja kertomalla saatu osamäärä toteutuneiden perhehoitopäivien määrällä Tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (perhehoito kestoltaan enintään 14 vrk/kk, hoitoaika > 12h/vrk) Hoitopalkkio Kulukorvaus / vrk / vrk Tilapäinen osavuorokautisen perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus (perhehoito kestoltaan enintään 14 vrk/kk, hoitoaika < 12h päivä- tai yöhoitona) Hoitopalkkio Kulukorvaus / vrk / vrk Käynnistämiskorvaus Lain mukaan perhehoitajalle maksetaan korvausta perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista kustannuksista korvausta jatkuvassa perhehoidossa jatkuvan hoitosuhteen alussa. Käynnistämiskorvauksella on tarkoitus kattaa sijoitusvaiheessa hoidon ja perhekodin käynnistämisen kannalta välttämättömät uuden perhehoidossa olevan henkilön henkilökohtaiset ja yhteiseen talouteen liittyvät hankinnat. Käynnistämiskorvauksen määrä arvioidaan ennen sijoitusta. Hankinnat tehdään LLKY:n hankintaohjeiden mukaisesti ja niistä sovitaan toimeksiantosopimuksessa. LLKY:ssä käynnistämiskorvausta maksetaan korkeintaan Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain määrittelemä käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä. 12

14 Korvattavia kohteita voivat olla mm. asuntoon kohdistuvat välttämättömät pienet korjausja muutostyöt, kalustaminen, vuodevaatteet, harrastusvälineet. Käynnistämiskorvausta voi maksaa perhehoitajalle myös vähitellen, kuitenkin enintään kolmen ensimmäisen sijoitusvuoden aikana. Käynnistämiskorvauksena tehdyt kaluste-, väline ja muut vastaavat hankinnat ovat LLKY:n omaisuutta. Poistoaika on 4 vuotta siten, että kunakin vuonna poistuu neljäsosa (25 %) hankinnan arvosta. Mikäli perhehoito lakkaa lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan sopia jäljellä olevan osan takaisinmaksusta (esim. pyytää perhehoitajalta ostotarjous) tai välineiden luovuttamisesta LLKY:lle. Näihin hankintoihin eivät kuulu kulutustavarat, joiden käyttöikä on 3 5 vuotta Oman auton käyttö ja matkakorvaukset Matkakorvausta saa kun on kysymyksessä perhehoidon ohjaajan kanssa ennalta sovittu matka. Esimerkiksi ikäihmisen haku perhehoitoon, ikäihmisen vienti hänen omaan kotiinsa sekä matkat, jotka aiheutuvat perhehoitajan osallistumisesta LLKY:n perhehoitajille järjestettyihin tilaisuuksiin. Perhehoitajalle maksetaan oman auton käytöstä kilometrikorvaus, joka on Kelan oman auton käytöstä korvaaman kilometrikorvauksen suuruinen. 8. PERHEHOIDON KESKEYTYMINEN 8.1. Perhehoitajan oikeus vapaisiin ja korvaukset vapaan ajalta Jatkuvassa perhehoidossa perhehoitajalle syntyy oikeus vapaaseen. Vapaata kertyy kaksi täyttä vuorokautta kutakin sellaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jolloin perhehoitaja on toiminut toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana LLKY:lle vähintään 14 vrk. Perhehoidossa olevien asiakkaiden määrä ei vaikuta vapaiden kertymiseen. Vapaat voi pitää, kun lomaoikeus on kertynyt. Vapaita voi myös kerätä ja pitää ne yhtäjaksoisesti. Vapaat on kuitenkin pidettävä kuluvan kalenterivuoden aikana, lukuun ottamatta joulukuulta kertynyttä oikeutta vapaaseen, joka voidaan käyttää seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Perhehoitajalla on vastuu siitä, että hän käyttää oikeutensa vapaaseen. Perhehoitajan tulee aina sopia perhehoidon ohjaajan kanssa hyvissä ajoin vapaiden toteuttamisesta. LLKY:n järjestäessä varahoidon perhehoitajan vapaan ajalle, maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkiot täysimääräisenä sekä 50 % kulukorvauksista. Mikäli perhehoitaja järjestää ja kustantaa varahoidon itse, maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus täysimääräisenä. Tilapäisestä perhehoidosta kertyneet vapaat on huomioitu hoitopalkkiossa ja kulukorvauksessa. 13

15 8.2. Perhehoitajan sairastuminen Perhehoitajan sairastuessa niin, että työkyvyttömyys kestää enintään 3 kalenteripäivää, riittää oma ilmoitus perhehoidon ohjaajalle sairastumisesta. Mikäli sairaus jatkuu yli 3 kalenteripäivää, on perhehoitajan toimitettava perhehoidon ohjaajalle lääkärin tai terveydenhoitajan/sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan perhehoitoon sijoitettua asiakasta ja LLKY järjestäessä sijaishoidon, maksetaan perhehoitajalle täysimääräinen hoitopalkkio ja kulukorvaus jatkuvan perhehoidon asiakkaista sairastumispäivältä ja seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Mikäli sairaus jatkuu pidempään, kulukorvauksesta maksetaan 50 %, mutta hoitopalkkiota ei makseta. Sairausajan korvausten maksaminen edellyttää vähintään yhden kuukauden mittaisen ajan toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana toimimisen. Perhehoitaja on oikeutettu saamaan Kelan sairauspäivärahaa omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 arkipäivää) jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuutuspäivärahan suuruisena. (Sairausvakuutuslaki 1963, 1 ). Sairauspäivärahaa haettaessa tarvitaan työkyvyttömyydestä lääkärintodistus. Mikäli hoito jatkuu perhekodissa perhehoitajan vastuulla sairasloman ajan, on perhehoitaja oikeutettu saamaan sairauspäivärahan sekä täysimääräisen hoitopalkkion ja kulukorvauksen jatkuvan perhehoidon asiakkaista. Kela arvioi ja päättää kuitenkin sairauspäivärahan maksamisesta. Perhehoitajalle, jolla on vain tilapäisiä perhehoidon asiakkaita, ei synny oikeutta edellä mainittuihin LLKY:n sairausajan korvauksiin Perhehoitajan koulutus, valmennus ja vertaistapaamiset Perhehoitajan tilapäinen poissaolo tulee aina sopia erikseen perhehoidon ohjaajan kanssa. Poissaolo voidaan hyväksyä esimerkiksi koulutuksen, valmennuksen tai vertaisryhmätapaamisten perusteella. Poissaolo ei vaikuta maksettavan hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrään vähentävästi ja poissaoloja em. syistä voidaan hyväksyä korkeintaan 5 pv / kalenterivuosi. Varahoitojärjestelyistä vastaa ensisijaisesti perhehoitaja Asiakkaasta aiheutuvat perhehoidon keskeytykset Jos jatkuvan perhehoidon asiakkaan hoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä (esim. hoidettavan sairaalahoito, vierailu omaisten luona), maksetaan perhehoitajalle asiakkaan poissaolojen ajalta hoitopalkkio täysimääräisenä ja 50 % kulukorvauksesta korkeintaan 40 vrk/kalenterivuosi. Jos jatkuvan perhehoidon keskeytykset ylittävät 40 vrk/kalenterivuosi, ei hoitopalkkiota ylimenevältä ajalta makseta. Kulukorvausta maksetaan 50 %, mikäli perhehoitaja pitää asi- 14

16 akkaalle huonetta varattuna ja perhehoito jatkuu keskeytyksen jälkeen. Muussa tapauksessa kulukorvausta ei ylimenevältä ajalta makseta. Tulo- ja lähtöpäivä katsotaan asiakkaan perhehoitopäiväksi. Jos tilapäisen perhehoidon asiakkaan hoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä, ei hoitopalkkiota ja kulukorvausta keskeytyksen ajalta suoriteta. 9. PERHEHOIDON TUKI JA OHJAUS Perhehoitajan oikeuksista ja hänen asemaansa koskevista asioista säädetään Perhehoitajalaissa ja niistä sovitaan lähemmin toimeksiantosopimuksessa. Perhehoidon ohjaaja tekee perhekotiin ohjaus-, tuki- ja valvontakäyntejä, muu yhteydenpito tapahtuu puhelimitse. Ohjaus- ja valvontakäynneillä voidaan päivittää tehty toimeksiantosopimus ja perhehoidon hoito- ja palvelusuunnitelma. LLKY:n toimeksiantosopimussuhteisille perhehoitajille järjestetään säännöllisesti täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Perhehoitajille koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon kuntayhtymän muu koulutustarjonta ja pyritään hyödyntämään jo tarjolla olevaa koulutusta. 10. PERHEHOITAJAN ELÄKETURVA JA VAKUUTUKSET Perhehoitajan eläketurva Perhehoitajan eläketurva määräytyy aina peruseläketurvan mukaisesti ja kertyvän eläkkeen suuruus määräytyy hoitopalkkion mukaan. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Perhehoitaja voi jäädä 58-vuotiaana osa-aikaeläkkeelle ja vuotiaana eläkkeelle. Eläkkeelle siirtymisestä on perhehoitajan tiedotettava hyvissä ajoin perhehoidon ohjaajalle Perhehoitajan vakuutukset LLKY huolehtii perhehoitajalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeksiantosopimussuhteisessa tehtävässä tapahtuvan tapaturman varalta (Tapaturmavakuutuslaki 608/48, perhehoitajalaki 1992). On kuitenkin suositeltavaa, että perhehoitaja hankkii itse laajennetun kotivakuutuksen. Perhehoitoon sijoitetun aiheuttamiin vahinkoihin ei LLKY:llä ole erillistä vakuutusta mutta tilanne ja olosuhteet huomioiden voi LLKY osallistua ikäihmisen aiheuttaman pienehkön vahingon korvaamiseen. Vahingon sattuessa tulee asiasta ilmoittaa välittömästi perhehoidon ohjaajalle, jonka harkinnan perusteella korvaus suoritetaan. 15

17 11. YHTEISTYÖ Perhehoitaja tekee yhteistyötä perhehoidossa olevan asiakkaan lähiomaisten, perhehoidon ohjaajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteydenpito perhehoidon ohjaajaan: Perhehoitajan tulee pitää perhehoidon ohjaaja ajan tasalla perhekodin tilanteesta: Perhehoitajan tulee ilmoittaa perhehoidon ohjaajalle: 1. asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset 2. asiakkaan poissaolot perhekodista 3. asiakkaan menehtyminen perhekodissa 4. perhehoitajan sairastumiset tai muut esteet perhehoitajana toimimiseen 5. perhehoitajan vapaat ja vapaiden järjestelyt 6. perhehoitajan aikomus oman auton käyttöön asiakasajossa 7. muutokset perhekodissa ja muut mahdolliset tärkeät perhehoitoon vaikuttavat seikat 12. SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS Perhehoitajalla on vaitiolovelvollisuus mikä tarkoittaa sitä, että asiakkuuden perusteella saatuja tietoja ei saa ilmaista sivullisille. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää myöskään omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettävistä tiedoista voi sivullisille antaa tietoa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksensa merkitystä, tietoja voi antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sisältää tarkemmat säädökset salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. 13. PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu ja käyttövara Jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksutaksaa. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734) (Asiakasmaksuasetus 19 ) Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu Jatkuvan perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % perhehoidossa olevan nettokuukausituloista. 16

18 Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös jatkuvassa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta kuukausimaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista. Jatkuvaan perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua siirtopäivältä peritä. Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu asiakkaan poissaolon ajalta (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912) (Asiakasmaksuasetus 19 ) Asiakkaan perhehoidon keskeytyessä yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta se, osuuko keskeytys samaan kalenterikuukauteen. Jos keskeytys kestää yhtäjaksoisesti koko kuukauden (kuukaudenmittaisen ajanjakson = 30 vrk) maksua ei keskeytysajalta peritä lainkaan. Jos perhehoito keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi joko LLKY:stä johtuvasta syystä tai asiakkaan siirtyessä väliaikaisesti laitoshoitoon tai siirtyessä kotihoidon tai palveluasumisen piiriin, ei kuukausimaksua peritä perhehoidosta poissaolon ajalta. Kun jatkuva perhehoito keskeytyy asiakkaan poissaolon vuoksi yli viideksi päiväksi ja maksu peritään viideltä omavastuupäivältä, määräytyy maksu tältä keskeytyneeltä kuukaudelta seuraavasti: perhehoidon kk-maksu x (toteutuneet perhehoidon päivät +kyseiselle kuukaudelle osuvat omavastuupäivät) kk -kalenteripäivät Perhehoidosta lähtöpäivä ja perhehoitoon tulopäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei siirtopäivää lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin. 17

19 Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu osakuukauden ajalta Kun jatkuva perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden määräytyy maksu tältä osakuukaudelta seuraavasti: perhehoidon kk-maksu x toteutuneet perhehoidon päivät kk kalenteripäivät Perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei siirtopäivää lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin Asiakkaan käyttövara jatkuvassa perhehoidossa Perhehoitoon sijoitetun käyttövara on tarkoitettu hänen yksityiseen käyttöön hänen toiveensa ja mieltymysten mukaan. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista tulee perhehoitajan sopia huoltajan, asioiden hoitajana olevan lähiomaisen tai edunvalvojan kanssa. Asiakkaalle on pitkäaikaisen laitoshoidon maksutaksan mukaisesti jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 97 /kk (vuonna 2010). Pitkäaikaisen laitoshoidon maksutaksaan poiketen tämä käyttövara tulee jäädä myös, kun huomioidaan asiakkaan edellisen vuoden reseptiin perustuvat lääkemenot (asiakkaan omavastuu kuukautta kohti laskettuna) Tilapäisen perhehoidon asiakasmaksu Tilapäisessä perhehoidossa noudatetaan asiakasmaksulain 1 :ä ja LLKY:n asiakasmaksutaksaa. Tilapäisestä perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon käyttöpäiviltä. Tilapäisen perhehoidon asiakasmaksu on 15 /pv. Jos tilapäisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta 10,60 /pv (v. 2010). Tilapäiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua siirtopäivältä peritä. 18

20 13.3. Osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu Osavuorokautisessa perhehoidossa noudatetaan LLKY:n päivä- ja yöhoidon asiakasmaksutaksaa. Jatkuvassa ja tilapäisessä osavuorokautisessa perhehoidossa asiakkaalta peritään 12 /vrk. Jos osavuorokautisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta 10,60 /vrk (v. 2010). Osavuorokautiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy osavuorokautisen perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua siirtopäivältä peritä Muuta asiakasmaksuista Perhehoidossa oleva asiakas maksaa omat terveydenhuoltomenonsa (mm. sairaalahoidon, kuntoutuksen, reseptilääkkeet, ambulanssikyydit) itse. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon maksu tai päivätoiminnan maksu. 14. PERHEHOIDON ASIAKKAAN YKSITYISVARAT JA OMAISUUSLUETTELO Perhehoidon asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti hänelle itselleen tai hänen edunvalvojalleen. Jos asiakkaalla on edunvalvoja, tulee perhehoitajan neuvotella asiakkaan varojen käyttöä koskevista periaatteista edunvalvojan ja perhehoidon ohjaajan kanssa. Jatkuvan perhehoidon asiakkaan perhehoitokodissa olevasta kiinteästä omaisuudesta on pidettävä omaisuusluetteloa. Omaisuusluettelo laaditaan perhehoidon alkaessa ja perhehoitaja päivittää omaisuusluetteloa yhdessä edunvalvojan tai perhehoidon ohjaajan kanssa. 15. ASIAKKAAN EDUNVALVONTA Perhehoidossa olevalle henkilölle nimetään tarvittaessa edunvalvoja, mikäli henkilö ei kykene itse valvomaan etuaan ja huolehtimaan itsestään. Perhehoitaja ei voi toimia perhehoitoon sijoitetun edunvalvojana tai yksityisvarojen hoitajana 19

21 16. ASIAKKAAN VALITUS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET LLKY:ssä on nimetty sosiaaliasiamies. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi kääntyä asiassa sosiaaliasiamiehen puoleen. Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä. LLKY:n toimialueen sosiaaliasiamies: Jarmo Sipilä p sähköposti: sosiaaliasiamies(at)eskoo.fi 20

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 1. Ikäihmisten perhehoito 3 1.1. Perhehoidon muodot 3 1.1.1. Jatkuva perhehoito 3 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito 3 1.1.3.

Lisätiedot

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 17.12.2015 Kunnanhallitus?? 2016 1 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot 3 2.1 Jatkuva perhehoito 3 2.2 Lyhytaikainen

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2016 alkaen Ikäihmiset SISÄLLYS 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. Perhehoidon toteuttaminen... 3 1.4.

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAAVIN KUNTA Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3. Ikäihmisten perhehoito...

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2 Sisällysluettelo 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3. PERHEHOIDON TOTEUTUS... 4 3.1 Perhehoitaja... 4 3.2

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Perusturvalautakunta 16.12.2014 139 Kiteen kaupunki Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Sisällys 1. Ikäihmisten perhehoito 2 1.1 Perhehoidon muodot 2 1.1.1. Jatkuva perhehoito 2 1.1.2. Lyhytaikainen perhehoito

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 23.4.2013 25 LIITE nro 1 Sivu 2 / 14 Sivu 3 / 14 SISÄLLYS 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN PERHEHOIDON OHJEISTUS, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 1.1.2014 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 17.12.2013 179 Sisällys PERHEHOITO... 3 PERHEHOITAJA... 3 PERHEKOTI...

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Perhehoito sopii ikäihmiselle,

Perhehoito sopii ikäihmiselle, IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä perhekodissa tai ikäihmisen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Tampere Orivesi IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Tampere Orivesi 1/2015 2 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Ikäihmisten perhehoito... 3 1.2.1 Ikäihmisten perhehoidon muodot... 3 1.3

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 alkaen Ikäihmiset

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 alkaen Ikäihmiset PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 alkaen Ikäihmiset 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. Perhehoidon toteuttaminen... 3 1.4. Perhehoidon

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE alkaen Ikäihmiset

Hyväksytty johtokunta PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE alkaen Ikäihmiset Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 189 PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2012 alkaen Ikäihmiset 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. LLKY:n

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2015 alkaen Ikäihmiset

PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2015 alkaen Ikäihmiset PERHEHOIDON TOIMINTA- OHJE 1.1.2015 alkaen Ikäihmiset SISÄLLYS 1. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO... 3 1.1. Perhehoidon lainsäädäntö... 3 1.2. Perhehoidon tarkoitus... 3 1.3. Perhehoidon toteuttaminen... 3 1.4.

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa Perusturvalautakunta 93 13.11.2013 Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa 1011/05.19.03/2013 Petu 93 Heinäkuun alusta 2013 voimaan tullut

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Liite nro 7 Peruspalv.ltk 12.6.2012 Liite nro 2 Peruspalv.ltk 11.4.2012 41 Liite nro 1 Peruspalv.ltk.19.2.2013 LIITE 2 Peruspalv.ltk. 19.3.2013 32 Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE LAPINLAHDEN KUNTA

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE

PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE Toimintaohje tulee voimaan 1.9.2016 alkaen Akaa - Hämeenkyrö - Kangasala - Lempäälä - Nokia - Orivesi - Pirkkala - Punkalaidun - Pälkäne

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 1 2 Sisällysluettelo 1.Perhehoito 3 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 3 1.2 Perhehoidettavan asema 3 1.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 3

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA. Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8. IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE OULUN KAU- PUNGISSA Toimeksiantoperusteinen ikäihmisten perhehoito (ohje päivitetty 26.8.2014) Sisältö IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE... 1 1 PERHEHOITO... 4 1.1

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLTÖ 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 3 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö

Lisätiedot

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA

Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa. Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Jaa arkesi tukea tarvitsevan kanssa Sinustako perhehoitaja? PERHEHOITO ETELÄ-SAVOSSA Haluatko tehdä työtä kotonasi tai asiakkaan kotona, kiireettömästi, Mitä perhehoito on? 1. jakaen arkeasi ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3. IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN PERHEHOITOYKSIKKÖ Yhteistyökunnat 2017: Kaarina,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.3.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 1 (11) PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOIDON MUODOT 2.1

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Vanhusten perhehoidon toimintaohje. Kuusamon kaupunki. Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33

Vanhusten perhehoidon toimintaohje. Kuusamon kaupunki. Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33 1 Vanhusten perhehoidon toimintaohje Kuusamon kaupunki Hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 18.3.2014 33 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaohje... 4 1.1 Perhehoidon säädöstausta... 4 1.2 Perhehoidon

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö PERHEHOITOLIITTO RY Kun muistin pitkä virta katkeaa tulevat sanatuojat ja kertovat minulle kuka minä olin, mitä

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2011 Jämsä Kuhmoinen yhteistoiminta-alue/ Vanhusten avohoito SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 Perhehoitaja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE JUUAN KUNTA 15.8.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon muodot...

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus

Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Ikääntyvien PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Siilinjärven kunta, Liikelaitos Siiliset - peruspalvelukeskus Versio 1 / 15.5.2012 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki

Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohje 2017 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 23.11.2017 65 Sisällysluettelo 1. Lyhytaikainen perhehoito... 3 1.1 Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT

OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS HYVINVOINTIPALVELUT OULUN KAUPUNKI PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.11.2009 294 Sisällys 1. Perhehoito... 1 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö... 1 1.2

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Toimintaohje, palkkiot Asiakasmaksut

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Toimintaohje, palkkiot Asiakasmaksut 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Toimintaohje, palkkiot Asiakasmaksut Voimassa 1.1.2018 alkaen Kuntayhtymähallitus 30.11.2017 197 PoSa/ Vanhuspalvelut 2 Sisällys 1. PERHEHOIDON LAINSÄÄDÄNTÖ...3 2. KÄSITTEITÄ...3

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 2 Sisällysluettelo 1 PERHEHOITO...4 1.1 Ammatillinen perhehoito...4 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely...5 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen

INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE. Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen INFO PERHEHOITAJANA TOIMIMISESTA KIINNOSTUNEILLE Johanna Lankinen, Päivi Degerholm, Mervi Toivanen OHJELMA 1.11. klo 17-19 Mitä perhehoito on? Perhekoti Perhehoidon eettiset periaatteet Hoidettavat Perhehoitaja

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot