Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä"

Transkriptio

1 Helsinki Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL VALTIONEUVOSTO Viite: VM:n lausuntopyyntö , VM071:00/2011 Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä Viestinnän Keskusliitto, Aikakauslehtien Liitto ja Sanomalehtien Liitto (jäljempänä liitot) kiittävät mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Liitot toteavat lausuntonaan seuraavaa: Pääviestit 1. Liitot esittävät, ettei arvonlisäverolain muutosta toteuteta. Sanoma- ja aikakauslehtien kokonaisarvonlisäveroaste on tällä hetkellä 11 prosenttia, kun tilausmyynnin nollaverokannan ohella otetaan huomioon irtonumero- ja ilmoitusmyynnin 23 prosentin verokanta. Tilattujen lehtien arvonlisäverokannan nostolla 9 prosenttiin ei saavuteta tavoiteltua verotuottoa. Muutoksen seurauksena työpaikkoja menetetään lehti- ja painoalalla arviolta noin ja tämän lisäksi huomattavia määriä muilla toimialoilla. 2. Vuotuinen arvonlisäverokertymä ei tule olemaan tavoiteltu 90 miljoonaa euroa, sillä hallituksen esitysluonnoksessa oleva taloudellisen vaikutusten arviointi perustuu virheellisiin lähtökohtiin. Lehtimyynnin ja ilmoitusmyynnin supistuminen, kustantajien heikentyvät tulokset sekä kielteiset työllisyysvaikutukset huomioon ottaen verokannan noston taloudellinen vaikutus on kokonaisuutena arvioiden negatiivinen. Julkinen valta joutuu tulonsaajan sijasta maksumiehen rooliin. 3. Muutos vaikeuttaa kotimaisen julkaisutoiminnan toimintaedellytyksiä globaalin kilpailun puristuksissa ja vie pohjaa suomalaisen digitaalisen sisällöntuotannon kehittämiseltä. Muita yhteiskunnallisia vaikutuksia ovat tiedonvälityksen moniarvoisuuden heikentyminen, kielteiset kulttuuri- ja sivistysvaikutukset sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen. Ihmisten mahdollisuus saada tietoa erityisesti oman paikkakuntansa asioista heikkenee. Nämä vaikutukset on tuotava esille hallituksen esityksessä, jotta eduskunta voi tehdä ratkaisunsa tietoisena lainmuutoksen seurauksista. 4. Jos arvonlisäverolain muutosesitys vastoin ehdotustamme annetaan, liittojen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: a. Muutos toteutetaan vaalikauden loppupuolella, kuitenkin ehdottomasti aikaisintaan , jotta lehdet pystyvät tekemään tarvittavat tekniset muutokset tilausjärjestelmiinsä. Osa lehdistä joutuu hankkimaan kokonaan uudet tilausjärjestelmät.

2 2 b. Verokannan nosto 9 prosenttiin on voimassa määräaikaisesti kaksi vuotta, minkä jälkeen verokanta palaa 0 prosenttiin. Nollaverokanta saatiin neuvoteltua Suomen liittymissopimukseen Euroopan Unioniin, koska panostaminen osaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä moniarvoisen paikallisen lehdistön elinkelpoisuuteen pienellä kieli- ja kulttuurialueella nähtiin tärkeäksi. Nämä yhteiskunnalliset perusteet nollaverokannalle ovat yhä voimassa ja liittymissopimukseen neuvotellusta oikeudesta säilyttää nollaverokanta tulee pitää kiinni säätämällä poikkeuksellisen haastavaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvä verokannan muutos määräaikaiseksi. c. Painettujen lehtien irtonumeromyynti ja sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa tarkoitettujen verkkojulkaisujen myynti siirretään samaan verokantaan kuin painettujen lehtien tilausmyynti, jotta lehtien verokohtelu on yhdenmukainen myyntikanavasta ja julkaisumuodosta riippumatta. Näin turvataan moniarvoisen paikallisen lehdistön elinkelpoisuus pienellä kieli- ja kulttuurialueella ja edistetään alan työllisyyttä sekä ehkäistään yhteiskunnallista syrjäytymistä. HE-luonnoksen ydinsisältö Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotettaisiin 0 prosentista 9 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. Ennen lain voimaantuloa kertyneisiin ennakkomaksuihin sovellettaisiin aikaisempaa lainsäädäntöä. Taloudelliset vaikutukset Sanoma- ja aikakauslehtitilausten siirtämistä nollaverokannasta 9 prosentin verokantaan perustellaan esitysluonnoksessa hallitusohjelmaan viitaten valtiontaloudellisilla syillä. Mitään muita perusteita muutokselle ei esitetä. Tavoitteena on saada noin 90 miljoonan euron vuotuinen verotulojen lisäys. Viestintäala arvioi verokannan noston lisäävän vuotuista verokertymää vain 13 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon lehtien tilaus- ja ilmoitusmyynnin supistumisen vaikutukset arvonlisäveron ja yritysveron tuottoon. Lisääntyvästä työttömyydestä aiheutuvat verotulojen menetykset ja kasvavat kustannukset vievät muutoksen nettovaikutuksen negatiiviseksi, arviolta yli 30 miljoonaan euroon. Sen sijaan, että julkinen valta saisi muutoksesta lisätuloja, se joutuukin maksumiehen rooliin. Veronkorotuksen siirtyminen kuluttajahintoihin. Hallituksen esitysluonnoksessa oletetaan korotuksen siirtyvän lähes täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Liitot yhtyvät tähän arvioon.

3 3 Vuosien taantuman seurauksena lehtien liikevaihdot laskivat ja niiden kannattavuus heikkeni. Vuonna 2009 päivälehtien markkinoiden arvosta katosi 10 prosenttia ja aikakauslehtimarkkinoiden arvosta 8 prosenttia 1. Julkaisutoiminnan kustannuksia nostavat tällä hetkellä mm. lehdistöä koskevat tuoreet palkkaratkaisut. Toimituksellista henkilöstöä koskevan työehtosopimuksen palkkatasoa nostava vaikutus on 5,2 prosenttia sopimusaikana ja painotuotantoa koskevan työehtosopimuksen vaikutus 2,3 prosenttia sopimusaikana Myös jakeluhintojen nousu on ollut huomattava, kuluvana vuonna keskimäärin 10 prosenttia. Paineita lehtitilausten hintojen nostamiseen on siis olemassa jo ilman arvonlisäveron korotusta. Tilaus- ja ilmoitustuottojen väheneminen. Lehtien tilausmaksutulojen arvioidaan esitysluonnoksessa vähenevän noin 3 prosenttia. Arvio ei näkemyksemme mukaan pidä paikkaansa nykyisessä markkinatilanteessa. Arvio 3 prosentin levikinlaskusta antaa täysin virheellisen käsityksen verouudistuksen vaikutuksista valtion verotuloihin ja lehdistön työllisyyteen. Tilaajien hintaherkkyys on edellisen taantuman jälkeen lisääntynyt merkittävästi. Sanomanlehtien Liitto ja Aikakauslehtien Liitto ovat hallitusohjelman julkistamisen jälkeen selvittäneet lehtitilausten hintajoustoa 2. Tosiasiallinen hintajousto on tällä hetkellä huomattavasti suurempi kuin hallituksen esitysluonnoksessa mainitussa LVM:n selvityksessä oli arvioitu. Levikki- ja ilmoitustuottojen vähentymisen yhteisvaikutus heikentää lehtien kannattavuutta olennaisesti nykytilaan verrattuna. Sanoma- ja aikakauslehtien tuloista tilaus- ja ilmoitusmyynti muodostaa noin 90 prosenttia. Sanomalehtien Liitto on teettänyt Turun yliopistolla analyysin tilattavien sanomalehtien alvkannan nostamisen vaikutuksista kolmen keskisuuren maakuntalehden talouteen 3. Tulokset osoittavat, että levikkituottojen lasku 15 prosenttia ja ilmoitustuottojen lasku 12 prosenttia lyhyellä aikavälillä merkitsevät esimerkkilehtien vuoden 2010 keskiarvoliikevoiton euroa muuttumista euron liiketappioksi. Hallituksen esitysluonnoksen perusteluissa todetaan verokannan korotuksen vaikutusten olevan erilaisia erityyppisille ja erikokoisille lehdille. Tämä arvio pitää paikkansa. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan suomalainen lukee päivittäin keskimäärin kahta sanomalehteä ja viikoittain keskimäärin kahdeksaa aikakauslehteä. Liittojen käsityksen mukaan veromuutoksen vakavimmat vaikutukset kohdistuvat toisaalta pieniin paikallisiin sanomalehtiin ja toisaalta tiettyihin aikakauslehtiryhmiin. Se, mistä lehdistä tilaajat käytännössä luopuvat, selviää varmuudella vasta verokannan korotuksen jälkeen. Muutoksen vaikutus arvonlisäverokertymään. Esitysluonnoksessa arvioidaan verokannan korottamisen merkitsevän noin 90 miljoonan euron vuotuista verotulojen lisäystä. Verojen kohdentumisen ja ennen lain voimaantuloa kertyvien ennakkomaksujen vuoksi verotulojen lisäyksen arvioidaan vuoden 2012 aikana olevan noin 53 miljoonaa euroa. 1 Tilastokeskus: Joukkoviestintämarkkinat OmnicomMediaGroup OMD: Hintajoustotutkimus, Sanomalehtien Liitto Taloustutkimus Oy: Aikakauslehtien tilaaminen jatkossa Alv:n korotuksen vaikutus tilaamiseen, Aikakausmedia Veijo Pönni: Tilattavien sanomalehtien alv-kannan nostamisen vaikutukset lehtien talouteen. Turun yliopiosto, BID Innovaatiot ja yrityskehitys

4 4 Vuotuinen verokertymäarvio 90 miljoonaa euroa ei tule toteutumaan, sillä arvion perusoletukset ovat virheelliset. Verokertymää pienentää toisaalta tilausmyynnin ja toisaalta ilmoitusmyynnin supistuminen. Ilmoitusmyynnin voidaan olettaa laskevan vähenevien lukijakontaktien perusteella. Liittojen arvion mukaan myynnin väheneminen nykyisestä pienentää kertyvää alv-verotuottoa noin 35 miljoonaa euroa. Tämä arvio perustuu mm. liittojen edellä mainittuihin hintajoustoselvityksiin. Muutoksen vaikutus yritysverokertymään. Veronkorotus tulee heikentämään voimakkaasti lehtien kannattavuutta. Edellä mainitun Turun yliopiston selvityksen nojalla jo suhteellisen pienikin lasku levikki- ja ilmoitustuotoissa voi johtaa tuloksen kääntymiseen tappiolliseksi. Vuonna 2009 sanomalehtien liikevaihto supistui 5,1 %. Tällöin nettotulos heikkeni 37,5 %. 4 Liitot arvioivat, että yritysverokertymä pienenee alv-korotuksen johdosta vuositasolla noin 35 miljoonaa euroa. Heikentyvät tulokset vaikuttanevat lisäksi negatiivisesti myös osinkoverotuottoihin. Tätä vaikutusta ei ole otettu liittojen arviossa huomioon. Työllisyysvaikutukset Verokannan nostamisesta aiheutuvat työllisyysvaikutukset arvioidaan esitysluonnoksessa seuraavasti: Lehtitilausten ja ilmoitustulojen väheneminen voi heikentää alan työllisyyttä. Liitot arvioivat veronkorotuksen heikentävän lehti- ja painoalan työllisyyttä erittäin merkittävästi. Arviomme mukaan alalta tulee katoamaan noin työpaikkaa. Näkemyksemme pohjautuu siihen, että media-ja painoala työllistää tällä hetkellä noin henkilöä. Hintajoustotutkimusten tulokset huomioon ottaen arvio työpaikkojen menetyksistä liikkuu noin kymmenessä prosentissa. Veronkorotuksella on työllisyysvaikutuksia laajemminkin kuin vain julkaisu- ja painoalalla. Kun lehtitilausten määrä supistuu, sanoma- ja aikakauslehtipaperin ostot ja jakelutoiminta supistuvat vastaavasti. Henkilöstövaikutuksia olisi myös esimerkiksi lehtitilausten puhelinmyynnissä. Sanoma- ja aikakauslehdet ovat jakeluverkossa erityisesti haja-asutusalueella tärkeä osa kuormaa. Itellan arvion mukaan 20 prosentin pudotus volyymissä merkitsee henkilötyövuoden suuruista palkanmaksuvaran supistumista, mikä ennen pitkää näkyisi jakelun työpaikkojen karsimisena (HS ). Mielestämme on selvää, että jaettavien volyymien vähentyminen ja yksikkökustannusten nousu johtaisivat lehtien jakelukustannusten suunniteltua suurempiin korotuksiin, mikä kiihdyttäisi entisestään veronkorotuksesta syntyvää kielteistä kierrettä. Työpaikkojen vähentyminen supistaa ansioverotuloja ja kasvattaa työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Erään arvion (TEM) mukaan henkilön työttömyyden nettokustannukset 4 Graafisen alan taloustilasto, Turun kauppakorkeakoulu 2010.

5 5 olisivat noin - 45 miljoonaa euroa eli euroa per työtön. Harkittaessa arvonlisäverokannan nostoa myös nämä työllisyysvaikutukset tulisi ottaa huomioon. Yhteiskunnalliset vaikutukset Verokannan nostolla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka lakiesityksen jatkokäsittelyssä tulee ottaa huomioon. Suomalaisen lehdistön kilpailukyky. Veronkorotus heikentää kotimaisen lehdistön kilpailukykyä, erityisesti globaaleihin it-jätteihin nähden. Lehtien lukijakunnan supistuessa lehtien houkuttelevuus mainostajien silmissä heikkenee ja he suuntaavat markkinointipanostuksiaan muualle, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja hakukonemarkkinointiin. Näillä alueilla markkinat ovat ulkomaisten toimijoiden käsissä (Apple, Google ym.) ja Suomen verottaja jää nuolemaan näppejään. Pidämme erikoisena, että hallitus heikentää omaehtoisesti kotimaisten yritysten kilpailukykyä ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. Sananvapaus, demokratia ja kansalaisten yhteiskunnallinen aktiivisuus. Lehdistöllä on keskeinen rooli demokratiassa sananvapauden toteuttajana ja edistäjänä, yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon välittäjänä, julkisen keskustelun ylläpitäjänä ja aktivoijana sekä vallankäytön valvojana. Nämä ovat perusteita, joiden nojalla länsimaiset demokratiat tukevat lehdistön toimintaa mm. alennetuilla arvonlisäverokannoilla. Selvitysten mukaan sanomalehtien lukeminen lisää äänestysaktiivisuutta. Esimerkiksi edellisissä eduskuntavaaleissa vuotiaiden yleinen äänestysprosentti oli 57,2, mutta päivittäin painettuja lehtiä lukevien äänestysprosentti samassa ikäryhmässä oli 76,1 5. Lehdet siis lisäävät yhteiskunnallista aktiivisuutta. Siirtyminen nollaverokannasta 9 prosentin verokantaan heikentää lehtien mahdollisuutta toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä. Muutoksella on sananvapauteen liittyviä perusoikeusvaikutuksia, jotka on arvioitava hallituksen esityksessä. Lehtien resurssien supistuminen vaikuttaa kielteisesti tiedonvälityksen moniarvoisuuteen, kansalaisten saatavilla olevan viestinnän määrään ja laatuun sekä lehdistön rooliin vallan vahtikoirana. Kun nähtävillä on, että valtion verotulot eivät muutoksen myötä kasva, vaan taloudelliset nettovaikutukset ovat pikemminkin negatiiviset, sananvapauden tosiasiallinen kaventaminen ei mielestämme ole perusteltavissa. Kulttuuri, osaaminen ja kotimaiset kielet. Lehdistö on osa suomalaisen kulttuurin kenttää. Suomessa julkaistaan noin 200 sanomalehteä ja yli aikakauslehteä. Lukemisen kulttuuri on vahva, maailman huipputasoa. Lehdistöllä on tärkeä merkitys sivistyksen ja kansakunnan henkisen osaamispääoman kartuttajana. Lehdillä on lisäksi merkittävä rooli suomen ja ruotsin sekä vähemmistökielinä puhuttavien kielten kannalta. Verokannan noston vaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös kotimaisten kielten asema. Yhteiskunnallinen osallisuus ja eriarvoisuuden vähentäminen. Suomessa lehtien lukemisesta ei ole muodostunut yhteiskunnallisen eliitin toimintaa, vaan lehtiä lukee koko 5 Sanomalehtien Liiton tutkimus

6 6 kansa. Esimerkiksi sanomalehtiä lukee päivittäin yli 80 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Lukijamääriltään suurimmat aikakauslehdet tavoittavat yli miljoona lukijaa. Lehdet antavat myös vähempiosaisille kansalaisille mahdollisuuden pysyä kiinni yhteiskunnassa ja ympäröivän maailman tapahtumissa. Pienituloisten ihmisten herkkyys hinnankorotuksille on suurempi kuin suurituloisten. Verokannan noston myötä peruutettavista lehtitilauksista suhteellisesti suuremman osan tulevat tekemään pienituloiset ihmiset. Näin verokorotus lisää osaltaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Yhä suurempi osa suomalaisista jää netin keskustelupalstojen tietojen ja mielipidetulvan varaan. Yhteenveto ja ehdotukset Lehtitilausten arvonlisäverokannan nostolla on erittäin kielteisiä yhteiskunnallisia seurauksia, joita lainvalmistelussa ei tähän mennessä ole otettu huomioon. Muutoksen tavoitellut taloudelliset hyödyt eivät tehtyjen selvitysten valossa tule realisoitumaan, vaan muutoksesta aiheutuu kokonaisuudessaan julkiselle vallalle enemmän taloudellista haittaa kuin hyötyä. Näiden seikkojen valossa verokannan nostoa ei pidä toteuttaa. Jos lakiesitys kuitenkin päädytään antamaan eduskunnalle, esitämme verokannan korottamiseen liittyvien kielteisten seurausten lieventämistä seuraavin keinoin: 1. Lain voimaantuloa lykätään takapainotteisesti vaalikauden loppupuolelle, kuitenkin ehdottomasti vähintään saakka. Lehtien kustantajat ovat rakentaneet tilausjärjestelmänsä kymmenien vuosien aikana vakiintuneen nollaverokannan pohjalle. Verokannan nosto edellyttää tilausjärjestelmien päivittämistä. Osa lehdistä joutuu korvaamaan aiemman tilausjärjestelmänsä kokonaan uudella. Jos lopullinen päätös verokannan muuttamisesta tehdään eduskunnassa lähellä vuodenvaihdetta, lehdille on varattava kohtuullinen aika muutoksen käytäntöön viemiseen. 2. Arvonlisäverokannan korotus 9 prosenttiin toteutetaan määräaikaisena ratkaisuna. Suomen liittyessä Euroopan Unioniin nollaverokannalla tavoiteltavat yhteiskunnalliset päämäärät todettiin niin tärkeiksi, että liittymissopimukseen neuvoteltiin nimenomainen poikkeuskohta nollaverokannan säilyttämiseksi. Nollaverokannan yhteiskunnalliset perusteet ovat yhä olemassa. Säätämällä arvonlisäverolain muutos olemaan voimassa vain määräajan Suomi osoittaisi pitävänsä johdonmukaisesti kiinni liittymissopimuksesta ja toteuttavansa verokannan muutoksen vain poikkeukselliseen taloustilanteeseen liittyvänä väliaikaisena ratkaisuna. Esitämme verokannan muutoksen voimassaoloajaksi kahta vuotta. 3. Irtonumeromyynti muutetaan samaan verokantaan kuin tilausmyynti. Suomi on käsityksemme mukaan EU:n jäsenvaltioista ainoa, jossa alennettu verokanta koskee vain tilausmyyntiä. Muissa maissa alennettu verokanta koskee myös irtonumeromyyntiä. Ei ole johdonmukaista, että lehtimyyntiä arvonlisäverotetaan eri lailla eri myyntikanavissa. Samaa tuotetta pitäisi verotuksessa kohdella neutraalisti. Verokannan muutoksella ei ole suurta merkitystä valtiontaloudelle, sille irtonumeromyynti vuonna 2010 oli sanomalehdillä 96 miljoonaa euroa ja aikakauslehdillä 75 miljoonaa euroa.

7 7 4. Verkkolehdet muutetaan samaan verokantaan kuin painetut lehdet. Verkkolehdillä tarkoitamme laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain mukaisia verkkojulkaisuja, joihin sovelletaan lain vastuujärjestelmää päätoimittajavastuineen. Toimituksellista sisältöä pitäisi verottaa samalla verokannalla julkaisukanavasta riippumatta. Yhteiskunnalliset perusteet alennetulle verokannalle ja nollaverokannalle ovat jakelutieriippumattomat. Esimerkiksi Ruotsissa valtiopäivien verovaliokunta on osuvasti todennut alennetusta arvonlisäverokannasta seuraavaa: Utskottet anser att det inom yttrandefrihetsområdet är särskilt viktigt att samma mervärdeskattetsats kan tillämpas på produkter som finns både i traditionella sammanhang och i en digital miljö. Det är innehållet som ska vara avgörande och inte publiceringsformatet eller distributionsformen. (Skatteutskottets utlåtande 2010/11:SkU25) Digitaalisessa muodossa julkaistavien lehtien myynti on tällä hetkellä hyvin vähäistä, minkä vuoksi muutoksen valtiontaloudelliset vaikutukset olisivat erittäin pienet. Lehtialan tulevaisuuden kannalta kyseessä on kuitenkin tärkeä muutos, sillä osa lehtien lukemisesta siirtyy painetusta lehdestä sähköisiin julkaisumuotoihin. Jos EU-sääntely muodostuu esteeksi muutoksen toteuttamiselle, Suomen tulisi sitoutua digitaalisen julkaisutoiminnan edistämiseen vaikuttamalla EU-sääntelyyn ja poistamalla siitä esteet sähköisten sisältötuotteiden alennetuille arvonlisäverokannoille. Viestinnän Keskusliitto ry Sanomalehtien Liitto ry Aikakauslehtien Liitto ry Valtteri Niiranen Håkan Gabrielsson Mikko Hoikka toimitusjohtaja vt liittojohtaja liittojohtaja Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset viestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, RadioMedia sekä televisioalan yritykset MTV MEDIA ja Sanoma Entertainment. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa:

8 8 Valtteri Niiranen Satu Kangas toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat ja viestintäpolitiikka puhelin puhelin matkapuhelin matkapuhelin Håkan Gabrielsson vt liittojohtaja puhelin matkapuhelin Mikko Hoikka liittojohtaja puhelin matkapuhelin

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta Helsinki 19.1.2011 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Viite: VNS 10/2010 vp Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp)

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) LAUSUNTO Eduskunta Helsinki 20.9.2013 Sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Lausuntopyyntö 12.9.2013 Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) Viestinnän Keskusliitto kiittää valiokuntaa tilaisuudesta

Lisätiedot

Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista

Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista Helsinki 23.2.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirjaamo kirjaamo@minedu.fi Viite: Lausuntopyyntö 18.1.2012, OKM/1/600/2012 Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta

Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: aleksandra.partanen@mintc.fi Helsinki 20.8.2007 Lausunto uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta Viite: LVM:n lausuntopyyntö

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous Kai Telanne, toimitusjohtaja 1 Esityksen sisältö Uutisvuosi 2009 Toimintaympäristö 2009 Alma Media vaikeassa markkinatilanteessa Tulos 2009 Alma Media tänään Strategia tulevaan

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

HE 114/2008 vp. ja rehuihin sovellettava verokanta alennetaan sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

HE 114/2008 vp. ja rehuihin sovellettava verokanta alennetaan sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009. HE 114/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että elintarvikkeisiin

Lisätiedot

Yleisradiotiedonannon uudistaminen

Yleisradiotiedonannon uudistaminen Helsinki 6.5.2009 Euroopan komissio Kuuleminen 7.4.2009 8.5.2009 Yleisradiotiedonannon uudistaminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta valtiontukisääntöjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

Anniskelun alamäki jatkuu

Anniskelun alamäki jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Anniskelun alamäki jatkuu 17.11.2017 Eduskunnan verojaosto Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 89/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Kulttuuri ja viestintä 201 Joukkoviestintä Joukkoviestintämarkkinat Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna oli yhteensä noin,1 miljardia euroa. Se oli lähes

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto cc: kirjaamo@om.fi liisa.vanhala@om.fi Helsinki 28.2.2006 Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi Oikeusministeriön lausuntopyyntö 21.12.2005, OM 32/41/2003 Lausuntonaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 128/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jäteverolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan jäteverolakia muutettavaksi siten, että kaatopaikoille toimitettavasta jätteestä valtiolle kannettavan

Lisätiedot

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 12.11.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: päivi.rissanen@mintc.fi Viite: LVM 024:00/2009 Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Helsinki 22.4.2010 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 13/2010 vp Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Viestinnän Keskusliitto kiittää

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Mika Kortelainen Tutkimusohjaaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 71 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun lain verotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Moottoribensiinin polttoaineveroa ehdotetaan korotettavaksi

Lisätiedot

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012 Alma Media Q2 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q2 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia HE 363/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a :n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta

Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta Helsinki 23.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö 1.7.2010, STM085:00/2009 Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta Viestinnän Keskusliitto kiittää

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta 2 2011 Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Ilkka Kaukoranta ilkka.kaukoranta@sak.fi puhelin 020 774 0189 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 Puolueiden verolinjaukset

Lisätiedot

Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta

Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi CC: pia.hammar@mintc.fi Helsinki 15.8.2007 Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT 2013 2 Yleistä aikakauslehdistä, s. 3 4 Levikit, s. 5 Aikakauslehden käsite Aikakauslehtien liikevaihto Suomessa 2002 2011 Aikakauslehtien jakelu ja irtonumeromyynti Suomessa 2012

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Alma Manu Oy. Painamisen ja jakelun edelläkävijä. Lehtitilausten ALV:n huomioiminen jakeluyhtiön toiminnassa

Alma Manu Oy. Painamisen ja jakelun edelläkävijä. Lehtitilausten ALV:n huomioiminen jakeluyhtiön toiminnassa Alma Manu Oy Painamisen ja jakelun edelläkävijä Lehtitilausten ALV:n huomioiminen jakeluyhtiön toiminnassa Esityksen rakenne Alma Manun esittely Ensi havaintoja toimialalla Alv muutoksen aiheuttamat haasteet

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 6.10.2015 klo 10.30 HE 26/2015 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) 6.10.2015 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta.

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. HE 75/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 23.9.2005 Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Viestinnän Keskusliitto

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT 2013 2 Yleistä aikakauslehdistä, s. 3 4 Levikit, s. 5 Aikakauslehden käsite Aikakauslehtien liikevaihto Suomessa 2002 2011 Aikakauslehtien jakelu ja irtonumeromyynti Suomessa 2012

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Helsinki 5.12.2008 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle U 63/2008 vp Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Helsinki 17.10.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Järjestön keskeiset luvut ja tekijät Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 58 Jäsenyrityksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 359/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 58/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta

HE 58/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisradioverosta annettua lakia siten, että

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot

Postin näkemyksiä postilain muutokseen HE 272/2016 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

Postin näkemyksiä postilain muutokseen HE 272/2016 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Postin näkemyksiä postilain muutokseen HE 272/2016 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Sääntelyn keventämisellä turvataan yleispalvelu Esitys postilain muuttamisesta on oikeansuuntainen ja tärkeä

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta Lausunto (LVM) 1(2) 19.1.2017 LVM/2149/02/2016 Valtiovarainministeriö/kirjaamo Viite Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta,

Lisätiedot

Alkoholilain uudistus

Alkoholilain uudistus Alkoholilain uudistus Esitys eduskunnan verojaostolle 10.11.2017 Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry Mietojen alkoholijuomien vähittäismyynti Suomessa 2016 Alko Tuhatta litraa Alko +/- % Vähittäiskauppa

Lisätiedot

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta HE 28/995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että valtiolle lapsilisäjärjestelmästä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain HE 78/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Murros muuttaa maailman Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta.

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta. HE 53/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti

Lisätiedot

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto Liite 1 Suomen kilpailukyky Lauri Lyly Talousneuvosto 21.8.2012 21.8.2012 1 Palkat ovat nousseet Suomessa keskimääräistä nopeammin Lähde: Euroopan komissio 21.8.2012 2 Myös tuottavuus on noussut Suomessa

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Helsinki 6.5.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä valmiuslaiksi

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 7.11.2012 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot