Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä"

Transkriptio

1 Helsinki Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL VALTIONEUVOSTO Viite: VM:n lausuntopyyntö , VM071:00/2011 Lausunto lehtitilauksia koskevasta arvonlisäverolain muutosesityksestä Viestinnän Keskusliitto, Aikakauslehtien Liitto ja Sanomalehtien Liitto (jäljempänä liitot) kiittävät mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Liitot toteavat lausuntonaan seuraavaa: Pääviestit 1. Liitot esittävät, ettei arvonlisäverolain muutosta toteuteta. Sanoma- ja aikakauslehtien kokonaisarvonlisäveroaste on tällä hetkellä 11 prosenttia, kun tilausmyynnin nollaverokannan ohella otetaan huomioon irtonumero- ja ilmoitusmyynnin 23 prosentin verokanta. Tilattujen lehtien arvonlisäverokannan nostolla 9 prosenttiin ei saavuteta tavoiteltua verotuottoa. Muutoksen seurauksena työpaikkoja menetetään lehti- ja painoalalla arviolta noin ja tämän lisäksi huomattavia määriä muilla toimialoilla. 2. Vuotuinen arvonlisäverokertymä ei tule olemaan tavoiteltu 90 miljoonaa euroa, sillä hallituksen esitysluonnoksessa oleva taloudellisen vaikutusten arviointi perustuu virheellisiin lähtökohtiin. Lehtimyynnin ja ilmoitusmyynnin supistuminen, kustantajien heikentyvät tulokset sekä kielteiset työllisyysvaikutukset huomioon ottaen verokannan noston taloudellinen vaikutus on kokonaisuutena arvioiden negatiivinen. Julkinen valta joutuu tulonsaajan sijasta maksumiehen rooliin. 3. Muutos vaikeuttaa kotimaisen julkaisutoiminnan toimintaedellytyksiä globaalin kilpailun puristuksissa ja vie pohjaa suomalaisen digitaalisen sisällöntuotannon kehittämiseltä. Muita yhteiskunnallisia vaikutuksia ovat tiedonvälityksen moniarvoisuuden heikentyminen, kielteiset kulttuuri- ja sivistysvaikutukset sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen. Ihmisten mahdollisuus saada tietoa erityisesti oman paikkakuntansa asioista heikkenee. Nämä vaikutukset on tuotava esille hallituksen esityksessä, jotta eduskunta voi tehdä ratkaisunsa tietoisena lainmuutoksen seurauksista. 4. Jos arvonlisäverolain muutosesitys vastoin ehdotustamme annetaan, liittojen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: a. Muutos toteutetaan vaalikauden loppupuolella, kuitenkin ehdottomasti aikaisintaan , jotta lehdet pystyvät tekemään tarvittavat tekniset muutokset tilausjärjestelmiinsä. Osa lehdistä joutuu hankkimaan kokonaan uudet tilausjärjestelmät.

2 2 b. Verokannan nosto 9 prosenttiin on voimassa määräaikaisesti kaksi vuotta, minkä jälkeen verokanta palaa 0 prosenttiin. Nollaverokanta saatiin neuvoteltua Suomen liittymissopimukseen Euroopan Unioniin, koska panostaminen osaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä moniarvoisen paikallisen lehdistön elinkelpoisuuteen pienellä kieli- ja kulttuurialueella nähtiin tärkeäksi. Nämä yhteiskunnalliset perusteet nollaverokannalle ovat yhä voimassa ja liittymissopimukseen neuvotellusta oikeudesta säilyttää nollaverokanta tulee pitää kiinni säätämällä poikkeuksellisen haastavaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvä verokannan muutos määräaikaiseksi. c. Painettujen lehtien irtonumeromyynti ja sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa tarkoitettujen verkkojulkaisujen myynti siirretään samaan verokantaan kuin painettujen lehtien tilausmyynti, jotta lehtien verokohtelu on yhdenmukainen myyntikanavasta ja julkaisumuodosta riippumatta. Näin turvataan moniarvoisen paikallisen lehdistön elinkelpoisuus pienellä kieli- ja kulttuurialueella ja edistetään alan työllisyyttä sekä ehkäistään yhteiskunnallista syrjäytymistä. HE-luonnoksen ydinsisältö Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotettaisiin 0 prosentista 9 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. Ennen lain voimaantuloa kertyneisiin ennakkomaksuihin sovellettaisiin aikaisempaa lainsäädäntöä. Taloudelliset vaikutukset Sanoma- ja aikakauslehtitilausten siirtämistä nollaverokannasta 9 prosentin verokantaan perustellaan esitysluonnoksessa hallitusohjelmaan viitaten valtiontaloudellisilla syillä. Mitään muita perusteita muutokselle ei esitetä. Tavoitteena on saada noin 90 miljoonan euron vuotuinen verotulojen lisäys. Viestintäala arvioi verokannan noston lisäävän vuotuista verokertymää vain 13 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon lehtien tilaus- ja ilmoitusmyynnin supistumisen vaikutukset arvonlisäveron ja yritysveron tuottoon. Lisääntyvästä työttömyydestä aiheutuvat verotulojen menetykset ja kasvavat kustannukset vievät muutoksen nettovaikutuksen negatiiviseksi, arviolta yli 30 miljoonaan euroon. Sen sijaan, että julkinen valta saisi muutoksesta lisätuloja, se joutuukin maksumiehen rooliin. Veronkorotuksen siirtyminen kuluttajahintoihin. Hallituksen esitysluonnoksessa oletetaan korotuksen siirtyvän lähes täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Liitot yhtyvät tähän arvioon.

3 3 Vuosien taantuman seurauksena lehtien liikevaihdot laskivat ja niiden kannattavuus heikkeni. Vuonna 2009 päivälehtien markkinoiden arvosta katosi 10 prosenttia ja aikakauslehtimarkkinoiden arvosta 8 prosenttia 1. Julkaisutoiminnan kustannuksia nostavat tällä hetkellä mm. lehdistöä koskevat tuoreet palkkaratkaisut. Toimituksellista henkilöstöä koskevan työehtosopimuksen palkkatasoa nostava vaikutus on 5,2 prosenttia sopimusaikana ja painotuotantoa koskevan työehtosopimuksen vaikutus 2,3 prosenttia sopimusaikana Myös jakeluhintojen nousu on ollut huomattava, kuluvana vuonna keskimäärin 10 prosenttia. Paineita lehtitilausten hintojen nostamiseen on siis olemassa jo ilman arvonlisäveron korotusta. Tilaus- ja ilmoitustuottojen väheneminen. Lehtien tilausmaksutulojen arvioidaan esitysluonnoksessa vähenevän noin 3 prosenttia. Arvio ei näkemyksemme mukaan pidä paikkaansa nykyisessä markkinatilanteessa. Arvio 3 prosentin levikinlaskusta antaa täysin virheellisen käsityksen verouudistuksen vaikutuksista valtion verotuloihin ja lehdistön työllisyyteen. Tilaajien hintaherkkyys on edellisen taantuman jälkeen lisääntynyt merkittävästi. Sanomanlehtien Liitto ja Aikakauslehtien Liitto ovat hallitusohjelman julkistamisen jälkeen selvittäneet lehtitilausten hintajoustoa 2. Tosiasiallinen hintajousto on tällä hetkellä huomattavasti suurempi kuin hallituksen esitysluonnoksessa mainitussa LVM:n selvityksessä oli arvioitu. Levikki- ja ilmoitustuottojen vähentymisen yhteisvaikutus heikentää lehtien kannattavuutta olennaisesti nykytilaan verrattuna. Sanoma- ja aikakauslehtien tuloista tilaus- ja ilmoitusmyynti muodostaa noin 90 prosenttia. Sanomalehtien Liitto on teettänyt Turun yliopistolla analyysin tilattavien sanomalehtien alvkannan nostamisen vaikutuksista kolmen keskisuuren maakuntalehden talouteen 3. Tulokset osoittavat, että levikkituottojen lasku 15 prosenttia ja ilmoitustuottojen lasku 12 prosenttia lyhyellä aikavälillä merkitsevät esimerkkilehtien vuoden 2010 keskiarvoliikevoiton euroa muuttumista euron liiketappioksi. Hallituksen esitysluonnoksen perusteluissa todetaan verokannan korotuksen vaikutusten olevan erilaisia erityyppisille ja erikokoisille lehdille. Tämä arvio pitää paikkansa. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan suomalainen lukee päivittäin keskimäärin kahta sanomalehteä ja viikoittain keskimäärin kahdeksaa aikakauslehteä. Liittojen käsityksen mukaan veromuutoksen vakavimmat vaikutukset kohdistuvat toisaalta pieniin paikallisiin sanomalehtiin ja toisaalta tiettyihin aikakauslehtiryhmiin. Se, mistä lehdistä tilaajat käytännössä luopuvat, selviää varmuudella vasta verokannan korotuksen jälkeen. Muutoksen vaikutus arvonlisäverokertymään. Esitysluonnoksessa arvioidaan verokannan korottamisen merkitsevän noin 90 miljoonan euron vuotuista verotulojen lisäystä. Verojen kohdentumisen ja ennen lain voimaantuloa kertyvien ennakkomaksujen vuoksi verotulojen lisäyksen arvioidaan vuoden 2012 aikana olevan noin 53 miljoonaa euroa. 1 Tilastokeskus: Joukkoviestintämarkkinat OmnicomMediaGroup OMD: Hintajoustotutkimus, Sanomalehtien Liitto Taloustutkimus Oy: Aikakauslehtien tilaaminen jatkossa Alv:n korotuksen vaikutus tilaamiseen, Aikakausmedia Veijo Pönni: Tilattavien sanomalehtien alv-kannan nostamisen vaikutukset lehtien talouteen. Turun yliopiosto, BID Innovaatiot ja yrityskehitys

4 4 Vuotuinen verokertymäarvio 90 miljoonaa euroa ei tule toteutumaan, sillä arvion perusoletukset ovat virheelliset. Verokertymää pienentää toisaalta tilausmyynnin ja toisaalta ilmoitusmyynnin supistuminen. Ilmoitusmyynnin voidaan olettaa laskevan vähenevien lukijakontaktien perusteella. Liittojen arvion mukaan myynnin väheneminen nykyisestä pienentää kertyvää alv-verotuottoa noin 35 miljoonaa euroa. Tämä arvio perustuu mm. liittojen edellä mainittuihin hintajoustoselvityksiin. Muutoksen vaikutus yritysverokertymään. Veronkorotus tulee heikentämään voimakkaasti lehtien kannattavuutta. Edellä mainitun Turun yliopiston selvityksen nojalla jo suhteellisen pienikin lasku levikki- ja ilmoitustuotoissa voi johtaa tuloksen kääntymiseen tappiolliseksi. Vuonna 2009 sanomalehtien liikevaihto supistui 5,1 %. Tällöin nettotulos heikkeni 37,5 %. 4 Liitot arvioivat, että yritysverokertymä pienenee alv-korotuksen johdosta vuositasolla noin 35 miljoonaa euroa. Heikentyvät tulokset vaikuttanevat lisäksi negatiivisesti myös osinkoverotuottoihin. Tätä vaikutusta ei ole otettu liittojen arviossa huomioon. Työllisyysvaikutukset Verokannan nostamisesta aiheutuvat työllisyysvaikutukset arvioidaan esitysluonnoksessa seuraavasti: Lehtitilausten ja ilmoitustulojen väheneminen voi heikentää alan työllisyyttä. Liitot arvioivat veronkorotuksen heikentävän lehti- ja painoalan työllisyyttä erittäin merkittävästi. Arviomme mukaan alalta tulee katoamaan noin työpaikkaa. Näkemyksemme pohjautuu siihen, että media-ja painoala työllistää tällä hetkellä noin henkilöä. Hintajoustotutkimusten tulokset huomioon ottaen arvio työpaikkojen menetyksistä liikkuu noin kymmenessä prosentissa. Veronkorotuksella on työllisyysvaikutuksia laajemminkin kuin vain julkaisu- ja painoalalla. Kun lehtitilausten määrä supistuu, sanoma- ja aikakauslehtipaperin ostot ja jakelutoiminta supistuvat vastaavasti. Henkilöstövaikutuksia olisi myös esimerkiksi lehtitilausten puhelinmyynnissä. Sanoma- ja aikakauslehdet ovat jakeluverkossa erityisesti haja-asutusalueella tärkeä osa kuormaa. Itellan arvion mukaan 20 prosentin pudotus volyymissä merkitsee henkilötyövuoden suuruista palkanmaksuvaran supistumista, mikä ennen pitkää näkyisi jakelun työpaikkojen karsimisena (HS ). Mielestämme on selvää, että jaettavien volyymien vähentyminen ja yksikkökustannusten nousu johtaisivat lehtien jakelukustannusten suunniteltua suurempiin korotuksiin, mikä kiihdyttäisi entisestään veronkorotuksesta syntyvää kielteistä kierrettä. Työpaikkojen vähentyminen supistaa ansioverotuloja ja kasvattaa työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Erään arvion (TEM) mukaan henkilön työttömyyden nettokustannukset 4 Graafisen alan taloustilasto, Turun kauppakorkeakoulu 2010.

5 5 olisivat noin - 45 miljoonaa euroa eli euroa per työtön. Harkittaessa arvonlisäverokannan nostoa myös nämä työllisyysvaikutukset tulisi ottaa huomioon. Yhteiskunnalliset vaikutukset Verokannan nostolla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka lakiesityksen jatkokäsittelyssä tulee ottaa huomioon. Suomalaisen lehdistön kilpailukyky. Veronkorotus heikentää kotimaisen lehdistön kilpailukykyä, erityisesti globaaleihin it-jätteihin nähden. Lehtien lukijakunnan supistuessa lehtien houkuttelevuus mainostajien silmissä heikkenee ja he suuntaavat markkinointipanostuksiaan muualle, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja hakukonemarkkinointiin. Näillä alueilla markkinat ovat ulkomaisten toimijoiden käsissä (Apple, Google ym.) ja Suomen verottaja jää nuolemaan näppejään. Pidämme erikoisena, että hallitus heikentää omaehtoisesti kotimaisten yritysten kilpailukykyä ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. Sananvapaus, demokratia ja kansalaisten yhteiskunnallinen aktiivisuus. Lehdistöllä on keskeinen rooli demokratiassa sananvapauden toteuttajana ja edistäjänä, yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon välittäjänä, julkisen keskustelun ylläpitäjänä ja aktivoijana sekä vallankäytön valvojana. Nämä ovat perusteita, joiden nojalla länsimaiset demokratiat tukevat lehdistön toimintaa mm. alennetuilla arvonlisäverokannoilla. Selvitysten mukaan sanomalehtien lukeminen lisää äänestysaktiivisuutta. Esimerkiksi edellisissä eduskuntavaaleissa vuotiaiden yleinen äänestysprosentti oli 57,2, mutta päivittäin painettuja lehtiä lukevien äänestysprosentti samassa ikäryhmässä oli 76,1 5. Lehdet siis lisäävät yhteiskunnallista aktiivisuutta. Siirtyminen nollaverokannasta 9 prosentin verokantaan heikentää lehtien mahdollisuutta toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä. Muutoksella on sananvapauteen liittyviä perusoikeusvaikutuksia, jotka on arvioitava hallituksen esityksessä. Lehtien resurssien supistuminen vaikuttaa kielteisesti tiedonvälityksen moniarvoisuuteen, kansalaisten saatavilla olevan viestinnän määrään ja laatuun sekä lehdistön rooliin vallan vahtikoirana. Kun nähtävillä on, että valtion verotulot eivät muutoksen myötä kasva, vaan taloudelliset nettovaikutukset ovat pikemminkin negatiiviset, sananvapauden tosiasiallinen kaventaminen ei mielestämme ole perusteltavissa. Kulttuuri, osaaminen ja kotimaiset kielet. Lehdistö on osa suomalaisen kulttuurin kenttää. Suomessa julkaistaan noin 200 sanomalehteä ja yli aikakauslehteä. Lukemisen kulttuuri on vahva, maailman huipputasoa. Lehdistöllä on tärkeä merkitys sivistyksen ja kansakunnan henkisen osaamispääoman kartuttajana. Lehdillä on lisäksi merkittävä rooli suomen ja ruotsin sekä vähemmistökielinä puhuttavien kielten kannalta. Verokannan noston vaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös kotimaisten kielten asema. Yhteiskunnallinen osallisuus ja eriarvoisuuden vähentäminen. Suomessa lehtien lukemisesta ei ole muodostunut yhteiskunnallisen eliitin toimintaa, vaan lehtiä lukee koko 5 Sanomalehtien Liiton tutkimus

6 6 kansa. Esimerkiksi sanomalehtiä lukee päivittäin yli 80 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Lukijamääriltään suurimmat aikakauslehdet tavoittavat yli miljoona lukijaa. Lehdet antavat myös vähempiosaisille kansalaisille mahdollisuuden pysyä kiinni yhteiskunnassa ja ympäröivän maailman tapahtumissa. Pienituloisten ihmisten herkkyys hinnankorotuksille on suurempi kuin suurituloisten. Verokannan noston myötä peruutettavista lehtitilauksista suhteellisesti suuremman osan tulevat tekemään pienituloiset ihmiset. Näin verokorotus lisää osaltaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Yhä suurempi osa suomalaisista jää netin keskustelupalstojen tietojen ja mielipidetulvan varaan. Yhteenveto ja ehdotukset Lehtitilausten arvonlisäverokannan nostolla on erittäin kielteisiä yhteiskunnallisia seurauksia, joita lainvalmistelussa ei tähän mennessä ole otettu huomioon. Muutoksen tavoitellut taloudelliset hyödyt eivät tehtyjen selvitysten valossa tule realisoitumaan, vaan muutoksesta aiheutuu kokonaisuudessaan julkiselle vallalle enemmän taloudellista haittaa kuin hyötyä. Näiden seikkojen valossa verokannan nostoa ei pidä toteuttaa. Jos lakiesitys kuitenkin päädytään antamaan eduskunnalle, esitämme verokannan korottamiseen liittyvien kielteisten seurausten lieventämistä seuraavin keinoin: 1. Lain voimaantuloa lykätään takapainotteisesti vaalikauden loppupuolelle, kuitenkin ehdottomasti vähintään saakka. Lehtien kustantajat ovat rakentaneet tilausjärjestelmänsä kymmenien vuosien aikana vakiintuneen nollaverokannan pohjalle. Verokannan nosto edellyttää tilausjärjestelmien päivittämistä. Osa lehdistä joutuu korvaamaan aiemman tilausjärjestelmänsä kokonaan uudella. Jos lopullinen päätös verokannan muuttamisesta tehdään eduskunnassa lähellä vuodenvaihdetta, lehdille on varattava kohtuullinen aika muutoksen käytäntöön viemiseen. 2. Arvonlisäverokannan korotus 9 prosenttiin toteutetaan määräaikaisena ratkaisuna. Suomen liittyessä Euroopan Unioniin nollaverokannalla tavoiteltavat yhteiskunnalliset päämäärät todettiin niin tärkeiksi, että liittymissopimukseen neuvoteltiin nimenomainen poikkeuskohta nollaverokannan säilyttämiseksi. Nollaverokannan yhteiskunnalliset perusteet ovat yhä olemassa. Säätämällä arvonlisäverolain muutos olemaan voimassa vain määräajan Suomi osoittaisi pitävänsä johdonmukaisesti kiinni liittymissopimuksesta ja toteuttavansa verokannan muutoksen vain poikkeukselliseen taloustilanteeseen liittyvänä väliaikaisena ratkaisuna. Esitämme verokannan muutoksen voimassaoloajaksi kahta vuotta. 3. Irtonumeromyynti muutetaan samaan verokantaan kuin tilausmyynti. Suomi on käsityksemme mukaan EU:n jäsenvaltioista ainoa, jossa alennettu verokanta koskee vain tilausmyyntiä. Muissa maissa alennettu verokanta koskee myös irtonumeromyyntiä. Ei ole johdonmukaista, että lehtimyyntiä arvonlisäverotetaan eri lailla eri myyntikanavissa. Samaa tuotetta pitäisi verotuksessa kohdella neutraalisti. Verokannan muutoksella ei ole suurta merkitystä valtiontaloudelle, sille irtonumeromyynti vuonna 2010 oli sanomalehdillä 96 miljoonaa euroa ja aikakauslehdillä 75 miljoonaa euroa.

7 7 4. Verkkolehdet muutetaan samaan verokantaan kuin painetut lehdet. Verkkolehdillä tarkoitamme laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain mukaisia verkkojulkaisuja, joihin sovelletaan lain vastuujärjestelmää päätoimittajavastuineen. Toimituksellista sisältöä pitäisi verottaa samalla verokannalla julkaisukanavasta riippumatta. Yhteiskunnalliset perusteet alennetulle verokannalle ja nollaverokannalle ovat jakelutieriippumattomat. Esimerkiksi Ruotsissa valtiopäivien verovaliokunta on osuvasti todennut alennetusta arvonlisäverokannasta seuraavaa: Utskottet anser att det inom yttrandefrihetsområdet är särskilt viktigt att samma mervärdeskattetsats kan tillämpas på produkter som finns både i traditionella sammanhang och i en digital miljö. Det är innehållet som ska vara avgörande och inte publiceringsformatet eller distributionsformen. (Skatteutskottets utlåtande 2010/11:SkU25) Digitaalisessa muodossa julkaistavien lehtien myynti on tällä hetkellä hyvin vähäistä, minkä vuoksi muutoksen valtiontaloudelliset vaikutukset olisivat erittäin pienet. Lehtialan tulevaisuuden kannalta kyseessä on kuitenkin tärkeä muutos, sillä osa lehtien lukemisesta siirtyy painetusta lehdestä sähköisiin julkaisumuotoihin. Jos EU-sääntely muodostuu esteeksi muutoksen toteuttamiselle, Suomen tulisi sitoutua digitaalisen julkaisutoiminnan edistämiseen vaikuttamalla EU-sääntelyyn ja poistamalla siitä esteet sähköisten sisältötuotteiden alennetuille arvonlisäverokannoille. Viestinnän Keskusliitto ry Sanomalehtien Liitto ry Aikakauslehtien Liitto ry Valtteri Niiranen Håkan Gabrielsson Mikko Hoikka toimitusjohtaja vt liittojohtaja liittojohtaja Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset viestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, RadioMedia sekä televisioalan yritykset MTV MEDIA ja Sanoma Entertainment. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa:

8 8 Valtteri Niiranen Satu Kangas toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat ja viestintäpolitiikka puhelin puhelin matkapuhelin matkapuhelin Håkan Gabrielsson vt liittojohtaja puhelin matkapuhelin Mikko Hoikka liittojohtaja puhelin matkapuhelin

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta Helsinki 19.1.2011 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Viite: VNS 10/2010 vp Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp)

Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) LAUSUNTO Eduskunta Helsinki 20.9.2013 Sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Lausuntopyyntö 12.9.2013 Alkoholilain 33 ja 40 :n muuttaminen (HE 70/2013 vp) Viestinnän Keskusliitto kiittää valiokuntaa tilaisuudesta

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista

Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista Helsinki 23.2.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirjaamo kirjaamo@minedu.fi Viite: Lausuntopyyntö 18.1.2012, OKM/1/600/2012 Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 89/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 128/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jäteverolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan jäteverolakia muutettavaksi siten, että kaatopaikoille toimitettavasta jätteestä valtiolle kannettavan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 71 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun lain verotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Moottoribensiinin polttoaineveroa ehdotetaan korotettavaksi

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 359/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Mika Kortelainen Tutkimusohjaaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Helsinki 22.4.2010 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 13/2010 vp Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Viestinnän Keskusliitto kiittää

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 6.10.2015 klo 10.30 HE 26/2015 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) 6.10.2015 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta

Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta Helsinki 23.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö 1.7.2010, STM085:00/2009 Lausunto alkoholimainontatyöryhmän muistiosta Viestinnän Keskusliitto kiittää

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Kulttuuri ja viestintä 2012 Joukkoviestintä 2011 Joukkoviestintämarkkinat Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 23.9.2005 Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Viestinnän Keskusliitto

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: ASIANTUNTIJAPYYNTÖ 6.10.2015 Eduskunta Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 00102 EDUSKUNTA 1 (3) Viite: Asia: HE 26/2015 vp Asiantuntijapyyntö / Kiinteistöverolain muuttaminen Asiantuntijalausunto hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM:n ehdotus valtion talousarviosta 2017 17.8.2016 Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 11.8.2016 ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM: Talouden tilannekuvassa ei merkittävää käännettä

Lisätiedot

HE 60/2003 vp. Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 60/2003 vp. Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Alma Median tulos Q2 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Agenda Pääkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Helsinki 6.5.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä valmiuslaiksi

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 19.12.2016 kirjaamo@lvm.fi Viite: LVM/1487/03/2016 Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Viestinnän Keskusliitto (1.1.2017 alkaen Medialiitto) kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Kataisen hallituksen teot Leikkaa suomalaisesta työstä sekä julkisella että yksityisellä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 7 Helsinki-infon jakelun tilaaminen vuodelle 2015 HEL 2015-000942 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Helsingin kaupungin ja Itella Oy:n välinen kaupungin

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot